Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen."

Transcriptie

1 Amsterdam Connecting Trade (Werkstad A4) DOEL Op 29 oktober 2007 is het project Werkstad A4 opgenomen in het Programma Randstad Urgent. Inmiddels is het project omgedoopt tot Amsterdam Connecting Trade (ACT-Beyond logistics). Het doel van ACT is door middel van een kwaliteitsslag de marktpositie van de Mainport Schiphol als logistiek knooppunt binnen de internationale logistieke ketens te verbeteren, de leefbaarheid te verhogen en de Noordvleugel economie te stimuleren. Duurzaamheid neemt binnen ACT en Schiphol als innovative en sustainable Airport een belangrijke plaats in. De ontwikkelingen maken zoveel mogelijk gebruik van gesloten kringlopen zonder verontreiniging of verspilling. De ruimtelijke inrichting is open, toegankelijk en van een hoge architectonische kwaliteit. De doelstellingen van het afsprakenkader dat op 29 oktober 2007 is ondertekend, zijn bereikt. Om deze doelstellingen verder uit te werken en nieuwe doelstellingen toe te voegen is dit nieuwe afsprakenkader opgesteld voor de komende periode tot en met januari Maria van der Hoeven, Minister van Economische Zaken, handelend als bestuursorgaan en Arthur van Dijk, Wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, handelend als bestuursorgaan Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen. DIENSTREGELING EN TE NEMEN BESLUITEN 1. een probleemnotitie voor de connectie Airport-Seaport-Greenport: Maart Indiening projectvoorstel (business case) met MKBA voor een project gericht op het versterken van de connectie Airport-Seaport-Greenport: Oktober Projectplan Free trade zone met als sub onderzoek: een gemeenschappelijk onderzoek naar een maintenance Valley voor de Cluster Aerospace, reverse logistics, Fashion: November europese Businesscase en netwerkstrategie (samen met Europese partners/carex): Januari een concreet projectplan (businesscase en commitments) voor HST cargo (uitgaande van afronding Prorailstudie voor Juli 2009): Juli Beschikking financiering HST cargo uit envelop Sterke Regio s: Augustus 2010 De Minister van Economische zaken, handelend als bestuursorgaan, verbindt zich daartoe: een bedrag van 11 miljoen euro te committeren uit de envelop sterke regio s, onder de voorwaarde dat SADC een projectplan opstelt. De verdere ontwikkeling van HST cargo waar mogelijk te ondersteunen (zowel richting partijen in Nederland als richting de Europese Unie). Te onderzoeken of cofinanciering van een project gericht op de koppeling tussen ACT, de havens van Amsterdam en Rotterdam alsmede de Greenport Aalsmeer (de connectie Airport-Seaport-Greenport) uit de envelop Sterke Regio s gewenst en mogelijk is.

2 Namens het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer verbindt de wethouder EZ, handelend als bestuursorgaan, zich daartoe: Zorg te dragen voor een goede afstemming tussen betrokken partijen over uitvoering van het masterplan ACT. Bij te dragen aan een goede afstemming tussen projecten in de Zuidwestflank van de metropoolregio Amsterdam en hun samenhang. Zorg te dragen voor de aansturing van Programmabureau ACT, dat zich bezig houdt met : o De ontwikkeling en uitvoering van het programma ACT en de verschillende onderdelen daarbinnen. o De ontwikkeling van het projectplan HST cargo als uitvloeisel van de afspraken, die horen bij de besluitvorming in de Ministerraad over allocatie van middelen voor HST cargo uit de envelop Sterke Regio s. De ambassadeur van dit project is Pamela Boumeester.

3 PROJECTOMSCHRIJVING De hierboven gemaakte bestuurlijke afspraken hebben betrekking op de volgende projectomschrijving. AANLEIDING ACT Beyond Logistics is in 2005, onder de naam werkstad A4, gestart op verzoek van marktpartijen met als doel een aantal separate projecten integraal te ontwikkelen. ACT richt zich op verbetering van de bereikbaarheid, de economische dynamiek en de kwaliteit van leven in Haarlemmermeer en binnen de Metropoolregio Amsterdam. De regio wil tot de top drie gaan behoren van de meest duurzame luchtvrachtgerelateerde knooppunten in Europa, waar goederen, mensen en informatie op een unieke manier zijn verbonden. Dit wordt tastbaar door een slimme opzet van de interne infrastructuur, een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke invulling, hoge kwaliteit van leven, diversiteit van mensen en activiteiten, en een volledig aanbod van logistieke oplossingen. Hierbij wordt rekening gehouden met: De Noordvleugel als vestigingsplaats voor bedrijven op het gebied van logistiek en handel staat onderdruk door concurrentie van de Mainports Parijs en Frankfurt en kleinere luchthavens zoals Luik en Leipzig De concurrentiepositie van de Mainport Schiphol op het gebied van Luchtvracht staat onder druk. De ontwikkeling van bedrijventerreinen voor logistieke afhandeling gebeurt te gefragmenteerd en mist een open toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke inrichting alsmede de multimodale ontsluiting die vereist is om de concurrentie het hoofd te bieden. Dit is schadelijk voor de leefbaarheid en ruimtelijke inrichting DOEL De doelstelling van ACT is om met een kwaliteitsslag de marktpositie van de Mainport Schiphol als logistiek knooppunt binnen de internationale logistieke ketens te verbeteren, de leefbaarheid te verhogen en de noordvleugeleconomie te stimuleren. Het project omvat de ontwikkeling van een multimodaal logistiek knooppunt waarbinnen terminals voor lucht-, weg-, spoor- en watervrachtvervoer via nieuwe tracé s aan elkaar verbonden worden. De ontwikkeling van het multimodale systeem is gekoppeld aan de ontwikkeling van de logistieke bedrijventerreinen Schiphol Zuidoost, Schiphol Logistics Park (SLP) en de A4 zone West. De aanleg van het logistieke en multimodale knooppunt biedt teven kansen om de concurrentiepositie van de Mainport Schiphol te versterken door te verbreden naar aangrenzende terreinen, zoals de Greenport Aalsmeer en het glastuinbouwgebied Rijsenhout. Daarnaast speelt nog een aantal private ontwikkelingen die aansluiting kunnen vinden bij ACT.

4 SCOPE ACT bestaat uit de volgende onderdelen: 1. De ontwikkeling van een multimodaal knooppunt door: De aanleg van een Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV). Een verbinding tussen de nog aan te leggen vrachtterminal (truck city), de HST-spoorterminal en de inlandwaterterminal en de al bestaande luchtvrachtterminals op Schiphol. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling van de infrastructuur zelf, maar ook het beschikbaar stellen van tijdslots (vertrek- en aankomstrechten voor gebruik van het spoor), materiaal en techniek. De aanleg van HST cargo voor goederenvervoer over de Hoge Snelheidslijn Zuid. Dit omvat de aanleg van een railterminal ter hoogte van Hoofddorp (A4-zone west) met aansluiting op de HSL-zuid. Deze terminal/aansluiting bestaat in de eerste fase, te realiseren in 2012 uit minimaal 1 spoor voor aankomst en vertrek (met mogelijke uitbreiding naar 2 tot 3 sporen medio 2020), een wissel als aansluiting op de Hoge Snelheidslijn, een perrongebouw en de binnenkant van de terminal. Het versterken van de connectie Airport, Seaport en Greenport. 2. het zorgen voor een hoogwaardige en duurzame inrichting van de terreinen Schiphol Zuidoost, Schiphol Logistics Park en A4 zone West op basis van de kaders in de door de Haarlemmermeer vastgestelde visie MEER kwaliteit. De gebiedsontwikkeling zal voldoen aan de principes van Cradle to cradle. Met Cradle to Cradle ontwikkelingen wordt ervoor gezorgd dat toekomstige generaties van meer mogelijkheden worden voorzien. Congestie en overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen dreigen het gebied rond Schiphol economisch op slot te zetten en maken de leefomgeving minder gezond. ACT streeft, in aansluiting op het principe sustainable Airport Schiphol, naar groei die in balans is met zijn omgeving. Dat begint met multimodaliteit in samenhang aan te bieden in een ongestoord logistiek complex en voor intern transport maximaal in te zetten op bijvoorbeeld nnovaties voor collectieve duurzame vervoersystemen en schone vervoertechnologie en het fors terugdringen van autogebruik voor woon-werkverkeer ten gunste van vooral het openbaar vervoer (OV) door middel van slim vervoersmanagement. ACT wil echter verder gaan en het vliegwiel zijn voor innovaties die een duurzame en schone groei opleveren in de hele regio. 3. Het zorgen voor innovaties om de efficiency in de hoogwaardige logistieke ketens te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de douaneafhandeling door het ontwikkelen van een free trade zone op de bedrijventerreinen van ACT, te weten A4-zone West, Schiphol Logistics Parc en Schiphol Zuidoost, met als sub onderzoeken: een gemeenschappelijk onderzoek naar een maintenance Valley voor de Cluster Aerospace, Reverse Logistics, Fashion. 4. De regionale ontwikkeling van de terreinen Schiphol Zuidoost, Schiphol Logistics Park en A4 zone West. In de Uitvoeringsstrategie Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka, 2006) is 240 ha opgenomen als de prognose van de vraag naar Schipholgebonden bedrijventerreinen in de periode In streekplan en bestemmingsplannen is al in deze uitbreiding voorzien. Tot de scope van het projecten behoren de onderdelen 1 tot en met 3.

5 SAMENHANG Realisering multimodaal hoogwaardig logistiek knooppunt: ACT (Amsterdam Connecting Trade). In het geïntegreerde ACT-concept ligt de ambitie om met al geplande ruimtelijke ontwikkeling voor bedrijven de concurrentiekracht van Schiphol en de regio voor ketens met luchtvracht te versterken. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een duurzaam concept dat multimodaal is, de aantasting van leefbaarheid tegen gaat, innovatie in ketens stimuleert, internationaal concurrerend is en nieuwe banen creëert. De kern van de ontwikkeling van ACT zijn de vier verschillende modaliteiten (weg, rail, water en lucht) met terminals als efficiënte opstappunten op die modaliteiten (truckterminal nabij de A4, railterminal op de A4 Zone west, waterterminal bij de Ringvaart, luchtvrachtplatforms op Schiphol Zuidoost, OV-opstappunten). De modaliteiten en hun opstappunten (knopen) worden verbonden door een ongehinderd logistiek systeem waardoor openbare wegen in het gebied minder belast worden. Gekozen is voor een realistische uitvoering (niet ondergronds), via een ongestoorde wegverbinding voor vrachtverkeer en OV. Samenhang met andere Randstad Urgent Projecten In de zuidwestflank van de Metropoolregio Amsterdam, ligt een complex geheel aan (ruimtelijke) opgaven. De ontwikkeling in de laatste vijftig jaar in met name de gemeente Haarlemmermeer is groot geweest. Van een agrarische gemeente naar een verstedelijkt gebied met grote betekenis voor de nationale economie door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol. Het faciliteren van de mainportfunctie van de luchthaven Schiphol is een proces wat permanent (ruimtelijke) aandacht vraagt. De ligging van Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer zorgt naast een grote economische dynamiek tevens voor druk op de leefbaarheid in dit gebied. De verbetering van de leefbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van dit gebied aanvullend op de randvoorwaarden op het gebied van milieu en veiligheid bij de ontwikkeling van de mainport Schiphol. De opgaven in dit deel van de metropoolregio Amsterdam betreffen woningbouw, ontwikkelen van bedrijventerreinen, verbeteren of op peil houden van bereikbaarheid, opgaven op het gebied van wateropvang en -kwaliteit en het ontwikkelen van groen en recreatie. Verschillende Randstad Urgent projecten in de zuidwestflank van de Metropoolregio Amsterdam hebben in meer of mindere mate invloed op elkaar of zijn voorwaardelijk voor het succesvol realiseren van andere projecten. De volgende Randstad Urgent projecten zijn van belang voor de ontwikkeling van, Werkstad A4/ACT: Weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere; Flessenhalzen A4-A12 (traject Burgerveen Leiden); Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) Ontwikkelingsmogelijkheden lange termijn Schiphol en de luchthaven Lelystad; Transitie Greenports, Haarlemmermeer. De samenhang met andere Randstad Urgent projecten komt vooral tot uiting wanneer de verbindingen, kwaliteit en bepaalde thema s (water, recreatief groen, de woningbouwopgave, etc.) nader belicht worden. Kwaliteit loopt als rode draad door de opgave in Haarlemmermeer heen. Wanneer per project wordt gekeken naar de maatschappelijk kosten en baten geeft dat niet het volledige beeld, een integrale beschouwing voor heel Haarlemmermeer en al de genoemde projecten geeft een beter beeld van de totale meerwaarde. Kwaliteitswinst bij realisering Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek. Door investeringen in groenblauw, wonen en infrastructuur (weg- en OV) in het zuidwestelijke deel van de Metropoolregio Amsterdam kan een grote kwaliteitswinst worden geboekt en een aanzienlijk deel van de woningbouwopgave in de Noordvleugel worden gerealiseerd. De kwaliteitswinst zit in de realisatie van een aantrekkelijk aanvullend groen/ blauw en topwoonmilieu in de Metropoolregio Amsterdam en de toevoeging van een recreatieve kwaliteit op Noordvleugelniveau met de realisering van het Park van de 21e eeuw. Balans in de ontwikkeling van de Mainport Schiphol door koppeling tussen kwaliteit leefbaarheid en groei luchthaven op korte, middellange en lange termijn.

6 De ligging van Schiphol in Haarlemmermeer zorgt naast een grote economische dynamiek voor druk op de leefbaarheid in het gebied. De verbetering van de leefbaarheid is een essentiële voorwaarde, aanvullend op de milieu- en veiligheidsuitgangspunten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van de Mainport Schiphol. Concrete maatregelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio en het vergroten van draagvlak. Investeringen in de kwaliteit van de omgeving moeten leiden tot versterking van de internationale concurrentiepositie. Dat kan bijvoorbeeld in ACT door het realiseren van een ruimtelijke inrichting met een hoge architectonische kwaliteit. De Mainport Schiphol is de dominante (ruimtelijk economische) factor in de Randstad (Nederland). Er dient een evenwicht gevonden te worden tussen ontwikkelingsruimte voor het luchthavencomplex, voor de luchtzijdige aspecten van de luchthavenontwikkeling en de ruimtelijke totaalkwaliteit met een combinatie van hoogwaardig werken, wonen en recreatieve voorzieningen, inclusief goede landzijdige bereikbaarheid. In het project Ontwikkelingsmogelijkheden lange termijn Schiphol en de luchthaven Lelystad worden achtereenvolgens een luchthavennota en een structuurvisie ontwikkeld, die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van ACT. Bereikbaarheid in de regio Bij de verdere ontwikkeling van de Mainport Schiphol, de luchthaven Lelystad en ACT moet de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven(s) en omliggende gebieden geborgd worden. Dat gebeurt in de projecten A4 Schiphol, A4 Burgerveen Leiden (Flessenhalzen A4-A12), Weg SAA en OV SAAL. Daarnaast is de ontwikkeling van de N201 van belang voor de ontsluiting van de Mainportregio. Interdepartementale Samenhang In de gestelde mijlpalen zit een overlap tussen diverse departementen (met name met VROM en VenW). De beleidsoverstijgende impuls van RU wordt hierdoor benut. RESULTAAT 1. Beschikking financiering HST cargo uit envelop Sterke Regio s, onder de voorwaarde dat een projectplan ontwikkeld wordt. 2. een projectplan voor de gefaseerde aanleg van het project HST cargo, Dit projectplan bevat in elk geval een gedegen business- en terminal exploitatieplan en een onderbouwing van het commitment van commerciële partijen, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, concessiehouder personenvervoer NS Hispeed en Infraspeed om te komen tot daadwerkelijk goederenvervoer over de Hoge Snelheidslijn Zuid. Voor het projectplan wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een Europese business case en netwerkstrategie. Deze rapportages zullen worden opgesteld in overleg met Europese partners, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereeenkomst HST cargo CAREX. 3. een probleemnotitie voor de connectie Airport-Seaport-Greenport, waarbij wordt gekeken naar de intermodale koppelingen tussen de Mainport Schiphol (ACT), de havens van Amsterdam en Rotterdam en de Greenport Aalsmeer. Daarbij wordt gekeken naar projecten die deze connectie zouden kunnen versterken. 4. een projectvoorstel (business case) met MKBA voor een project gericht op het versterken van de connectie Airport-Seaport-Greenport, als basis voor een beoordeling van het CPB en besluitvorming over cofinanciering uit de Envelop Sterke Regio s. 5. Projectplan Free Trade Zone met als sub onderzoek: een gemeenschappelijk onderzoek naar een maintenance Valley voor de Cluster Aerospace, reverse logistics, Fashion

7 Het bestuurlijke duo komt overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen: 1. In de Ministerraad van 10 oktober 2008 is besloten 11 miljoen te alloceren uit de envelop Sterke Regio s voor een bijdrage in de aanleg van de eerste fase van een railterminal ter hoogte van Hoofddorp (A4-zone West). De Minister van Economische Zaken zorgt voor de committering van dit bedrag van 11 miljoen uit de envelop Sterke Regio s aan SADC (Schiphol Area Development Company NV) voor het project HST cargo, onder de voorwaarde dat een projectplan HST cargo wordt opgesteld. 2. Na het voltooien van de studie van Prorail naar de aanleg van een railterminal ter hoogte van Hoofddorp en het medegebruik van de HSL-zuid, zorgt SADC onder verantwoordelijkheid van de wethouder van Economische Zaken van Dijk binnen 12 maanden voor het opstellen van een projectplan voor de aanleg van de eerste fase van HST cargo. Dit projectplan bevat in elk geval een gedegen business- en terminal exploitatieplan en een onderbouwing van het commitment van commerciële partijen, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, concessiehouder personenvervoer NS Hispeed en Infraspeed om te komen tot daadwerkelijk goederenvervoer over de Hoge Snelheidslijn Zuid. Voor het projectplan wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een Europese business case en netwerkstrategie. Deze rapportages zullen worden opgesteld in overleg met Europese partners, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereeenkomst HST cargo - CAREX die op 25 juli 2008 is ondertekend. Hierin geven de Initiatiefgroep HST Cargo en de CAREX initiatiefnemers aan een samenwerking te willen aangaan die erop gericht is om gezamenlijk een Europees netwerk uit te bouwen gericht op het vervoer van expresvracht per hogesnelheidstrein, waarbij terminals (railports) op locaties in verschillende landen worden verbonden via het HSL netwerk. 3. Rijk en regio stellen gezamenlijk een probleemnotitie op voor de connectie Airport, Seaport Greenport, waarbij wordt gekeken naar de intermodale koppelingen tussen de Mainport Schiphol (ACT), de havens van Amsterdam en Rotterdam alsmede de Greenport Aalsmeer. Daarbij wordt onderzocht welke projecten deze connectie zouden kunnen versterken. In dit kader worden in elk geval de kansen voor transport over water nader in kaart gebracht (waarbij wordt aangesloten bij diverse beleidsinitiatieven: Water als economische drager (PNH), Varen voor een vitale economie (rijk), Pieken in bereikbaarheid, onderzoek Govera A4 over water ). 4. Op basis van de probleemnotitie wordt een project geselecteerd wat in belangrijke mate zou kunnen bijdragen aan het versterken van de connectie Airport-Seaport-Greenport. Voor dit project worden een Business Case en MKBA ontwikkeld, als basis voor een mogelijke cofinanciering uit de Envelop Sterke Regio s. Na afronding worden business case en MKBA ter beoordeling aangeboden aan het CPB en vervolgens ter besluitvorming doorgeleid naar de Ministerraad. 5. Rijk en regio stellen een projectplan op voor Free Trade Zone op de bedrijventerreinen van ACT, te weten A4-zone West, Schiphol Logistics Parc en Schiphol Zuidoost, met als sub onderzoek: een gemeenschappelijk onderzoek naar een maintenance Valley voor de Cluster Aerospace, Reverse Logistics, Fashion.

8 WETTELIJKE PROCEDURES De volgende planologische juridische procedures moeten worden uitgevoerd: HST-Cargo: bestemmingsplanprocedure nog nodig voor aanpassing tracé tussen Nieuw Vennep en Hoofddorp; gebruiksvergunningen voor vervoer van goederen over de HSL Zuid. OLV: aanpassing van vigerende bestemmingsplannen (MER). FINANCIERING De Ministerraad heeft besloten voor HST cargo 11 miljoen euro uit de Envelop Sterke Regio s, te alloceren. Het Ministerie van Economische Zaken zal op basis van dit besluit een beschikking voor HST cargo ontwikkelen. Voor het vervoer van goederen over water nader bepalen of en welk bedrag uit de Envelop Sterke Regio s kan worden gealloceerd. ORGANISATIE De uitvoering van het programma van ACT wordt gecoördineerd vanuit het Programmabureau ACT. Via de overlegstructuur van ACT zijn de diverse participanten (Provincie Noord-Holland, SADC, Schiphol Group, Gemeente Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland, AM) in het project vertegenwoordigd. De trekkersrol van de gebiedsontwikkeling ligt in handen van SADC. Bestuurlijke aansturing van ACT gebeurt in de zogenaamde Cockpit groep, welke wordt voorgezeten door de wethouder Economische Zaken van de gemeente Haarlemmermeer. Onderzocht wordt of het wenselijk is dat het Ministerie van EZ in de toekomst aan de Cockpit deelneemt. SLOTBEPALINGEN De afspraken zoals geformuleerd zijn niet in rechte afdwingbaar. De minister van Economische Zaken De wethouder van de Gemeente Haarlemmermeer Maria van der Hoeven Arthur van Dijk Vastgesteld op 27 oktober 2008

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek

Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek Gezamenlijke ontwikkeling Werkstad A4 biedt unieke kans De Nederlandse economie heeft ingeboet aan kracht. De afgelopen jaren zijn we

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol

Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol Initiatiefgroep HST Cargo Schiphol De initiatiefgroep HST Cargo Schiphol bestaande uit de organisaties: Air Cargo Netherlands (ACN) KLM Cargo

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie

Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Dit voorjaar stopt Amsterdam Connecting Trade (ACT), een programma voor de integrale ontwikkeling van drie innovatieve, duurzame

Nadere informatie

Wat is de reden om het voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten?

Wat is de reden om het voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten? Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 december 2014 Onderwerp: Truckparking Bijlagen: 2 1. Inleiding Wat is de reden om het voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten? Aanleiding Provinciale

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Opsteller Schiphol Area Development Company (SADC) Website www.actbeyondlogistics.nl

Opsteller Schiphol Area Development Company (SADC) Website www.actbeyondlogistics.nl Masterplan Colofon Organisatie Programmabureau ACT Opsteller Schiphol Area Development Company (SADC) conceptfase Gebiedspositionering, naamgeving & ontwerp: Total Identity en Buck Consultants International

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam.

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam. Programma Noordvleugel schakelen en versnellen A.H.M. Buffing Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam t.buffing@ivv.amsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006,

Nadere informatie

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 OPLEGNOTITIE Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 stellen gemeentelijke structuurvisie. 2. De lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Informatiebrochure. Concept

Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Informatiebrochure. Concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Informatiebrochure Concept Aanleiding Rijsenhout is een prachtig dorp aan de Westeinderplassen waar het fijn wonen, werken en recreëren is. In het dorp zijn echter

Nadere informatie

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad doel Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) is een grote OV-kwaliteitssprong

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park

Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park Jaarbericht 2013 PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp De President Schiphol Trade Park Schiphol Logistics Park "Voor ons is samenwerking zoals SADC dat doet een voorbeeld voor de aanpak van een herontwikkeling.

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer Persbericht Datum Nummer Onderwerp Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer. 11 oktober 2007 Pb xxx 2007 Team CMO Postbus

Nadere informatie

Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport. Plan van aanpak

Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport. Plan van aanpak Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport Plan van aanpak Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Scope 3 2. Status en doel

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Glasvezel op Schiphol Trade Park. Dennis Meerburg 13 december 2016

Glasvezel op Schiphol Trade Park. Dennis Meerburg 13 december 2016 Glasvezel op Schiphol Trade Park Dennis Meerburg 13 december 2016 Locatie Schiphol Trade Park Ambities Schiphol Trade Park will be the most innovative and sustainable business site of Europe. BREEAM High-quality

Nadere informatie

23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht

23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht 23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht doel 1. partijen zullen zich inspannen om gezamenlijk het project Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht (hierna te noemen: project ) tot uitvoering te

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente. Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep "Hoge Snelheids Trein Cargo Schiphol"

Nota van B&W. gemeente. Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep Hoge Snelheids Trein Cargo Schiphol , iiaariemmermeer gemeente Nota van B&W Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep "Hoge Snelheids Trein Cargo Schiphol" Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk Collegevergadering 26 julli 2007

Nadere informatie

Amsterdam Connecting Trade. Brandpunt Logistieke Westas

Amsterdam Connecting Trade. Brandpunt Logistieke Westas Amsterdam Connecting Trade Brandpunt Logistieke Westas Amsterdam Connecting Trade Brandpunt Logistieke Westas Beyond logistics is het motto van Amsterdam Connecting Trade, een ambitieus en innovatief programma

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ACT en Intentieovereenkomst EuroCAREX. Portefeuillehouder mr. A.Th.H.

Nota van B&W. Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ACT en Intentieovereenkomst EuroCAREX. Portefeuillehouder mr. A.Th.H. Nota van B&W Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst ACT en Intentieovereenkomst EuroCAREX Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk ~ami d Inlichtingen Rik Rolleman(023-567 4343)l Alexander Smal (023 567 68

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Overzicht documenten programma Noordvleugel

Overzicht documenten programma Noordvleugel Overzicht documenten programma Noordvleugel PROGRAMMA NOORDVLEUGEL: - Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 1 - Basisdocument Noordvleugel en NV -Utrecht 1 - Structuurdocument Noordvleugel VERSTEDELIJKING ALMERE

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Resultaten gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

Nota van B&W. Onderwerp Resultaten gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek Nota van B&W Onderwerp Resultaten gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. C.M.J. Meulenbelt Telefoon 5113707 E-mail: k.meulenbelt@haarlem.nl SO/SG Reg.nr.

Nadere informatie

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder

Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Actualisatie bestemmingsplan Lutkemeerpolder Presentatie ± 10 minuten Vragen & Discussie ± 20 minuten Ligging Ligging: Tussen de Ringvaart, de Wysentkade, de Osdorper Bovenpolder en de Ookmeerweg Historie

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol De ondergetekenden: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw S. Dijksma, handelend als bestuursorgaan, gezeteld

Nadere informatie

Den Haag Internationale Stad Scheveningen Boulevard + Worldforum

Den Haag Internationale Stad Scheveningen Boulevard + Worldforum Nota Ruimte budget 32, 6 miljoen euro (waarvan 10,8 miljoen euro voor Scheveningen Boulevard en 21,8 miljoen euro voor World Forum-gebied) Planoppervlak Scheveningen 12,5 hectare World Forum-gebied 10

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeesters en Wethouders Haarlemmermeer De heerj.j. Nobel Postbus 250 21 30 AG Haarlemmermeer Qemeer** Haarlemmermeer MEO RSC Datum: Briefni.: -b

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 24. Haarlem, 14 maart Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 24. Haarlem, 14 maart Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 24 Haarlem, 14 maart 2006 Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bijlagen: - Concept - eindrapportage gebiedsuitwerking Haarlemmermeer

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

MaaS pilot: Rotterdam The Hague Airport. Marktconsultatiedag 29 november

MaaS pilot: Rotterdam The Hague Airport. Marktconsultatiedag 29 november MaaS pilot: Rotterdam The Hague Airport Marktconsultatiedag 29 november RTHA ligt centraal in de regio Mogelijkheid tot opschaling naar andere luchthavens NL en Internationaal HUIDIG VERVOERSAANBOD Trein

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Onderwerp: Vervolgkrediet Westflank: afronden Programma van Eisen en opstellen Bestuurlijke Overeen komst

Onderwerp: Vervolgkrediet Westflank: afronden Programma van Eisen en opstellen Bestuurlijke Overeen komst ' OPLEGNOTITIE : Vervolgkrediet Westflank: afronden Programma van Eisen en opstellen Bestuurlijke Overeen komst Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust (HB 1576305) Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Inspiratieavond ruimtelijke en economische visie Rijsenhout

Inspiratieavond ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Inspiratieavond ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Programma 20.05 uur Toelichting door wethouder Elzakalai 20.15 uur Presentatie visie Rijsenhout (Gerben Enserink) 20.25 uur Presentatie Ringvaart

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/322

Raadsvoorstel 2004/322 Raadsvoorstel 2004/322 Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Raadsvergadering Ontwerp mr. A.Th.H. van Dijk Ruimte en Economie Datum 28 september 2004/27319 Samenvatting In de ontwerp reactiebrief op het

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving"

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek en omgeving" Nummer 2013.0016678 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad Ruimtelijke

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Overijssels Ontwikkelmodel

Overijssels Ontwikkelmodel Overijssels Ontwikkelmodel Inzicht in duurzaamheid geeft toekomst met uitzicht! Door Egbert Dijk op 20 oktober 2011 Inhoud Wat is duurzame ontwikkeling? Omgevingsvisie Overijssel Processtappen duurzame

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie