Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand"

Transcriptie

1 Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand januari 2014

2 Inleiding De overheid is primair verantwoordelijk voor de inrichting van een goedwerkend stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Alleen dan blijft de toegang tot de rechter gegarandeerd voor mensen met een laag inkomen. Toegang tot onafhankelijke rechtspraak wordt gewaarborgd door de artikelen 17 en 18 Grondwet, artikel 6 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: EHRM). Het behoort daarmee tot het fundament van onze rechtstaat. Bij een burgerlijk geschil of een geschil met de overheid is het van belang dat rechtzoekenden zich effectief tegen inbreuken op hun rechten kunnen beschermen. Dat is een collectief belang. Wordt dit beginsel los gelaten, dan geldt in burgerrechtelijke geschillen het recht van de sterkste en kunnen burgers zich in geschillen met de overheid onvoldoende verweren tegen machtsuitoefening door de overheid. Van belang hierbij is de positie van de zwakste partijen die in rechte worden betrokken: mensen met een laag inkomen, alleenstaand, wonend in een huurhuis, soms als werknemer in dienst bij een werkgever, soms werkloos of arbeidsongeschikt. Juist voor deze niet geringe groep mensen 1, die nauwelijks in staat is om zelf voor haar rechten op te komen, hebben de bezuiningsplannen van de staatssecretaris de meeste gevolgen. Circa 80% van de voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de laagste inkomenscategorie. Mensen, die het meest afhankelijk zijn van juridische professionals om hun belangen te behartigen, dreigen verstoken te worden van adequate rechtshulp. Dit zal leiden tot een vorm van rechteloosheid. Het belang van een adequaat functionerend rechtsstelsel waarin burgers zich niet gehinderd voelen om hun recht te halen, indien noodzakelijk, is groter dan het budgettaire belang van de overheid. Ten principale horen de instandhoudingskosten van ons rechtssysteem, waartoe de toegang tot de rechter behoort, ten laste van de algemene middelen te komen. De bezuinigingen op de rechtsbijstand zoals voorgesteld door het kabinet, zijn een gevaar voor het voortbestaan van het stelsel als geheel. Het huidige stelsel als zodanig functioneert goed. Het stelsel staat in binnen- en buitenland te boek als functioneel en effectief. Zeker sinds de invoering van het High Trust-principe, wordt de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening verder gestimuleerd en wordt efficiënt met overheidsgeld omgegaan. De bezuinigingstaakstelling komt bovenop de al forse bezuinigingsmaatregelen de afgelopen jaren zijn ingevoerd. In 2010 is het financiële belang verhoogd dat een zaak moet vertegenwoordigen wil deze toevoegwaardig zijn 2. In datzelfde jaar is de beloning verlaagd van advocaten die betrokken zijn bij vervolgberoepen inzake vreemdelingenbewaring. In 2011 is er bezuinigd op de organisatiekosten van de Raad voor Rechtsbijstand. Per juli 2011 is de eigen bijdrage voor rechtzoekenden verhoogd. Per 1 januari 2012 is de vergoeding aan advocaten verlaagd met 5% en is de automatische indexatie op basis van loon- en prijspeilstijging losgelaten. In de bezuinigingsronde van 1 oktober 2013 is opnieuw een verhoging van de eigen bijdrage voor rechtzoekenden opgenomen (een bijna-verdubbeling). Bovendien is de anticumulatie-regeling komen te vervallen. Een tweede tranche verlaging van de vergoeding aan de advocatuur is in 2013 geïntroduceerd. Een andere kostenbesparing die is ingevoerd, betreft de wijziging van werkzaamheden die onder één toevoeging gebracht 1 De Raad voor Rechtsbijstand berekent het bereik van het gefinancierde rechtsbijstandstelsel in 2012 op 35,9% van de Nederlandse bevolking, bron: Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012, L. Combrink-Kuiters, M. van Gammeren-Zoeteweij, S.L. Peters, WLP 2013, p De grensbedragen zijn verhoogd van 90 naar 250 voor een lichte adviestoevoeging, van 180 naar 500 voor een reguliere toevoeging en van 360 naar voor cassatiezaken.

3 kunnen worden. Sommige zaken, waarvoor in het verleden meerdere toevoegingen werden verstrekt, vallen nu onder één toevoeging. Alle opvolgende bezuinigingen leiden tot een onverantwoorde afbraak van het stelsel. De VSAN vindt de voorgestelde bezuinigingen dan ook onacceptabel. Mocht de regering haar bezuinigingsdoelstellingen toch wensen te realiseren dan meent de VSAN dat op zijn minst eerst een evaluatie van eerdere bezuinigingsmaatregelen dient plaats te vinden alvorens wordt nagedacht over een nieuwe bezuinigingsoperatie. En wanneer dan toch besloten wordt tot nieuwe bezuinigingen, dan dient de invulling ervan te geschieden op een voor de rechtszoekende minst belastende wijze. In nauwe samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de VSAN alternatieven bedacht voor de voorgestelde bezuinigingen van 85 miljoen op het stelsel. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft zich tijdens het debat met de Tweede Kamer-commissie Veiligheid en Justitie op 14 november 2013 reeds bereid verklaard om enkele alternatieven uit te werken. De VSAN draagt hieraan graag haar steentje bij. De alternatieven die in dit stuk besproken worden, zijn tot stand gekomen vanuit de rechtspraktijk. De VSAN is op het gebied van sociale rechtshulp en gefinancierde rechtsbijstand bij uitstek geschikt om vanuit de praktijk, met kennis van zaken, te oordelen over de uitwerking van beleid. De VSAN heeft onder haar leden een oproep gedaan om te komen met praktische ideeën, gebaseerd op ervaringen uit hun praktijk, voor een alternatieve invulling van bezuinigingen. Deze oproep heeft diverse ideeën opgeleverd. Deze alternatieven zullen in het navolgende worden besproken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten het noemt, vallen binnen het advocatuurlijke deel van de keten en maatregelen die (ook) bij ketenpartners getroffen kunnen worden. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die gelden voor het stelsel als geheel en maatregelen die betrekking hebben op een specifiek rechtsgebied. Alternatieven voor de bezuinigingen op de rechtsbijstand 1. Alternatieven per rechtsgebied 1.1 Arbeidsrecht De VSAN pleit ervoor de kosten voor procedures in het arbeidsrecht vooral neer te leggen bij (grote) werkgevers. Dat kan op meerdere manieren: door aanpassing van het systeem van proceskostenvergoedingen en door de introductie van een rechtsbijstandfonds bij arbeidszaken. Deze verschillende alternatieven worden hieronder apart uitgewerkt Proceskostenvergoeding: advocaatkosten In de ontslagpraktijk komt het geregeld voor dat werkgevers aan hun ontslagen werknemers de advocaatkosten vergoeden. Dit is echter geen wettelijke verplichting. De wetgever nam aan dat werkgevers en werknemers er onderling wel uit zouden komen. Maar lang niet altijd zijn werkgevers bereid de kosten te vergoeden. En zelfs als een werknemer een juridische procedure wint en de werkgever door de rechter in de kosten wordt veroordeeld, dan nog worden niet de volledige kosten vergoed. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van een beperkte vergoeding per proceshandeling/zaaksoort. Afhankelijk van de hoogte van het

4 bedrag waar de procedure over gaat, bedraagt elk procespunt een forfaitair bedrag. De liquidatietarieven van de rechtbanken en gerechtshoven liggen iets hoger dan de normbedragen van de kantonrechter. Zelfs indien de werknemer een beroep heeft gedaan op een advocaat op toevoegbasis en in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding, dan biedt vergoeding middels het liquidatietarief vaak geen dekking voor de rechtsbijstandskosten. Een alternatief zou zijn om de proceskostenvergoeding ten minste gelijk te trekken met de toevoegvergoeding. De werkgever zou (bij wet) verplicht kunnen worden tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van de werknemer, dus ter hoogte van minimaal de toevoegvergoeding. Op die manier worden arbeidszaken, waarin werknemers een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand, kostendekkend Rechtsbijstandfonds voor arbeidszaken Een andere manier om de kosten voor arbeidsrechtprocedures op te vangen kan gevonden worden in de vorming van een rechtsbijstandfonds. Een fonds, te financieren uit een aan grote werkgevers op te leggen premieheffing en te beheren door de Raad voor Rechtsbijstand binnen het huidige systeem. Het zou dan gaan om een verplichte bijdrage voor werkgevers met meer dan x-werknemers in dienst. De heffing zou uitgedrukt kunnen worden in een x- percentage van de totale loonsom binnen de betreffende onderneming. De introductie van een dergelijk fonds valt te rechtvaardigen vanuit twee principes: het compensatiebeginsel en het beginsel van de vervuiler betaalt. Binnen het Nederlandse recht is algemeen aanvaard dat de zwakste partij (in dit geval de werknemer) ten opzichte van de sterkste partij (de werkgever) gecompenseerd dient te worden. Daarnaast is het zo dat de aanleiding voor arbeidsrechtelijke procedures veelal is gelegen in gedragingen van werkgevers die door werknemers worden aangevochten: ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst, niet (tijdig) betalen van loon, etc. In arbeidsrechtelijke procedures is het dan ook rechtvaardig dat vooral de werkgevers aangesproken worden voor de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van minvermogende werknemers. De kosten van een dergelijk rechtsbijstandfonds vallen mee. Het fonds voor arbeidszaken is immers bedoeld voor een beperkte groep werknemers. Het fonds zou slechts moeten uitkeren aan werknemers die een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. Uitgaande van de cijfers die de Raad voor Rechtsbijstand heeft gepubliceerd (meetjaar: 2012) zijn de kosten voor gefinancierde rechtsbijstand in arbeidszaken: 12 miljoen per jaar 3. Het gaat hier om kosten in euro s op basis van het aantal vaststellingen. De kosten voor rechtsbijstand in arbeidszaken zijn 3% van de totale kosten in 2012: 388,5 miljoen euro. In de discussie over de bezuinigingen wordt thans gesproken van jaarlijkse totale kosten ten bedrage van 495 miljoen euro. (Rekeninghoudend met de inflatiecorrectie, zou het gaan om een bedrag van 395 miljoen euro.) Wanneer hiervan 3% wordt uitgetrokken voor arbeidszaken, kan het jaarlijkse benodigde budget voor het rechtsbijstandfonds aldus worden berekend: 3% van 490 miljoen, zijnde 14,7 miljoen euro. Doordat het fonds beheerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand, de raad die ook de toevoegingaanvragen toetst, wordt voorkomen dat er kansloze en/of ongegronde procedures gevoerd worden ten laste van het rechtsbijstandfonds. Instelling van een rechtsbijstandfonds kan voorts een aanmerkelijke verlichting van de kostenproblematiek voor de individuele onderneming betekenen. Immers, het afdragen van 3 L. Combrink-Kuiters, S.L. Peters & M. van Gammeren-Zoeteweij, Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012, Tabel B11.1, p. 196, WLP 2013.

5 een maandelijkse of jaarlijkse premieheffing is voorzienbaar en de kosten worden verdeeld naar draagkracht van deelnemende ondernemingen. 1.2 Huurrecht Proceskostenvergoeding Vergelijkbaar met het voorstel dat hierboven is opgenomen onder het kopje arbeidsrecht kunnen huurrechtprocedures ook op een alternatieve manier gefinancierd worden. Ook hier kan het systeem van proceskostenvergoedingen aangepast worden. Dat betekent dat huurders die een zaak tegen de verhuurder winnen en die geprocedeerd hebben op toevoegbasis, tenminste een proceskostenvergoeding ontvangen ter hoogte van de toevoegvergoeding Rechtsbijstandfonds huurrecht Een tweede alternatief binnen dit rechtsgebied is het introduceren van een rechtsbijstandfonds voor huurrechtprocedures. Dit fonds zou gefinancierd kunnen worden uit een verplichte premieafdracht van woningbouw-verenigingen. De heffing zou uitgedrukt kunnen worden in een x-percentage van de totale huuropbrengst binnen de betreffende woningbouwvereniging. Deze maatregel levert een besparing op ter hoogte van het bedrag dat momenteel door de overheid gefinancierd wordt in huurzaken, te weten 2% van het totale budget voor vaststellingen, zijnde een bedrag van 9 miljoen euro 4 uitgaande van de cijfers uit Dit alternatief is te rechtvaardigen vanuit de huurbeschermingsgedachte: de huurder, als relatief zwakkere partij, dient beschermd te worden tegen de relatief sterkere partij, de professionele/institutionele verhuurder. Dit uitgangspunt is niet alleen in de wet tot uitdrukking gebracht. Ook in de jurisprudentie wordt wel een beroep gedaan op verhuurders om bijvoorbeeld te voorkomen dat een uitgezette huurder in een neerwaartse spiraal belandt. Vorderingen tot ontruiming dan wel tot ontbinding van de huur en ontruiming van het gehuurde (als einduitspraak in een bodemprocedure) worden ook in schrijnende gevallen wel toegewezen, doch de verhuurder wordt aangezet om de gevolgen van de negatieve uitspraak voor de huurder beperkt te houden. Bijvoorbeeld door extra coulance te betrachten en genoegen te nemen met afbetaling van slechts een deel van de huurachterstand. Gelet op deze grondgedachte, is de vorming van een rechtsbijstandfonds ten laste van woningbouwverenigingen, in overeenstemming met het geldende systeem. 1.3 Consumentenrecht Onderscheidingen binnen consumentenrecht In de voorstellen van de staatssecretaris is voor verbintenisrechtelijke zaken geen plaats meer in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Consumentenzaken vallen hier ook onder. Het onderscheid tussen consumentenzaken enerzijds en verbintenisrechtelijke zaken waarbij consumenten betrokken zijn, dient scherp voor ogen gehouden te worden. De consument die zich beklaagt over bijvoorbeeld een ondeugdelijke flatscreen TV (consumentenzaak) heeft een volstrekt andere positie dan de consument die gedagvaard wordt door een telefonieaanbieder wegens vermeende betalingsachterstanden (verbintenissenrecht). Een voorbeeld uit de praktijk van één van onze aangesloten leden: Mevrouw Pieterse wordt in de trein beroofd van haar tas met rijbewijs. Maanden later vallen er via diverse 4 Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012, p. 196.

6 telefoniebedrijven nota s in de bus van duizenden euro s. Iemand heeft misbruik gemaakt van het rijbewijs van mevrouw Pieterse om diverse telefoonabonnementen af te sluiten ten name van mevrouw Pieterse. Mevrouw Pieterse weigert te betalen, maar de schuldeisers zijn onverbiddelijk: betalen, of anders een dagvaarding in de bus. Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat, alleen al omwille van de equality of arms, professionele bijstand noodzakelijk is. Het is een illusie om te denken dat mensen dergelijke juridische problemen zelf af kunnen handelen. Sterker nog, bijstand van een professional in een vroeg stadium voorkomt juist vele tijdrovende en geldverslindende procedures. Dat is in diverse onderzoeken aangetoond. Bij zuivere consumentengeschillen ligt de situatie anders. Indien er bezuinigd moet worden binnen het consumentenrecht, dan ligt het voor de hand om dat te doen in die gevallen waarin het gaat om de consumentenkoop van met name luxe-artikelen: een bankstel dat niet beantwoordt aan wat de koper mocht verwachten, een ondeugdelijke hifi-set, of een auto die niet in de juiste kleur geleverd is Keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Voor consumentenzaken is een alternatief denkbaar voor de door de staat gefinancierde rechtsbijstand. De VSAN stelt voor een keurmerk te ontwikkelen, waarmee bedrijven zich kunnen profileren als maatschappelijk verantwoorde ondernemers, die bijdragen aan een eerlijke rechtsbedeling. Deelname aan het keurmerk impliceert dat het betreffende bedrijf een bijdrage levert aan een rechtsbijstandfonds voor consumenten. De hoogte van deze bijdrage kan worden gekoppeld aan de hoogte van de bedrijfsomzet. Klanten met een krappe beurs, die ervoor kiezen om hun aankopen te doen bij een bedrijf met keurmerk, zijn op die manier verzekerd van een (gedeeltelijke) vergoeding van rechtsbijstandkosten wanneer zij verwikkeld raken in een consumentengeschil. Deelname aan het keurmerk zou tevens kunnen betekenen dat het betreffende bedrijf zich verplicht aansluit bij een geschillencommissie. Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waar mensen op vrij eenvoudige wijze, zonder rechtsbijstand, terecht kunnen. 1.4 Bestuursrecht Kostendekkende proceskostenvergoedingen Bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht is voorzien in een stelsel van proceskostenvergoeding. Kort gezegd: wanneer een appellant in een beroepsprocedure gelijk krijgt, en zijn beroep wordt door de rechtbank gegrond verklaard, kan het bestuursorgaan worden veroordeeld tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van de ambtenaar. Die kosten worden berekend aan de hand van het Besluit proceskosten bestuursrecht (BPB). Van een kostendekkende vergoeding is bepaald geen sprake. Sinds de invoering van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in 2002 is het recht op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand uitgebreid naar de bezwaarfase. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, kan aan de indiener van het bezwaar op grond van het BPB een vergoeding worden toegekend. Het BPB stelt wel als voorwaarde dat gebruik is gemaakt van professionele rechtsbijstand. Ook moet het gaan om een onrechtmatig besluit en een inhoudelijke herroeping van de inhoud

7 van het besluit. Voor de bezwaarfase geldt bovendien als extra eis dat de indiener van het bezwaar om een vergoeding moet verzoeken voordat op het bezwaarschrift is beslist. Het zou passend zijn voor een bestuursorgaan dat een onrechtmatig besluit genomen heeft, om de proceskosten van de belanghebbende die tegen het besluit in rechte is opgekomen, volledig te vergoeden Bijdrage van bestuursorganen in kosten van rechtsbijstand Verder spelen burgerrechten een belangrijke rol. De burger, zo hij zich al genoodzaakt voelt om in het bestuursrecht een procedure te starten tegen een (heffende) overheid, ziet zich geplaatst voor een drempel die de overheid heeft ingesteld: het betalen van een verhoogde eigen bijdrage en/of griffiegeld en een niet volledige vergoeding van proceskosten. Dat draagt bepaald niet bij aan het rechtvaardigheidsgevoel van de rechtzoekende burger en kan onder omstandigheden zelfs in strijd zijn met een van de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht, zoals geformuleerd in het Sopropé-arrest van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) 5. In deze uitspraak is vastgesteld dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht vormt dat van toepassing is wanneer de administratie voornemens is een bezwarend besluit ten opzichte van een bepaalde persoon vast te stellen. Wanneer iemand op goede gronden bezwaar zou willen maken tegen een bezwarend besluit van een bestuursorgaan, maar hiervan afziet omdat hij de proceskosten niet geheel vergoed krijgt, of de eigen bijdrage niet kan betalen, dan werpt dit een barrière op voor de vrije toegang tot de rechter. Deze barrière wordt met name gevoeld door de rechtzoekende met een laag inkomen. De overheid dient aan belanghebbenden bij besluiten een laagdrempelige toegang tot de rechter te bieden. Dat is het uitgangspunt in bestuursrechtelijke geschillen. Dit uitgangspunt heeft aan belang gewonnen, juist vanwege de toegenomen complexiteit van veel bestuursrechtelijke wetgeving. De wetgever en de uitvoerende bestuursorganen zijn dan ook in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor beperking van het beroep op de bestuursrechter. Met begrijpelijker wetgeving, minder instrumentalistisch ingestoken wetgeving en voldoende budget voor de uitvoering zal het aantal bestuurlijke procedures drastisch afnemen. Verdere bezuinigingsdoelstellingen doorkruisen volgens de VSAN deze doelstellingen. Ingewikkelde wetgeving en bezuinigingen vergroten het beroep op de rechter. In dat licht pleit de VSAN voor een aanpassing van het rechtsbijstandstelsel in die zin dat bestuursorganen jaarlijks een bijdrage gaan betalen die afhankelijk is van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften in het voorgaande jaar. Deze bijdrage wordt vervolgens door de centrale overheid aangewend voor de financiering van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Met bovengenoemde alternatieven zou een besparing mogelijk moeten zijn van 50% op de begroting voor gefinancierde rechtsbijstand in bestuursrechtelijke zaken. Uitgaande van de cijfers over 2012 over uitgaven aan vaststellingen op het gebied van sociale voorzieningen (20 miljoen), sociale verzekeringen (10 miljoen) en overig bestuursrecht (exclusief asiel- en vreemdelingenrecht): 6,5 miljoen, levert dit een besparing op van circa 18,3 miljoen op jaarbasis. 5 Op 18 december 2008 heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen in de Sopropé-zaak (zaak C-349/07).

8 In aanvulling hierop wordt verwezen naar hetgeen elders in deze bijdrage is opgenomen in paragraaf 2.3 over Nieuwe wetgeving. 1.5 Personen- en familierecht Binnen het personen- en familierecht lijkt ruimte te zijn voor aanscherping van de resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand in gevallen waarin na echtscheiding een partneralimentatie betaald wordt. Eén van onze leden kwam met het volgende praktijkvoorbeeld: Cliënte zit in een echtscheidingssituatie. Zij komt op basis van haar eigen inkomen in aanmerking voor een toevoeging. Tijdens de echtscheidingsprocedure krijgt ze echter een forse partneralimentatie toegewezen. Daardoor zit ze royaal boven de inkomensgrens die recht geeft op een toevoeging. Nu is de vraag: wordt de toevoeging bij resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand ingetrokken? Navraag bij de Raad voor Rechtsbijstand leverde het volgende op. Als een cliënt partneralimentatie krijgt toegewezen, zal dit niet leiden tot een intrekking van de toevoeging. Het feit dat het inkomen daardoor boven de financiële grenzen van een toevoeging komt, wordt bij de beoordeling van het resultaat niet meegenomen. Slechts als er een bedrag aan achterstallige alimentatie zou worden toegekend, zou dit wel als resultaat worden gezien. De VSAN stelt dan ook voor om een toegewezen partneralimentatie mee te tellen als inkomen bij de resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze manier kunnen veel verstrekte toevoegingen ingetrokken worden na afloop van de echtscheidingsprocedure. Deze ogenschijnlijk kleine aanpassing levert een forse kostenbesparing op omdat de rechtsbijstandkosten van echtscheidingszaken relatief zwaar drukken op de begroting voor het gehele stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. In 2012 was het aandeel van echtscheidingszaken op het geheel van gedeclareerde rechtsbijstandkosten 22% Strafrecht Vanuit diverse hoeken zijn reeds alternatieven aangedragen voor bezuinigingen op de grootste kostenpost binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand: het strafrecht. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) heeft zich uitgelaten over denkbare alternatieven. Deze worden hier niet herhaald. Wel heeft de VSAN een aanvullend alternatief. Rechters kennen te weinig proceskostenvergoedingen (en schadevergoedingen) toe aan mensen die zijn vrijgesproken. Een proceskostenvergoeding wordt bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging niet standaard toegekend. Het recht daarop zou in de wet moeten worden vastgelegd. Het zou passend zijn in geval van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, dat het Openbaar Ministerie de volledige kosten van de strafprocedure voor zijn rekening neemt. Op die manier komen de rechtsbijstandkosten in deze procedures niet ten laste van de begroting voor gefinancierde rechtsbijstand. 6 L. Combrink-Kuiters, S.L. Peters & M. van Gammeren-Zoeteweij, Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2012, p. 196

9 2. Alternatieve bezuinigingen voor het stelsel als geheel 2.1 Invoering van een pro-deo bijdrage binnen de advocatuur De VSAN realiseert zich dat de advocatuur niet ontzien kan worden bij het aandragen van alternatieve bezuinigingen op de rechtshulp. Wel is het zo dat de grenzen bereikt zijn aan wat gevergd kan worden van de sociale advocatuur. Ten aanzien van de rol van de advocaat binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand kan een wijdverbreid misverstand reeds ontkracht worden. Anders dan het grote publiek denkt is de gefinancierde rechtshulp verre van winstgevend. Strijd tegen de teloorgang van de rechtshulp wordt ten onrechte afgedaan met de suggestie van eigenbelang. In plaats van het gebruikelijke uurtarief krijgt de advocaat immers een minimaal en eenmalig budget per zaak. Bovendien is dit door de Nederlandse staat betaalde honorarium de afgelopen jaren meermalen verlaagd. In 2010 is de beloning verlaagd van advocaten die betrokken zijn bij vervolgberoepen inzake vreemdelingenbewaring. Per 1 januari 2012 is de vergoeding aan advocaten verlaagd met 5% en is de automatische indexatie op basis van loon- en prijspeilstijging losgelaten. Een tweede tranche verlaging van de vergoeding aan de advocatuur is in 2013 voorgesteld. Inmiddels bedraagt de vergoeding voor advocaten 104,00 per punt, minus de te maken kosten welke niet door de overheid vergoed worden. Het te realiseren bruto honorarium verschilt per zaak omdat het stelsel forfaitair is. Een betaling van forfaitair 7 uur x 100 voor een alimentatieprocedure, waar de advocaat al gauw 15 uur mee bezig is, levert geen vetpot op laat staan als 20 uur of meer nodig is voor diezelfde 700. De beperkte groep advocaten die nog bereid is gesubsidieerde rechtshulp te verlenen wordt, zoveel is wel duidelijk, niet reëel gecompenseerd voor de dienstverlening. Indien een financiële bijdrage aan de rechtsbijstandskosten gevraagd wordt binnen de advocatuur, dan dient deze gezocht te worden bij de commerciële advocatuur. De VSAN staat open voor de suggestie om een zogenaamde pro-deo-tax in te voeren. De commerciële advocatuur zou in dat voorstel 3% van hun omzet moeten afdragen ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand. Ter illustratie: de omzet van een aantal -26- grote advocatenkantoren bedroeg in 2012 afgerond 1,3 miljard euro. Deze gegevens zijn afkomstig uit een overzicht uit het tijdschrift Advocatie. De totale jaarlijkse omzet binnen de commerciële advocatuur wordt geschat op circa 4 miljard euro. Uit het jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand 2012 valt af te leiden dat aan advocaten die op basis van toevoeging optreden, afgerond vierhonderd miljoen is uitgekeerd. De 3% pro-deo-tax zou aldus jaarlijks 120 miljoen euro opleveren, hetgeen ruim voldoende is om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand in stand te houden. De kerntaak van iedere advocaat zou moeten zijn: het dragen van de publieke verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling voor iedereen. In die zin bestaat voor advocaten een zekere morele verplichting om ook pro-deo zaken te doen. Helaas zijn steeds minder kantoren bereid zich in te zetten voor minvermogende cliënten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt al jaren bij een kleine groep sociale advocaten. Commerciële advocaten spreken niet zelden hun waardering uit voor kantoren waar op toevoegbasis gewerkt wordt, doch zij nemen op geen enkele wijze een deel van de financiële verantwoordelijkheid over. Het is in de ogen van de VSAN om die reden zeer wel gerechtvaardigd om een code in te stellen die onder meer voorschrijft dat advocatenkantoren

10 een deel van hun omzet besteden aan rechtsbijstand voor deze groep mensen. Het is een niet meer dan logische vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook voor cliënten met een midden-inkomen levert deze maatregel wat op. Commerciële advocatenkantoren stoten het personen- en familierecht af, terwijl dat juist de expertises zijn waar cliënten met minder financiële draagkracht het meest gebruik van maken. Het gemiddelde uurloon van een advocaat is 220 euro. Commerciële advocaten aan de bovenkant van de uurtarievenlijst rekenen al gauw 450 euro per uur. Vooral de groep die net boven de inkomensgrens voor rechtsbijstand valt ziet door de hoge kosten vaak af van een juridische procedure. Ook voor die groep cliënten is een bijdrage vanuit de commerciële advocatuur het overwegen waard. 2.2 Beperking uurtarief advocaat die optreedt voor de overheid In vergelijking met de sociale advocatuur zijn de honoraria die betaald worden aan advocaten die optreden voor de overheid, vele malen hoger. Dit geldt voor advocaten die optreden voor de Nederlandse Staat, de Provincie, de Gemeente, voor uit de AWBZ en de ziektekostenverzekeraars gefinancierde instellingen en voor vele geprivatiseerde instellingen ten algemenen nutte, kortom voor de publieke en semi publieke sector. Eén van onze leden is, uit andere hoofde, betrokken als toezichthouder bij een zorginstelling. In die hoedanigheid heeft hij inzage in offertes en declaraties van advocaten en adviseurs die met grote regelmaat worden ingeschakeld binnen de publieke en semi publieke sector. Het is zijn inschatting dat het honorarium voor deze advocaten voor een zaak het tienvoudige bedraagt van de vergoeding die de Nederlandse Staat had verstrekt wanneer deze advocaat zou hebben moeten optreden op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoeging. Gelet hierop is het voorstel van de VSAN om een regeling in te voeren die de honoraria normeert voor advocaten die optreden voor de publieke en semi publieke sector. Deze regeling laat zich vergelijken met de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector, waarin een regeling werd getroffen voor de maximale inkomens en ontslagvergoedingen in die sectoren. 2.3 Nieuwe wetgeving Zoals eerder vastgesteld (zie paragraaf 1.4 van deze bijdrage), is de wetgever in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor beperking van het beroep op de bestuursrechter. Met begrijpelijker wetgeving, minder instrumentalistisch ingestoken wetgeving en voldoende budget voor de uitvoering zal het aantal bestuurlijke procedures drastisch afnemen. De VSAN stelt dan ook voor om bij elke nieuwe wet te becijferen hoeveel extra juridische procedures verwacht kunnen worden in de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van de wet. Naar aanleiding daarvan kan een berekening worden gemaakt van de kosten van rechtsbijstand die hiermee gemoeid zijn. Dit bedrag, of een percentage daarvan, zou van de betreffende begroting van het ministerie waar de nieuwe wet onder valt, overgeheveld kunnen worden naar de begroting voor de gefinancierde rechtsbijstand.

11 Achteraf dienen de tot stand gekomen wetten te worden geëvalueerd. Indien blijkt dat de toename van het aantal juridische procedures groter is dan verwacht, zou er naheffing kunnen volgen. Samenvatting De toegang tot de rechter is een fundamenteel mensenrecht in een democratische rechtsstaat. Dit recht mag niet lichtvaardig worden beperkt op grond van overwegingen van meer eigen verantwoordelijkheid van de burger, meer inventiviteit in de geschillenbeslechting en bezuinigingsdoelstellingen. Het huidige stelsel van gefinancierde rechtsbijstand garandeert de toegang tot de rechter voor de meest kwetsbare groepen binnen de Nederlandse samenleving. De diverse bezuinigingsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd hebben dit stelsel onder druk gezet. De nieuwe kabinetsvoorstellen die op (korte) termijn moeten leiden tot een bezuiniging van 85 miljoen brengen het voortbestaan van het rechtsbijstandstelsel als geheel in gevaar. De zwakste partijen die in rechte worden betrokken (alleenstaanden, ouderen, huurders, werknemers met een laag inkomen, werklozen of arbeidsongeschikten), kortom mensen die het meest afhankelijk zijn van juridische professionals om hun belangen te behartigen, dreigen verstoken te worden van adequate rechtshulp. Dit zal leiden tot een vorm van rechteloosheid. De VSAN is dan ook tegen verdere bezuinigingen op het stelsel. Daar komt bij dat veel van de reeds ingevoerde maatregelen nog niet eens zijn geëvalueerd. Mocht het kabinet, tegen alle adviezen in, toch overgaan tot extra bezuinigingen, dan dient de invulling ervan te geschieden op een voor de rechtszoekende minst belastende wijze. Op basis van dit uitgangspunt heeft de VSAN alternatieven voorgesteld. De belangrijkste daarvan zijn: - Introductie van rechtsbijstandfondsen in het arbeidsrecht en het huurrecht en/of aangepaste proceskostenvergoedingen binnen deze rechtsgebieden. Geschatte besparing: 23,7 miljoen. - Introductie van een keurmerk en eigen bijdrage voor ondernemingen met betrekking tot de rechtsbijstandskosten van consumenten in consumentengeschillen. - Bestuursorganen gaan bijdragen in de rechtsbijstandkosten betalen van belanghebbenden die een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. Door middel van kostendekkende proceskostenvergoedingen en een bijdrage die afhankelijk is van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften in het voorgaande jaar. Mogelijke besparing van 50% op de begroting voor gefinancierde rechtsbijstand in bestuursrechtelijke zaken (exclusief asiel- en vreemdelingenrecht): 18,3 miljoen - Aanscherping van de resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand in personen- en familierechtzaken. - Invoering van een pro-deo bijdrage binnen de advocatuur. Geschatte besparing: 120 miljoen op jaarbasis - Beperking uurtarief advocaat die optreedt voor de overheid. - Afname van het aantal bestuurlijke procedures door begrijpelijker wetgeving, minder instrumentalistisch ingestoken wetgeving en voldoende budget voor de uitvoering Al met al bestaan er voldoende alternatieven voor de voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet. De VSAN is er van overtuigd dat de kabinetsplannen funest zijn voor het huidige stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Het onverkort doorzetten van de plannen leidt

12 volgens de VSAN tot uitholling van een kernwaarde in ons rechtstelsel, de toegang tot de rechter. Bovendien vraagt de VSAN zich af of met deze plannen de beoogde bezuinigingen worden bereikt. Op lange termijn leidt de afbraak van een goed functionerend stelsel van rechtsbijstand immers tot nog veel hogere kosten. De hierboven door de VSAN uitgewerkte alternatieven zijn gericht op behoud van het stelsel. Zij zullen het stelsel hervormen met de garantie dat de zwaksten in onze samenleving toegang blijven houden tot de rechter. De VSAN hoopt dan ook dat de staatssecretaris zal besluiten tot aanpassing van zijn bezuinigingsplannen.

Commentaar op het concept-wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten Door: commissie wetsvoorstellen Register Belastingadviseurs

Commentaar op het concept-wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten Door: commissie wetsvoorstellen Register Belastingadviseurs Commentaar op het concept-wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten Door: commissie wetsvoorstellen Register Belastingadviseurs De commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs (hierna:

Nadere informatie

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.)

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.) BIJLAGE bij brief aan de Eerste Kamer briefnr. 536442 Overzicht maatregelen stelselvernieuwing De leden van de SP-fractie, van de D66-fractie en van de CDA-fractie hebben verzocht om een overzicht met

Nadere informatie

Geachte mevrouw Jadnanansing,

Geachte mevrouw Jadnanansing, Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Mevrouw T.M. Jadnanansing Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onderwerp AO 20 februari 2014 m.b.t. de toegang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Factsheet 2015-3 Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Auteur: M. ter Voert September 2015 Op 13 februari 2015 is de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2617

ECLI:NL:CRVB:2017:2617 ECLI:NL:CRVB:2017:2617 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12/3068 Wajong Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 18 december 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Onderwerp Consultatie Wet stelselvernieuwing rechtsbijstand Geachte heer Teeven, De Nederlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar

Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar Samenvatting Staatssecretaris Teeven liet in november 2013 weten het budget van de gefinancierde rechtsbijstand structureel

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2849 (066.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200705297/1. Datum uitspraak: 31 januari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147 ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147 Instantie Datum uitspraak 02-03-1999 Datum publicatie 11-09-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 98/6295 ABW Bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2385 (062.02), ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 07-12-2016 Zaaknummer 200.181.068/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M.

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M. Factsheet 215-2 Scheidingen 214 Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand Auteur: M. ter Voert Oktober 215 Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2833

ECLI:NL:CRVB:2017:2833 ECLI:NL:CRVB:2017:2833 Instantie Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8007 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste kamer Der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Eerste kamer Der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste kamer Der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Beleidsregels proceskostenvergoeding en wegingsfactoren in bezwaarprocedures 2012 Citeertitel: Beleidsregels

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:8696

ECLI:NL:RBAMS:2013:8696 ECLI:NL:RBAMS:2013:8696 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AMS 13-2085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling

BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling 1. Echtscheiding en koopwoning: de woning wordt tijdens de echtscheidingsprocedure verkocht en de hypotheekschuld wordt afgelost. Er resteert een bedrag

Nadere informatie

Hoe wordt de bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer behandeld?

Hoe wordt de bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer behandeld? Hoe wordt de bezuiniging op de gefinancierde in de Tweede Kamer behandeld? DE 85 MILJOEN BEZUINIGING OP DE GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND WORDT NIET IN ÉÉN ENKEL WETSVOORSTEL BEHANDELD. IN PLAATS DAARVAN

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage Den Haag, 20 december 2012 uw kenmerk : ontwerpbesluit aanpassingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures

Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op artikel 1:3 lid 7 en artikel 7:15, tweede lid van de Algemene Wet

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet ADVIES Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet Oktober 2014 1 Inleiding Een ieder heeft het recht op een eerlijk proces. Of het nu in een strafzaak of in een civiele zaak

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 140 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden

Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden Regelingen en voorzieningen CODE 6.1.2.35 Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden bronnen www.rijksoverheid.nl, onder documenten en publicaties > kamerstukken> 2012, 22.11.2012 Verslag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:240

ECLI:NL:CRVB:2015:240 ECLI:NL:CRVB:2015:240 Instantie Datum uitspraak 21-01-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-1418 WW-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Cijfers civielrechtelijke procedures en rechtsbijstand

Cijfers civielrechtelijke procedures en rechtsbijstand Factsheet 214-2 Cijfers civielrechtelijke procedures en rechtsbijstand Instroom (buiten)gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen Auteur: M. ter Voert Mei 214 Dit factsheet geeft ontwikkelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Je verleent een toevoeging met code A010 bij:

Je verleent een toevoeging met code A010 bij: Nr Zaakcode(s) Wijziging Versie Versie Datum oud nieuw 966 A010 De werkinstructie is aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid en luidt nu: 3.00 3.01 01-07- 2015 Toevoegbeleid Je verleent een toevoeging met

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 3 mei 2016 in zaak nr. 15/6422 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 3 mei 2016 in zaak nr. 15/6422 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2017:659 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604395/1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het functioneren van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures. De regeling trad in werking op 12 maart 2002. Tijdens de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2003:AF3863

ECLI:NL:CRVB:2003:AF3863 ECLI:NL:CRVB:2003:AF3863 Instantie Datum uitspraak 07-01-2003 Datum publicatie 04-02-2003 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 01/2345 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 31 753 Rechtsbijstand B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 februari 2013 De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 113 Besluit van 25 februari 2002 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de vergoeding van kosten van bezwaar

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201112017/1/V2. Datum uitspraak: 4 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 Instantie Datum uitspraak 20-06-2016 Datum publicatie 04-07-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4983481 / OA VERZ 16-101 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

EelI: Nl: RBOVE:2016: 2665

EelI: Nl: RBOVE:2016: 2665 ge R~tht.$praakl,_......,,_.... ~ '._._, "_"",,_ _,_,,.. _". _,._ _. "..'o....._.,._,_......._..._.... "....." _,.,........_,..,... _~_.,. _.".._.,_..._._...._........ ~w _~!!~~~~I}~~_~~~!~e_t_E~~~!~!t~J)~~~c:!~_~~_~!~~~~_~!:~i~!~.r~9~ÇJ~!"!i~Cl.t.i~.c=.~~~!"!.!Cl

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/083 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2016 Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : CBHO 2015/083 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2016 Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : CBHO 2015/083 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2016 Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : collegegeld gegrond inschrijven ingetrokken inschrijving

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures.

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 15 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van 28 februari 2012 van de heffingsambtenaar tot vaststelling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-11-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer AWB - 14 _ 1957 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema De ondergetekende: a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: gevestigd en kantoorhoudende te en ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht

7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht 7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht/vastgoedrecht Bij het huren van een

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 09-03-2006 Datum publicatie 30-03-2006 Zaaknummer AWB 05/4258 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Voor een goed begrip van de in dit besluit neergelegde maatregelen is het nodig om de context van de gehele stelselvernieuwing te schetsen.

Voor een goed begrip van de in dit besluit neergelegde maatregelen is het nodig om de context van de gehele stelselvernieuwing te schetsen. NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Bij brieven van 10 juli 2012, 12 juli 2013 en 18 februari 2014 1 is de stelselvernieuwing rechtsbijstand (hierna: de stelselvernieuwing) aangekondigd. Met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 Instantie Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 05-04-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-5151 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:3138

ECLI:NL:CRVB:2015:3138 ECLI:NL:CRVB:2015:3138 Instantie Datum uitspraak 16-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-1477 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BW6565

ECLI:NL:CRVB:2012:BW6565 ECLI:NL:CRVB:2012:BW6565 Instantie Datum uitspraak 22-05-2012 Datum publicatie 29-05-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-1542 WWB + 10-1557

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Directie Financieel-Economische Zaken

Directie Financieel-Economische Zaken Ministerie van Justitie Directie Financieel-Economische Zaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BU4606

ECLI:NL:RVS:2011:BU4606 ECLI:NL:RVS:2011:BU4606 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 16-11-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201102253/1/H3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz

Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz Aanbevelingen ten aanzien van de schikking ter zitting in Wwz-zaken (en pro forma ontbinding) en de proceskostenveroordeling in Wwz-zaken INLEIDING In de plenaire

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3051

ECLI:NL:CRVB:2016:3051 ECLI:NL:CRVB:2016:3051 Instantie Datum uitspraak 12-08-2016 Datum publicatie 16-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/6172 WWAJ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie