Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015"

Transcriptie

1 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015

2 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken Waterloolaan 70, 1000 Brussel Tel. 02/ Website: 2

3 Rechtbanken van koophandel Inleiding Op 1 september 2008 werden de medewerkers van de vroegere afdeling Statistieken van de FOD Justitie en diens bevoegdheden overgenomen door het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader van het Protocol Project werklastmeting bij de hoven en rechtbanken dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de minister van Justitie, vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de magistratuur (zetel) 1. In 2014 werd het VBSW opgenomen in het College van de hoven en rechtbanken. Voortaan staat haar steundienst in voor het aanmaken van de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken (zetel). Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier communiceert over haar activiteiten. De publicatie van toegankelijke activiteitenstatistieken moet aan alle geïnteresseerden toelaten zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van de verschillende rechtscolleges. De cijfergegevens in deze publicatie worden toegelicht en beschreven in de rubriekbespreking, die als leidraad beschouwd kan worden bij het interpreteren van de cijfers voor het kalenderjaar 2015 (1 januari 2015 tot en met 31 december 2015). In de statistische publicatiebladen treft u horizontaal de rubrieken aan en verticaal de rechtbanken van koophandel. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe gerechtelijke structuur op 1 april 2014, zijn er 9 gerechtelijke arrondissementen, met 29 afdelingen. Bij de interpretatie van deze activiteitenstatistieken is enige voorzichtigheid geboden: momenteel verloopt de invoering in het systeem immers nog niet uniform. Er zijn een groot aantal codes, waaraan de rechtbanken bovendien soms een verschillende interpretatie geven. Dit kan een vertekend beeld opleveren. In het bijzonder geldt dit voor de statistieken in het kader van het handelsonderzoek. De in het cursief aangeduide cijfergegevens werden door de rechtbanken van koophandel manueel gecorrigeerd. De activiteitenstatistieken van de rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbanken worden gepubliceerd sinds Voor de hoven van beroep zijn - wat de burgerlijke zaken betreft - statistieken beschikbaar sedert 1999, evenals voor de notariaten. Vanaf 2000 waren er voor het eerst statistieken voor de rechtbanken van eerste aanleg beschikbaar. Voor de hoven van beroep, correctionele zaken, zijn de statistieken beschikbaar vanaf Voor de arbeidshoven en rechtbanken publiceerden we respectievelijk in 2010 en 2012 voor het eerst cijfergegevens op basis van een statistische datawarehouse. Al deze publicaties kaderen in de reeks De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken. Sinds 2002 staat het College van Procureurs-generaal in voor de publicatie van de cijfergegevens over de activiteiten van het Openbaar Ministerie 2. Uitzondering hierop zijn de politieparketten waarvoor we enkel statistieken publiceerden voor de periode Voor meer informatie over (de steundienst van) het College van de hoven en rechtbanken en het project Werklastmeting kunt u terecht op de website van het College: 2 De publicatie Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie. Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg kan u raadplegen via de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, link College van procureurs-generaal ). 3

4 In Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit vindt u tot slot voor alle rechtscolleges heel wat informatie over het aantal hangende, nieuwe en behandelde zaken. De website Justitie in cijfers bevat dan weer relevante cijfergegevens over de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de gevangenissen, de justitiehuizen, de veroordelingen, de budgetten, enz. Al deze publicaties kunt u terugvinden op onze website ( sectie Statistieken, klik op de link Rechterlijke Orde ). Voor het burgerlijk jaar 2015 werden de gegevens voor de gerechtelijke activiteitenstatistieken van de rechtbanken van koophandel elektronisch ingezameld. De opmaak van deze statistieken werd mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde medewerking van de andere betrokken actoren, zoals de (hoofd)griffiers en de stafdienst ICT (FOD Justitie). In de rubriekbespreking van deze publicatie werd telkens rekening gehouden met de wetgeving in de versie zoals deze van toepassing was tijdens het jaar Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst: Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken Tel. 02/ Website: Versie april

5 Rubriekbespreking Ingeschreven zaken per rol en hun vonnissen. Op de algemene rol ingeschreven zaken 3 en hun vonnissen * Nieuwe, in de loop van het jaar ingeschreven zaken op de algemene rol, met uitzondering van betwiste schuldvorderingen: nieuwe zaken kunnen op verschillende manieren op de algemene rol worden ingeschreven: bij dagvaarding, vrijwillige verschijning, verzoekschrift in hoger beroep, verzet tegen verstekvonnis of na verwijzing door een ander gerecht. In deze categorie zijn ook de vragen tot pandverzilvering verrekend, ingediend bij verzoekschrift, voor dewelke een inschrijving op de algemene rol is vereist. betalend: betreft alle inschrijvingen op basis van artikel 269, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. kosteloze inschrijvingen: betreft zaken voor dewelke een uitzondering van rolrecht voorzien wordt door artikel 279, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Deze rubriek bevat geen betwiste schuldvorderingen, daar ze in een eigen rubriek worden opgenomen. De dagvaardingen in tussenkomst en vrijwaring, hervatting van het geding, e.d. zijn slechts procedurele incidenten en mogen niet in deze rubriek voorkomen. Tevens bekijken we hier dagvaardingen dewelke om een interpretatie of een rechtzetting van een op de algemene rol in debet ingeschreven vonnis vragen (art. 160, 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten). * Nieuwe, in de loop van het jaar ingeschreven, betwiste schuldvorderingen: betreft vorderingen beschreven in artikel 68 van de Wet van 8 augustus 1997 op het faillissement. * In de loop van het jaar uitgesproken vonnissen over de grond van de zaak (zaken op de algemene rol): betreft vonnissen dewelke, conform artikel 19, alinea 1, van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtsmacht van een rechter volledig uitputten. De eindvonnissen betreffende vorderingen tot staking en de eindbeschikkingen van de voorzitter inzake pandverzilveringen worden hier vermeld. Deze rubriek bevat geen betwiste schuldvorderingen, daar ze in een eigen rubriek worden opgenomen. * In de loop van het jaar uitgevoerde doorhalingen (artikel 730, 1, van het Gerechtelijk Wetboek) en afstand van geding (artikel 820 van het Gerechtelijk Wetboek) (zaken op de algemene rol). Ingeval de doorhalingen bij proces-verbaal werden gedaan, worden ze hier vermeld. * In de loop van het jaar uitgevoerde weglatingen (zaken op de algemene rol) (artikel 730, 2a, van het Gerechtelijk Wetboek): betreft slechts de zaken voor dewelke, bij een eventuele herinschrijving, de weglating een verplichte betaling van een rolrecht met zich meebrengt. * In de loop van het jaar uitgesproken vonnissen over de grond van de zaak voor de betwiste schuldvorderingen: betreft enkel de vonnissen over de grond van de zaak zoals omschreven in artikel 68 van de Faillissementswet van 8 augustus Sinds 1 januari 2009 vervangt de Wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering de woorden de algemene rol door het woord de rol. 5

6 * In de loop van het jaar uitgesproken vonnissen alvorens recht te doen (zaken op de algemene rol): betreft enkel de vonnissen die geen eindvonnissen zijn. Dit wil zeggen de voorbereidende vonnissen die ofwel een onderzoeksmaatregel bevelen, ofwel de situatie van partijen tijdelijk regelt (tijdelijk vonnis). Op de rol der verzoekschriften ingeschreven zaken en hun vonnissen * Nieuwe, in de loop van het jaar ingeschreven zaken op de rol der verzoekschriften: betalende zaken: betreft zaken op de rol der verzoekschriften ingeschreven op basis van artikel 269, 2, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. kosteloze inschrijvingen: betreft zaken voor dewelke, in overeenstemming met artikel 279, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, geen rolrecht dient betaald te worden. * In de loop van het jaar uitgesproken vonnissen of beschikkingen (rol verzoekschriften): betreft alle vonnissen/beschikkingen, zowel voorbereidende als definitieve. Niet op de rol der verzoekschriften ingeschreven verzoekschriften en hun vonnissen * Nieuwe, niet op de rol der verzoekschriften en in de loop van het jaar ingeschreven verzoekschriften (rol gratis verzoekschriften ): betreft de vrijwillige tussenkomsten ter vervanging (expert, revisor, voorlopige bewindvoerder): de tijdens een procedure optredende verzoekschriften zoals verzoekschriften tot heropening der debatten, verzoekschriften tot bepaling van de experthonoraria, verzoekschriften tot vrijwillige tussenkomst, verzoekschriften tot vervanging e.d.. de tijdens de faillissementsprocedure voorkomende verzoekschriften (artikelen 43, 47, 49, 50, 51, 59, 75, 76, 88, 107 en 108 van de Wet van 8 augustus 1997 op het faillissement). de verzoekschriften van de faillissementscurator in een kosteloze procedure (artikel 666 van het Gerechtelijk Wetboek) de verzoekschriften op basis van de artikelen 747, 748 en 750 van het Gerechtelijk Wetboek worden hier niet vermeld, daar zij in een eigen rubriek voorkomen. * In de loop van het jaar uitgesproken vonnissen of beschikkingen (rol gratis verzoekschriften): betreft alle vonnissen/beschikkingen, zowel voorbereidende als definitieve. Op de rol kort geding ingeschreven zaken en hun beschikkingen * Nieuwe, in de loop van het jaar ingeschreven zaken op de rol kort geding: betalend: betreft zaken ingeschreven op basis van artikel 269, 3, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. kosteloze inschrijvingen: betreft zaken voor dewelke, in overeenstemming met artikel 279, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, geen rolrecht diende betaald te worden. * Beschikkingen: betreft alle voorbereidende en definitieve beslissingen in zaken ingeschreven op de rol kort geding in de loop van het jaar. 6

7 Op de rol pro deo ingeschreven zaken en hun beschikkingen * Voor het bureau van rechtsbijstand ingeleide zaken in de loop van het jaar: hier wordt geen rekening gehouden met de door de curator neergelegde pro deo-verzoekschriften in het kader van een faillissement. * Beschikkingen: betreft alle beslissingen van de voorzitter tot (gehele of gedeeltelijke) goedkeuring of weigering van aanvragen tot rechtsbijstand in de loop van het jaar. Diverse vonnissen. * Vonnissen gewezen in hoger beroep tegen beslissingen van de vrederechters: betreft enkel vonnissen van de rechtbank van koophandel die haar rechtsmacht definitief uitputten. * Vonnissen inzake handelspraktijken (Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument): betreft alle voorbereidende, voorlopige en definitieve beslissingen aangaande deze materie. Om de rubrieken algemene rol en eindvonnissen in overeenstemming te houden, werden de eindvonnissen aangaande de vorderingen tot staking bij de eindvonnissen van de algemene rol verrekend. Deze zaken werden namelijk ingeschreven op de algemene rol. Daden van onderzoek. * In deze categorie worden de verschillende daden van onderzoek opgenomen die gesteld werden in het kader van een zaak (getuigenverhoor, ). Artikels 747, 748, 750, 1369bis Ger.W. * Tot deze categorie behoren enerzijds de verzoekschriften en beschikkingen die resp. neergelegd en gewezen zijn op grond van artikel 747, 748, 750, 1369bis van het Gerechtelijk Wetboek. Anderzijds bevat deze categorie ook de beschikkingen betreffende de summiere rechtspleging tot betaling (Wet natuurlijke rechter van 26 maart 2014). Administratieve handelingen. * In bewaring gegeven huwelijkscontracten in de loop van het jaar (kennisgeving is vereist indien één van de echtgenoten handelaar is): de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie heft deze kennisgeving op. De inwerkingtreding van de wet is uiterlijk bepaald op 1 september * Inzameling van gegevens: aantal dossiers. Gelet op de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen kent deze rubriek een uitzonderlijk belang. 4 De griffie van de rechtbank van koophandel verzamelt alle beschikbare gegevens waaruit zou kunnen blijken dat een onderneming in moeilijkheden verkeert 5. Men diende hier het aantal nieuwe dossiers op te nemen die, gesteund op deze gegevensverzameling, tijdens het jaar geopend worden. 4 Deze wet van 31 januari 2009 vervangt de rechtspleging van gerechtelijk akkoord door de rechtspleging van gerechtelijke reorganisatie (wet van 17 juli 1997). De wet van 31 januari 2009 is vervolgens gewijzigd bij de wet van 27 mei FOD Justitie, Het handelsonderzoek, 2009, 7

8 * Uitgevoerde handelsonderzoeken. totaal aantal bestaande dossiers. Alle tot dusver aangemaakte dossiers (tot dusver: op 31 december van het jaar). behandelde dossiers. Dit zijn de beëindigde dossiers: - de zonder gevolg geklasseerde dossiers; - voor dewelke de kamer van handelsonderzoeken een beslissing tot doorverwijzing naar het parket nam, met het oog op een eventuele dagvaarding in faillissement als zij van oordeel is dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn, of met het oog op een gerechtelijke ontbinding; - ingeleid door aangifte van het faillissement door de schuldenaar of waar het faillissement wordt uitgesproken op basis van een dagvaarding; - dossiers die naar een ander gerecht zijn verzonden. in onderzoek blijvende dossiers. Dit zijn de dossiers die op 31 december bij een rechterverslaggever in behandeling zijn (met ten minste één akte alvorens recht te doen ). Deze publicatie bevat geen cijfers over faillissementen en gerechtelijke akkoorden. Hiervoor kan u terecht bij de FOD Economie, 8

9 Rechtbanken van Koophandel Jaar 2015 Algemene rol vorderingen Nieuwe zaken Excl. betwiste schuldvorderingen Nietbetalend Betalend Totaal Betwiste schuld- Over de grond (excl. Doorhalingen betwiste en afstand schuldvorderingen) geding Eindvonnissen Weglatin Totaal (excl. betwiste gen schuldvorderingen) Betwiste schuldvorderingen (over de grond) Vonnissen alvorens recht te doen Antwerpen Mechelen Turnhout Hasselt Tongeren Totaal Ressort BRUSSEL BRUSSEL FR BRUSSEL NL LEUVEN WAALS-BRABANT Totaal Ressort Dendermonde Gent Oudenaarde Brugge Oostende Ieper Kortrijk Veurne Totaal Ressort EUPEN Hoei Luik Verviers Aarlen Marche-en-Fam Neufchateau Dinant Namen Totaal Totaal Ressort BERGEN HENEGOUWEN Charleroi Bergen Doornik Totaal Ressort HET RIJK

10 Rechtbanken van Koophandel Jaar 2015 Rol verzoekschriften (excl. prodeo) Nieuwe zaken Betalend afgewezen Nietbetalend Vonnissen en Niet op de rol der verzoekschriften ingeschreven verzoekschriften Nieuwe Vonnissen en verzoekschriften beschikkingen Bureau van rechtsbijstand Beschikkingen Nieuwe zaken toegestaan beschikkingen Rol kort geding Nieuwe zaken Beschikkingen Nietbetalend Betalend Antwerpen Mechelen Turnhout Hasselt Tongeren Totaal Ressort BRUSSEL BRUSSEL FR BRUSSEL NL LEUVEN WAALS-BRABANT Totaal Ressort Dendermonde Gent Oudenaarde Brugge Oostende Ieper Kortrijk Veurne Totaal Ressort EUPEN Hoei Luik Verviers Aarlen Marche-en-Fam Neufchateau Dinant Namen Totaal Totaal Ressort BERGEN HENEGOUWEN Charleroi Bergen Doornik Totaal Ressort HET RIJK

11 Rechtbanken van Koophandel Jaar 2015 Diverse vonnissen In hoger beroep Inzake tegen beslissingen handelspraktijken van vrederechter Proces-verbaal Proces-verbaal van persoonlijke verschijning van getuigenverhoor Daden van onderzoek Proces-verbaal van Neergelegde eedaflegging (oa. verslagen van Curatoren, beslagcommissarissen, deskundigenonderzoek experten) Procesverbaal van plaatsbezoek Andere akten van onderzoek Antwerpen Mechelen Turnhout Hasselt Tongeren Totaal Ressort BRUSSEL BRUSSEL FR BRUSSEL NL LEUVEN WAALS-BRABANT Totaal Ressort Dendermonde Gent Oudenaarde Brugge Oostende Ieper Kortrijk Veurne Totaal Ressort EUPEN Hoei Luik Verviers Aarlen Marche-en-Fam Neufchateau Dinant Namen Totaal Totaal Ressort BERGEN HENEGOUWEN Charleroi Bergen Doornik Totaal Ressort HET RIJK

12 Rechtbanken van Koophandel Jaar 2015 Verzoekschrifte n neergelegd op basis van art. 747, 748, 750 Ger. W. Beschikkingen op basis van art. 747, 748, 750, 1369bis Ger. W. en wet natuurlijk rechter In bewaring gegeven huwelijkscontracten Administratieve handelingen Inzameling Uitgevoerde handelsonderzoeken (alle jaren) van gegevens. Totaal aantal Nieuwe bestaande dossiers dossiers Beëindigde In onderzoek dossiers blijvende dossiers Antwerpen Mechelen Turnhout Hasselt Tongeren Totaal Ressort BRUSSEL BRUSSEL FR BRUSSEL NL LEUVEN WAALS-BRABANT Totaal Ressort Dendermonde Gent Oudenaarde Brugge Oostende Ieper Kortrijk Veurne Totaal Ressort EUPEN Hoei Luik Verviers Aarlen Marche-en-Fam Neufchateau Dinant Namen Totaal Totaal Ressort BERGEN HENEGOUWEN Charleroi Bergen Doornik Totaal Ressort HET RIJK

13 D/2016/7951/NL/0009 College van de hoven en rechtbanken (Steundienst) Postadres: Waterloolaan Brussel Tel.: Verantwoordelijke uitgever: Joris Plessers Waterloolaan Brussel

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure

DE JUSTITIEHUIZEN. Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure DE JUSTITIEHUIZEN Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure INLEIDING Uw minderjarig kind is betrokken in een adoptieprocedure. Die adoptieprocedure betekent dat een ander persoon (adoptant)

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN Voor alle huurgeschillen (gewone huur, woninghuur, handelshuur, pacht) met betrekking tot onroerende goederen is de vrederechter

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

Alternatieven voor voorlopige hechtenis

Alternatieven voor voorlopige hechtenis De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Alternatieven voor voorlopige hechtenis U hebt een feit gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

Verslag inzake de werking van de rechtbank

Verslag inzake de werking van de rechtbank Rechtbank van Koophandel te Brussel Verslag inzake de werking van de rechtbank Werkzaamheden - jaar 2002 3 INLEIDING 5 WERKING VAN DE RECHTBANK IN 2002 7 1 NIEUWE ZAKEN 7 11 Enkele cijfers 7 12 Bemiddeling

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Het Gerechtelijk Landschap

Het Gerechtelijk Landschap Naar een nieuwe architectuur Het Gerechtelijk Landschap Oriëntatienota voor Justitie Stefaan De Clerck, Minister van Justitie Met medewerking van Isabelle Dupré Noot aan de lezer De Minister van justitie

Nadere informatie

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Federale Overheidsdienst Justitie Diensten

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 INHOUD BOEKDEEL 1: Algemene beginselen 1 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied van het Gerechtelijk Wetboek 3 Afdeling 1: Algemeen 3 Afdeling 2: artikel 2 Ger.Wb. en straf-, tuchtprocedures en het administratief

Nadere informatie

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen.

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat Deze brochure geeft u uitleg over

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. De verzoening of minnelijke schikking

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. De verzoening of minnelijke schikking Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De verzoening of minnelijke schikking DE VERZOENING OF MINNELIJKE SCHIKKING Hierin vindt u: - de

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Preventie bij ondernemingen in moeilijkheden na de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen

Preventie bij ondernemingen in moeilijkheden na de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen Preventie bij ondernemingen in moeilijkheden na de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen Hoe komt u sterker uit deze crisis? Guido DE CROOCK Voorzitter van de rechtbank van koophandel Dendermonde

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2485 Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Politierechtbank arrondissement Limburg

Politierechtbank arrondissement Limburg Politierechtbank arrondissement Limburg Beschikking tot vaststelling van het bijzondere reglement van de Politierechtbank LIMBURG (Hasselt, Tongeren, Beringen, Genk, Sint- Truiden en Maaseik) Het bijzonder

Nadere informatie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Eerste advies: een noodzakelijke stap die voor iedereen

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Samenvattingen Afdeling IV

Samenvattingen Afdeling IV Samenvattingen Afdeling IV Hoofdstuk 1 De rechterlijke macht word uitgeoefend door hoven en rechtbanken: a) Rechtbanken: Bevinden zich op het niveau van arrondissementen en kantons Er zetelen rechters

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN DE EBB-VERORD. * BINNEN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN

LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN DE EBB-VERORD. * BINNEN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN DE EBB-VERORD. * BINNEN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN * Verordening (EG) nr. 1896/2006 E.P. en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. VOF. Derdenverzet van de vennoot die niet meer on staat van faillissement is verklaard Ontvankelijkheid (art. 1125 Ger.W.) Datum 10 mei 2010 Copyright

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) De toekenning van voorschotten en de invordering van onderhoudsgeld Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij Justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2002 ] Burgerlijke griffies

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Afdeling IX. Uitlegging en verbetering van het vonnis

Afdeling IX. Uitlegging en verbetering van het vonnis (In afwijking van het vorige lid, voor de zaken opgesomd in artikel 704, ( 2), (alsook inzake adoptie) brengt de griffier binnen de acht dagen bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen. W

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de WET VAN 21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERHAALBAARHEID VAN DE ERELONEN EN KOSTEN VERBONDEN AAN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT (B.S. 31 MEI 2007, TWEEDE EDITIE): GECOÖRDINEERDE TEKST OUDE TEKST NIEUWE TEKST

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

1. Toepassing art. 747 2 Ger.W.

1. Toepassing art. 747 2 Ger.W. AFSPRAKENNOTA TENEINDE TOT EEN EFFICIËNTER PROCESVERLOOP TE KOMEN IN HET HOF VAN BEROEP EN HET ARBEIDSHOF TE GENT 1 Teneinde een snel, vlot en efficiënt procesverloop te optimaliseren is een samenwerking

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

A) Gerechtelijke stukken. Doel van betekening en van kennisgeving

A) Gerechtelijke stukken. Doel van betekening en van kennisgeving 1 NL A) Gerechtelijke stukken Doel van betekening en van kennisgeving Bij citação (dagvaarding) is er sprake van een document waarin de gedaagde ervan in kennis wordt gesteld dat er een procedure tegen

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Geyskens, Vandeurzen & Vennoten www.advocatenbureau-gevaco.be Onderwerp De nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Datum 18 februari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385undecies) hier : art. 1042-1121 (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-1985 en tekstbijwerking

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015 DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK Geert Decock 27 maart 2015 1. Inleiding 2. De kamers van de familie- en jeugdrechtbank 3. Territoriale bevoegdheid 4. Het familiedossier en het protectioneel dossier

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be I. Intrede Artikel 4 Burgerlijk

Nadere informatie

Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk

Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk Stephanie Smolders Stagair maatschappelijk werk CABB Stagebegeleider A.M. Janssens Met dank aan Ghislain Duchateau van Goudiwebstek voor

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Tekst. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Inhoudstafel. Tekst. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-5 HOOFDSTUK II. - Gegradueerde rechten. Art. 6-8 HOOFDSTUK III. - Evenredige rechten. Art. 9-11 HOOFDSTUK IV. - Vacaties. Art. 12 HOOFDSTUK V. -

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg.

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg. Parketjurist Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft

Nadere informatie