Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden"

Transcriptie

1 Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP

2 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor. Dit zijn de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering. Die zijn belangrijk voor een verzekering. Hierin staat onder andere: welke specifieke regels er gelden voor deze verzekering; op welke vergoedingen of hulp u recht heeft; wat niet verzekerd is op deze verzekering; wat u moet doen bij schade. Als u een verzekering bij ons afsluit, ontvangt u van ons een polisblad. Op dit polisblad staat welke dekkingen u heeft. Er staat ook dat er Algemene Voorwaarden van toepassing zijn die voor alle particuliere verzekeringen van TVM verzekeringen gelden. Na een uitleg van gebruikte begrippen beschrijven we de voorwaarden per dekking. Welke dekking u heeft, staat op uw polisblad. Als u wilt weten of wij uw schade vergoeden kijkt u niet alleen naar wat wel verzekerd is, maar is het belangrijk ook te kijken naar wat niet verzekerd is. Ook het eigen risico, de maximum vergoeding of andere bijzonderheden zijn van invloed op de hoogte van de uitkering. Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via een tussenpersoon? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Ook op onze website, vindt u uitleg over deze verzekering. Algemene Voorwaarden In de Algemene Voorwaarden staan onder andere regels en bepalingen over: het begin en einde van de verzekering; wat de verplichtingen van u en ons zijn; het vaststellen van de premie en de premiebetaling het wijzigen van de polisvoorwaarden; wat op geen enkele verzekering bij ons verzekerd is; als u klachten heeft; wie de schade vaststelt (expert). Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u precies wat u moet doen en waar u recht op heeft. Bewaar uw polisblad, met de daarbij horende documenten goed. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u altijd snel terugvinden wat u zoekt. blad 2 van 20

3 Inhoudsopgave Uitleg van gebruikte begrippen 4 1. Algemeen In welke landen bent u verzekerd? Wat als u tijdelijk een vervangende auto heeft? Wat moet u doen bij schade? Welke wijzigingen zijn belangrijk om door te geven? 5 Waarvoor bent u verzekerd? 6 2. Wettelijke aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander) 6 3. Casco (schade aan uw auto) Beperkt casco Volledig casco Wie stelt de schade vast? (expert) Welk bedrag betalen wij? Nieuwwaarderegeling 9 4. Hulpverlening bij ongeval en/of pech Ongevallen inzittenden en bestuurder Uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit Heeft u een meningsverschil met ons over de uitkering? Wanneer keren wij de schadevergoeding uit? Schadeverzekering inzittenden en bestuurder Rechtsbijstand Van wie krijgt u de rechtsbijstand? Wat is de geschillenregeling? Heeft u andere klachten over de behandeling van uw zaak? Mogen wij de premie wijzigen? 16 Premiekorting in verband met het schadeverloop Waarover krijgt u korting? Hoe berekenen wij de korting? Hoe gaan we om met de korting als de verzekering tijdelijk is stopgezet? No-claimtabel voor schadevrije jaren Welke schades hebben geen gevolgen voor de no-claimregeling? Regiokorting 17 Einde van de verzekering 17 blad 3 van 20

4 Uitleg van gebruikte begrippen U: als in deze Bijzondere Voorwaarden u staat, dan bedoelen wij naast u ook de andere verzekerden. Verzekerde: de verzekeringnemer, de eigenaar of iemand anders die de beschikking heeft over de auto; de bestuurder en de personen die met de auto worden vervoerd, of hier in- of uitstappen; de werkgever, als hij aansprakelijk is voor schade die door één van de genoemde personen is veroorzaakt. Auto: de auto die op uw polisblad genoemd staat in de standaarduitvoering, inclusief de in of aan de auto gemonteerde accessoires. Casco: de auto zelf. Aanschafwaarde: het bedrag dat u voor de auto heeft betaald. Nieuwwaarde: het bedrag dat nodig is om een nieuwe auto, van dezelfde soort en kwaliteit op het moment van de schade, te kunnen kopen. Wij bepalen wat de nieuwwaarde is op de dag van de schade. Bij de nieuwwaarde horen ook de accessoires, afleveringskosten en verwijderingsbijdrage. Restwaarde: waarde van de auto direct na de schade. Deze waarde wordt door de expert vastgesteld. Vervangingswaarde: het bedrag waarmee u een gelijkwaardige auto of onderdelen van hetzelfde merk, type en leeftijd kunt kopen. Hierbij wordt ook gelet op de kwaliteit en de staat van onderhoud. Totaal verlies: als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde direct voor de beschadiging min de restwaarde. Er is ook sprake van totaal verlies als de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde direct voor de beschadiging. Diefstal en verduistering zijn ook een vorm van totaal verlies. Accessoires: de extra spullen die niet horen tot de standaarduitrusting van de auto, maar later zijn ingebouwd. Spullen die de veiligheid bevorderen zijn ook accessoires. Brand: een vuur met vlammen dat zich op eigen kracht uitbreidt, buiten een haard. Hitte zonder vlammen, zoals schroeien, smelten, verkolen en broeien valt niet onder de omschrijving brand in deze voorwaarden. Joyriden: gedurende een korte tijd gebruik maken van een voertuig van iemand anders, zonder dat die ander daarvoor toestemming heeft gegeven. blad 4 van 20

5 1. Algemeen 1.1. In welke landen bent u verzekerd? De verzekering geldt in de landen waarvoor uw groene kaart (Internationaal Motorrijtuigenverzekeringbewijs) geldig is. De verzekering geldt ook als de auto wordt vervoerd tussen deze landen Wat als u tijdelijk een vervangende auto heeft? Kunt u uw auto tijdelijk niet gebruiken in verband met reparatie of onderhoud? Dan geldt deze verzekering ook voor een vervangende auto. U moet dit wel direct aan ons melden. De vervangende auto is net zo verzekerd als uw eigen auto voor maximaal 30 dagen. Wij vergoeden geen schade als de schade al ergens anders verzekerd is. Huurkosten vallen niet onder deze regeling. De vervangende auto moet ongeveer gelijkwaardig zijn aan uw eigen auto. Uw eigen auto mag in deze periode niet worden gebruikt Wat moet u doen bij schade? Naast de verplichtingen in de Algemene Voorwaarden: moet u ons direct op de hoogte stellen als u merkt dat de auto vermist is. U gaat akkoord met het aanmelden van de autogegevens door ons aan de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Door de overheid erkende particuliere organisaties kunnen dan ingeschakeld worden voor het terugvinden en terugbezorgen van de auto. U kunt ook zelf de vermissing van de auto doorgeven aan de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit ( die 24 uur per dag bereikbaar is. Van de vermissing moet ook zo snel mogelijk aangifte bij de politie worden gedaan; Als u het onderdeel Casco hebt verzekerd, dan moet u ook: ons eigenaar maken van de auto als er sprake is van diefstal of verduistering als wij daarom vragen. U ontvangt de schadevergoeding nadat u ons eigenaar heeft gemaakt. Is de auto weer terug? Dan kunt u tegen teruggave van de schade - vergoeding weer eigenaar worden. Dit moet u binnen 14 dagen nadat u weet dat de auto teruggevonden is aan ons vragen; in geval van totaal verlies de auto aan ons of een door ons aangewezen andere partij overdragen als wij hierom vragen. Daarna zullen wij de schade betalen. Overdragen is het overhandigen van alle delen van het kentekenbewijs, kentekenplaten, sleutels, codekaarten, boekjes, etc Welke wijzigingen zijn belangrijk om door te geven? Als de verzekering moet gelden voor een andere auto, moet u dit doorgeven voordat u in de andere auto gaat rijden. U bent daarnaast verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen, aan ons melding te doen: als u geen belang meer heeft bij de auto en de feitelijke macht erover verliest (in geval van overlijden rust deze plicht op de erfgenamen), zoals bij verkoop van de auto; als de waarde van vast in de auto gemonteerde audiovisuele-, telefoon- en/of (satelliet) navigatie-apparatuur of andere elektronische apparatuur hoger is dan 750; bij (adres)wijziging van de regelmatige bestuurder(s); bij wijziging van het gewicht van de auto, zoals vermeld op het kentekenbewijs, bijvoorbeeld door het inbouwen van een gasinstallatie; van waardewijziging ten opzichte van de oorspronkelijke nieuwwaarde of de waarde van de eventueel bijzondere uitvoering van de auto (bijvoorbeeld door het (de)monteren van accessoires); op het moment dat u weet dat u in een verzekeringsjaar meer kilometers gaat afleggen dan wij met u hebben afgesproken. De begrenzing van het aantal kilometers staat op het polisblad; bij stalling van de auto in het buitenland, of gebruik van meer dan drie maanden aaneengesloten in het buitenland. In dit geval wordt de verzekering per eerstkomende contractsvervaldatum beëindigd. blad 5 van 20

6 Waarvoor bent u verzekerd? In dit hoofdstuk beschrijven we de voorwaarden per dekking. Welke dekking u heeft, staat op uw polisblad. 2. Wettelijke aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander) Met deze dekking voldoet u aan de regels van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) om uw personenauto te verzekeren. U heeft deze dekking als het op uw polisblad staat. In onderstaand overzicht staat wat wel en niet verzekerd is. Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? Verzekerd is schade die u veroorzaakt aan anderen. Het kan gaan om schade die veroorzaakt is: a. met uw auto; b. door een gesleept voertuig, aanhanger of caravan; c. door spullen die u meeneemt op de auto, de aanhanger of de caravan. Of spullen en onderdelen die daarvan af vallen; Verder is verzekerd: d. schade met uw auto aan een ander motorrijtuig van uzelf. Behalve als deze schade ergens anders is verzekerd. Waardevermindering en gevolgschade zijn niet verzekerd; e. de kosten voor het reinigen van de bekleding van de auto als u gewonde personen kosteloos heeft vervoerd. U bent niet verzekerd voor schade: a. die wordt veroorzaakt door de persoon die de auto heeft gestolen. De persoon die weet dat hij in een gestolen auto rijdt is ook niet verzekerd. b. veroorzaakt bij het laden en lossen van spullen; c. die bestaat uit het betalen van boetes en afkoopsommen. Een afkoopsom is een bedrag dat u betaalt om te voorkomen dat u voor de rechter moet verschijnen. De reis- en verblijfskosten van uw verschijnen voor de rechter zijn ook niet verzekerd; d. aan de bestuurder van uw auto (kijk hiervoor ook naar de onderdelen 5 Ongevallen inzittenden en bestuurder en 6 Schadeverzekering inzittenden en bestuurder ); e. aan spullen die met de auto vervoerd worden. Persoonlijke spullen van de bestuurder zijn ook niet verzekerd; f. aan de auto en de aanhanger; g. op vliegvelden en luchthavens. Behalve als de schade is veroorzaakt in een gebied dat voor vliegtuigen en luchtverkeer is afgesloten; h. als de bestuurder alcohol heeft gedronken, opwekkende of bedwelmende middelen of drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als de bestuurder hierdoor de auto niet goed kon besturen, of als het volgens de wet verboden is om zo te rijden. Als de bestuurder een bloedproef of ademanalyse weigert, dan gaan wij ervan uit dat deze niet mocht rijden en is dit niet verzekerd; i. door deelnemen aan snelheidsritten of wedstrijden en het oefenen hiervoor; j. ontstaan tijdens rijles, verhuur of betaald personen- en goederenvervoer; k. als u niet aan de verplichtingen die gelden voor deze verzekering heeft voldaan; l. die wordt veroorzaakt door de persoon die van u geen toestemming heeft om de auto te gebruiken. m. als de bestuurder geen geldig rijbewijs voor de auto heeft of als de rijbevoegdheid is ontzegd. Is uw rijbewijs verlopen? Dan bent u wel verzekerd als het vernieuwde rijbewijs zonder keuring of rijtest verkregen kan worden. Er is een situatie dat de onder h tot en met m genoemde schade wel is verzekerd. Dat is het geval als u kunt bewijzen dat u niet wist en niet wilde dat het gebeurde. En het ook niet kon voorkomen. In artikel 8 Wat is niet verzekerd? van de Algemene Voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is. Eigen risico Wat is de hoogte van de vergoeding? Wat moet u verder nog weten? Uw eigen risico staat vermeld op het polisblad. Wij betalen: maximaal het verzekerde bedrag dat vermeld staat op het polisblad; een hoger bedrag als er een schade ontstaat in het buitenland en er in dat land een hoger wettelijk verplicht verzekerd bedrag geldt. Wij betalen dan maximaal dat bedrag; boven het verzekerde bedrag de proceskosten. Hiermee bedoelen we kosten van verweer, wettelijke rente en kosten van rechtsbijstand op verzoek van ons. Wordt er met uw auto een schade in het buitenland veroorzaakt? En neemt de buitenlandse overheid uw auto in beslag, of wordt u vastgehouden? Dan moet u soms een bedrag betalen om vrij te komen of om uw auto terug te krijgen. Wij kunnen dat bedrag tot voorschieten. Zodra de buitenlandse overheid een bedrag teruggeeft, moet u ervoor zorgen dat wij dit bedrag binnen 10 dagen ontvangen. Krijgt u het geld niet van de buitenlandse overheid terug? Ook dan moet u het voorschot toch binnen één jaar aan ons terugbetalen. Is een schade niet verzekerd, maar moeten wij deze toch betalen volgens de wet? Dan mogen wij dit bedrag op u verhalen. Als u de auto niet meer in bezit heeft, moet u dit binnen 7 dagen bij ons melden. Heeft u dit gedaan en ontstaat er dan een schade? Dan verhalen wij de schade niet op u. Wij mogen de schade van de tegenpartij rechtstreeks betalen. blad 6 van 20

7 3. Casco (schade aan uw auto) In dit hoofdstuk worden de verschillende cascodekkingen beschreven. Op uw polisblad staat of u één van deze dekkingen heeft Beperkt casco U kunt op het polisblad zien of u dit onderdeel verzekerd heeft. Wat verzekeren we? Verzekerd is schade die plotseling en onverwacht is ontstaan aan de eigen auto. Wij vergoeden alleen de schade die direct is veroorzaakt door: a. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag; b. diefstal, verduistering, inclusief schade die is ontstaan tijdens deze periode. Als het voertuig niet binnen 30 dagen na aangifte is teruggevonden heeft u recht op een vergoeding. In artikel 3.4 Welk bedrag betalen wij? en 3.5 Nieuwwaarderegeling kunt u lezen wanneer u recht heeft op een vergoeding en hoe hoog deze is; c. inbraak, vandalisme en joyriding; d. botsing met dieren; e. luchtvaartuigen of voorwerpen die hieruit vallen; f. natuurgeweld: overstroming, hagel, lawine, aardbeving, vulkanische uitbarsting, vallend gesteente of aardverschuiving; g. ruitbreuk: het breken of barsten van voor-, zij-, achter- en panoramische ruiten en zonnedaken; h. storm: het omwaaien van de auto, het open waaien van portieren of het vallen van spullen op- of tegen de auto. Er is sprake van storm als het harder waait dan windkracht 7; i. transport per boot, trein, vliegtuig (maar niet schrammen, krassen of lakschade) als u de auto aan een transportonderneming hebt meegegeven; j. inwerking van chemische stoffen als gevolg van een milieu verstorende gebeurtenis; k. het vervangen van autosloten tot 1.000, als de sleutels met geweld of onder bedreiging zijn afgenomen, of nadat ze na inbraak uit de woning zijn gestolen. Let op: Alleen directe schade is verzekerd. Bijvoorbeeld: u verliest de macht over het stuur door een botsing met een dier en vervolgens botst u tegen een boom. De schade door de botsing met het dier wordt vergoed. Andere schade wordt niet vergoed, zoals schade doordat u tegen een boom bent gebotst. Als u ruitschade heeft, moet u uw groene kaart raadplegen. Hierop staat vermeld met wie wij afspraken hebben gemaakt voor het repareren of vervangen van uw ruit. Wat verzekeren we niet? Niet verzekerd is schade: a. ontstaan door bevriezing; b. aan banden, als er verder geen schade is; c. door het tanken van verkeerde brandstof of het gebruiken van verkeerde olie; d. aan het mechanisme. Dit zijn de onderling beweegbare en aan elkaar verbonden onderdelen van uw auto. Als deze schade een gevolg is van een verzekerde situatie, is deze schade wel verzekerd; e. ontstaan door slijtage of door slecht onderhoud; f. door constructie- en materiaalfouten; g. die ontstaat doordat de auto minder waard wordt. Nadat de schade gerepareerd is kan uw auto een lagere waarde hebben dan voor de schade. Dit verschil betalen wij niet; h. die ontstaat doordat u uw auto niet kunt gebruiken; i. die veroorzaakt wordt tijdens inbeslagname door de overheid. j. ontstaan tijdens rijles, verhuur of betaald personen- en goederenvervoer; k. door deelnemen aan snelheidsritten of wedstrijden en het oefenen hiervoor; l. als de bestuurder alcohol heeft gedronken, opwekkende of bedwelmende middelen of drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als de bestuurder hierdoor de auto niet goed kon besturen, of als het volgens de wet verboden is om zo te rijden. Als de bestuurder een bloedproef of ademanalyse weigert, dan gaan wij ervan uit dat de bestuurder niet mocht rijden en is dit niet verzekerd; m. die wordt veroorzaakt door de persoon die van u geen toestemming heeft om de auto te gebruiken; n. als de bestuurder geen geldig rijbewijs voor de auto heeft of als de rijbevoegdheid is ontzegd. Is uw rijbewijs verlopen? Dan bent u wel verzekerd als het vernieuwde rijbewijs zonder keuring of rijtest verkregen kan worden; o. door diefstal en joyriding als de alarminstallatie niet was ingeschakeld. Er is een situatie dat de onder j tot en met n genoemde schade wel is verzekerd. Dat is het geval als u kunt bewijzen dat u niet wist en niet wilde dat het gebeurde. En het ook niet kon voorkomen. In artikel 8 Wat is niet verzekerd? van de Algemene Voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is. blad 7 van 20

8 Eigen risico Wat is de vergoeding? Uw eigen risico staat vermeld op het polisblad. Uw eigen risico voor ruitschade staat vermeld op uw groene kaart. Er geldt geen eigen risico voor de vergoedingen voor Autopapieren en vignetten, Kosten bewaking en Averij grosse. In artikel 3.4 Welk bedrag betalen wij? kunt u lezen hoe wij de schade vaststellen Volledig casco U kunt op het polisblad zien of u dit onderdeel verzekerd heeft. Wat verzekeren we? Wat verzekeren we niet? Eigen risico Wat is de vergoeding? Verzekerd is schade die plotseling en onverwacht is ontstaan aan de eigen auto. Wij verzekeren alleen de schade die direct is veroorzaakt door: alles waarvoor u ook verzekerd bent volgens het onderdeel Beperkt casco; botsen, omslaan, van de weg raken of in het water terecht komen. Deze oorzaken zijn ook verzekerd als dit kwam doordat uw auto niet helemaal in orde was, maar u niet wist of kon weten dat dit ging gebeuren; alle andere oorzaken die van buitenaf schade aan uw auto toebrengen. Alles wat niet verzekerd is volgens het onderdeel Beperkt casco; Uw eigen risico staat vermeld op het polisblad. Uw eigen risico voor ruitschade staat vermeld op uw groene kaart. Er geldt geen eigen risico voor de vergoedingen voor Autopapieren en vignetten, Kosten bewaking en Averij grosse. In artikel 3.4 Welk bedrag betalen wij? kunt u lezen hoe wij de schade vaststellen Wie stelt de schade vast? (expert) In de Algemene Voorwaarden artikel Wie stelt de schade vast? kunt u meer lezen over het inschakelen van een expert Welk bedrag betalen wij? Auto Wij betalen de reparatiekosten. Wij betalen de reparatiekosten niet als er sprake is van totaal verlies van uw auto. Totaal verlies betekent dat de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde direct voor de beschadiging min de restwaarde. Er is ook sprake van totaal verlies als de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde direct voor de beschadiging. Diefstal en verduistering zijn ook een vorm van totaal verlies. Bij totaal verlies betalen wij volgens de nieuwwaarderegeling, genoemd in artikel 3.5 Nieuwwaarderegeling. Alle vergoedingen worden verminderd met de restwaarde van uw beschadigde auto. Accessoires Wij betalen schade aan losse spullen die voor de veiligheid in de auto aanwezig zijn, zoals brandblusapparatuur, gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel en verbanddoos. Wij betalen ook schade aan spullen die ervoor zorgen dat de auto minder snel gestolen zal worden, zoals alarminstallatie, voertuig volgsysteem of een stuurklem. Is er audiovisuele-, communicatie- en/of navigatieapparatuur of andere elektronische apparatuur beschadigd die niet door de fabrikant, maar later vast in de auto is gemonteerd? Dan betalen wij de vervangingswaarde, maar maximaal 750. Als bij het begin van de verzekering rekening is gehouden met een hoger te verzekeren bedrag, dan betalen wij maximaal dat bedrag. Voor losse navigatieapparatuur betalen wij alleen de schade als de auto is beschadigd door een ongeval. Wij betalen de vervangingswaarde van deze apparatuur, maar maximaal 750. Autopapieren en vignetten Wij betalen vervanging van het kentekenbewijs, het rijbewijs en in het buitenland benodigde autopapieren en vignetten als deze niet meer bruikbaar zijn door een verzekerde schade. Kosten bewaking Wij betalen de kosten van bewaking van het voertuig, zelfs als deze kosten boven het verzekerde bedrag uitkomen. Averij grosse Wij betalen de bijdrage voor averij grosse in geval van vervoer over water. Apparatuur Is er apparatuur beschadigd die oorspronkelijk is gemonteerd door de fabrikant als vast onderdeel van de auto? Dan vergoeden wij de reparatiekosten. blad 8 van 20

9 3.5. Nieuwwaarderegeling De waarde direct voor de beschadiging of het verlies bepalen wij aan de hand van: de oorspronkelijke nieuwwaarde, en; de leeftijd van de auto op het moment van de schade. In onderstaande tabel staat wat voor u van toepassing is. Bij totaal verlies gaan wij voor de vergoeding uit van deze waarde zoals in de tabel genoemd. Alle vergoedingen worden verminderd met de restwaarde. Bij diefstal en verduistering is er geen restwaarde. Leeftijd auto Oorspronkelijke nieuwwaarde Aankoopnota aanwezig? Hoogte van de schadevergoeding Nieuw bij afgifte van het NL kenteken-bewijs tot 1 jaar Niet van toepassing Niet van toepassing De huidige nieuwwaarde. Jonger dan 10 jaar Minder dan Ja De eerste 3 jaren na de aanschafdatum van de auto wordt de aanschafwaarde volgens de originele aankoopnota van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven autobedrijf vergoed. Daarna wordt de vervangingswaarde vergoed. Nee Ouder dan 10 jaar Minder dan Niet van toepassing De eerste 3 jaren na de aanschafdatum wordt 110% van de vervangingswaarde van de auto direct voor het ongeval vergoed. Daarna wordt de vervangingswaarde vergoed. De vervangingswaarde op het moment vlak voor het ongeval. Vanaf 1 tot en met 3 jaar Meer dan Ja De nieuwwaarde onder aftrek van de volgende afschrijvingspercentages, te rekenen vanaf de datum eerste toelating van de auto: 1,5% per maand over maximaal de eerste van deze nieuwwaarde; 2 % per maand over het meerdere. Nee 110% van vervangingswaarde vlak voor het ongeval. Ouder dan 3 jaar Meer dan N.v.t. De vervangingswaarde op het moment vlak voor het ongeval. Voorbeeld van de nieuwwaarderegeling bij totaal verlies Als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde voor de beschadiging min de restwaarde, dan is er sprake van totaal verlies. Dan is de nieuwwaarderegeling van toepassing. Met onderstaand voorbeeld verduidelijken we dit. Leeftijd van de auto 2 jaar, door u nieuw gekocht bij de dealer. Oorspronkelijke nieuwwaarde auto Reparatiekosten na een schade Restwaarde auto na de schade De reparatiekosten ( ) zijn hoger dan de waarde direct voor de schade min de restwaarde ( / = )). Hierdoor is de nieuwwaarderegeling van toepassing. In de tabel kunt u lezen dat de vergoeding afhankelijk is van de nieuwwaarde en de leeftijd van de auto. In dit geval vergoeden wij daarom de oorspronkelijke aanschafwaarde volgens de aankoopfactuur (=nieuwwaarde) min de restwaarde. U ontvangt dus / is Hier gaat nog wel het eigen risico vanaf. De hoogte van dit eigen risico staat op uw polisblad. blad 9 van 20

10 4. Hulpverlening bij ongeval/pech Hulpverlening bij een ongeval heeft u altijd als u het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid heeft verzekerd. Daarnaast heeft u hulpverlening bij pech als u het onderdeel Volledig casco heeft verzekerd. Als u gebruik wilt maken van hulpverlening, dan moet u telefonisch contact opnemen met de Alarmcentrale. Op de groene kaart kunt u de gegevens vinden. De Alarmcentrale bepaalt hoe de hulpverlening en betaling van kosten plaatsvindt. Wat is verzekerd binnen Nederland? U krijgt hulp van de hulpdienst als de auto of aanhanger door een ongeval, brand of andere oorzaak (maar niet bij pech) niet meer kan rijden. Of als de bestuurder of passagiers door dit ongeval de auto niet meer kunnen besturen. De hulp bestaat uit: vervoer van de auto en aanhanger naar één door u te bepalen adres in Nederland; vervoer van de bestuurder en passagiers en bagage per taxi naar één adres in Nederland. Wat is verzekerd buiten Nederland? U krijgt hulp van de hulpdienst als de auto of aanhanger door een ongeval, brand of andere oorzaak (maar niet bij pech) niet meer kan rijden. Of als de bestuurder of passagiers door dit ongeval de auto niet meer kunnen besturen. De hulp bestaat uit: berging en vervoer naar de dichtstbijzijnde garage; vervoer van de auto en/of aanhanger naar één adres in Nederland als (nood)reparatie binnen 4 werkdagen niet mogelijk is. Dit geldt alleen als de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van de beschadigde auto en/of aanhanger; invoering of vernietiging van de auto in het buitenland, als de kosten van vervoer hoger zijn dan de waarde van de beschadigde auto en/of aanhanger; vergoeding van de kosten van vervoer van bagage en passagiers naar Nederland, als de auto niet kan worden gerepareerd: per taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation; per trein 2e klasse naar Nederland en vervolgens per taxi naar de plaats van bestemming in Nederland. Als u naast het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid ook het onderdeel Volledig Casco heeft verzekerd, dan heeft u ook recht op: hulpverlening zoals hierboven omschreven, zowel na ongeval als na pech. Bij pech wordt maximaal 125 voor een noodreparatie langs de weg vergoed; bestellen en toezenden van onderdelen, als dit noodzakelijk is voor de reparatie. een daggeldvergoeding van 15 per dag in de periode dat u de auto niet kunt gebruiken totdat de auto is gerepareerd of redelijkerwijs gerepareerd had kunnen zijn. U krijgt de daggeldvergoeding maximaal 10 dagen. Ingeval van diefstal of verduistering ontvangt u de vergoeding tot het moment dat het voertuig is teruggevonden, maar maximaal 30 dagen. Bij de daggeldvergoeding is geen eigen risico van toepassing. Wat is niet verzekerd? Niet verzekerd is: hulp en kosten zonder onze toestemming of die van de Alarmcentrale; kosten van onderdelen en reparatiekosten; hulpverlening als de bestuurder alcohol heeft gedronken, opwekkende of bedwelmende middelen of drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als de bestuurder hierdoor de auto niet goed kon besturen, of als het volgens de wet verboden is om zo te rijden. Als de bestuurder een bloedproef of ademanalyse weigert, dan gaan wij ervan uit dat deze niet mocht rijden en is dit niet verzekerd. In artikel 8 Wat is niet verzekerd? van de Algemene Voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is. Wat moet u nog meer weten? Als wij kosten hebben betaald die niet zijn verzekerd, dan moet u deze op ons verzoek aan ons terugbetalen. U moet uw volledige medewerking verlenen aan de Alarmcentrale. blad 10 van 20

11 5. Ongevallen inzittenden en bestuurder Met deze dekking heeft u voor de inzittenden van de auto, waaronder de bestuurder, een ongevallenverzekering. U heeft deze dekking als het op uw polisblad staat. Voor dit onderdeel verstaan wij onder: Ongeval: Een plotseling van buitenaf op het lichaam inwerkend fysiek geweld. Dit leidt rechtstreeks tot lichamelijk letsel of de dood van verzekerde. Een arts moet dit kunnen vaststellen. Onder een ongeval verstaan we ook: ontwrichten, verstuiken en het scheuren van spieren en pezen door een plotselinge krachtsinspanning; wondinfectie en bloedvergiftiging als gevolg van een ongeval; complicaties of verergering door eerste hulp of medische behandeling na een ongeval; direct inwerken van of vergiftiging door een gas, damp of stof en ook besmetting door het binnenkrijgen van ziektekiemen of allergenen door een onvrijwillige val in het water of andere stof; verbranden, verdrinken, stikken, bevriezen, zonnesteek, uitputting, verhongeren, verdorsten en getroffen worden door de bliksem of andere elektrische ontlading. Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? Verzekerd is: overlijden (Rubriek A) van degenen die met uw toestemming in uw auto zitten, door een ongeval met die auto; blijvende invaliditeit (Rubriek B) van degenen die met uw toestemming in uw auto zitten, door een ongeval met die auto. Dit moet wel medisch aantoonbaar zijn. De verzekering geldt ook tijdens in- en uitstappen, tanken van brandstof, het verlenen van eerste hulp bij een ongeval en het verrichten van noodreparaties. Er wordt geen uitkering gedaan: als één van de situaties genoemd onder artikel 2 Wettelijke aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander) Wat is niet verzekerd van toepassing is; bij vechten of bewuste roekeloosheid (waagstuk). Dit is wel verzekerd bij een poging tot het redden van mens of dier. Ook is het verzekerd als het gaat om zelfverdediging en afweren van een dreigend gevaar; bij het plegen van een misdrijf of erbij betrokken zijn; als een ongeval het gevolg is van ziekte van verzekerde. Als de ziekte het gevolg is van een eerder ongeval dat verzekerd was, dan is dat wel verzekerd; bij verergering van de gevolgen van het ongeval door ziekte, een geestelijke of lichamelijke afwijking; voor blijvende invaliditeit als de inzittende 70 jaar of ouder is; voor psychische aandoeningen. Dit is wel verzekerd als dit het gevolg is van hersenletsel door het ongeval; voor invaliditeit gekoppeld aan de uitoefening van een specifiek beroep; als u niet op een zitplaats in de auto zat; aan de bestuurder als deze alcohol heeft gedronken, opwekkende of bedwelmende middelen of drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als de bestuurder hierdoor de auto niet goed kon besturen, of als het volgens de wet verboden is om zo te rijden. Als de bestuurder een bloedproef of ademanalyse weigert, dan gaan wij ervan uit dat deze niet mocht rijden en is dit niet verzekerd. In artikel 8 Wat is niet verzekerd? van de Algemene Voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is. Wat is de hoogte van de vergoeding? Wat te doen bij een ongeval? Bij overlijden ontvangen de erfgenamen het verzekerde bedrag van Rubriek A. Als er al een uitkering is gedaan voor blijvende invaliditeit (Rubriek B) wordt deze van het verzekerde bedrag van Rubriek A afgetrokken. Bij volledige invaliditeit wordt het verzekerde bedrag van Rubriek B uitgekeerd. Bij niet volledige invaliditeit geldt de regeling zoals in artikel 5.1 Uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit vermeld staat. Er wordt een lagere uitkering gedaan: als u voor het ongeval al ziek was of als u een geestelijke of lichamelijke afwijking had. Wij stellen het percentage van invaliditeit vóór het ongeval vast, en wij stellen het percentage van invaliditeit na het ongeval vast. Het verschil hiertussen keren wij uit. Beide percentages worden vastgesteld zoals wij hebben omschreven in deze verzekering; als u bij een verkeersongeval geen autogordel droeg of als kinderen niet volgens de wettelijke regels vervoerd worden. Dan wordt de uitkering verminderd met 25%. Als het niet dragen van de autogordel of het niet volgens de regels vervoeren van kinderen geen invloed heeft gehad op de schade, dan wordt de vermindering niet toegepast. In het geval van overlijden moeten wij dat zo snel mogelijk weten. De nabestaanden moeten meewerken aan een sectie. Bij invaliditeit moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. En u moet meewerken aan een geneeskundig onderzoek en de medische behandeling. Elk recht op een uitkering vervalt als na drie jaar nog geen aangifte van het ongeval is gedaan. Zodra wij alle gegevens hebben en er een medische eindtoestand is, zullen wij de hoogte van de uitkering bepalen en aan u doorgeven. Is de blijvende invaliditeit nog niet vast te stellen omdat deze nog kan veranderen? Dan mogen wij in alle redelijkheid de beslissing over de uitkering uitstellen. Zie ook artikel 1.3 Wat moet u doen bij schade? blad 11 van 20

12 Wat moet u nog meer weten? Alleen de verzekerde (of de erfgenamen bij overlijden) ontvangt de uitkering. Het aantal verzekerde inzittenden, inclusief de bestuurder, staat vermeld op het polisblad. Als er meer inzittenden aanwezig zijn tijdens het ongeval wordt de uitkering naar verhouding verminderd. Bij overlijden door een ongeval keren wij het verzekerde bedrag uit. Overlijdt de verzekerde binnen een jaar na het ongeval? Dan worden de bedragen die voor blijvende invaliditeit zijn uitgekeerd voor dit zelfde ongeval van de uitkering afgetrokken. Bij blijvende invaliditeit krijgt u een percentage van het verzekerde bedrag vergoed. Hoe hoog dit percentage is kunt u zien in artikel 5.1 Uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit. Bij blijvende invaliditeit anders dan hierboven omschreven, wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het percentage blijvende invaliditeit. Bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van de verzekerde. Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast, zodra de toestand stabiel is (dus niet meer zal verbeteren of verslechteren). Als bestaande aandoeningen en/of gebreken de gevolgen van een ongeval vergroot, keren we niet meer uit dan wanneer de verzekerde helemaal valide en gezond zou zijn. De uitkering wordt gedaan aan de persoon die het ongeval is overkomen. Bij overlijden wordt de uitkering gedaan aan: uw echtgeno(o)t(e) als u op het moment van overlijden bent getrouwd; uw partner, zoals vermeld in het notarieel samenlevingscontract of het geregistreerd partnerschap, waarmee u op het moment van overlijden ongehuwd samenwoont. Als u op het moment van overlijden geen echtgeno(o)t(e) of partner heeft wordt de uitkering gedaan aan uw erfgenamen; zijn die er niet, dan keren wij niet uit Uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit Bij niet volledige invaliditeit ontvangt u een percentage van het bedrag waarvoor u zich heeft verzekerd. Bij volledig (functie) verlies van: Beide ogen 100% Eén oog 30% Als uit deze verzekering volledige uitkering is verleend voor één oog, het andere oog 70% Het gehoor van beide oren 50% Het gehoor van één oor 20% Als uit deze verzekering volledige uitkering is verleend voor één oor, het andere oor 30% Reuk en/of smaak 10% Een arm tot in het schoudergewricht 75% Een arm tot in het ellebooggewricht 67,5% Ellebooggewricht 60% Een hand 60% Een duim 25% Een wijsvinger 15% Een middelvinger 12% Een ringvinger of pink 10% Een been tot in het heupgewricht 70% Een been tot in het kniegewricht 60% Een voet tot in het enkelgewricht 50% Een grote teen 5% Een andere teen 3% U ontvangt maximaal 100% van het verzekerde bedrag. Kunt u een lichaamsdeel nog wel gedeeltelijk gebruiken? Dan ontvangt u een deel van het percentage. Kunt u meer dan één vinger van de hand niet gebruiken? Dan ontvangt u niet meer dan bij (functie)verlies van de hele hand Heeft u een meningsverschil met ons over de uitkering? Heeft u een meningsverschil met ons over de hoogte van de uitkering? Of over het recht op een uitkering? Dan wordt er een commissie van 3 artsen aangesteld. Eén arts zal door u worden aangewezen en één door ons. Daarna moeten deze twee een derde arts kiezen, voordat zij aan het onderzoek beginnen. Als de eerste twee het niet met elkaar eens worden, dan zal de derde arts een uitspraak doen. Aan deze uitspraak moet iedereen zich houden Wanneer keren wij de schadevergoeding uit? Wij doen binnen 3 jaren na het ongeval een uitkering voor blijvende invaliditeit. Wij doen de uitkering eerder als kan worden vastgesteld dat de gezondheidssituatie niet meer zal veranderen. Overlijdt de verzekerde binnen 1 jaar na het ongeval? En is het overlijden niet het gevolg van het ongeval? Als wij nog geen uitkering hebben gedaan voor blijvende invaliditeit, dan zullen wij deze uitkering ook niet meer doen. Overlijdt de verzekerde later dan 1 jaar na het ongeval? En is het overlijden niet het gevolg van het ongeval? Als wij nog geen uitkering hebben gedaan voor blijvende invaliditeit dan zullen wij dit nu wel doen. Wij betalen op basis van de invaliditeit alsof de verzekerde in leven was gebleven. Is na één jaar nog geen blijvende invaliditeit vastgesteld? Dan wordt de uitkering (na het eerste jaar) verhoogd met 5% per jaar. blad 12 van 20

13 6. Schadeverzekering inzittenden en bestuurder Met deze dekking heeft u voor de inzittenden van de auto, waaronder de bestuurder, een verzekering die de schade aan de inzittenden vergoed door een verkeersongeval met de auto. U heeft deze dekking als het op uw polisblad staat. Wat is verzekerd? Verzekerd is: schade aan de inzittenden van uw auto, waaronder de bestuurder, door een verkeersongeval. Met schade bedoelen we dat de inzittenden door het ongeval letsel hebben, of aan de gevolgen van het ongeval zijn overleden; schade aan de spullen van de inzittenden van uw auto, waaronder de bestuurder, door een verkeersongeval. De spullen waren tijdens het ongeval in of bij de auto aanwezig en zijn beschadigd of kapot. Het gaat hier om privéspullen. De verzekering geldt ook tijdens in- en uitstappen, tanken van brandstof, het verlenen van eerste hulp bij een ongeval en het verrichten van noodreparaties. Wat is niet verzekerd? Er wordt geen uitkering gedaan: als een van de situaties genoemd onder artikel 2 Wettelijke aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander) Wat is niet verzekerd van toepassing is; voor schade die al door het onderdeel 2 Wettelijk aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander) vergoed wordt; voor de auto zelf, een aanhangwagen of caravan en de accessoires daarvan; voor geld en geldswaarden; als er een beroep kan worden gedaan op een andere verzekering. Dan gaat die andere verzekering voor; als u niet op een zitplaats in de auto zat; aan de bestuurder als deze alcohol heeft gedronken, opwekkende of bedwelmende middelen of drugs heeft gebruikt of medicijnen heeft ingenomen. En als de bestuurder hierdoor de auto niet goed kon besturen, of als het volgens de wet verboden is om zo te rijden. Als de bestuurder een bloedproef of ademanalyse weigert, dan gaan wij ervan uit dat deze niet mocht rijden en is dit niet verzekerd. In artikel 8 Wat is niet verzekerd? van de Algemene Voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is. Wat is de hoogte van de vergoeding? Hebben er meer verzekerden schade? En komt de totale schade boven het verzekerde bedrag? Dan krijgt iedereen een evenredig deel. Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. De maximale vergoeding staat op het polisblad vermeld. Is er meer schade en is iemand anders aansprakelijk? Dan gaat uw vordering op de aansprakelijke partij vóór op het verhalen van de door ons betaalde schade. Als er letsel is gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Als er schade is aan privéspullen vergoeden wij de reparatiekosten. Is de schade niet te repareren? Dan betalen wij de waarde van de spullen vlak voor het ongeval min de restwaarde. Als u bij een verkeersongeval geen autogordel droeg of als kinderen niet volgens de wettelijke regels vervoerd worden, dan wordt de uitkering verminderd met 25%. Als het niet dragen van de autogordel of het niet volgens de regels vervoeren van kinderen geen invloed heeft gehad op de schade, dan wordt de vermindering niet toegepast. blad 13 van 20

14 7. Rechtsbijstand Met deze dekking krijgt u juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding. U heeft ook recht op rechtsbijstand als u een conflict heeft over aanschaf of onderhoud van de auto. U heeft deze dekking als het op uw polisblad staat. In onderstaand overzicht leest u wat wel en niet verzekerd is. TVM heeft de behandeling van rechtsbijstand uitbesteed aan uitvoeringsinstanties. Deze behartigen namens ons uw belangen. De uitvoeringsinstanties zijn: TVM rechtshulp B.V., gevestigd te Hoogeveen. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam; Wij bepalen welke uitvoeringsinstantie wordt ingezet. Wat is verzekerd? Verzekerd is rechtsbijstand die te maken heeft met: deelname aan het verkeer met de verzekerde auto, eventueel met gekoppelde aanhanger of caravan; overeenkomsten met een bedrijf over de aankoop, verkoop, het onderhoud of de reparatie van de auto gedurende de looptijd van de verzekering. Het moet gaan om een bedrag van meer dan 100. Bij aankoop moet er een schriftelijke garantie zijn afgegeven door de verkoper; het verhalen van schade aan de auto, ook als de oorzaak niet te maken heeft met deelname aan het verkeer. Vindt de uitvoeringsinstantie de kans zeer klein dat u gelijk krijgt? Dan verleent de uitvoeringsinstantie geen rechtsbijstand. Als u het hier niet mee eens bent kunt u gebruik maken van de geschillenregeling, genoemd in artikel 7.2 Wat is de geschillenregeling?. De verzekering geldt voor: u; diegene die met uw toestemming in de auto rijdt of daarmee is vervoerd; de nabestaanden van de hiervoor genoemde verzekerde. Nabestaanden kunnen alleen rechtsbijstand inschakelen in verband met voorzieningen in de kosten van levensonderhoud. Waar bent u verzekerd? U bent verzekerd in de landen op de groene kaart: voor het verhalen van schade aan uw auto of schade aan spullen van inzittenden in uw auto. Maar ook als een inzittende letsel heeft opgelopen; voor strafzaken; voor conflicten over rekeningen van een bergingsbedrijf of garage. Voor conflicten over aankoop en onderhoud van uw auto bent u alleen verzekerd binnen Nederland. blad 14 van 20

15 Wat is niet verzekerd? Niet verzekerd is rechtsbijstand die verband houdt met: de aankoop van een auto, als het verkopende bedrijf geen schriftelijke garantie heeft gegeven; een onrechtmatige daad door u. U doet bewust of onbewust iets waardoor een ander schade lijdt. Het veroorzaken van de schade is aan u te verwijten. De ander eist van u een vergoeding van zijn geleden schade; overheidshandelen, -maatregelen, -beschikkingen en besluiten. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met regels die voor iedereen gelden; een conflict met iemand die volgens deze voorwaarden ook verzekerd is op deze verzekering. In dat geval krijgt alleen de verzekeringnemer rechtsbijstand; een strafzaak waarbij u wordt verdacht van opzet. Als later uit het vonnis blijkt dat u volledig bent vrijgesproken, zal de uitvoeringsinstantie de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand alsnog betalen; een conflict met ons over het onderdeel Rechtsbijstand, bijvoorbeeld over uitleg en toepassing van de voorwaarden. In dat geval kunt u een beroep doen op de geschillenregeling, genoemd in artikel 7.2 Wat is de geschillenregeling? ; situaties waarbij u uw behoefte aan rechtsbijstand kon voorkomen maar dat niet heeft gedaan. Of situaties waarbij u bewust schade heeft veroorzaakt; schade als u een beroep zou kunnen doen op een andere verzekering. Of als deze verzekering niet bestaan had, beroep zou kunnen doen op een andere verzekering; rijles, verhuur of betaald personen- en goederenvervoer; fouten van een externe deskundige die namens u optreedt; het gebruik van alcohol, opwekkende of bedwelmende middelen, drugs of medicijnen. En als de bestuurder hierdoor de auto niet goed kon besturen, of als het volgens de wet verboden is om zo te rijden. Als de bestuurder een bloedproef of ademanalyse weigert, dan gaan wij ervan uit dat deze niet mocht rijden en is dit niet verzekerd. De verzekering geldt ook niet als: er sprake is van uitstel van betaling of als u in staat van faillissement verkeert. Ook verweer tegen een aanvraag tot faillissement of uitstel van betaling is niet verzekerd; u verplichtingen van iemand anders heeft overgenomen. Of als verplichtingen van iemand anders op u zijn overgegaan. In artikel 8 Wat is niet verzekerd? van de Algemene Voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is. Wat is de hoogte van de vergoeding? De kosten van advies en behandeling door de eigen medewerkers van de uitvoeringsinstantie worden onbeperkt betaald; Verder worden de kosten van rechtsbijstand betaald tot een bedrag van per geval. De uitvoeringsinstantie betaalt: de kosten van de in overleg met hen ingeschakelde externe deskundigen, bijvoorbeeld een expert of een advocaat; de kosten van de door de eigen of externe deskundigen genomen maatregelen; de kosten van getuigen, als dit door de rechter is toegewezen; uw proceskosten en die van de tegenpartij, voor zover die door een onherroepelijk vonnis betaald moeten worden; de kosten van het uitvoeren van een vonnis, maximaal 5 jaar nadat dit vonnis definitief is geworden; noodzakelijke reis- en verblijfkosten, als u persoonlijk moet verschijnen voor een buitenlands gerecht. Doet u een beroep op rechtsbijstand en hebben anderen ook een belang hierbij? Dan betaalt de uitvoeringsinstantie alleen de kosten van rechtsbijstand voor uw deel, in verhouding tot het totaal aantal belanghebbenden. Wat moet u verder nog weten? Zijn de kosten van rechtsbijstand hoger dan uw schade? Dan heeft de uitvoeringsinstantie het recht uw schade te betalen. U krijgt dan geen rechtsbijstand. Heeft iemand anders de schade toegebracht en is deze niet in staat om de schade te betalen? Dan betaalt de uitvoeringsinstantie deze schade aan u. De uitvoeringsinstantie betaalt in zo n geval maximaal Het moet wel vaststaan dat u recht heeft op de vergoeding. Ook moet vaststaan dat u de schade niet op een andere manier vergoedt kan krijgen. Is het onduidelijk of er wel echt een juridisch probleem is? Dan moet u een rapport door een deskundige laten opmaken. Hierin moeten oorzaak, veroorzaker en gevolgen van de schade staan. Als dit rapport aantoont dat er een juridisch probleem is, neemt de uitvoeringsinstantie deze in behandeling. De uitvoeringsinstantie betaalt soms kosten voor u. Bijvoorbeeld de kosten voor een rechtszaak. Krijgt u die kosten terug van de persoon met wie u een conflict heeft? Dan moet u ze aan de uitvoeringsinstantie terugbetalen. blad 15 van 20

16 7.1. Van wie krijgt u de rechtsbijstand? Wie helpt u? De rechtsbijstand krijgt u van de medewerkers van de uitvoeringsinstantie. De uitvoeringsinstantie beslist of een eigen medewerker of externe deskundige uw zaak behandelt. Een externe deskundige is een advocaat of een andere persoon die verstand heeft van uw zaak. Als uw zaak niet behandeld mag of kan worden door een eigen medewerker van de uitvoeringsinstantie, mag u zelf een advocaat kiezen. Wanneer u geen voorkeur hebt, zal de uitvoeringsinstantie een advocaat kiezen. De uitvoeringsinstantie geeft de advocaat namens u opdracht. De uitvoeringsinstantie bemoeit zich dan niet meer met de inhoud van het conflict. Wij betalen alleen de kosten waarop u volgens deze verzekering recht heeft. Wilt u een beroep doen op rechtsbijstand en is uw tegenpartij ook bij ons verzekerd? Dan mag u een externe deskundige kiezen die de uitvoeringsinstantie namens u opdracht zal geven. Wilt u tijdens de behandeling van uw conflict veranderen van externe deskundige? Deze kosten van een andere externe deskundige komen alleen voor vergoeding in aanmerking na toestemming van de uitvoeringsinstantie Wat is de geschillenregeling? Als u het niet eens bent met de deskundige van de uitvoeringsinstantie kunt u het meningsverschil op onze kosten voorleggen aan een advocaat. U mag deze advocaat zelf kiezen, maar hij moet gevestigd zijn in het land waar de procedure gevoerd kan worden. De uitvoeringsinstantie geeft opdracht aan de advocaat, en stuurt alle stukken naar die advocaat. De advocaat bepaalt op basis hiervan zijn standpunt. Het standpunt en de motivering worden schriftelijk aan u en aan de uitvoeringsinstantie meegedeeld. Als de advocaat het niet met u eens is, mag u de zaak op eigen kosten buiten ons om laten behandelen. Als u dan toch in het gelijk wordt gesteld, betalen wij alsnog de kosten. Hierbij geldt wel het kostenmaximum van Wij betalen alleen de gebruikelijke én redelijke kosten. Is de advocaat het met u eens? En mag of kan de uitvoeringsinstantie uw zaak niet behandelen? Dan verwacht de uitvoeringsinstantie van u dat u een andere advocaat (geen kantoorgenoot) vraagt om de procedure voort te zetten. Als u geen andere advocaat vraagt, dan betaalt de uitvoeringsinstantie alleen als u aan het eind van de procedure gewonnen heeft Heeft u andere klachten over de behandeling van uw zaak? U kunt dan een brief of sturen naar ons Klachtenloket, Postbus 130, 7901 AW in Hoogeveen of Als u het daarna nog niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht melden bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (070) , U mag uw klacht altijd voorleggen aan de Nederlandse rechter. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. Als u van de rechter gelijk krijgt, vergoeden wij alsnog de redelijk gemaakte kosten Mogen wij de premie wijzigen? Wij mogen jaarlijks de te betalen premie voor dit onderdeel aanpassen aan de prijsontwikkelingen. Hiervoor gaan wij uit van de consumentenprijsindex voor huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U kunt de verzekering niet stoppen als u niet akkoord gaat met deze wijziging. blad 16 van 20

17 Premiekorting in verband met schadevrije jaren 8. Waarover krijgt u korting? De korting geldt voor de premies van de onderdelen 2 Wettelijke aansprakelijkheid (WA, schade aan een ander) en 3 Casco (schade aan uw auto) Hoe berekenen wij de korting? De premiekorting is afhankelijk van het schadeverloop. U heeft altijd voor beide onderdelen hetzelfde kortingpercentage. Als u bijvoorbeeld korting verliest door een cascoschade dan verliest u ook de korting voor wettelijke aansprakelijkheid. Voor het bepalen van de juiste trede op de no-claimtabel gaan wij uit van de volgende gegevens: de schadevrije jaren die zijn vermeld in Roy-data. Dit is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse autoverzekeraars voor het registreren van schadevrije jaren; het schadeverloop tijdens de looptijd van de verzekering Hoe gaan we om met de korting als de verzekering tijdelijk is stopgezet? De verzekering kan tijdelijk gestopt worden op uw verzoek of op ons verzoek als u de premie niet op tijd heeft betaald. U heeft dan tijdelijk geen verzekering. Als de verzekering daarna weer in gaat, geldt dezelfde korting die u had voordat de verzekering werd stopgezet. Na tijdelijk stopzetten van de verzekering blijft de korting maximaal 36 maanden geldig. Wanneer een verzekering langer dan 36 maanden is stopgezet, vervalt uw korting No-claimtabel voor schadevrije jaren Trede Kortingspercentage No-claimtrede in het volgende verzekeringsjaar, als u in dit verzekeringsjaar geen, 1 of 2 schaden maakt: Geen schade 1 schade 2 schaden 1 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Let op! Na 3 of meer schaden in het lopende verzekeringsjaar geldt trede 1 van de no-claimtabel. Voorbeeld no-claimtabel Stel dat uw huidige trede 10 is. In de tabel kunt u zien dat dit overeen komt met 55% korting op uw premie. Als u na één verzekeringsjaar geen schade heeft veroorzaakt die wij moeten betalen, dan gaat u naar trede 11. Dit komt overeen met 60% korting. Als wij wel een schade moeten betalen dan gaat u terug naar trede 5. Uw korting op de premie bedraagt dan 30% Welke schades hebben geen gevolgen voor de no-claimregeling? Bij de vaststelling van de treden blijft een schadegeval buiten beschouwing als: er geen schadevergoeding is betaald en wij verwachten dat dit ook niet meer zal gebeuren; de door ons betaalde schadevergoeding volledig is verhaald; wij de schade niet kunnen verhalen doordat hierover afspraken zijn gemaakt binnen het Verbond van Verzekeraars. De aansprakelijkheid van de andere partij moet dan wel vaststaan; u de schade voor eigen rekening neemt en wij uw schadevergoeding en de kosten van de door ons benoemde deskundige van u hebben terug ontvangen. U moet dit binnen één jaar nadat de omvang van de schade aan u is meegedeeld aan ons hebben terugbetaald; de schade onder het onderdeel Beperkt casco valt; wij de schade moeten betalen die het gevolg is van een aanrijding met een fietser of een voetganger, terwijl u geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Wij moeten dan de schade betalen op grond van de wet Regiokorting Wij kennen meerdere regio s. De hoogte van de premie voor de verzekering is afhankelijk van de regio waarin u woonachtig bent. Als er sprake is van meerdere regelmatige bestuurders wordt de regio met de hoogste premie aangehouden. Einde van de verzekering In aanvulling op wat in de Algemene Voorwaarden staat eindigt de verzekering: als de auto in de regel in het buitenland wordt gestald, of meer dan drie maanden aaneengesloten in het buitenland wordt gebruikt. U bent verplicht dit binnen 7 dagen aan ons door te geven. In dit geval wordt de verzekering per de eerstkomende contractsvervaldatum beëindigd; zodra wij op basis van totaal verlies de schade aan de auto hebben vergoed. blad 17 van 20

18

19 blad 19 van 20

20 TVM verzekeringen Van Limburg Stirumstraat 250 postbus AC HOOGEVEEN tel.: +31 (0) V01

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Bestelautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Bestelautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden particulieren Bijzondere Voorwaarden BVP 01012014 Bijzondere Voorwaarden bestelautoverzekering particulieren U heeft een bestelautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012017 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Klassieke voertuigenverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Klassieke voertuigenverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Klassieke voertuigenverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden KVP 01012014 Bijzondere Voorwaarden klassieke voertuigenverzekering particulieren U heeft een klassieke voertuigenverzekering bij ons

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco

Voorwaarden. Inhoud. Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders zijn

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Watersportrechtsbijstand 2013

Bijzondere voorwaarden Watersportrechtsbijstand 2013 Bijzondere voorwaarden Watersportrechtsbijstand 2013 WRB2013V01 De bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. In deze bijzondere voorwaarden vindt u de regels die speciaal voor

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Volledig Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Volledig Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders zijn

Nadere informatie

Oldtimerverzekering (auto of motor)

Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering Als je in of op een oldtimer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Beperkt Casco PB-A-BepC2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Beperkt Casco (PB-A-BepC2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie is verzekerd? 2

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Kampeerautoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Kampeerautoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Kampeerautoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco

Voorwaarden. Inhoud. Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Volledig Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Volledig Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Kampeerautoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Kampeerautoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Kampeerautoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Volledig Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Volledig Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-51-141. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme

Voorwaarden. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-51-141. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme Voorwaarden Autoverzekering Aanrijding en vandalisme Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-51-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Aanrijding

Nadere informatie

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering VO 18-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer.

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer. N.V. Univé Schade Voorwaarden Aanhangwagenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aanhangwagenverzekering. In deze voorwaarden staat waar u voor verzekerd

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012014 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden PB-A-OI 2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden (PB-A-OI2016) Pagina Ongevallen Inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering

Aanhangwagenverzekering Aanhangwagenverzekering Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27693 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-57-161) Auto WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-59-161) Auto WA Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-57-161) Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor schade

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (BRF-RV-53-161) Bromfiets WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten

Voorwaarden. Autoverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten Voorwaarden Autoverzekering Leeswijzer Hoe vindt u het antwoord op uw vraag? Blader door het document. Klik op een vraag in het overzicht. Zoek op een woord met Ctrl + F. Hoe leest u deze voorwaarden?

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Brand, storm en natuur. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-02-141. Autoverzekering Brand, storm en natuur

Voorwaarden. Autoverzekering Brand, storm en natuur. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-02-141. Autoverzekering Brand, storm en natuur Voorwaarden Autoverzekering Brand, storm en natuur Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-02-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Brand,

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

Niet verzekerd 14. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...6

Niet verzekerd 14. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...6 Ongevallen Op-/inzittenden verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Ongevallen Op-/inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Ongevallen Op-/inzittenden 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012014 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor. Dit zijn

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-58-161) Auto WA + Volledig Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV

Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Motorverzekering

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (CRV-RV-52-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Beperkt Casco 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Welke caravan is verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden. Motorverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten

Voorwaarden. Motorverzekering Leeswijzer. Uw rechten & plichten Voorwaarden Motorverzekering Leeswijzer Hoe vindt u het antwoord op uw vraag? Blader door het document. Klik op een vraag in het overzicht. Zoek op een woord met Ctrl + F. Hoe leest u deze voorwaarden?

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden. U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-03 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4 Schade Op-/inzittendenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Schade Op-/ inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012016 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

PMA motorverzekering Allianz Nederland

PMA motorverzekering Allianz Nederland Allianz Nederland Welke motor u ook hebt en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik of voor zomerse ritjes u wilt uw motor gewoon goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld.

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla WA en Casco 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenauto Tesla WA en Casco zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest zelf wat u wel en niet verzekert.

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (KAV-RV-56-161) Kampeerauto WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Nadere informatie

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden Personenautopakketverzekering zakelijk Polisvoorwaarden PPZ 01012015 Personenautopakketverzekering zakelijk Met de Personenautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw personenauto aan iemand

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-60-161) Auto WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

Voorwaarden ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget versie 1

Voorwaarden ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget versie 1 We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING/ SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN/VERHAALSRECHTSBIJSTAND

VERZEKERINGSVOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING/ SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN/VERHAALSRECHTSBIJSTAND VERZEKERINGSVOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING/ SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN/VERHAALSRECHTSBIJSTAND Indien is overeengekomen dat Noordlease voor het voertuig een ongevallenverzekering, schadeverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-05-141. Autoverzekering Ruit

Voorwaarden. Autoverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-05-141. Autoverzekering Ruit Voorwaarden Autoverzekering Ruit Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-05-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Ruit Klik op de vraag om

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-61-161) Auto WA + Volledig Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Opzittenden VOVO141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn voor de Ongevallenverzekering voor Opzittenden tevens

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement BFG-3 Voorwaarden Bromfietsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-61-161) Auto WA + Volledig Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-61-161) Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor schade

Nadere informatie