Correctievoorschrift VWO 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VWO 2014"

Transcriptie

1 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling He werk van de kandidaen word beoordeeld me inachneming van de arikelen 4 en 4 van he Eindexamenbeslui v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voors heef he College voor Examens (CvE) op grond van arikel lid d van de We CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores cenraal examen vasgeseld. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de arikelen 36, 4, 4a en 4 van he Eindexamenbeslui van belang: De direceur doe he gemaake werk me een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en he proces-verbaal van he examen oekomen aan de examinaor. Deze kijk he werk na en zend he me zijn beoordeling aan de direceur. De examinaor pas de beoordelingsnormen en de regels voor he oekennen van scorepunen oe die zijn gegeven door he College voor Examens. De direceur doe de van de examinaor onvangen sukken me een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, he proces-verbaal en de regels voor he bepalen van de score onverwijld aan de gecommieerde oekomen. 3 De gecommieerde beoordeel he werk zo spoedig mogelijk en pas de beoordelingsnormen en de regels voor he bepalen van de score oe die zijn gegeven door he College voor Examens. VW-03-a-4--c lees verder

2 De gecommieerde voeg bij he gecorrigeerde werk een verklaring bereffende de verriche correcie. Deze verklaring word mede onderekend door he bevoegd gezag van de gecommieerde. 4 De examinaor en de gecommieerde sellen in onderling overleg he aanal scorepunen voor he cenraal examen vas. 5 Indien de examinaor en de gecommieerde daarbij nie o overeensemming komen, word he geschil voorgelegd aan he bevoegd gezag van de gecommieerde. Di bevoegd gezag kan hierover in overleg reden me he bevoegd gezag van de examinaor. Indien he geschil nie kan worden beslech, word hiervan melding gemaak aan de inspecie. De inspecie kan een derde onafhankelijke gecommieerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommieerde kom in de plaas van de eerdere beoordelingen. Algemene regels Voor de beoordeling van he examenwerk zijn de volgende bepalingen ui de regeling van he College voor Examens van oepassing: De examinaor vermeld op een lijs de namen en/of nummers van de kandidaen, he aan iedere kandidaa voor iedere vraag oegekende aanal scorepunen en he oaal aanal scorepunen van iedere kandidaa. Voor he anwoord op een vraag worden door de examinaor en door de gecommieerde scorepunen oegekend, in overeensemming me he beoordelingsmodel. Scorepunen zijn de geallen 0,,,..., n, waarbij n he maximaal e behalen aanal scorepunen voor een vraag is. Andere scorepunen die geen gehele geallen zijn, of een score minder dan 0 zijn nie geoorloofd. 3 Scorepunen worden oegekend me inachneming van de volgende regels: 3. indien een vraag volledig juis is beanwoord, word he maximaal e behalen aanal scorepunen oegekend; 3. indien een vraag gedeelelijk juis is beanwoord, word een deel van de e behalen scorepunen oegekend, in overeensemming me he beoordelingsmodel; 3.3 indien een anwoord op een open vraag nie in he beoordelingsmodel voorkom en di anwoord op grond van aanoonbare, vakinhoudelijke argumenen als juis of gedeelelijk juis aangemerk kan worden, moeen scorepunen worden oegekend naar analogie of in de gees van he beoordelingsmodel; 3.4 indien slechs één voorbeeld, reden, uiwerking, ciaa of andersoorig anwoord gevraagd word, word uisluiend he eersgegeven anwoord beoordeeld; 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uiwerking, ciaa of andersoorig anwoord gevraagd word, worden uisluiend de eersgegeven anwoorden beoordeeld, o maximaal he gevraagde aanal; 3.6 indien in een anwoord een gevraagde verklaring of uileg of afleiding of berekening onbreek dan wel fouief is, worden 0 scorepunen oegekend, enzij in he beoordelingsmodel anders is aangegeven; 3.7 indien in he beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door he eken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hezelfde anwoord of onderdeel van da anwoord; VW-03-a-4--c lees verder

3 3.8 indien in he beoordelingsmodel een gedeele van he anwoord ussen haakjes saa, behoef di gedeele nie in he anwoord van de kandidaa voor e komen; 3.9 indien een kandidaa op grond van een algemeen geldende woordbeekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een anwoord geef da vakinhoudelijk onjuis is, worden aan da anwoord geen scorepunen oegekend, of enminse nie de scorepunen die me de vakinhoudelijke onjuisheid gemoeid zijn. 4 He juise anwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdleer die behoor bij de juise keuzemogelijkheid. Voor een juis anwoord op een meerkeuzevraag word he in he beoordelingsmodel vermelde aanal scorepunen oegekend. Voor elk ander anwoord worden geen scorepunen oegekend. Indien meer dan één anwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunen oegekend. 5 Een fou mag in de uiwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, enzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd word en/of enzij in he beoordelingsmodel anders is vermeld. 6 Een zelfde fou in de beanwoording van verschillende vragen moe seeds opnieuw worden aangerekend, enzij in he beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Indien de examinaor of de gecommieerde meen da in een examen of in he beoordelingsmodel bij da examen een fou of onvolkomenheid zi, beoordeel hij he werk van de kandidaen alsof examen en beoordelingsmodel juis zijn. Hij kan de fou of onvolkomenheid mededelen aan he College voor Examens. He is nie oegesaan zelfsandig af e wijken van he beoordelingsmodel. Me een evenuele fou word bij de definiieve normering van he examen rekening gehouden. 8 Scorepunen worden oegekend op grond van he door de kandidaa gegeven anwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunen vooraf gegeven. 9 He cijfer voor he cenraal examen word als volg verkregen. Eerse en weede correcor sellen de score voor iedere kandidaa vas. Deze score word meegedeeld aan de direceur. De direceur sel he cijfer voor he cenraal examen vas op basis van de regels voor omzeing van score naar cijfer. NB He College voor Examens heef de correcievoorschrifen bij regeling vasgeseld. He correcievoorschrif is een zogeheen algemeen verbindend voorschrif en val onder we- en regelgeving die van overheidswege word versrek. De correcor mag dus nie afwijken van he correcievoorschrif. NB He aangeven van de onvolkomenheden op he werk en/of he noeren van de behaalde scores bij de vraag is oegesaan, maar nie verplich. Evenmin is er een sandaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaen. He vermelden van he schoolexamencijfer is oegesaan, maar nie verplich. Binnen de ruime die de regelgeving bied, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken. NB3 Als he College voor Examens vassel da een cenraal examen een onvolkomenheid beva, kan he besluien o een aanvulling op he correcievoorschrif. Een aanvulling op he correcievoorschrif word zo spoedig mogelijk nada de onvolkomenheid is vasgeseld via Examenblad.nl versuurd aan de examensecrearissen. VW-03-a-4--c 3 lees verder

4 Soms kom een onvolkomenheid pas geruime ijd na de afname aan he lich. In die gevallen vermeld de aanvulling: NB a. Als he werk al naar de weede correcor is gezonden, pas de weede correcor deze aanvulling op he correcievoorschrif oe. b. Als de aanvulling nie is verwerk in de naar Cio gezonden WOLF-scores, voer Cio dezelfde wijziging door die de correcoren op de verzamelsaa doorvoeren. Een onvolkomenheid kan ook op een ijdsip geconsaeerd worden da een aanvulling op he correcievoorschrif ook voor de weede correcor e laa kom. In da geval houd he College voor Examens bij de vasselling van de N-erm rekening me de onvolkomenheid. 3 Vakspecifieke regels Voor di examen kunnen maximaal 73 scorepunen worden behaald. Voor di examen zijn de volgende vakspecifieke regels vasgeseld: Een afwijking in de uikoms van een berekening door accepabel ussenijds afronden word de kandidaa nie aangerekend. He laase scorepun, aangeduid me compleeren van de berekening/bepaling, word nie oegekend als: een fou in de nauwkeurigheid van de uikoms gemaak is (zie pun 3), een of meer rekenfouen gemaak zijn, de eenheid van een uikoms nie of verkeerd vermeld is, enzij gezien de vraagselling he weergeven van de eenheid overbodig is, (In zo'n geval saa in he beoordelingsmodel de eenheid ussen haakjes.) anwoordelemenen fouief me elkaar gecombineerd zijn, een onjuis anwoordelemen een subsaniële vereenvoudiging van de berekening/bepaling o gevolg heef. 3 De uikoms van een berekening mag één significan cijfer meer of minder bevaen dan op grond van de nauwkeurigheid van de vermelde gegevens veranwoord is, enzij in de vraag is vermeld hoeveel significane cijfers de uikoms dien e bevaen. 4 He scorepun voor he gebruik van een formule word oegekend als de kandidaa laa zien kennis e hebben van de beekenis van de symbolen ui de formule. Di blijk als: de juise formule is geseleceerd, én voor minsens één symbool een waarde is ingevuld die pas bij de bereffende grooheid. VW-03-a-4--c 4 lees verder

5 4 Beoordelingsmodel Vraag Anwoord Scores Opgave Tsunami maximumscore 4 voorbeeld van een anwoord: Voor de zwaare-energie van de waerberg geld: Ez = mgh. Voor de massa van he waer geld: m= ρv. Voor he volume van de waerberg geld: V = bh Invullen lever: V = ,8 = 3,4 0 m. De hooge van he zwaarepun lig op 0,90 m. 3 5 Dus geld: Ez = mgh =,0 0 3,4 0 9,8 0,90 =,9 0 J =,9 PJ. (Dus de energie overschrijd de waarde van 0,5 PJ.) gebruik van Ez = mgh inzich da m= ρv me V = bh inzich da he zwaarepun van de waerberg op de halve hooge lig compleeren van de berekening en uikoms vergelijken me 0,5 PJ Opmerkingen Voor de dichheid mag ook ingevuld worden: 3 3 0,998 0 kg m (waer) 3 3 en,04 0 kg m (zeewaer), (zoals aangegeven in BINAS abel ). Om e vergelijken moe de uikoms en/of de grenswaarde naar dezelfde eenheid zijn omgerekend. VW-03-a-4--c 5 lees verder

6 Vraag Anwoord Scores maximumscore voorbeeld van een uileg: mehode In figuur 3 moe de hoeveelheid opgesuwd waer / de energie zich over een seeds groere breede van de golf verdelen (waardoor de ampliude kleiner word). In figuur 4 blijf de golf (nagenoeg) even breed, waardoor de ampliude (bijna) nie afneem. inzich da in figuur 3 de hoeveelheid opgesuwd waer / de energie over een seeds groere breede verdeeld word inzich da in figuur 4 de golf (nagenoeg) even breed blijf mehode De hoeveelheid opgesuwd waer / de energie die in de golven zi, is (nagenoeg) consan. Als de golf seeds breder word, word deze verdeeld (waardoor de ampliude kleiner word). Di is he geval in figuur 3 en nie in figuur 4. inzich da de hoeveelheid opgesuwd waer / de energie consan is inzich da die bij een bredere golf verdeeld word Opmerking Een anwoord gebaseerd op demping: geen scorepunen oekennen. 3 maximumscore 3 voorbeeld van een anwoord: Doorda de diepe kleiner word, word de golfsnelheid kleiner. Ui v= fλ volg (omda de frequenie nie verander,) da de golflenge kleiner word en dus de golfberg smaller. Omda de energie behouden blijf, word de golfberg hoger. inzich da de golfsnelheid kleiner word inzich in v= fλ inzich in energiebehoud Opmerkingen He eerse en weede scorepun mogen ook beanwoord worden me he inzich da de voorkan van de golf minder snel gaa dan de acherkan. Bij he weede scorepun hoef nie explicie vermeld e worden da de frequenie gelijk blijf. He derde scorepun mag ook beanwoord worden me behulp van he coninuïeisprincipe da de hoeveelheid waer behouden blijf. Een anwoord gebaseerd op de gedache da he gaa over de waerkolom vanaf de bodem: geen scorepunen oekennen. VW-03-a-4--c 6 lees verder

7 Vraag Anwoord Scores 4 maximumscore 4 uikoms: = 4,0 h voorbeeld van een berekening: 3 De geluidssnelheid in seen bedraag 3, 6 0 m s. Dus de 3 voorplaningssnelheid van schokgolven bedraag 7, 0 ms. Voor de ijd van de schokgolf door de aardkors geld: 6 3 s= v,5 0 = 7, 0 = 347 s. Voor de snelheid van de sunami geld: 3 v = gd = 9,8 3,0 0 =,7 0 ms. Voor de ijd die de sunami nodig heef, geld: 6 s= v,5 0 =,7 0 = 4573 s. Voor de ijd ussen he waarnemen van de schokgolf en de koms van de sunami geld: = = 46 s = 4,0 h. gebruik van s = v opzoeken van de geluidssnelheid in seen gebruik van v = gd compleeren van de berekening Opmerking De uikoms mag uieraard ook in een andere eenheid gegeven worden. 5 maximumscore voorbeeld van een anwoord: Eers (vanaf = 9 min) neem de diepe af. De sunami is dus voorafgegaan door een golfdal (waardoor he waer zich eers van he srand erugrok). inzich da eers de diepe kleiner word consequene conclusie VW-03-a-4--c 7 lees verder

8 Vraag Anwoord Scores 6 maximumscore 3 uikoms: λ = 3 km voorbeeld van een bepaling: Aflezen lever da de periode gelijk is aan 0 min. Di lever: T = 0 60 = 00 s. Voor de snelheid geld: v = gd = 9,8 = 0,8 ms. Dus geld: λ = vt = 0,8 00 = 3 0 m = 3 km. 3 aflezen van T gebruik van λ = vt me v = gd compleeren van de bepaling Opmerkingen Om he laase scorepun e krijgen: moe de waarde van periode T liggen ussen 0 en 8 min; moe de waarde van diepe d liggen ussen 0 en 4 m. Opgave (G-)Krachmeingen in een araciepark 7 maximumscore 3 voorbeeld van een uileg: Als de krach op de drukweersand groer word, word de weersandswaarde van deze weersand kleiner. De spanning ussen de punen A en B (de spanning over de drukweersand) word dan kleiner. Omda de oale spanning gelijk blijf, word de spanning ussen de punen B en C (de spanning over de weersand R) groer. inzich da kleiner worden van de weersandswaarde van de drukweersand samengaa me groer worden van de sensorspanning inzich da de spanning over de weersand kleiner word als de weersandswaarde kleiner word inzich in de spanningsdeling van een serieschakeling VW-03-a-4--c 8 lees verder

9 Vraag Anwoord Scores 8 maximumscore 3 uikoms: R = 4,0 0 Ω (me een marge van voorbeeld van een bepaling: 0, 0 Ω) mehode Neem voor de krach op de drukweersand 0,50 N. Bij deze krach hoor een sensorspanning van 3,0 V. Bij deze krach heef de drukweersand een waarde van 800 Ω. Voor de spanning geld: UAB + UBC = 9,0 V. Dus: U AB = 9,0 3,0= 6,0 V. UAB Voor de sroomserke door de serieschakeling geld: I =. Rdruk 6,0 3 Dus geld: I = = 7,50 0 A. 800 U Voor de weersandswaarde van R geld dan: R = BC. I 3, 0 Dus geld: R = = 4,0 0 Ω. 3 7,50 0 aflezen van de sensorspanning en de waarde voor de drukweersand bij dezelfde krach inzich da UAB + UBC = 9,0 V compleeren van de bepaling Opmerking De sensorspanning mag uieraard ook bij een andere waarde voor de krach worden afgelezen. mehode Als de weersandswaarde R druk gelijk is aan R, dan is de sensorspanning gelijk aan 4,5 V. Bij een sensorspanning van 4,5 V is de krach gelijk aan,0 N. Bij die krach geld voor de grooe van de weersand: R= R druk = 4,0 0 Ω. inzich da bij een sensorspanning van 4,5 V geld R= Rdruk compleeren van de bepaling VW-03-a-4--c 9 lees verder

10 Vraag Anwoord Scores 9 maximumscore 3 voorbeeld van een anwoord: Schakeling c is juis. Voor de andere schakelingen geld: a b onjuis In deze schakeling is er sprake van een serieschakeling. De sensorspanning mag nie beïnvloed worden. Een deel van de baerijspanning zal echer over de LED komen e saan, waardoor de spanning beïnvloed word. onjuis De schakelaar saa opgenomen in de parallelak van de schakeling waarin alleen de LED is opgenomen. De schakelaar zorg er dus uisluiend voor da de LED word in- en uigeschakeld, maar hij schakel de sensorschakeling als geheel nie in en ui. keuze van de juise schakeling verklaring da een andere onjuis is verklaring da nog een andere onjuis is 0 maximumscore voorbeelden van een uileg: mehode Ui de formule blijk da de G-krach gelijk is aan de verhouding van de normaalkrach en de zwaarekrach / hoeveel maal groer de normaalkrach is dan de zwaarekrach. Dus heef de G-krach geen eenheid en is dus een facor. (Om deze reden is de benaming G-facor beer.) inzich da de G-krach de verhouding ussen wee krachen is inzich da een facor dimensieloos is mehode De eenheid N voor de zwaarekrach en de normaalkrach saa zowel boven als onder de deelsreep in de formule voor de G-krach. De G-krach heef derhalve geen eenheid. De erm G-krach suggereer de eenheid N. inzich da de G-krach die volg ui de formule geen eenheid heef inzich da de naam G-krach suggereer da die de eenheid N heef VW-03-a-4--c 0 lees verder

11 Vraag Anwoord Scores maximumscore 6 uikoms: G-krach =,4 voorbeeld van een bepaling: manier πr Voor de baansnelheid van de G-Force geld: v =. T Aflezen van de omloopijd ui figuur 8 en invullen lever: π4,7 v = = 7,98 ms. 3, 7 In he laagse pun van de baan geld: F mpz = F n F z. Hierui volg: mv 0,050 ( 7,98) Fn = Fmpz + Fz = + mg = + 0,050 9,8=,7 N. r 4,7 Voor de G-krach geld dan: n n,7 G-krach = F F,4. F = z mg = 0,050 9,8 = manier De sensorspanning in he laagse pun van de baan bedraag 5, V. Ui figuur 4 volg een normaalkrach van, N. Voor de gemeen G-krach geld dan: n n, G-krach = F F,4. F = mg = 0,050 9,8 = z πr gebruik van v = en aflezen van T (me een marge van 0, s) T inzich da in he laagse pun geld: Fmpz = Fn Fz mv gebruik van Fmpz = r gebruik van de formule voor de G-krach aflezen van sensorspanning op he laagse pun van de baan (me een marge van 0, V) en gebruik van de ijkgrafiek compleeren van de bepalingen VW-03-a-4--c lees verder

12 Vraag Anwoord Scores Opgave 3 Bepaling van de brekingsindex maximumscore o uikoms: i = 5,0 voorbeeld van een berekening: c,4 Voor de invalshoek geld: ani = =. Daarui volg: a b 35, 8,5 o i = 5,0. c inzich da voor de invalshoek geld: ani = a b compleeren van de berekening 3 maximumscore voorbeeld van een anwoord: In pun II zijn sin i en sin r groer dan in pun I. De foumarges zijn bij pun I en pun II gelijk. Vergeleken me de waarde van sin i en sin r is bij pun II de foumarge kleiner. De waarde van de brekingsindex zal bij pun II dus een kleinere foumarge hebben dan bij pun I. Dus Frank moe pun II gebruiken. inzich da de foumarges bij pun II vergeleken me de waarden van sin i en sin r kleiner zijn dan bij pun I inzich da de waarde van de brekingsindex bij pun II een kleinere foumarge heef dan bij pun I en conclusie Opmerking Als de kandidaa i en r gebruik in plaas van sin i en sin r: nie aanrekenen. VW-03-a-4--c lees verder

13 Vraag Anwoord Scores 4 maximumscore 5 voorbeeld van een anwoord: sin i Er geld: n =. Dus geld een rech evenredig verband ussen sini sin r en sin r. Dus moe er een reche lijn geekend worden door de foumarges van de punen en door de oorsprong. De helling van deze lijn is 0,730. Deze helling is gelijk aan n. Di geef voor de brekingsindex: n = =,37. 0,730 Deze mehode geef een kleinere foumarge dan die van Frank, omda de invloed van de foumarges in de zes meepunen uigemiddeld word. ekenen van een reche lijn door de foumarges van de meepunen deze lijn gaa door de oorsprong bepalen van de helling van de geekende lijn (me een marge van 0,005) inzich da de helling gelijk is aan n en compleeren inzich da bij deze mehode de invloed van de foumarges uigemiddeld word / rekening gehouden word me alle meepunen Opmerking He derde scorepun word verkregen voor de lijn die de kandidaa geekend heef, ook als de lijn nie voldoe aan de voorwaarden om de eerse wee scorepunen e verkrijgen. VW-03-a-4--c 3 lees verder

14 Vraag Anwoord Scores Opgave 4 Sraegiebepaling bij wielrennen 5 maximumscore 5 uikoms: P = 5,9 0 W voorbeelden van een bepaling: mehode Voor he vermogen geld: P = Fv. Een schaing voor de gemiddelde krach lever: F gem =, 9 0 N. πr Voor de snelheid van de voe in één omweneling geld: v =. T De omloopijd is af e lezen ui figuur. Di lever T = 0, 7 s. Invullen lever voor wee voeen: π0,75 P= Fgem v=,90 = 5,90 W. 0,7 gebruik van P = Fv schaen van F gem (me een marge van 0, 4 0 N ) πr inzich da v = T aflezen van T ui figuur (me een marge van 0,03 s) compleeren van de bepaling VW-03-a-4--c 4 lees verder

15 Vraag Anwoord Scores mehode Voor de arbeid geld: W = Fs. Een schaing voor de gemiddelde krach lever: F =, 9 0 N. Voor de afsand van de voe in één omweneling geld: s = π r. W Voor he vermogen geld: P = me = omloopijd T. De omloopijd is af e lezen ui figuur. Di lever T = 0, 7 s. W Fgem πr,9 0 π0,75 Invullen lever: P = = = = 5,9 0 W. T T 0,7 W gebruik van P = me W = Fs schaen van F gem (me een marge van 0, 4 0 N ) inzich da s = π r aflezen van T ui figuur (me een marge van 0,03 s) compleeren van de bepaling 6 maximumscore 4 uikoms: s =,9 km voorbeeld van een bepaling: Aflezen ui he diagram geef da bij een oaal geleverd vermogen van 0,60 kw een snelheid hoor van 6,5 ms. Omda Albero di 7,5 minuu volhoud, geld voor de afsand: 3 s = v = 6,5 7,5 60 =,9 0 m =,9 km. inzich da snelheid afgelezen moe worden waarbij de som van de vermogens gelijk is aan 0,60 kw aflezen van de snelheid (me een marge van 0,3 ms ) gebruik van s = v compleeren van de bepaling Opmerking Als de leerling bij 600 W de snelheid van 8, 4 m s aflees en daarmee verder reken: maximaal scorepunen oekennen. gem VW-03-a-4--c 5 lees verder

16 Vraag Anwoord Scores Opgave 5 Onderzoek aan β -sraling 7 maximumscore 5 uikoms: =,7 0 dag (0,47 jaar) voorbeelden van een berekening: mehode Voor de aciviei geld: ln A () = N(). Voor he aanal deeljes bij de producie geld: massa van de bron N (0) =. massa van één deelje 3, 0 0 Invullen lever: N(0) = =, ,0,66 0 Di lever voor de aciviei bij de producie: ln 0,693 6 A(0) = N(0),88 0,05 0 Bq. = 4, = Voor de aciviei geld: Invullen lever: Di lever: = A ( ) (0). A 6 4,3,5 0 =,05 0. =,7 0 dag = 0,47 jaar. ln gebruik van A () = N() massa van de bron inzich da N (0) = of da N(0) = N 3 A massa van één deelje opzoeken van halveringsijd en omrekenen naar seconde inzich da A ( ) = A(0) compleeren van de berekening VW-03-a-4--c 6 lees verder

17 Vraag Anwoord Scores mehode Voor de aciviei geld: Invullen lever: ln A () = N(). 0,693,5 0 = ( ). 4, N,5 0 4, Di lever: N ( ) = = 4, ,693 Voor he aanal deeljes bij de producie geld: massa van de bron N (0) =. massa van één deelje Invullen lever: Er geld: 3, 0 0 N(0) = =, ,0,66 0 = N ( ) (0). N Invullen lever: Di lever: 8 4,3 4,46 0 =,88 0. =,7 0 dag = 0,47 jaar. ln gebruik van A () = N() massa van de bron inzich da N (0) = of da N(0) = N 3 A massa van één deelje opzoeken van halveringsijd en omrekenen naar seconde inzich da N ( ) = N(0) compleeren van de berekening VW-03-a-4--c 7 lees verder

18 Vraag Anwoord Scores 8 maximumscore 3 uikoms: 0,038 (3,8%) voorbeeld van een berekening: De bron produceer per seconde,5 0 elekronen. Een sroom van 0,05 µ A kom overeen me 6 0, = 9,38 0 elekronen per seconde. 9, ,38 0 Dus verlaa = 0,038 = 3,8% van de geproduceerde deeljes de,5 0 bron door de opening. inzich da de bron per seconde,5 0 elekronen produceer Q inzich da I = compleeren van de berekening 9 maximumscore 4 voorbeeld van een anwoord: (De snelheidsriching in pun P is naar rechs.) De sroomriching in pun P is (dus) naar links. De riching van he magneeveld is he papier in gerich, loodrech op he vlak van ekening. Dus is de lorenzkrach naar beneden gerich. Om de elekronen rechdoor e laen bewegen moe de elekrische krach naar boven zijn gerich. Daarom (moe he E-veld naar beneden zijn gerich. Omda he E-veld van posiief naar negaief gerich is,) moe plaa op de posiieve pool worden aangesloen en plaa op de negaieve pool. aangeven van de sroomriching in pun P consequen aangeven van de riching van de lorenzkrach ekenen van de elekrische krach, egengeseld aan de lorenzkrach consequen aangeven van de polariei van plaa en plaa VW-03-a-4--c 8 lees verder

19 Vraag Anwoord Scores 0 maximumscore 3 voorbeeld van een anwoord: Als he elekron rechdoor beweeg, geld: F el = F L. U U Invullen van Fel = qe = q en van F d L = Bqv lever: v =. Bd inzich da Fel = FL gebruik van Fel = qe en van FL = Bqv compleeren van he anwoord maximumscore 3 voorbeeld van een berekening: De (klassieke) formule voor kineische energie luid: BINAS geef: E k =, 7 MeV Invullen lever:,7,6 0 = 9, 0 v. Di lever: snelheid.) E k = mv. v = 7,8 0 ms. (Di is nie gelijk aan de mees voorkomende gebruik van E k = mv opzoeken van de massa van he elekron en omrekenen van MeV naar J compleeren van de berekening maximumscore voorbeeld van een anwoord: De energie die vrijkom, word verdeeld over he elekron en he anineurino. Dus bij elke waarde van n is de som van de bijbehorende energieën gelijk aan,7 MeV. Dus is grafiek d de juise. inzich da bij elke n de som van de energieën gelijk is aan,7 MeV keuze voor grafiek d 5 Inzenden scores Verwerk de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per examinaor in he programma WOLF. Zend de gegevens uierlijk op 30 mei naar Cio. De normering in he weede ijdvak word mede gebaseerd op door kandidaen behaalde scores. Als he weede ijdvak op uw school word afgenomen, zend dan ook van uw weede-ijdvak-kandidaen de deelscores in me behulp van he programma WOLF. VW-03-a-4--c 9 lees verder einde

20 aanvulling op he correcievoorschrif 04- nauurkunde vwo Cenraal examen vwo Tijdvak Correcievoorschrif Aan de secrearissen van he eindexamen van de scholen voor vwo Bij he cenraal examen nauurkunde vwo: Op pagina 6, bij vraag 7 moeen alijd 5 scorepunen worden oegekend, ongeach of er wel of geen anwoord gegeven is, en ongeach he gegeven anwoord. Toeliching Bij vraag 7 is een benodigde formule nie vermeld. Ik verzoek u di berich door e geven aan de correcoren nauurkunde vwo. He College voor Examens, Namens deze, de voorzier, drs H.W. Laan VW-03-a-4--c-A

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 20 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak 2 tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 205 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 natuur- en scheikunde 1 CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2011 tijdvak 1 tevens oud programma Arabisch Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Duits Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 2 Duits Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 205 tijdvak 2 wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2011 tijdvak 1 Frans tevens oud programma Frans 1,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 205 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Spaans VWO. Examenbundel 1999-2015

Spaans VWO. Examenbundel 1999-2015 Spaans VWO Examenbundel 1999-2015 Inhoudsopgave 2015 I - Spaans 2015 II - Spaans 2014 I - Spaans 2014 II - Spaans 2013 I - Spaans 2013 II - Spaans 2012 I - Spaans 2011 I - Spaans (Vernieuwde 2e Fase) 2010

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 tijdvak 1 natuur- en scheikunde 1 CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde A Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 202 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 tijdvak 1 Duits CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 natuur- en scheikunde 1 CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2014

Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 tijdvak 1 natuur- en scheikunde 1 CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2014

Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 tijdvak 1 biologie CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 herziene versie Frans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 2 Frans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 06 tijdvak wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012

Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 Correctievoorschrift VMBO-KB 0 tijdvak wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 202 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 2 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie