BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1554 VAN 08/07/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR 'ONDERSTEUNING AAN DE IDENTIFICATIE, FORMULERING EN UITVOERING VAN INTERVENTIES M.B.T. (DRINK)WATER- VOORZIENING, HYGIËNE EN SANITATIE (WHS) EN HET GEÏNTEGREERD BEHEER VAN DE WATERVOORRADEN (IWRM)' OPEN OFFERTEAANVRAAG

2 INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE EN WETTELIJKE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN Afwijkingen van het KB van De aanbestedende overheid Institutioneel kader van BTC Regels voor de opdracht Definities Vertrouwelijkheid Deontologische verplichtingen Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE OPDRACHT Aard van de opdracht Voorwerp van de opdracht Duur Varianten Hoeveelheden PROCEDURE Gunningswijze Bekendmaking (Artikelen 29 tot 41 KB ) Informatie Offerte Indieningsrecht en opening van de offertes Selectiecriteria Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Sluiten van de overeenkomst BIJZONDERE CONTRACTUELE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Definities (art. 2) Leidend ambtenaar (art. 11) Onderaannemers (art. 12 tot 15) Vertrouwelijkheid (art. 18) Intellectuele rechten (art. 19 tot 23) Borgtocht Conforme uitvoering (art. 34) Voorafgaande keuring (art. 42) Uitvoeringsmodaliteiten (art. 146 e.v.) Aansprakelijkheid van de dienstverlener (art ) Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art en ) Einde van de opdracht Facturering en betaling van de diensten (art. 66 tot ) Rechtsvorderingen (art. 73 van het KB van 14 januari 2013) DEEL 2: REFERENTIETERMEN LETTERWOORDEN CONTEXT EN RECHTVAARDIGING VAN DE ZENDING DOEL VAN DE ZENDINGEN VERWACHTE PRESTATIES Algemeen kader Ondersteuning bij de formulering Project-backstopping Ondersteuning aan de uitvoering van een project Verslagen opstellen TYPISCH VERLOOP VAN DE ZENDINGEN SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN PROFIEL VAN DE EXPERTS... 32

3 3 DEEL 3: FORMULIEREN INSTRUCTIES OM DE OFFERTE OP TE STELLEN GEGEVENS VAN DE INSCHRIJVER OFFERTEFORMULIER - PRIJZEN INTEGRITEITSVERKLARING VOOR DE INSCHRIJVERS ONDERAANNEMERS ONDERTEKENEN VAN DE OFFERTE SELECTIEDOSSIER Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 3

4 1 Deel 1: Administratieve en wettelijke bepalingen 1.1 Algemene bepalingen Afwijkingen van het KB van Hoofdstuk1.4 van dit bijzonder bestek bevat de bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van het KB van 14 januari 2013 of dit aanvullen of verduidelijken. In onderhavig bestek wordt afgeweken van artikel 19 van de Algemene Uitvoeringsregels - AUR (KB van 14 januari 2013) De aanbestedende overheid De aanbestedende overheid van deze overheidsopdracht is de 'Belgische Technische Coöperatie', hierna BTC genoemd, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel). Als Belgisch ontwikkelingsagentschap steunt BTC, in opdracht van de Belgische regering, de ontwikkelingslanden in hun strijd tegen armoede. Naast deze taak van openbare dienstverlening voert BTC ook prestaties uit in opdracht van andere nationale en internationale organisaties die werken aan duurzame ontwikkeling 1. Voor deze overheidsopdracht wordt BTC rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Carl Michiels en de heer Peter Pauwels Institutioneel kader van BTC Het algemene referentiekader waarin BTC werkt, is de Belgische wet van 19 maart 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking 2, alsook de Belgische Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de 'Belgische Technische Coöperatie' in de vorm van een vennootschap van publiek recht, zoals gewijzigd door de wetten van 3 november 2001, van 12 juni 2012, van 27 december 2012 en van 15 januari Ook volgende ontwikkelingen vormen een rode draad in het werk van BTC. De voornaamste voorbeelden zijn: Op het vlak van internationale samenwerking: de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties weldra vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen de Verklaring van Parijs over de harmonisering en afstemming van de hulp; Op het vlak van corruptiebestrijding: de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het VNverdrag tegen Corruptie, opgemaakt in New York op 31 oktober , evenals de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie ter omzetting van het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties; Op het vlak van respect voor de mensenrechten: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948) evenals de 8 basisverdragen van de Internationale 1 Voor meer info zie en de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie, gewijzigd door de wetten van 13 november 2001 en 30 december BS van 30 december 1998, van 17 november 2001, van 6 juli 2012, van 15 januari 2013 en van 26 maart BS van 1 juli BS van 18 november Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 4

5 Arbeidsorganisatie 5 in het bijzonder gewijd aan het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87), vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling (verdrag nr. 98), het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 en 105), het verbod op elke vorm van discriminatie op vlak van werk en verloning (verdrag nr. 100 en 111), de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138), het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182); Op het vlak van respect voor het milieu: de Agenda 21 (Top van Rio, 1992), het Implementatieplan van de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling (Johannesburg 2002), en de initiatieven van de Europese Unie zoals de EU-strategie van 2001 voor duurzame ontwikkeling aangenomen in Göteborg Regels voor de opdracht Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 6 ; De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 7 Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 5 ; Het KB van 14 januari 2013 tot de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 5 ; De omzendbrieven van de Eerste Minister inzake overheidsopdrachten Definities In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: De inschrijver: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een offerte indient; De opdrachtnemer / de dienstverlener: de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt; De aanbestedende overheid: BTC, vertegenwoordigd door Carl MICHIELS en Peter PAUWELS; De offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren tegen de voorwaarden die hij biedt; Technische specificaties: een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product of dienst, zoals het niveau van kwaliteit, het niveau van milieuvriendelijkheid, een ontwerp dat voldoet voor alle gebruik met inbegrip van de toegankelijkheid voor personen met een handicap, en de conformiteitsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van het product, met inbegrip van de voor het product geldende voorschriften inzake handelsbenaming, terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en etikettering, gebruiksaanwijzingen, productieprocessen en -methoden, en de procedures voor de conformiteitsbeoordeling; Een gecoördineerde versie van dit document kan geraadpleegd worden op 7 BS van 21 juni Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 5

6 Raamovereenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt tussen één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden vast te leggen inzake bepaalde te gunnen opdrachten, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden Variante: een alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbestedende overheid, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend; Optie: een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op vraag van de aanbestedende overheid, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend; Samenvattende opmeting: het opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor werken over verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt vermeld; Inventaris: het opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor leveringen of diensten over verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt vermeld; BDA: het Bulletin der Aanbestedingen; PBEU: het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie; OESO: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; De algemene uitvoeringsregels (AUR): de regels die zich in het KB van bevinden en die de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken bepalen; Het (bijzonder) bestek: het onderhavige document evenals alle bijlagen en documenten waarnaar het verwijst; Corruptiepraktijken: elk voorstel voor een onrechtmatige betaling, een gratificatie of een commissie of elke instemming met het doen van een dergelijk voorstel, met als doel iemand aan te moedigen of te belonen voor het verrichten of het nalaten te verrichten van activiteiten die verband houden met de gunning van de opdracht of met de uitvoering van de door de aanbestedende overheid verstrekte opdracht; Geschil: rechtsgeding Vertrouwelijkheid De inschrijver of de opdrachtnemer en BTC zijn gehouden tot geheimhouding jegens derden wat betreft alle vertrouwelijke informatie die binnen het kader van deze opdracht bekomen wordt, en zullen deze slechts aan derden doorgeven na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de andere partij. Zij zullen deze vertrouwelijke informatie enkel verspreiden onder de aangestelden die bij de opdracht betrokken zijn. Zij garanderen dat die aangestelden behoorlijk ingelicht zullen zijn over hun verplichtingen i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de informatie en dat ze die verplichtingen zullen naleven Deontologische verplichtingen Indien een of meerdere van de deontologische bepalingen niet gerespecteerd wordt, kan dit leiden tot de uitsluiting van de kandidaat, de inschrijver of de opdrachtnemer van andere overheidsopdrachten voor BTC. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 6

7 Zolang de opdracht loopt, zullen de opdrachtnemer en zijn personeel de mensenrechten respecteren en beloven ze rekening te houden met de politieke, culturele en religieuze gewoonten van het ontvangende land. De inschrijver of de opdrachtnemer zijn verplicht de fundamentele arbeidsnormen, overeengekomen op internationaal niveau door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), na te leven, meer bepaald de verdragen over vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen, de afschaffing van dwangarbeid en verplichte arbeid, de wegwerking van discriminatie inzake werkgelegenheid en beroepsuitoefening en de afschaffing van de kinderarbeid. Elke poging van een kandidaat of van een inschrijver om vertrouwelijke informatie te bekomen, om verboden kartels te vormen met concurrenten of om het evaluatiecomité of de aanbestedende overheid tijdens de procedure van onderzoek, verduidelijking, evaluatie of vergelijking van de offertes te beïnvloeden, leidt tot de afwijzing van zijn kandidatuur of offerte. Om bovendien elke indruk van risico op partijdigheid of samenspanning te vermijden in de opvolging en controle van de uitvoering van de opdracht, is het de opdrachtnemer strikt verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken, maaltijden of een ander materieel of immaterieel voordeel, ongeacht de waarde ervan, aan te bieden aan de aangestelden van de aanbestedende overheid, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de opvolging en/of controle van de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun hiërarchische rang. Elke offerte wordt verworpen of elk contract (overheidsopdracht) wordt geannuleerd zodra zou blijken dat de gunning van het contract of de uitvoering ervan aanleiding zou gegeven hebben tot het storten van buitengewone handelskosten. De buitengewone handelskosten betreffen elke commissie die niet vermeld staat in de hoofdopdracht of die niet voortvloeit uit een volgens de regels opgemaakt contract verwijzende naar deze opdracht, elke commissie die geen legitieme dienst vergoedt, elke commissie gestort naar een belastingparadijs, elke commissie gestort aan een niet duidelijk geïdentificeerde ontvanger of aan een bedrijf dat een schijnbedrijf lijkt te zijn. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om op vraag van de aanbestedende overheid alle bewijsstukken m.b.t. de uitvoeringsvoorwaarden van het contract te leveren. De aanbestedende overheid zal kunnen overgaan tot alle vormen van controle, van stukken en ter plaatse, die zij nodig zou achten om bewijsmateriaal te verzamelen bij een vermoeden van ongewone commerciële kosten. Van de opdrachtnemer die ongewone handelsuitgaven betaald heeft kan, volgens de ernst van de feiten, zijn contract opgezegd worden of hij kan op permanente wijze uitgesloten worden Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank De opdracht moet overeenkomstig het Belgisch recht worden opgevat en uitgevoerd. De partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw hun engagementen na te komen om de goede afloop van de opdracht te verzekeren. Bij geschillen of meningsverschillen tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer zullen beide partijen overleg plegen om een oplossing te vinden. Wanneer ze niet tot een akkoord komen, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd om een oplossing te vinden. Zie eveneens punt 4.14 Klachten en verzoeken (artikel 73 van het KB van ) 1.2 Voorwerp en draagwijdte van de opdracht Aard van de opdracht Overheidsopdracht voor diensten. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 7

8 1.2.2 Voorwerp van de opdracht Onderhavige opdracht bestaat uit een raamovereenkomst in de zin van artikel 32 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de identificatie, de formulering en de uitvoering van interventies m.b.t. water in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Via deze opdracht zoekt BTC een bureau dat is gespecialiseerd in waterbeheer met inbegrip van toevoer, waterwerken op het platteland, hygiëne en sanitatie, en het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (IWRM). De opdracht gaat in het bijzonder over het verlenen van een coherente technische ondersteuning inzake de bepaling en/of uitvoering van duurzame en aangepaste oplossingen. De beoogde landen zijn in de eerste plaats Tanzania, de Democratische Republiek Congo, Vietnam, Rwanda en Mozambique. Deze lijst is evenwel niet limitatief. Binnen de drie jaar met ingang van het afsluiten van onderhavige opdracht en overeenkomstig artikel 26 1, 2 b) van de wet van 15 juni 2006, kan de opdracht verruimd worden naar nieuwe diensten bestaande uit de herhaling van gelijkaardige werken of diensten Duur De opdracht begint bij de kennisgeving van de gunning en duurt vier (4) jaar. De aanbestedende overheid kan de opdracht elk jaar opzeggen middels een aangetekende zending en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen voor de verjaardatum van de ondertekening van de opdracht Varianten Iedere inschrijver kan slechts één enkele offerte indienen. Varianten zijn niet toegestaan Hoeveelheden De geschatte hoeveelheden in mandagen worden vermeld in punt 'Algemeen kader'. Het bepalen van de hoeveelheden zal gebeuren door middel van bestelbonnen. Het gaat hier om indicatieve, geschatte hoeveelheden om het verwachte dienstenvolume te kunnen inschatten voor de gunning van de opdracht. De aanbestedende overheid gaat dus geen enkele verbintenis aan betreffende de hoeveelheden die effectief zullen besteld worden in het kader van de opdracht. De eenheidsprijzen blijven ongewijzigd, ongeacht de werkelijk bestelde hoeveelheden. De dienstverlener moet in staat zijn de diensten te verlenen voor alle hoeveelheden die het voorwerp uitmaken van een bestelbon. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om zelf een individuele opdracht uit te voeren of om een afzonderlijke procedure te lanceren. 1.3 Procedure Gunningswijze Deze opdracht wordt overeenkomstig artikel 25 van de wet van 15 juni 2006 gegund bij open offerteaanvraag. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 8

9 1.3.2 Bekendmaking (Artikelen 29 tot 41 KB ) Officiële bekendmaking Onderhavig bijzonder bestek wordt gepubliceerd in het BDA, het JOUE en op de website van de OESO Officieuze bekendmaking Onderhavig bestek wordt gepubliceerd op de website van BTC ( Informatie De gunning van deze opdracht wordt gecoördineerd door de heer Didier POCET Zolang de procedure loopt, verlopen de contacten tussen de aanbestedende overheid en de (eventuele) inschrijvers omtrent deze opdracht uitsluitend via deze dienst / deze persoon en is het de (eventuele) inschrijvers verboden om op een andere manier contact op te nemen met de aanbestedende overheid omtrent onderhavige opdracht, tenzij in het bestek anders is bepaald. Tot vijftien (15) kalenderdagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes, kunnen de inschrijvers vragen stellen over het bijzonder bestek en de opdracht. De vragen worden schriftelijk gesteld aan de heer Didier Pocet, dossierbeheerder overheidsopdrachten, Hoogstraat 147 te 1000 Brussel, België Overeenkomstig artikel 44 van het KB van 15 juli 2011 worden ze beantwoord naargelang ontvangst en uiterlijk tot zes (6) kalenderdagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Een volledig overzicht van de gestelde vragen zal vanaf zes (6) kalenderdagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes beschikbaar zijn op schriftelijk verzoek op bovenstaand adres en op de website Tot de bekendmaking van de gunningsbeslissing, wordt er geen enkele inlichting gegeven over het verloop van de procedure. De inschrijver wordt geacht zijn offerte in te dienen, daarvan kennis genomen hebbend en rekening houdend met eventuele rechtzettingen betreffende de aankondiging van opdracht of het bestek die gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Unie en/of in het Bulletin der Aanbestedingen of die hem in een individuele aangetekende zending of per fax/ worden toegestuurd. Indien hij het bijzonder bestek in elektronische versie heeft gedownload, wordt hem ten stelligste aanbevolen zijn gegevens door te geven aan de hierboven vermelde dossierbeheerder overheidsopdrachten en inlichtingen in te winnen over eventuele wijzigingen of bijkomende informatie Offerte In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en op artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de onverenigbaarheden. Er wordt de inschrijver ten stelligste aangeraden om het offerteformulier in de bijlage te gebruiken. In dit opzicht wordt de aandacht van de inschrijver getrokken op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: "Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier". De offerte en de bijlagen die bij het offerteformulier zijn gevoegd worden in het Frans of het Engels opgesteld. Door zijn offerte in te dienen, ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs indien deze vermeld zijn in een of andere bijlage bij zijn offerte. De inschrijver vermeldt duidelijk in zijn offerte welke inlichtingen vertrouwelijk zijn en/of slaan op zijn Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 9

10 fabrieks- of bedrijfsgeheimen en die de aanbestedende overheid dus niet mag onthullen. Het offerteformulier wordt bij het bijzonder bestek gevoegd. De offerte vermeldt volgende inlichtingen: - de forfaitaire eenheidsprijs / de forfaitaire eenheidsprijzen in letters en in cijfers (exclusief btw); - de globale prijs / de globale prijzen in letters en in cijfers (exclusief btw); - het totaalbedrag van de offerte in letters en in cijfers (exclusief btw); - het bedrag van de btw; - het totaalbedrag van de offerte in letters en in cijfers (btw inbegrepen); - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die volmacht heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop de bovenvermelde persoon of personen, naargelang het geval, de offerte ondertekend heeft/hebben; - het volledige identificatienummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank voor ondernemingen (voor Belgische inschrijvers); Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven 120 kalenderdagen door hun offerte gebonden, te rekenen vanaf de dag volgend op de opening van de offertes Stalen, documenten en attesten die bij de offerte gevoegd moeten worden De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het kader van de toegangs- en selectiecriteria. - de statuten alsook alle nuttige documenten om de volmacht van de ondertekenaar(s) te bewijzen Exemplaren Er moet een origineel papieren exemplaar van de volledige offerte worden ingediend. Daar bovenop voegt de inschrijver bij zijn offerte de in de instructies voor het opstellen van de offerte gevraagde kopieën (zie Deel 3 van dit bijzonder bestek). Desgevallend mogen die kopieën ingediend worden op cd-rom of USB-stick in de vorm van een of meerdere pdf-bestanden Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening Alle prijzen vermeld in het offerteformulier moeten verplicht uitgedrukt zijn in EURO. Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst, hetgeen betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De aannemer wordt geacht in zijn eenheidsprijs alle mogelijke kosten die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de btw. Op grond van artikel 21, 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, kan de aanbestedende Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 10

11 overheid alle verificaties uitvoeren van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die in het raam van het prijsonderzoek zijn verstrekt Elementen die in de prijs zijn begrepen De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde en de prijs van de vliegtuigtickets voor de internationale reizen. Aangezien BTC vliegtuigtickets tegen zeer concurrerende prijzen kan kopen, kunnen de vliegtuigtickets in economy class tussen de woonplaats van de dienstverlener en het terrein worden aangekocht door de dienst Reizen van BTC. Om redenen van logistiek en kosten organiseert en draagt BTC eveneens de kosten van lokale verplaatsingen (in de partnerlanden) binnen het kader van de uitvoering van onderhavige opdracht. In die forfaitaire eenheidsprijzen zijn met name inbegrepen: de honoraria, de per diem, de overnachtings-, verzekerings-, visa- (+/- 10 kosten op de uitnodiging) en communicatiekosten, de administratie- en secretariaatskosten, de kosten voor de documentatie betreffende de diensten en die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist, de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten zoals aangeduid onder punt 1, tol- en accijnsrechten betreffende de gebruikte producten en materieel, verpakkingskosten, keurings- en opleveringskosten, alle personeels- en materiaalkosten die nodig zijn om deze opdracht uit te voeren, de vergoeding voor auteursrechten, de aankoop of huur bij derden van diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht Prijsherziening Voor deze opdracht kan een prijsherziening slechts toegepast worden voor schommelingen in de lonen en de sociale lasten van de medewerkers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is van toepassing zowel naar boven als naar onder en kan worden toegepast op initiatief van de aanbestedende overheid en van de dienstverlener. In geval van prijsherziening zal deze slechts ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegd paritair comité van de dienstverlener bij de aanvraag tot prijsherziening zijn gevoegd. Er kan slechts één prijsherziening per jaar worden toegepast (op elke verjaardatum van de gunning). Voor de berekening van de prijsherziening is volgende formule van toepassing: P = Po x (s x 0,85) + 0,15 (=F). S De kleine letters slaan op gegevens geldig op de toepassingsdatum van de prijsherziening. De hoofdletters slaan op gegevens geldig 10 dagen voor de opening van de offertes. P = herziene prijs Po = prijs van de offerte s en S = loonkosten (sociale lasten inbegrepen) F = niet-herzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en winsten bevat. De prijsherziening kan slechts toegepast worden indien de prijsstijging of -daling ingevolge de aanvraag of indien de aanvraag tot prijsherziening minstens 3% bedraagt t.o.v. de prijs vermeld in de offerte (voor de eerste prijsherziening) of t.o.v. de laatst aanvaarde of opgelegde herziene prijs (vanaf de tweede prijsherziening). Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 11

12 1.3.5 Indieningsrecht en opening van de offertes Indieningsrecht en wijze van indienen van de offertes Artikel 51 en volgende van het KB van 15 juli 2011; artikelen 90 en 91 van het KB van 15 juli 2011 Onafgezien van eventuele varianten, mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet bij de voorzitter van de zitting van de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij of zij de zitting opent. De offerte wordt ingediend in een definitief gesloten omslag met de vermelding: Offerte Bxl 1554 'Opdracht voor aanneming van diensten voor ondersteuning aan de formulering en uitvoering van interventies m.b.t. water' Opening offertes op 21/09/2015 om 11 uur T.a.v. Didier POCET. De offerte mag ingediend worden: a) met de post (normale of aangetekende zending) In dat geval wordt die gesloten omslag in een tweede omslag geschoven die verstuurd wordt naar: Belgische Technische Coöperatie Hoogstraat Brussel België b) per overhandiging tegen ontvangstbewijs De dienst is toegankelijk alle werkdagen tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur zie adres vermeld onder punt a) Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte Wanneer een inschrijver een reeds ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, dient dit te verlopen overeenkomstig de bepalingen van artikel 91 van het koninklijk besluit van 15 juli Om de reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken is een schriftelijke verklaring vereist, die correct ondertekend is door de inschrijver of door zijn gemachtigde. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig worden vermeld. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 worden meegedeeld voor zover: 1 de intrekking bij de voorzitter van de openingszitting toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en ze wordt bevestigd per aangetekende brief, afgegeven bij de post ten laatste de dag die aan de zitting voor het openen van de offertes voorafgaat Opening van de offertes De offertes moeten in het bezit zijn van de aanbestedende overheid uiterlijk op 21/09/2015 om 11 uur. De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting. In het kader van de analyse van de offertes door de aanbestedende overheid, wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat ze moeten toestaan dat de afgevaardigden van de aanbestedende overheid een bezoek brengen aan de installaties. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 12

13 1.3.6 Selectiecriteria Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Toegangsrecht en selectiecriteria (zie deel 3 - formulieren) Alvorens de aanbestedende overheid kan overgaan tot het regelmatigheidsonderzoek van de offertes en tot de evaluatie op basis van het of de gunningscriterium/a, zullen de inschrijvers die bepaalde minimale kwalitatieve voorwaarden niet naleven, uitgesloten worden van de procedure en er zal niet worden overgegaan tot het onderzoek van hun offerte (artikelen 61 tot 66 KB 15 juli 2011). Met oog op de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, overeenkomstig artikelen 67 tot 79 van het KB van 15 juli 2011, moet de inschrijver bij zijn offerte een selectiedossier voegen met de in Deel 3 gevraagde informatie over zijn eigen situatie, zijn financiële draagkracht en zijn technische bekwaamheid voor deze opdracht. Bovendien is de inschrijver verplicht aan de hand van de in het selectiedossier gevraagde documenten te bewijzen dat hij voldoende bekwaam is zowel uit economisch en financieel als technisch oogpunt deze overheidsopdracht tot een goed einde te brengen. Uitsluitingscriteria Door zijn offerte in te dienen verklaart de inschrijver dat hij niet verkeert in een van de uitsluitingsgevallen opgesomd in deel 3. De aanbestedende overheid gaat na of de impliciete verklaring op erewoord van de inschrijver met de best geplaatste offerte strookt met de werkelijkheid. Daartoe zal de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver vragen om via de snelste weg en binnen de opgelegde termijn de inlichtingen of documenten te leveren waarmee zijn eigen situatie kan worden nagegaan. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten die ze gratis via elektronische weg kan verkrijgen in de beschikbare gegevensbanken, opvragen. Selectiecriteria Technische bekwaamheid a) De inschrijver dient over voldoende bekwaam personeel te beschikken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Om geselecteerd te worden, dient de inschrijver profielen van experts voor te stellen die beantwoorden aan elk criterium opgesomd in de tabellen die zich in het formulier "profielen van de experts" bevinden (deel 3 van onderhavig bestek). Hij vult de tabellen m.b.t. elke specialiteit in en voegt het cv van de expert voorgesteld voor elke specialiteit bij zijn offerte. Enkel de voorgedragen consultant(s) kunnen voorgesteld worden voor de zendingen voortvloeiend uit de raamovereenkomst. Overeenkomstig artikel 44 van het KB van 14 januari 2013, behoudt BTC zich het recht voor om zich te ontdoen van de diensten van de oorspronkelijk voorgedragen consultant(s) wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten. In dat geval zal de opdrachtnemer andere profielen aan BTC voordragen en wordt/worden de consultant(s) in onderlinge overeenstemming vervangen. Indien de inschrijver meerdere consultants voordraagt, kunnen enkel diegenen die aan bovenvermelde vereisten voldoen, worden voorgedragen voor zendingen in het kader van de raamovereenkomst. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 13

14 b) De inschrijver voegt bij zijn offerte minstens een lijst met attest van goede uitvoering uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, elk voor een minimumbedrag van exclusief btw met 2 expertiseprestaties m.b.t. de formulering en/of de uitvoering van interventies op het gebied van waterwerken op het platteland 1 expertiseprestatie m.b.t. de formulering en/of de uitvoering van interventies op het gebied van stedelijke of randstedelijke waterwerken 2 expertiseprestaties m.b.t. de formulering en/of de uitvoering van interventies op het gebied van hygiëne en waterzuivering 2 expertiseprestaties m.b.t. de formulering en/of de uitvoering van interventies op het gebied van geïntegreerd beheer van de watervoorraden Een nota met uitvoerige beschrijving op maximaal 5 A4-pagina's (cf. deel 3) Financiële draagkracht De inschrijver moet in een van de laatste drie boekjaren een omzet van minstens gerealiseerd hebben rechtstreeks met betrekking tot de diensten beschreven in onderhavig bestek. Hij voegt bij zijn offerte een verklaring betreffende deze omzet gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren Gunning van de opdracht De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar economisch het voordeligst lijkt, rekening houdend met de volgende criteria: Prijs (40%) Forfaitaire eenheidsprijs terreinzending (20%); (prijzen voor internationaal vervoer maken geen deel uit van de offerte en zijn dus niet inbegrepen in de prijs die beoordeeld wordt als gunningscriterium). Forfaitaire eenheidsprijs domicilie (20%); Verbeteren van de methodologie (60 %) De inschrijver stelt een methodologische nota voor op een document van maximum 12 genummerde A4-pagina's. Deze nota bevat minstens volgende elementen: - Het goed begrip van onderhavige referentietermen (5%) - De organisatiestrategie (20%) - De methodologische aanpak met inbegrip van specifieke instrumenten m.b.t. de verschillende taken zoals beschreven in de referentietermen (20%) - Een argumentatie over de comparatieve voordelen van de experts die in de offerte worden voorgedragen voor elke van de gevraagde competenties (15%) BTC vestigt er evenwel de aandacht op dat overeenkomstig art. 35 van de wet van 15 juni 2006, de aanbestedende overheid geenszins verplicht is om de opdracht te gunnen. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 14

15 herbeginnen, desnoods op een andere wijze Sluiten van de overeenkomst Overeenkomstig art. 102 van het KB van 15 juli 2011 komt de opdracht tot stand door de gekozen inschrijver op de hoogte te brengen van de goedkeuring van zijn offerte. De betekening gebeurt per aangetekende brief, per telefax of via andere elektronische middelen op voorwaarde dat in de twee laatste gevallen, de inhoud binnen vijf dagen per aangetekende brief wordt bevestigd. Het volledige contract bestaat dan uit een opdracht, door BTC gegund aan de inschrijver die gekozen werd overeenkomstig: onderhavig bestek en zijn bijlagen; de aangetekende brief met de kennisgeving van de gunningsbeslissing; desgevallend de eventuele latere documenten, aanvaard en ondertekend door beide partijen. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 15

16 1.4 Bijzondere contractuele en administratieve bepalingen Onderhavig hoofdstuk van dit bestek bevat de bijzondere bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de "algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken" van het KB van 14 januari 2013, hierna "AUR" genoemd of die deze aanvullen of verduidelijken. De tussen haakjes vermelde artikelen verwijzen naar de artikelen van de AUR. Bij gebrek aan aanwijzingen zijn de relevante bepalingen van de AUR integraal van toepassing. In dit bestek wordt afgeweken van artikel 19 van de AUR Definities (art. 2) In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: - leidend ambtenaar: de ambtenaar of ieder persoon belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht; - borgtocht: financiële garantie gegeven door de opdrachtnemer voor zijn verplichtingen tot de volledige en goede uitvoering van de opdracht; - oplevering: vaststelling door de aanbestedende overheid dat de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen of diensten overeenstemmen met de regels van goed vakmanschap evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht; - betaling in mindering: betaling van een deel van de opdracht na verstrekte en aanvaarde prestaties; - voorschot: betaling van een deel van de opdracht voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties; - bijakte: overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden partijen, waarin de op de opdracht toepasselijke documenten worden aangepast tijdens de uitvoering ervan Leidend ambtenaar (art. 11) De leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht worden toevertrouwd aan een personeelslid van BTC wiens identiteit aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld in de gunningsbrief van de opdracht. Eenmaal de opdracht gegund is, is de leidend ambtenaar de voornaamste gesprekspartner van de dienstverlener. Alle briefwisseling en vragen omtrent de uitvoering van de opdracht worden aan hem/haar gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar heeft volledige bevoegdheid om de opdracht op te volgen, met inbegrip van het geven van dienstorders, het opstellen van verslagen en stand van zaken, de goedkeuring van diensten, voortgangsstaten en afrekeningen. Hij/zij kan alle wijzigingen aan de opdracht bevelen die over het voorwerp van de opdracht gaan en binnen de beperkingen van de opdracht blijven. Vallen niet onder zijn/haar bevoegdheid: de ondertekening van aanhangsels, en elke andere beslissing of akkoord die een afwijking op de essentiële bepalingen en voorwaarden inhoudt. De aanbestedende overheid wordt voor dergelijke beslissingen vertegenwoordigd zoals bepaald in punt De aanbestedende overheid Onderaannemers (art. 12 tot 15) De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 16

17 uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid erkent geen contractuele band met derden. In elk geval blijft alleen de opdrachtnemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid. De dienstverlener verbindt zich ertoe om de opdracht te laten uitvoeren door de personen die aangeduid zijn in de offerte, behalve in geval van overmacht. De vermelde personen of hun vervangers worden verondersteld effectief mee te werken aan de uitvoering van de opdracht. De vervangers moeten door de aanbestedende overheid worden erkend Vertrouwelijkheid (art. 18) De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen reclame te maken over de opdracht zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. Hij mag wel de opdracht als referentie vermelden in het kader van een overheidsopdracht, op voorwaarde dat hij de staat ervan (bv. "in uitvoering") eerlijk vermeldt en in zoverre de aanbestedende overheid die toestemming niet heeft ingetrokken omwille van een slechte uitvoering van de opdracht Intellectuele rechten (art. 19 tot 23) De aanbestedende overheid verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen reclame te maken over de opdracht zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. Hij mag wel de opdracht als referentie vermelden in het kader van een overheidsopdracht, op voorwaarde dat hij de staat ervan (bv. "in uitvoering") eerlijk vermeldt en in zoverre de aanbestedende overheid die toestemming niet heeft ingetrokken omwille van een slechte uitvoering van de opdracht Borgtocht Overeenkomstig artikel 25, 2 van het KB van 14 januari 2013, gaat het over een globale borgstelling voor de volledige duur van de raamovereenkomst waarvan de berekeningsbasis overeenstemt met 5% van het geschatte jaarlijkse bedrag van de opdracht. Dat jaarlijks bedrag is gelijk aan het gemiddelde van de mandagen*het gemiddelde van de honoraria van de voorgedragen experts/4. De borgtocht kan in één keer vrijgegeven worden na de oplevering van alle diensten. (Zie punt 'oplevering van de uitgevoerde diensten' in het bijzonder bestek). De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht het bewijs leveren dat hij of een derde de borgstelling op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de bpost bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpost bankrekeningnummer BE (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 17

18 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Het bewijs wordt geleverd door overlegging aan de aanbestedende overheid van, naargelang het geval: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledige adres van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de vermelding 'geldschieter' of 'gemachtigde', naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hierboven bedoeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van de borgstelling moet naar het adres gestuurd worden dat in de kennisgeving van de gunning van de opdracht zal worden vermeld. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als: 1 in geval van de voorlopige oplevering: verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht; 2 in geval van de definitieve oplevering: verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het geheel van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien Conforme uitvoering (art. 34) De diensten dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis van technische specificaties in de opdrachtdocumenten, voldoen ze op alle punten aan de regels van de kunst Voorafgaande keuring (art. 42) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de dienstverlener op eender welk moment van de opdracht een activiteitenverslag te vragen (gehouden vergaderingen, ontmoete personen, bezochte instellingen, overzicht resultaten, problemen die zich gesteld hebben en onopgeloste problemen, afwijking ten opzichte van de planning en afwijkingen ten opzichte van de referentietermen, enz.). Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 18

19 1.4.9 Uitvoeringsmodaliteiten (art. 146 e.v.) Termijnen en clausules (art. 147) De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn vermeld op de bestelbon met betrekking op elke uit te voeren prestatie. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties van de onderneming van de dienstverlener worden niet meegeteld. De bestelbon wordt aan de dienstverlener bezorgd, ofwel per mail, ofwel per aangetekende zending, ofwel per fax of via ieder ander middel waarmee het mogelijk is de verzenddatum met zekerheid vast te stellen. Verdere briefwisseling betreffende de bestelbon (en de uitvoering van de diensten) volgt dezelfde regels als deze voor het versturen van de bestelbon, telkens wanneer een partij een bewijs wil van haar tussenkomst. Indien de bestelbon later dan de termijn van twee werkdagen ontvangen wordt, mag de uitvoeringstermijn verlengd worden naar rato van de vertraging vastgesteld voor de ontvangst van de bestelbon, op schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van de dienstverlener. Indien de dienst die de bestelling plaatste na controle van het schriftelijk verzoek van de dienstverlener deze gegrond of gedeeltelijk gegrond acht, deelt de dienst hem schriftelijk mee welke termijn aanvaard is. In geval de formulering van de bestelbon onjuist of onvolledig is en dit de uitvoering van de bestelling in de weg staat, dan moet de dienstverlener de besteller hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen zodat een oplossing kan gevonden worden om de bestelling normaal te laten uitvoeren. Indien nodig verzoekt de dienstverlener om een verlenging van de uitvoeringstermijn van de diensten onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien bij laattijdige ontvangst van de bestelbon Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten (art. 149) De diensten kunnen uitgevoerd worden in Tanzania, de Democratische Republiek Congo, Vietnam, Rwanda, Mozambique of elk ander partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de uitgevoerde diensten De diensten worden tijdens hun uitvoering van nabij opgevolgd door de leidend ambtenaar, eventueel bijgestaan door een afgevaardigde die wordt aangeduid in de bestelbon. In functie van de resultaten van de evaluaties en de opvolging en mochten deze evaluaties en opvolging aangeven dat een aanpassing nodig is, kan de aanbestedende overheid de dienstverlener vragen zijn interventie aan te passen. Dan wordt als volgt te werk gegaan: 1. Er wordt een vaststelling per mail gestuurd (vaststelling van gebrekkige uitvoering) binnen de 5 dagen gevolgd door een aangetekend schrijven ter bevestiging; 2. De leidend ambtenaar organiseert een monitoringgesprek; 3. De genomen beslissingen worden opgevolgd om zich ervan te vergewissen dat de nodige veranderingen effectief worden uitgevoerd. Wanneer de diensten zijn uitgevoerd, wordt overgegaan tot de evaluatie van de kwaliteit en de conformiteit van de uitgevoerde diensten. Er wordt een evaluatieverslag opgesteld waarvan een exemplaar wordt overgemaakt aan de dienstverlener. De opdrachtnemer is verplicht diensten die niet-conform zijn uitgevoerd, over te doen. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 19

20 Aansprakelijkheid van de dienstverlener (art ) De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de geleverde diensten voorkomen. Bovendien vrijwaart de dienstverlener de aanbestedende overheid tegen schadeloosstelling die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de diensten of in gebreke blijven Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art en ) De ontoereikendheid van de dienstverlener wordt niet enkel beoordeeld op basis van de diensten zelf maar ook op basis van het geheel van zijn verplichtingen. Om elk risico van partijdigheid of samenspanning te vermijden in de opvolging en controle van de uitvoering van de opdracht, is het de dienstverlener strikt verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken, maaltijden of een ander materieel of immaterieel voordeel, ongeacht de waarde ervan, aan te bieden aan de aangestelden van de aanbestedende overheid, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de opvolging en/of controle van de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun hiërarchische rang. In geval van overtreding kan de aanbestedende overheid de dienstverlener per overtreding een forfaitaire boete opleggen die kan oplopen tot het drievoudige van de som van de (geschatte) waarden van het voordeel aangeboden aan de aangestelde en van het voordeel dat de inschrijver hoopte te bekomen door het voordeel aan de aangestelde aan te bieden. De aanbestedende overheid zal soeverein oordelen over de toepassing van die boete en van het bedrag. Die clausule doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van andere ambtshalve maatregelen die voorzien zijn in de AUR, meer bepaald de eenzijdige opzegging van de opdracht en/of de uitsluiting van de opdrachten van de aanbestedende overheid voor een bepaalde duur Gebrekkige uitvoering (art. 44) 1 De opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1 wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten; 2 ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3 wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet naleeft. 2. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, daarin begrepen het niet-naleven van de bevelen van de aanbestedende overheid, worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk bij aangetekende brief een afschrift aan de opdrachtnemer wordt verzonden. De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan bij aangetekende brief, te verzenden binnen de vijftien dagen volgend op de verzenddatum van het proces-verbaal, aan de aanbestedende overheid zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. 3. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van één of meer van de maatregelen bepaald in de artikelen 45 tot 49, 154 en 155. Bijzonder bestek Bxl 1554 Overheidsopdracht voor diensten Infra_WHS-IWRM 20

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1618

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1618 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1618 AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST MET ÉÉN DEELNEMER EN VAN DE EERSTE OPDRACHT OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR HET CREËREN VAN EEN CONCEPT VOOR DE WEEK VAN DE FAIR

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1503 VAN 07-04-2014

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1503 VAN 07-04-2014 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1503 VAN 07-04-2014 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR DE 'ONTWIKKELING VAN EEN INTERNETSITE' RAAMOVEREENKOMST MET ÉÉN OPDRACHTNEMER RECHTSTREEKSE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NER 164/CTB/PHVPII/2014

BIJZONDER BESTEK NER 164/CTB/PHVPII/2014 BIJZONDER BESTEK NER 164/CTB/PHVPII/2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE "SOCIAAL-ECONOMISCHE EN TECHNISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE - OPVOLGING & CONTROLE VOOR DE UITVOERING VAN INFRASTRUCTUREN VOOR DRINKWATERVOORZIENINGEN"

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1564 VAN 27/03/2015 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKDIENSTEN VAN DE BTC-KANTOREN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE EN WETTELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1562 VAN 28-05-2015 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR 'JURIDISCHE DIENSTEN'

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1562 VAN 28-05-2015 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR 'JURIDISCHE DIENSTEN' BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1562 VAN 28-05-2015 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR 'JURIDISCHE DIENSTEN' INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE EN WETTELIJKE BEPALINGEN... 4 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1.1

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1488 VAN 21/10/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1488 VAN 21/10/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1488 VAN 21/10/2013 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET AANSTELLEN VAN EXAMINATOREN IN HET KADER VAN DE ALGEMENE INFORMATIECYCLUS" RAAMOVEREENKOMST MET VERSCHILLENDE OPDRACHTNEMERS

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1498 VAN 05-06-2014 OPDRACHT VOOR LEVERING VAN TRACTORS BESTEMD VOOR DE ACTIVITEITEN VAN BTC IN DR CONGO EN BURUNDI

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1498 VAN 05-06-2014 OPDRACHT VOOR LEVERING VAN TRACTORS BESTEMD VOOR DE ACTIVITEITEN VAN BTC IN DR CONGO EN BURUNDI BIJZONDR BSTK BTC/CTB BXL 1498 VAN 05-06-2014 OPDRACHT VOOR LVRING VAN TRACTORS BSTMD VOOR D ACTIVITITN VAN BTC IN DR CONGO N BURUNDI INHOUDSOPGAV INHOUDSOPGAV DL 1: ADMINISTRATIV N WTTLIJK BPALINGN...

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014)

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014) BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1530 VAN 07/11/2014 (AANGEPAST 17.10.2014) OPDRACHT VOOR CONSULTANCY VOOR HET BEGELEIDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN BTC BIJ HET UITWERKEN VAN EEN VISIE EN HET VERTALEN ERVAN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1302 VAN 04/05/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET DRUKKEN VAN HET JAARVERSLAG 2011 + HET DRUKKEN VAN HET BTC- MAGAZINE 2011" BELGIË INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1401 VAN 25/01/2013 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET DRUKKEN VAN HET JAARVERSLAG + HET DRUKKEN VAN "TERUGBLIK" EN LANDENMAPPEN" BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN

HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN 1. INHOUDSTAFEL. 1. INHOUDSTAFEL.... 1 2. OPZET VAN DEZE HANDLEIDING.... 2 3. BELANG VOOR DE AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek nr.: 1424 Bestuur: Opdracht: Howest Hogeschool West-Vlaanderen VAH

Nadere informatie