RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)"

Transcriptie

1 RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf ) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal ervan overtuigd zijn dat onze Rechtsbijstand de beste is van de markt. Zo eenvoudig is het. 1

2 RECHTSBIJSTND UTO : RTIKEL 1 LGEMENE VOORWRDEN Woord vooraf 1 De algemene voorwaarden auto rces bestaan uit twee delen. Het eerste deel (artikelen 1 tot en met 7) bevat de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstand auto. Het tweede deel (artikelen tot en met J) bevat de voorwaarden die gemeenschappelijk zijn voor elke polis rechtsbijstand rces. Woord vooraf 2 De is een onderneming die toegelaten is onder de CBF-code 1400 (K.B. van ) om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen binnen de tak Rechtsbijstand (tak 17). Maatschappelijke zetel : Route des Canons, 2b 5000 Namur, RPR Namen BE , Tel : 081/ , Fax : 081/ , Uitbatingzetel : Desguinlei, ntwerpen, Tel : 03/ , Fax : , Woord vooraf 3 De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. INHOUDSTFEL Eerste deel : Voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstand auto rtikel 1 : Waarborg «de Beste van de Markt» 2 rtikel 2 : Wat zijn de verzekerde voertuigen? 2 rtikel 3 : Wie zijn de verzekerde personen? 2 rtikel 4 : Wat zijn de verzekerde bedragen? 2 rtikel 5 : Territoriale reikwijdte 2 rtikel 6 : Preciseringen met betrekking tot de dekking 2 rtikel 7 : Wat zijn de uitsluitingen? 5 Tweede deel : Voorwaarden die gemeenschappelijk zijn voor elke polis rechtsbijstand rces rtikel : Wat verstaat men onder «schadegeval» en «nood aan rechtsbijstand»? 5 rtikel B : Wanneer moet het schadegeval zich voordoen om te kunnen genieten van de waarborg Rechtsbijstand? 6 rtikel C : Wie doet wat bij een schadegeval? 6 rtikel D : Het subrogatierecht en het vergoedend principe. 7 rtikel E : Het in werking treden en de duur van de polis. 7 rtikel F : Opzegging schorsing van de polis en wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief van de polis. 8 rtikel G : Premie. 8 rtikel H : Verjaringstermijn. 9 rtikel I : Klachten tegenover ons. 9 rtikel J : Bescherming van de gegevens in de privé-sfeer. 10 2

3 Eerste deel : Voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de rechtsbijstand auto rtikel 1 : Waarborg «de Beste van de Markt» Wij willen de beste waarborg rechtsbijstand auto aanbieden. Indien een verzekerde op de Belgische markt een polis rechtsbijstand uto vindt die hem betere voorwaarden van tussenkomst biedt met het oog op het afhandelen van zijn schadegeval, engageren wij ons om hem dezelfde voorwaarden te bieden. rtikel 2 : Wat zijn de verzekerde voertuigen? Wij omschrijven het voertuig als gelijk welk motorrijtuig dat zich over land verplaatst. 2.1 «Klassieke» formule. Wij verzekeren het voertuig dat de nummerplaat draagt, vermeld in de bijzondere voorwaarden. 2.2 «Familie» formule. Wij verzekeren alle voertuigen die door de verzekeringsnemer (fysiek persoon) of door een van zijn naasten (artikel 3) gebruikt worden. De voertuigen moeten niet geïdentificeerd zijn door middel van een nummerplaat. 2.3 «Vloot» formule. Wij verzekeren alle voertuigen die door de verzekeringsnemer (rechtspersoon) gebruikt worden. De voertuigen moeten niet geïdentificeerd zijn door middel van een nummerplaat. 2.4 Eerste uitbreiding op de drie formules. Wij verzekeren automatisch de aanhangwagens en de caravans. 2.5 Tweede uitbreiding op de drie formules. Wij verzekeren het vervangingsvoertuig indien het verzekerd voertuig niet in staat is te rijden en het voertuig, dat aan een derde toebehoort, dat verzekerde toevallig bestuurt. rtikel 3 : Wie zijn de verzekerde personen? 3.1 Wij verzekeren de verzekeringsnemer, de personen die met verzekeringsnemer samenwonen net als hun kinderen die al dan niet samenwonen met verzekeringsnemer, voor zover ze genieten van kinderbijslag. Wij verzekeren deze personen ook in hun hoedanigheid van voetganger, fietser of passagier in een voertuig dat toebehoort aan een derde. 3.2 Wij verzekeren ook elke persoon die, met voorafgaandelijk akkoord van verzekeringsnemer of de eigenaar van het betrokken voertuig, het verzekerd voertuig bestuurt net als de toegelaten passagiers die gratis vervoerd worden. rtikel 4 : Wat zijn de verzekerde bedragen? De verzekerde bedragen zijn vastgelegd op een maximum van per schadegeval. De verzekerde bedragen worden teruggebracht tot een maximum van voor de waarborgen onvermogen van derden, vooruitbetalen van gelden, strafrechtelijke borgstelling en repatriëring van het voertuig. rtikel 5 : Territoriale reikwijdte De waarborg geldt wereldwijd. rtikel 6 : Preciseringen met betrekking tot de dekking Wat is het principe waarop deze verzekering is gebaseerd? Wij komen tussen voor de verzekerde voertuigen en de verzekerde personen in alle rechtstakken voor zover geen enkele uitsluiting of beperking dit uitdrukkelijk verhindert. Deze verzekering bevat daarom meer in het bijzonder: 6.1 De strafrechtelijke verdediging. Wij dekken de verdediging van de verzekerden bij vervolging wegens een inbreuk op elk soort reglementering die verband houdt met het wegverkeer. Wij dekken ook het genadeverzoek in geval van veroordeling tot een vrijheidsstraf. 6.2 Het burgerlijk verhaal (buitencontractueel). Wij dekken de vorderingen tot schadeloosstelling die door een verzekerde worden ingesteld tegen een derde en gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid. Deze waarborg omvat ook de vorderingen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op de wetgeving rbeidsongevallen en op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (zwakke weggebruikers). 3

4 6.3 De burgerlijke verdediging (buitencontractueel). Wij dekken de verdediging van een verzekerde tegen de vorderingen tot schadeloosstelling die door een derde tegen hem worden ingesteld en gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid, op voorwaarde dat de verzekerde niet geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, zoals de verzekering B uto of B Familiale, die deze verdediging voor zijn rekening neemt of zou moeten nemen voor zover er geen belangenconflict bestaat met deze verzekeraar. Deze waarborg is echter uitgesloten wanneer de verzekerde als goede huisvader toch geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten of deze verzekering, na te zijn afgesloten, geschorst is wegens het niet-betalen van de premie 6.4 De contractuele geschillen. Wij dekken de verdediging van de juridische belangen van de verzekerde bij elke betwisting die ontstaat uit contracten die het verzekerd voertuig als voorwerp hebben. 6.5 De administratieve geschillen. Wij dekken de bescherming van de belangen van verzekerden in procedures over administratieve geschillen, bijvoorbeeld aangaande het rijverbod, het intrekken, beperken of teruggeven van het rijbewijs, de inschrijving, technische keuring of belasting van het verzekerd voertuig. 6.6 Het onvermogen van derden. Na een verkeersongeval met het verzekerd voertuig en indien de verzekerde er niet in slaagt, wegens het onvermogend zijn van de aansprakelijke derde, de vergoeding te bekomen die de rechtbank hem bij definitief vonnis heeft toegekend, zullen wij hem deze vergoeding betalen ten belope van maximaal Onze betaling wordt toegekend voor zover geen enkele openbare of private organisatie schuldenaar kan verklaard worden van deze vergoeding. Deze waarborg is uitgesloten in geval van diefstal of afpersing, van een poging tot diefstal of afpersing, van fraude, van een poging tot fraude, van inbraak, van agressie, van een gewelddaad of een daad van vandalisme en misbruik van vertrouwen. 6.7 Het vooruitbetalen van gelden voor schade aan het verzekerd voertuig. Wij waarborgen het vooruitbetalen van gelden, noodzakelijk om het verzekerd voertuig te herstellen of te vervangen wanneer de verzekerde het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval en het vast staat dat een geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor de schade aan het verzekerd voertuig. Wij betalen het onbetwist bedrag vooruit, zijnde het bedrag, vastgesteld door een expert, dat staat voor de schade aan het verzekerd voertuig. Deze waarborg is uitgesloten voor schade aan het verzekerd voertuig ten gevolge van diefstal of een poging tot diefstal. Indien later blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde voor het ongeval geheel of gedeeltelijk is betrokken, moet deze het bedrag van de toegekende vooruitbetaling terugstorten. 6.8 Het vooruitbetalen van gelden voor letselschade. Wij waarborgen het vooruitbetalen van gelden, noodzakelijk voor de herstelling van het lichamelijk nadeel van de verzekerde, wanneer de verzekerde (fysiek persoon) het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval en het vast staat dat een geïdentificeerde derde volledig aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Wij betalen 80% van het onbetwist bedrag vooruit met een absoluut maximale tussenkomst van per schadegeval. Indien later blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde voor het ongeval geheel of gedeeltelijk is betrokken, moet deze het bedrag van de toegekende vooruitbetaling terugstorten. 6.9 De strafrechtelijke borgstelling. Bij een verkeersongeval waarbij de verzekerde betrokken is, betalen wij, met een maximum van , de strafrechtelijke borgstelling vooruit die door de plaatselijke overheden geëist wordt om de verzekerde, die preventief is aangehouden, vrij te krijgen of, bij gebreke aan aanhouding, om hem in vrijheid te laten. Indien de verzekerde zelf de strafrechtelijke borgstelling betaald heeft, betalen wij hem dit bedrag terug. Wanneer de borgstelling wordt vrijgegeven, verbindt de verzekerde er zich toe de nodige stappen te ondernemen om deze gelden terug te krijgen en deze aan ons terug te storten binnen de 15 dagen na de terugbetaling door de autoriteiten. Wanneer de borgstelling niet kan terug bekomen worden (bijvoorbeeld omdat zij in beslag is genomen of omdat ze geheel of gedeeltelijk is aangewend om een boete, een strafrechtelijke schikking of gerechtskosten van een strafrechtelijke procedure te betalen) moet de verzekerde ons de waarde ervan terugbetalen op ons eerste verzoek en binnen de 15 dagen na dit verzoek. Zonder regeling van dit bedrag binnen de gestelde termijn wordt het bedrag van de borgstelling verhoogd met de wettelijke intresten, van toepassing in België. Deze waarborg is aanvullend tegenover elke andere door de verzekerde onderschreven verzekering, meer bepaald de verzekering B uto, waarbij het de bedoeling is hetzelfde risico te dekken De betaling van de vrijstelling B. Wanneer een derde aansprakelijke in gebreke blijft de wettelijke vrijstelling van zijn verzekeringspolis «burgerlijke aansprakelijkheid» te betalen, zullen wij het bedrag van deze vrijstelling vooruitbetalen voor zover de volledige aansprakelijkheid van deze derde op onbetwistbare wijze is vastgesteld en diens verzekeraar zijn tussenkomst heeft bevestigd. Door het vooruitbetalen van deze vrijstelling zijn wij 4

5 automatisch gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde om het bedrag van de derde aansprakelijke te vorderen. Indien de derde het bedrag van de vrijstelling aan de verzekerde betaalt, is deze laatste ertoe gehouden ons hierover in te lichten en ons onmiddellijk het bedrag door te betalen De repatriëring van het voertuig. Wij waarborgen ten belope van een maximum van per schadegeval de kosten van het repatriëren van het verzekerd voertuig van de plaats van het ongeval tot de woonplaats van verzekerde, ten gevolge van een verkeersongeval in het buitenland, indien het verzekerd voertuig niet meer in staat is op eigen middelen naar België terug te komen, hetzij na een voorlopige herstelling, hetzij door beroep te doen op om het even welke andere vervoerswijze, voorzien voor het ongeval. Bij een totaal verlies zijn van het verzekerd voertuig betalen we verzekerde de kosten terug van het dedouaneren van het wrak in plaats van de kosten van repatriëring. De transportwijze voor de repatriëring van het verzekerd voertuig moet in gezamenlijk akkoord met ons beslist worden. De kosten van depannage en berging zijn niet gedekt. Deze waarborg is aanvullend tegenover elke andere door de verzekerde onderschreven verzekering, meer bepaald de verzekering B uto, waarbij het de bedoeling is hetzelfde risico te dekken De verplaatsings- en verblijfskosten om voor een buitenlandse rechtbank te verschijnen. Wij betalen, na voorlegging van de rechtvaardigingsstukken, aan verzekerde de verplaatsings- en verblijfskosten terug die noodzakelijk zijn om als betichte voor een buitenlandse rechtbank te kunnen verschijnen. De wijze van verplaatsing en de aard van logement moeten redelijk en in gezamenlijk overleg met ons gekozen zijn. rtikel 7 : Wat zijn de uitsluitingen? Naast de uitsluitingen die opgenomen zijn in de gemeenschappelijke voorwaarden (artikelen tot en met J) en diegene die voorzien zijn in artikel 6 van de huidige specifieke voorwaarden, zijn ook uitgesloten : De zware fouten: overeenkomstig artikel 8 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst worden in hoofde van de verzekerde als zware fout beschouwd: opzettelijke slagen en verwondingen, een geval van fraude en/of oplichting, diefstal, geweld, agressie, vandalisme, herhaling van inbreuken op de regelgeving rond de rusttijden en de belading. De schadegevallen die verband houden met oorlogsdaden, burgerlijke of politieke oproer, stakingen of lock-outs waaraan verzekerde actief heeft deelgenomen. De schadegevallen die voorkomen uit handelingen die roekeloos en klaarblijkelijk gevaarlijk zijn zoals vechtpartijen, weddenschappen en uitdagingen. De schadegevallen die voorkomen tijdens een deelname aan wedstrijden of aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten. De schadegevallen die in verband staan met de catastrofale gevolgen van nucleaire energie of natuurrampen. De schadegevallen die verband houden met het huidig contract. De schadegevallen die verband houden met het verdedigen van juridische belangen die voortvloeien uit rechten en/of verplichtingen die aan verzekerde zijn overgedragen na het voorvallen van de schade. Dit geldt ook voor de rechten van derden die verzekerde in eigen naam doet gelden. lles wat tot de bevoegdheid behoort van internationale of supranationale rechtbanken of tot het Grondwettelijk Hof en het Hof van ssisen. De kosten die verband houden met de ademtest en de bloedproef, geldboetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie en de bedragen die moeten gestort worden aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Tweede deel : Voorwaarden die gemeenschappelijk zijn voor elke polis rechtsbijstand rces rtikel : Wat verstaat men onder «schadegeval» en «nood aan rechtsbijstand»? Er is sprake van een «schadegeval» wanneer een verzekerde nood heeft aan rechtsbijstand tegenover een derde, aangaande een materie, gewaarborgd door de onderschreven polis rechtsbijstand. Deze «nood aan rechtsbijstand» wordt geacht te ontstaan hetzij wanneer er een geschil ontstaat tussen een verzekerde en een derde aangaande een juridische bewering, hetzij wanneer een verzekerde het voorwerp uitmaakt van een dagvaarding om voor een rechtbank te verschijnen, hetzij bij het zich voordoen van een schade. Het geschil wordt geacht te ontstaan wanneer een verzekerde er niet meer redelijkerwijze aan kan twijfelen dat zijn rechten bedreigd zijn. Wordt beschouwd als één enkel schadegeval, het geheel van geschillen of rechtszaken voortvloeiend uit identieke feiten die in oorzakelijk verband staan, welk ook het aantal verzekerden moge zijn dat een beroep zou doen op de waarborg rechtsbijstand. 5

6 rtikel B : Wanneer moet het schadegeval zich voordoen om te kunnen genieten van de waarborg Rechtsbijstand? Het schadegeval dient zich voor te doen en moet aan ons zijn aangegeven in de periode dat de polis Rechtsbijstand in voege is. Evenwel: Is deze niet van toepassing op de schadegevallen die hun oorsprong vinden in een feit of omstandigheid daterend van voor het afsluiten van de polis rechtsbijstand. De dekking wordt echter toch toegekend zo de verzekerde het bewijs bijbrengt dat het hem redelijkerwijze onmogelijk was om kennis te hebben van het betwistbaar karakter van dit feit of deze omstandigheid vóór het afsluiten van de polis rechtsbijstand. Is zij van toepassing op de schadegevallen die voorkomen uiterlijk binnen de 6 maanden na de einddatum van de polis «rechtsbijstand» voor zover de gebeurtenis of de omstandigheid die er aan de oorsprong van ligt, zich heeft voorgedaan toen de polis nog in voege was. rtikel C : Wie doet wat bij een schadegeval? De aangifte van het schadegeval In geval van een schadegeval, verbindt de verzekerde er zich toe dit zo snel mogelijk aan ons aan te geven, en uiterlijk één maand na het zich voordoen. Evenwel, zullen wij ons niet beroepen op het niet-naleven van deze termijn indien de verklaring zo snel gedaan werd als redelijkerwijze mogelijk was. De verzekerde verbindt er zich toe om ons alle nuttige inlichtingen te verstrekken en te antwoorden op de vragen die hem gesteld worden ter bepaling van de omstandigheden en de omvang van het schadegeval. Zo de verzekerde niet aan één van de verplichtingen voldoet als vermeld in de vorige alinea s en daaruit voor ons een nadeel voortvloeit, behouden wij ons het recht voor om onze prestaties te herleiden tot beloop van dit nadeel. Wij behouden ons eveneens het recht voor om het geheel van onze waarborg af te wijzen, zo de verzekerde met een bedrieglijke bedoeling gehandeld heeft. Onze tenlastename Wij nemen de verdediging van de verzekerde waar door hem het inschakelen van de noodzakelijke middelen te garanderen, nodig om een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve oplossing te bereiken. Bovenop de uitgaven, veroorzaakt door het beheer van het schadegeval, nemen wij eveneens, binnen de grenzen van de waarborg en ten belope van de verzekerde bedragen, de kosten ten laste aangaande alle stappen, onderzoeken en om het even welke opdrachten, de kosten en de erelonen van de advocaten, van de deskundigen en van de gerechtsdeurwaarders, nodig voor de verdediging van de belangen van de verzekerde, de kosten van de gerechtelijke procedures inbegrepen deze in strafzaken en de kosten van de buitengerechtelijke procedures. Evenwel worden, behoudens in geval van dringende voorlopige maatregelen, deze kosten en erelonen slechts gewaarborgd wanneer de stappen en de opdrachten die deze veroorzaken, genomen worden na voorafgaandelijk akkoord van de maatschappij. Ons recht op minnelijk beheer Vanaf de aangifte van het schadegeval, nemen wij de verdediging van de belangen van de verzekerde waar. Wij onderzoeken samen met de verzekerde de te nemen maatregelen en wij verbinden er ons toe om alles in het werk te stellen om de verdediging van de belangen van deze laatste te verzekeren. Wij verbinden er ons toe om alle nodige stappen te ondernemen om een minnelijke regeling te bekomen. Hieronder wordt verstaan dat wij geen enkel voorstel of minnelijke schikking zullen aanvaarden zonder het voorafgaandelijk akkoord van de verzekerde. De verzekerde erkent dat wij een exclusief recht van beheer behouden zolang er een minnelijke oplossing mogelijk is die door hem zou aanvaard worden. Dit recht op minnelijk beheer geldt eveneens inzake de vergoeding van een lichamelijke schade waarvan de verzekerde het slachtoffer zou zijn. Dit recht van minnelijk beheer wordt behouden wanneer enkel de tegenpartij strafrechtelijk vervolgd wordt en de verzekerde daarvan bericht wordt door het Openbaar Ministerie, teneinde hem toe te laten om zich, desgevallend, burgerlijke partij te stellen. In de mate waarin een minnelijke oplossing nog zou kunnen bereikt worden en die zou kunnen aanvaard worden door de verzekerde, behouden wij het exclusieve beheer van het dossier. Behoudens in gevallen van uiterste hoogdringendheid, wordt derhalve het automatisch beroep doen op een advocaat niet door ons ten laste genomen. Zo de verzekerde een advocaat mandateert zonder ons er voorafgaandelijk van te verwittigen, hebben wij het recht om het ten laste nemen van de kosten en de erelonen die vervolgens van ons zouden worden gevorderd, te weigeren. De tussenkomst van een advocaat Wanneer het tot een gerechtelijke of een administratieve procedure komt, heeft de verzekerde de mogelijkheid vrij een advocaat of elke andere persoon die de door de wet vereiste kwalificaties bezit, van toepassing op de procedure, te kiezen. De verzekerde heeft eveneens de mogelijkheid vrij een advocaat te kiezen, wanneer er een belangenconflict bestaat 6

7 met ons. Dit conflict dient reëel en concreet te zijn en komt in feite voor wanneer de verzekerde en zijn tegenstrever beiden bij ons verzekerd zijn. Zo de verzekerde beroep doet op een advocaat om te pleiten buiten het land waaraan deze verbonden is, zullen de hieraan verbonden bijkomende kosten en erelonen ten laste blijven van de verzekerde. Zo de verzekerde van advocaat verandert, zullen wij slechts de kosten en de erelonen ten laste nemen die zouden voortgevloeid zijn uit de tussenkomst van één enkele advocaat, behalve wanneer deze verandering zou voortkomen uit omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verzekerde. Wanneer de verzekerde gebruik maakt van de mogelijkheid om zelf zijn advocaat te kiezen, verbindt hij er zich toe om, op onze vraag, de tussenkomst te vragen van de bevoegde instanties ter bepaling van het bedrag van de kosten en de erelonen. De tussenkomst van een deskundige Zo dit nodig mocht blijken, kan de verzekerde een beroep doen op een deskundige (autodeskundige, geneesheer, ) waarvan de tussenkomst gerechtvaardigd is door het aan bod komen van één van de waarborgen, voorzien in het contract, doch enkel na een gunstig advies van ons ontvangen te hebben aangaande de opportuniteit van het beroep doen op een deskundige. De verzekerde verbindt er zich toe om ons de gegevens mede te delen van de gekozen deskundige vooraleer deze te consulteren. Zo de verzekerde beroep doet op een deskundige of een tegendeskundige die woonachtig is buiten het land waar de opdracht dient uitgevoerd te worden, zullen de hieraan verbonden bijkomende kosten en de erelonen ten laste blijven van de verzekerde. Zo de verzekerde van deskundige verandert, zullen wij slechts de kosten en de erelonen van de eerste deskundige ten laste nemen, behalve wanneer deze verandering zou voortkomen uit omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verzekerde. Meningsverschil tussen de maatschappij en de verzekerde Wij zijn er niet toe gehouden een gerechtelijke procedure te starten of verder te zetten, noch om de kosten en de erelonen ten laste te nemen die daaruit voortvloeien, indien: Wij van mening zijn dat deze onredelijk is of geen ernstige kans op succes heeft. De verzekerde een redelijk voorstel van minnelijk akkoord, uitgaande van de tegenpartij, geweigerd heeft. Wij van mening zijn dat er na een gerechtelijke beslissing, geen beter resultaat kan bekomen worden in graad van beroep. In deze drie gevallen waarin wij weigeren deze kosten te dragen, verbinden wij ons er evenwel toe om een maximale bescherming van de verzekerde te bezorgen in het kader van de «objectiviteitsclausule, hernomen in de volgende paragraaf. In het geval waarin er een meningsverschil bestaat tussen de verzekerde en ons aangaande één van de drie hierboven vermelde punten, naast de mogelijkheid om een procedure tegen ons te beginnen, kan de verzekerde de advocaat raadplegen die zich reeds met de zaak bezighoudt, of, bij gebreke daaraan, een advocaat van zijn keuze (of elke andere persoon die de door de wet vereiste kwalificaties bezit, van toepassing op de procedure). Zo de advocaat ons standpunt bevestigt, zal de verzekerde de helft van de erelonen en de kosten van de raadpleging dragen. In het geval waarin de verzekerde de procedure zou verder zetten, niettegenstaande het negatief advies van de advocaat, verbinden wij ons ertoe om de gemaakte kosten terug te betalen, zo de verzekerde later een gunstiger resultaat bekomen heeft dan datgene dat hij zou bekomen hebben zo hij ons standpunt gedeeld had. Zo de advocaat het standpunt van de verzekerde bevestigt, geniet deze laatste van onze waarborg, daarin begrepen de kosten van de raadpleging. rtikel D : Het subrogatierecht en het vergoedend principe. Overeenkomstig artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is de maatschappij, wanneer zij haar waarborg verleend heeft, ten belope van het bedrag van de gedane uitbetalingen, gesubrogeerd in de rechten en de vorderingen van de verzekerde tegen de derde-aansprakelijke(n). Dit recht strekt zich ondermeer uit tot het terugkrijgen van de kosten en de erelonen van de deskundigen of de advocaten, betaald door de maatschappij, om de belangen van de verzekerde te verdedigen, in de mate van hun verhaalbaarheid. Overeenkomstig het vergoedend principe van de verzekering rechtsbijstand, komen de lastens derden gerecupereerde kosten en de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding, ons toe en dienen deze ons terugbetaald te worden. rtikel E : Het in werking treden en de duur van de polis. Onze polis rechtsbijstand vangt aan om 00u00 op de dag, vermeld als aanvangsdatum in de bijzondere voorwaarden. De duur van de polis is vastgesteld op één jaar of op een deel van een jaar. Indien de polis afgesloten werd voor een periode van één jaar, wordt de polis stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, vanaf de eerste vervaldag, tenzij deze zou opgezegd zijn door één van de partijen, minstens drie 7

8 maanden voor de einddatum van het contract. Zo de polis afgesloten werd voor een periode van minder dan één jaar, wordt de polis stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, vanaf de eerst vervaldag, tenzij deze zou opgezegd zijn door de verzekeringnemer voor de einddatum van het contract, zonder dat hij daarvoor enige termijn dient te respecteren. rtikel F : Opzegging schorsing van de polis en wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief van de polis. De opzegging van de polis door de verzekeringsnemer Na elke aangifte van schadegeval Indien wij onze waarborg verleend hebben ten voordele van verzekeringnemer, heeft deze laatste de mogelijkheid op te zeggen binnen de maand die volgt op onze laatste betaling of het administratief afsluiten van het dossier. Indien wij onze waarborg aan de verzekeringnemer geweigerd hebben, dient de opzegging door deze laatste aan ons betekend te worden binnen de maand volgend op onze weigering. De opzegging heeft uitwerking bij het verstrijken van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening (in geval van een gerechtsdeurwaarderexploot) of van de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekend schrijven, te rekenen vanaf de dag volgend op de neerlegging ervan op de post. Het niet-verbruikte pro rata deel van de premie zal aan de verzekerde worden terugbetaald, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen. In geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/ of van het tarief De verzekeringnemer kan zijn contract opzeggen binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging. De opzegging heeft uitwerking op de volgende jaarlijkse vervaldag. De verzekeringnemer is ervan op de hoogte dat elke wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief, door ons beslist, slechts kan aanvangen op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. In dat geval is er dus geen pro rata terugbetaling van de premie. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door een gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Voor het einde van elke verzekeringsperiode De verzekeringnemer kan de polis opzeggen middels een vooropzeg van minimum 3 maanden voor het einde van het contract, indien de duur van de polis vastgesteld is op één jaar. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door een gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging van de polis door Na elke aangifte van schadegeval Indien wij onze waarborg verleend hebben ten voordele van een verzekerde kunnen wij de polis opzeggen binnen de maand die volgt op onze laatste betaling of het administratief afsluiten van het dossier. Indien wij onze waarborg aan de verzekeringnemer geweigerd hebben, kunnen wij de polis opzeggen binnen de maand volgend op onze weigering om onze waarborg te verlenen. De opzegging heeft uitwerking bij het verstrijken van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening aan de verzekeringnemer (in geval van een gerechtsdeurwaarderexploot) of van de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekend schrijven, te rekenen vanaf de dag volgend op de neerlegging ervan op de post. Evenwel wordt deze termijn teruggebracht tot één maand wanneer de verzekerde tekort geschoten is in één van zijn verplichtingen die ontstaan bij het voorvallen van een schadegeval, met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij tegen de verzekerde klacht zouden neergelegd hebben bij een onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling of dat wij hem zouden gedagvaard hebben voor een bevoegde rechtbank, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Het niet-verbruikte pro rata deel van de premie zal aan de verzekerde worden terugbetaald, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen. In geval van het niet-betalen van de premie Indien onze waarborg geschorst is wegens het niet-betalen van de premie, kunnen wij de polis opzeggen indien wij ons deze mogelijkheid hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, beoogd in artikel G. De opzegging heeft ten vroegste uitwerking bij het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de schorsing van de waarborg. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door en gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Voor het einde van elke verzekeringsperiode Wij kunnen de polis opzeggen middels een vooropzeg van minimum 3 maanden voor het einde van het contract, indien de duur van de polis vastgesteld is op één jaar. De opzegging van de polis gebeurt door een bij de post neergelegde aangetekende brief, door een gerechtsdeurwaarderexploot of door het afgeven van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 8

9 De schorsing van de polis In geval van het verdwijnen van het risico kan de verzekeringnemer ons de schorsing van de polis vragen binnen een termijn van één maand volgend op het verdwijnen van het risico. Het gedeelte van de niet-verbruikte premie zal teruggestort worden binnen een termijn van maximaal 15 dagen. Desgevallend kan de verzekeringnemer ons vragen de geschorste polis terug in werking te stellen, binnen het jaar volgend op de schorsing van de polis. De polis zal terug van kracht worden overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden en aan het tarief dat van toepassing is bij ons op het ogenblik van het terug in werking stellen en de duur van de polis zal verlengd worden met de duur van de schorsing. Na het verstrijken van een schorsingstermijn van één jaar eindigt de polis. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief Zo wij onze verzekeringsvoorwaarden en/of ons tarief wijzigen, kunnen wij de polis van de verzekeringnemer aanpassen vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. Wij dienen evenwel deze aanpassing aan de verzekeringnemer te betekenen, minstens 90 dagen voor deze jaarlijkse vervaldag. rtikel G : Premie. Betaling van de premie De premie, vermeerderd met de taksen en de belastingen, is jaarlijks betaalbaar op de vervaldag, vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Zij is haalbaar op de woonplaats van de verzekeringnemer. Schorsing van de waarborg ingevolge het niet-betalen van de premie In geval van het niet-betalen van de premie op de vervaldag, kunnen wij de waarborg schorsen op voorwaarde de verzekeringnemer, bij ter post aangetekend schrijven, in gebreke gesteld te hebben. De schorsing van de waarborg zal aanvangen bij het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op deze van de neerlegging van het aangetekend schrijven op de post. Zo de waarborg geschorst is, maakt de betaling van de vervallen premies, zo nodig vermeerderd met de intresten, een einde aan deze schorsing. De schorsing van de waarborg doet geen afbreuk aan ons recht om de later te vervallen premies te vorderen, op voorwaarde de verzekeringnemer in gebreke gesteld te hebben. Dit recht is beperkt tot de premies met betrekking tot twee opeenvolgende jaren. rtikel H : Verjaringstermijn. Overeenkomstig artikel 34 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst: Bedraagt de termijn voor elke vordering, voortvloeiend uit het verzekeringscontract, 3 jaar. Verjaart de directe vordering die de benadeelde persoon bezit tegen de verzekeraar van de derdeaansprakelijke, krachtens artikel 86 van de wet op de landverzekeringscontracten, na 5 jaar vanaf het feit dat de schade veroorzaakt heeft of, zo er een strafrechtelijke inbreuk is, vanaf de dag waarop deze begaan werd. rtikel I : Klachten tegenover ons. Wanneer een verzekerde ons een klacht wil melden, dient hij: Vooreerst de dossierbeheerder of diens verantwoordelijke te contacteren In geval van ontoereikende antwoorden kan de verzekerde onze Ombudsman contacteren, die zo goed mogelijk zal proberen de verschillende partijen te verzoenen en een oplossing zal trachten te vinden. De klacht kan ingediend worden: > per > per fax: > schriftelijk: Ombudsman rces, Route des canons 2b, 5000 Namen In geval van een ontoereikend antwoord van de Ombudsman van rces, heeft de verzekerde de mogelijkheid om de Ombudsman van de Verzekeringen te contacteren ( De Ombudsman van de Verzekeringen heeft als opdracht te analyseren en een oplossing voor te stellen voor de geschillen aangaande een verzekeringscontract tussen de verbruikers en een verzekeringsmaatschappij of een tussenpersoon. De Ombudsman van de Verzekeringen is bevoegd voor de vragen van de verbruiker aangaande het toepassen van de deontologische codes van de verzekeringsmaatschappijen en de verzekeringstussenpersonen. De klacht kan ingediend worden: > Per > Per fax: > schriftelijk : Mevr. Van Elderen, Ombudsman der Verzekeringen, de Meeûs square, 35, 1000 Brussel 9

10 rtikel J : Bescherming van de gegevens in de privésfeer. De persoonlijke gegevens, aan ons medegedeeld, kunnen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: de evaluatie van de risico s en van het verzekeringscontract, het beheer van de schadegevallen, de controle van de portefeuille en de preventie van misbruiken en fraude, alsmede voor het realiseren en het beheer van de commerciële relatie. De gegevens kunnen, uitsluitend om deze redenen, overgemaakt worden aan een verzekeraar, een deskundige, een advocaat of aan onze onderaannemers. De verzekerde geeft zijn akkoord voor het behandelen van de gegevens aangaande zijn gezondheidstoestand zo deze gegevens onontbeerlijk zijn voor het beheer van een polis of van een schadegeval. De verzekerde laat het mededelen van de inhoud van een contract en van de uitsluitingen over aan de verzekeringnemer en aan de tussenpersoon. Eenieder heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en te doen wijzigen, middels aanvraag als verstuurd aan de, Route des canons 2B, 5000 Namen. Deze persoon kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. 10

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien?

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBA - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RB Auto - 01.01.2017 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBB - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION INHOUD Artikel 1 Welk is het verzekerde voertuig? Artikel 2 Wie is verzekerd en in welke hoedanigheid? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden privé-leven in de zin van het K.B. van 12.01.1984 - die de markt

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden privé-leven in de zin van het K.B. van 12.01.1984 - die de markt

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In INHOUD Artikel 1 Welke zijn de verzekerde personen? Artikel 2 In welke hoedanigheid bent u verzekerd? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen.

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Uw verzekering rechtsbijstand Roadmaster Geachte klant, Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Op uw verzekeringen

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON - 2015 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN - 2015

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN - 2015 INHOUD Introductie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Waaruit bestaat onze dekking? Welke zijn onze prestaties

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Welke zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING Fidea nv verenigt Fidelitas, Delphi en AVM Pag. 1 / 11 Versie 01/10/2010 Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN Begrippen en definities RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN GLOBALE RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RB All In Base - 01.01.2017 ARCES MERK VAN P&V VERZEKERINGEN CVBA HOOFDZETEL ZETEL NAMEN ZETEL ANTWERPEN www.arces.be info@arces.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Artikel 1 Wat verstaat

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Introductie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Wat verstaan wij onder een schadegeval en waaruit

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Wie zijn de personen? In welke hoedanigheid bent

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RB All In Base - 01.07.2016 NV ARCES LID VAN DE GROEP P&V info@arces.be schadegevallen@arces.be www.arces.be HOOFDZETEL Route de Louvain-la-Neuve 10 bt 1 5001 Namen Tel.

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

UITGEBREIDE RECHTSBIJSTAND VOERTUIG

UITGEBREIDE RECHTSBIJSTAND VOERTUIG ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIG VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: VERZEKERAAR: De verzekeringsmaatschappij waarmee het contract gesloten wordt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 5. Artikel 2 Welk is het verzekerd voertuig? 5

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 5. Artikel 2 Welk is het verzekerd voertuig? 5 Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RB Safety Daily Life - 22.09.2017 ARCES MERK VAN P&V VERZEKERINGEN CVBA HOOFDZETEL ZETEL NAMEN ZETEL ANTWERPEN www.arces.be info@arces.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder code

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS.

PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. PROTOCOL TUSSEN DE BALIES, AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VAN VLAAMSE BALIES EN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS. Inleiding. De rechtsbijstandsverzekeraars, aangesloten bij de B.V.V.O., zoeken met inachtneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie