Jaarverslag en op de inrichting van de leeromgeving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en op de inrichting van de leeromgeving."

Transcriptie

1 Jaarverslag Juli 2015 Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden. Voor u ligt het jaarverslag van de partnerscholen b.s. De Octopus, b.s. De Kleine Kern en b.s. De Tweestroom over het schooljaar Graag willen we u op de hoogte stellen van de onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten die afgelopen jaar op onze scholen hebben plaatsgevonden. Ook brengen we u op deze wijze op de hoogte van de resultaten van ons onderwijs. Wij zijn een professionele, lerende organisatie en streven voortdurend naar verbetering in onze onderwijskwaliteit. Dit betekent dat we graag leerkrachten, ouders en daar waar mogelijk leerlingen willen betrekken bij de schoolontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met de partnerscholen. De missie en visie zijn samen met de teams van de scholen vastgesteld en we kunnen samen aan de slag met nieuwe schoolontwikkelingen. Inhoudsopgave 1. Start partnerscholen 2. Missie en visie 3 Mindmap missie en visie 4. Onderwijskundige vernieuwingen. 6. Zorg 7. Resultaten 8. In gesprek met ouders 9. De fusie Start partnerscholen Afgelopen jaar zijn we gestart met het concept partnerscholen: B.s. De Tweestroom, B.s. De Kleine Kern en B.s. De Octopus zijn onderwijskundige partners geworden met 1 onderwijsteam. Bij de start van dit proces is een nieuwe directie in de persoon van Anja Adams en Paula Breuer aangesteld evenals een nieuwe IB-er in de persoon van Moniek Willems. De directie heeft meteen de jaarplannen van de scholen op elkaar afgestemd. Tijdens de eerste startvergadering hebben alle teamleden en het managementteam met elkaar kennis gemaakt. Om elkaar in het werk te leren kennen hebben alle collega s klassenbezoeken bij elkaar afgelegd. De cultuur en de situatie op de scholen is verschillend; in eerste instantie natuurlijk al door het verschil in aantal leerlingen in de groepen. Om een goed beeld te krijgen van het onderwijs op de scholen en de vaardigheden van de leerkrachten heeft de directie regelmatig klassenbezoeken afgelegd. De focus lag hier bij op het doelgericht handelen van de leerkracht, de betrokkenheid van de leerlingen en op de inrichting van de leeromgeving. Verder is er door onderwijsbureau BCO een kwaliteitsonderzoek didactisch handelen uitgevoerd op alle drie de scholen. Naast de positieve punten kwamen er ook aanbevelingen uit dit kwaliteitsonderzoek. Deze aanbevelingen gebruiken we als input voor het school- en jaarplan. Enkele aanbevelingen voor De Octopus waren: aan de slag met het directe instructiemodel, inzetten van coöperatieve werkvormen en het verbinden van leerlijnen in de combinatiegroep. Een aanbeveling voor De Tweestroom en De Kleine Kern was: een doorstart maken met kansrijke combinatiegroepen.

2 Missie en Visie We zijn dit jaar een missie- en visie traject gestart met de leerkrachten van de 3 scholen. Als aftrap van dit traject hebben we tijdens een studieochtend Jan Jutten uitgenodigd ( om met ons in gesprek te gaan over boeiend onderwijs in de 21e eeuw. We kregen deze ochtend bouwstenen mee voor onze missie en voor het nieuwe schoolplan dat dit schooljaar weer opgesteld moet worden. We hebben stil gestaan bij wat we onder boeiend onderwijs verstaan. Daarnaast hebben we stil gestaan bij de volgende vragen: Wat willen we onze kinderen leren? Wat is er nog meer nodig naast taal, rekenen en lezen? In welke samenleving groeien onze kinderen op? Wat hebben ze nodig om zoveel mogelijk kansen te hebben in, en een bijdrage te kunnen leveren aan, die toekomstige samenleving? Aan de hand hiervan hebben we een missie opgesteld. In de missie geven we aan waarvoor wij een school zijn. Wat zit er in het koffertje dat de kinderen na 8 jaar onderwijs meenemen naar de vervolgschool? We hebben nagedacht welke waarden we nodig hebben om onze missie uit te kunnen voeren. De volgende waarden zijn voor ons richtinggevend: Betrokkenheid Persoonlijke ontwikkeling Samenwerking Vertrouwen Creativiteit Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kijken we tegen onze kinderen en ouders aan? De gewenste situatie is beschreven in de visie van de school. (zie schoolplan /schoolgids) We zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw schoolplan. Daarvoor hebben we eerst inhoud gegeven aan de gewenste situatie over vier jaar. Wat moeten we dan bereikt hebben? Met welke veranderingsonderwerpen willen we aan de slag? En hoe gaan we dat aanpakken? Dit zijn de thema s die er voor ons toe doen: Werken aan de basisvaardigheden: rekenen, taal, spelling, lezen Kinderen leren leren : kennisconstructie, onderzoekend leren, oplossingsgericht denken Sociale vaardigheden aanleren: o.a. samenwerken Persoonsvorming: verantwoordelijkheid/ nieuwsgierigheidautonomie ICT-vaardig /mediawijsheid/ ontwikkeling van persoonlijke talenten Schoolplan Nadat we een gezamenlijke missie en visie hadden vastgesteld hebben we de koers bepaald voor de komende vier jaar. De komende twee jaar gaan we aan de slag met Lezen en luisteren met begrip. Daarbij willen we aan de slag met de thema s die in de missie verwoord zijn. ICT-vaardig, leren leren, inzetten van coöperatieve werkvormen en het opzetten van een leerlijn rondom samenwerken. Dit kan allemaal met als focus: lezen en luisteren met begrip. De jaren daarna willen we de focus verleggen naar Kennis van de wereld om ons heen. De wereld oriënterende vakken staan dan centraal. Op de bladzijde hiernaast vindt u een mindmap van de missie en visie. Deze wordt in het nieuwe schoolplan verder toegelicht.

3 Missie en visie Dit artikel kan 150 tot 200 woorden bevatten. Als u de nieuwsbrief gebruikt om uw bedrijf te presenteren, kunt u gebruik maken van inhoud uit ander marketingmateriaal, zoals persberichten en marktonderzoeken. Als u met de nieuwsbrief de verkoop van uw producten of diensten wilt bevorderen, moet u er vooral voor zorgen dat de nieuwsbrief nuttig is voor de lezer. U kunt bijvoorbeeld een artikel schrijven met allerlei nuttige informatie, u kunt een overzicht van geplande evenementen toevoegen of door middel van een speciale aanbieding een nieuw product aanprijzen. U kunt ook artikelen op het web raadplegen of daar artikelen zoeken die u als opvulling kunt gebruiken. Een groot gedeelte van de inhoud van de nieuwsbrief kunt u ook gebruiken voor uw website. Met Microsoft Publisher kunt u op eenvoudige wijze de nieuwsbrief converteren naar een website. Deze kunt u vervolgens op het World Wide Web publiceren.

4 Onderwijskundige vernieuwingen Rekenen Rekenen was dit jaar dé verbindende factor tussen de 3 scholen. De Octopus startte met de methode Alles Telt, de andere scholen werkten er nog maar 1 jaar mee. Een mooie gelegenheid om als één team aan de slag te gaan. Onder leiding van Hanna Elbers van BCO advies hebben we geleerd waar een goede rekenles aan moet voldoen. We maken gebruik van het interactieve directie instructiemodel, waarbij instructie door de leerkracht wordt afgewisseld met actieve samenwerkingsvormen, waardoor kinderen leren van en met elkaar. Na een gezamenlijke inoefening gaan kinderen zelfstandig aan het werk. Het IGDI-model voor rekenen bestaat kort gezegd uit de volgende fasen in de les: 1. Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep) 2. Interactieve instructie en begeleid inoefenen (met de hele groep, eventueel uitgezonderd de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben en die al zelfstandig aan het werk gaan). 3. A. Zelfstandig werken groep B. Verlengde instructie aan leerlingen (instructie-afhankelijk) 4. Zelfstandig werken hele groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig, inclusief de plusleerlingen) 5. Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep) Vervolgens hebben we tijdens vergaderingen aan de hand van het bovengenoemde instructiemodel met de collega s een aantal lessen voorbereid, gegeven in de klas en vervolgens geëvalueerd. Ook na de toetsen hebben we samen gekeken naar de uitslagen en ons afgevraagd wat de groep of individuele leerlingen nodig hebben om niet behaalde doelen alsnog te bereiken. Deze informatie verwerken we in ons groepsplan. Automatiseren is het onderhouden van de basisvaardigheden ( optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) Dit kan in de combinatiegroep prima met de hele groep gedaan worden aan het begin van de rekenles. We hebben diverse werkvormen bekeken waarbij alle kinderen actief aan de slag zijn. Zo hebben we 10-zijdige dobbelstenen aangeschaft waarmee kinderen in groepjes kunnen oefenen met zeer veel facetten van het rekenen. Ook bepaalde internetsites zijn besproken, waarmee je op een interactieve manier met de kinderen kunt oefenen. Alle leerkrachten hebben een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld voor het vak rekenen. Ieder heeft zijn eigen doel gesteld en de directie is betrokken geweest bij het proces. Op de Octopus heeft Hanna Elbers klassenbezoeken afgelegd naar aanleiding van dit persoonlijk doel. De leerkrachten hebben hier feedback op gekregen. We hebben een kwaliteitskaart rekenen ontwikkeld. In deze kwaliteitskaart staan de fasen van de rekenles aangegeven. De implementatie van deze kwaliteitskaart krijgt volgend jaar nog een doorstart.

5 Kansrijke combinatiegroepen De Kleine Kern en de Tweestroom hebben dit jaar een doorstart gemaakt met het concept Kansrijke Combinatiegroepen. Centraal staat hierbij het verbinden van de leerlijnen van de jaargroepen in een combinatieklas. We zijn aan de slag geweest om de ontwikkelingen bij de vakken begrijpend en technisch lezen goed te borgen. Andere belangrijke punten waren: Hoe gebruik je het IGDI model bij de lessen begrijpend en technisch lezen? Welke onderdelen van de methode Nieuwsbegrip zijn essentieel voor een goede les begrijpend lezen? Hoe zorg ik ervoor dat de kinderen ook weten hoe ze een tekst aan moeten pakken? Miriam Krijnsen van BCO die ons vorig jaar begeleid heeft in dit traject heeft bij iedereen klassenbezoeken afgelegd. Een heel fijne constatering was dat alle leerkrachten persoonlijke groei hadden laten zien tijdens de lessen. Bij de ene sloot het niveau beter aan bij de kinderen, bij de ander waren de kinderen zeer actief betrokken bij het lesdoel. Gezamenlijke punten, zoals het inzetten van de XL lessen van Nieuwsbegrip, staan komend schooljaar in het jaarplan. Pedagogisch Klimaat Tijdens de startvergadering hebben we de theorie over groepsvorming herhaald onder leiding van een expert. Er zijn 5 fasen in groepsvorming: 1. Forming ( kat uit de boom kijken) 2. Storming ( presenteren) 3. Norming ( normeren) 4. Performing ( presteren) 5. Reforming ( evalueren) Bij elke fase kregen we lessuggesties voor de groep. Deze suggesties hebben we meteen in de praktijk toegepast om de nieuwe collega s beter te leren kennen. Daarna hebben we allemaal een aantal werkvormen in de klas toegepast. De eerste 6 weken zijn cruciaal voor de groepsvorming, elk jaar weer opnieuw. Spelling Afgelopen jaar hebben we ons gebogen over de didactiek van spelling met als doel de opbrengsten te verhogen. Het proces van leren spellen doorloopt 5 stappen die wij nu structureel toepassen. In de onderbouw (groep 1-2) ligt de focus nu meer op het aanbieden van de klank (auditief) in plaats van de letter. (visueel).

6 Zorg Handelingsgericht werken Om tegemoet te komen aan de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen werken wij handelingsgericht. We werken met groepsplannen. Preventief en proactief worden in het groepsplan maatregelen genomen voor leerlingen die extra instructie, begeleiding of uitdaging nodig hebben. De stappen, beslismomenten en verantwoordelijkheden die genomen worden moeten voor iedereen transparant en duidelijk zijn, zodat er een doorgaande zorg in onze scholen geboden wordt. De cyclus voeren we twee keer per jaar systematisch uit. Speerpunten van dit jaar waren: Leren van en met elkaar: Leerkrachten uit dezelfde bouwen spraken met elkaar over: - het onderwijsaanbod ( vb. Ze hebben samen les voorbereid en gekeken naar de differentiatie) - het leerkracht handelen ( Wat werkt in mijn groep? Wat wil ik delen met collega s? Wat zijn mijn werkpunten? Wat kan ik doen om deze groep/ deze leerling te helpen?) Kijken naar de ( persoonlijke) groei van kinderen We kijken niet alleen naar de score van de groep, maar bekijken ook de groei van de individuele leerlingen. Het kan best zo zijn dat een leerling vaker een D score bij CITO haalt, maar binnen deze D-score toch een mooie groei laat zien. Het kan ook zijn dat een leerling vaker een A score haalt, maar geen groei meer laat zien. Dit is voor ons een signaal dat we meenemen in het volgende groepsplan. Afstemmen van de verschillende zorgstructuren We hebben de overeenkomsten en verschillen bekeken en er vervolgens 1 zorgplan van gemaakt. Dit zorgplan is te vinden op de website.

7 Opbrengsten van ons onderwijs In januari en juni worden in alle groepen de CITO toetsen afgenomen. Dit zijn methodeonafhankelijke toetsen die aangeven wat de opbrengsten van het onderwijs zijn. Deze toetsen worden met behulp van het leerlingvolgsysteem ParnasSys op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd. We kijken we waar we tevreden over zijn en wat onze aandachtspunten worden voor de komende periode. Dit schooljaar heeft de focus gelegen op het geven van een gedifferentieerde les volgens het interactieve gedifferentieerde directe instructie-model (IGDI model). Op de Octopus hebben we dit specifiek toegepast op de lessen van rekenen, aangezien we hier ook startten met een nieuwe rekenmethode. Op de Kleine Kern en de Tweestroom hebben we ook de lessen van technisch- en begrijpend lezen aan de hand van dit model onderwezen. Tevens stond het borgen van de Kansrijke Combinatiegroepen daarbij centraal. Op de Octopus zijn we erg tevreden over de rekenresultaten. Ook bij spelling en begrijpend lezen wordt over het algemeen goed gescoord. Het technisch lezen in de middenbouw heeft onze aandacht. Op de Tweestroom zijn we erg tevreden over de rekenresultaten. Ook bij technisch lezen wordt op prima niveau gescoord. De resultaten voor spelling en begrijpend lezen in de bovenbouw moeten omhoog en dit heeft onze aandacht. Op de Kleine Kern zijn we erg tevreden over de prestaties op het gebied van technisch lezen en voor de meeste groepen zijn ook de rekenprestaties van hoog niveau. Begrijpend lezen en spelling zijn vakken die aandacht behoeven. Algemeen aandachtspunt voor komend schooljaar is begrijpend lezen en dit wordt in ons jaarplan opgenomen. Op de Octopus gaan we, zoals de Tweestroom en Kleine Kern nu al doen, werken met de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip. Naast de inhoud staat ook hierbij weer het IGDImodel centraal. Centrale Eindtoets Octopus 537,2 Tweestroom 535,0 Kleine Kern 531,2

8 In gesprek met ouders Ouderpanel Octopus. Thema: Informatieavond Ouders hebben aangegeven over het algemeen heel positief te zijn over de huidige informatieavonden. Ze vinden het geen probleem om meerdere avonden te komen. Liever zo, dan meerdere groepen op 1 avond. Uit deze avond zijn de volgende aanbevelingen gekomen: - Niet alle ouders kennen elkaar. Idee: een kort voorstelrondje tijdens de ouderavond van groep 1 - Ouders vinden het prettig om wat achtergrondinformatie van de leerkrachten te hebben. - Vakinhoudelijk is het nu echt keuzes maken met de combigroepen. Voorstel: gezamenlijk starten en dan met de groep apart gaan zitten voor extra vakinhoudelijke informatie voor de specifieke groep. Zo kan de inhoud van de lesstof per groep explicieter toegelicht worden. B.v. de strategieën van rekenen die worden aangeboden. Ouderpanel partnerscholen. Thema: Kwaliteit van de oudergesprekken Het eerste ouderpanel met de drie scholen verliep in prettige sfeer. Ouders zijn overwegend positief over de kwaliteit van de gesprekken. Ouders willen niet alleen iets horen over de cognitieve ontwikkeling van hun kind maar ook over de sociaal emotionele. Ouders geven aan dat het goed zou kunnen werken als we adaptief met de tijd om gaan bij de planning van de tien minuten - oudergesprekken. Ouders zouden het een positieve ontwikkeling vinden als we in de toekomst zouden starten met een ouderportaal waarbij je als ouder de resultaten van de toetsen kunt in zien. Het actief betrekken van de kinderen tijdens de gesprekken (groep 7 en 8) vinden ouders een positieve ontwikkeling. De MR De MR en van onze scholen zijn afzonderlijk gestart. Al snel bleek dat er veel gemeenschappelijke punten waren, waar we samen over konden praten. We hebben vervolgens de afspraak gemaakt dat we voortaan gezamenlijk zouden vergaderen, steeds op een andere locatie. Punten die alleen voor een desbetreffende school van toepassing waren, werden apart besproken. Er werd constructief vergaderd en gekeken naar de mogelijkheden om te leren van en met elkaar. Wat heeft de ene school wat de andere niet heeft? Daar kom je achter door met elkaar in gesprek te gaan. Samen kun je meer dan alleen!

9 Fusie tussen De Kleine Kern en De Octopus Afgelopen jaar zijn er ouderavonden op de kleine scholen gehouden o.l.v. Marius Peters, onze bestuurder. Gespreksonderwerp was o.a. de kwaliteit van de scholen. Deze bleek prima in orde. Na de gezamenlijke ouderavond met de 2 scholen die we op 12 maart 2015 op de Tweestroom hebben gehad, is er nog een vervolgavond geweest met de ouders van de Kleine Kern. Daar hebben wij op verzoek van de ouders een aantal scenario's laten zien als we de leerlingen van de partnerscholen zouden koppelen. De ouders gaven op die avond aan dat zij de Kleine Kern zo lang mogelijk in het dorp wilden houden en dat zij vooral van SPOM duidelijkheid wilden over het aantal jaren dat SPOM dat zou kunnen garanderen. Het uitgangspunt van SPOM is ook steeds geweest om de scholen zo lang mogelijk in de kernen te behouden. Vervolgens heeft SPOM op 28 april de ouders geïnformeerd over deze termijn. SPOM gaf de garantie, gebaseerd op het toen geldende leerlingenaantal, dat de school nog in ieder geval 3 jaar open zou kunnen blijven. Deze informatie gaf voor veel ouders rust. In de laatste weken is er een aantal ouders geweest die toch de keuze voor een grotere school met meer leerlingen in de groep, de Octopus, heeft gemaakt. Een keuze die betrokken ouders zorgvuldig hebben afgewogen. Dit heeft een ontwikkeling in gang gezet. Wij zijn vervolgens nog een aantal keren met alle ouders van de school in gesprek geweest om de ontwikkelingen te bespreken. Uiteindelijk hebben we moeten constateren dat er minder dan 10 leerlingen op de Kleine Kern zouden gaan starten het volgende schooljaar. Dit heeft geresulteerd in een fusie met b.s. De Octopus. Voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten was dit een onverwachte ontknoping in de laatste weken van het schooljaar. In de laatste weken van het schooljaar zijn de ouders met de kinderen van de Kleine Kern op zoek gegaan naar een nieuwe school. Verschillende ouders kozen, zeer begrijpelijk, voor de andere school in het dorp. Daarnaast hebben zich ook een behoorlijk aantal kinderen op De Octopus aangemeld. Wij hopen dat alle kinderen zich snel thuis gaan voelen.

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

jaarverslag Samenwerking met partnerschool t Klosterhufke Betrokken, zelfverantwoordelijke ouders.

jaarverslag Samenwerking met partnerschool t Klosterhufke Betrokken, zelfverantwoordelijke ouders. jaarverslag Juli 2015 Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden. Sint Victorschool De Gaard 19 6654BL Afferden Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, Voor u ligt het jaarverslag van St. Victor

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Eendracht Plaats : Hansweert BRIN nummer : 12RI C1 Onderzoeksnummer : 287626 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 30 maart 2016

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1 Jaarplan Gepersonaliseerd leren De doelen en opbrengsten van dit traject zijn: Docenten begrijpen hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor onderwijs; Leraren begrijpen de noodzaak van autonomievergroting

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1

Jaarplan Jaarplan Pr. Beatrixschool Pagina 1 Jaarplan Gepersonaliseerd leren De doelen en opbrengsten van dit traject zijn: Docenten begrijpen hoe de wereld verandert en wat dit betekent voor onderwijs; Leraren begrijpen de noodzaak van autonomievergroting

Nadere informatie

Schooljaarverslag De Schakel

Schooljaarverslag De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

St. Vitusschool. Schooljaarplan

St. Vitusschool. Schooljaarplan St. Vitusschool Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mw. M.Tolboom Adres Dwingelooweg 19 Plaats Winschoten Telefoon 0597-432996 E-Mail marielle.tolboom@primenius.nl Datum 29-9-2016 St. Vitusschool Schooljaarplan

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2013-2014 Op naar de top! Hoofdpunten: Opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau Selectie & voorbereidingstraject nieuwe methode rekenen Implementatie pluskast

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 De Schakel

Schooljaarplan 2015-2016 De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Marzano (2003) Scholen maken het verschil

Marzano (2003) Scholen maken het verschil Programma Effectieve directe instructie Opfrismiddag 20 oktober 2010 Dortie Mijs Wat is het IGDI-model? Verdieping op twee aspecten: - Doelen formuleren - Werken met IGDI in een combinatiegroep Voorbereiden

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag Jaarverslag 2013-2014 Algemene gegevens: Naam school Basisschool De Hoge Hof Bestuursnummer BasisBuren 6041538 Brinnummer Schoolleider postadres Postcode en plaats 23FM Hanneke Schalkwijk Hoge Hof 2a 4013

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein

Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein Programma 19.30 Welkom (doel van de avond) 19.35 Het inspectierapport en het beslisschema 19.45 De uitkomsten van het inspectiebezoek 20.00 Verbeteracties

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Zeester Plaats : Vlieland BRIN-nummer : 03DJ Onderzoeksnummer : 127105 Datum schoolbezoek : 13 september 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 27-6-2017 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie