Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst Voor u ligt het 6 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar Dit verslag is om u op de hoogte te brengen van wat de OR heeft gerealiseerd en wat de plannen zijn. Samenstelling Ondernemingsraad: Op bestond de OR uit de volgende personen: Dagelijks bestuur: Gerrit Limpers Marcel Lubbers Leden: Thijs Kiers Patty Imming Laila Heringa Gerrit van Middelkoop 1

2 Freek v.d. Poll Erik Hissink André Colenbrander Vaste Trainer/adviseur OR: Ambtelijk secretaris OR: Rob van der Meer Grada Nijland Wijziging samenstelling OR in de loop van 2010: Jeffrey Wassink en Edwin Hoogkamp hebben in de loop van 2010 de OR-werkzaamheden neergelegd. Via de Nieuwsbrieven zijn er oproepen gedaan om nieuwe kandidaten te werven. Ook zijn er door de OR specifieke groepen medewerkers benaderd om zitting te nemen in de OR. Dat heeft er toe geleid dat Chantal Elferink zich heeft aangemeld als nieuw OR lid met ingang van Werkwijze: Om een werkbare OR en een evenredige taakverdeling te creëren, wordt er met commissies en werkgroepen gewerkt. Door het vertrek van een aantal leden, is de samenstelling gewijzigd. Zo nodig wordt er een beroep gedaan op de vaste adviseur / trainer van de OR, de heer Rob van de Meer. De indeling en bezetting van de commissies is als volgt: INDELING COMMISSIE S namen: DB/Alg.zaken: 1. Gerrit Limpers (voorzitter) Omvang db (2 OR leden + plv lid) 2. Marcel Lubbers (secretaris) (evaluatie in 2011) 3. vacature OC brandweer Cie s Arbeidsvoorwaarden (GO-taken) Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (afvaardiging in Arbo commissie) Organisatie & personeel (art. 25 en 27 WOR) en w.o. Missie & visie Commissie Achterban Afvaardiging: Gerrit Limpers, voorzitter OR 1. Thijs Kiers (voorzitter) 2. Freek van den Poll (vice voorzitter) 3. Laila Heringa 4. André Colenbrander 5. Patty Imming 1. Gerrit v. Middelkoop (voorzitter en afvaardiging in de Arbocommissie) 2. Erik Hissink 1. Gerrit v. Middelkoop 2. Erik Hissink 3. Patty Imming 4. Laila Heringa 1. Gerrit Limpers (voorzitter) 2. Patty Imming 2

3 Portefeuillehouders: Financiën nieuwbouw gemeentehuis 3. Grada Nijland (website) Freek van den Poll Gerrit van Middelkoop OC Brandweer De voorzitter woont de Overlegvergaderingen van de OC (Onderdeelcommissie) Brandweer bij en doet hiervan verslag in de OR-vergaderingen. Op 1 januari 2011 zijn de dagdienstmedewerkers van de brandweer van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsseltreek over naar de cluster Achterhoek West. De rechtspositieregeling van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland is op hen van toepassing. Om de overgang voor de medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen is er een gezamenlijk medezeggenschapsplatform, ondernemingsraden en georganiseerde overleggen, opgericht van de 4 betrokken gemeenten. Vanuit Bronckhorst is hieraan deelgenomen door Gerrit Limpers en Freek v.d. Poll. In dit platform is het sociaal plan beoordeeld en na enkele aanpassingen is het plan vastgesteld, nadat er een achterbanraadpleging had plaatsgevonden. Ook het formatieplan is van een positief advies voorzien door het medezeggenschapsplatform. Vergaderstructuur OR: Werkvergaderingen OR: De werkvergaderingen vinden 2-wekelijks plaats op dinsdagmorgen aan de hand van een vooraf opgestelde agenda en een besluitenlijst. In deze vergaderingen vindt geen officiële besluitvorming plaats. De ontvangen advies- en instemmingaanvragen worden, zo nodig, voorgelegd aan de vakinhoudelijke commissie om dit voor te bereiden door het uitbrengen van een pre advies voor de OR- en Overlegvergaderingen. Werkvergaderingen cie Arbeidsvoorwaarden (AV): Ook de OR commissie AV heeft een aantal malen per jaar vergaderd waarin de advies- en instemmingaanvragen zijn besproken, zo nodig met de portefeuillehouder P&O, ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming in de OR- en Overlegvergaderingen. Op 22 april 2010 is er, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, een informeel overleg geweest met de nieuwe portefeuillehouder P&O, wethouder mevrouw J. Steffens. Tijdens dit overleg is de werkwijze van de OR aan haar uitgelegd en heeft de portefeuillehouder haar zienswijze gegeven op de medezeggenschap. Vergaderingen OR: De vergaderingen van de Ondernemingsraad worden volgens een vooraf opgesteld vergaderschema gehouden aan de hand van een agenda en besluitenlijst. Tijdens deze vergadering vindt de officiële besluitvorming van de OR plaats. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de OR. Overlegvergaderingen: In 2010 hebben de Overlegvergaderingen plaatsgevonden tussen de bestuurder, de heer Paul van Gog (directeur), of bij zijn afwezigheid door de plv. bestuurder, en in aanwezigheid van de adviseur, de heer Joop Spijkers (beleidsmedewerker P&O). Ook deze vergaderingen worden volgens een vooraf opgesteld vergaderschema, een agenda en besluitenlijst gehouden. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de OR. 3

4 Vaste agendapunten tijdens de OR- en Overlegvergaderingen: 1. Nieuwbouw gemeentehuis 2. Organisatiewijziging / dienstverleningsconcept Door de OR is in 2010 met regelmaat met de bestuurder gesproken over de nieuwbouw, welke op in gebruik is genomen, de organisatiewijziging en het dienstverleningsconcept en is daarbij aandacht gevraagd voor het welzijn van de medewerkers. Dit heeft echter tijd én aandacht nodig van de directie én management. Op de afdeling Dienstverlening is voor een ½ jaar een interim manager aangetrokken, welke zich bezig heeft gehouden met de invoering van het nieuwe vergunningenstelsel en het welzijn van de medewerkers. Het afdelingshoofd heeft hierdoor de tijd gekregen om te zorgen voor een goede aansluiting tussen de klantadviseurs en de back office. De OR heeft de vinger aan de pols gehouden en de gesignaleerde problemen besproken tijdens de maandelijkse Overlegvergaderingen. Naar aanleiding van de gesignaleerde opmerkingen van de medewerkers, zijn er begin 2010 door de directie gesprekken gevoerd met groepen van medewerkers en is er een lijst opgesteld met alle opmerkingen. Deze lijst is besproken met facilitaire zaken en de praktische punten zijn geïnventariseerd. Er is een actiepuntenlijst opgesteld met een termijn van afdoening. Eind 2010 zal er een 2 e gespreksronde komen. Ledenraadplegingen: In februari 2010 heeft een er via de mail een peiling onder de achterban plaatsgevonden over de (vastgelopen) Cao onderhandelingen en daarin is gevraagd naar de actiebereidheid onder de medewerkers. Uiteindelijk is er in mei alsnog een principeakkoord bereikt. Door de OR is de voorbereiding voor de landelijke actiedag gestaakt. Onderwerpen waarover advies c.q. instemming is uitgebracht in 2010: - Besteding IZA-gelden Dit punt is diverse keren besproken tijdens de Overlegvergaderingen. Een deel van de gelden is besteed aan de biometrie in de nieuwbouw gemeentehuis en de besteding van de overige gelden, o.a. voor de rayons, wordt doorgeschoven naar Instemmingsaanvraag functiewaarderingssysteem In verband met een aantal technisch wijzigingen in het functiewaarderingssysteem is dit onderwerp voorgelegd aan de OR. Nadat het punt is besproken en de gestelde vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de bestuurder, heeft de OR ingestemd met de wijzigingen. - Sociaal Jaarverslag 2009 Het verslag is door de OR voor kennisgeving aangenomen. - Uitwerking Cao Door de bestuurder is de uitwerking, waarin geen beleidsvrijheid zit voor de gemeenten, ter kennisname voorgelegd aan de OR. - Instemmingsaanvraag Werktijdenregeling gemeente Bronckhorst Door de aanpassing van de CAR/UWO is het mogelijk om flexibeler te werken en biedt de mogelijkheid aan de medewerkers om de arbeidstijden beter aan te laten sluiten op de privé situatie. De arbeidsduur per jaar mag niet worden overschreden. De OR heeft ingestemd met de versoepeling van de werktijdenregeling. 4

5 - Instemmingsaanvraag nota werving en selectie Nadat de nota door het managementteam is geëvalueerd, zijn er een aantal wijzigingen voorgelegd aan de OR. 1. Er zal meer aandacht worden besteed aan de arbeidscommunicatie (opstellen goede advertentietekst) 2. De wijze van handelen bij het ontstaan en vacant stellen van een vacature is duidelijker omschreven en ook over de openstelling. 3. deelname van een collegelid van b & w in de selectiecommissie voor de functie van afdelingshoofd, is komen te vervallen. 4. De interne openstellingstermijn van een vacature worden verlengd van één week naar 10 kalenderdagen. Door de OR is ingestemd met de wijzigingen. - Adviesaanvraag evaluatierapport rayonbeheer De OR vindt het een goede zaak dat er een sterke buitendienst blijft met de opzet om de dienstverlening te verbeteren. Belangrijk hierbij is het verbeteren van de oor- en oogfunctie van de rayonmedewerkers. Ook zullen de werkzaamheden die in het verleden waren uitbesteed, weer in eigen beheer worden gedaan, zodra het materieel aan vervanging toe is. Dit zal niet leiden tot gedwongen ontslagen, maar door een natuurlijk verloop zal het aantal formatieplaatsen met 5 tot 10 kunnen verminderen. Voor de OR is het van belang dat de werkgelegenheid behouden blijft. - Verlenging Regionaal Mobiliteitsconvenant De OR heeft positief gereageerd op het verzoek om het mobiliteitsconvenant met één jaar te verlengen. - Adviesaanvraag ziekteverzuimprotocol Door de Or wordt ingestemd met de vaststelling van het verzuimprotocol met inachtneming van de toezeggingen dat er nog schriftelijke informatie volgt over de opbouw van verlof tijdens ziekte, de korting op het salaris en of de gemeente is verzekerd voor vervanging tijdens langdurige ziekte. - Aanwijzing verplichte vrije dagen 2011 In overleg met de bestuurder is besloten om in 2011 vrijdag 3 juni (vrijdag ná Hemelvaartsdag) aan te wijzen als verplichte vrije dag. Langlopende projecten Toekomstbestendig Personeels Beleid De werkgroep Toekomst Bestendig Bronckhorst, welke bezuinigingsvoorstellen heeft voorbereid en voorgelegd aan het college van b & w en de raad, heeft uiteraard ook gevolgen voor het personeel. Door de OR is hiervoor een werkgroep ingesteld, bestaande uit de directie, db OR en de adviseur van de OR. In januari 2011 is er een algemene voorlichtingsronde gehouden en daarna zullen er besprekingen worden gehouden met kleinere groepen medewerkers. Communicatie met / naar de achterban: Na de maandelijkse OR- en Overleg vergaderingen wordt er een Nieuwsbrief uitgebracht, die op de website wordt gepubliceerd. Op deze website staat alle actuele informatie die van belang zijn voor de medewerkers. Via de website > contact, kan actief gecommuniceerd worden met de OR. De OR hoopt dan ook van harte via dit kanaal respons te krijgen op de onderwerpen die er spelen in de organisatie of zaken die men als medewerkers graag besproken wil zien. 5

6 Trainingen: Ook in 2010 zijn er weer twee 2-daagse trainingen met de vaste adviseur/trainer van de OR gehouden. Doelgroep: Onderwerpen: Data: Trainer: Ondernemingsraad - Het Or lid als individu in ontwikkeling maart Rob v.d. - Vuistregels voor verdere ontwikkeling Meer - Omgang binnen de OR / onderling geven van feed back - Manier van werken binnen de OR - De OR en de organisatieontwikkeling Ondernemingsraad - Evaluatie functioneren OR - Evaluatie eigen functioneren - Toekomst Bestendig Bronckhorst / Toekomstbestendig Personeels Beleid (speerpunten OR benoemen) - Invulling vacatures - Onderhandelen in tijden van crisis - Regels feed back September Rob v.d. Meer Slotwoord: Er zijn veel zaken besproken en is er heel veel tot stand gekomen in een goede onderlinge verstandhouding met de bestuurder, de portefeuillehouder P&O, de afdeling P&O en het mt, waarvoor hartelijk dank. Dankzij een vroege betrokkenheid en een tijdige informatievoorziening van de bestuurder aan de OR, was het mogelijk om tijdig en goed te kunnen adviseren. Waarvan verslag Grada Nijland Ambtelijk secretaris OR Bronckhorst 6

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie