Advies Ontwerp van besluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Ontwerp van besluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen"

Transcriptie

1 Brussel, 24 januari 2008 Advies SERV en Minaraad Advies Ontwerp van besluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen Minaraad, 21 januari 2008 SERV, 23 januari 2008 onder voorbehoud van bekrachtiging op raadszitting van 13 februari 2008

2

3 Krachtlijnen Volgens Minaraad en SERV was de aanpassing van Vlarem aan de nieuwe indeling van de zuiveringszones noodzakelijk. In gemeenten met een reeds goedgekeurd zoneringsplan kunnen de huidige Vlarem-regels (zuiveringszone A, B en C) niet meer toegepast worden. Dit besluit komt daaraan tegemoet. Omdat nog lang niet alle zoneringsplannen goedgekeurd zijn, is een overgangsregeling noodzakelijk. Het ontwerpbesluit voorziet in de invoering van een dubbele regeling. Alle gemeenten moeten in principe tegen eind 2008 over een goedgekeurd zoneringsplan beschikken. De Raden zijn van oordeel dat deze dubbele regeling in het besluit vrij omslachtig is. SERV en Minaraad stellen vast dat dit besluit verder gaat dan een loutere omzetting van de huidige zuiveringszones. Het ontwerpbesluit regelt de verplichting tot scheiding van afval- en hemelwater in het collectief te optimaliseren buitengebied. Het is echter niet duidelijk weergegeven in welke volgorde van prioriteit de afvoer van hemelwater moet gebeuren. Ook de mogelijke afwijkingen moeten volgens de Raden verder uitgeklaard worden. De verplichting tot gescheiden lozing geldt al in de huidige regeling, maar de controle en de handhaving zijn zeer beperkt. Daarom vragen SERV en Minaraad dat op korte termijn werk wordt gemaakt van een efficiënt en effectief handhavingssysteem op gemeentelijk vlak. Hoofdstuk 1 van het ontwerpbesluit bevat een aanpassing van de indelingslijst van Vlarem I. De Raden stellen vast dat deze aanpassingen ook in de geplande actualisering van Vlarem zijn opgenomen. De Raden zullen de discussie verder voeren in het kader van de adviesvraag over de actualisering van Vlarem.

4 Inhoud Krachtlijnen... 1 Inhoud Inleiding en situering Algemene beoordeling Aanbevelingen Inzake verplichting tot gescheiden stelsels Leg duidelijk de prioriteiten inzake afvoer van hemelwater vast Motiveer mogelijke afwijkingen Garandeer controle en handhaving Vermijd onduidelijkheden Pas de terminologie consistent toe Specificeer bouw en onderhoud van (voor)behandelingsinstallaties voor afvalwater en van gescheiden stelsels Verklaar in gebieden waar riolering aanwezig is Sanering in collectief te optimaliseren gebied: aanleg en heraanleg Voorzie enkel een tijdelijke vrijstelling tot plaatsing van een IBA Verduidelijk de timing en streef naar een uniforme aanpak Verplicht afkoppeling hemelwater voor nieuwe gesloten bebouwing Verduidelijk de afkoppeling van septische putten Voorzie ook aansluitingsplicht voor niet-ingedeelde lozingen in gemeenten waar het zoneringsplan nog niet is goedgekeurd Vermijd dubbele bepalingen in verschillende regelgeving Schrap hier de vrijstelling in de indelingslijst voor het lozen van waswaters door schepen Voer de aanpassing van de indelingslijst in één besluit uit Zorg voor haalbare, maar state-of-the-art lozingsnormen... 8 Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 2

5 1. Inleiding en situering. De Minaraad nam op 2 januari 2008 kennis van de adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen. De SERV ontving de adviesvraag op 3 januari De adviesvraag werd gesteld door de Vlaamse minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits. De adviestermijn voor dit dossier is vastgesteld op 30 dagen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 voorziet in een nieuwe zonering van zuiveringsgebieden. Per gemeente moet een zoneringsplan vastgesteld worden; dit moet in principe uiterlijk tegen eind 2008 gebeuren. De invoering van een gemeentelijk zoneringsplan betekent voor de lozing van huishoudelijk afvalwater een overgang van een dynamische (zones A, B en C) naar een meer stabiele indeling. Een zoneringsplan deelt een gemeente op in het centrale gebied (waar de sanering van het stedelijke afvalwater gebeurt conform de EU-Richtlijn Stedelijk afvalwater) en het buitengebied (waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het collectief geoptimaliseerde buitengebied, het collectief te optimaliseren buitengebied en het individueel te optimaliseren buitengebied). Dit buitengebied dient conform de EU-richtlijn te worden voorzien van een afdoende zuivering. De uitvoeringstermijn zal worden bepaald in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan zal een realistisch, financieel plan moeten zijn dat wordt opgemaakt in samenspraak met de verantwoordelijke rioolbeheerders. Omdat nog niet alle gemeenten over een goedgekeurd zoneringsplan beschikken, voorziet het voorontwerp van besluit een dubbele regeling: enerzijds een regeling op basis van de huidige zuiveringszones A, B en C in die gemeenten waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan nog niet definitief is vastgesteld en anderzijds een regeling op basis van de nieuwe zuiveringszones waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op Vlarem II. Het voorontwerp stelt lozingsvoorwaarden vast in functie van de nieuwe indeling in zuiveringszones. Het ontwerpbesluit verduidelijkt de verplichting om in de toekomst enkel nog gescheiden rioleringen aan te leggen in het buitengebied. Deze verplichting wordt als beleidstaak ingeschreven. Eveneens wordt de indelingslijst van Vlarem I in die zin gewijzigd zodat het lozen in oppervlaktewater van (1) huishoudelijk afvalwater afkomstig van individuele woongelegenheden en (2) huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van max. 20 IE, niet langer meer is ingedeeld. 2. Algemene beoordeling Volgens Minaraad en SERV was er nood aan de aanpassing van Vlarem aan de nieuwe indeling van de zuiveringszones. In gemeenten met een reeds goedgekeurd zoneringsplan kunnen de huidige Vlarem-regels (zuiveringszone A, B en C) niet meer toegepast worden. Dit besluit komt daaraan tegemoet. Omdat nog lang niet alle zoneringsplannen goedgekeurd zijn, is een overgangsregeling noodzakelijk. In het ontwerpbesluit is voorzien in de invoering van een dubbele regeling. De Raden vragen zich af of dit niet beter via een uitdoofbeleid kan gebeuren omdat de bepalingen in dit besluit die Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 3

6 betrekking hebben op gemeenten zonder goedgekeurd zoneringsplan slechts van tijdelijke aard zullen zijn. Alle gemeenten moeten in principe tegen eind 2008 over een goedgekeurd zoneringsplan beschikken. Volgens SERV en Minaraad is het aangewezen om hierover een bepaling op te nemen in het besluit. De Raden zijn van oordeel dat deze dubbele regeling in het besluit vrij omslachtig is. Bovendien moet de regeling ook aangepast worden in het pakket integrale voorwaarden van respectievelijk garages en schrijnwerkerijen. De Raden merken op dat in het ontwerpbesluit diverse punten nog meer verduidelijkt moeten worden. Hoofdstuk 1 van het ontwerpbesluit bevat een aanpassing van de indelingslijst van Vlarem I. SERV en Minaraad stellen vast dat deze aanpassingen ook in de actualisering van Vlarem 1 zijn opgenomen. De Raden zullen de discussie verder voeren in het kader van de adviesvraag over de actualisering van Vlarem. 3. Aanbevelingen 3.1 Inzake verplichting tot gescheiden stelsels Leg duidelijk de prioriteiten inzake afvoer van hemelwater vast Het ontwerpbesluit geeft aan dat de scheiding van afval- en hemelwater verplicht is indien een gescheiden rioleringstelsel wordt aangelegd of heraangelegd. Tenzij het in de milieuvergunning of in het uitvoeringsplan anders wordt vermeld, is het verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering indien het technisch mogelijk of noodzakelijk is het hemelwater te gebruiken, te infiltreren, te bufferen of het gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Er wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden van afvoer van hemelwater. Volgens Minaraad en SERV is echter niet duidelijk weergegeven in welke volgorde van prioriteit de afvoer van hemelwater moet gebeuren. Hemelwater wordt bij voorkeur opgevangen voor hergebruik. Volgens de Raden moet het hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden en pas daarna komt het bufferen en het vertraagd lozen van hemelwater in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater aan bod. De Raden vragen deze volgorde als uitgangspunt te gebruiken bij de uitvoering van dit besluit Motiveer mogelijke afwijkingen De Raden vinden in het ontwerpbesluit meermaals een voorziening tot afwijking terug, waarbij de toekomstige op te stellen uitvoeringsplannen verdere bepalingen kunnen opleggen. Het is onduidelijk in welke uitzonderlijke gevallen hiervan kan afgeweken worden. SERV en Minaraad vragen dat bij het uitwerken van het kader voor de uitvoeringsplannen, criteria worden vastgelegd (bv. op basis van de analyses die in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water 2 worden gemaakt) en dat deze afwijkingen ook gemotiveerd worden. 1 Zie artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter doorvoering van technische actualisering 2 Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (de Kaderrichtlijn Water genoemd), Europees Parlement, 2000/60/EG, 23/10/2000, Europees Publicatieblad reeks L 327 (22/12/2000). Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 4

7 3.2 Garandeer controle en handhaving Gescheiden stelsels zullen maar optimaal kunnen functioneren indien het afvalwater en het hemelwater ook effectief gescheiden geloosd worden. De verplichting tot gescheiden lozing geldt al in de huidige regeling, maar controle en handhaving zijn zeer beperkt. De Raden wijzen op het belang van toezicht en handhaving ter zake. Dit geldt ook inzake de plaatsing en de werking van individuele zuiveringen. Daarom vragen SERV en Minaraad dat op korte termijn werk wordt gemaakt van een efficiënt en effectief handhavingssysteem. 3.3 Vermijd onduidelijkheden Pas de terminologie consistent toe Er is een veelheid aan terminologie inzake behandelings- en voorbehandelingstechnieken voor afvalwater. Zowel in het ontwerpbesluit als in de toelichtingsnota worden diverse termen gebruikt. Dit bemoeilijkt de leesbaarheid van het ontwerpbesluit. De in het ontwerpbesluit gehanteerde terminologie stemt niet overeen met deze in de toelichtingsnota: De toelichtingsnota vermeldt de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) en kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, terwijl in het ontwerpbesluit de term IBA niet voorkomt. In het ontwerpbesluit spreekt men over een individuele voorbehandelingsinstallatie; In de toelichtingsnota is voorzien in het opleggen van een voorbehandelingsinstallatie in de centrale gebieden. In de toelichtingsnota wordt voor het collectief geoptimaliseerde buitengebied voorzien in een voorbezinking en voor een collectief te optimaliseren gebied wordt dan weer voorzien in een septische put. Daarnaast is er in de artikels 17 en 18 van diezelfde nota nog sprake van een besterfput. Nergens wordt duidelijk gesteld wat hiermee bedoeld wordt en in hoeverre deze voorbehandelingen van elkaar verschillen. De Raden merken op dat dit voor verwarring kan zorgen Specificeer bouw en onderhoud van (voor)behandelingsinstallaties voor afvalwater en van gescheiden stelsels. Bij de omzetting wordt in subafdeling van Vlarem II vermeld dat nadere regels vastgesteld kunnen worden in verband met de bouw en het onderhoud van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. De Raden vragen dat deze regels op korte termijn worden vastgelegd en menen dat de aspecten productkwaliteit, milieuresultaat, installatie en onderhoud zouden moeten opgenomen worden, met aandacht voor de mogelijkheden tot opvolging en handhaving via een databank. De Raden vragen dat de overheid werk maakt van een duidelijke productnormering, zodat het zowel voor de afnemer als voor de aanbieder van de systemen duidelijk wordt welke installaties aan een voldoende hoge kwaliteit beantwoorden. Hiervoor kan de verplichting tot een BENORcertificatie of een gelijkwaardig systeem worden ingeschreven. In het ontwerpbesluit wordt in enkele welomschreven gevallen de installatie van een septische put toegelaten. De Raden stellen voor om duidelijke regels op te maken voor de bouw en het onderhoud van septische putten en vragen om daartoe de mogelijkheid te voorzien in het besluit. Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 5

8 Een gescheiden stelsel bestaat uit een gescheiden inzameling en afvoer van afvalwater en regenwater. De uitvoering van het gescheiden opvangen van op perceelsniveau gescheiden stromen van afvalwater en regenwater kan op verschillende manieren gebeuren. In dit opzicht vragen de Raden om ook duidelijke regels vast te leggen voor de uitvoering van gescheiden stelsels Verklaar in gebieden waar riolering aanwezig is In artikel wordt vermeld dat de lozing van huishoudelijk afvalwater verboden is in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, indien de openbare weg voorzien is van een openbare riolering. De Raden vragen zich af wat de afbakening van gebieden waar openbare riolering aanwezig is betekent. Betekent dit bijvoorbeeld binnen de 50 m of bedoelt men hiermee grenzend aan de perceelsgrenzen van de inrichting? Sanering in collectief te optimaliseren gebied: aanleg en heraanleg. Artikel 3 van het ontwerpbesluit voegt in een artikel toe dat de sanering van het collectief te optimaliseren buitengebied gebeurt door middel van een gescheiden stelsel. Daarbij geeft het ontwerpbesluit aan dat bij aanleg en heraanleg van een openbare riolering een gescheiden stelsel moet worden aangelegd, tenzij anders bepaald in de uitvoeringsplannen. De Raden vragen omtrent deze bepaling verdere verduidelijking: het is voor de Raden onduidelijk wat heraanleg inhoudt. Zij vragen zich eveneens af of deze bepaling ook van toepassing is op het centrale gebied en het collectief geoptimaliseerde gebied Voorzie enkel een tijdelijke vrijstelling tot plaatsing van een IBA Voor bestaande inrichtingen die zijn ingedeeld onder rubriek 3.2, wordt de lozing van huishoudelijk afvalwater geacht aan de voorwaarden onder 1, 3 en 5 te zijn voldaan indien het water minstens wordt gezuiverd door middel van een septische put of een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie, gebouwd en uitgebaat overeenkomstig een code van goede praktijk. Dit betekent dat zij mogen lozen in oppervlaktewater via een individuele voorbehandelingsinstallatie (septische put) in tegenstelling tot lozingen van huishoudelijk afvalwater van bestaande woningen die tegen 2015 een IBA moeten plaatsen (hoofdstuk 6). Voor de oppervlaktewaterlozers in collectief te optimaliseren buitengebied is een versoepeling voorzien omdat het hier slechts gaat om een tijdelijke situatie. Uiteindelijk zal de aanleg van een openbare riolering toch worden uitgevoerd. Deze motivering gaat echter niet op voor de bestaande inrichtingen die lozen op oppervlaktewater in het individueel te saneren buitengebied. De Raden vragen deze uitzonderingsmaatregel voor de bestaande inrichtingen in individueel te saneren buitengebied te schrappen of te laten uitdoven tegen 2015, in overeenstemming met de Europese regelgeving ter zake. 3 Minaraad, Advies van 26 mei 2005 over de lokale aspecten van het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen, pag. 6: Het gescheiden opvangen van op perceelsniveau gescheiden stromen van afvalwater en regenwater. In volgorde van voorkeur gebeurt de opvang van het hemelwater in een straatgracht, greppel of in een kunstmatige hemelwaterleiding die is aangesloten op weer in volgorde van voorkeur - een nabijgelegen openbare regenwaterput (met openbaar gebruik), een infiltratiebekken of een oppervlaktewater. Indien op perceelsniveau slechts een gedeeltelijke ontkoppeling gebeurd zou zijn, en in geval het gecapteerde hemelwater op het traject niet kan afgeleid worden naar een regenwaterput, infiltratie of oppervlaktewater, dan komt het gescheiden stelsel neer op een afvoersysteem voor regenwater en een leiding voor afvalwater die nooit beide op volle capaciteit gebruikt worden. Dit is de minst wenselijke invulling van een gescheiden rioleringsstelsel. Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 6

9 3.3.6 Verduidelijk de timing en streef naar een uniforme aanpak De Raden menen dat er in het besluit een inconsequentie zit. In art. 16 wordt gesteld dat een overgangstermijn voorzien is van 29 maanden voor bestaande vergunde of gemelde lozingen. In art. 32 wordt dan weer gesteld dat woningen ten laatste op 22 december 2015 aan de bepalingen dienen te voldoen, tenzij anders bepaald in de uitvoeringsplannen. De Raden vragen om verduidelijking: voor welke gevallen is welke termijn van kracht? De Raden wijzen ook op de nadelen van een verschillende aanpak in de verschillende gemeenten. Inwoners van gemeenten waar de gemeente heeft geopteerd om de IBA-verplichting collectief op te nemen, hebben naast een andere financiële realiteit, ook een andere tijdshorizon t.o.v. inwoners van gemeenten waar dat niet gebeurt. Volgens de Raden verdient het de voorkeur om de IBA's collectief aan te pakken Verplicht afkoppeling hemelwater voor nieuwe gesloten bebouwing Het ontwerpbesluit voorziet in de verplichting tot volledige scheiding van hemelwater van dakvlakken en grondvlakken voor die dak- en grondvlakken waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. Een vrijstelling wordt toegestaan voor het hemelwater van dakvlakken en grondvlakken waarvoor leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. De Raden vragen om dit in het ontwerpbesluit te verduidelijken. De Raden menen dat deze uitzonderingsmaatregel beter niet geldt voor nieuwe gesloten bebouwing Verduidelijk de afkoppeling van septische putten In het ontwerpbesluit wordt bepaald dat septische putten bij voorkeur worden afgekoppeld van het rioleringsnet. De Raden vragen om de afwijkingsmogelijkheden nader te specificeren. 3.4 Voorzie ook aansluitingsplicht voor niet-ingedeelde lozingen in gemeenten waar het zoneringsplan nog niet is goedgekeurd Omdat nog lang niet alle zoneringsplannen goedgekeurd zijn, is een overgangsregeling nodig. In het ontwerpbesluit is voorzien in de invoering van een dubbele regeling: een regeling op basis van de huidige zuiveringszones A, B en C in de gemeenten waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan nog niet definitief is vastgesteld; een regeling op basis van de nieuwe zuiveringszones in de gemeenten waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld. De Raden merken op dat de aansluitingsplicht op het rioleringsnet voor niet-ingedeelde lozingen in gemeenten waar het zoneringsplan nog niet is goedgekeurd, niet is opgenomen in het ontwerpbesluit. Zij vragen om dit in het ontwerpbesluit nader uit te werken. 3.5 Vermijd dubbele bepalingen in verschillende regelgeving Schrap hier de vrijstelling in de indelingslijst voor het lozen van waswaters door schepen De Raden stellen vast dat de lozing van waswaters door schepen, afkomstig van het reinigen van de eigen ruimen, niet meer wordt ingedeeld. Zij vinden hiervoor geen motivering terug. Zij zijn van mening dat dit een deel is van de aanpassing van Vlarem aan het Verdrag inzake de verzameling, Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 7

10 afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart. De Raden stellen voor om de aanpassingen niet op verschillende tijdstippen door te voeren en dit in één besluit te regelen. Zo worden lacunes met de wetgeving vermeden. De Raden vragen dan ook om deze bepaling hier te schrappen. Zij zijn van mening dat dit stuk niet thuishoort in dit besluit. Op de inhoud van het verdrag en de omzetting ervan zal nader ingegaan worden in het advies 08/07 van 25 januari 2008 van de Minaraad. De inhoudelijke bespreking zal volgen in de komende adviezen omtrent het voorontwerp van besluit inzake de actualisering van Vlarem Voer de aanpassing van de indelingslijst in één besluit uit De Raden merken op dat de aanpassing aan de indelingslijst van Vlarem I in artikel 1 van dit ontwerpbesluit, volledig terugkomt in het voorontwerp van besluit inzake de actualisering van Vlarem 4, dat ook ter advies is voorgelegd. De Raden menen dat deze bepalingen eerder thuishoren in het actualiseringsbesluit van Vlarem dan in dit besluit. Ze verwijzen voor hun advisering hierover naar het komende advies over de actualisering van Vlarem. 3.6 Zorg voor haalbare, maar state-of-the-art lozingsnormen De Raden stellen vast dat de lozingsnormen voor IBA's niet aangepast worden, hoewel de techniek en de knowhow ter zake de laatste jaren wel geëvolueerd zijn. SERV en Minaraad vragen om in het besluit nieuwe lozingsnormen te definiëren, afgestemd op de huidige stand der techniek en de normen in de buurlanden. Zij bevelen aan om Certipro 5 hierover om advies te vragen, omwille van hun onafhankelijke positie en ervaring ter zake. 4 zie voetnoot 1. 5 Certipro is de certificatie- en keuringsdienst van VITO. Certipro staat onder andere in voor de keuring en certificatie van individuele en kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA en KWZI) en septische tanks tot 50 IE. Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van Vlarem I en II naar aanleiding van de vaststelling van de zoneringsplannen 8

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 1: Juridisch kader CIW juli 2013

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 1: Juridisch kader CIW juli 2013 Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 1: Juridisch kader CIW juli 2013 Inhoud 1 Juridisch kader 4 1.1 De Europese reglementering inzake waterbeleid

Nadere informatie

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden riolering 3. Afkoppelingspremie 4. Vragen?

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

CORRECT SCHEIDEN & AFVOEREN VAN AFVALWATER & REGENWATER

CORRECT SCHEIDEN & AFVOEREN VAN AFVALWATER & REGENWATER CORRECT SCHEIDEN & AFVOEREN VAN AFVALWATER & REGENWATER AANSLUITPLICHT Als de openbare weg voorzien is van openbare riolering ben je in algemene regel verplicht om hier met het afvalwater op aan te sluiten

Nadere informatie

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013

Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen. VVSG 22 oktober 2013 Afkoppelen van regenwater: praktijkvoorbeelden uit Nijmegen en Vlaanderen VVSG 22 oktober 2013 Programma Korte voorstelling Afkoppelen van hemelwater in Vlaanderen Plan van aanpak afkoppelingen Infrax

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige 1 Inhoud Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Rol

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene AANVRAAGFORMULIER (in tweevoud in te dienen bij de milieudienst, Oude

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse Aki Jungbluth 1 Inhoud Wie is Rio-P Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Wendy Francken Directeur VLARIO Inhoud Wetgevend kader Draagvlak Enkele technische aspecten Kosten en baten Duurzaamheid Wetgevend kader Waarom afkoppelen? vermindering

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water

Vlaams Kenniscentrum water Vlaams Kenniscentrum water IBA s in de praktijk 1 Niet vaak meer ingezet, eerder polishingstap oa landbouw (mestverwerking, verwijdering nitraat) 2 2/ Horizontaal doorstroomd bed (geen direct contact met

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat TOELICHTING BIJ AFKOPPELINGEN OP PRIVAAT DOMEIN 1 6 JUNI 2012, THEATERZAAL

Nadere informatie

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis -

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Project K-08-005: Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 2 februari 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering

Nadere informatie

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen Provinciale infodagen Inhoud Rechten en plichten na het zoneringsplan Beleidstaken Centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied Collectief te optimaliseren

Nadere informatie

Donderdag 9 februari 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 9 februari 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 9 februari 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vlario-studienamiddag Beleid en Overleg Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Welkom in het Vlaams

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

05/07/2016. Bewonersvergadering Weg- en rioleringswerken in zijstraten Langebaan te Zoersel

05/07/2016. Bewonersvergadering Weg- en rioleringswerken in zijstraten Langebaan te Zoersel 05/07/2016 Bewonersvergadering Weg- en rioleringswerken in zijstraten Langebaan te Zoersel 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Reglement inritten

Nadere informatie

- hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;

- hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen. Artikel

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING 0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING Voorgeschiedenis Op 27 februari 2007 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement duurzaam omgaan met

Nadere informatie

Infovergadering. Project: LU-R1062-Melderstebaan

Infovergadering. Project: LU-R1062-Melderstebaan Infovergadering Project: LU-R1062-Melderstebaan Een beetje geschiedenis over onze riolering Wetgeving Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater al het afvalwater moet gezuiverd worden Vlaanderen

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Provinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater: aanstiplijst

Provincie Vlaams-Brabant Provinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater: aanstiplijst Provincie Vlaams-Brabant Provinciale stedenbouwkundige verordeningen hemelwater: aanstiplijst versie 1/3/2007 gemeente. Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag voldoet

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6 Art. 1. Definities - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen augustus, 2012 Deze Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin

Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin Dirk De Waele, directeur Infrastructuur Maarten Everaert, bekkenverantwoordelijke Infrastructuur Brugse Polders David Mous, kenniscoördinator 1 Inleiding Dirk De Waele

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Betreft : Vaststellen gemeentelijk reglement voor instellen premie voor de bouw van particuliere waterzuivering

Betreft : Vaststellen gemeentelijk reglement voor instellen premie voor de bouw van particuliere waterzuivering Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE PITTEM Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 mei 2003. Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING. Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater

GEMEENTELIJKE VERORDENING. Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater GEMEENTELIJKE VERORDENING Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater Definities Artikel 1 - Afvalwater:water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich

Nadere informatie

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte)

Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Rioleringsproject Oostendse Steenweg, tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof Hendrik Waelputstraat (gedeelte) Rustenburgstraat (gedeelte) Infomoment 24 maart 2016 Buurtcentrum De Dijk, Blankenbergse

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

GEMEENTE WELLEN. Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein

GEMEENTE WELLEN. Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein GEMEENTE WELLEN Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein Gegevens project Projectomschrijving : Afkoppeling Borgloon

Nadere informatie

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef TOELICHTINGSVERGADERING 24 maart 2015 1 inleiding Ligging Beukendreef Oude Baan Kochdreef

Nadere informatie

Zoneringsplan Schelle

Zoneringsplan Schelle Zoneringsplan Schelle Id: 4312 Cluster/GUP nummer: 046-5107 Adres: Halfstraat 80 2627 Schelle Cluster is reeds gesaneerd met aansluiting op straatriool; de bewijslast werd aangeleverd en de effectieve

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat Gertjan Winten Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Vragenronde 15-12-2010 Aquafin partner for

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gelet op art. 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op art. 42 van het

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010

Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010 Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering 9 december 2010 Structuur Infrax Opdrachthoudende verenigingen Gemeenten treden toe Bestuursorganen beslissen over Budgetten Tarieven Investeringen

Nadere informatie

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016 Hanepad HidroRio Brecht 24/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations Grachten Bufferbekkens 2 Pidpa-Riolering Waar vind je ons? Gratis

Nadere informatie

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez

Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer. Ingeborg Barrez Forum saneringsinfrastructuur Keuring van de privéwaterafvoer Ingeborg Barrez Wetgevend kader Keuring van de privéwaterafvoer Resultaten rapportering 2012 en 2013 Conclusies 2 Wetgevend kader Riolering

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Advies. van 26 mei 2005. over lokale aspecten van het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen

Advies. van 26 mei 2005. over lokale aspecten van het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen MiNa-Raad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies van 26 mei 2005 over lokale aspecten van het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Adviestekst... 4 I.

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Wegen en riolering Architectuur Betonstudies Landmeten Veiligheidscoördinatie STUDIEBUREAU Ir. Jonckheere BVBA INFOBROCHURE AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Info voor eigenaars van woningen waar een gescheiden

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1

Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Herinrichting doortocht N79 16.12.2015 1 Agenda Verwelkoming door dhr. M. Vos, burgemeester Inleiding door dhr. G. Kersten, schepen van mobiliteit Toelichting ontwerpplannen door mevr. K. Loos, AWV Toelichting

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

2. Aanbevelingen 2.1 Inhoudelijk 2.2 Procedureel. 4. Verdere informatie

2. Aanbevelingen 2.1 Inhoudelijk 2.2 Procedureel. 4. Verdere informatie Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier III Zoneringsplannen Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Wat staat er in de zoneringsplannen? 1.2. Wat staat er niet in de zoneringsplannen?

Nadere informatie

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat

Infovergadering 17 november Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infovergadering 17 november 2016 Weg naar Opoeteren Weg naar Opitter Groenstraat - Waterlozestraat Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud

Nadere informatie

KEURING VAN UW PRIVATE WATERAFVOER

KEURING VAN UW PRIVATE WATERAFVOER KEURING VAN UW PRIVATE WATERAFVOER TMVW moet er als integraal waterbedrijf mee voor zorgen dat het afvalwater op een efficiënte manier afgevoerd en gezuiverd wordt. Maar ook uw private waterafvoer speelt

Nadere informatie

Besluit met algemene stemmen. -------------- Definities

Besluit met algemene stemmen. -------------- Definities Gemeentelijke verordening met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van hemelwater Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119,

Nadere informatie

De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets

De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets De evaluatie van het instrument watertoets 1. Situering van de watertoets 2. Eerste evaluatie in 2010 en

Nadere informatie

GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING AFVALWATER, RIOLERING EN BAANGRACHTEN

GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING AFVALWATER, RIOLERING EN BAANGRACHTEN GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING AFVALWATER, RIOLERING EN BAANGRACHTEN Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig). Artikel 1 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 2: Afwateringssysteem De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Rozebeke. Steven Buyens Dave Delrue Tom Deweirdt Thomas De Lathauwer

Rozebeke. Steven Buyens Dave Delrue Tom Deweirdt Thomas De Lathauwer Rozebeke Steven Buyens Dave Delrue Tom Deweirdt Thomas De Lathauwer Werken aan zuiver water Vragenronde De werken, riolering en KWZI Afkoppelingen Impact op het dagelijks leven Resultaat 15-12-2010 Aquafin

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; DE PROVINCIERAAD VAN W EST- VLAANDEREN, Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Keuring prive-riolering

Keuring prive-riolering Keuring prive-riolering Hoe kan dit op een kwalitatieve en efficiënte manier georganiseerd worden? Wanneer? 1. Eerste ingebruikname 2. Belangrijke wijzigingen 3. Vaststelling van een inbreuk 4. Bij aanleg

Nadere informatie

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van

Nadere informatie

Hoofdstuk V : Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater

Hoofdstuk V : Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater Gemeente Hamme Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde

Nadere informatie

Bijlagen bij politiereglement betreffende het afvoeren en lozen van afvalen hemelwater

Bijlagen bij politiereglement betreffende het afvoeren en lozen van afvalen hemelwater Bijlagen bij politiereglement betreffende het afvoeren en lozen van afvalen hemelwater Bijlage 1: technische specificaties huisaansluitputjes Wat de huisaansluitputjes betreft, waarover artikel 5 handelt,

Nadere informatie

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken? Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 Aanwezig: Afwezig: Charly Moyaerts - burgemeester - voorzitter Patrick Lismont, Omer Bovy, Abel Bex - schepenen Betty Onkelinx, Marie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 aanwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 Dirk De Maeseneer... burgemeester Freddy Van de Putte... voorzitter Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

Project: fietspaden N126-Kiezel-Tessenderloseweg. Informatievergadering 3 25 oktober 2016

Project: fietspaden N126-Kiezel-Tessenderloseweg. Informatievergadering 3 25 oktober 2016 Project: fietspaden N126-Kiezel-Tessenderloseweg Informatievergadering 3 25 oktober 2016 Project: fietspaden N126-Kiezel - Tessenderloseweg Programma van de avond > Welkomstwoord door 1ste schepen Fons

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE OVERHEID N. 2007 408 [C 2007/35010] 8 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

Collectief IBA-beheer

Collectief IBA-beheer Inhoud IBA s: Waarom en waar? Rol Pidpa? Rol eigenaar bewoner? IBA BelleAqua: opbouw en plaatsing? IBA s Waarom en waar? Ieder gezin en de meeste bedrijfsactiviteiten produceren afvalwater Dit afvalwater

Nadere informatie

Zoneringsplannen en gemeentelijk waterzuiveringsbeleid

Zoneringsplannen en gemeentelijk waterzuiveringsbeleid Zoneringsplannen en gemeentelijk waterzuiveringsbeleid 0. Inleiding Vanaf september 2006 zal de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) starten met de officiële procedures die moeten leiden tot goedgekeurde

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE PITTEM Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 mei 2003. Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De

Nadere informatie

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. Gemeenteraad 11 oktober 1999 19. Herziening van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare rioleringen en de afkoppeling van

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele waterzuivering met actief slib De afkorting IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een toestel dat verplicht

Nadere informatie

Belangrijke milieuvoorwaarden uit VLAREM 2: naar een duurzaam milieu

Belangrijke milieuvoorwaarden uit VLAREM 2: naar een duurzaam milieu Belangrijke milieuvoorwaarden uit VLAREM 2: 04 naar een duurzaam milieu 4.1 Afvalwater Rubrieken 3.2, 3.4 en 3.6 Het spreekt vanzelf dat het niet volstaat om als school de juiste milieuvergunning te hebben.

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 2813 [C 2003/27568] 22 MEI 2003. Besluit van de Waalse Regering betreffende het algemeen reglement voor de sanering van stedelijk afvalwater De Waalse

Nadere informatie

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (08.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0227 (COD) 13395/2/01 REV 2 ADD 1 ENV 528 CODEC 1098 Betreft: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie