Een verbintenisrechtelijke kijk op de overeenkomsten voor de overname van ondernemingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een verbintenisrechtelijke kijk op de overeenkomsten voor de overname van ondernemingen:"

Transcriptie

1 Een verbintenisrechtelijke kijk op de overeenkomsten voor de overname van ondernemingen: Gedetailleerde kijk op specifieke clausules en hun verbintenisrechtelijke implicaties Roel Nieuwdorp 22 november 2012 Ambos NBGO Advocaten, Neerveldstraat 109, 1200 Brussel (T:

2 Behandelde clausules 1. Conduct of Business 2. Volledig akkoord ( EAC ) 3. Material Adverse Change ( MAC ) 4. Kennis van de koper 5. Geheimhouding (confidentialiteit) 6. Niet-concurrentie 2

3 Tijdsdruk van de deal + kost van de jurist = Beroep op modellen en standaardclausules Gevolg: Tekst lijkt logisch en aanvaardbaar Vraag: Is draagwijdte en toepassing van de tekst voldoende begrepen? 3

4 Probleem slechts reëel in deal met 2 stappen: Signing = contract tussen partijen = overeenstemming Closing = betalen van prijs en overdracht eigendom (én risico) wijziging bestuur (benoeming nieuwe bestuurders / zaakvoerder In de tussentijd behoudt verkoper nog controle over bestuur 4

5 Positie verkoper: Heeft verkocht Meestal onder opschortende of ontbindende voorwaarde Heeft nog eigendom aandelen en draagt het risico tot closing Geen wijziging in bestuur Belang om gekochte goed in stand te houden tot closing = beheer als goede huisvader door verkoper Geen belangrijke wijziging in financiële, juridische of sociale situatie van onderneming = beperken tot dagelijks beheer tenzij wederzijds akkoord over te nemen beslissing 5

6 Dagelijks bestuur: Dagelijks bestuur concept heeft zeer beperkte inhoud (restrictieve interpretatie): de daden van dagelijks bestuur zijn die welke geboden zijn door de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap en die, zowel wegens het geringe belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing, het optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken (Cass. 26 februari 2009, TRV 2009, 444) Discrepantie tussen recht en realiteit Sluit eigenlijk elke beslissing van enig belang uit zelfs indien impact niet nadelig zou zijn 6

7 Beslissingsorganen vennootschap behouden volle vrijheid: Verbintenis onder de koopovereenkomst is vanwege aandeelhouder (= sterkmaking voor vennootschap) Verplichting van RvB blijft te handelen: Conform de wet In belang van de vennootschap Met eerbied voor gelijke behandeling aandeelhouders 7

8 Uitvoeren overeenkomst te goeder trouw : Verkoper moet erop toezien dat de vennootschap de koper: informeert op voorhand over belangrijke beslissingen (= buiten dagelijks bestuur) om zo een gemeenschappelijke positie te bereiken

9 Belang van derden: Belang vennootschap = of enkel belang aandeelhouders (minderheid) Aandeelhouders: welke? of belang van alle stakeholders (meerderheid) Bestaande hebben verkocht geen belangstelling meer; Nieuwe hebben belang en verwachtingen maar zijn nog geen aandeelhouder Stakeholders personeel, klanten, leveranciers Bestuurders moeten dus handelen in belang van derden (= toekomstige aandeelhouders en stakeholders) 9

10 Gevolgen schending verplichting: 1. Raakt geldigheid van overeenkomst NIET Opschortende voorwaarden betreft uitvoering van verplichtingen 2. Koper kan ontbinding vorderen Zelfs al zijn opschortende voorwaarden nog niet verwezenlijkt (Cass. 15 mei 1986, R.C.J.B. 1990, 106) 3. Beperking van verhaal mogelijk Beperking tot schadevergoeding met uitsluiting van elk ander gevolg Opletten: clausule inzake beperking schadevergoeding dikwijls beperkt tot enkel de Representations & Warranties 10

11 4. Aanvechten geldigheid beslissing vennootschapsorgaan In principe uitgesloten Enkel indien vennootschap medeondertekenaar is van de overeenkomst (derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk) 11

12 Welke lessen voor de praktijk? 1. Altijd voorzien in een uitdrukkelijke clausule 2. Aandacht besteden aan inhoud van beslissingen: Beslissingen door aandeelhouders: Wijziging statuten Fusie, (partiële) splitsing, inbreng algemeenheid/bedrijfstak Vereffening Beslissingen door RvB/Management: Verkoop algemeenheid/bedrijfstak Nieuwe investeringen/activiteiten Wijziging financiële toestand: Vervroegd aflossen of kwijtschelden schulden Waarborgen ten behoeve van derden Uitstel van betaling 12

13 Voorbeeld Conduct of Business clausule (zie ook voorbeeld als bijlage): De Verkoper verbindt zich ertoe dat, tussen de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en Closing, de Vennootschap zal worden beheerd als een goede huisvader en dat geen enkele van de hiernavolgende handelingen en/of transacties die betrekking hebben op de Vennootschap zullen worden ondernomen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van de Koper: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) elke verbintenis van de Vennootschap en elke overdracht van actiefbestanddelen van de Vennootschap die het normaal en gewoon beheer van de Vennootschap te buiten gaan; elke wijziging van de statuten van de Vennootschap; elke wijziging van de aard of de omvang van de activiteiten van de Vennootschap; de oprichting van een filiaal of de opening van een bijkantoor van de Vennootschap; elke reorganisatie van de Vennootschap (onder de vorm van een fusie, (partiële) splitsing, overdracht/inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid, ); het aanspannen of instellen van enige gerechtelijke of arbitrage procedure, met uitzondering van die procedures die gericht zijn op het invorderen van een handelsvordering van de Vennootschap; (vii) de terugbetaling van elke niet vervallen schuld van de Vennootschap, wanneer die niet kadert binnen het normaal en gewoon beheer van de Vennootschap; of (viii) elke wijziging van de voorwaarden en modaliteiten van de arbeidsovereenkomsten tussen de Vennootschapen en haar werknemers. 13

14 EAC = Entire Agreement Clause Veel voorkomend en bijna boilerplate Vierhoekenclausule = alleen wat op het blad staat geldt Doel: de overeenkomst tussen de partijen beperkt zich tot hetgeen uitdrukkelijk in het geschreven contract is opgenomen (m.a.w. hetgeen geschreven is tussen de vier hoeken van het blad waarop de overeenkomst is opgetekend) Onderscheid tussen interpreteren van geschreven verbintenissen (interpretatieve waarde) en het aanvullen van de geschreven contractuele verbintenissen (bindende waarde) aan de hand van externe elementen 14

15 Doel van de EAC: Uitsluiten andere teksten: Precontractuele documenten Side letters en tegenbrieven Vroegere overeenkomsten Andere schriftelijke of mondelinge garanties Algemene voorwaarden Wijzigingen in toekomst enkel schriftelijk 15

16 Precontractuele documenten / vroegere overeenkomsten 1. Letter of Intent 2. Memorandum of Understanding ( MOU ) confidentialiteitsverplichting onder MOU is breder en van langere duur dan onder SPA basis voor waardering aandelen omschreven in MOU / maar niet hernomen in SPA - kan later niet meer ingeroepen worden 3. Ontwerpteksten gedurende negotiatie: indien inzake de overeenkomst zelf niet uitsluiten indien voorbereidend op de uiteindelijke overeenkomst wel uitsluiten 16

17 Side letters en tegenbrieven 1. Fiscale claims en specifieke indemnification Kat (fiscus) niet bij de melk zetten Financiers buiten problematiek houden Confidentialiteit Vrijwaring niet gegeven door alle verkopers 2. Sociale zekerheid Premies, overuren Zelfde overwegingen als onder 1 17

18 Mondelinge overeenkomsten - garantiebepalingen Omzetgarantie Recuperatieclaims (bv. in bouw tegenover overheid) In vroeger ontwerp van overeenkomst, maar nu weggelaten Wijzigingen in toekomst enkel schriftelijk 18

19 Wat is gevolg? Basisregels inzake interpretatie van een contract worden beperkt Art 1135 B.W. (overeenkomsten verbinden niet alleen tot wat er uitdrukkelijk in is bepaald, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend) Gemeen recht inzake interpretatie van contracten: art tot 1164 B.W. Gemeenschappelijke bedoeling en niet de bewoording van de partijen is doorslaggevend (art B.W.); bij blijvende twijfel of onduidelijkheid moet de overeenkomst worden uitgelegd ten nadele van diegene die zich verbonden heeft (art B.W.) 19

20 Interpretatieregels zijn suppletieve regels dus je mag er vrij van afwijken! MAAR afwijken moet expliciet zijn en heeft zijn gevolg EAC kan aanvullende werking van goede trouw uitsluiten, maar binnen bepaalde grenzen < rechtsmisbruik is niet toegelaten matigende werking van goede trouw blijft bestaan 20

21 Beoordeling EAC: Voordeel: beoogt duidelijkheid en rechtszekerheid Nadeel: je bent gebonden aan de tekst van het finaal contract, ook als er een leemte zou zijn Let op bij het uitsluiten van sommige precontractuele documenten: soms kunnen er bepaalde verplichtingen in staan die behouden moeten blijven < oplossing: overnemen in finaal contract (vb. geheimhouding) EAC is vooral bij lange onderhandelingen van belang Het is van belang om duidelijk te specifiëren welke externe elementen (vb. documenten, mondelinge afspraken, gebruiken, goede trouw, algemene voorwaarden van andere partij, enz.) je wil uitsluiten Bezint eer je begint 21

22 Voorbeeld vierhoekenclausule (cfr. ander voorbeeld als bijlage): Deze Overeenkomst bevat de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vervangt alle vroegere brieven, verklaringen of overeenkomsten betreffende het voorwerp ervan. Zij kan alleen worden gewijzigd bij geschrift ondertekend door de betrokken partijen. Precontractuele documenten kunnen niet gebruikt worden om deze Overeenkomst te interpreteren. 22

23 Wat is het? Clausule die de omstandigheden omschrijft die zich voordoen tussen het ondertekenen van de SPA en de eigendomsoverdracht (closing) en op grond waarvan de partijen de overeenkomst kunnen beëindigen 23

24 Bijzondere toepassing van Walk away In situaties van tweetrapsraket: Interimperiode tussen signing en closing Vereist een substantiële nadelige wijziging 24

25 Gemeenrecht (1134, 2 de lid BW) biedt geen oplossing: contract = wet Beroep op uitdrukkelijke contractuele bepaling is dus nodig Maar probleem: Juridische situatie weinig precies Toepassingsvoorwaarden zijn onzeker Geen rechtspraak 25

26 Wat is een Material Adverse Change? Redactie clausule maakt onderscheid tussen: 1) Algemene gebeurtenis MAAR dikwijls beperkt door opgesomde uitsluitingen: Algemene economische situatie (oliecrisis, financiële crisis, etc.) Nieuwe reglementering Terrorisme (9/11, etc.) 2) Gebeurtenis die specifiek onderneming treft: Verlies enige klant (voor toeleveranciers) (cfr. actualiteit: Ford Genk) Revolutie in land van productie (olieboring) 26

27 Probleem: Betreft gebeurtenissen die: Niet voorzien zijn: noch wat principe betreft noch wat impact betreft dus: noodzakelijk algemene = vage omschrijving Substantieel of materieel zijn: moeilijk definieerbaar omwille van algemeen karakter In de praktijk best kwantificeren om enige houvast te hebben 27

28 Resultaat: Interpretatie van gemeenschappelijke bedoeling van partijen MAAR belangen partijen zijn inherent tegengesteld: verkoper wil beperkte toepassing (= bedoeling) koper wil ruime toepassing (= bedoeling) Art BW speelt nog: bij twijfel uitleg tegen partij in wiens belang clausule werd opgenomen VANDAAR noodzaak om te objectiveren = wat redelijkerwijze partijen in gelijkaardige omstandigheden zouden hebben gedaan: Internationale context speelt dikwijls een rol Achtergrond van partijen (ervaring, specialiteit, etc.) Niet meer wat ze effectief hebben bedoeld, maar wat zij zouden hebben moeten bedoeld 28

29 Voorbeeld van een MAC omschrijving (zie ook clausules als bijlage) : Material Adverse Change means any material adverse change in the business, assets, liabilities, financial condition, results of operations or prospects of the Company other than to the extent caused by (i) changes in any laws, regulations or accounting standards or principles, (ii) changes in general economic, financial or political conditions, or (iii) changes affecting generally all companies in the industries in which the Company operates. 29

30 Doel: aansprakelijkheid beperken van de verkoper onder de verklaringen en waarborgen (draagwijdte van de verklaringen en waarborgen beperken) Positie verkoper: Verkoper heeft bepaalde informatie over de vennootschap ter beschikking gesteld aan de koper in het kader van due diligence (data room) Koper heeft zo zelf de gelegenheid gehad het bestaan van bepaalde risico s na te gaan + vragen te stellen indien onduidelijk of onvolledig Verkoper heeft daarenboven vaak uitdrukkelijk het bestaan van bepaalde risico s meegedeeld aan de koper ( disclosure letter ) Verkoper heeft m.b.t. de vennootschap bepaalde verklaringen en garanties gesteld ten voordele van de koper ( Verklaringen en waarborgen ) Verklaringen over de toestand van de vennootschap Garanties dat bepaalde risico s zich niet zullen voordoen Blijken de verklaringen onjuist en/of doen bepaalde risico s zich wél voor schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden Verkoper wil niet aansprakelijk zijn voor onjuistheden in verklaringen en/of risico s waarvan de koper kennis had (of had moeten hebben) op het ogenblik van ondertekening van de overeenkomst 30

31 Gevolg: Koper kan geen beroep doen op garanties wanneer hij kennis had (of had moeten hebben) van onjuiste verklaringen/risico s die aanleiding geven tot garantie Maar verkoper draagt de bewijslast! Redactie clausule: aandacht voor de draagwijdte belang precieze omschrijving begrip kennis van de koper : Enkel effectieve kennis ( actual knowledge )? Of ook elementen waarvan men kennis had moeten hebben ( constructive knowledge )? Kennis die de koper wordt toegerekend doordat zijn agenten of externe raadgevers er kennis van hadden ( imputed knowledge )? 31

32 kennis in context van vertegenwoordiging/lastgeving: Koper is vaak rechtspersoon Is de kennis in hoofde van een vertegenwoordiger/lasthebber toerekenbaar aan de vertegenwoordigde/lastgever? Affirmatief indien vertegenwoordiger/lashebber vertegenwoordigingsbevoegd was en handelde binnen bevoegdheid - Bevoegd orgaan/geldige volmacht - Optreden in naam en voor rekening van - Enkel in het kader van rechtshandelingen Wat met personeelsleden? Wat met externe experten waarop koper beroep deed? Cfr. Problematiek van het schijnmandaat Dus: belang van identificatie van de individuen van wie de kennis beschouwd zal worden als kennis van de koper Belang omschrijving impact van de kennis van de koper op de garanties: Onderscheid algemene en specifieke garanties Kennis betekent niet noodzakelijk geen garantie! Derhalve duidelijke formulering = preciezer dan algemene bewoording, zodat koper in geval van kennis niet meer een beroep kan doen op de algemene verklaringen en waarborgen 32

33 Voorbeeld: De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor enige eis onder deze overeenkomst voor zover, voorafgaand aan de datum van closing, de betreffende handelingen, feiten of gebeurtenissen die aanleiding geven tot de eis (i) medegedeeld werden aan de koper, of (ii) gekend waren door de koper en/of door diens advocaten, revisoren of andere raadgevers, of (iii) redelijkerwijs in het raam van een zorgvuldig voorafgaand onderzoek dienden gekend te zijn door de koper, diens advocaten, revisoren of andere raadgevers. 33

34 Algemeen: Een geheimhoudings- of discretieclausule (of -overeenkomst) verplicht een partij om bepaalde, door de tegenpartij meegedeelde gegevens niet openbaar te maken, of slechts bekend te maken aan de fysieke personen die voor de uitvoering van de overeenkomst zullen instaan Redenen van geheimhouding o.a.: Bescherming van know-how die niet beschermd wordt door het intellectueel eigendomsrecht (vb. know-howlicenties) Beveiliging tegen potentiële concurrentie (vb. van werknemers), Kritiek van medecontractanten voorkomen (vb. de te betalen vergoedingen). 34

35 Een geheimhoudingsclausule kan op verschillende fases slaan, al dan niet gecombineerd Tijdens de precontractuele fase = Non disclosure agreement NDA Gebruikelijk bij Due Diligence Informatie enkel met oog op waardering van de koopopportuniteit Tijdens de duur van de overeenkomst Confidentialiteit bedrijfsgegevens nodig in het belang van de vennootschap! (behoud waarde activa) Tijdens een bepaalde periode na de beëindiging/ontbinding van de overeenkomst Verhinderen van concurrentie 35

36 Aandachtspunten: Definitie van de vertrouwelijke informatie: Duidelijk stipuleren welke informatie geheim is, zodat inbreuken hierop gemakkelijk bewijsbaar zijn: Alle? Productiekosten, verkoopprijzen, ristorno's, etc. Definitie geheimhouding : Wat houdt de geheimhoudingsplicht precies in? Bescherming informatie door ze niet bekend te maken Geen gebruik van de informatie dan voor doeleinden zoals overeengekomen soms uitdrukkelijk niet-concurrentiebeding Geen mededeling aan personen andere dan degene die op voorhand werden toegestaan: opsomming van de personen die kennis zullen mogen nemen van de geheim te houden gegevens (bedrijfsrevisoren, advocaat, fiscale adviseur, etc.) afspraken over de wijze van mededeling van deze gegevens en de wijze waarop zal worden meegedeeld dat voor bepaalde gegevens de geheimhoudingsplicht geldt Vooraleer een persoon van de geheim te houden gegevens kennis kan nemen, moet hij een formele geheimhoudingsplicht ondertekenen 36

37 Uitzonderingen op de geheimhouding 1. Informatie die publiek beschikbaar is of wordt zonder schending van een bestaande geheimhoudingsverplichting 2. Informatie die de partij op voorhand reeds in zijn bezit had 3. Informatie die moet worden vrijgegeven in het kader van een gerechtelijk geschil (meestal voorafgaande kennisgeving gevraagd door de tegenpartij) / of Publiek onderzoek Duur van de geheimhoudingsplicht Eigendom van de vertrouwelijke informatie Uitdrukkelijke bepaling dat de vertrouwelijke informatie eigendom blijft van de partij die deze informatie verstrekt en dat het verstrekken van de informatie aan de andere partij geen enkel recht impliceert op de vertrouwelijke informatie 37

38 Clausules inzake de bewaring en de teruggave van de documenten met vertrouwelijke gegevens Kopiëren van geheime gegevens verboden (controle moeilijk) Bepaling omtrent de plaats waar van deze gegevens kennis genomen kan worden (data rooms), de personen die ter controle bij de raadpleging moeten aanwezig zijn, de wijze van bewaring (vb. een CD rom) Schadebeding bewijs van omvang van de schade is hier (quasi) onmogelijk 38

39 Aandachtspunten: Onderscheid tussen vertrouwelijke informatie en vertrouwelijkheid van de overeenkomst Eerste heeft betrekking op specifieke zaken waarvan men kennis krijgt gedurende de samenwerking Tweede heeft betrekking op de inhoud van gesloten overeenkomst 39

40 Problemen bij geheimhoudingsclausule: Bewijs van de schending: Hoe en wanneer? Door wie? Wat is de schade? Noodzakelijk om schadebeding te voorzien als ontrading Contractueel t.a.v. van partijen/buitencontractueel t.a.v. derden 40

41 Voorbeeld van een geheimhoudingsclausule: De partijen komen overeen dat alle informatie die door de ene partij van de andere wordt verkregen krachtens deze overeenkomst, zal behandeld worden als vertrouwelijke informatie en zo zal behandeld blijven. Elke partij verbindt zich ertoe het bestaan van deze overeenkomst of haar inhoud niet geheel of gedeeltelijk bekend te maken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij. Hierop geldt evenwel als uitzondering (i) de bekendmaking in het geval van een [gerechtelijke/arbitrage-] procedure ingesteld door de ene partij tegen de ander in de mate dat een bekendmaking strikt noodzakelijk is voor de procedure, of nog (ii) de bekendmaking in het geval en in de mate dat dit voor de ene of de andere partij strikt noodzakelijk is om de informatie te verschaffen die ze wettelijk verplicht is over te maken aan de publieke overheden. In dit laatste geval zullen de partijen een akkoord sluiten over de inhoud van de bekend te maken informatie. Beide partijen zullen alle nodige maatregelen nemen teneinde te verzekeren dat geen enkele toevallige of niet-toegestane bekendmaking van vertrouwelijke informatie plaatsvindt. 41

42 Algemeen: Verplichting om aan tegenpartij geen concurrentie aan te doen Basisprincipe = vrijheid van handel en onderneming (Decreet d Allarde 1791) Dwingend recht uitzonderlijk: arbeidsovereenkomstenwet (art. 65), handelsagentuur (art. 24) Opletten voor kartelrecht: verdeling van de markt 42

43 Grenzen aan beperking Beperking moet proportioneel en redelijk zijn proportioneel = legitiem belang begunstigde redelijk = reële mogelijkheid om beroep/bedrijf uit te voeren 43

44 Resultaat: rechtspraak toetst 3 criteria (cumulatief): Duur (3 jaar / 5 jaar R&D) Territorium (waar effectief prestaties) Activiteit (identiek) vb. Restaurant >< horeca in algemeen, disco, traiteur Risico: één van criteria onredelijk hele clausule is ongeldig 44

45 Noodzakelijkheid clausule? Verkoop activa (handelszaak): NEE Vrijwaringsplicht verkoper Uitdrukkelijke clausule kan verduidelijken Verkoop aandelen: JA Zonder uitdrukkelijke clausule geen verplichting 45

46 Partijen: Dikwijls met rechtspersoon alleen afgesloten Risico: zaakvoerders of bestuurders niet persoonlijk gebonden Verbonden ondernemingen: uitdrukkelijke uitbreiding nodig Dochters: eigen controle Verbonden ondernemingen: beding ten behoeve van een derde Zeer pertinent in situaties met managementvennootschap, (eenpersoons)vennootschap: aandeelhouder/zaakvoerder moet medeondertekenen ten persoonlijke titel 46

47 Uitbreiden omvang niet concurrentie tot: Afwervingsverbod Activiteiten als adviseur (onafhankelijke positie) Klanten, leveranciers of zakenrelaties aanzetten om handelsactiviteiten met vennootschap te verbreken of substantieel te verminderen Onrechtstreekse handelingen: In welke hoedanigheid dan ook Werknemer/bestuurder Via stroman 47

48 Schadebeding Enige manier om efficiënt te zijn Bewijslast is moeilijk Omvang (invullen met concrete bedragen) >< verhouding boetebeding (geen private straf) In geval van schending van dit niet-concurrentiebeding, zal de Overdrager ertoe gehouden zijn aan de Vennootschap of de Overnemers, naar vrije keuze van de Overnemers, een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van euro te vermeerderen met per dag, of deel van een dag, dat de inbreuk wordt voortgezet na de eerste dag van de inbreuk, ten titel van schadevergoeding onverminderd het recht van de betrokken Vennootschap en de Overnemers, om een hogere schadevergoeding te vorderen in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen. 48

49 Voorbeeld niet-concurrentiebeding (en daaraan gekoppeld schadebeding): De verkoper verbindt zich om gedurende een periode van 3 jaar binnen een straal van vijfenveertig kilometer vanuit het centrum van X geen gelijkaardige onderneming uit te baten of geen rechtstreeks of zijdelings belang te nemen in een onderneming werkzaam in accountancy, boekhouden of fiscaliteit, die met de vennootschap zou kunnen concurreren of de verwezenlijking van haar doel bemoeilijken. De verkoper verbindt zich ook om gedurende deze periode van 3 jaar geen enkele cliënt te aanvaarden binnen dit gebied. Verder verbindt de verkoper zich ook om gedurende een periode van de volgende 3 jaar geen cliënten te aanvaarden die op dit ogenblik cliënt zijn van het kantoor, noch die door de vennootschap in een later stadium zullen aangebracht worden, noch van hun opvolgers, overnemers, erfgenamen of familieleden tot de tweede graad. In geval van schending van dit niet-concurrentiebeding, zal de verkoper ertoe gehouden zijn aan de vennootschap een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van euro te vermeerderen met per dag, of deel van een dag, dat de inbreuk wordt voortgezet na de eerste dag van de inbreuk, ten titel van schadevergoeding onverminderd het recht van de vennootschap, om een hogere schadevergoeding te vorderen in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen. 49

50 De partijen erkennen dat de bepalingen van onderhavig artikel redelijk en vereist zijn met het oog op het beschermen van de belangen van de vennootschap. Indien de bepalingen van dit artikel echter, naar aanleiding van een geschil tussen Partijen, in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven zouden worden beschouwd, zullen Partijen geacht worden overeenstemming te hebben bereikt omtrent dusdanige vervangende clausule die beantwoordt aan het maximaal wettelijk of rechtelijk toelaatbare en zullen de betreffende bepalingen voorzien in dit artikel dienovereenkomstig automatisch worden vervangen/herleid. 50

51 Vragen? 51

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht.............. i iii HOOFDSTUK I. HET BEGRIP DUE DILIGENCE, INLEIDING EN

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: Geheimhouder en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Op 18.01.2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de precontractuele informatie bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Fiscale en juridische aspecten van een familiale overdracht. Esther Goldschmidt Advocaat Monard Law

Fiscale en juridische aspecten van een familiale overdracht. Esther Goldschmidt Advocaat Monard Law Fiscale en juridische aspecten van een familiale overdracht Esther Goldschmidt Advocaat Monard Law 3 november 2015 Inleidende casus Bedrijf X gevestigd te Waregem - Opgericht in 1960 - Exponentiële groei

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Omschrijving en grondslag

Omschrijving en grondslag Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Due diligence bij de overname van een KMO Juridische aspecten Meester Alexis GOEMINNE, Advocaat Omschrijving en grondslag Niet gedefinieerd in

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

U bevestigde uw interesse in een mogelijke overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming:

U bevestigde uw interesse in een mogelijke overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming: Geachte heer, mevrouw, U bevestigde uw interesse in een mogelijke overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming: De door u uit te brengen bieding met het oog op de voormelde overname zal dienen

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRIES CULTUUR EN SPORT FONDS

ALGEMENE VOORWAARDEN FRIES CULTUUR EN SPORT FONDS ALGEMENE VOORWAARDEN FRIES CULTUUR EN SPORT FONDS Artikel 1: Voorwerp van de algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden, samen met de overeenkomst die tussen FCSF en de Ondernemer wordt afgesloten

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Seminarie Succesvol een bedrijf of zaak overnemen

Seminarie Succesvol een bedrijf of zaak overnemen Seminarie Succesvol een bedrijf of zaak overnemen 18 mei 2011 Unizo Startersdag in samenwerking met Laon Lawyers Dirk Berckmans Inleiding Economisch herstel: overnamemarkt herstelt zich gradueel van de

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Praktische aandachtspunten bij overdracht van een supermarkt

Praktische aandachtspunten bij overdracht van een supermarkt page 1 Praktische aandachtspunten bij overdracht van een supermarkt Hoe het verwachtingspatroon van partijen op elkaar afstemmen? Marc De Hauw Juridisch Directeur Carrefour Katrien Vorlat Partner Stibbe

Nadere informatie

MASTERCLASS: PRACTISCH CONTRACTEREN

MASTERCLASS: PRACTISCH CONTRACTEREN MASTERCLASS: PRACTISCH CONTRACTEREN Handelsgeschillen wil je zoveel mogelijk voorkomen. En mochten ze toch ontstaan, dan wil je ze soepel kunnen oplossen. Dat is in het belang van alle partijen. In de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. 1. HBN Law Holding B.V. ( HBN ) is een op Curaçao gevestigde besloten vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) pag.: 1 van 5 Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN

Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES 2. TOEPASSELIJKHEID 3. AANBIEDING 4. PRIJZEN Algemene voorwaarden 1. DEFINITIES Trendo Communicatie & Webdesign: de eenmanszaak Trendo Communicatie & Webdesign, gevestigd en kantoorhoudende in Asten, hierna ook wel Trendo genoemd; Opdrachtgever:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. ( SMB ), uitgevoerd voor een natuurlijk

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie