RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)"

Transcriptie

1 RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf ) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal ervan overtuigd zijn dat onze Rechtsbijstand de beste is van de markt. Zo eenvoudig is het. 1

2 RECHTSBIJSTND UTO : RTIKEL 1 LGEMENE VOORWRDEN Woord vooraf 1 De algemene voorwaarden auto rces bestaan uit twee delen. Het eerste deel (artikelen 1 tot en met 7) bevat de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstand auto. Het tweede deel (artikelen tot en met J) bevat de voorwaarden die gemeenschappelijk zijn voor elke polis rechtsbijstand rces. Woord vooraf 2 De is een onderneming die toegelaten is onder de CBF-code 1400 (K.B. van ) om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen binnen de tak Rechtsbijstand (tak 17). Maatschappelijke zetel : Route des Canons, 2b 5000 Namur, RPR Namen BE , Tel : 081/ , Fax : 081/ , Uitbatingzetel : Desguinlei, ntwerpen, Tel : 03/ , Fax : , Woord vooraf 3 De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. INHOUDSTFEL Eerste deel : Voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstand auto rtikel 1 : Waarborg «de Beste van de Markt» 2 rtikel 2 : Wat zijn de verzekerde voertuigen? 2 rtikel 3 : Wie zijn de verzekerde personen? 2 rtikel 4 : Wat zijn de verzekerde bedragen? 2 rtikel 5 : Territoriale reikwijdte 2 rtikel 6 : Preciseringen met betrekking tot de dekking 2 rtikel 7 : Wat zijn de uitsluitingen? 5 Tweede deel : Voorwaarden die gemeenschappelijk zijn voor elke polis rechtsbijstand rces rtikel : Wat verstaat men onder «schadegeval» en «nood aan rechtsbijstand»? 5 rtikel B : Wanneer moet het schadegeval zich voordoen om te kunnen genieten van de waarborg Rechtsbijstand? 6 rtikel C : Wie doet wat bij een schadegeval? 6 rtikel D : Het subrogatierecht en het vergoedend principe. 7 rtikel E : Het in werking treden en de duur van de polis. 7 rtikel F : Opzegging schorsing van de polis en wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief van de polis. 8 rtikel G : Premie. 8 rtikel H : Verjaringstermijn. 9 rtikel I : Klachten tegenover ons. 9 rtikel J : Bescherming van de gegevens in de privé-sfeer. 10 2

3 Eerste deel : Voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstand auto rtikel 1 : Waarborg «de Beste van de Markt» Wij willen de beste waarborg rechtsbijstand auto aanbieden. Indien een verzekerde op de Belgische markt een polis rechtsbijstand uto vindt die hem betere voorwaarden van tussenkomst biedt met het oog op het afhandelen van zijn schadegeval, engageren wij ons om hem dezelfde voorwaarden te bieden. rtikel 2 : Wat zijn de verzekerde voertuigen? Wij omschrijven het voertuig als gelijk welk motorrijtuig dat zich over land verplaatst. 2.1 «Klassieke» formule. Wij verzekeren het voertuig dat de nummerplaat draagt, vermeld in de bijzondere voorwaarden. 2.2 «Familie» formule. Wij verzekeren alle voertuigen die door de verzekeringsnemer (fysiek persoon) of door een van zijn naasten (artikel 3) gebruikt worden. De voertuigen moeten niet geïdentificeerd zijn door middel van een nummerplaat. 2.3 «Vloot» formule. Wij verzekeren alle voertuigen die door de verzekeringsnemer (rechtspersoon) gebruikt worden. De voertuigen moeten niet geïdentificeerd zijn door middel van een nummerplaat. 2.4 Eerste uitbreiding op de drie formules. Wij verzekeren automatisch de aanhangwagens en de caravans. 2.5 Tweede uitbreiding op de drie formules. Wij verzekeren het vervangingsvoertuig indien het verzekerd voertuig niet in staat is te rijden en het voertuig, dat aan een derde toebehoort, dat verzekerde toevallig bestuurt. rtikel 3 : Wie zijn de verzekerde personen? 3.1 Wij verzekeren de verzekeringsnemer, de personen die met verzekeringsnemer samenwonen net als hun kinderen die al dan niet samenwonen met verzekeringsnemer, voor zover ze genieten van kinderbijslag. Wij verzekeren deze personen ook in hun hoedanigheid van voetganger, fietser of passagier in een voertuig dat toebehoort aan een derde. 3.2 Wij verzekeren ook elke persoon die, met voorafgaandelijk akkoord van verzekeringsnemer of de eigenaar van het betrokken voertuig, het verzekerd voertuig bestuurt net als de toegelaten passagiers die gratis vervoerd worden. rtikel 4 : Wat zijn de verzekerde bedragen? De verzekerde bedragen zijn vastgelegd op een maximum van per schadegeval. De verzekerde bedragen worden teruggebracht tot een maximum van voor de waarborgen onvermogen van derden, vooruitbetalen van gelden, strafrechtelijke borgstelling en repatriëring van het voertuig. rtikel 5 : Territoriale reikwijdte De waarborg geldt wereldwijd. rtikel 6 : Preciseringen met betrekking tot de dekking Wat is het principe waarop deze verzekering is gebaseerd? Wij komen tussen voor de verzekerde voertuigen en de verzekerde personen in alle rechtstakken voor zover geen enkele uitsluiting of beperking dit uitdrukkelijk verhindert. Deze verzekering bevat daarom meer in het bijzonder: 6.1 De strafrechtelijke verdediging. Wij dekken de verdediging van de verzekerden bij vervolging wegens een inbreuk op elk soort reglementering die verband houdt met het wegverkeer. Wij dekken ook het genadeverzoek in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf. 6.2 Het burgerlijk verhaal (buitencontractueel). Wij dekken de vorderingen tot schadeloosstelling die door een verzekerde worden ingesteld tegen een derde en gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid. Deze waarborg omvat ook de vorderingen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op de wetgeving rbeidsongevallen en op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (zwakke weggebruikers). 3

4 6.3 De burgerlijke verdediging (buitencontractueel). Wij dekken de verdediging van een verzekerde tegen de vorderingen tot schadeloosstelling die door een derde tegen hem worden ingesteld en gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid, op voorwaarde dat de verzekerde niet geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, zoals de verzekering B uto of B Familiale, die deze verdediging voor zijn rekening neemt of zou moeten nemen voor zover er geen belangenconflict bestaat met deze verzekeraar. Deze waarborg is echter uitgesloten wanneer de verzekerde als goede huisvader toch geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten of deze verzekering, na te zijn afgesloten, geschorst is wegens het niet-betalen van de premie 6.4 De contractuele geschillen. Wij dekken de verdediging van de juridische belangen van de verzekerde bij elke betwisting die ontstaat uit contracten die het verzekerd voertuig als voorwerp hebben. 6.5 De administratieve geschillen. Wij dekken de bescherming van de belangen van verzekerden in procedures over administratieve geschillen, bijvoorbeeld aangaande het rijverbod, het intrekken, beperken of teruggeven van het rijbewijs, de inschrijving, technische keuring of belasting van het verzekerd voertuig. 6.6 Het onvermogen van derden. Na een verkeersongeval met het verzekerd voertuig en indien de verzekerde er niet in slaagt, wegens het onvermogend zijn van de aansprakelijke derde, de vergoeding te bekomen die de rechtbank hem bij definitief vonnis heeft toegekend, zullen wij hem deze vergoeding betalen ten belope van maximaal Onze betaling wordt toegekend voor zover geen enkele openbare of private organisatie schuldenaar kan verklaard worden van deze vergoeding. Deze waarborg is uitgesloten in geval van diefstal of afpersing, van een poging tot diefstal of afpersing, van fraude, van een poging tot fraude, van inbraak, van agressie, van een gewelddaad of een daad van vandalisme en misbruik van vertrouwen. 6.7 Het vooruitbetalen van gelden voor schade aan het verzekerd voertuig. Wij waarborgen het vooruitbetalen van gelden, noodzakelijk om het verzekerd voertuig te herstellen of te vervangen wanneer de verzekerde het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval en het vast staat dat een geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor de schade aan het verzekerd voertuig. Wij betalen het onbetwist bedrag vooruit, zijnde het bedrag, vastgesteld door een expert, dat staat voor de schade aan het verzekerd voertuig. Deze waarborg is uitgesloten voor schade aan het verzekerd voertuig ten gevolge van diefstal of een poging tot diefstal. Indien later blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde voor het ongeval geheel of gedeeltelijk is betrokken, moet deze het bedrag van de toegekende vooruitbetaling terugstorten. 6.8 Het vooruitbetalen van gelden voor letselschade. Wij waarborgen het vooruitbetalen van gelden, noodzakelijk voor de herstelling van het lichamelijk nadeel van de verzekerde, wanneer de verzekerde (fysiek persoon) het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval en het vast staat dat een geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Wij betalen 80% van het onbetwist bedrag vooruit met een absoluut maximale tussenkomst van per schadegeval. Indien later blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde voor het ongeval geheel of gedeeltelijk is betrokken, moet deze het bedrag van de toegekende vooruitbetaling terugstorten. 6.9 De strafrechtelijke borgstelling. Bij een verkeersongeval waarbij de verzekerde betrokken is, betalen wij, met een maximum van , de strafrechtelijke borgstelling vooruit die door de plaatselijke overheden geëist wordt om de verzekerde, die preventief is aangehouden, vrij te krijgen of, bij gebreke aan aanhouding, om hem in vrijheid te laten. Indien de verzekerde zelf de strafrechtelijke borgstelling betaald heeft, betalen wij hem dit bedrag terug. Wanneer de borgstelling wordt vrijgegeven, verbindt de verzekerde er zich toe de nodige stappen te ondernemen om deze gelden terug te krijgen en deze aan ons terug te storten binnen de 15 dagen na de terugbetaling door de autoriteiten. Wanneer de borgstelling niet kan terug bekomen worden (bijvoorbeeld omdat zij in beslag is genomen of omdat ze geheel of gedeeltelijk is aangewend om een boete, een strafrechtelijke schikking of gerechtskosten van een strafrechtelijke procedure te betalen) moet de verzekerde ons de waarde ervan terugbetalen op ons eerste verzoek en binnen de 15 dagen na dit verzoek. Zonder regeling van dit bedrag binnen de gestelde termijn wordt het bedrag van de borgstelling verhoogd met de wettelijke intresten, van toepassing in België. Deze waarborg is aanvullend tegenover elke andere door de verzekerde onderschreven verzekering, meer bepaald de verzekering B uto, waarbij het de bedoeling is hetzelfde risico te dekken De betaling van de vrijstelling B. Wanneer een derde aansprakelijke in gebreke blijft de wettelijke vrijstelling van zijn verzekeringspolis «burgerlijke aansprakelijkheid» te betalen, zullen wij het bedrag van deze vrijstelling vooruitbetalen voor zover de volledige aansprakelijkheid van deze derde op onbetwistbare wijze is vastgesteld en diens verzekeraar zijn tussenkomst heeft bevestigd. Door het vooruitbetalen van deze vrijstelling zijn wij 4

5 automatisch gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde om het bedrag van de derde aansprakelijke te vorderen. Indien de derde het bedrag van de vrijstelling aan de verzekerde betaalt, is deze laatste ertoe gehouden ons hierover in te lichten en ons onmiddellijk het bedrag door te betalen De repatriëring van het voertuig. Wij waarborgen ten belope van een maximum van per schadegeval de kosten van het repatriëren van het verzekerd voertuig van de plaats van het ongeval tot de woonplaats van verzekerde, ten gevolge van een verkeersongeval in het buitenland, indien het verzekerd voertuig niet meer in staat is op eigen middelen naar België terug te komen, hetzij na een voorlopige herstelling, hetzij door beroep te doen op om het even welke andere vervoerswijze, voorzien voor het ongeval. Bij een totaal verlies zijn van het verzekerd voertuig betalen we verzekerde de kosten terug van het dedouaneren van het wrak in plaats van de kosten van repatriëring. De transportwijze voor de repatriëring van het verzekerd voertuig moet in gezamenlijk akkoord met ons beslist worden. De kosten van depannage en berging zijn niet gedekt. Deze waarborg is aanvullend tegenover elke andere door de verzekerde onderschreven verzekering, meer bepaald de verzekering B uto, waarbij het de bedoeling is hetzelfde risico te dekken De verplaatsings- en verblijfskosten om voor een buitenlandse rechtbank te verschijnen. Wij betalen, na voorlegging van de rechtvaardigingsstukken, aan verzekerde de verplaatsings- en verblijfskosten terug die noodzakelijk zijn om als betichte voor een buitenlandse rechtbank te kunnen verschijnen. De wijze van verplaatsing en de aard van logement moeten redelijk en in gezamenlijk overleg met ons gekozen zijn. rtikel 7 : Wat zijn de uitsluitingen? Naast de uitsluitingen die opgenomen zijn in de gemeenschappelijke voorwaarden (artikelen tot en met J) en diegene die voorzien zijn in artikel 6 van de huidige specifieke voorwaarden, zijn ook uitgesloten : De zware fouten: overeenkomstig artikel 8 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst worden in hoofde van de verzekerde als zware fout beschouwd: opzettelijke slagen en verwondingen, een geval van fraude en/of oplichting, diefstal, geweld, agressie, vandalisme, herhaling van inbreuken op de regelgeving rond de rusttijden en de belading. De schadegevallen die verband houden met oorlogsdaden, burgerlijke of politieke oproer, stakingen of lock-outs waaraan verzekerde actief heeft deelgenomen. De schadegevallen die voorkomen uit handelingen die roekeloos en klaarblijkelijk gevaarlijk zijn zoals vechtpartijen, weddenschappen en uitdagingen. De schadegevallen die voorkomen tijdens een deelname aan wedstrijden of aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten. De schadegevallen die in verband staan met de catastrofale gevolgen van nucleaire energie of natuurrampen. De schadegevallen die verband houden met het huidig contract. De schadegevallen die verband houden met het verdedigen van juridische belangen die voortvloeien uit rechten en/of verplichtingen die aan verzekerde zijn overgedragen na het voorvallen van de schade. Dit geldt ook voor de rechten van derden die verzekerde in eigen naam doet gelden. lles wat tot de bevoegdheid behoort van internationale of supranationale rechtbanken of tot het Grondwettelijk Hof en het Hof van ssisen. De kosten die verband houden met de ademtest en de bloedproef, geldboetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie en de bedragen die moeten gestort worden aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Tweede deel : Voorwaarden die gemeenschappelijk zijn voor elke polis rechtsbijstand rces rtikel : Wat verstaat men onder «schadegeval» en «nood aan rechtsbijstand»? Er is sprake van een «schadegeval» wanneer een verzekerde nood heeft aan rechtsbijstand tegenover een derde, aangaande een materie, gewaarborgd door de onderschreven polis rechtsbijstand. Deze «nood aan rechtsbijstand» wordt geacht te ontstaan hetzij wanneer er een geschil ontstaat tussen een verzekerde en een derde aangaande een juridische bewering, hetzij wanneer een verzekerde het voorwerp uitmaakt van een dagvaarding om voor een rechtbank te verschijnen, hetzij bij het zich voordoen van een schade. Het geschil wordt geacht te ontstaan wanneer een verzekerde er niet meer redelijkerwijze aan kan twijfelen dat zijn rechten bedreigd zijn. Wordt beschouwd als één enkel schadegeval, het geheel van geschillen of rechtszaken voortvloeiend uit identieke feiten die in oorzakelijk verband staan, welk ook het aantal verzekerden moge zijn dat een beroep zou doen op de waarborg rechtsbijstand. 5

6 rtikel B : Wanneer moet het schadegeval zich voordoen om te kunnen genieten van de waarborg Rechtsbijstand? Het schadegeval dient zich voor te doen en moet aan ons zijn aangegeven in de periode dat de polis Rechtsbijstand in voege is. Evenwel: Is deze niet van toepassing op de schadegevallen die hun oorsprong vinden in een feit of omstandigheid daterend van voor het afsluiten van de polis rechtsbijstand. De dekking wordt echter toch toegekend zo de verzekerde het bewijs bijbrengt dat het hem redelijkerwijze onmogelijk was om kennis te hebben van het betwistbaar karakter van dit feit of deze omstandigheid vóór het afsluiten van de polis rechtsbijstand. Is zij van toepassing op de schadegevallen die voorkomen uiterlijk binnen de 6 maanden na de einddatum van de polis «rechtsbijstand» voor zover de gebeurtenis of de omstandigheid die er aan de oorsprong van ligt, zich heeft voorgedaan toen de polis nog in voege was. rtikel C : Wie doet wat bij een schadegeval? De aangifte van het schadegeval In geval van een schadegeval, verbindt de verzekerde er zich toe dit zo snel mogelijk aan ons aan te geven, en uiterlijk één maand na het zich voordoen. Evenwel, zullen wij ons niet beroepen op het niet-naleven van deze termijn indien de verklaring zo snel gedaan werd als redelijkerwijze mogelijk was. De verzekerde verbindt er zich toe om ons alle nuttige inlichtingen te verstrekken en te antwoorden op de vragen die hem gesteld worden ter bepaling van de omstandigheden en de omvang van het schadegeval. Zo de verzekerde niet aan één van de verplichtingen voldoet als vermeld in de vorige alinea s en daaruit voor ons een nadeel voortvloeit, behouden wij ons het recht voor om onze prestaties te herleiden tot beloop van dit nadeel. Wij behouden ons eveneens het recht voor om het geheel van onze waarborg af te wijzen, zo de verzekerde met een bedrieglijke bedoeling gehandeld heeft. Onze tenlastename Wij nemen de verdediging van de verzekerde waar door hem het inschakelen van de noodzakelijke middelen te garanderen, nodig om een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve oplossing te bereiken. Bovenop de uitgaven, veroorzaakt door het beheer van het schadegeval, nemen wij eveneens, binnen de grenzen van de waarborg en ten belope van de verzekerde bedragen, de kosten ten laste aangaande alle stappen, onderzoeken en om het even welke opdrachten, de kosten en de erelonen van de advocaten, van de deskundigen en van de gerechtsdeurwaarders, nodig voor de verdediging van de belangen van de verzekerde, de kosten van de gerechtelijke procedures inbegrepen deze in strafzaken en de kosten van de buitengerechtelijke procedures. Evenwel worden, behoudens in geval van dringende voorlopige maatregelen, deze kosten en erelonen slechts gewaarborgd wanneer de stappen en de opdrachten die deze veroorzaken, genomen worden na voorafgaandelijk akkoord van de maatschappij. Ons recht op minnelijk beheer Vanaf de aangifte van het schadegeval, nemen wij de verdediging van de belangen van de verzekerde waar. Wij onderzoeken samen met de verzekerde de te nemen maatregelen en wij verbinden er ons toe om alles in het werk te stellen om de verdediging van de belangen van deze laatste te verzekeren. Wij verbinden er ons toe om alle nodige stappen te ondernemen om een minnelijke regeling te bekomen. Hieronder wordt verstaan dat wij geen enkel voorstel of minnelijke schikking zullen aanvaarden zonder het voorafgaandelijk akkoord van de verzekerde. De verzekerde erkent dat wij een exclusief recht van beheer behouden zolang er een minnelijke oplossing mogelijk is die door hem zou aanvaard worden. Dit recht op minnelijk beheer geldt eveneens inzake de vergoeding van een lichamelijke schade waarvan de verzekerde het slachtoffer zou zijn. Dit recht van minnelijk beheer wordt behouden wanneer enkel de tegenpartij strafrechtelijk vervolgd wordt en de verzekerde daarvan bericht wordt door het Openbaar Ministerie, teneinde hem toe te laten om zich, desgevallend, burgerlijke partij te stellen. In de mate waarin een minnelijke oplossing nog zou kunnen bereikt worden en die zou kunnen aanvaard worden door de verzekerde, behouden wij het exclusieve beheer van het dossier. Behoudens in gevallen van uiterste hoogdringendheid, wordt derhalve het automatisch beroep doen op een advocaat niet door ons ten laste genomen. Zo de verzekerde een advocaat mandateert zonder ons er voorafgaandelijk van te verwittigen, hebben wij het recht om het ten laste nemen van de kosten en de erelonen die vervolgens van ons zouden worden gevorderd, te weigeren. De tussenkomst van een advocaat Wanneer het tot een gerechtelijke of een administratieve procedure komt, heeft de verzekerde de mogelijkheid vrij een advocaat of elke andere persoon die de door de wet vereiste kwalificaties bezit, van toepassing op de procedure, te kiezen. De verzekerde heeft eveneens de mogelijkheid vrij een advocaat te kiezen, wanneer er een belangenconflict bestaat 6

7 met ons. Dit conflict dient reëel en concreet te zijn en komt in feite voor wanneer de verzekerde en zijn tegenstrever beiden bij ons verzekerd zijn. Zo de verzekerde beroep doet op een advocaat om te pleiten buiten het land waaraan deze verbonden is, zullen de hieraan verbonden bijkomende kosten en erelonen ten laste blijven van de verzekerde. Zo de verzekerde van advocaat verandert, zullen wij slechts de kosten en de erelonen ten laste nemen die zouden voortgevloeid zijn uit de tussenkomst van één enkele advocaat, behalve wanneer deze verandering zou voortkomen uit omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verzekerde. Wanneer de verzekerde gebruik maakt van de mogelijkheid om zelf zijn advocaat te kiezen, verbindt hij er zich toe om, op onze vraag, de tussenkomst te vragen van de bevoegde instanties ter bepaling van het bedrag van de kosten en de erelonen. De tussenkomst van een deskundige Zo dit nodig mocht blijken, kan de verzekerde een beroep doen op een deskundige (autodeskundige, geneesheer, ) waarvan de tussenkomst gerechtvaardigd is door het aan bod komen van één van de waarborgen, voorzien in het contract, doch enkel na een gunstig advies van ons ontvangen te hebben aangaande de opportuniteit van het beroep doen op een deskundige. De verzekerde verbindt er zich toe om ons de gegevens mede te delen van de gekozen deskundige vooraleer deze te consulteren. Zo de verzekerde beroep doet op een deskundige of een tegendeskundige die woonachtig is buiten het land waar de opdracht dient uitgevoerd te worden, zullen de hieraan verbonden bijkomende kosten en de erelonen ten laste blijven van de verzekerde. Zo de verzekerde van deskundige verandert, zullen wij slechts de kosten en de erelonen van de eerste deskundige ten laste nemen, behalve wanneer deze verandering zou voortkomen uit omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verzekerde. Meningsverschil tussen de maatschappij en de verzekerde Wij zijn er niet toe gehouden een gerechtelijke procedure te starten of verder te zetten, noch om de kosten en de erelonen ten laste te nemen die daaruit voortvloeien, indien: Wij van mening zijn dat deze onredelijk is of geen ernstige kans op succes heeft. De verzekerde een redelijk voorstel van minnelijk akkoord, uitgaande van de tegenpartij, geweigerd heeft. Wij van mening zijn dat er na een gerechtelijke beslissing, geen beter resultaat kan bekomen worden in graad van beroep. In deze drie gevallen waarin wij weigeren deze kosten te dragen, verbinden wij ons er evenwel toe om een maximale bescherming van de verzekerde te bezorgen in het kader van de «objectiviteitsclausule, hernomen in de volgende paragraaf. In het geval waarin er een meningsverschil bestaat tussen de verzekerde en ons aangaande één van de drie hierboven vermelde punten, naast de mogelijkheid om een procedure tegen ons te beginnen, kan de verzekerde de advocaat raadplegen die zich reeds met de zaak bezighoudt, of, bij gebreke daaraan, een advocaat van zijn keuze (of elke andere persoon die de door de wet vereiste kwalificaties bezit, van toepassing op de procedure). Zo de advocaat ons standpunt bevestigt, zal de verzekerde de helft van de erelonen en de kosten van de raadpleging dragen. In het geval waarin de verzekerde de procedure zou verder zetten, niettegenstaande het negatief advies van de advocaat, verbinden wij ons ertoe om de gemaakte kosten terug te betalen, zo de verzekerde later een gunstiger resultaat bekomen heeft dan datgene dat hij zou bekomen hebben zo hij ons standpunt gedeeld had. Zo de advocaat het standpunt van de verzekerde bevestigt, geniet deze laatste van onze waarborg, daarin begrepen de kosten van de raadpleging. rtikel D : Het subrogatierecht en het vergoedend principe. Overeenkomstig artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is de maatschappij, wanneer zij haar waarborg verleend heeft, ten belope van het bedrag van de gedane uitbetalingen, gesubrogeerd in de rechten en de vorderingen van de verzekerde tegen de derde-aansprakelijke(n). Dit recht strekt zich ondermeer uit tot het terugkrijgen van de kosten en de erelonen van de deskundigen of de advocaten, betaald door de maatschappij, om de belangen van de verzekerde te verdedigen, in de mate van hun verhaalbaarheid. Overeenkomstig het vergoedend principe van de verzekering rechtsbijstand, komen de lastens derden gerecupereerde kosten en de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding, ons toe en dienen deze ons terugbetaald te worden. rtikel E : Het in werking treden en de duur van de polis. Onze polis rechtsbijstand vangt aan om 00u00 op de dag, vermeld als aanvangsdatum in de bijzondere voorwaarden. De duur van de polis is vastgesteld op één jaar of op een deel van een jaar. Indien de polis afgesloten werd voor een periode van één jaar, wordt de polis stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, vanaf de eerste vervaldag, tenzij deze zou opgezegd zijn door één van de partijen, minstens drie 7

8 maanden voor de einddatum van het contract. Zo de polis afgesloten werd voor een periode van minder dan één jaar, wordt de polis stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, vanaf de eerst vervaldag, tenzij deze zou opgezegd zijn door de verzekeringnemer voor de einddatum van het contract, zonder dat hij daarvoor enige termijn dient te respecteren. rtikel F : Opzegging schorsing van de polis en wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief van de polis. De opzegging van de polis door de verzekeringsnemer Na elke aangifte van schadegeval Indien wij onze waarborg verleend hebben ten voordele van verzekeringnemer, heeft deze laatste de mogelijkheid op te zeggen binnen de maand die volgt op onze laatste betaling of het administratief afsluiten van het dossier. Indien wij onze waarborg aan de verzekeringnemer geweigerd hebben, dient de opzegging door deze laatste aan ons betekend te worden binnen de maand volgend op onze weigering. De opzegging heeft uitwerking bij het verstrijken van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening (in geval van een gerechtsdeurwaarderexploot) of van de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekend schrijven, te rekenen vanaf de dag volgend op de neerlegging ervan op de post. Het niet-verbruikte pro rata deel van de premie zal aan de verzekerde worden terugbetaald, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen. In geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/ of van het tarief De verzekeringnemer kan zijn contract opzeggen binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging. De opzegging heeft uitwerking op de volgende jaarlijkse vervaldag. De verzekeringnemer is ervan op de hoogte dat elke wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief, door ons beslist, slechts kan aanvangen op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. In dat geval is er dus geen pro rata terugbetaling van de premie. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door een gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Voor het einde van elke verzekeringsperiode De verzekeringnemer kan de polis opzeggen middels een vooropzeg van minimum 3 maanden voor het einde van het contract, indien de duur van de polis vastgesteld is op één jaar. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door een gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging van de polis door Na elke aangifte van schadegeval Indien wij onze waarborg verleend hebben ten voordele van een verzekerde kunnen wij de polis opzeggen binnen de maand die volgt op onze laatste betaling of het administratief afsluiten van het dossier. Indien wij onze waarborg aan de verzekeringnemer geweigerd hebben, kunnen wij de polis opzeggen binnen de maand volgend op onze weigering om onze waarborg te verlenen. De opzegging heeft uitwerking bij het verstrijken van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening aan de verzekeringnemer (in geval van een gerechtsdeurwaarderexploot) of van de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekend schrijven, te rekenen vanaf de dag volgend op de neerlegging ervan op de post. Evenwel wordt deze termijn teruggebracht tot één maand wanneer de verzekerde tekort geschoten is in één van zijn verplichtingen die ontstaan bij het voorvallen van een schadegeval, met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij tegen de verzekerde klacht zouden neergelegd hebben bij een onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling of dat wij hem zouden gedagvaard hebben voor een bevoegde rechtbank, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Het niet-verbruikte pro rata deel van de premie zal aan de verzekerde worden terugbetaald, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen. In geval van het niet-betalen van de premie Indien onze waarborg geschorst is wegens het niet-betalen van de premie, kunnen wij de polis opzeggen indien wij ons deze mogelijkheid hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, beoogd in artikel G. De opzegging heeft ten vroegste uitwerking bij het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de schorsing van de waarborg. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door en gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Voor het einde van elke verzekeringsperiode Wij kunnen de polis opzeggen middels een vooropzeg van minimum 3 maanden voor het einde van het contract, indien de duur van de polis vastgesteld is op één jaar. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door een gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 8

9 De schorsing van de polis In geval van het verdwijnen van het risico kan de verzekeringnemer ons de schorsing van de polis vragen binnen een termijn van één maand volgend op het verdwijnen van het risico. Het gedeelte van de niet-verbruikte premie zal teruggestort worden binnen een termijn van maximaal 15 dagen. Desgevallend kan de verzekeringnemer ons vragen de geschorste polis terug in werking te stellen, binnen het jaar volgend op de schorsing van de polis. De polis zal terug van kracht worden overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden en aan het tarief dat van toepassing is bij ons op het ogenblik van het terug in werking stellen en de duur van de polis zal verlengd worden met de duur van de schorsing. Na het verstrijken van een schorsingstermijn van één jaar eindigt de polis. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief Zo wij onze verzekeringsvoorwaarden en/of ons tarief wijzigen, kunnen wij de polis van de verzekeringnemer aanpassen vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. Wij dienen evenwel deze aanpassing aan de verzekeringnemer te betekenen, minstens 90 dagen voor deze jaarlijkse vervaldag. rtikel G : Premie. Betaling van de premie De premie, vermeerderd met de taksen en de belastingen, is jaarlijks betaalbaar op de vervaldag, vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Zij is haalbaar op de woonplaats van de verzekeringnemer. Schorsing van de waarborg ingevolge het niet-betalen van de premie In geval van het niet-betalen van de premie op de vervaldag, kunnen wij de waarborg schorsen op voorwaarde de verzekeringnemer, bij ter post aangetekend schrijven, in gebreke gesteld te hebben. De schorsing van de waarborg zal aanvangen bij het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op deze van de neerlegging van het aangetekend schrijven op de post. Zo de waarborg geschorst is, maakt de betaling van de vervallen premies, zo nodig vermeerderd met de intresten, een einde aan deze schorsing. De schorsing van de waarborg doet geen afbreuk aan ons recht om de later te vervallen premies te vorderen, op voorwaarde de verzekeringnemer in gebreke gesteld te hebben. Dit recht is beperkt tot de premies met betrekking tot twee opeenvolgende jaren. rtikel H : Verjaringstermijn. Overeenkomstig artikel 34 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst: Bedraagt de termijn voor elke vordering, voortvloeiend uit het verzekeringscontract, 3 jaar. Verjaart de directe vordering die de benadeelde persoon bezit tegen de verzekeraar van de derdeaansprakelijke, krachtens artikel 86 van de wet op de landverzekeringscontracten, na 5 jaar vanaf het feit dat de schade veroorzaakt heeft of, zo er een strafrechtelijke inbreuk is, vanaf de dag waarop deze begaan werd. rtikel I : Klachten tegenover ons. Wanneer een verzekerde ons een klacht wil melden, dient hij: Vooreerst de dossierbeheerder of diens verantwoordelijke te contacteren In geval van ontoereikende antwoorden kan de verzekerde onze Ombudsman contacteren, die zo goed mogelijk zal proberen de verschillende partijen te verzoenen en een oplossing zal trachten te vinden. De klacht kan ingediend worden: > per > per fax: > schriftelijk: Ombudsman rces, Route des canons 2b, 5000 Namen In geval van een ontoereikend antwoord van de Ombudsman van rces, heeft de verzekerde de mogelijkheid om de Ombudsman van de Verzekeringen te contacteren (www.ombudsman.be). De Ombudsman van de Verzekeringen heeft als opdracht te analyseren en een oplossing voor te stellen voor de geschillen aangaande een verzekeringscontract tussen de verbruikers en een verzekeringsmaatschappij of een tussenpersoon. De Ombudsman van de Verzekeringen is bevoegd voor de vragen van de verbruiker aangaande het toepassen van de deontologische codes van de verzekeringsmaatschappijen en de verzekeringstussenpersonen. De klacht kan ingediend worden: > Per > Per fax: > schriftelijk : Mevr. Van Elderen, Ombudsman der Verzekeringen, de Meeûs square, 35, 1000 Brussel 9

10 rtikel J : Bescherming van de gegevens in de privésfeer. De persoonlijke gegevens, aan ons medegedeeld, kunnen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: de evaluatie van de risico s en van het verzekeringscontract, het beheer van de schadegevallen, de controle van de portefeuille en de preventie van misbruiken en fraude, alsmede voor het realiseren en het beheer van de commerciële relatie. De gegevens kunnen, uitsluitend om deze redenen, overgemaakt worden aan een verzekeraar, een deskundige, een advocaat of aan onze onderaannemers. De verzekerde geeft zijn akkoord voor het behandelen van de gegevens aangaande zijn gezondheidstoestand zo deze gegevens onontbeerlijk zijn voor het beheer van een polis of van een schadegeval. De verzekerde laat het mededelen van de inhoud van een contract en van de uitsluitingen over aan de verzekeringnemer en aan de tussenpersoon. Eenieder heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en te doen wijzigen, middels aanvraag als verstuurd aan de, Route des canons 2B, 5000 Namen. Deze persoon kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. 10

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Voorwoord Uw contract bestaat uit 2 delen 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en preciseren onze wederzijdse verbintenissen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 Goed om te weten Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst INHOUDSTAFEL 23.06.2003 ASSURALIA betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst 530 INHOUDSTAFEL INLEIDING A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie