A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ;"

Transcriptie

1 1/57 Toevoegingen aangevraagd dd. 10 juli 2006 bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam, Heden, de..e juli tweeduizend zes, ten verzoeke van : (deze versie van de dagvaarding is geanonimiseerd) A 1. M, geboren in 1986, van Servische nationaliteit (Sandjak moslim), sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als M ; A2. E, geboren in 1990, van Servische nationaliteit (Sandjak molsim), sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als E ; A3. D, geboren in 1989, van Turks-Koerdische nationaliteit, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als D ; A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ; A5. He, geboren in 2000 in Hoorn, sinds die datum wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als He ; A6. A, geboren in 1994 in Alkmaar, sinds die datum wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als A ; A7 N, geboren in 1989 in Angola, sinds 2000 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als N ; A8 de exact 2093 overige individuele eisers, genoemd in de als bijlage bij deze dagvaarding aan de gedaagde separaat te betekenen ledenlijst van eiseres sub B. genoemd (stand per 10 juli 2006) B. De Vereniging WIJ WILLEN BLIJVEN, gevestigd te Amsterdam, aan de Cruquiusweg 68-70, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als WWB ; C. De Vereniging DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL NEDERLAND, daarbij ondersteund door de Stichting Defence for Children International Nederland conform artikel 2 van haar statuten, gevestigd te Amsterdam, aan de Cruquiusweg 68 70, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als DCI-NL ;

2 2/57 3. allen te dezer zake vertegenwoordigd door hun advocaten Mr. M. A. Collet, advocaat te Rotterdam en Mr. Arie van Driel, advocaat te Alkmaar, die door eisers tot advocaten worden gesteld en als zodanig namens eisers zullen optreden alsmede door hun procureur Mr. P.J. Ph. Dietz de Loos, advocaat en procureur te s- Gravenhage, die door eisers tot procureur worden gesteld en als zodanig (met het recht van substitutie) namens eisers in deze procedure zullen optreden, allen te dezer zake domicilie kiezend te (3014 HB) Rotterdam, ten kantore van hun zojuist genoemde advocaten op het adres van aan de Mathenesserlaan 195, alsmede te Wassenaar ten kantore van hun zojuist genoemde procureur Mr. P.J. Dietz de Loos, aan het adres De Langestraat 58-B (postadres: postbus 453, 2240 AL te Wassenaar) Heb ik, krachtens mij door de President van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage verstrekte last en het daartoe van hem verkregen verlof OP VERKORTE TERMIJN GEDAGVAARD: 4. DE STAAT DER NEDERLANDEN (Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie) zetelend te s-gravenhage, aldaar ten parkette van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden mijn exploot doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan: OM: op dag de juli 2006, vertegenwoordigd door een procureur te verschijnen ter openbare terechtzitting van de op grond van het bepaalde in art. 6, aanhef en sub d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht bezittende - Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage, recht doende op verkorte termijn, welke zitting dan zal worden gehouden in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 aldaar

3 3/57 5. TENEINDE: dan namens mijn rekwiranten als eisers te horen eisen en concluderen: De eisers sub A1 t/m A 8 genoemd zijn allen vreemdeling in de zin van art. 1 aanhef en onder m van de Vreemdelingenwet 2000, nu zij geen van allen de Nederlandse nationaliteit bezitten en geen van allen op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moeten worden behandeld. Geen van hen is gemeenschapsonderdaan in de zin van art. 1 aanhef en sub 2 van de Vreemdelingenwet Allen verblijven zij meer dan vijf jaren in Nederland (M en E ruim 7 jaar, D ruim 6 ½ jaar, He ruim 6 jaar, A bijna 12 jaar en N 6 jaar) en allen hebben zij gedurende die periode moeten leven in onzekerheid over de uiteindelijke uitkomst van de door hun ouders en in het geval van N door diens voogd - gevoerde procedure en hebben zij in Nederland rechtmatig verblijf in de zin van art. 8 aanhef en sub f, g of h Vreemdelingenwet Allen hebben zij de Minister voor Vreemdelingenzaken verzocht het voor hen mogelijk te maken om zelf een verblijfsvergunning aan te vragen, zonder daarbij geheel afhankelijk te zijn van hun ouders-wettelijk vertegenwoordigers. Redengevend daarvoor noemen zij, dat zij hun aanspraken op een verblijfstitel, zoals die hen in hun visie toekomen op grond van na te noemen hier in Nederland rechtstreeks werkende Verdragsregels - zo nodig via de rechter - gehonoreerd wensen te zien in een daar op toegesneden procedure en daarbij niet afhankelijk wensen te zijn van hun ouders, die immers gedurende de genoemde periode van hun verblijf in Nederland niet hebben kunnen zorgen voor die door hun kinderen zo essentiële bestaansveiligheid en zekerheid. In dit verband wordt hier verwezen naar de hiernavolgende beschouwingen over de voor hen negatieve en mogelijk zelfs al fatale gevolgen van het zo lang uitblijven van zekerheid over hun recht op een verblijfstitel in Nederland, die immers op grond van de bepalingen van de Koppelingenwet 1998 een vereiste is voor realisering van hun aanspraken op ondermeer volledige toegang tot de gezondheidszorg, zorgverzekering, onderwijsvoorzieningen, jeugdzorg en welzijninstanties. M en E hebben reeds in het land van herkomst ernstige discriminatie moeten meemaken, als zijnde moslims afkomstig uit de Sandzjak regio. Weliswaar is er geen sprake meer van een oorlogssituatie, maar spanning is er zeker nog wel. De te verwachten problemen worden echter als onvoldoende beschouwd om tot verblijfsaanvaarding over te gaan. De veiligheid en bestaanszekerheid waar naar gezocht werd, is ook niet in Nederland gevonden. In juni 2002 worden ze op straat gezet, althans worden ze uit de opvangvoorzieningen voor asielzoekers verwijderd, samen met het hele gezin. Als gevolg hiervan dienen zij onderdak te zoeken bij de Nederlandse medemens en verblijven zij uiteindelijk op diverse adressen. Als kinderen hebben zij de Nederlandse taal snel geleerd en dienden zij ook als intermediair op te treden voor hun ouders, hetgeen maakte dat ze doordrenkt raakten van de problematiek van de volwassenen. Inmiddels zijn beide in hun puberteit en hebben zij in Nederland een hecht vriendennetwerk opgebouwd.

4 4/57 Daarenboven hebben zij zich de Nederlandse cultuur eigen gemaakt en heeft dit ook geleid tot spanningen binnen het gezin, nu hun ouders hun oudste dochter M niet meer begrijpen. De toenemende repressie jegens vreemdelingen maakt dat de laatste tijd de zorgen en spanningen alleen maar zijn toegenomen. Dit leidt tot onmacht en onzekerheid die de ontwikkeling van alle kinderen in dit gezin ernstig bedreigt. M heeft recentelijk de ouderlijke woning moeten verlaten om te proberen zich los van dat gezin een bestaan op te bouwen, in welke pogingen zij tot dusver niet slaagt vanwege de emotionele en ernstige psychische problemen waar mee zij kampt. Zij heeft zich via haar huisarts tot een therapeut moeten wenden en heeft haar ouders en zuster verzocht zich ook tot die therapeut of collegae daar van te wenden om de waarschijnlijk noodzakelijke gezinstherapeutische benadering op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken en daar mee de thans levensbedreigende relatieproblematiek op te lossen. 10. D is geboren in Turkije, als een Koerd en heeft reeds veel discriminatie en achterstelling in Turkije meegemaakt. Sinds 1995 is zijn familie op de vlucht nadat hij heeft moeten meemaken hoe naaste familieleden van zijn ouders werden omgebracht. Het gezin is getraumatiseerd, maar volgens gedaagde onvoldoende om te leiden tot verblijfsaanvaarding. In 2000 is He in Nederland geboren. Ha is in 1997 in Duitsland geboren waar het gezin heeft verbleven tot In 2002 is het gezin in de vroege ochtend door gewapende agenten opgepakt in het Opvangcentrum te Leiden en zijn ze uitgezet naar Duitsland. De vader wist echter te ontsnappen en middels de advocaat is de gang naar de rechter gemaakt. In 2002 bepaalt de voorzieningenrechter dat de uitzetting onrechtmatig was en beveelt de teruggeleiding naar Nederland. Sindsdien leven de kinderen in constante angst en onzekerheid. Deze onzekerheid uit zich mede in de briefjes die zijn aan hun advocaat sturen. De angst wordt verder gevoed door hetgeen zij horen en zien over de situatie van Koerden in Turkije en van vreemdelingen in Nederland. Deze angst leidt thans tot groei- en ontwikkelingsachterstand. De behandelend psychologen vrezen thans onaanvaardbare schade voor de negen kinderen in dit gezin, de ouders hebben geen veerkracht meer om de extra zware zorg van hun kinderen adequaat op zich te nemen, integendeel het zijn de kinderen die thans vaak zelfs hun ouders moeten opvangen en verzorgen. Bij D leidt het inmiddels tot incidenteel bedplassen, bij Ha is er daarenboven sprake van nachtmerries en gedragsstoornissen die volgens de medici direct verband houden met de aanhoudende onzekerheid in Nederland. Na de zomer wordt het AZC Medemblik gesloten en het is onbekend waar het gezin nu weer terecht zal komen. De andere kinderen in dit gezin betreffen G, 1990, S, 1993, M, 1995, C, 1998 (D), D, 2002 (NL), B, 2005 (NL). 11. A is in 1994 in Alkmaar geboren. Hij heeft Chinese ouders en een jonger zusje. In 1993 vroegen de ouders asiel aan in verband met het rigoureuze geboortebeperkingsbeleid in China. In 1996 raakten zij uitgeprocedeerd. Tot heden bleek het gezin niet uitzetbaar. Zij wonen nog wel in een zogenaamd ROA-huis, maar zijn in afwachting van het te doorlopen stappenplan die tot beëindiging van de voorzieningen dient te leiden. Gedaagde heeft aangekondigd dit jaar de laatste die nog in de opvang zitten daaruit te verwijderen. Inmiddels in A geheel in de Nederlandse maatschappij geworteld. Hij gaat naar school, is lid van verenigingen, heeft zijn vrienden- en kennissenkring alhier. Daarnaast gaat hij hier regelmatig naar de Kerk. De schoolresultaten zijn naar omstandigheden goed te noemen. Hij heeft de Chinese taal niet leren schrijven, en hij spreekt deze taal onvoldoende om in China naar school te kunnen. Als hij uit Nederland wordt verwijderd zal dit onherstelbare schade, in ieder geval ernstige

5 5/57 achterstand in zijn verdere opleiding en opvoeding betekenen. Nog los van alle problematiek in China, waardoor het maar de vraag is of hij in China nog wel enige opleiding zal kunnen genieten, wordt hij hier weggehaald uit een situatie die als redelijk stabiel gekenmerkt kan worden. Mede om die redenen was in 2003 een verblijfsvergunning op grond van schrijnend geval aangevraagd, welke op 7 oktober 2005 is afgewezen. Sindsdien gaat het minder goed met A. Hij heeft ernstige spanningsklachten, in- en doorslaapproblemen en staat als gevolg daarvan nu onder behandeling van de GGZ. De sfeer thuis is te omschrijven als gespannen. Op het inmiddels ingediende bezwaar is te kennen gegeven dat het wegens capaciteitsproblemen nog wel maanden gaat duren voor er een volgende beslissing zal komen. 12. N is in 2000 naar NL gekomen met zijn moeder. Zijn moeder is met onbekende stemming vertrokken sinds Sindsdien verblijft N in een pleeggezin. Zijn advocaat bepleit dat er een ambtshalve toetsing AMV ( Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling ) moet komen. Daarbij wordt thans echter het nieuwe AMV-beleid uit 2001 tegengeworpen. In dat beleid wordt de bewijslast omgedraaid, in die zin dat een kind nu moet bewijzen dat bij terugkeer er geen adequate opvang beschikbaar zal zijn, tenzij uit de algemene ambtsberichten over het land van herkomst niet blijkt dat er sprake is van in het algemeen adequate opvang. Hierbij wordt adequate opvang gemeten aan de locale maatstaven, what ever that may be, en is er nagenoeg geen enkele mogelijkheid de gehanteerde informatie te controleren. Buitenlandse Zaken geeft (nagenoeg) geen inzage in de onderliggende stukken en wel gebleken onvolkomenheden worden telkenmale met de mantel der liefde bedekt, met als resultaat dat alleenstaande kinderen geen verblijfsvergunning krijgen. Tot aan hun 18 e mogen ze dan alhier verblijven, tenzij uitzetting toch mogelijk blijkt. In casu is dat niet het geval: N is geboren op 29 juli 1989 en weet nu reeds dat hij in 2007 op straat zal worden gezet. N kan zo geen zekerheid opbouwen, laat staan dat hij een normale ontwikkeling krijgt terwijl hij enige vastheid en zekerheid juist in zijn puberteit zo hard nodig heeft. 13. De voorgaande schetsen van de geschiedenis en positie van enkele van de eisers dient als illustratief te worden aangemerkt voor de problemen waarmee alle individuele eisers zich geconfronteerd zien in de Nederlandse verblijfsrechtelijke procedure, waarbij met name de lange duur zijn tol eist. Doordat het leven in die tussentijd niet stil staat, ontstaat er tevens een situatie waarin in het Nederlandse vreemdelingenrecht niet is voorzien. De hechting van kinderen aan de Nederlandse maatschappij wordt niet anders dan die van de ouders en los daarvan behandeld, terwijl die kinderen, in tegenstelling tot de meeste van hun ouders, een zeer cruciale fase van hun leven en ontwikkeling in Nederland doormaken. 14. De Vereniging Wij Willen Blijven stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden (allen kinderen en jongeren, die lang in Nederland zijn en problemen ondervinden bij de realisering van hun verblijfsrechten), en het bewerkstelligen van de verblijfsrechten van die jeugdige leden en alles wat daarmee samenhangt. Daarbij dient de hierboven geschetste problematiek in ogenschouw te worden genomen, want het is juist de doelstelling van de Vereniging WWB die onrechtvaardige en jegens haar leden onrechtmatige situatie te doen opheffen.

6 6/ Op 10 juli 2006 telt de vereniging Wij willen blijven exact 2100 leden, allen kinderen zonder verblijfsvergunning die meer dan vijf jaar in Nederland zijn. Van alle leden zijn er slechts 23 als alleenstaande asielzoeker gekomen, de rest is hier met één ouder of beide ouders. De ouders van bijna alle leden hebben asiel aangevraagd in Nederland, een enkeling heeft een verblijfsvergunning op reguliere gronden aangevraagd. Uit een analyse van het ledenbestand per 13 juni 2006 blijkt, dat ruim 17% (362) van de aangemelde kinderen in Nederland is geboren. De kinderen komen uit 62 verschillende landen, 68% (1419) komt uit (voormalig) Joegoslavië, Afghanistan, Azerbeidzjan, Syrië, Irak, Iran en Armenië. De meeste leden, bijna eenderde (664), zijn in 2000 naar Nederland gekomen; 90% is vijf tot negen jaar in Nederland, de rest is er langer. 16. De leden van WWB hebben bij hun aanmelding een formulier ingevuld waarop ze naast hun feitelijke gegevens ook hebben beschreven welke problemen zij ervaren in hun huidige bestaan. Veel kinderen klagen over concentratieproblemen op school die ze wijten aan de angst opgepakt te worden voor de terugkeer naar het land waar hun ouders vandaan komen of meer in het algemeen aan de levensomstandigheden: Ik kan me niet zo goed concentreren omdat ik toe moet kijken hoe mijn klasgenoten leven. Ze hebben een huis en ze zijn meestal gelukkig, ik niet zo. Sommige kinderen zetten alles op alles om nog zoveel mogelijk kennis op te doen op de Nederlandse school, anderen hebben de neiging op te geven omdat het waarschijnlijk toch allemaal voor niks is of omdat de spanning hen te veel is geworden. Een enkeling is vastberaden om in Nederland carrière te maken als arts of als advocaat. Opvallend veel kinderen melden dat ze hinder ondervinden van de vele verhuizingen in Nederland: Ik ben gestopt met vrienden maken want het doet zo n pijn om steeds afscheid te moeten nemen. Er zijn kinderen die gemiddeld meer dan één keer per jaar hebben moeten verhuizen in Nederland. Aan de andere kant weten de meeste leden van Wij Willen Blijven wel iets te zeggen over hun vriendjes: Ik heb een vriend die heel veel lacht, schrijft er een. De hele klas is eigenlijk mijn vriend, we voetballen samen. 17. De vereniging Defence for Children International- Nederland stelt zich ten doel: - A) te fungeren als middelpunt voor het signaleren en stimuleren van huidige en toekomstige pogingen op locaal, nationaal en internationaal niveau, gericht op het propageren en beschermen van de rechten van het kind, in het bijzonder die van in Nederland verblijvende kinderen, zoals omschreven in internationale verklaringen en verdragen of op andere wijze internationaal erkend; - B) het verzekeren dat in specifieke situaties waarin de rechten van het kind worden bedreigd of geschonden, het betrokken kind profiteert van het best beschikbare niveau van bescherming en verdediging van zijn rechten; - C) bekendheid te geven aan deze materie bij alle personen en instanties, die hierbij direct of indirect zijn betrokken, door passende preventieve en afdoende maatregelen voor te stellen en op de toepassing ervan toe te zien; - D) de verdediging op zich te nemen van de belangen van kinderen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van schendingen van bovenbedoelde rechten, echter dit slechts indien een dergelijke verdediging om welke reden dan ook niet op een andere wijze doeltreffend gevoerd kan worden.

7 7/ Defence for Children International (K. Braat, Ik ben er wel, maar ze zien me niet, 2004) heeft onderzoek gedaan naar de ervaring van kinderen zonder verblijfstitel. De kinderen kampen allemaal met een gebrek aan toekomstperspectief. En ze maken melding van een veelheid aan problemen die rechtstreeks hun kinderrechten raken: geen toereikende levenstandaard door de schrijnende armoede veel medische klachten en psychische problemen (eenderde van de kinderen), onder meer door de aanhoudende onzekerheid en angst maar ook door het leven in de marge van de samenleving, de zeer beperkte toegang tot gezondheidszorg en de beperkte studiemogelijkheden. Veel kinderen gaan ook gebukt onder de psychische problemen van hun ouders. De kinderen getuigden verder over de vaak zeer krappe huisvesting en vele verhuizingen. Ook het volgen van onderwijs wordt extra bemoeilijk door de vele verhuizingen, de financiële problemen en de hoge psychische druk waar deze kinderen onder gebukt gaan, zo concludeerde Defence for Childeren Internationaal (S. Bommeljé & K. Braat, Tussen recht en realiteit 2002) na een studie naar de positie van kinderen zonder verblijfstitel in het onderwijs. 19. Dr Kalverboer stelt in verschillende onderzoeken in 2005 en 2006 een breed scala aan problemen vast bij kinderen zonder verblijfstitel. Ze rapporteert over hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblemen, een problematisch verlopende identiteitsontwikkeling, gevoelens van afwijzing en schaamte en parentificatie; de omkering van ouder- en kindrollen. Kalverboer concludeert ook dat er aan al deze problemen weinig te niks gedaan kan worden, zolang de kinderen geen verblijfstitel hebben. 20. De aanmelddossiers van de leden van Wij Willen Blijven, het eigen onderzoek van DCI en de onderzoeken van Dr Kalverboer maken duidelijk dat het gaat om een bijzonder kwetsbare groep kinderen. Zij zullen veel aandacht en zorg nodig hebben om de schade die zij hebben opgelopen voorafgaand aan de vlucht, tijdens de asielprocedure en gedurende het verblijf in de illegaliteit te boven te komen. Hoe langer deze kinderen nog zonder verblijfstitel moeten leven, hoe groter de schade die de kinderen oplopen in hun ontwikkeling. II) Ontvankelijkheid 21. Eisers sub A1 t/m A 8 zijn ontvankelijk in die vorderingen als dragers van in het internationale recht verankerde en in art. 13 aanhef en sub a van de Nederlandse Vreemdelingenwet 2000 aan hen als vreemdelingen in de zin van die wet in het vooruitzicht gestelde rechten. 22. Nu die in art. 13, aanhef en sub a Vw2000 aan de vreemdeling in het algemeen toegezegde mogelijkheid tot verlening van een verblijfsvergunning voor een doel (onder een beperking) als door het internationale recht aan kinderen as such (anders dan aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers) nog niet in een op hun speciale situatie toegesneden beperking in art. 3.4, eerste lid Vreemdelingenbesluit 2000 werd geconcretiseerd en de hoogste nationale Bestuursrechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 19 november 2004 (gepubliceerd in Jurisprudentie Vreemdelingenrecht jaargang 2005 onder nr. 45 met noot B.KJ. Olivier) heeft beslist, dat de in dit art. 13 Vw2000 vermelde algemene grondslagen geen verblijfsdoelen zijn, maar de gronden, tot één waarvan de ingevolge art. 14, tweede lid Vw2000 voor verblijfsvergunningen regulier voor

8 8/57 bepaalde tijd te verbinden beperkingen /verblijfsdoelen voor de door de vreemdeling gevraagde toelating tot Nederland te herleiden zijn, hebben zij hebben rechtstreeks belang bij een toewijzing van (een of meer van die) vorderingen. 23. De daartoe zowel in relatieve als absolute zin bevoegd te achten nationale rechter in Nederland, heeft op grond van art. 3, eerste lid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (V.N.-Verdrag van 20 november 1989, in werking getreden op 2 september 1990, Trb. 1995,92, hierna te noemen IVRK) met evenzoveel woorden de taak opgedragen gekregen er op toe te zien dat: - de bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen van lidstaten hun uit dat verdrag voortspruitende rechten honoreren en de belangen van het kind steeds de eerste overweging laten zijn en - hun in het tweede lid van dat artikel 3 IVRK vastgelegde verplichting nakomen het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn ( ) en hiertoe alle passende wettelijke bestuurlijke maatregelen nemen en - de lidstaten ter uitvoering van de op hen rustende verplichting, omschreven in het tweede lid van art. 6 IVRK, in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind waarborgen. 24. De alhier genoemde verplichtingen van de Lidstaten op grond van het IVRK zijn uitwerkingen van de al sinds 23 maart 1976 op die Staten rustende verplichtingen, vastgelegd in art. 24 van het International Covenant on Civil and Political Rights (hierna ook te noemen het IVBPR ). 25. Ingevolge het eerste lid van art. 24 IVBPR heeft immers elk kind, zonder onderscheid naar de in dat artikel genoemde factoren recht op die beschermingsmaatregelen die vereist zijn door zijn status van minderjarige van de kant van zijn familie, de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt en de Staat waar hij verblijft. Ondermeer dit art. 24 IVBPR is rechtstreeks in elke lidstaat - dus ook in Nederland - werkend, aldus blijkt uit uitspraken van het Human Rights Comittee V.N. dd. 16 augustus 2001 (Winata-So Sab Li vs. Australië, No. 930/2000- CCPR/C/72/D/930/2000 en 6 november 2003 (Bakhtiyari-Bakhtiyari vs. Australië), No. 1069/2002 CCPR/C/79/D/1069/2002). 26. De wetgever in formele zin heeft in art. 13 a en 13 c Vw 2000 niet alleen de faciliteit geschapen voor het realiseren van de hier bedoelde aanspraken op toelating tot Nederland van minderjarige vreemdelingen maar heeft ook in die artikel-onderdelen van de Vreemdelingenwet 2000 de administratie (lees: de Regering en in het bijzonder de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie) opdracht gegeven daar waar internationale rechtsregels daartoe gebieden een rechtsingang en -resultaat te creëren, toegesneden op het specifieke geval van kinderen. 27. Tot nu toe heeft de uitvoerende macht in Nederland met het daartoe aangewezen instrument, te weten de AMvB - het Vreemdelingenbesluit 2000 met gebruikmaking van de daartoe aan de Minister door de wetgever in art. 14, tweede lid van de Vreemdelingenwet aangewezen plek - te weten art. 3.4, eerste lid Vreemdelingenbesluit geen mogelijkheid tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder de hier geboden beperking geïmplementeerd.

9 9/ Deze individuele eisers hebben geen mogelijkheid de gedaagde via de bestuursrechter te laten dwingen tot het in de Vreemdelingenwet en daar op berustende uitvoeringsregelgeving opnemen van een faciliteit tot het vastleggen van een hun rechten op een verblijfsvergunning voor het specifiek op hun situatie toegesneden verblijfsdoel als bedoeld in art. 14, tweede lid Vreemdelingenwet juncto art. 3.4, eerste lid Vreemdelingenbesluit De bestuursrechter kan immers onder de vigeur van de huidige Algemene Wet Bestuursrecht (nog) niet oordelen over (in dit het geval het ontbreken van) algemeen verbindende voorschriften. 29. Door die leemte in de voor vreemdelingen in Nederland geldende nationale regelgeving, zoals geïnterpreteerd door de daartoe specifiek bevoegde bestuursrechtspraak worden zij gedwongen en hebben zij recht en belang hiertoe de tussenkomst van de burgerlijke rechter in te roepen en zijn zij in hun vorderingen ontvankelijk. (Verwezen wordt naar het arrest van de Hoge Raad van 3 september 2004 in de procedure tussen de Vereniging Asieljuristen Nederland e.a. versus de Staat over de A.C.-procedure, LJN: A07808, C03/018HR) 30. Eisers sub A2 t/m A8 genoemd hebben bovendien anders dan in de daartoe voor honorering van hun zojuist genoemde aanspraken niet bestemde en ook niet geschikte asielprocedure - geen toegang tot de bestuursrechter, nu de Vreemdelingenwet 2000 geen mogelijkheid tot het aanvragen van een verblijfsvergunning door de minderjarige vreemdeling zelf kent en deze eisers verplicht tot het zich laten vertegenwoordigen door hun ouder(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger, zoals de artt. 23 en 24 Vreemdelingenwet 2000 juncto de artt t/m 3.33 Vreemdelingenvoorschrift bepalen. 31. De voor deze civiele bodemprocedure relevante stukken uit de dossiers van de eisers A1 t/m A8 worden in het geding gebracht op de door art. 84, vierde lid juncto art. 85 lid 2 RV. aangegeven wijze. 32. WWB Eiseres sub B genoemd, WWB, behartigt via het voeren van dit proces de (niet identieke, maar wel gelijksoortige!) belangen van haar leden, die zij op grond van haar statuten heeft te behartigen. Gebleken is, dat de weg van overleg met de gedaagde geen resultaat opleverde: steeds en consequent weigerde de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de aanvragen van de leden van eiseres als eigen aanvragen te behandelen en beoordelen en systematisch bleef de Minister de door de vereniging en haar advocaat opgeworpen vragen voor zover er al een reactie kwam - beoordelen vanuit het perspectief van de door de ouders van eiseres leden gepretendeerde aanspraken, die niet gebaseerd waren/zijn op rechten voortvloeiend uit het IVRK en IVBPR in vorenbedoelde zin. 33. Op 18 april 2005 startte WWB haar concrete activiteiten ter uitvoering van haar doelstelling via een schriftelijk en ondermeer met een beroep op art. 12 IVRK gemotiveerd verzoek aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar toen nog 21 leden met haar advocaat op het departement in Den Haag te ontvangen om hun belangen en aanspraken op verblijfsvergunningen toe te lichten

10 10/57 en daar over in geval van een afwijzend standpunt te discussiëren in aanwezigheid van de Nederlandse pers. Op 12 mei 2005 hebben 20 van de 21 leden van WWB met hun advocaat een tevoren aangekondigde en vanwege het Departement geaccordeerd bezoek aan het Departement in den Haag gebracht, alwaar de Minister wél aanwezig bleek, doch niet bereid bleek te zijn de kinderen persoonlijk aan te horen. Na een toelichting door de leden en hun advocaat ten overstaan van een daartoe verschenen woordvoerder van het Kabinet van de Minister werd WWB een ambtenaar of beslismedewerker van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst aangewezen, die met WWB en haar advocaat de aanspraken van de 21 leden van WWB zou afhandelen. 34. In daaropvolgende telefonische en schriftelijke contacten bleek de Minister slechts bereid de aanspraken van de leden van WWB te bezien vanuit het perspectief van de ouders. Op de voorliggende aanvragen van die ouders zou worden beslist en daarbij zou dan het belang van de kinderen worden meegenomen. Van de 21 leden, die WWB in de startfase van haar bestaan telde, verkregen tot nu 3 leden verblijfsvergunningen met als verblijfsdoel: verblijf bij hun ouders. De ouders van die drie kinderen hadden in een reeks van jaren resp. beroepsprocedures t.o.v. de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank te Den Haag met positief resultaat resp. bezwaarprocedures bij de IND in Hoofddorp kanshebbend zien verlopen. Redengevend voor de beslissing tot afgifte van verblijfsvergunningen aan de kinderen was dan ook alleen de omstandigheid dat de Minister in het verblijf van hun ouders had besloten (lees: had moeten beslissen!) te berusten. 35. Voor de overige 18 leden van WWB werd telefonisch en schriftelijk met de uiteindelijk (na twee eerdere niet adequaat reagerende ambtenaren) aangewezen IND-beslismedewerker in Zwolle geprobeerd over de aanspraken van die kinderen te communiceren. Op de aanspraken van de kinderen werd niet adequaat gereageerd en in de enige brief die tot voor kort door de advocaat van WWB werd ontvangen, - gedateerd 12 juli 2005!- werd alleen op de aanspraken van de ouders ingegaan. 36. In het geval van twee van de zes gezinnen werd een hoorzitting in Zwolle uitgeschreven, waar de door de ouders voor zich en hun kinderen ingediende aanvragen zouden worden herbeoordeeld. Bij gelegenheid van die inmiddels (t.a.v. de ouders van vier kinderen) gehouden twee hoorzittingen bleek andermaal, dat op de door de kinderen as such gepretendeerde rechten niet werd ingegaan, ook niet toen die kinderen daar zelf een toelichting op probeerden te geven. In de in die gevallen volgende beschikkingen werd negatief op de aanvragen van de ouders beslist en werd op de aanspraken van de kinderen niet concreet ingegaan. 37. In het geval van de ouders in een derde gezin, waarvan negen Turks-Koerdische leden van WWB - waaronder eisers A3. D, A4. Ha en A5. He - deel uit maken, werd geen hoorzitting gehouden en werd een beschikking geslagen n.a.v. een brief met argumentatie van de advocaat van dat gezin.

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Wachten op je toekomst Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Datum: 08 maart 2012 Advies: KOM2A/2012 2 "Ik wil best wachten op mijn toekomst, maar niet mijn

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Het ene gewortelde kind is het andere wél Over de uitsluiting van niet-asielkinderen bij het Kinderpardon *

Het ene gewortelde kind is het andere wél Over de uitsluiting van niet-asielkinderen bij het Kinderpardon * Artikel Carolus Grütters en Carla van Os - mr. dr. C.A.F.M. Grütters is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. mr. drs. E.C.C. van Os is jurist kinderrechten

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10662 17 juni 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 10 juni 2011, nummer WBV 2011/8, houdende wijziging

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2014 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2014 - KINDERRECHTENMONITOR - 2014 - KINDERRECHTENMONITOR 2014 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2014 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie