Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Averus Financial Services (hierna genoemd: Averus ) en op alle tussen Averus en jou, niet handelend in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf, gesloten Auto.nl abonnement(en). 1.2 Averus B.V., gevestigd te Den Haag, bemiddelt in de totstandkoming van de offertes en gesloten Auto.nl abonnementen. 1.3 Afwijkende voorwaarden en/of aanvullende afspraken en/of wijzigingen zijn alleen van toepassing als deze schriftelijk tussen jou en Averus zijn overeengekomen. 1.4 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk gelden en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling zoveel mogelijk benadert. 2. Rechtsverhouding 2.1 Jouw abonnement geeft jou tegen vergoeding het gebruiksrecht van een motorvoertuig (hierna genoemd: de Auto ) voor een vastgesteld aantal maanden en een aantal te rijden kilometers. Jij mag gebruik maken van de Auto zolang je voldoet aan de regels en verplichtingen die het abonnement en deze algemene voorwaarden stellen. 2.2 De Auto blijft te allen tijde eigendom van Averus. Je mag de Auto niet kwijt (laten) raken, verhuren, verpanden, verkopen of aan anderen in beheer of gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van Averus. Je mag geen veranderingen aanbrengen aan de Auto zonder schriftelijke toestemming van Averus. Alles wat je aan de Auto aanbrengt, wordt automatisch eigendom van Averus. Wij hoeven jou hiervoor niets te betalen. 3. Aansprakelijkheid 3.1 Indien in jouw abonnement door meerdere natuurlijke personen is getekend, zijn zij ieder persoonlijk aansprakelijk tegenover Averus voor alle verplichtingen voortvloeiende uit het abonnement en deze algemene voorwaarden. Jij en de andere personen die hebben getekend moeten dus alle verplichtingen uit het abonnement en deze algemene voorwaarden nakomen. 3.2 Jij vrijwaart Averus in de meest ruime zin van het woord voor alle vorderingen welke tegen Averus aanhangig worden gemaakt of tot betaling waarvan Averus verplicht wordt ter zake van de vergoeding van kosten en/of schade en schadeloosstellingen, welke op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met het bezit van de Auto en welke niet reeds uit hoofde van een verzekering als bedoeld in artikel 11.1 door de verzekeringsmaatschappij aan Averus wordt vergoed. 3.3 Voor zover de schade niet door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt, ben jij onder meer aansprakelijk voor: a schade ontstaan door verlies, verduistering en/of het verloren gaan van de Auto en/of de daarbij behorende documenten; b schade verband houdende met, voortvloeiende uit of veroorzaakt door tekortkomingen of gebreken aan de Auto ontstaan tijdens de looptijd van het abonnement, bijvoorbeeld schade aan de Auto die jij hebt veroorzaakt; c kosten en/of schade aan derden die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van de Auto; d kosten en/of schade die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het niet juist opvolgen van de door Averus gegeven instructies; e alle kosten die verband houden met beslaglegging op de Auto door derden zoals bedoeld in artikel 13. f boetes voor (verkeers)overtredingen en/of andere kosten voor Averus als gevolg van het overtreden van (verkeers)wet- en regelgeving aan jouw adres en/of opgelegd aan Averus wegens door jou en/of derden met de Auto verrichtte handelingen, overtredingen en/of misdrijven; 3.4 Averus is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van zichtbare of

2 verborgen gebreken aan de Auto en/of voor schade aan of verlies van in de Auto bevindende persoonlijke eigendommen. 3.5 Schade die niet door derden worden vergoed of door enige verzekering wordt gedekt, komen voor jouw rekening. 4. Administratie 4.1 Averus Financial Services, gevestigd te Vianen, voert voor Averus de administratie van het abonnement en zal tevens van alle uit hoofde van het abonnement verschuldigde bedragen bij jou innen. 5. Duur van het abonnement 5.1 Het abonnement gaat in op het moment van ondertekening en eindigt na het verstrijken van de in het abonnement omschreven looptijd in maanden vanaf de datum van aflevering, tenzij Averus gebruik maakt van de mogelijkheid het abonnement vroegtijdig te beëindigen. 5.2 Indien jij voor het aflopen van de overeengekomen looptijd in maanden al het overeengekomen maximum aantal kilometers hebt gereden, kan jij de Auto blijven gebruiken onder blijvende voldoening van het leasetarief. De werkelijk gereden aantal kilometers die de overeengekomen maximum aantal kilometers overschrijden (meer-kilometers) worden aan jou doorberekend, behoudens de rechten van Averus gesteld in deze Algemene Voorwaarden. 5.3 Indien jij annulering van de bestelde Auto verzoekt, nog voordat de Auto is afgeleverd, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen. 6. Aflevering 6.1 De Auto wordt pas afgeleverd op het moment dat jij het abonnement, de ingevulde machtiging tot automatische incasso getekend hebt, Averus deze heeft ontvangen en Averus een positieve uitkomst van jouw kredietwaardering verkregen heeft. Levering van de Auto gebeurt zoals is vermeld in het abonnement en de verder in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen. 6.2 De Auto wordt afgeleverd door en onder volledige aansprakelijkheid van een dealer of het afleverende bedrijf zonder dat Averus aansprakelijk is voor zichtbare of verborgen fouten in en/of gebreken aan de Auto dan wel overschrijding van de afleveringstermijn of anderszins. 6.3 Bij aflevering stelt de dealer of het afleverende bedrijf aan jou het kentekenbewijs (kentekencard) ter beschikking. Jij ontvangt niet de tenaamstellingscode van de Auto omdat de Auto niet jouw eigendom is. Het kentekenbewijs wordt op jouw naam gesteld. Jij stelt de dealer of het afleverende bedrijf een fotokopie van jouw rijbewijs ter hand. Zonder deze kopie zal jij de Auto niet meekrijgen. 6.4 Bij aflevering van de Auto wordt een afleverbewijs in tweevoud ingevuld en ondertekend door jou en dealer of het afleverende bedrijf. Door ondertekening verklaar jij dat jij de Auto conform de overeengekomen specificaties, overeengekomen accessoires, in onbeschadigde staat en voorzien van alle documenten en andere toebehoren hebt ontvangen. Het afleverbewijs vermeldt de kilometerstand en de datum van aflevering van de Auto. 6.5 Voor het geval dat jij de Auto niet binnen een redelijke termijn komt ophalen nadat de dealer of het afleverende bedrijf aan jou gemeld heeft dat de Auto voor aflevering gereed staat of op een bepaalde dag gereed zal staan, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen. 6.6 Overschrijding van een door Averus genoemde levertijd levert geen verzuim op van Averus. Zij kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd. Jij moet de Auto altijd op komen halen, ook als deze te laat geleverd wordt. 6.7 Indien de Auto niet conform de gewenste specificaties leverbaar is en de afgeleverde Auto hiervan slechts ondergeschikte punten afwijkt, zal de afgeleverde Auto in de plaats van de overeengekomen Auto treden. Indien de afgeleverde Auto aanleiding geeft tot wijziging van het abonnement of leaseprijs, zal Averus dit zo spoedig mogelijk aan jou mededelen. 6.8 Als de specificaties van de Auto worden gewijzigd door de fabrikant, heb jij niet het recht tot annulering of het niet aanvaarden van de Auto. Jij moet de Auto dan accepteren en op komen halen.

3 7. Leaseprijs 7.1 In de maandelijkse leaseprijs zijn in ieder geval inbegrepen de kosten die in het abonnement zijn vermeld en ook de kosten die in de navolgende artikelen tot en met nader worden omschreven: afschrijving over de Auto inclusief BPM; rente over de investering van de Auto; beheer en administratie; onderhoud/reparatie, waartoe gerekend worden onderhoud, reparaties, schadeherstel, periodieke controles en vervanging van onderdelen zoals deze zijn voorgeschreven door de fabriek en voortvloeiend uit normaal gebruik van de Auto door jou; vervanging van banden, waartoe uitsluitend gerekend worden bandenvervangingen ten gevolge van normale slijtage, welke op het door Averus te bepalen tijdstip plaatsvindt vervangende auto als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; motorrijtuigenbelasting, leges kentekenbewijs, registratiekosten, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken; verzekering WA + Casco + personen ongevallen inzittenden en eventuele andere verzekeringen die Averus herverzekerd bij een derde verzekeringsmaatschappij; hulpdienst in binnen- en buitenland. 7.2 Jij dient alle kosten die niet in het abonnement of in artikel 7.1 zijn vermeld zelf te betalen. De kosten die jij zelf dient te betalen zijn onder meer de kosten die in de navolgende artikelen tot en met nader worden omschreven: wassen en poetsen, uit- en inwendig reinigen van de Auto, kosten voor het bijvullen van motorolie en ruitensproeiervloeistof, reparaties aan eigen accessoires, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden en sleepkosten; reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden, indien deze naar het oordeel van Averus het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldig beheer door jou. Bijvoorbeeld vervanging van banden door slijtage die niet als normaal beschouwd kan worden, dien jij zelf te betalen; alle boetes en overige gevolgen van overtredingen of misdrijven met de Auto gepleegd en kosten en/of schade in welke vorm dan ook die niet door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt; onderhoud en/of reparaties aan onderdelen en/of accessoires die niet op grond van het abonnement noch op grond van deze Algemene Voorwaarden in de leaseprijs zijn begrepen; brandstofkosten; de meerkosten voor werkzaamheden die op jouw verzoek worden uitgevoerd buiten normale werkzaamheden. 7.3 Over de in het abonnement genoemde leaseprijs wordt de per vervaldatum geldende tarief omzetbelasting (BTW), waar toepasselijk, in rekening gebracht. De leaseprijs is door Averus berekend aan de hand van de op het moment van het opstellen van het abonnement bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het aantal kilometers dat per maand met de Auto zal worden gereden. In de navolgende gevallen kan Averus zich het recht voorbehouden de leaseprijs aan te passen: a indien tussen de datum van de tariefberekening van de leaseprijs en de datum van aflevering van de Auto zich wijzigingen voordoen in de prijs van de elementen waaruit de leaseprijs is opgebouwd, doch uitsluitend in het geval dat de datum van aflevering van de Auto zich drie maanden na de datum van ondertekening van het abonnement voordoet. b indien het werkelijk gereden aantal kilometers de aan de leaseprijs ten grondslag liggende raming van het aantal kilometers overschrijdt, heeft Averus het recht om die meer-kilometers aan jou door te berekenen. Jij krijgt de keuzemogelijkheid om het betreffende bedrag aan het einde van de looptijd in één keer te betalen. Indien jij een nieuw abonnement aan het einde van de looptijd van het lopende abonnement sluit, heb

4 c d e f jij ook de mogelijkheid het betreffende bedrag gespreid te betalen middels een verhoging van het maandbedrag van jouw nieuwe abonnement. Indien het aantal meer-kilometers meer dan 10% afwijkt van het overeengekomen maximale aantal kilometers heeft Averus het recht om het abonnement tussentijds overeenkomstig aan te passen. Onder meer-kilometers wordt verstaan het verschil tussen het tijdens het gebruik werkelijk aantal verreden kilometers met de Auto als met de aan jou ter beschikking gestelde vervangende auto s en het overeengekomen maximum aantal kilometers zoals vermeld in het abonnement; na de aflevering van de Auto kunnen verhogingen van kosten van verzekering, houderschapsbelasting en kentekenleges en andere heffingen van overheidswege terstond in de maandelijkse leaseprijs doorberekend worden; indien de kosten van onderhoud en reparatie en/of vervangend vervoer voor zover begrepen in de leaseprijs zich met meer dan 5% sedert de ingangsdatum van het abonnement c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseprijs hebben gewijzigd, is Averus gerechtigd de leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen. Bij berekening van de aanpassing wordt uitgegaan van de toepasselijke en relevantie indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. in geval van omstandigheden, andere dan de hiervoor onder a tot en met d genoemde, gelegen buiten de invloedssfeer van Averus, die prijsaanpassing van de leaseprijs noodzakelijk maken. in geval dat de uit hoofde van (fiscale) wet- en regelgeving verplichte heffingen over de leaseprijs Averus verplichten tot aanpassing van het uit hoofde van het abonnement maandelijks verschuldigde bedrag. De gewijzigde leaseprijs gaat, in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wijzigingen van de leaseprijs ingevolge dit artikel geven Averus noch jou het recht het abonnement te beëindigen. 7.4 Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend die gerelateerd zijn aan de Auto, komen deze toe aan Averus. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door Averus, wordt voor zover mogelijk het uit hoofde van het abonnement maandelijks verschuldigde bedrag aangepast. 8. Betalingen 8.1 De administratie en incasso worden uitgevoerd door Alcredis Finance B.V.. Jij moet alle betalingen die jij verschuldigd bent aan Averus volgens de aanwijzingen van Alcredis Finance B.V. doen. Het termijnbedrag en alle andere openstaande bedragen worden maandelijks op eerste dag van de maand van jouw bankrekening geïncasseerd. Je hebt hier schriftelijk toestemming voor gegeven. Indien de incasso van de verschuldigde leasetermijn niet slaagt, dan zal binnen vijf (5) werkdagen een nieuwe poging tot incasso worden gedaan. Het saldo zoals dat in de boeken van Averus voorkomt, is, behoudens tegenbewijs, bindend. 8.2 Jij mag je niet beroepen op enige vorm van verrekening met door jouw aan Averus verschuldigde bedragen, dan wel op enig opschortingsrecht, behoudens jouw (andere) rechten uit hoofde van de wet. Jij doet afstand van het recht beslag onder jezelf te leggen. 8.3 Jij bent gehouden na aflevering van de Auto de eerste leasetermijn (terug te vinden in als jouw abonnement) aan Averus te voldoen middels automatische incasso. Je bent vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling en middels automatische incasso de in het abonnement bepaalde leaseprijs aan Averus verschuldigd. 8.5 Als je de leasetermijn niet op tijd betaalt, informeert Averus jou hierover. Averus geeft je dan een termijn van veertien (14) dagen om alsnog te betalen. Als je niet binnen deze termijn betaalt, brengt Averus een incassovergoeding in rekening van veertig (40) euro. Heb je na zestig (60) dagen nog niet betaalt? Dan brengt Averus een vertragingsvergoeding in rekening totdat je alsnog betaalt. Deze vertragingsvergoeding wordt per dag berekend en aan het eind van de maand van jouw rekening afgeschreven middels incasso. 8.6 Jij mag de betalingen van de leasetermijnen niet tijdelijk opschorten. Indien jij de Auto door welke omstandigheden dan ook niet kan gebruiken, schort dit jouw betalingsverplichtingen niet op, tenzij Averus jou schriftelijk heeft laten weten dat de betaling tijdelijk stopgezet mag worden. 8.7 Indien jij in gebreke blijft met enige verplichting uit hoofde van het abonnement of deze Algemene Voorwaarden, verlies je het gebruiksrecht op de Auto.

5 9. Vervangende Auto en hulpdienst 9.1 Alleen indien jouw abonnement de optie van vervangende auto vermeldt, vervangt Averus bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden in Nederland die niet binnen één werkdag kunnen worden uitgevoerd, de Auto door een andere auto, maar maximaal gedurende de periode dat de Auto jouw niet ter beschikking staat wegens de reparatie of het onderhoud. De met de vervangende auto gereden kilometers worden opgeteld bij het aantal kilometers gereden met de Auto. Voor schade- en/of reparatiewerkzaamheden buiten Nederland is het bepaalde in artikel 9.3 van toepassing. De bepalingen in het abonnement zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto. 9.2 Alleen indien jouw abonnement de hulpdienst vermeldt, kan je aanspraak maken op hulp. Hulp in Nederland wordt verleend: bij mechanische schade aan de Auto inclusief eventuele aanhangwagen; bij een ongeval met de Auto inclusief eventuele aanhangwagen. Hulp buiten Nederland wordt verleend: bij mechanische schade aan de Auto inclusief eventuele aanhangwagen; bij een ongeval met de Auto inclusief eventuele aanhangwagen; indien jij niet in staat kan worden geacht de Auto en geen andere inzittenden in staat kunnen worden geacht of bevoegd zijn de Auto te besturen. In voorkomende gevallen dien je te handelen volgens het Berijders Instructieboek, welke bij aflevering van de Auto aan jou is gegeven. Uitgesloten is iedere dekking of hulp die wordt ingeroepen in geval van gebeurtenissen door het uitvallen van de Auto ten gevolge van een defect dat op eenvoudige wijze door jou is te verhelpen. 9.3 In geval van diefstal, verduistering of verlies van de Auto bestaat geen recht op vervangend vervoer. 10. Gebruik, onderhoud en reparaties 10.1 Jij moet de Auto als een goed huisvader gebruiken en onderhoud en er voor zorgdragen dat deze zich altijd in goede staat bevindt Jij bent verplicht de Auto goed te onderhouden en zal de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of Averus laten onderhouden bij een officiële dealer. De frequentie en noodzaak van onderhoudsbeurten, reparaties en/of vervanging van onderdelen afwijkend van het onderhoudsschema van de fabrikant, kan uitsluitend door Averus worden bepaald Je bent verplicht het peil van olie, water, accu- en koelvloeistof, alsmede de spanning van de banden te controleren en eventueel op peil te brengen, dit alles in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant, zoals vermeld in het instructieboekje Averus is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat van de Auto en het nakomen van het onderhoudsschema Indien reparaties en/of onderhoudsbeurten niet uitgevoerd zijn door een officiële dealer en/of zonder toestemming van Averus, zijn deze kosten, alsmede eventuele kosten en/of schade voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties, voor jouw rekening. Tevens zijn de reparatiekosten voor schade ontstaan door jouw schuld of door personen voor wie jij verantwoordelijk bent, geheel voor jouw rekening Reparaties die in het buitenland zijn uitgevoerd, moeten altijd eerst door jou betaald worden. De factuur dient op naam gezet te worden van Averus. De kosten worden door Averus vergoed, maar maximaal op basis van Nederlandse werknormen en onderdeelprijzen in euro s, exclusief belastingen en op basis van een factuur van een buitenlandse dealer te naam gesteld van Averus. Facturen niet op naam gesteld van Averus komen niet voor verrekening in aanmerking Je ben verplicht bij een afwijking aan de Auto de Auto zo spoedig mogelijk bij een officiële dealer ter reparatie aan te bieden. Defecten aan de kilometerteller van de Auto moeten uiterlijk

6 binnen 24 uur door jou aan Averus worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat Jij mag de Auto niet gebruiken in gebieden waar de Auto niet verzekerd is ingevolge de WAverzekering als bedoeld in artikel Jij bent verplicht de Auto uitsluitend te laten besturen door personen die in het bezit zijn van een geldig, voor de Auto wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Het staat jou niet vrij de Auto te doen besturen door derden (met uitzondering van jouw gezinsleden, daaronder uitsluitend te verstaan jouw echtgeno(o)t(e)/partner en jouw inwonende kinderen) De Auto mag niet gebruikt worden voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en mag niet gebruikt worden in een gebied waarin de WA-verzekering als genoemd in artikel 11.1 geen dekking biedt Indien jouw rijbewijs van overheidswege is ingetrokken of de rijbevoegdheid is ontzegd of de Auto om welke reden dan ook in beslag wordt genomen, blijven de verplichtingen uit hoofde van het abonnement (waaronder voldoening van de leaseprijs) en deze algemene voorwaarden gewoon gelden Het aanbrengen van reclame of wijzigingen (daaronder begrepen het aanbrengen van accessoires, stickers en reclame of LPG installatie) op of aan de Auto is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Averus, waarbij de kosten verbonden aan het aanbrengen en verwijderen daarvan en het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de Auto bij beëindiging van dit abonnement voor jouw rekening komen Indien op grond van nieuwe wettelijke maatregelen en/of voorschriften, in werking getreden na de totstandkoming van het abonnement, toevoeging van accessoires noodzakelijk wordt, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van Averus en zullen voor zover mogelijk conform artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden de leaseprijs worden aangepast. 11. Diefstal, schade en verzekering 11.1 Averus draagt zorg voor (het afsluiten van) een WA-verzekering voor de Auto en het gebruik daarvan en een personen ongevallen inzittende verzekering. De op deze verzekering(en) toepasselijke voorwaarden zijn aan jou ter hand gesteld en gelden onverkort naast onderhavige algemene voorwaarden. Jij bent met Averus in het abonnement de hoogte van het eigen risico per schadegeval overeengekomen, voor zover een schadegeval niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een WA + Casco verzekering en/of de personen ongevallen inzittende verzekering. Wanneer door jou niet verhaalbare schades aan de Auto zijn toegebracht, is het bepaalde in artikel 11.8 van toepassing Jij bent verplicht in geval van diefstal en/of schade aan de Auto, dit aan Averus binnen 24 uur te melden en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen die op de gebeurtenis(sen) betrekking hebben, zoals het versturen van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier (Europees Schade Formulier). Jij dient zo mogelijk door de politie proces-verbaal en/of rapport van het gebeurde te laten opmaken. In geval van diefstal dien jij te allen tijde een proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken. Jij bent aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit een te late of incomplete melding Jij mag geen handelingen uitvoeren, toezeggingen doen en/of verklaringen geven waaruit erkenning van aansprakelijkheid dan wel erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid Jij bent verplicht alle instructies van Averus stipt op te volgen. Jij zal aan Averus aan enig onderzoek naar de Auto alle medewerking verlenen en zal tevens alle benodigde en beschikbare informatie aan Averus geven. Tevens ben jij op verzoek van Averus verplicht alle eventuele vorderingen of aanspraken op schadeloosstelling die jij ten opzichte van derden hebt, aan Averus over te dragen Jij bent verplicht direct na het ontstaan van schade aan de Auto, de Auto bij de dealer voor taxatie en/of reparatie aan te bieden. Jij mag geen opdracht geven tot herstel van de Auto, dat mag alleen met toestemming van Averus. Averus behoudt zich het recht voor herstel van kleine schades niet te laten uitvoeren Het verlies door diefstal of verduistering van de Auto, dan wel bij zodanige schade die naar het oordeel van een verzekeraar of Averus niet herstelbaar is, doet het abonnement eindigen op de dag van de vaststelling van de diefstal of schade.

7 11.7 Jij kan bij diefstal van de Auto maximaal twee maanden aanspraak maken op vervangend vervoer Direct na elke schademelding ben jij het overeengekomen eigen risico verschuldigd aan Averus, voor zover de schade niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de WA-verzekering en/of de personen ongevallen inzittende verzekering. Als er zich meerdere schades voordoen binnen een aaneengesloten termijn van twaalf maanden, is Averus gerechtigd het bedrag van de eigen risico te verhogen zonder jouw instemming. 12. Tussentijdse beëindiging en ontbinding 12.1 Het abonnement is een abonnement op de Auto. Jij kan het abonnement na twaalf maanden tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden middels een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Averus. Wil jij eerder opzeggen, dan zal jij aan Averus een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan 25% van alle nog niet verschenen leasetermijnen. De opzegging heeft geen effect indien dit bedrag niet aan Averus wordt voldaan Averus heeft het recht het abonnement, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke toestemming is vereist, per brief, fax of tussentijds te beëindigen en zich vervolgens weer in het bezit van de Auto te (doen) stellen, in de volgende situaties: a indien jij ondanks aanmaning in verzuim blijft aan jouw verplichtingen onder het abonnement na te komen; b indien beslag op de Auto mocht zijn of worden gelegd; c indien van overheidswege de Auto wordt gevorderd; d indien de verzekeringsmaatschappij een verzekering van de Auto, om welke reden dan ook, opzegt; e in geval van diefstal of vermissing van een Auto eindigt het abonnement op de dag van de vaststelling van de diefstal, maar in ieder geval uiterlijk twee maanden na het gebeuren hiervan, tenzij de Auto in de tussenliggende periode is teruggevonden; f indien jij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, failliet wordt verklaard, jouw vermogen of delen daarvan onder bewind worden gesteld, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op jou van toepassing wordt verklaard of jij Nederland mocht verlaten of jezelf in het buitenland vestigt; g indien jij de Auto hebt vervreemd, verhuurd, bezwaard of verduisterd; h indien jij aan Averus bij het aangaan van het abonnement bewust onjuiste informatie hebt verstrek, en Averus met jou met de juiste gegevens geen abonnement zou zijn aangegaan; i indien blijkt dat jij buitensporige reparatie- of onderhoudskosten aan de Auto maakt j waardoor niet meer van normaal gebruik van de Auto gesproken kan worden; indien jij anderszins niet of niet behoorlijk jouw verplichtingen uit hoofde van het abonnement of deze Algemene Voorwaarden bent nagekomen In geval van beëindiging van het abonnement op grond van artikel 12.2 wordt reeds nu vastgesteld dat het eventuele voor Averus nadelige verschil tussen de verkoopopbrengst van de Auto en de per de datum van de ontbinding geldende boekwaarde van de Auto zoals die blijkt uit de administratie van Averus, eventueel vermeerderd met beëindigingkosten en door Averus te weinig ontvangen rente, voor jouw rekening is, met een minimum van 25% van alle nog niet verschenen termijnen. 13. Inspectie en recht van toegang 13.1 Aan Averus en/of haar gemachtigde(n) wordt bij deze onherroepelijk het recht verleend van vrije toegang tot de plaats waar de Auto zich bevindt of redelijkerwijs geacht kan worden zich te bevinden, alsmede tot de Auto zelf. Jij moet eveneens op eerste verzoek van Averus de Auto voor bezichtiging en inspectie aan Averus ter beschikking stellen Jij staat het bij voorbaat toe dat Averus of de door haar aangewezen persoon in gevallen als bedoeld onder artikel 12.2 het gebouw of het terrein betreedt waar de Auto zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis of rechterlijke machtiging is vereist, zodat Averus de Auto op kan komen halen en zich weer in het bezit van Auto kan stellen. 14. Beslag en maatregelen van derden

8 14.1 Indien anderen ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal jij en/of de berijder onmiddellijk vertellen dat niet jij maar Averus eigenaar van de Auto is. Indien de Auto uit jouw macht mocht geraken, stel jij en/of de berijder Averus daarvan binnen 24 uur in kennis. Averus is gerechtigd de voor de bescherming van haar rechten door haar noodzakelijk geachte maatregelen zelf te treffen. Jij machtigt Averus hierbij deze maatregelen, eventueel in naam van jou, te treffen. 15. Inname van de Auto en eindafrekening 15.1 Jij bent verplicht de Auto bij de beëindiging van het abonnement schoon en in goede staat, gelet op het aantal gereden kilometers en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden gebruik en gepleegde onderhoud, in te leveren bij Averus of op een door Averus nader te omschrijven plaats. Bij inlevering van de Auto ondertekenen jij en Averus de bevestiging van inlevering. Op deze bevestiging wordt de kilometerstand en de staat van de Auto waarin deze zich op dat moment bevindt aangegeven Bij inlevering lever jij alle sleutels, het kentekenbewijs en de groene kaart en alle accessoires welke inbegrepen zijn in de leaseprijs in. Alleen die accessoires waarvan verwijdering geen zichtbare schade ten gevolge heeft en welke niet zijn inbegrepen in de leaseprijs, mogen door jou worden verwijderd. Indien de accessoires niet kunnen worden verwijderd zonder zichtbare schade, dan dienen de accessoires aan de Auto bevestigd te blijven. De eigendom van deze accessoires wordt onvoorwaardelijk overgedragen aan Averus, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is of wordt. Indien het bijbehorende kentekenbewijs ontbreekt bij inname van de Auto, is Averus onverkort gerechtigd de leasetermijnen door te berekenen aan jou tot het moment Averus in het bezit is van het kentekenbewijs Averus is gerechtigd de herstelkosten (alsmede de kosten van vervanging van niet door jou aan Averus teruggegeven zaken) en extra waardevermindering van de Auto ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, welke worden geconstateerd door Averus bij inname van de Auto, aan het eind van de leaseperiode aan jou in rekening te brengen Indien jij aan het einde van de leaseperiode de Auto niet of niet tijdig inlevert, ben jij voor elke dag dat je de Auto te laat inlevert, een evenredig deel van de leasetermijn aan Averus verschuldigd, onverminderd het recht van Averus de Auto terug te halen. Ook mag Averus daarnaast van jou een vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering van de Auto opkomende kosten en schades, waaronder begrepen door Averus geleden verliezen en gederfde winsten Averus is gerechtigd de leaseprijs met terugwerkende kracht aan te passen tot het begin van de leaseperiode indien het aantal meer-kilometers groter is dan 10%. Het werkelijk gereden aantal kilometers stelt Averus onder andere vast aan de hand van de zich in de Auto bevindende kilometerteller, tenzij blijkt dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aanwijst, in welk geval Averus het aantal gereden kilometers door schatting vaststelt. Deze vaststelling is bindend, behoudens tegenbewijs. De vaststelling van het aantal kilometers gebeurt op dezelfde wijze in geval van diefstal of verlies van de Auto Aan het einde van de leaseperiode stelt Averus een eindafrekening op waarin onder meer het bedrag is opgenomen dat jij nog moet betalen en/of het bedrag dat jij tot dan te veel aan Averus hebt betaald. 16. Overdraagbaarheid 16.1 Averus is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiende uit het abonnement of deze algemene voorwaarden aan een derde over te dragen. Jij stemt er op voorhand mee in die derde in dat geval alle rechten aan Averus toegekend, tegenover jou kan uitoefenen. Jij bent zonder schriftelijke toestemming van Averus niet gerechtigd één of meerdere vorderingen, bevoegdheden en rechten uit het abonnement voortvloeiende aan een derde over te dragen. Averus is bevoegd de in verband met deze overdracht te maken kosten bij jou in rekening te brengen. 17. Persoonsgegevens en Adreswijziging

9 17.1 Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Averus kan jouw gegevens met andere partijen delen als dat nodig is voor uw lening, voor de bedrijfsvoering van onze organisatie, of als Averus dat wettelijk verplicht is jij bent verplicht eventuele (adres)wijzigingen binnen 10 dagen schriftelijk aan Averus mede te delen. Mocht je dat niet doen, dan mag Averus de in verband met jouw opsporing gemaakte kosten bij jou in rekening te brengen, één en ander tot maximaal een bedrag van 50, Overmacht 18.1 Indien Averus door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement na te komen, is Averus gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekende brief het abonnement te beëindigen of haar verplichtingen op te schorten, zonder dat Averus tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: niet-tijdige levering voor importeur of fabrikant van de Auto of een dealer welke de Auto aflevert, overheidsmaatregelen, stakingen, personeelsgebrek en/of verlies of beschadiging van de Auto tussen het moment van het sluiten van het abonnement en tijdstip van aflevering. 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 19.1 Op het abonnement en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht er een geschil zijn over deze algemene voorwaarden of het abonnement dan zal de rechtbank in Den Haag oordelen over het geschil.

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Rij Zorgeloos is voor de leasing van de aanboden auto s een samenwerking aangegaan met Averus Financial Services te Vianen, onderdeel van Alcredis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services (hierna genoemd:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toyota Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst.

Algemene voorwaarden Toyota Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Algemene voorwaarden Toyota Private Lease Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Toyota Private Lease Juni 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lexus Private Lease

Algemene voorwaarden Lexus Private Lease Algemene voorwaarden Lexus Private Lease Versie 1.0 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging... 3 Artikel 2. Rechtsverhouding... 3 Artikel 3. Aansprakelijkheid... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst.

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. PL201704 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging... 3 Artikel 2: Rechtsverhouding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lexus Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst.

Algemene voorwaarden Lexus Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Algemene voorwaarden Lexus Private Lease Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Lexus Private Lease Juni 2016 Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen

Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen 1. Toepasselijkheid en wijziging Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan en leasecontracten aangegaan door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement

Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement Algemene voorwaarden Suzuki Onderhoudsabonnement 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Auto: Één motorvoertuig van het merk Suzuki, op naam gesteld van Klant. Het Suzuki Onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Toepasselijkheid en wijzigingen. Duur van het contract. Aanpassing van de huurprijs. Bijlage: Versie 1, oktober 2007. Algemene huurvoorwaarden

Toepasselijkheid en wijzigingen. Duur van het contract. Aanpassing van de huurprijs. Bijlage: Versie 1, oktober 2007. Algemene huurvoorwaarden Bijlage: Algemene huurvoorwaarden Versie 1, oktober 2007 Artikel 1 Toepasselijkheid en wijzigingen 1. Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de tussen B-tham Trade & Consultancy B.V., te Rheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. (versie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0)

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden van Isaeus Leasing & Verhuur, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24312797 en terug te vinden op onze website

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE TECHNOLOGY TO ENJOY 1. Definities Aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden Leasemaatschappij Maximaal aantal kilometers Meer-/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie