Alcohol preventie- en handhavingsplan Gemeente Harderwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcohol preventie- en handhavingsplan Gemeente Harderwijk"

Transcriptie

1 Alcohol preventie- en handhavingsplan Gemeente Harderwijk Miranda Engelgeer Dinie Kolk Vastgesteld door de raad op 22 juni

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie P&H plan Uitkomsten nalevingsonderzoeken 2014 en Noodzaak alcoholpreventie Landelijke ontwikkelingen Regionale ontwikkelingen Lokale ontwikkelingen Beleidsfocus Uitgangspunten en onderbouwing van beleid Beleidsdoelgroep en -setting Doelstellingen van beleid Handhavingsactiviteiten Nalevingsonderzoek Hotspots inventariseren Interventiestrategie Basiscontrole Leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie Artikel Uitvoeringsbeleid Controles Nalevingscommunicatie Sanctiebeleid Regelgevende activiteiten Happy hours beperken Voorwaarden stellen aan evenementen Schenktijden in paracommercie Sterke drank in paracommercie Educatieve- en communicatieve activiteiten Alcoholverstrekkers Onderwijs Ouders en de thuissituatie Publiekscommunicatie Uitvoering Samenwerking met externe partners Regionale samenwerking 24 2

3 1. Inleiding Inleiding Harderwijk blijft bouwen aan een gezonde toekomst. Een gezonde(re) leefstijl van Harderwijkers draagt hieraan bij. Eén van de onderdelen van een gezonde leefstijl is alcoholgebruik. Voor jongeren is alcohol extra schadelijk voor hun gezondheid. Het terugdringen van alcoholgebruik was één van de speerpunten in de nota volksgezondheid gezondheid dichterbij; goed bezig Ook de komende nota zal aandacht blijven worden besteed aan alcoholmatiging. Wij realiseren ons dat alcoholmatiging voor de jeugd een kwestie van lange adem is. Hier hebben wij met ons netwerk in de stad hard aan gewerkt. De komende jaren kunnen we daarop voortbouwen en sluiten we aan bij inspirerende initiatieven in de stad, want we zijn er nog niet. Een gezamenlijke en integrale aanpak op het terrein van preventie en handhaving is doorslaggevend voor de mate van succes. Wettelijk- en budgettair kader De Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenten een preventie- en handhavingsplan op te stellen waardoor een integrale aanpak hiervan wordt geborgd. Het preventie- en handhavingsplan richt zich dus uitsluitend op het verstrekken van alcoholhoudende drank. In de DHW is de wet- en regelgeving rondom alcoholverkoop en alcoholgebruik vastgelegd. De handhaving daarvan is sinds 2013 gedecentraliseerd. In 2014 is de DHW opnieuw gewijzigd en is de leeftijdsgrens voor het kopen van en nuttigen van alcoholhoudende drank verhoogd naar 18 jaar. Gemeenten hebben hiermee meer instrumenten in handen om een effectief alcoholmatigingsbeleid te voeren. De DHW schrijft voor dat in het preventie- en handhavingsplan de hoofdlijnen van het alcoholbeleid staan over zowel preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, als over handhaving van de wet. Het plan dient elke keer, gelijktijdig met de cyclus van de lokale nota Volksgezondheid, te worden vastgesteld. De Harderwijker gemeenteraad heeft op 10 juli 2014 het (eerste) preventie- en handhavingsplan vastgesteld. De evaluatie van dit eerste plan is opgenomen in dit plan. De besluitvorming over het voorliggende plan loopt gelijk met de cyclus van de nota Volksgezondheid en heeft een looptijd van vijf jaar. Voor dit plan is een iets afwijkende opzet gekozen dan het eerste preventie- en handhavingsplan. In dit plan volgen wij het landelijke model, met uitsluitend de bijbehorende onderwerpen. Dit preventie- en handhavingsplan valt binnen de kaders van budgetten van het Volksgezondheidsbeleid, KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) en het Integraal Veiligheidsplan (IVP). 3

4 2. Evaluatie Volgend uit de nieuwe Drank- en Horecawet van januari 2014, was het preventie- en handhavingsplan het eerste plan dat is opgesteld. In dit plan was de aanpak van drugs een onderdeel. Omdat dit eigenlijk buiten het wettelijke kader van de Drank- en Horecawet valt, is dit onderwerp niet in dit plan opgenomen. De aanpak drugs is opgenomen in het Integraal Veiligheids Plan (IVP). De periode om te komen tot het eerste plan was kort, omdat deze midden in de cyclus van de nota volksgezondheid is opgesteld. De focus heeft in het eerste plan voornamelijk gelegen op het informeren over en handhaven van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar. De doelstellingen met betrekking tot alcoholgebruik van de jeugd zijn overgenomen uit de, op dat moment geldende gezondheidsnota. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat deze doelstellingen nog gebaseerd waren op de oude leeftijdsgrens (16 jaar) voor het drinken van alcoholhoudende dranken. Maar het geeft wel een beeld weer van de ontwikkeling die gaande is. De doelstellingen zijn onderverdeeld in effectdoelstellingen gebaseerd op het E-MOVO onderzoek en procesdoelstellingen gebaseerd op acties die zijn ingezet. Over het algemeen kunnen we stellen dat ten aanzien van alcoholmatiging veel doelstellingen behaald zijn, met name voor de doelgroep vanaf 16 jaar en ouder. Er is een duidelijke afname van alcoholgebruik onder jongeren. Echter die jongeren die drinken zijn excessieve drinkers. Ook het standpunt van ouders over het alcohol drinken door hun kind is verbeterd. Het verhogen van de leeftijdsgrens van 16 jaar naar 18 jaar waarop jongeren alcoholhoudende dranken mogen kopen (per januari 2014), heeft hier zeker aan bijgedragen. Jongeren tot 16 jaar Effectdoelstelling Een afname van het ooit-gebruik van alcohol van 7%. Een afname van recent alcohol gebruik van 7%. Effecten op basis van E-MOVO Ooit-gebruik van alcohol is gedaald van 39% naar 37%. Recent alcohol gebruik is met 5% gedaald van 28% naar 23%. Een afname van binge drinken van 6%. Recent binge drinken is met 5% gedaald van 18% naar 13%. Jongeren van 16 jaar en ouder Een afname van 6% van het aantal ouders dat alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt. Een afname van het ooit-gebruik van alcohol van 4%. Een afname van recent alcohol gebruik van 4%. Een afname van binge drinken van 6%. Een afname van 7% van het aantal ouders dat alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt. Het percentage ouders dat instemt met alcoholgebruik [1] is gedaald van 11% naar 10%. Dit percentage is berekend over de jongeren tot 16 jaar die recent alcohol hebben gedronken. Ooit-gebruik van alcohol is met 13% gedaald van 84% naar 71%. Recent alcohol gebruik is met 15% gedaald van 77% naar 62%. Recent binge drinken is met 16% gedaald van 59% naar 43%. Het percentage ouders dat instemt met alcoholgebruik 1 is met 20% gedaald van 51% naar 31%. Dit is berekend over de jongeren van 16 jaar en ouder die recent alcohol hebben gedronken. 1] Ouders die instemmen met alcoholgebruik vinden het goed als hun kind alcoholhoudende drank gebruikt of zeggen er niets van. 4

5 Procesdoelstellingen en voorgenomen activiteiten In 2016 heeft 70% van de jongeren, ouders/verzorgers en intermediairen informatie over de risico s van jong alcoholgebruik om hun kennis en gedrag te beïnvloeden. In 2016 heeft 80% van scholen voor voortgezet onderwijs activiteiten en alcoholbeleid gerealiseerd dat het jong alcoholgebruik tegengaat. In 2016 is er op lokaal- of wijkniveau samenwerking met CJG, straathoekwerk, welzijnsorganisaties, kerken, oudercommissies, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en leerlingen voortgezet onderwijs. In 2016 heeft 60% van de (para)commerciële instellingen activiteiten en een beleid, dat jong alcoholgebruik ontmoedigt en gebruik van gezonde dranken stimuleert. Uitgevoerde activiteiten Aandacht voor alcohol: Tijdens PGO s (Periodiek Gezondheids Onderzoeken) in groep 7 BO en in de 2e klas VO. Binnen Gezonde School programma (GGD), uitlenen leskisten. Via voorlichting CJG, inzet Tactus op school voor jongeren. Deskundigheidsbevordering van intermediairs door Tactus. Het houden van een kroegentocht voor ouders in 2014 en 2016 door gemeente, ondernemers en politie. Gezamenlijk hebben de zes RNV gemeenten, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Ermelo, Oldebroek en Elburg,in 2014 een hernieuwd convenant alcoholmatiging gesloten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio voor een alcohol- en rookvrije school. De uitvoering en evaluatie hiervan is verzorgd door Tactus verslavingszorg. De scholen blijven aandacht geven aan dit onderwerp door onder andere preventieprojecten op scholen. Tactus verslavingszorg sluit aan bij overleggen, bij zorgadviesteams van VO en MBO en het basisteam. Er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt, vooral in het kader van vroegsignalering en tijdig het gesprek aangaan. Er wordt aangesloten bij de campagne NIX<18 met verschillende artikelen over alcoholmatiging en wijzigingen van de Drank- en Horecawet in de huis-aan-huisbladen en op de website. Daarnaast wordt jaarlijks een brief gezonden aan ouders van kinderen die de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken met een J/M special over alcohol en roken. Na de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn de (para)commerciële horeca geïnformeerd over de wijzigingen. In 2014 en 2015 zijn nalevingsonderzoeken uitgevoerd. In 2015 is er een bijeenkomst georganiseerd voor sportverenigingen voor informatie en het bespreken van een convenant. Hoewel de aanwezige sportverenigingen nut en noodzaak inzagen van alcoholmatiging, zagen zij gezien de diversiteit geen voordeel in een convenant. Aangezien een convenant alleen werkt als het van beide kanten volledig gedragen wordt, is daar geen nieuwe inzet op gepleegd. Er wordt nu afzonderlijk met de paracommercie gesproken naar aanleiding van de nalevingsonderzoeken. 5

6 2.1 Uitkomsten nalevingsonderzoeken 2014 en 2015 In 2014 en 2015 zijn nalevingsonderzoeken uitgevoerd. Twee mystery guests hebben verkoopadressen bezocht en er zijn per verkoopadres twee aankooppogingen gedaan. Bij ieder bezoek aan een verkoopadres is geprobeerd alcoholhoudende drank te kopen. Tevens is geobserveerd of de verkoopmedewerker de leeftijd van de jongeren heeft vastgesteld door middel van hun legitimatiebewijs. Er zijn steekproefsgewijs supermarkten, slijterijen, cafés, cafetaria s en paracommerciële instellingen gecontroleerd. In november 2014 zijn in totaal 24 verkoopadressen bezocht. Het resultaat was dat in 67,4% van de aankooppogingen alcohol door de minderjarige werd verkregen. In 32,6% van de aankooppogingen is geen alcohol verstrekt aan de minderjarigen. Figuur 1 - Naleving op basis van aankooppogingen in 2014 In oktober 2015 zijn in totaal 26 verkoopadressen door twee mystery guests bezocht. Het resultaat van het onderzoek in 2015 was dat in 69,2 % van aankooppogingen alcohol door de minderjarige werd verkregen. In 30,8 % van de aankooppogingen is geen alcohol verstrekt aan de minderjarigen.. Figuur 2 Naleving op basis van aankoop pogingen in 2015 Ook de komende jaren wordt weer ingezet op de nalevingsonderzoeken. In hoofdstuk 4.3 gaan we daar verder op in. 6

7 3. Noodzaak alcoholpreventie 3.1. Landelijke ontwikkelingen Als jongeren aan drank willen komen, is dat relatief makkelijk in Nederland. In 2016 bedraagt het gewogen totale nalevingscijfer (exclusief thuisbezorgkanalen) voor de verkoop van alcohol 36% (Roodbeen, e.a., 2016). Sinds 1988 is onder Nederlandse jongeren het alcoholgebruik flink toegenomen. Jongeren gingen in de loop van de afgelopen decennia meer, vaker én op jongere leeftijd drinken. In 2003 waren Nederlandse jongeren zelfs koplopers in Europa als het ging om bingedrinken, oftewel het op een avond meer dan vijf drankjes drinken (Hibell e.a., 2012). Afgelopen decennium werd sterk ingezet op het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en vanaf 1 januari 2014 onder de 18 jaar. Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken fors gedaald van 66% naar 45%. Vergeleken met 2003 is het percentage alcoholgebruikers bijna gehalveerd, zowel bij jongens als bij meisjes. Van de totale groep scholieren is het aandeel dat in de maand voor het onderzoek vijf glazen of meer heeft gedronken sinds 2011 gedaald van 27% naar 18%. Maar onder de scholieren die in die maand gedronken hebben, bleef het aandeel binge drinken hoog: 70% (Trimbos-instituut, 2016). Behandeling ziekenhuis In 2015 zijn in Nederland 931 jongeren onder de 18 jaar in het ziekenhuis behandeld door een kinderarts als gevolg van alcoholgebruik. In 74% (691 jongeren) van de gevallen ging het om alcoholvergiftiging. Er was sprake van een toename ten opzichte van De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren is in de loop der jaren gestegen. In 2015 lag de gemiddelde leeftijd op 15,4 jaar, in 2007 was dat 14,9 jaar. Van alle jongeren had 45% thuis bij derden (bijvoorbeeld bij een vriend) alcohol gedronken. In bijna 60% van de gevallen kwam de alcohol via vrienden. Gevolgen op lange termijn Als jongeren in hun puberjaren veel drinken, neemt de kans toe dat ze later problemen met hun drankgebruik krijgen. Een op de drie mannen in de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar valt onder de noemer probleemdrinker. Iemand wordt zo genoemd als hij of zij problemen heeft door regelmatig of stevig drinken. Regelmatig drinken is daarbij minstens 21 dagen per maand vier of meer glazen alcoholhoudende drank. Stevig drinken is minstens vier keer per maand zes of meer glazen alcoholhoudende drank. De problemen lopen uiteen van black-outs door drankgebruik tot alcoholongevallen, regelmatige dronkenschap/katers en problemen met vrienden en familie (Van Dijkck e.a. 2005). Conclusie De groep die alcohol drinkt is kleiner geworden, maar de groep die drinkt, drinkt behoorlijk veel en dan met name sterke drank. 7

8 Specifieke risico s voor jongeren Alcoholhoudende drank is extra ongezond tijdens de groei De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag van kinderen. Juist als hersendelen in ontwikkeling zijn, zijn ze erg kwetsbaar voor deze (giftige) stof. Pubers met alcoholproblemen scoren lager dan andere jongeren op taalvaardigheid, intelligentie, aandacht en ruimtelijk inzicht. Minder goede school-, studie- en werkprestaties Na een avond drinken werkt het geheugen slechter. Concentreren wordt daardoor moeilijker. Na een avond veel drinken kun je de volgende ochtend nog steeds onder invloed zijn. Meer kans op onveilig vrijen Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen. Zo vrijen jongeren vaker onveilig als ze gedronken hebben of geven ze eerder toe om te vrijen dan dat ze zouden doen als ze geen alcohol hadden gedronken. Toename van ongelukken en agressie Naast controle vermindering neemt ook het reactievermogen af. De kans op (verkeers)ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag. Vooral jongeren die veel drinken zijn vaker bij deze vormen van riskant gedrag betrokken. Toename van kans op alcoholvergiftiging Jongeren drinken tijdens het uitgaan vaak veel in korte tijd. De kans op een alcoholvergiftiging neemt hierdoor toe. Het zenuwstelsel raakt verdoofd, na bewusteloosheid kan een coma optreden met zelfs de dood tot gevolg. Doordat het puberbrein van jongeren nog niet volledig ontwikkeld is, voelen jongeren niet goed aankomen dat ze dronken worden. Hierdoor ontstaat het risico dat jongeren doordrinken totdat ze omvallen. Black-out Een black-out kan ontstaan wanneer veel alcoholhoudende drank in korte tijd wordt gedronken. Op het moment van drinken lijkt er niets aan de hand maar de volgende ochtend blijkt de herinnering uit het geheugen verdwenen te zijn. Een regelmatige black-out kan blijvende schade veroorzaken aan de hersenen. Overige schade Er wordt steeds meer bekend over de schadelijkheid van alcohol. Men loopt bij al weinig alcohol een verhoogd risico op een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, leveraandoeningen, orgaanbeschadigingen en verslaving. Alcoholgebruik leidt tot een verhoogd risico op betrokkenheid bij ongelukken, op psychische stoornissen en psychosociale problematiek. Bij 45% van alle mensen in de verslavingszorg is alcoholhoudende drank de primaire oorzaak van de zorgvraag. 8

9 3.2 Regionale ontwikkelingen Alcoholgebruik hangt vaak samen met een bredere problematiek, zoals gedragsstoornissen, schoolverzuim, werkeloosheid en agressief gedrag. Ook het gedrag van ouders is bepalend. Veel mensen/ouders vinden het nog "gewoon" dat jongeren (te veel) drinken. E-MOVO onderzoek Uit het E-MOVO onderzoek van 2015 blijkt, dat in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek 29% van de Noord-Veluwse jongeren alcohol hadden gedronken. Dat is minder dan in 2011, toen 37% van de jongeren alcohol dronk. In de vier weken voorafgaand aan het onderzoek heeft 18% van de Noord-Veluwse jongeren weleens vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid gedronken ( binge-drinken ) en is 11% dronken of aangeschoten geweest. In 2011 lagen deze percentages hoger, namelijk respectievelijk 25% en 15%. Het E- MOVO onderzoek 2015 laat dus zien dat het gebruik wederom aanzienlijk is gedaald, maar dat nog steeds 1 op de 3 jongeren onder de 18 jaar alcohol drinkt. Daarnaast zijn er nog veel binge drinkers, dus jongeren die bij één gelegenheid fors drinken. Noord-Veluwse jongeren nuttigen alcohol vooral bij anderen (16% van alle jongeren); thuis met anderen thuis (14%); in een café, bar, snackbar of op een terras (6%); of in een discotheek (6%). Ten opzichte van 2011 is vooral het drinken in café, bar, snackbar, terras en discotheek afgenomen. Drinken voor het uitgaan doet 11% van de Noord-Veluwse jongeren ( in %). Dit indrinken gebeurt meestal bij vrienden thuis (8%) of in een hok, keet of schuur (5%). Voorbeeldgedrag Ouders hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van het alcoholgedrag van hun kinderen (voorbeeldgedrag). Ouders (en ouderen) kunnen het alcoholgebruik van hun (klein)kinderen uitstellen en verminderen door ten aanzien daarvan duidelijke grenzen te stellen. Daarnaast heeft ook het voorbeeld dat ouders zelf geven invloed op hun kind. Naarmate ouders meer drinken, is de kans groter dat kinderen veel gaan drinken en op jonge leeftijd daarmee beginnen (Dorsselaer et al, 2010). Uit de evaluatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat 25% van de scholieren die alcohol drinken dit meestal van hun ouders krijgen. Minister Van Rijn geeft in zijn evaluatie aan dat blijvend ingezet moet worden op de sociale norm geen alcohol onder de 18 jaar, zodat ouders en meerderjarige vrienden van de jeugd zich beter gaan houden aan de norm NIX18. Hiertoe zal de minister de NIX18 campagne nog meer gaan inzetten op de rol van ouders en de bewustwording over alle vormen van schade dat het gebruik van alcohol met zich meebrengt. Aan jongeren, die recent alcohol hebben gedronken, is gevraagd wat hun ouders daarvan vinden. Bijna de helft antwoordt, dat hun ouders het goed vinden of er niets van zeggen, 16% antwoordt dat hun ouders niet weten dat zij alcohol drinken en de resterende jongeren antwoorden dat hun ouders hun alcoholgebruik afraden, verbieden of vinden dat ze minder moeten drinken. De meeste Noord-Veluwse jongeren (73%) hebben een afspraak met hun ouders over het drinken van alcohol: 37% mag niet drinken voor een bepaalde leeftijd (meestal 18 jaar), 12% mag af en toe een paar slokjes drinken, 7% mag één of twee glazen per keer drinken en 3% mag nooit drinken, bijvoorbeeld vanwege hun geloof. De resterende 14% heeft een andere afspraak. Bij 29% van de jongeren die wel eens alcohol hebben gedronken, kopen ouders wel eens alcohol speciaal voor hen. De meeste jongeren zeggen dat hun ouders alcohol drinken waar zij bij zijn. Bij 13% doen de ouders dat (bijna) dagelijks, bij 62% soms en bij 25% (bijna) nooit. Een harde grens tussen schadelijk en niet-schadelijk alcoholgebruik bestaat niet. De Gezondheidsraad adviseert gezonde volwassen niet meer dan één glas per dag te drinken. Jongeren verdragen alcohol slechter omdat ze nog in de groei zijn. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd kan immers leiden tot hersenschade. Daarom adviseert het Trimbos-instituut om alcoholgebruik zo lang mogelijk uit te stellen, in ieder geval tot het 18e jaar. Hoe langer men wacht, hoe beter het is. 9

10 3.3 Lokale ontwikkelingen De gegevens van Harderwijker jongeren komt grotendeels overeen met het gemiddelde in de regio Noord-Veluwe. Het aandeel scholieren dat in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol heeft gedronken is 27%. Zestien procent van de scholieren heeft in deze periode één keer of vaker overmatig alcohol gedronken (binge drinken= 5 of meer drankjes per gelegenheid) en 10% is in deze periode dronken of aangeschoten geweest. Behandeling ziekenhuis Als jongeren vanwege alcoholmisbruik in het ziekenhuis terecht komen, worden ze doorverwezen naar Tactus Verslavingszorg. Dit zijn de cijfers die bekend zijn van de afgelopen jaren: 2013: 17 doorverwijzingen naar Tactus, waarvan 4 uit Harderwijk 2014: 28 doorverwijzingen naar Tactus, waarvan 7 uit Harderwijk 2015: 21 doorverwijzingen naar Tactus, waarvan 7 uit Harderwijk 2016: 11 doorverwijzingen naar Tactus, waarvan 3 uit Harderwijk 10

11 4. Beleidsfocus 4.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie- én handhavingsplan. Dat impliceert dat meerdere afdelingen binnen de gemeenten - en dus ook meerdere type maatregelen worden ingezet bij de aanpak van de alcoholproblematiek. Als uitgangspunt voor integraal alcoholbeleid hanteren we het universele preventiemodel van Reynolds (2003) dat ook de basis vormt voor de Handreiking Gezonde Gemeenten van het RIVM. Het preventiemodel kent 3 beleidspijlers, te weten: educatie, regelgeving en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook (figuur 1). Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Regelgeving Handhaving Preventie Educatie Figuur 1: Preventiemodel Reynolds Het preventiemodel van Reynolds is gebaseerd op de systeemtheorie van Holder (1998) die duidelijk maakt dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van alcoholhoudende drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Holder laat daarmee zien dat alcoholpreventie nooit alleen op het individu gericht kan zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden. En in die omgeving van de jonge drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belangrijke rol. In dit preventie- en handhavingsplan staat daarom de omgeving van de jonge drinker centraal. 4.2 Beleidsdoelgroep en -setting Einddoelgroep van dit preventie- en handhavingsplan zijn jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar. Het accent ligt nadrukkelijk op de groep onder de 18 jaar en het binge drinken t/m 24 jaar. Het is bekend dat de gezondheidsschade van alcoholgebruik het grootst is onder de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn fysiek nog niet geheel volwassen en met name de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol kan deze ontwikkeling schaden. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft de centrale overheid de leeftijdsgrens voor verkoop én bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Het toezicht op de naleving van deze leeftijdsgrens wordt als een belangrijke prioriteit beschouwd binnen het gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid. Voor jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik. De uitgaansavonden zijn hierbij een belangrijk risico moment. Gezien de ontwikkeling van de hersenen t/m 24 jaar, de oververtegenwoordiging van de leeftijdsklasse tot 24 jaar in het uitgaansleven én de relatie van alcohol met het uitgaansleven (met de daarbij behorende risico s op dronkenschap, soms uitmondend in een intoxicatie) blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Naast gezondheidsproblematiek is veiligheidsproblematiek een belangrijke motivatie om aandacht te besteden aan deze leeftijdsgroep. 11

12 4.3 Doelstellingen van beleid Dit preventie- en handhavingsplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de Drank- en Horecawet. In dit plan onderscheiden we 3 hoofddoelgroepen, die ieder verdeeld zijn in onderstaande subgroepen. 1. Gebruikers a. Personen onder de 18 jaar b. Personen boven de 18 jaar 2. Verstrekkers a. Commerciële horeca (zoals cafés) b. Paracommerciële horeca en verstrekkers zonder winstoogmerk (zoals sportverenigingen) 3. Niet-vergunningplichtige verstrekkers (zoals supermarkten) a. Andere betrokkenen b. Professionele betrokkenen (zoals openbare instellingen) c. Persoonlijk betrokken (zoals ouders) Op basis van de Drank- en Horecawet kunnen drie algemene hoofddoelstellingen worden onderscheiden: Afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar. Afname bingedrinken voor de jeugd tot 24 jaar. Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein). De ambitie van dit beleidsplan is dat jongeren op een zo gezonde en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Voor de periode stellen wij de volgende doelen: Doelstellingen gezondheidsnota Regionaal en lokaal worden verschillende activiteiten ingezet om alcoholgebruik in het algemeen en bingedrinken in het bijzonder onder jongeren terug te dringen. Ook worden activiteiten ingezet om alcoholtolerantie onder ouders terug te dringen. Na de vaststelling van de gezondheidsnota wordt er gestart met een lokaal uitvoeringsprogramma waarin de speerpunten van de gezondheidsnota worden uitgewerkt, waaronder alcoholmatiging. De uitwerking vindt plaats in samenwerking met de partners. Doelstellingen voorlichting: 1 x in de twee jaar wordt een informatieavond/kroegentocht voor ouders gehouden. Na de evaluatie van de gehouden kroegentocht in 2016 wordt onderzocht of er ook een informatieavond/kroegentocht inclusief kinderen georganiseerd kan worden. Jaarlijks krijgt de paracommerciële horeca de gelegenheid gratis een IVA training (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) te volgen. Het bestaande middelenconvenant met het voortgezet onderwijs wordt voortgezet. Dit is niet alleen gericht op alcohol, maar ook op een rookvrije en drugsvrije school. Regelmatig wordt via de lokale media aandacht besteed aan de campagne NIX<18. 1 x per jaar wordt een bijeenkomst gehouden voor de paracommercie waarbij informatieoverdracht een rol speelt en aandacht wordt besteed aan alcoholmatiging. Dit jaar zal in de bijeenkomst extra aandacht worden besteed aan de snelle wisseling van bestuurders en leidinggevenden en het voldoen aan de eisen. Het is van belang dat leidinggevenden op een verantwoorde wijze omgaan met het verstrekken van alcoholhoudende drank. Hierbij wordt strak gestuurd op het nemen van verantwoordelijkheid door bestuursleden en leidinggevenden. Jaarlijks wordt het thema van de bijeenkomst, afhankelijk van actualiteit en in overleg met de betrokken partijen, vastgesteld. 12

13 Doelstellingen nalevingsonderzoek De nalevingsonderzoeken hebben tot doel inzage te geven hoe de lokale horeca omgaat met het schenken van alcoholhoudende drank aan minderjarigen. Ook om bewustwording bij de doelgroep (horeca) te bewerkstelligen, wat hopelijk zal resulteren in vermindering van het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen. Door jaarlijks een dergelijk onderzoek te houden wordt hierop gemonitord. Gelet op de uitkomsten van 2014 en 2015 kan geconcludeerd worden dat aan veel minderjarigen/jongeren (69,2%) alcoholhoudende drank wordt verstrekt en dat hierin ook een lichte toename zichtbaar is. Dit is zorgwekkend. Helemaal met de gedachte dat dit maar steekproeven zijn. Om een compleet beeld te krijgen hoe de gehele horeca in Harderwijk omgaat met het schenken van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen, is ervoor gekozen om in 2016 een zo volledig mogelijk onderzoek te laten plaatsvinden. Een zogeheten nul-meting. In 2014 en 2015 hebben de onderzoeken in het najaar plaatsgevonden. Hierdoor is het controleren van alle paracommerciële instellingen nagenoeg niet mogelijk omdat een aantal instellingen een winterstop hebben, dan wel in het najaar en winter geen activiteiten ontplooien. Er is voor gekozen dit onderzoek te verschuiven naar het voorjaar van 2017, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en dus ook een betrouwbare uitkomst van het onderzoek. Hierdoor kunnen nagenoeg alle adressen bezocht worden. Op basis van de uitkomst van het nalevingsonderzoek zal een onderneming wel of niet op de lijst van het volgend onderzoek worden gezet en kan de onderneming aangemerkt worden als hotspot die vaker zal worden gecontroleerd. Het nalevingsonderzoek wordt na 2017 (de nulmeting) jaarlijks voortgezet, waarbij de hotspots in ieder geval worden gecontroleerd. Doelstelling scholen Ondanks dat scholen een middelenconvenant hebben ondertekend, blijkt uit de praktijk dat jongeren thuis indrinken en al dan niet op het schoolfeest verder gaan of dat jongeren zelf sterke drank meenemen naar het schoolfeest en dit op het feest in de drankjes doen. Scholen hebben een verantwoordelijkheid om daarop toe te zien, o.a. door het gebruik van een blaastest. Daarnaast zal minimaal 1x per jaar een controle plaatsvinden bij de scholen en indien nodig zal naar aanleiding van deze controle gesproken worden over eventuele te nemen maatregelen met Tactus en de betreffende school. dat die ook leiden tot concrete 13

14 5. Handhavingsactiviteiten Met de gewijzigde Drank- en Horecawet (per 1 januari 2013) is de gemeente toezichthouder geworden voor de DHW. Handhaving van de wetgeving rond alcohol is een relatief nieuwe taak voor de gemeente. De hier geschetste handhavingsactiviteiten zijn gebaseerd op de ervaringen van de NVWA, die voorheen de (landelijke) verantwoordelijkheid had voor de handhaving van de DHW. Daarnaast zijn deze gebaseerd op de ervaringen van gemeenten die afgelopen jaren (bijvoorbeeld als pilotgemeente) al wat meer ervaring hebben opgedaan met handhaving van lokaal alcoholbeleid. Op basis van hun ervaringen en inzichten is gekozen is voor een programmatische aanpak, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: 1. Nalevingsonderzoek 2. Hotspots inventariseren 3. Uitvoeren van interventiestrategie 4. Effectmeting en evaluatie Zoals eerder is aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit in dit plan, zowel als het gaat om preventie als om handhaving, bij de problemen rondom alcoholverstrekking aan minderjarigen én het voorkomen van dronkenschap onder jongvolwassenen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de volgende wettelijke bepalingen: Leeftijdsgrens 18 jaar artikel 20, (lid 1 en 4) van de Drank- en Horecawet. Oftewel het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het duidelijk zichtbaar aangeven van de leeftijdgrens. Artikel 45 van de Drank en Horecawet. Het verbod op het aanwezig hebben van alcohol onder de 18 jaar op voor publiek toegankelijke plaatsen. Dronkenschap/doorschenken artikel 20, lid 5 van de Drank- en Horecawet. Het verbod om personen in kennelijke staat van dronkenschap toe te laten in een horecazaak of op het terras. Artikel 252 Wetboek van Strafrecht. Verbod om personen in kennelijke staat van dronkenschap alcohol te verkopen of toedienen. Artikel 453 Wetboek van Strafrecht. Verbod om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te begeven. Jaarlijks maakt de gemeente een risicoanalyse op basis waarvan doelstellingen kunnen worden aangescherpt en de focus kan worden verlegd. De risicoanalyse geeft inzicht in de concrete kenmerken van de locaties waar jongeren drinken en waar hun alcoholgebruik voor problemen zorgt. Hiermee kunnen de inspanningen van de gemeente gericht worden ingezet op plaatsen waar de grootste gezondheids- en/of veiligheidswinst kan worden behaald. Door het jaarlijkse karakter van deze analyse, is het tevens een evaluatie-instrument dat inzicht geeft in de resultaten van het lokale alcoholbeleid en dat aanknopingspunten biedt voor een volgend preventie- en handhavingsplan. 14

15 5.1 Nalevingsonderzoek De naleving van de wet door alcoholverstrekkers kan worden vastgesteld aan de hand van een nalevingsonderzoek onderzoek. Hierbij worden jongeren onder de 18 jaar ingezet, om de naleving van de leeftijdsgrens te toetsen. Ze volgen een vast protocol dat is uitgewerkt door de Universiteit Twente en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). Met het nalevingsonderzoek kan per setting en zelfs per locatie worden bepaald hoe de naleving van de leeftijdsgrens in de praktijk wordt uitgevoerd. Jaarlijks zal een dergelijk onderzoek plaatsvinden. Met (paracommerciële) horecaondernemers waarbij de uitkomsten van het nalevingsonderzoek negatief zijn, vindt een gesprek plaats waarbij gekeken wordt welke maatregelen genomen kunnen worden om bij een volgende onderzoek positieve resultaten te behalen. De betreffende (paracommerciële) horecaondernemer stelt een plan op waarin de te nemen maatregelen zijn verwoord. Het jaar daaropvolgend zal bekeken worden of de genomen maatregelen afdoende zijn geweest. Op basis van de uitkomst van het nalevingsonderzoek zal een onderneming/vereniging wel of niet op de lijst van het volgend onderzoek worden gezet en kan de onderneming/vereniging aangemerkt worden als hotspot die vaker zal worden gecontroleerd. De kenmerken van het alcoholgebruik onder jongeren (frequentie, dronkenschap, koopgedrag etc.) wordt middels de GGD E-MOVO onderzoek vastgesteld. Deze monitor wordt eens per vier jaar afgenomen. De intoxicatiecijfers worden op basis van doorverwijzingen naar Tactus jaarlijks verzameld. De uitkomsten van bovenstaande studies zullen worden gebruikt om de risicoanalysetabel in te vullen, waarover meer in de volgende paragraaf. 5.2 Hotspots inventariseren Verstrekkers die bijzondere aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er veel jongeren komen, noemen we in dit plan hotspots. Ook een eerder geconstateerd slecht nalevingsgedrag kan ertoe leiden dat een verstrekker als hotspot wordt gekwalificeerd. In de voor een kalenderjaar te plannen controles en preventieve acties wordt rekening gehouden met deze hotspots. Bij het vaststellen van de planning wordt expliciet aangegeven welke verstrekkers als hotspot worden aangemerkt. Hotspots worden vaker gecontroleerd dan de andere verstrekkers. Bij de advisering over de vaststelling van deze hotspots worden de toezichthouders en jongerenwerkers betrokken. Wanneer een verstrekker als hotspot wordt aangemerkt betekent dit dus slechts dat sprake is van een verhoogd risico, niet dat de betreffende verstrekker het niet goed zou doen. Om een praktijkgerichte risicoanalyse uit te kunnen voeren zijn, ter aanvulling op de bovengenoemde onderzoeken, andere bronnen geraadpleegd. In eerste instantie zijn dat: politie, jongerenwerk, veldwerk verslavingszorg en de DHW BOA s. Van deze partners wordt jaarlijks gevraagd aan te geven wat zij als de belangrijkste risico s zien, via een expertbijeenkomst. De risicokenmerken, -locaties en tijdstippen in onderstaande tabel staan hierbij centraal. 15

16 Tabel 1: Risicoanalyse Setting Risico kenmerken Locatie(s) Tijdstip(pen) Detailhandel Aankoop door minderjarigen t.b.v. indrinken. Bij bepaalde zaken beperkte naleving. Supermarkt x Slijterij y Vrijdagavond 19.30u u Zaterdagavond 20.00u u. Horeca Evenementen Sport Scholen Openbare ruimte Doorschenken bij dronkenschap. Verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren Slechte naleving leeftijdsgrens en doorschenken bij dronkenschap. Alcoholgebruik tijdens werkzaamheden Slechte naleving leeftijdsgrens en alcoholgebruik tijdens werkzaamheden Niet naleven leeftijdsgrens en ontbreken van duidelijke regels rondom alcohol tijdens excursies, studiereizen e.d. Gebrek aan handhaving regels. Alcoholgebruik op straat door minderjarigen, openbare dronkenschap en daaraan gerelateerde overlast. Café x Café y Evenement x. Evenement y. Voetbalver. x Hockeyclub y VO-school x VO-school y Plein x Straat y Vrijdagavond en Zaterdagavond 23.00u u. Dag en tijdstip Toernooien en clubfeesten. Schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten. Vrijdag 19.30u-04.00u. Zaterdag 20.00u-05.00u, vooral tussen 2.00 en 5.00u. Hotspots zijn in dit plan plaatsen waar de naleving van de DHW in het geding is. Dat kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar verstrekt wordt aan minderjarigen of klanten in kennelijke staat van dronkenschap. Op basis van de risicoanalyse zijn de hotspots vastgesteld en deze worden eens per jaar herijkt. Daarbij hanteren we weer de eerder genoemde settings: - supermarkten - slijterijen - horeca professionals en structureel karakter - evenementen - sportkantines - jongerencentra semi/non professionals - scholen meestal tijdelijk karakter - openbare ruimte Per hotspot wordt de kans op overtredingen in kaart gebracht. Die kans wordt bepaald op basis van kenmerken zoals deurbeleid, het gebruik van leeftijdscontrolesystemen, openingstijden, doelgroep en naleving. Figuur 2 laat zien hoe de verschillende typen verkopers kunnen worden ingedeeld. 16

17 Figuur 2: Risico-pyramide Permanent risico Structurele overtreders zonder systeem Beperkt risico Systeem in opbouw, uitvoering nog onvoldoende Nagenoeg geen risico Goed systeem en goede uitvoering Extra aandacht wordt gevraagd voor de evenementen (waaronder de sportevenementen en schoolfeesten). Er zal een evenementenkalender worden opgesteld m.b.t. de jongerenevenementen, c.q. algemene evenementen die ook door veel jongeren worden bezocht. 5.3 Interventiestrategie Op basis van de risicoanalyse en de hotspotlijst worden prioriteiten vastgesteld. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de aandacht voor de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 18 jaar en de bepalingen rondom dronkenschap, zoals het niet toelaten van in kennelijke staat van dronkenschap/dronken personen in een horecagelegenheid en het niet schenken aan klanten in kennelijke staat van dronkenschap. Elk jaar worden met het herijken van de hotspots tevens de handhavingsprioriteiten opnieuw vastgesteld Basiscontrole Voordat de leeftijdsgrens/in kennelijke staat van dronkschap/dronkenschap inspecties worden uitgevoerd is het zaak de vergunningen van in ieder geval de hotspots actueel te hebben. Met een basiscontrole wordt jaarlijks vastgesteld of de vergunning nog op orde is (of er überhaupt een vergunning is) Leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie Gestreefd wordt naar een controlefrequentie van minimaal 6 keer per jaar voor de hotspots met een permanent risico (zie figuur 2). Voor de hotspots met een beperkt risico zijn 4 inspecties per jaar noodzakelijk om de naleving effectief te blijven beïnvloeden (Wagenaar e.a., 2005). Voor de groene categorie met een beperkt risico volstaat 1 controle per jaar. Leeftijdscontroles zijn vaak lastig uit te voeren omdat BOA s snel herkend worden. Om het leeftijdsgrenstoezicht effectiever te maken heeft de gemeente Harderwijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Ermelo. De controles zullen met name in de weekenden plaatsvinden, tenzij de risicoanalyse anders bepaalt. Samenwerking met de politie is heel belangrijk voor dronkenschap inspecties Artikel 45 Artikel 45 in de Drank- en Horecawet omschrijft het verbod op het aanwezig hebben van alcohol onder de 18 jaar op voor publiek toegankelijke plaatsen. De mogelijkheid om jongeren te beboeten is in 2013 toegevoegd aan de wet en is zodoende een aanvulling op het bestaande handhavingspallet. De handhaving op artikel 45 van de DHW in de horeca geschiedt door de daarvoor aangewezen Boa s in domein I. De risicoanalyse bepaalt welke setting de meeste aandacht krijgt. Op basis van de uitkomsten kan de prioritering/uitvoeringsstrategie worden bepaald en bovendien in opvolgende jaren worden verfijnd en bijgestuurd. Omdat de alcoholproblematiek onderhevig is aan trends, wordt de risicoanalyse idealiter elk jaar opnieuw uitgevoerd. 17

18 5.4 Uitvoeringsbeleid De Drank- en Horecawet schrijft voor dat in het preventie- en handhavingsplan de hoofdlijnen van het alcoholbeleid staan, met name onder de jongeren. Daarom beperken wij ons in dit plan tot het beschrijven van het uitvoeringsbeleid van de leeftijdsgrens/dronkenschap inspecties. Voor de totale handhavingsopgaaf (gemeentebreed) verwijzen wij naar de nota integraal toezicht en handhaving (5.4.4) Controles Kern van de controles vormen de observatie inspecties die in burgerkleding uitgevoerd worden. Doel van deze controles is na te gaan of de regels nageleefd worden. Bij niet naleving wordt een maatregel genomen en volgt een herinspectie. Als aanvulling kunnen surveillance inspecties worden ingepland waarbij de toezichthouder opvallend zichtbaar aanwezig is door herkenbare kleding. Hierbij wordt vooraf nauwkeurig geanalyseerd op welke locaties en op welke tijdstippen dit mogelijk is. Dit in verband met de veiligheid van de toezichthouder. Bepaalde evenementen zouden bijvoorbeeld geschikt zijn om niet zichtbaar aanwezig te zijn als toezichthouder. Samenwerking met de politie wordt bij deze acties goed voorbereid. De handhavingsregisseur is betrokken bij aangewezen grote evenementen Nalevingscommunicatie Communicatie kan het effect van de handhaving versterken. Het kan bijdragen aan een verhoogde subjectieve pakkans en aan meer draagvlak voor de maatregelen. Het is van belang de communicatie naar de diverse doelgroepen in goed overleg met andere afdelingen en partijen vorm te geven. In september 2015 is een horecacoördinator aangesteld die het aanspreekpunt is als het gaat om drank- en horecazaken voor betreffende doelgroepen richting gemeente en andersom. Sinds 2015 wordt structureel werkoverleg gehouden tussen de handhavingsregisseur, de vergunningverlener Drank- en Horecawet, de Horecacoördinator en de beleidsadviseur veiligheid. Aangezien communicatie in dit plan vooral een educatief (uitleggen regels) en persuasief (aanzetten tot betere naleving) doel heeft, wordt ze verder uitgewerkt in het hoofdstuk 6 dat gaat over regelgevende activiteiten Sanctiebeleid De burgemeester zal in een sanctiebeleid in hoofdlijnen aangeven op welke wijze hij zal reageren op geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet en zo de door de wet aan hem geboden beleidsvrijheid zal invullen. De burgemeester zal hierbij in het bijzonder aandacht schenken aan de reactie op overtredingen waarbij jongeren zijn betrokken. Met het oog op rechtszekerheid, maar ook met het oog op preventie zal de burgemeester dit beleid in brede zin communiceren op een wijze dat de betrokkenen en hun ouders ook daadwerkelijk bereikt Nota integraal toezicht en handhaving Op 8 september 2015 is door het college de nota integraal toezicht en handhaving vastgesteld. In deze nota staan de doelstellingen uit het collegeprogramma beschreven, de totale handhavingsopgaaf (gemeentebreed) en de wijze van regie op toezicht en handhaving. Deze nota vormt de basis voor nadere uitwerking middels een (twee)jaarlijks uitvoeringsprogramma. Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving Op 30 augustus 2016 is het uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving vastgesteld door het college. Bij dit uitvoeringsprogramma hoort een handhavingsmatrix. In deze matrix is opgenomen dat toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet een hoge prioriteit heeft. 18

19 6. Regelgevende activiteiten De DHW geeft gemeenten verschillende verordenende bevoegdheden. De modelverordeningen die gemaakt zijn door de VNG en door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) geven aan welke mogelijkheden er zijn. Regelgeving is geen verplichtend onderdeel van het gemeentelijke preventie- en handhavingsplan. Toch is het een onmisbare factor in een integraal alcoholbeleid. Om die reden bevat dit hoofdstuk een basispakket van maatregelen zoals ook vastgesteld in Algemene Plaatselijke Verordening. In het licht van de twee hoofdthema s van dit plan (leeftijdsgrens en in kennelijke staat van dronkenschap) is bekeken welke verordenende bevoegdheden een expliciete meerwaarde hebben in het terugdringen van de alcoholproblematiek. Daarbij is gekozen voor de volgende maatregelen: Happy hours beperken Voorwaarden stellen aan evenementen Schenktijden paracommercie 6.1 Happy hours beperken Onderzoek laat zien (Meier e.a., 2008) dat de prijs van alcohol een belangrijke voorspeller is voor gebruik. En dat met prijsinterventies gebruik beïnvloed kan worden. Het verhogen van alcoholprijzen heeft zelfs het meeste impact op drinkers die heel veel drinken. Daarmee is deze maatregel een effectieve in het tegengaan van dronkenschap. Omdat dronkenschap en uitgaan sterk aan elkaar gerelateerd zijn, is het volgende artikel opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening APV): Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. 6.2 Voorwaarden stellen aan evenementen Op grond van artikel 3 lid 1 DHW is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een horecabedrijf of een slijtersbedrijf uit te oefenen (het verstrekken van alcoholhoudende drank). Indien een aanvrager voor een evenementenvergunning tevens aangeeft dat het de bedoeling is dat alcoholhoudende drank geschonken gaat worden, kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod voor de uitoefening van het horecabedrijf op grond van artikel 35 lid 1 van de DHW voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. Deze wettelijke bepaling geeft direct de beperking aan dat in dergelijke gevallen, zoals bij evenementen, de ontheffing alleen verleend kan worden voor zwak-alcoholhoudende drank en niet voor sterk-alcoholhoudende drank. De ontheffing is van toepassing op tappunten die in de vergunningaanvraag staan vermeld en niet op de regulier vergunde terrassen. Het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol is moeilijk voor veel alcoholverstrekkers weten we uit onderzoek (Roodbeen e.a., 2014). Dit geldt ook voor het naleven van de bepalingen rondom dronkenschap en doortappen. Op evenementen is de naleving nog een fractie lastiger. Door de schaalgrootte, tijdelijke personeelskrachten en het gebrek aan een structurele controlesystematiek is de naleving vaak slecht. De DHW biedt gemeenten de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het verlenen van een ontheffing van de DHW, zoals dat bij evenementen het geval is (artikel 35, lid 2). Van die mogelijkheid wordt gebruik gemaakt om een alcoholmodule in de aanvraag van de ontheffing mee te nemen. Met de alcoholmodule worden aanvragers verplicht om te omschrijven hoe ze op leeftijd (en zaken als dronkenschap) gaan controleren. Blijkt uit het toezicht en evaluatie van het evenement dat de alcoholmodule niet werkt in de praktijk dan dient de aanvrager op papier aan de gemeente aan te geven welke extra maatregelen voor de komende aanvraag genomen gaan worden door de aanvrager. 19

20 Indien na beoordeling van politie en gemeente blijkt dat dit afdoende is, zal de gevraagde ontheffing van de DHW het jaar erop niet gegund worden. Aanvullend op de DHW is een gemeente vereiste om een ontheffing te kunnen krijgen, dat degene onder wiens leiding de alcoholhoudende drank zal worden verstrekt in het bezit is van een geldig certificaat sociale hygiëne. Dit ter bescherming van de gezondheid van bezoekers aan evenementen en dan met name jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast zal aan de ontheffing voor de betreffende tappunten in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden: tijdens het evenement is het niet toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken van vijftien of meer volumeprocenten. tijdens het evenement moet voor bezoekers water te verkrijgen zijn. 6.3 Schenktijden in paracommercie Het vastleggen van de schenktijden in de paracommercie is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Het beperken van schenktijden niet. Toch is het verstandig de schenktijden in sportverenigingen en jongerencentra, zeker daar waar veel jongeren komen, niet te ruim te maken. Achterliggende gedachte is de wetenschap dat ruime schenktijden leiden tot meer consumptie. Ook is het de vraag of het vanuit normatief oogpunt wenselijk is dat tieners tijdens sport en spel van s ochtend vroeg tot s avonds laat geconfronteerd worden met het alcoholgebruik van anderen. In dit Preventie en Handhavingsplan nemen we de schenktijden over die in de APV opgenomen zijn. Dat betekent: Maandag tot en met zondag uur tot uur Er loopt op het moment een evaluatie naar de schenktijden en de bijeenkomsten van persoonlijke aard bij de paracommerciële horeca. Voor zover bekend hebben deze schenktijden tot nu toe niet geleid tot problemen. Dit geeft ons nu geen reden deze tijden aan te passen. 6.4 Sterke drank in paracommercie Alhoewel de DHW niet verplicht dat alleen zwak alcoholhoudende drank mag worden geschonken in paracommerciële instellingen, is het vanuit het oogpunt van gezondheid en preventie wenselijk dat jongeren bij sportverenigingen, jongerencentra en dergelijke niet geconfronteerd worden met sterke drank. Het is wenselijk ook boven de 18 jaar het sterke drank gebruik te beperken. In de gesprekken met de paracommercie naar aanleiding van de nalevingsonderzoeken, zal aan de organisaties en verenigingen gevraagd worden maatregelen te nemen om te voorkomen dat jongeren met sterke drank in aanraking komen. 20

21 7. Educatieve- en communicatieve activiteiten Dit preventie- en handhavingsplan kent twee einddoelgroepen: jongeren onder de 18 jaar en jarigen. De alcoholconsumptie per persoon (hoeveelheid en duur van problematisch gebruik) is de beste voorspeller voor toekomstige schade voor de individuele gezondheid en het maatschappelijk functioneren van de gebruiker. Door vroeg te interveniëren in het proces worden leed en kosten bespaard. Daarom leveren investeringen in verslavingspreventie veel op. Naast het voorkomen van gezondheidsklachten door middelengebruik, draagt verslavingspreventie bij aan een goede (mentale) gezondheid en voorkomt verslaving. Gezonde mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf en voor hun omgeving zorgen en doen minder beroep op de zorg. Ook kunnen ze langer en beter participeren in de maatschappij, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Eerder hebben wij al aangegeven dat preventie activiteiten het beste gericht kunnen zijn op de omgeving van deze groepen. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om de sociale en professionele omgeving van jongeren. Daarom staan omgevingsgerichte educatieve activiteiten centraal in dit hoofdstuk. Daarbij onderscheiden we drie doelgroepen die invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik van jongeren: - Alcoholverstrekkers - Ouders - Scholen Het is niet vanzelfsprekend dat deze drie doelgroepen goed op de hoogte zijn van de risico s van alcohol voor jongeren. Vandaar dat bewustwording van de risico s een rode draad is in de educatieve interventies die worden ingezet. 7.1 Alcoholverstrekkers Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een adequate naleving van de eerder genoemde bepalingen in de DHW. Dat kunnen zijn horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, caissières, filiaalmanagers etc. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol kennen en naleven, evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de onderneming, vereniging of het evenement. Training Belangrijk is vooral dat een alcoholverstrekker zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en in staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om alcoholverstrekkers hierin te bekwamen zijn trainingsprogramma s ontwikkeld zoals Barcode voor barpersoneel, de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) training voor barvrijwilligers en de Evenementen IVA. De paracommercie is verplicht de barmedewerkers IVA trainingen te laten volgen. Deze training kan digitaal gevolgd worden, maar er is ook de mogelijkheid om een bijeenkomst hiervoor te organiseren. Uit ervaring blijkt dat een bijeenkomst meer effect heeft dan een digitale training. De gemeente Harderwijk biedt de mogelijkheid voor paracommercie om deze training gratis te kunnen volgen. 7.2 Onderwijs De school is een belangrijke pedagogische omgeving voor jongeren. Ook als het gaat om alcoholgebruik leren jongeren op school wat wel en niet verstandig is. Het is relevant dat jongeren geïnformeerd raken over de risico's van alcoholgebruik. Niet zozeer om gedrag te beïnvloeden, maar om het gebruik te de-normaliseren en daarmee aan draagvlak te werken voor effectievere gedragsmaatregelen als handhaving en specifieke regelgeving. Het blijkt uit de praktijk dat met name de informatie over wat alcohol met de hersenontwikkeling doet bruikbaar is. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor hun ouders. Scholen worden daarom aangemoedigd om activiteiten voor ouders rond dit thema te organiseren. 21

22 Scholen worden geadviseerd door GGD in het kader van de Gezonde School aanpak, voor de keuzebepaling van schoolprogramma s op het gebied van middelengebruik. Tactus Verslavingszorg heeft een belangrijke rol in het aanbieden van programma s die afgestemd zijn op de leeftijd van de jongeren. Daarbij richten zij zich niet alleen op preventie, maar ook op vroegsignalering. Een belangrijk uitgangspunt is dat er op een positieve manier gewerkt wordt aan het bevorderen van (mentale) gezondheid in plaats van het bestrijden van verslaving. Dit betekent dat er alles aan gedaan wordt om middelen gerelateerde gezondheidsrisico of (beginnende) verslaving snel te ontdekken en aan te pakken en weerbaarheid te vergroten. Signalering van riskant en problematisch gebruik van alcohol en drugs en gerichte doorverwijzing naar de zorg zijn belangrijk om schadelijke gezondheidseffecten en de ontwikkeling van verslavingen te voorkomen. Een goed schoolprogramma biedt meer dan voorlichting en besteedt ook aandacht aan regels voor leerlingen en personeel met betrekking tot alcoholgebruik bij schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen. De afgelopen jaren is door de gemeente samen met de VO scholen, geïnvesteerd in een alcoholvrije school. Er is in 2011 een convenant afgesloten met alle Voortgezet Onderwijs scholen in de regio Noord-Veluwe. In 2014 is dit convenant hernieuwd met het oog op de gewijzigde Drank- en Horeca wet en uitgebreid met de middelenvrije school. Naast alcohol nu dus ook de aanpak van tabak en drugsgebruik. De scholen hebben door de ondertekening hun inzet getoond om de leefomgeving van het kind te verbeteren. Het convenant omvat duidelijke richtlijnen voor een gerichte aanpak, waarbij de scholen uiteraard de ruimte houden om de maatregelen af te stemmen op de mogelijkheden van de school. 7.3 Ouders en de thuissituatie Alcoholopvoeding Ouders onderschatten systematisch hoeveel hun kinderen drinken. Ze denken bovendien veelal dat het gedrag van hun puber volledig wordt bepaald door de omgeving terwijl zij wel degelijk ook zelf invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen (van der Vorst, 2006). De beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van regels zijn geschikte instrumenten om alcoholgebruik tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die geen duidelijke regels hebben afgesproken en geen leeftijdsgrens hebben gesteld voor het drinken van alcohol al op jongere leeftijd beginnen met drinken. Ze drinken bovendien vaker dan jongeren waarvan de ouders wel een leeftijdsgrens hebben gesteld. Naast het stellen van regels zijn andere beschermende factoren: een goede band tussen ouder en kind en een autoritatieve opvoedstijl. Een slechte ouder-kind relatie en psychische problematiek of middelengebruik van de ouders zijn risicofactoren. Adviezen met betrekking tot alcoholopvoeding zullen in samenwerking met de eerder genoemde VO-scholen aan ouders worden aangeboden. Uitgaansopvoeding Ook door regels te stellen die niet expliciet gaan over alcoholgebruik, kunnen ouders invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Dan gaat het vooral over afspraken omtrent uitgaan, zoals staptijden, hoe vaak per week ze uit mogen. Uitgaansopvoeding is nodig zodat ouders zich meer bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen om de schade van middelengebruik tijdens het uitgaan te voorkomen of te beperken. Via diverse relevante kanalen (GGD, verslavingszorginstelling, Centra voor Jeugd en Gezin, lokale media, ouderavonden op scholen en georganiseerde kroegentochten ) worden ouders voorgelicht over een adequate opvoedstijl en worden zij gewezen op ondersteunende websites als en Ook de komende jaren zal er weer ingezet worden op het informeren van ouders. Een bewezen effectieve methode is de organisatie van een kroegentocht voor ouders in samenwerking met horeca en politie om ouders voor te lichten over gebruik van drank en drugs en in gesprek te gaan over de opvoeding. Daarnaast blijft de inzet van genoemde partners als het CJG, Tactus verslavingszorg en de VO scholen belangrijk. 22

23 7.4 Publiekscommunicatie Goed alcoholbeleid is niet vanzelfsprekend populair onder burgers en ondernemers. Maar aan draagvlak voor beleid kan wel gewerkt worden. Het is bekend dat de kennis rondom alcohol en de gevolgen van alcoholmisbruik kan bijdragen aan meer draagvlak voor alcoholbeleid. Wij sluiten hierbij aan vanuit de NIX<18 campagne, waar op gezette tijden aandacht aan besteed zal worden. Ook zullen de komende jaren ouders van 12 jarigen wederom een brief met informatiefolder ontvangen. 23

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Probleemanalyse...5 2 Beleidsfocus...6 2.1

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode. VERSIE 3.0 (juni 2015) BELANGRIJKE AANPASSINGEN IN DE 3.0 VERSIE ZIJN GEMARKEERD IN DEZE KLEUR. Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet)

Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet) Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom is een preventie- en handhavingsplan alcohol nodig?... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde 24 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 6 2.1 Doelgroepen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet voor de periode 2015-2016 Burgemeester en wethouders, 7 oktober 2014 Raad, 26 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 5 1.1 Cijfers 5 1.2 Gevolgen 5 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 7 2.1 Doelgroepen 7

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Periode 2014 2017

Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Periode 2014 2017 Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet Periode 2014 2017 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Probleemanalyse... 4

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

FRIS IJSSELSTEIN. Afdeling Beleid en Strategie Volksgezondheid Openbare Orde en Veiligheid

FRIS IJSSELSTEIN. Afdeling Beleid en Strategie Volksgezondheid Openbare Orde en Veiligheid Afdeling Beleid en Strategie Volksgezondheid Openbare Orde en Veiligheid FRIS in IJSSELSTEIN - 1 - INHOUD INHOUD... - 2 - AANPAKSTRATEGIE ALCOHOLPREVENTIEBELEID JONGEREN... - 3 - Aanleiding... - 3 - Inleiding...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 2014-2016 november 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 1. RISICOANALYSE... 4 1.1 CIJFERS... 4 1.2 GEVOLGEN...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Ondertitel: Nalevingsonderzoek

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 VERSIE 2.0 (22 april 2014) Colofon Opdrachtgever en financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Artikel 43 a Drank- en Horecawet 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan Artikel 43 a Drank- en Horecawet 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43 a Drank- en Horecawet 2014-2016 Afdeling Samenleving Dinie Kolk Afdeling Dienstverlening Jan Baron Februari-maart 2014 Vastgesteld bij raadsbesluit dd. 10 juli

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch-en beleidskader... 3 1.3 Opzet Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet...

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016

Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Concept Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2016 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening gemeente BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar College

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Maastricht Heuvelland

Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Maastricht Heuvelland Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Maastricht Heuvelland Beleidsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet periode 2015 tot 2019 september 2014 Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan

Preventie- en Handhavingsplan Preventie- en Handhavingsplan 2014-2016 Integrale aanpak Drank- en Horecawet in de gemeente Uithoorn 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.1.1 Afbakening en focus...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015 Preventie- en handhavingsplan Gemeente Lingewaard 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Probleemanalyse... 4 2. Wettelijk- en beleidsmatig kader... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Regelgeving alcohol... 6 2.3 Wetswijziging

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Alcoholvergiftiging Informatie voor ouders

Alcoholvergiftiging Informatie voor ouders Alcoholvergiftiging Informatie voor ouders Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 1077 Inleiding Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan voor u en uw

Nadere informatie

Preventie en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet. Opmeer

Preventie en Handhavingsplan. Drank- en Horecawet. Opmeer Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Opmeer Juli 2014 30 Juni 2018 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 1.2 Leeswijzer 2. Oorzaken, gevolgen en kosten riskant alcoholgebruik door jongeren

Nadere informatie

Inventarisatie preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet 2015. Plannen in kaart. B. Bieleman. A. Kruize. R. Mennes

Inventarisatie preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet 2015. Plannen in kaart. B. Bieleman. A. Kruize. R. Mennes Inventarisatie preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet 2015 Plannen in kaart B. Bieleman A. Kruize R. Mennes PLANNEN IN KAART Inventarisatie preventie- en handhavingsplannen Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal

Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Reimerswaal Ontwerpbeleidsregel, vastgesteld door de burgemeester op 13 augustus 2012 afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 1 Beleidsregel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie