De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de door Haagrecht Advocaten op 9 februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de door Haagrecht Advocaten op 9 februari"

Transcriptie

1 :29: /6 HAAGSE ORDE VAN ADVOCATEN Raad van Toedcht voor de Orde; van Advocaten bij de l-iogc Raad dcr Nedérlanden De heer mr. W. Römelingh, advocaat Per telefaxbericht: Ref Pd/ew/kme Dawm 7 februari 2012 Geachte confrère, De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de door Haagrecht Advocaten op 9 februari aanstaande te organiseren cursus 'Procederen tegen de Raad van Toezichf (www.romelingh.com). In een rondschrijven heeft de cursus een ander opschrift: 'Van jeugdstraflijst geschrapt?' Inmiddels hebben wij begrepen dat de cursus door u persoonlijk is uitgeschreven en dat de andere advocaten van Haagrecht daar niet bij betrokken zijn. Mocht dat anders zijn l dan horen wij dat graag. Hoewel u voorafgaand aan het organiseren van de cursus ons daar niet om hebt gevraagd} wij een toelichting op gang van zaken met de betrekking tot veranderingen die recentelijk zijn doorgevoerd. AI jaren is er binnen de balie een roep om de door de rechtbank gehanteerde lijsten voor het mr. Ernst A. van Win deken Postbus AB DEN HAAG toevoegen van jeugd(straf)zaken aan advocaten te professionaliseren. Er bestond wantrouwen. De rechtbank zou bepaalde kantoren bevoordelen. Ook zouden er op de lijst Tel. (D70) FaK (070)

2 :29: /6 I-lAAGSE ORDE VAN ADVOGAII±N RlIiHl Viln Toezicht voor de Ord~ Vill) Advocab::!\ bij de!-loge Raild der I'iedertr.lfHJGl\ advocaten staan die eigenlijk geen jeugdzaken doen, maar op de lijst bleven staan om kantoorgenoten van zaken te voorzien. De Raad van Toezicht is daarover in 2009 een gesprek aangegaan met de voorzitters van de sectoren strafrecht en jeugdrecht van de rechtbank. Ongeveer op hetzelfde moment kwam ons ter ore dat een commissie, bestaande uit rechters, advocaten en vertegenwoordigers van de Raad voor Rechtsbijstand (en nog andere belangenbehartigers) bezig was met het opzetten van een landelijk geldende regeling. Er is toen besloten om dat af te wachten. In 2009 en 2010 werden wij op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden van deze commissie. Wij hebben diverse concepten voor een 'protocol' ontvangen. Regelmatig werden er data genoemd waarop regeling zou worden ingevoerd. In april of mei werd 'ons plotseling gemeld dat het Presidentenoverleg van de rechtbanken de regeling definitief had afgewezen. Het dossier werd overgedragen aan de Raad voor Rechtsbijstand (landelijk bureau). Niet lang daarna moesten wij vernemen dat de Raad voor Rechtsbijstand geen budget had voor dit extra werk. Het dossier werd overgedragen aan de NOVA. Ondertussen ontstond er onrust in de balie. Tijdens bijeenkomsten van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten en tijdens de Haagse Eggenscursus Jeugdrecht werd met zeker ongenoegen gevraagd waarom de problematiek van 'lijsten' nog steeds niet was geregeld. Er werd gesproken over misstanden, over oneerlijke verdeling, over voortrekken etc.. De onrust was ook niet onopgemerkt gebleven bij de rechtbank. Naar ons oordeel was handelen geboden. De portefeuillehouders strafrecht en familierecht hebben een gesprek georganiseerd met de rechtbank. Bij dat gesprek, dat in oktober 2011 plaatsvond, was ook een vertegenwoordiger van de HvJA aanwezig. Alle aanwezigen waren het er over eens dat wachten op de landelijke regeling te veel onzekerheden met zich bracht 2

3 :29: /6!-lAAGSt; ORDE VAN ADVOCATEN ~had van Toezicht. voor de Ordo van Advocaten btj de ~oge Raad der Nederlanden en dat er, gelet op de onrust, snel iets aan de huidige praktijk gedaan moest worden. Binnen een maand heeft de werkgroep een tijdelijke regeling gemaakt. Daarbij zijn de uitgangspunten uit het concept landelijk protocol genomen. Er is ook navraag gedaan welke voorwaarden er in de landelijke regeling zullen staan. In de eerste week van december 2011 is de tijdelijke regeling in Aan de Orde gepubliceerd, op de site van Haagse Orde gezet en via de HvJA rond g d. Er is uitdrukkelijk voor gekozen om de regeling per 1 januari te laten ingaan. Natuurlijk beseften wij dat een groep van mensen hiermee voor het blok gezet zou worden. Van meet af aan was het echter de bedoeling om een overgangsregeling te maken voor degenen die klem kwamen te zitten. Wij wilden echter eerst aan de hand van de aanmeldü,ge!n"zlenwààrdé problemen zaten. Er waren nog meer redenen om de regeling snel in te voeren. Als wij de regeling eerst hadden laten rondgaan voor consultatie, dan zouden er - onze advocaten kennende - tientallen vragen en commentaren op komen. Hoe daarmee te handelen? Wij hebben volgorde bewust omgekeerd: we voeren een regeling in, wachten op het commentaar en organiseren dan een overgangsregeling waar het gros wel mee leven. Bovendien vonden wij verdere vertraging ongewenst. Het lukt de landelijke commissie al jaren niet om een regeling te maken. Wij hebben daar niet op gewacht, maar hebben nu doorgepakt. Tussen medio december en half januari hebben zich ongeveer 160 advocaten aangemeld. Op basis van de regeling konden wij enkele tientallen advocaten niet op de lijst zetten. Zij kregen in januari bericht dat en waarom zij waren afgewezen. 3

4 :29: /6 HAAGS~ ORD~ VAN ADVOCAT~N Ruad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hog!:" Raild der Nedcrlander~ Inmiddels konden wij het veld van aanmeldingen overzien. Wij hebben op 23 januari jongstleden een Q&A op (het openbare gedeelte van) de site van de Haagse Orde gezet en de HvJA gevraagd om daar ruchtbaarheid aan te laten geven. In die Q&A is ook de overgangsregeling bekendgemaakt. Die overgangsregeling komt er op neer dat een ieder die nû niet kwalificeert, maar al wel op een lijst stond l alsnog en per direct op de lijst kan komen als hij zich inschrijft voor een relevante cursus en ons het inschrijfbewijs stuurt. Er zijn de afgelopen maand veel vragen geweest. Het Bureau van de Orde en de portefeuillehouders hebben iedereen te woord gestaan en uitleg bij de regeling gegeven. Nadat rond 5 januari de eerste versie van de lijsten naar de rechtbank gestuurd was, konden op 1 februari de lijsten met aanvullingen ook ingestuurd worden. Er staan nu ongeveer 140 advocaten op één of beide lijsten. Er komen nog aanmeldingen binnen. Die zullen korte termijn weer worden verwerkt en doorgestuurd naar de rechtbank. Waarschijnlijk zijn de lijsten dan weer compleet en up to date. Wij begrijpen best dat sommige advocaten begonnen te (steigeren', Enkele van hen betoogden nu zij al jaren op lijst stonden, dit verworven recht hen niet afgenomen mocht worden. Het ging echter steeds om advocaten die in de afgelopen 3 jaar {wij hebben ook nog meegerekend} vrijwel niets aan opleidingen jeugdstraf- of jeugddvielrecht hadden gedaan. Op dit punt zijn Rechtbank en Orde het met elkaar eens. Een jeugdrechtadvocaat moet zowel op het gebied van jeugdstraf- als op het gebied van jeugdciviel opgeleid zijn. Tenslotte hanteert de rechtbank Den Haag sinds enkele jaren het systeem van combizittingen. Een advocaat kan in de jeugdstrafzaak worden geconfronteerd met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. In het voortraject moet een advocaat bovendien kunnen switchen van het strafrecht naar het jeugdbeschermingsrecht. Een advocaat die niets van civiel jeugdrecht af 4

5 :30: /6 HAAGSE ORDE VAN ADVOCATEN Raad V,HI Toe.zicht voor de Orde van Ad"oc;:lb3n bij de ~!og" Pnacl der 1'-lI:.'dcrland0fî weet of wil weten, hoort dus niet op de lijst. Graag wijs ik u terzake ook op artikel 2 en 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid. De rechtbank heeft de wettelijke plicht om in een bepaalde zaak een advocaat toe te voegen. De rechtbank wil dan een gekwalificeerde advocaat toevoegen. De Orde heeft in deze een faciliterende rol aangenomen, toegesneden op de onrust die er was. Naar ons oordeel heeft de nieuwe tijdelijke regeling de volgende voordelen laten zien: - Er staan geen advocaten meer op de lijst die er niet op thuis horen. Op de straflijst stonden 250 advocaten, nu nog maar 140. Dat worden er misschien nog wat meer, maar de nieuwe regeling lijkt een goede zeeffunctie te hebben gehad. De spoeling van zaken wordt voor de hele groep waarschijnlijk wat dikker. - Bij de rechtbank wordt nu een digitale lijst gehanteerd, die op het intranet staat. Er wordt niet meer gewerkt met papieren lijsten, op verschillende van het gebouw bij verschillende afdelingen liggen. De medewerkers worden eenduidig gein stru eerd. - De Orde houdt de lijsten bij en controleert of de verdeling van zaken op een eerlijke manier gebeurt. Advocaten melden zich aan- en af bij de Orde. Eind februari 2012 zullen wij voor het eerst bij de rechtbank gaan kijken hoe het systeem werkt. Daarover zullen wij te zijner tijd in Aan de Orde verslag doen. - De lijsten zullen op het gesloten gedeelte van de site van de Haagse Orde worden zodra de Balienetperikelen voorbij zijn en dit deel van de site weer toegankelijk is. Zodat iedere jeugdrechtadvocaat kan zien wie er op de lijsten staat. - De advocaten die nu de moeite nemen om op de lijst te komen zullen hopelijk meteen gekwalificeerd zijn voor de regeling die landelijk wordt ingevoerd. De laatste berichten zijn dat die regeling per 1 januari 2013 zal ingaan. 5

6 :30: /6 ~AAGSE ORDE VAN AlD\lOCAmEN Rand van Toezicht voor d!'! Orde ViJn Advocaten bij dfr Hoge Ibo'cl der N0d~rlilnd0n Wij verwijzen u graag naar de vraagbaak op de site van de Orde. Mocht u dan nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. Ook overigens gaan wij er steeds van uit, dat u open met ons van gedachten wisselt als het beleid van de (Haagse) Orde vragen bij u oproept. Wij zouden het op prijs als u deze brief wilt verspreiden onder uw cursisten aanstaande donderdag. Mochten er vragen, opmerkingen en / of suggesties uit de cursus komen, dan vernemen wij dat graag, opdat wij deze kunnen beantwoorden. Deze brief zend ik kopie aan mevrouw mr. M.W. Koek van de rechtbank, alsmede aan de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten. B.D.W. Martens lid Raad van Toezicht 6

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Reactie NAM op OvV-rapport

Reactie NAM op OvV-rapport Assen, 21 april 2015 Reactie NAM op OvV-rapport Op 18 februari jongstleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport Aardbevingsrisico s in Groningen gepubliceerd. Twee van de aanbevelingen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie