Raad voor Rechtsbijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad voor Rechtsbijstand"

Transcriptie

1 Raad voor Rechtsbijstand familierechtelijke zaken (zoals echtscheiding). Uw aanvraag is afgewezen of niet in behandeling genomen Op basis van de (door uw advocaat) verstrekte gegevens heeft de Raad uw aanvraag afgewezen of niet in behandeling genomen. Het kan zijg dat u niet aan de voorwaarden voldoet of u hebt onvoldoende informatie gegeven. De reden staat in de beslissing vermeld. De gevolgen van deze beslissing kunt u met uw advocaat herpreken Inkomensnormen en eigen bijdragen in euro's per 1 januari 2010 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren) Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen t/m t/m U hebt geen re cht op een toevoeging als uw inkomen in box 3 in het peiljaar (twee jaar geleden) hoger is dan het heffingvrij vermogen dat op u van toepassing is: Heffingvrije vermogen 2008 (het peiljaar) Vrijgesteld per persoon Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen van maximaal Als u het niet eens bent met de beslissing Toeslag per minderjarig kind Als u het niet eens bent met de ontvangen beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. Dit moet uiterlijk binnen zes weken na de datum die op de beslissing staat indienen. Als u na deze termijn bezwaar indient, kan de Raad besluiten dat uw bezwaar niet tijdig is ingediend en wordt er niet naar de inhoud van uw bezwaar gekeken. Uw bezwaar is dan zogezegd nietontvankelijk. Bent u van mening dat de Belastingdienst verkeerde gegevens over uw inkomen en vermogen aan de Raad heeft doorgegeven? Vraag dan bij de Belastingdienst een herziening van uw inkomen aan. Als u in dat geval bezwaar maakt bij de Raad, kan de Raad daarover niet beslissen. De Raad stuurt uw bezwaarschrift door naar de Belastingdienst. Ontvangen wij later van de Belastingdienst gewijzigde gegevens, dan passen we onze beslissing over uw toevoegingsaanvraag aan. Richt uw bezwaarschrift aan: Raad voor Rechtsbijstand, Commissie voor Bezwaar; Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Naast het meezenden van een kopie van de beslissing moet u in het bezwaarschrift de volgende gegevens vermelden: de datum van verzending van uw bezwaarschrift, uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, het nummer dat bovenaan de beslissing is vermeld onder de streepjescode, de redenen waarom u meent dat de beslissing onjuist is, eventueel door meezenden van bewijsstukken. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondert ekenen. Meer informatie Heeft u vragen? Bel dan met uw regiokantoor van de Raad voor Rechtsbijstand. Het telefoonnummer staat op de beslissing. Kijk voor meer informatie over de inhoud van deze toelichting ofover re chtsbijstand op 1 januari 2010 Raad voor Rechtsbijstand 114

2 Raad voor Rechtsbijstand CIVIELE EN BESTUURSRECHTELIJKE ZAKEN Toelichting Bijdrage in de kosten van rechtsbijstand in civiele en bestuursrechtelijke zaken Uw advocaat heeft namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand een bijdrage gevraagd voor de kosten van rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. De Raad toetst of uw zaak voor een toevoeging in aanmerking komt. Lees in deze toelichting meer over uw situatie en wat dit voor u betekent. - Uw aanvraag is toegewezen. De Raad heeft aan u een toevoeging verleend. - De Raad heeft uw aanvraag afgewezen. - De Raad heeft uw aanvraag niet in behandeling genomen. De raad heeft uw aanvraag toegewezen Vaststelling van uw inkomen en vermogen De Raad vraagt bij de Belastingdienst uw fiscale inkomen en vermogen op. Indien van toepassing ook van uw partner. De Raad kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Uw vermogen blijkt uit het zogenaamde inkomen in box 3. In deze box is een bepaald bedrag vrijgesteld waarover geen belasting wordt geheven. Is in die box sprake van inkomen, dan overschrijdt u het heffingvrije vermogen en komt u niet in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van rechtsbijstand. In de meeste gevallen heeft de Belastingdienst het inkomen en vermogen van twee jaar geleden al definitief vastgesteld of mag de Raad uitgaan van het door u bij de Belastingdienst aangegeven inkomen. Heeft de Belastingdienst uw inkomen nog niet definitief vastgesteld? Dan verleent de Raad voorlopig een toevoeging zolang het bekende inkomen binnen de wettelijke grenzen valt. Na enige tijd moet de Raad een nieuwe beslissing nemen op basis van het vastgestelde inkomen en vermogen. De door u te betalen eigen bijdrage en anti.cumulatieregeling De in de beslissing vermelde eigen bijdrage moet u aan uw advocaat betalen. Het kan gebeuren dat in korte tijd (binnen zes maanden) meerdere toevoegingen verleend moeten worden. Om te voorkomen dat u iedere keer de volledige eigen bijdrage zou moeten betalen is er voor die situatie een bijzondere regeling: de anti-cumulatieregeling. Als deze bepaling van toepassing is, wordt de te betalen eigen bijdrage bij de 2 e, 3e en 4 e toevoeging 50% van de allereerste eigen bijdrage die aan u in die periode is opgelegd. Is uw huidige inkomen en/of vermogen nu lager dan twee jaar geleden? Het op de beslissing vermelde inkomen en vermogen is het (gezamenlijke) inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Dit heet het peiljaar. Maar misschien is uw huidige inkomen en/of vermogen zoveel lager dat u daarom in aanmerking komt voor vermindering van uw eigen bijdrage. Of uw huidige inkomen en/of vermogen valt alsnog binnen de financiële grenzen van de Wet op de rechtsbijstand. In dat geval kan de Raad het huidige kalenderjaar als peiljaar nemen. Dit heet peiljaarverlegging. Vul hiervoor het formulier 'verzoek om peiljaarverlegging' in. Deze kunt u telefonisch bij de Raad opvragen of downloaden via Dit formulier moet u schriftelijk indienen, uiterlijk binnen zes weken na de datum van de beslissing op de aanvraag. Resu ltaatsbeoordeling Veel geschillen gaan (ook) over geld. Als u aan uw zaak een bepaald geldbedrag of een vordering op een geldbedrag overhoudt, moet de Raad uw toevoeging intrekken. U moet dan alsnog de kosten van uw advocaat zelf betalen. Dit is het geval als het resultaat tenminste 50% van het heffingvrije vermogen is. Voor de meeste mensen bedraagt het heffingvrije vermogen in ,-. Heeft de Raad al een vergoeding uitgekeerd aan uw advocaat? Dan heeft de Raad de bevoegdheid om die vergoeding bij u in rekening te brengen. Bespreek de gevolgen hiervan goed met uw advocaat. Het is ook mogelijk dat de kosten van rechtsbijstand betaald worden door uw wederpartij of een andere partij. Ook in dat geval trekt de Raad de toevoeging in. NB een zaak is pas beëindigd als er geen rechtsmiddelen (bijv. beroep, hoger beroep of cassatie) meer open staan of worden gebruikt. Overige kosten Het kan zijn dat uw advocaat (behalve de eigen bijdrage) ook andere kosten in rekening brengt, bijv. griffierecht en de kosten van getuigen / deskundigen. Informeer hiernaar bij uw advocaat. Kostenveroordeling Indien u een procedure voert en deze verliest, dan bestaat de kans dat u door de rechter wordt veroordeeld tot het betalen van (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij. Wint u de zaak, dan is het mogelijk dat de rechter de tegenpartij veroordeelt tot het behalen van (een deel van) de proceskosten. Dit kan betekenen dat de eigen bijdrage, de griffierechten en de kosten van getuigen / deskundigen weer (gedeeltelijk) aan u worden terugbetaald. Een kostdrweroordeling vindt overigens niet plaats in de meeste

3 BELEIDSREGELS RESULTAATBEOORDELING VIValt artikel 34g Wrb Door VIValt zijn de inkomens- en de vermogenstoets voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is de resultaatbeoordeling geïritroduceerd. Deze geldt voor toevoegingen waarvan de Raad de aanvraag heeft ontvangen op of na 1 april Oude voorwaardelijke toevoegingen worden nog getoetst op basis van de vroegere regelgeving. De resultaatbeoordeling geldt voor alle civiele en bestuursrechtelijke zaken en niet voor straf- en vreemdelingenzaken'. In civiele en bestuursrechtelijke zaken beoordeelt de Raad voortaan na de indiening van de declaratie of de rechtzoekende op basis van het financiële resultaat van de zaak waarvoor de toevoeging werd verleend alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Getoetst wordt of de rechtzoekende een geldsom of een vordering op een geldsom ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingvrj vermogen. Bij deze resultaatbeoordeling zijn allerlei aspecten van belang. In het onderstaande wordt ter voorlichting van de advocatuur en rechtzoekende aangegeven hoe de Raad met die aspecten omgaat en hoe zij met de hen toekomende beoordelingsruimte om zullen gaan. Welke toevoegingen komen niet in aanmerking voor resultaatbeoordeling? De wetgever heeft gekozen voor het uitgangspunt dat toevoegingen resultaatsgebonden zijn. Op dit uitgangspunt zijn in de wet een aantal uitzonderingen gemaakt. Van de resultaatbeoordeling uitgezonderde toevoegingen (art 34g lid 2 Wrb) zijn: Toevoegingen betreffende het strafrecht: code rechtscategorieën S of Z. Ook de voeging als benadeelde partij en de teruggave van in beslag genomen voorwerpen zijn van de resultaatbeoordeling uitgesloten. Toevoegingen betreffende een uitkering bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, ongeacht of de uitkering is aangevraagd ten behoeve van het slachtoffer of van zijn of haar nabestaanden. Hiermee worden gelijkgesteld de civiele vorderingen tot schadevergoeding (rechtscategorie 0013), waarbij het slachtoffer of diens nabestaande een uitkering zou kunnen krijgen uit het schadefonds. Toevoegingen betreffende het vreemdelingenrecht. De lichte adviestoevoeging. Dit geldt niet indien de LAT is gemuteerd in een reguliere toevoeging. Bij uitgezonderde toevoegingen blijft het wel mogelijk dat de toevoeging wordt ingetrokken omdat de kosten van rechtsbijstand kunnen worden verhaald op een derde. Is de zaak waarvoor is toegevoegd geëindigd? Een zaak is geëindigd indien: er een schikking is bereikt; er in laatste instantie definitief uitspraak is gedaan... Civiele zaken waarin de rechter ambtshalve toevoeging heeft gelast vallen ook onder de resultaatbeoordeling. 115

4 In het geval waarin er (hoger) beroep of cassatie wordt ingesteld, wordt de toevoeging voor de voorafgaande instantie zonder resultaatbeoordeling op de gebruikelijke wijze vastgesteld. De resultaatbeoordeling zal zich in dat geval uitsluitend uitstrekken tot de laatst afgegeven toevoeging waaronder de zaak alsnog wordt beëindigd. Er wordt echter op deze regel één uitzondering gemaakt: wordt er bij con echtscheiding alleen over de dliii lei 'lutje of over de omgang geprocedeerd in hoger beroep of cassatie dan wordt wel beoordeeld of er in de fase die door de voorafgaande toevoeging werd bestreken sprake is geweest van een resultaat (denk hierbij aan afwikkeling van de boedelscheiding). In geval het ingestelde hoger beroep of de cassatie niet wordt doorgezet, zal alsnog over de voorgaande aanleg een resultaatbeoordeling moeten plaatsvinden. Als regel voor zowel civiele als bestuursrechtelijke zaken geldt dat de toevoeging voor de voorgaande aanleg pas drie maanden na beëindiging van de zaak ter declaratie kan worden aangeboden. Als duidelijk blijkt dat noch de rechtzoekende noch de wederpartij hoger beroep of cassatie instelt, dan hoeft niet gewacht te worden met declareren. Een bestuursrechtelijke zaak is geëindigd indien deze: e, eindigt met vernietiging van het bestreden besluit, o de rechter niet zelf in de zaak voorziet en er geen (hoger) beroep is ingesteld. Mediation toevoeging naast rechtsbijstandtoevoeging Wanneer de rechtbank partijen verwijst naar mediation kunnen daarvoor mediationtoevoegingen worden verleend, als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Wanneer de mediationtoevoeging is aangewend om de echtscheiding op te lossen inclusief de verdeling (er is een convenant waaruit dit blijkt), dan heeft de mediation mede tot het resultaat geleid. In die gevallen wordt zowel de reguliere als de mediationtoevoeging op behaald resultaat beoordeeld. Gaat de mediation alleen over bijvoorbeeld de omgangsregeling, dan blijft de mediationtoevoeging gehandhaafd. Wat wordt als resultaat van de zaak beschouwd? I nformatie over de opbrengst van de zaak zal verkregen moeten worden uit de beantwoording van vraag 5 van de toevoegingdeclaratie en uit de bij de declaratie te overleggen stukken, zoals een vonnis, een beslissing op een bezwaarschrift, een convenant of mogelijk uit begeleidende correspondentie. NB: er dienen dus altijd stukken meegestuurd te worden waaruit de financiële afwikkeling/verdeling van de zaak blijkt. Om de verantwoording te vergemakkelijken is er een formulier ontwikkeld: Resultaatbeoordeling in personen- en familiezaken. Dit formulier moet als bijlage bij de declaratie meegezonden worden. Het formulier is opgenomen onder downloads voor rechtsbijstandverleners op de website van de Raad (www.rvr.org ). Er moet een directe relatie zijn tussen de verleende rechtsbijstand en de opbrengst. De wetgever heeft een eenvoudige beoordeling voor ogen gehad, die zich concentreert op het resultaat van de zaak. Derhalve blijft de verdere inkomens- en vermogensituatie van de rechtzoekende geheel buiten beschouwing. De aanwezigheid van ander vermogen of het hebben van schulden doet daarom niet ter zake. 116

5 Komt al tijdens de echtscheidingsprocedure vast te staan hoe de uiteindelijke verdeling eruit gaat zien en wat de vermogenspositie van de rechtzoekende zal zijn na beëidiging van de zaak, dan kan de Raad verzocht worden om het resultaat te beoordelen. De feitelijke beëindiging hoeft in dat geval niet te worden afgewacht. Het resultaat van de zaak moet bestaan uit een geldsom of een vordering met betrekking tot een geldsom. Volgens de Memorie van Toelichting telt de waarde van zaken die de rechtzoekende ontvangt niet mee voor de resultaatbeoordeling. In dat verband valt te denken aan de waarde van onroerende of roerende zaken: zoals grond, een pand, een woning, een auto, een caravan, meubels, sieraden, antiek etc. NB: Bij een echtscheidingsprocedure wordt een betaling/vordering wegens overbedeling en de opbrengst van de verkoop van de eigen woning tijdens de echtscheidingsprocedure wel als resultaat aangemerkt. In het geval partijen bij een echtscheidingstoevoeging zich verzoenen, is een resultaatbeoordeling niet aan de orde, omdat partijen als resultaat van de zaak geen (vordering op een) geldsom krijgen. Ook ontstaat geen vordering op een geldsom als partijen zich vóór het einde van de zaak nog niet tegenover elkaar hebben verplicht om tot verkoop van de eigen woning over te gaan, maar al wel afspreken hoe de overbedeling wordt gecompenseerd in het onzekere geval één van beide partijen besluit de woning te verkopen. Koopsompolissen Een te verdelen koopsompolis wordt gezien als een pre-overeenkomst en wordt bij de vaststelling van het behaalde resultaat buiten beschouwing gelaten. Onder de voorwaarde dat deze koopsompolis reeds bestond bij aanvang van de zaak waarvoor de toevoeging is verleend. De oorsprong, de rechtstitel of de bestemming van de opbrengst van de zaak zijn niet van belang. Als resultaat telt onder meer mee: achterstallig loon een loondervinguitkering een ontbindingsvergoeding/afkoopsom schadevergoeding/smartengeld bij echtscheiding: een betaling/vordering wegens overbedeling en de opbrengst van de verkoop van de woning, ook indien de woning tijdens de echtscheidingsprocedure reeds is verkocht. Hoe wordt de hoogte van de geldsom bepaald? Bij het bepalen van de hoogte van de geldsom gaat het om het netto bedrag dat wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld loon na aftrek van loonheffing en premies. Betalingen ineens of vorderingen op betaling ineens, met terugwerkende kracht, van eerder te ontvangen periodieke bedragen (loon, uitkering, alimentatie) worden wel in aanmerking genomen. Indien het resultaat ertoe leidt dat rechtzoekende ook gehouden is tot terugbetaling van loon- of inkomstenvervangende uitkeringen dan worden deze terugbetalingen tevens als (negatief) resultaat van de zaak beschouwd, mits deze uitkeringen betrekking hebben op dezelfde periode en de terugbetaling is aangetoond. Hieronder valt niet een terugbetaling van een onderhandse lening van

6 familie. Aanspraken op toekomstige periodiek te ontvangen bedragen (loon, uitkering, alimentatie) worden niet gekapitaliseerd en niet in aanmerking genomen. Kosten van een deskundige die nodig was om het resultaat te behalen worden op het resultaat in mindering gebracht. Als deze kosten niet in het vonnis of convenant zijn opgenomen, behoort de rechtzoekende aan te tonen dat de kosten betrekking hebben op de desbetreffende zaak en al zijn betaald. Met een deskundige wordt hier niet bedoeld: een advocaat of mediator. Als partijen zich vóór het einde van de zaak verplicht hebben hun woning te verkopen, dan wordt de hoogte van de vordering geschat volgens de formule: WOZwaarde minus hypotheekschuld. Indien: de hoogte van de vordering volgens deze formule minder bedraagt dan 50% van het heffingvrij vermogen, en er is geen ander resultaat, dan wordt de toevoeging niet ingetrokken. Heeft de rechtzoekende naast een vordering op de woning ander resultaat behaald, dan wordt het totale resultaat in samenhang beoordeeld; de hoogte van de vordering volgens deze formule 50% of meer bedraagt van het heffingvrj vermogen, dan wordt verdere beoordeling van het resultaat uitgesteld totdat de verkoopprijs bekend is. De vordering wordt na verkoop vastgesteld volgens de formule: verkoopprijs minus hypotheekschuld. Intrekking van de toevoeging vindt plaats indien het totale resultaat (vordering die voortkomt uit verkoop van de woning plus eventueel ander resultaat) meer bedraagt dan 50% van het heffingvrij vermogen. Schulden Voor zover uit het echtscheidingsconvenant of een rechterlijke uitspraak blijkt dat de rechtzoekende met de aan hem of haar toevallende opbrengsten / positieve vermogensbestanddelen, huwelijkse schulden af moet lossen, wordt daarmee bij de vaststelling van de hoogte van het resultaat rekening gehouden. Hoe hoog is het heffingvrij vermogen voor rechtzoekende? Indien uit de stukken blijkt dat het resultaat 50% of meer bedraagt van het toepasselijke heffingvrije vermogen, is er mogelijk reden tot intrekken van de toevoeging. Hoe wordt het heffingsvrije vermogen vastgesteld? Om te kunnen bepalen wat het bedrag is dat gelijk is aan 50% van het heffingsvrije vermogen, moet in de eerste plaats de leef- en gezinssituatie bij het eind van de zaak worden vastgesteld. Indien daarover bij de declaratie namens de rechtzoekende geen andere informatie wordt verstrekt, zal de Raad uitgaan van de leef- en gezinssituatie ten tijde van de toevoegingaanvraag. Het heffingvrj vermogen is persoonsgebonden en bedraagt voor 2011: e0.785 per volwassene; E.779 per minderjarig kind (op declaratiedatum) 2 ; max. e7.516 ouderentoeslag bij 65+ (op declaratiedatum). Hoe worden de opbrengst en het heffingvrij vermogen vergeleken? indien sprake is van gezamenlijk gezag en men niet over heel het jaar fiscaal partner is. 118

7 Als de netto opbrengst meer bedraagt dan de helft van het vastgestelde heffingvrije vermogen, wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken. Hoe wordt het voornemen intrekking van de toevoeging kenbaar gemaakt? Het voornemen tot intrekking van de toevoeging wordt verstuurd naar de rechtzoekende en een kopie naar de rechtsbijstandverlener. De termijn waarbinnen op het voornemen gereageerd moet worden is twee weken. Zwaarwegende omstandigheden Een toevoeging wordt niet ingetrokken indien zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. Zwaarwegende omstandigheden moeten aannemelijk worden gemaakt. Er is in elk geval géén sprake van zwaarwegende omstandigheden indien: de rechtzoekende de opbrengst van de zaak voor een bepaald doel wil bestemmen of al heeft bestemd, zoals: de aflossing van een schuld. N.B: dit laatste is alleen anders in het geval van boedelscheiding. Voor zover de rechtzoekende met de aan hem of haar toevallende opbrengsten/positieve vermogensbestanddelen huwelijkse schulden af moet lossen, wordt daarmee bij de vaststelling van de hoogte van het resultaat rekening gehouden. Dat vloeit voort uit het karakter van de boedelscheiding, waarbij immers een conglomeraat van bezittingen en schulden wordt verdeeld; specifieke uitgaven zoals de aankoop van een woning of andere zaken; een pensioenvoorziening. de rechtzoekende een vordering heeft en nog niet direct over de desbetreffende geldsom kan beschikken. Dit wil niet zeggen dat er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. De wettekst spreekt immers duidelijk over een vordering. Van zwaarwegende omstandigheden kan pas worden gesproken indien een vordering of geldsom oninbaar is, bijvoorbeeld vanwege faillissement of omdat conservatoir derdenbeslag is gelegd op de geldsom c.q. de vordering, waardoor de geldsom niet binnen afzienbare tijd beschikbaar is. Ook kan van zwaarwegende omstandigheden sprake zijn indien het resultaat niet binnen afzienbare termijn beschikbaar komt omdat de rechter heeft bepaald dat schadevergoeding/ smartengeld in termijnen mag worden betaald. Eén en ander moet aannemelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld met een vonnis of een brief van de deurwaarder. Van de zwaarwegende omstandigheid van oninbaarheid is geen sprake als het inbare gedeelte van de vordering ten minste gelijk is aan de vergoeding die aan de rechtsbijstandverlener is uitbetaald. Wanneer volgt na het voornemen een intrekkingsbesluit? Na bekendmaking van het voornemen wordt de toevoeging ingetrokken indien: geen reactie op het voornemen is ontvangen; door de rechtzoekende aangevoerde zwaarwegende omstandigheden niet zijn gehonoreerd. De beschikking wordt verstuurd naar de rechtzoekende en de rechtsbijstandverlener. Intrekking van de toevoeging staat niet in de weg aan het vaststellen van de vergoeding. Deze wordt na intrekking van de toevoeging door de Raad bij de rechtzoekende ingevorderd. Zowel de rechtzoekende als de rechtsbijstandverlener zijn belanghebbende bij het intrekkingsbesluit en kunnen daartegen bezwaar maken.

8 Welke rechtsgevolgen heeft een intrekkingsbesluit? I illi ekkii ig vdi i de Luevuegiiig heeft de volgende gevolgen: De rechtzoekende heeft met terugwerkende kracht geen aanspraak meer op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als de rechtsbijstandverlener de vergoeding bij de Raad heeft gedeclareerd, vordert de Raad deze bij de rechtzoekende terug. De rechtsbijstandverlener kan zijn commerciële tarief bij de rechtzoekende in rekening brengen. Indien er in een zaak sprake is geweest van toevoeging bij (een) vorige instantie(s) wordt deze toevoeging op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze wordt niet ingetrokken. De resultaatbeoordeling beperkt zich namelijk uitsluitend tot de laatst afgegeven toevoeging. Indien er reeds een vergoeding is uitbetaald op de toevoeging bij de vorige instantie blijft deze van kracht. In geval rechtzoekende bezwaar maakt tegen de intrekking van de toevoeging en de zaak wordt herzien, zal de rechtsbijstandverlener worden geinformeerd, omdat hij of zij in dit geval belanghebbende kan zijn. 120

9 BIJLAGE bij BELEIDSREGELS RESULTAATBEOORDELING VIValt Echtscheiding en koopwoning: de woning wordt tijdens de echtscheidingsprocedure verko,cht en de hypotheekschuld wordt afgelost. Er resteert een bedrag van C Man en vrouw verdelen het herirag en krijgon beiden De, i t!dil heeft dit hele bedrag aanbetaald op de koopsom van een nieuwe woning. De vrouw heeft voor herinrichtingskosten besteed en nog over. De toevoeging geldt voor de echtscheiding, inclusief de boedelscheiding. Partijen zijn er bij het afgeven van de toevoeging op gewezen dat de toevoeging resultaatsgebonden was en dat de toevoeging ingetrokken kan worden. Het na aflossing van de hypotheek resterende bedrag wordt als resultaat van de rechtsbijstand beschouwd. Beide partijen hebben een bedrag ontvangen dat groter is dan het heffingvrij vermogen. Het feit dat de opbrengst is besteed aan de door ieder van beiden gekozen bestemmingen van de opbrengst worden niet als zwaarwegende omstandigheden gezien. Evenmin is van belang dat het geldbedrag in goederen is omgezet, Beide toevoegingen worden derhalve ingetrokken. Echtscheiding en koopwoning: één partij wordt uitgekocht. Hoe kan de resultaatbeoordeling dan plaats vinden? Na echtscheiding blijft de man wonen in de voormalig echtelijke woning en koopt de vrouw uit voor een bedrag van (dit ligt boven het hef f ing vrij vermogen). Mevrouw gaat woonruimte huren of koopt een andere woning. De man houdt in dit geval de toevoeging. De vrouw heeft vermogen boven de norm en haar toevoeging wordt daarom ingetrokken. Echtscheiding en koopwoning: stel dat de uitbetaling in termijnen plaats vindt. Na echtscheiding blijft de vrouw wonen in de voormalig echtelijke woning en koopt de man uit, die een woning gaat huren. De man ontvangt de uitkoopsom ad X25.000,- in drie jaarlijkse termijnen (de totale vordering is boven de norm). De vordering die de man op de vrouw heeft is exact bekend, het resultaat kan beoordeeld worden. Dat partijen afspreken dat er in termijnen betaald wordt staat hen vrij, maar doet niet af aan het feit dat de man een exact bepaalde vordering op de vrouw heeft die boven de norm uit komt. Daarom wordt zijn toevoeging ingetrokken. Datzelfde geldt als is besloten de woning vooralsnog niet te verkopen. En als bij echtscheiding de opbrengst van de echtelijke koopwoning nog niet bekend is? Na echtscheiding staat de echtelijke woning nog te koop en is de exacte opbrengst nog niet bekend. Bijlage bij Beleidsregels resultaatbeoordeling 2011, versie

10 De Raad beoordeelt op basis van de formule: WOZ-waarde minus de hypotheekschuld, of aannemelijk is dat het resultaat ten minste 50% van het heffingvrij vermogen zal bedragen. Is dat niet het geval, dan blijft de toevoeging in stand. Is wel aannemelijk dat het resultaat ten minste 50% van het heffingvrij vermogen bedraagt, dan wordt de verkoop van de woning afgewacht en wnrrit het resultaat daarna beoordeeld. Echtscheiding en overbedeling (1) Op de bankrekening van de man staat na de beschrijving van de boedel een bedrag van De vrouw heeft op haar rekening staan. Vanwege overbedeling van de man heeft de vrouw een vordering op de man van De ge meenschappelijke boedel bedraagt De scheiding en deling van de boedel wordt bekrachtigd met de echtscheiding. Beide partners hebben recht op e5.000 (vordering). De vordering van de vrouw op de man wegens onderbedeling is Voor de resultaatbeoordeling is niet het bedrag van relevant, maar de vordering van die beiden hebben op de gemeenschappelijke boedel. Het bedrag ligt ruim boven de vrijstelling en de toevoeging wordt daarom ingetrokken. Echtscheiding en overbedeling (2) De vrouw blijft na de echtscheiding in de voormalige echtelijke woning wonen. In het convenant wordt opgenomen dat de man (rechtzoekende) een vergoeding van ontvangt wegens overbedeling, als de vrouw besluit dat de woning verkocht mag worden. Verkoop van de woning is dus afhankelijk van haar wil. Bij het einde van de zaak heeft de vrouw dit besluit niet genomen. Het is van de wil van de vrouw afhankelijk of de man een vordering op diens exechtgenote krijgt. Bij het einde van de zaak bestaat de vordering echter nog niet. In het convenant is alleen neergelegd onder welke voorwaarden een vordering zal ontstaan, en hoe hoog deze zal zijn. Omdat er geen sprake is van een vordering heeft de man geen resultaat behaald in deze zaak, en wordt de toevoeging niet ingetrokken. Echtscheiding en overbedeling (3) De vrouw blijft na de echtscheiding in de voormalige echtelijke woning wonen. In het convenant wordt opgenomen dat de vrouw de woning over twee jaar zal verkopen, als haar kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt. Bij verkoop ontvangt de man een vordering van g0.000 wegens overbedeling. De rechtzoekende heeft een vordering onder opschortende voorwaarde op zijn exechtgenote. Deze vordering is hoger dan 50% van het voor de rechtzoekende heffingvrij vermogen. Daarom wordt de toevoeging ingetrokken. Echtscheiding en overbedeling met schulden (4) De man krijgt de echtelijke woning toebedeeld die nog te koop staat. WOZ-waarde is ,-, pro resto hypotheekschuld is ,-. Wegens overbedeling moet de man aan de vrouw ,- betalen. Bijlage bij Beleidsregels resultaatbeoordeling 2011, versie

11 Het bedrag van , - wegens overbedeling is een schuld die verrekend mag worden met het resultaat. De man heeft dan als resultaat , - wat minder is dan 50% van het heffingvrije vermogen. De toevoeging wordt niet ingetrokken. Echtscheiding en overbedeling met minderjarige kinderen (5) Na de verdeling ontvangen partijen beiden een bedrag van El Er is een minderjarig kind waarover partijen het gezamenlijke gezag uitoefenen en zij zijn nie het gehele jaar f iscaal partner geweest. Normaal bedraagt de kindertoeslag 2,779 in In de hier beschreven situatie hebben beide partijen echter een kindertoeslag van ( 2.779: 2). Dat betekent dat de vermogensvrijstelling bedraagt ( x 50% ) bedraagt. Beide toevoegingen blijven gehandhaafd. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Hoe moet ik een toegekende ontslagvergoeding plaatsen in het kader van een resultaatbeoordeling? Een man (alleenstaand) krijgt ontslag en ontvangt bruto ( n etto) als ontbindingsvergoeding. Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2011) is in dit geval voor de resultaatbeoordeling de helft van dus ,50. De ontbindingsvergoeding wordt bij de resultaatbeoordeling in aanmerking genomen en bedraagt netto Dat resultaat ligt boven de helft van het heffingvrij vermogen. De toevoeging wordt dus ingetrokken. Achterstallig loon en ontslagvergoeding en tijdelijk vervangende uitkering. Een man (alleenstaand) wordt ontslagen. Hij krijgt daarbij vakantietoeslag en resterende vakantiedagen uitbetaald. De man krijgt vervolgens geen WW maar een bijstandsuitkering. Het ontslag wordt door een advocaat aangevochten en er volgt een schikking. Bij de afgesproken ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt netto achterstallig loon doorbetaald en een ontslagvergoeding van bruto (in dit geval netto 6.600). Bij declaratie van de toevoeging wordt gemel d dat de man bijstand moet terugbetalen. Het heffingvrij vermogen (in 201 1) is in dit geval 50 % van dus ,50. In dit geval is de uitbetaling o voor vakantietoeslag/-dagen niet het gevolg van de verleende rechtsbijstand en blijft buiten beschouwing. Het achterstallig loon en de ontslagvergoeding worden wel bij de resultaatbeoordeling in aanmerking genomen. De terug te betalen bijstand mag - indien deze verplichting aangetoond kan w orden afgetrokken worden van het betaalde bedrag aan achterstallig loon, nu het hier om een inkom ensvervangende uitkering gaat die voor het noodzakelijke levensonderhoud noodzakelijk w as. Er is daarmee sprake van een aantoonbare inkom ensgerelateerde terugvordering. Bij bijvoorbeeld onderhandse leningen (bij familieleden e.d.) is geen sprake van een aantoonbare inkom ensgerelateerde terugvordering. Per saldo is het resultaat ( ) = netto. Het resultaat blijft onder het heffingvrij vermogen, de toevoeging wordt nie ingetrokken. Bijlage bij Beleidsregels resultaatbeoordeling 2011, versie

BELEIDSREGELSRESULTAATBEOORDELING VIValt artikel34gwrb

BELEIDSREGELSRESULTAATBEOORDELING VIValt artikel34gwrb BELEIDSREGELSRESULTAATBEOORDELING VIValt artikel34gwrb Door VIValt zijn de inkomens- en de vermogenstoets voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is de resultaatbeoordeling

Nadere informatie

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb Door VIValt zijn de inkomens- en de vermogenstoets voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is de resultaatbeoordeling

Nadere informatie

BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling

BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling 1. Echtscheiding en koopwoning: de woning wordt tijdens de echtscheidingsprocedure verkocht en de hypotheekschuld wordt afgelost. Er resteert een bedrag

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Je verleent een toevoeging met code A010 bij:

Je verleent een toevoeging met code A010 bij: Nr Zaakcode(s) Wijziging Versie Versie Datum oud nieuw 966 A010 De werkinstructie is aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid en luidt nu: 3.00 3.01 01-07- 2015 Toevoegbeleid Je verleent een toevoeging met

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Controle van uw inkomen. Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen. Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Inhoud U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 Instantie Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 14-04-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 22 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTRAND

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTRAND INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTRAND De Wet op rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen een el van kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieer

Nadere informatie

Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum. 521 Art. 12 Bvr Opvragen van gronden geldt ook voor voorlopige voorziening. De tekst luidt nu:

Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum. 521 Art. 12 Bvr Opvragen van gronden geldt ook voor voorlopige voorziening. De tekst luidt nu: Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum oud nieuw 521 Art. 12 Bvr Opvragen van gronden geldt ook voor voorlopige voorziening. De tekst luidt nu: 2.00 2.01 01-06-2013 INF opvragen gronden: 'Uit uw

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 Artikel1.Algemeen De Stichting het Juridisch Loket (verder te noemen: het Juridisch Loket) heeft op grond

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 036 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Notitiebetalingsregelingen

Notitiebetalingsregelingen Notitiebetalingsregelingen zwaarwegendeomstandigheden Inleiding Deze notitie is met name voor bezwaarmedewerkers geschreven om verdere invulling c.q. verduidelijking van het beleid ten aanzien van art.

Nadere informatie

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de verrekeningsbevoegdheid van de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling Ingevolge artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:185

ECLI:NL:RBNHO:2014:185 ECLI:NL:RBNHO:2014:185 Instantie Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 31-03-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-13_2593 Bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 57658 29 juni 2015 Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen

Nadere informatie

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar)

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar) INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 Citeertitel: Beleidsregels terugvordering

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 22042015 Datum publicatie 10062015 Zaaknummer 200.158.976/01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:9396

ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 20-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_2521 ERF Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Bij correspondentie of telefonisch contact dient u het subject- en aanslagbiljetnummer te vermelden. Gegevens aanvrager Achternaam Voorletters Man Vrouw Adres

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Ontvangt u langer dan 3 maanden een bijstandsuitkering? Ja : u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4108

ECLI:NL:RBGEL:2017:4108 ECLI:NL:RBGEL:2017:4108 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03-08-2017 Datum publicatie 03-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 1468 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf besluiten; Gelet op het bepaalde in artikel 7, alsmede paragraaf 6.5 Wet werk en bijstand, vast te stellen de Beleidsregels verhaal WWB Weststellingwerf

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure in asiel tot 1 juli 2010.

Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure in asiel tot 1 juli 2010. Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum oud nieuw 498 Art. 1 Bvr Informatie alinea voornemenprocedure geldt tot 1 juli 2010. 01-04-2013 Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader

Nadere informatie

Besluitvanhetbestuurtothetverlenen mandaat 1

Besluitvanhetbestuurtothetverlenen mandaat 1 Besluitvanhetbestuurtothetverlenen mandaat 1 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van de organisatie staat en is belast

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4517

ECLI:NL:CRVB:2016:4517 ECLI:NL:CRVB:2016:4517 Instantie Datum uitspraak 23-11-2016 Datum publicatie 29-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4198 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Afdeling Samenleving, november 2009 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012.

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 108 Naam Beleidsregels Terug- en invordering Wet werk en bijstand (2012) Publicatiedatum 3 december 2012 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Wij voeren het beleid van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uit. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Wij voeren het beleid van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uit. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (Dit formulier is alleen bestemd voor personen die een Ioaw- of Ioaz-uitkering of een ander inkomen dan een bijstandsuitkering ontvangen) Wij voeren

Nadere informatie

B&W 04 maart 2008 Gemeenteblad. B e s l u i t Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B125 Beleidsregels invordering

B&W 04 maart 2008 Gemeenteblad. B e s l u i t Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B125 Beleidsregels invordering Jaar: 2008 Nummer: 11 Besluit: B&W 04 maart 2008 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B125 BELEIDSREGELS INVORDERING Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 60, eerste lid, Wet werk en bijstand

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Factsheet 2015-3 Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Auteur: M. ter Voert September 2015 Op 13 februari 2015 is de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Niet in te vullen door aanvrager Ingekomen: clientnr: werkprocesnr.: Par: Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken aan hemzelf/haarzelf/henzelf financiële bijstand te

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

Reglement Rechtskundige Bijstand

Reglement Rechtskundige Bijstand Reglement Rechtskundige Bijstand Definities Artikel 1 (definities) In dit reglement wordt verstaan onder: a) De ACP: Politievakbond ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden. b) Het lid: de natuurlijke

Nadere informatie

Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag

Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag Aan Individuele Inkomenstoeslag Verzonden: Registratienummer: Medewerker: 1. Mijn gegevens Naam en voorletters: Burgerservicenummer: Telefoonnummer:. 2. Gegevens partner Naam en voorletters: Burgerservicenummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BG7278

ECLI:NL:CRVB:2008:BG7278 ECLI:NL:CRVB:2008:BG7278 Instantie Datum uitspraak 02-12-2008 Datum publicatie 23-12-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-3504 WWB + 07-3505

Nadere informatie

Mediation&RaadvoorRechtsbijstand. Leidraadvoordeaanvraag & vergoedingmediationtoevoeging

Mediation&RaadvoorRechtsbijstand. Leidraadvoordeaanvraag & vergoedingmediationtoevoeging Mediation&RaadvoorRechtsbijstand Leidraadvoordeaanvraag & vergoedingmediationtoevoeging 2 INLEIDING 3 I.DERAAD HEEFT(NOG)GEEN REGULIERETOEVOEGING AAN EEN ADVOCAATVERLEEND VOOR DEZELFDEZAAK 4 A.Deaanvraagvandemediationtoevoeging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Hoofdstuk 1 - Algemeen Beleidsregels verhaal WWB 2014 Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen

Bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen Bijzondere bijstand voor reiskosten van schoolgaande kinderen 1. Mijn gegevens Naam en voorletters: Telefoonnummer: 2. Gegevens partner * Naam en voorletters: * Partner is de echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Amstelveen

Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Amstelveen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 29047 9 maart 2016 Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Amstelveen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsbepalingen.

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 037 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering IOAW/IOAZ 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015

Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 31406 14 april 2015 Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Afdeling Samenleving, januari 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 12-06-2008 Datum publicatie 24-07-2008 Zaaknummer AWB 07/3464 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

*16UIT04758* *16UIT04758*

*16UIT04758* *16UIT04758* *16UIT04758* *16UIT04758* De gemeenteraad Behandeld door: Dhr. drs. J.B.J.J. Muurmans Telefoonnummer: 0316-291391 Ons kenmerk: 16UIT04758 Behorend bij: Uw kenmerk: - Datum: 10 november 2016 Bijlage(n):

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Versie Versie Datum. Nr Zaakcode( Wijziging Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie.

Versie Versie Datum. Nr Zaakcode( Wijziging Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Nr Zaakcode( Wijziging s) 1025 Art. 4 Bvr De werkinstructie is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Versie Versie Datum oud nieuw 2.03 2.04 20-10-2015 Incasso eigen bijdrage Als de rechtsbijstandverlener

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand ( WWB) en Wet investeren in Jongeren (WIJ), gemeente Súdwest Fryslân.

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand ( WWB) en Wet investeren in Jongeren (WIJ), gemeente Súdwest Fryslân. Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand ( WWB) en Wet investeren in Jongeren (WIJ), gemeente Súdwest Fryslân. Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en WIJ Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels terug- en invordering in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en WIJ Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels terug- en invordering in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en WIJ vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude op 22 maart 2011, nummer Hoofdstuk I Algemeen

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van afvalstoffenheffing en/of onroerende zaakbelastingen en/of rioolheffing

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen?

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen? Ministerie van Financiën De heer J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE S GRAVENHAGE Referentie: 09/01066 Contactpersoon: Ernst Radius Betreft: bijstand voor te betalen belastingaanslagbijstand voor te betalen

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie