{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9."

Transcriptie

1 {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d I

2 L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling, vergadering, onderlinge taakverdeling en deskundigheid van de RvC A.DeRvC Samenstelling Onderlinge taakverdeling Deskundigheid Vergadering Vertrouwelijkheid B. De voorzitter van de RvC C. Het Audit & Risk Committee Samenstelling Deskundigheid D. De Remuneratie Commissie Samenstelling Vergadering Vertrouwelijkheid 3. Taken en bevoegdheden van de RvC A. Aigemene taken en bevoegdheden RvC B. Taken en bevoegdheden van de RvC: strategie en risico's C. Taken en bevoegdheden van de voorzitter van de RvC D. Taken en bevoegdbeden van het Audit & Risk Committee E. Taken en bevoegdheden van de Remuneratie Commissie 4. Beloningsbeleid van de vennootschap Aigemeen Beloning RvC Beloning directie, senior management en overige medewerkers 5. Overige bepalingen Informatie Nevenfuncties Tegenstrijdig belang Vertrouwelijkheid Overig Bijlagen Bijlage I: Reglement Audit & Risk Committee Staalbankiers N.V. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d

3 r5 Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. Dit reglement ('Reglement') is vastgesteld door de RvC van Staalbankiers N.V. ('RvC') op 25 september 2012 en is in werking getreden per diezelfde datum. 1. Status en inboud Reglemeot 1.1 Dit Reglement is van toepassing op Staalbankiers N.V. en haar dochtennaatschappijen. 1.2 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Code Banken van 9 september De Code Banken is met ingang van 1 januari 2010 in werking getreden. 1.3 Dit Reglement dient ter aanvuhing op de regels en voorschriften die van tijd tot tijd op de RvC van toepassing zijn op grond van (Nederlandse) wet- en regelgeving en de statu ten van Staalbankiers N.V. 1.4 Bij dit Reglement zun de volgende bijlagen gevoegd die integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement: Bijlage I: Reglement Audit & Risk Committee Staalbankiers N.Y.; 2. SameostelIiog, ooderlinge taakverdeling eo deskundigbeid van de RvC A. De RvC Samenstelling 2.1 De RvC bestaat minimaal uit drie leden. De RvC is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling. 2.2 De leden van de RvC worden voor onbepaalde tijd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. 2.3 De RvC benoemt een secretaris. Onderlinge taakverdeling 2.4 De commissarissen zijn gezamenluk verantwoordelijk v~~r het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap. De commissarissen kunnen bij taakverdeling bepalen met welke toezichtstaken individuele commissarissen meer in het bijzonder zullen zijn belast; een dergelijke taakverdeling doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid van de Rve. De RvC blijft collectiefverantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door individuele commissarissen of een commissie van de RvC. Een individueellid kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan hem/haar heeft toegekend of gedelegeerd en hij/zij kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. 2.5 De verdeling van de taken binnen de RvC wordt in onderling overleg bepaald en zonodig gewijzigd. Bij de verdeling van de toezichtstaken kan een systeem van plaatsvervanging gelden, in die zin dat de taken en bevoegdheden van de commissaris die afwezig is, worden waargenomen door een andere commissaris. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d

4 Staalbankiers 2.6 Ieder lid van de RvC dient de andere leden van de RvC duidelijk en tijdig te infonneren over de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt. 2.7 De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden. 2.8 Ieder lid van de RvC, de voorzitter in het bijzonder, is vojdoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de RvC en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. Deskundigheid 2.9 Ieder lid van de RvC is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen. Ieder lid van de RvC beschikt voorts over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de RvC De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis van de financiele sector en van de belangen van abe bij de vennootschap betrokken partijen. Voorts zijn zij bekend met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de vennootschap opereert.de RvC maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers De RvC stelt een profiel op en evalueert dit periodiek teneinde daaruit conclusies te trekken voor zijn eigen samenstelling, grootte en werkwijze. Commissarissen beschikken over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol binnen RvC. Relevante thema's zijn onder andere governance, risk management, compliance en beloningsbeleid. Hiertoe wordt pennanente educatie gevolgd. Vergadering 2.12 De RvC vergadert ten minste vier keer per jaar of zo vaak ajs een van de leden van de RvC nodig vindt. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Staalbankiers, maar mogen ook elders plaatsvinden.voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de oproep voor de vergadering, de agenda en de daarbij behorende stukken uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering aan de leden van de RvC verstrekt Tenzij de RvC anders beslist, worden de vergaderingen van de RvC bijgewoond door de directieleden van Staalbankiers De secretaris van de RvC zal de notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris en zullen zo spoedig mogelijk aan de leden van de RvC worden verstrekt. Vertrouwelijkheid 2.15 Ongeacht het bepaalde in artikel 2.14 over het verstrekken van de notulen van de RvC aan de led en van de RvC, is het beraad van de RvC vertrouwelijk. Voor zover mededeling over het beraad aan derden moet worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de RvC. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d

5 B. De voorzitter van de RvC Staalbankiers 2.16 De RvC benoemt uit haar midden een voorzitter. C. Het Audit & Risk Committee Samenstelling 2.17 De RvC kiest uit haar midden ten minste twee leden die het Audit & Risk Committee van de RvC vormen. Een van hen functioneert tevens als voorzitter van het Audit & Risk Committee. Deskundigheid 2.18 Ten minste een van de leden van het Audit & Risk Committee moet beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over de nodige ervaring beschikken die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt. Ten minste een van de leden van het Audit & Risk Committee moet beschikken over kennis van financiele verslaglegging, interne beheersing en audit, of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. D. De Remuneratie Commissie Samenstelling 2.19 De RvC kiest uit haar midden ten minste twee leden, waaronder de voorzitter van de RvC, die de Remuneratie Commissie van de RvC vormen. Uitsluitend leden van de RvC van Staalbankiers kunnen zitting nemen in de Remuneratie Commissie van Staalbankiers. De samenstelling van de Remuneratie Commissie is zodanig als nodig is voor het goed functioneren van de Remuneratie Commissie. Vergadering 2.20 De Remuneratie Commissie vergadert ten minste twee keer per jaar of zo vaak als een van de leden van de Remuneratie Commissie nodig vindt. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Staalbankiers, maar mogen ook elders plaatsvinden Voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de oproep voor de vergadering, de agenda en de daarbij behorende stukken uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de vergadering aan de led en van de Remuneratie Commissie verstrekt Tenzij de Remuneratie Commissie anders beslist, worden de vergaderingen van de Remuneratie Commissie bijgewoond door de voorzitter van de directie van Staalbankiers De voorzitter van de directie van Staalbankiers zal de notulen van de vergadering opstellen en bij diens afwezigheid zal de voorzitter van de RvC een van de aanwezigen aanwijzen om de notulen op te stellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering; indien echter aile leden van de Remuneratie Commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en degene die de notulen heeft opgesteld en zullen zo spoedig mogelijk aan de leden van de RvC worden verstrekt. Vertrouwelijkheid 2.24 Ongeacht het bepaalde in artikel 2.23 over het verstrekken van de notulen van de Remuneratie Commissie aan de led en van de RvC, is het beraad van de Remuneratie Commissie vertrouwelijk. Voor zover mededeling over het beraad aan derden moet worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de Remuneratie Commissie. Rye reglernent met wijzigingen iym renumeratie d.d

6 3. Taken en bevoegdheden van de Rve Staalbankiers A. Algemene taken en bevoegdheden Rve 3.1 De Rve heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, hetgeen onder meer betekent dat de Rve de directie de verantwoordelijkheid laat nemen voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording afaan de Rve. De Rve staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het be lang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernem ingen. 3.2 De Rve is onder meer verantwoordelijk v~~r: hetgeen in de statuten van de vennootschap als zodanig wordt vermeld; het houden van toezicht op: a. de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap; b. de strategie en het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernem ingsactiv iteiten; c. de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen; d. het beloningsbeleid van de vennootschap; e. het financiele verslaggevingsproces; f. de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; g. de verhouding met toezichthouders; h. de verhouding met de aandeelhouders; en I. de verhouding met de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. 3.3 De Rve vergewist zich ervan of de leden van de directie kunnen blijven voldoen aan de deskundigheidseisen van De Nederlandsche Bank. 3.4 De Rve is zelfverantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. De Rve evalueert haar functioneren jaarlijks en besteedt daarbij tevens aandacht aan de effectiviteit van de in artikel 3.11 van dit Reglement bedoelde permanente educatie (PE). Daamaast wordt het functioneren van de Rve eens in de drie jaar onder onatbankelijke begeleiding geevalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de Rve, de cultuur binnen de Rve en de relatie met de directie maken een vast onderdeel uit van deze evaluatie. B. Taken en bevoegdheden van de Rve: strategie en risico's 3.5 Bij het uitoefenen van haar toezichttaak besteedt de Rve bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de vennootschap. 3.6 De risicobereidheid van de vennootschap wordt op voorstel van de directie minimaal eenmaal per jaar ter goedkeuring aan de Rve voorgelegd. Tussentijdse materiele wijzigingen van de risicobereidheid van de vennootschap dienen eveneens ter goedkeuring aan de Rve te worden voorgelegd. 3.7 De Rve houdt toezicht op het door de directie gevoerde risicobeleid en beoordeelt daarbij onder meer of de directie een toereikend systeem van interne beheersing en risicomanagement heeft ge'implementeerd. De Rve bespreekt daartoe het risicoprofiel van de vennootschap en beoordeelt op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Rve reglemenl mel wijzigingen ivm renumeralie d.d

7 Staalbankiers 3.8 De RvC beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de vennootschap. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de directie aan de RvC verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen. C. Taken en bevoegdheden van de voorzitter van de RvC 3.9 Binnen de RvC is de voorzitter primair verantwoordelijk voor: het opstellen van de agenda en het voorzitten van vergaderingen van de Raad; het zorgen dat de raad functioneert en beslissingen neemt als collectief; het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de raad; het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de raad met betrekking tot de uitvoering geboden is; het voeren van ad hoc overleg met leden van de raad over aan hen toebedeelde taken; 3.10 Binnen de RvC is de voorzitter verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie met de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders: het aanwijzen van de led en van de raad die namens de raad overleg voert met de directie(leden) ofvertegenwoordigers van de algemene vergadering van aandeelhouders; het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de directie en het voeren van overleg met andere directieleden indien dat noodzakelijk ofwenselijk wordt geacht De voorzitter van de RvC ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de RvC dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de vennootschap en de financiele sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiele sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, finariciele verslaggeving en audit. Ieder lid van de RvC neemt deel aan dit programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie. D. Taken en bevoegdbeden van bet Audit & Risk Committee 3.12 Bij de uitoefening van haar toezicht op het door de directie gevoerde risicobeleid laat de RvC zich adviseren door het Audit & Risk Committee. Het Audit & Risk Committee ondersteunt de RvC daarnaast ook - niet limitatief - bij de uitoefening van haar takenjegens de interne- en externe accountant en de compliance officer De RvC heeft voor het Audit & Risk Committee het 'reglement Audit & Risk Committee Staalbankiers' opgesteld, houdende regels voor haar taak, samenstelling, vergaderingen etc Het huidige 'reglement Audit & Risk Committee Staalbankiers' is bijgevoegd als Bijlage I. Het Audit & Risk Committee beoordeelt en actualiseert dit reglement periodiek en legt wijzigingen ter goedkeuring voor aan de RvC. E. Taken en bevoegdheden van de Remuneratie Commissie 3.15 Binnen de kaders van het Achmea Beloningsbeleid is de RvC van Staalbankiers verantwoordelijk voor het beloningsbeleid voor Staalbankiers bij zowel vaststelling, uitvoering en monitoring ervan, waaronder de jaarlijkse toets of de uitvoering van het beloningsbeleid in overeenstemming is met de beginselen van het Achmea Beloningsbeleid. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d

8 tj Staalbankiers 3.16 Bij de uitoefening van haar toezicht op het door de directie gevoerde beloningsbeleid zoals omschreven in artikel 4, laat de RvC zich adviseren door de Remuneratie Commissie. De Remuneratie Commissie bereidt de besluitvorming van de RvC daarover voor De Remuneratie Commissie rapporteertjaarlijks aan de Achmea Remuneratie Commissie (RemCie) haar werkzaamheden en bevindingen zoals omschreven in artikel 3.15 in een Remuneratie rapport Het Remuneratie rapport omvat een verslag van de wijze waarop het Remuneratiebeleid gedurende het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het Remuneratiebeleid dat het komend boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien. De Remuneratie Commissie zal het Remuneratie rapport, waaronder de uitkomsten van de jaarlijkse toets, ter goedkeuring voorjeggen aan de RvC van Staalbankiers Voorgestelde afwijkingen van het Achmea Beloningsbeleid worden door de Remuneratie Commissie van Staalbankiers voorafvoorgelegd aan de RemCie. Bij conflicten inzake het beloningsbeleid prevaleert het oordeel van de RvC van Achmea. 4. BeJoningsbeleid van de vennootschap Algemeen 4.1 Het beloningsbeleid van Staalbankiers is in overeenstemming met het geldende Achmea Beloningsbeleid. Het Achmea Beloningsbeleid voldoet eveneens aan aanvullende wet- en regelgeving, specifiek voor bancaire instellingen, zijnde met name de Code Banken. Hiermee voldoet het beloningsbeleid van Staalbankiers eveneens aan deze specifieke regelgeving voor bancaire instellingen. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het beloningsbeleid van Achmea en de richtlijnen op dit gebied in de Code Banken, prevaleert het Achmea BeJoningsbeleid. Beloning RvC 4.4 Ieder lid van de RvC ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Beloning directie, senior management en overige medewerkers 4.5 De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de directie. Daamaast geeft de RvC goedkeuring aan het beloningsbeleid voor het senior management en ziet hij toe op de uitvoering daarvan door de directie. Tevens keurt de RvC de beginselen van het beloningsbeleid voor overige medewerkers van de vennootschap goed. 4.6 De RvC bespreektjaarlijks de hoogste variabele inkomens. De RvC ziet erop toe dat de directie ervoor zorg draagt dat de variabele beloningen binnen de vennootschap passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de vennootschap en in het bijzonder of deze voldoen aan de in deze paragraaf genoemde principes. Tevens bespreekt de R vc materiele retentie -, exit en welkomstpakketten en ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de vennootschap en niet excessief zijn. 4.7 De RvC heeft in buitengewone omstandigheden de discretionaire bevoegdheid om de variabele beloning aan te passen wanneer deze naar zijn oordeelleidt tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten. 4.8 De RvC heeft de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend aan een lid van de directie op basis van onjuiste (financiele) informatie terug te vorderen van het desbetreffende lid van de directie. Rve reglemenl mel wijzigingen ivm renumeralie d.d

9 5. Overige bepalingen Staalbankiers Informatie 5.1 De voorzitter van de directie van Staalbankiers verschaft de Rve en haar commissies tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens. 5.2 De Rve, haar commissies en de afzonderlijke leden daarvan zijn bevoegd, en hebben een eigen verantwoordelijkheid, om van de directie alle informatie te vragen die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld. 5.3 De Rve, haar commissies en de afzonderlijke leden onderhouden, indien nodig, directe contacten met de risk- en controle functies in de onderneming, alsmede met de interne accountantsdienst voor wat betreft de audit op het beleid. 5.4 De Rve, haar commissies en de afzonderjijke leden zijn bevoegd om zich in het kader van hun taak te doen bijstaan door een of meer door hen aan te wijzen interne of externe deskundigen. Nevenfuncties 5.5 Een lid van de Rve houdt zich bij de vervulling van nevenfuncties aan de geldende corporate governance richtlijnen. In geen geval mag het functioneren als commissaris in het geding zijn door onvoldoende tijdsbesteding vanwege te veel zware nevenfuncties. Belangrijke nevenfuncties worden aan de vennootschappen gemeld conform de regeling uit het compliance handboek. Tegenstrijdig belang 5.6 Een lid van de Rve zal: niet in concurrentie met de vennootschappen treden; geen (substantiele) schenkingen van een vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de twee graad vorderen of aannemen; ten laste van de vennootschappen derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen en geen zakelijke kansen die aan de vennootschappen toekomen voor zichzelfof voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind ofbloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten. 5.7 Een lid van de Rve meldt een (potentieej) tegenstrijdig belang dat van materiete betekenis is voor de vennootschappen en/ofvoor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Rve en de compliance officer van de vennootschap en verschaft daarover aile relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De compliance officer licht onmiddellijk de vertegenwoordiger van de aandeelhouder(s) in indien het Rve-lid de voorzitter van de Rve zelfbetreft. De voorzitter van de Rve, of de algemene vergadering van aandeelhouders, indien het de voorzitter van de Rve zelfbetreft, besluit buiten aanwezigheid van het betrokken Rve-lid, of sprake is van een tegenstrijdig belang. 5.8 Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een lid van de Rve persoonlijk een materieel financieel belang houdt of(ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Rve. 5.9 Een lid van de Rve neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap. Rve reglemenl mel wijzigingen ivm renumeralie d.d

10 Staalbankiers 5.10 Aile transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Rve spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de vennootschap en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Vertrouwelijkheid 5.11 Ieder lid van de Rve verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Rve als ook daama op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de ondememing van de vennootschap en/ofvennootschappen waarin hij belanghebbende is, die het lid ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij dat bij wet verplicht is. Het is een lid wei toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de directie, alsmede stafleden en adviseurs zoals advocaten en accountants van de vennootschap en vennootschappen waarin de vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de vennootschap en vennootschappen waarin de vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de Rve mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden. Overig 5.12 Eenieder die tot lid van de Rve wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de vennootschap dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de vennootschap de bepalingen van dit reglement te zullen naleven Oit reglement kan van tijd tot tijd door de Rve worden gewijzigd Oaar waar dit Reglement strijdig is met de Nederlandse wet- en regelgeving en/of de statuten van Staalbankiers N.V., prevaleren de Nederlandse wet- en regelgeving en/ofde statuten van Staalbankiers N.V Oaar waar de tekst in een Bijlage strijdig is met de tekst van Reglement, prevaleert de tekst van het Reglement Indien een bepaling uit dit Reglement en/of een Bijlage niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit het Reglement en/of een Bijlage niet aan In geval van onduidelijkheid ofverschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de Rve daarover beslissend Oit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement (inclusief geschillen m.b.t. het bestaan, de geldigheid of de beeindiging van dit reglement) te beslechten. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d,d, 25,9,

11 BIJLAGE I Reglement Audit & Risk Committee Staalbankiers Staalbankiers 1. Positionering Audit & Risk Committee 1.1 Het Audit & Risk Committee is een delegatie van de RvC van Staalbankiers N.V. (,RvC') en ondersteunt de RvC onder meer bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden bij het toezicht op financiele informatievoorziening, risico management en interne beheersing. 1.2 Het Audit & Risk Committee is een voorbereidingscommissie voor de RvC. Zo zullen de (concept) notulen van het Audit & Risk Committee als preadvies dienen voor de RvC. 1.3 Het Audit & Risk Committee bespreekt, beoordeelt en houdt toezicht op (niet limitatief): De totstandkoming en de betrouwbaarheid van financiele informatieverschaffing; De effectiviteit van risicomanagement en interne beheersing, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscodes; De relatie met en het functioneren van de interne- en externe accountant en de compliance officer; De uitkomsten van onderzoeken door externe toezichthouders, de interne en de externe accountant en de wijze waarop de directie opvolging geeft aan bevindingen en aanbevelingen bij deze onderzoeken. 2. Vergaderingen van het Audit & Risk Committee 2.1 Het Audit & Risk Committee vergadert minimaal drie maal per jaar waarbij de vergadering van het Audit & Risk Committee maximaal vier weken voorafgaand aan de vergadering van de RvC zal worden gehouden. 2.2 Bijzondere vergaderingen van het Audit & Risk Commitee kunnen worden bijeengeroepen zodra hieraan behoefte be staat. 2.3 De vergaderingen van het Audit & Risk Committee worden genotuleerd door de secretaris van de vennootschap. 2.4 De conceptnotulen van de vergadering van het Audit & Risk Committee worden onder voorbehoud van formele vaststelling geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de RvC waarbij (de voorzitter van) het Audit & Risk Committee gedetailleerd verslag doet van zijn bevindingen. Aanpassingen op (concept)notulen worden gemeld aan de RvC vergezeld van de definitieve notulen; deze worden tevens beschikbaar gesteld aan aile deelnemers aan de vergaderingen van het Audit & Risk Committee. 3. Taken en verantwoordelijkheden Financiide informatieverschaffing 3.1 De werkzaamheden van het Audit & Risk Committee ten aanzien van de financiele informatieverschaffing bestaan onder meer uit: het houden van toezicht op de accuratesse, representativiteit en tijdigheid van financiele rapportages in het algemeen en de jaarrekening in het bijzonder. Belangrijke facetten daarbij zijn (wijzigingen in de): o keuze van accounting policies; o toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regelgeving; en o behandeling van 'schattingsposten' in dejaarrekening. het houden van toezicht op de kwaliteit van financiele processen, de administratieve organisatie en interne controle door kennis te nemen van de bevindingen van de interne en/of externe accountant. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d I I

12 Staalbankiers Interne beheersing en risicomanagement 3.2 Het Audit & Risk Committee bespreekt met de voorzitter van de directie en de financieel directeur van de vennootschap de belangrijkste risico's en de wijze waarop deze door de organisatie worden beheerst. Hierbij wordt tevens om de mening van de interne accountant en/of de externe accountant gevraagd. 3.3 Bij de in artikel 3.2 bedoelde bespreking wordt ten minste aandacht besteed aan: de kwaliteit en beschikbaarheid van beleid, procedures en, waar van toepassing, limieten ten aanzien van de diverse risicogebieden, zijnde: o Financiele risico's: kredietrisico, renterisico, marktrisico en liquiditeit- en solvabiliteitsrisico inclusief het beschikbaar hebben van toereikende contingency voor liquiditeit en kapitaal. o Operationele risico's. o Reputatierisico inclusief risico's in verband met naleving van wet- en regelgeving. o Integriteit en continu'iteit van geautomatiseerde processen. o Risico's rondom uitbestede processen en diensten. Per risicogebied, het hebben van inzicht in de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen en de wijze waarop management inzicht verkrijgt in de effectieve werking van deze beheersmaatregelen. De uitkomsten van de Economic Capital berekeningen alsmede van hetjaarlijkse 'Internal Capital Adequacy Accessment Process (ICAAP), en de beoordeling daarvan door De Nederlandsche Bank (SREP). De totstandkoming en de uitkomsten van hetjaarlijkse proces om te komen tot een internal control statement. De bevindingen naar aanleiding van onderzoeken door de interne accountant en/of de externe accountant, toezichthouders of andere regelgevende instanties. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zogenaamd 'upside potential' dat juist tot specifieke kansen leidt. Zowel de risico's als potentiele kansen van de onderneming dienen te worden gemanaged. 4. Relatie met de interne accountant en de compliance officer 4.1 De voorzitter van het Audit & Risk Committee heeft een rapportagelijn met het Hoofd van internal audit services ('las') en met het Hoofd Compliance van de vennootschap. 4.2 De voorzitter van het Audit & Risk Committee dient goedkeuring te geven voor de aanstelling en/of het ontslag van het Hoofd van las en/of het Hoofd Compliance. 4.3 Het Audit & Risk Committee houdt toezicht op de onafhankelijkheid van las en het Hoofd Compliance conform toepasselijke wet- en regelgeving. 4.4 De werkzaamheden van het Audit & Risk Committee ten aanzien van de interne accountant en compliance bestaan onder meer uit: het kennisnemen van de rapportages van las en compliance waarin wordt beoordeeld of het gehele stelsel van risicomanagement, interne beheersing en governance in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. Daarbij wordt onder meer kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de vennootschap beoordeeld; het beoordelen of de directie adequaat reageert op aanbevelingen van las en/of compliance; Rve regiemenl mel wijzigingen ivm renumeralie d.d

13 Staalbankiers het bespreken en goedkeuren van hetjaarplan van las en compliance en het beoordelen of las en compliance voldoende middelen tot hun beschikking hebben om deze jaarplannen uit te voeren. 4.5 Tussen las, de externe accountant en het Audit & Risk Committee vindt periodiek informatieuitwisseling plaats. In het kader van deze informatie-uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van las en van de externe accountant onderwerp van overleg. 4.6 Minimaal een maal per jaar vergadert het Audit & Risk Committee met het Hoofd van las in afwezigheid van de directie. Het Audit & Risk Committee vergadert tevens minimaal een maal per jaar met het Hoofd Compliance. 5. Relatie met de externe accountant 5.1 Via het Audit & Risk Committee houdt de RvC toezicht op de ontwikkelingen in de relatie tussen de directie en de externe accountant, in het bijzonder met betrekking tot de onafhankelijkheid van de externe accountant. 5.2 De werkzaamheden van het Audit & Risk Committee ten aanzien van de externe accountant bestaan onder meer uit: het bespreken van de aanpak van de accountantscontrole en het daarvoor benodigde budget en het vaststellen dat er geen budgettaire of anderszins ongewenste beperkingen bestaan voor een adequate uitvoering van werkzaamheden; het bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de externe accountant; het vaststellen of de directie adequaat reageert op aanbevelingen van de externe accountant hetjaarlijks evalueren - in overleg met de voorzitter van de directie, de financieel directeur en het hoofd van las - van het functioneren van de externe accountant; het bespreken van de onafhankelijkheid van de externe accountant (inclusief de roulatie van auditpartners binnen de accountantsorganisatie). 5.3 In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de directie en de RvC zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de vennootschap. Rye reglemenl mel wijzigingen iym renumeralie d.d

Reglement van de Raad van Commissarissen. Goedgekeurd op 3 juni 2015

Reglement van de Raad van Commissarissen. Goedgekeurd op 3 juni 2015 Reglement van de Raad van Commissarissen Goedgekeurd op 3 juni 2015 RvC reglement Staalbankiers N.V. 1. Status en inhoud Reglement 1.1 Dit reglement ( Reglement ) is opgesteld op basis van artikel 26.3

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Achmea Bank N.V. Raad van Commissarissen Reglement

Achmea Bank N.V. Raad van Commissarissen Reglement Achmea Bank N.V. Raad van Commissarissen Reglement 2 November 2015 Raad van Commissarissen reglement Versie: 1.3 Page 1 of 16 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Samenstelling en taakverdeling van de Raad

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

de statutaire directie van de Vennootschap het memorandum van overeenstemming tussen NLFI, SNS Holding B.V. en de

de statutaire directie van de Vennootschap het memorandum van overeenstemming tussen NLFI, SNS Holding B.V. en de REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SNS BANK N.V. 23 maart 2016 SNS Bank N.V. vormt de moedermaatschappij van een groep vennootschappen, waaronder ook de banken ASN Bank N.V. en RegioBank N.V.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

Reglement risk committee van de raad van commissarissen

Reglement risk committee van de raad van commissarissen Reglement risk committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 5 2.1 Samenstelling en

Nadere informatie

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V.

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. REGLEMENT AU DIT- i iirisk COMMITTEE i Raad van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. De Raad van commissarissen Van Loyalis N.V. heeft besloten tot het instellen van een Audit- en Risk Committee en het

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9237 25 mei 2011 Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE Distributie Audit- en Compliancecommissie leden Raad van Commissarissen Kempen & Co N.V. Directie Kempen & Co N.V. Directeur Group Audit Van Lanschot N.V. Datum

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie