1. Samenvatting. 2. Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Samenvatting. 2. Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers"

Transcriptie

1 1. Samenvatting In dit document wordt het CPP IT Security Engineer vergeleken met andere certificeringen (stand van zaken april 2013). Deze vergelijking heeft de Open Universiteit op eigen gezag gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Binnen het vakgebied informatiebeveiliging is er zowel nationaal als internationaal sprake van een enigszins chaotische situatie met betrekking tot kwalificering en certificering van professionals. Er is een grote verscheidenheid aan titels en certificeringen zonder duidelijke samenhang, die worden uitgegeven door opleidingsinstituten en beroepsverenigingen op grond van opleidingen en/of beroepservaring. In dit document wordt dat in sectie 2 nader toegelicht. Een van de meest toonaangevende instituten met internationaal aanzien voor certificering op gebied van security is het International Information Systems Security Certification Consortium, afgekort als (ISC)² [1]. Het CPP IT Security Engineer sluit goed aan bij de (ISC)²certificeringen CISSP, CISSP ISSAP en CSSLP. In sectie 3 van dit document wordt dit nader toegelicht. De onderwerpen die in deze certificeringen aan bod komen, worden voor circa 70% tot 80% afgedekt door het CPP. De cursus Security en IT uit het CPP dekt met name CISSP en CISSP ISSAP af en de cursus Software Security uit het CPP dekt met name CSSLP af. Er geldt echter dat het CPP niet alle onderwerpen uit CISSP, CISSP ISSAP en CSSLP afdekt, hetgeen met name het geval is voor onderwerpen op gebied van fysieke security, business continuity, disaster recovery, beheer, governance, regelgeving, compliance, supply chain, acceptance, operations en maintenance. Het CPP is technischer van aard, biedt meer theoretische diepgang en is meer gericht op conceptueel begrip, terwijl met name het CISSP tentamen meer gericht is op basale feitenkennis. Er zijn diverse commerciële opleiders die trainingen aanbieden ter voorbereiding van tentamens voor (ISC) 2 certificeringen. Deze trainingen worden aangeboden in een korte, aaneengesloten periode waarin voltijds in een bestek van 5 à 10 cursusdagen de leerstof wordt gedoceerd. Het CPP IT Security Engineer aan de OU heeft een duidelijk andere opzet. Het CPP onderscheidt zich niet alleen door het academische karakter met meer aandacht voor concepten en verdieping in plaats van feitenkennis, maar ook door de wijze waarop het wordt aangeboden. Het CPP bestaat uit avondbijeenkomsten die gespreid over een jaar plaatsvinden met voldoende tussentijd voor zelfstudie, oefening en bezinking. De bijeenkomsten bestaan uit een mix van klassikale en online bijeenkomsten, waarin de leerstof wordt toegelicht en er ruim aandacht is voor opdrachten, practica en actuele ontwikkelingen. 2. Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers Het CPNI.NL (Centre for Protection of the National Infrastructure), sinds 1 januari 2011 onderdeel van TNO Integrale Veiligheid, heeft een ʹOnderzoek naar kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligersʹ laten uitvoeren [2]. Bevindingen van dit onderzoek zijn als volgt: 1

2 Binnen het vakgebied informatiebeveiliging bestaat een enigszins chaotische situatie met betrekking tot kwalificering en certificering van professionals. Er bestaan veel mogelijkheden om certificaten te behalen die het recht geven om een titel achter de naam te zetten, zoals: ABCP, CAP, CBCP, CEH, CGEIT, CIA, CIPP, CISA, CISM, CISSP, CITP, CRISC, CSSLP, FBCI, FBCS, ISMAS, ISMES, ISSAP, ISSEP, ISSMP, MBCP, MISM, MSIT, OPSA, OPST, QiCA, RE, RIB, RO, RSE en SSCP. Door de grote verscheidenheid is het inschatten van de betekenis en waarde van titels en certificeringen lastig. De eindtermen van cursussen en opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging in het Nederlandse middelbaar en hoger onderwijs zijn nauwelijks gestandaardiseerd en geharmoniseerd. Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen geven certificaten en titels uit die gestoeld zijn op opleidingen en/of beroepservaring. Het is daardoor onduidelijk in hoeverre verschillende opleidingen met elkaar te vergelijken zijn en welke opleidingen in het kader van doorstroming op elkaar aansluiten. Het onderzoek onderschrijft de noodzaak om tot een uniforme kwalificering en certificering voor informatiebeveiligers te komen en schetst een pad daartoe onder aanvoering van het PvIB (Platform voor Informatiebeveiliging) eventueel in samenwerking met andere beroepsorganisaties. Het onderzoek geeft geen nadere beschrijving van de diverse certificeringen en opleidingen. Wel worden functies beschreven op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de domeinen informatierisicomanagement (informatievoorziening, informatiebeveiliging en risicomanagement als integraal geheel) en ICT beveiliging (ontwerpen en implementeren van ICT beveiligingsmaatregelen). 3. (ISC)² Het (ISC)², International Information Systems Security Certification Consortium (https://www.isc2.org/), is een internationaal consortium dat meerdere breed geaccepteerde certificeringen verleent op gebied van security. Een citaat op de (ISC)² website luidt: The International Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)², is the global leader in educating and certifying information security professionals throughout their careers. (ISC)² verleent de volgende certificeringen: CAP (Certified Authorization Professional), gericht op security professionals die verantwoordelijk zijn voor het formaliseren van processen rondom risk assessment, het opstellen van security requirements en documentatie CISSP (Certified Information Systems Security Professional), gericht op security professionals die verantwoordelijk zijn voor architectuur, ontwerp, management en maatregelen op gebied van security; opvolgend op CISSP kunnen specifieke CISSP Concentrations behaald worden: CISSP ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional), CISSP ISSEP (Information Systems Security Engineering Professional) en CISSP ISSMP (Information Systems Security Management Professional) 2

3 CSSLP (Certified Secure Software Lifecycle Professional), gericht op security professionals die verantwoordelijk zijn voor security van applicaties gedurende de software lifecycle SSCP (Systems Security Certified Practitioner), gericht op security professionals zoals network security engineers, security systems analysts en security administrators, alsmede op professionals die basiskennis moeten hebben van security zonder dat dit een primair onderdeel is van hun taak. Deze certificeringen worden verleend op grond van het afleggen van een examen en werkervaring. Er zijn diverse opleiders die cursussen aanbieden als voorbereiding op een examen. Beginnende professionals die nog niet aan de werkervaringseis voldoen, kunnen wel al het betreffende examen afleggen en dan de status Associate of (ISC)² verwerven. Een gangbaar pad vanaf Associate of (ISC)² is eerst SSCP, vervolgens CISSP en daarna een CISSP Concentration. De CISSP en CSSLP certificeringen sluiten het dichtste aan bij het CPP IT Security Engineer. In 3.1 t/m 3.3 worden de CISSP en CSSLP certificeringen nader toegelicht en vergeleken met het CPP IT Security Engineer. 3.1 CISSP CISSP is geaccrediteerd volgens ANSI ISO/IEC Standaard 17024:2003. Het is een zeer gangbaar begrip in de security wereld en wordt vaak vereist voor functies in de informatiebeveiliging. CISSP certificering is met name gericht op mid of senior level managers in functies als Chief Information Security Officer, Chief Security Officer of Senior Security Engineer [3]. Voor CISSP certificering komen professionals in aanmerking die ten minste vijf jaar full time werkervaring hebben in minimaal twee van de CISSP domeinen behorende tot de ʹCommon Body of Knowledgeʹ (CBK). Bij een hbo bachelordiploma is de eis ten minste vier jaar werkervaring. Bij bezit van SSCP certificering of een andere certificering (https://www.isc2.org/credential_waiver/) wordt de werkervaringseis met een jaar verkort. De tien domeinen van de CISSP CBK zijn: 1. Access control 2. Telecommunications and network security 3. Information security governance and risk management 4. Software development security 5. Cryptography 6. Security architecture and design 7. Operations security 8. Business continuity and disaster recovery planning 9. Legal, regulations, investigations and compliance 10. Physical (environmental) security. Als voorbereiding op het examen verzorgen (ISC)² en tal van commerciële aanbieders CISSPtrainingen. Het schriftelijk examen bestaat uit 250 vierkeuzevragen, duurt maximaal zes uur en staat onder toezicht van examinatoren. Behalen van het tentamen leidt tot de Associatekwalificatie die vervolgens zes jaar geldig blijft. Als binnen deze periode aan de 3

4 werkervaringeis voldaan wordt, wordt CISSP certificering verleend. CISSP certificering blijft drie jaar geldig, waarna deze dient te worden vernieuwd. Dat kan door het examen nogmaals af te leggen, of door 120 studie uren te besteden (bijscholing, bijwonen van conferenties e.d.). In Nederland worden onder andere de volgende CISSP opleidingen aangeboden; - De CIBIT Academy geeft een cursus als voorbereiding op het CISSP tentamen. Deze cursus duurt vijf volledige dagen (circa 50 uur). Gesteld wordt dat de leerstof wordt behandeld op hbo+ niveau. Daarna is er een periode van vier weken voor zelfstudie, waarna het tentamen kan worden afgelegd. opleidingen/opleiding cissp information security/ - De Security Academy geeft een elfdaagse cursus als voorbereiding op het CISSPtentamen. opleiding.html Er zijn diverse boeken waarin de leerstof van CISSP CBK wordt behandeld, zoals [4] en [5]. Om CISSP ISSAP te verkrijgen is twee jaar additionele werkervaring vereist op gebied van security architectuur, en is gericht op Chief Security Architects en Analysts die typisch werkzaam zijn als onafhankelijk consultant. De zes domeinen in de CISSP ISSAP CBK zijn: Access control systems and methodology Communications and network security Cryptography Security architecture analysis Technology related Business continuity planning (BCP) and Disaster recovery planning (DRP) Physical Security Considerations. CISSP ISSEP is samen met NSA (U.S. National Security Agency) ontwikkeld en is gericht op het integreren van security in projecten, applicaties, bedrijfsprocessen en informatiesystemen. De vier domeinen in de CISSP ISSEP CBK zijn: Systems security engineering Certification and accreditation (C&A) / Risk management framework (RMF) Technical management U.S. Government information assurance related policies and issuances. Om CISSP ISSMP te verkrijgen is twee jaar additionele werkervaring vereist op gebied van security management. De vijf domeinen in de CISSP ISSMP CBK zijn: Security management practices Systems development security Security compliance management Business continuity planning (BCP) & Disaster recovery planning (DRP) Law, investigation, forensics and ethics. Tabel 1 geeft een overzicht van de domeinen uit de CISSP CBK [6] en een indicatie van de mate waarin deze afgedekt worden door het CPP IT Security Engineer. 4

5 CISSP CBK Access Control 95 % Telecommunications and Network Security 95 % Information Security Governance and Risk Management 60 % Software Development Security 95 % Cryptography 95 % Security Architecture and Design 85 % Operations Security 85 % Business Continuity and Disaster Recovery Planning 65 % Legal, Regulations, Investigations and Compliance 40 % Physical (Environmental) Security 5 % CPP IT Security Engineer Tabel 1: CISSP CBK versus CPP IT Security Engineer 3.2 CSSLP De CSSLP CBK beslaat best practices, policies en procedures voor het invoeren van security in alle fasen van softwareontwikkeling. CSSLP certificering is relevant voor alle stakeholders in de software lifecycle. Voor CSSLP certificering komen professionals in aanmerking die ten minste vier jaar full time werkervaring hebben in minimaal een van de CSSLP domeinen behorende tot de ʹCommon Body of Knowledgeʹ (CBK). Bij een hbo bachelordiploma is de eis ten minste drie jaar werkervaring. De acht domeinen van de CSSLP CBK zijn: 1. Secure software concepts 2. Secure software requirements 3. Secure software design 4. Secure software implementation/coding 5. Secure software testing 6. Software acceptance 7. Software deployment, operations, maintenance and disposal 8. Supply chain and software acquisition. Als voorbereiding op het examen verzorgen (ISC)² en tal van commerciële aanbieders CSSLP trainingen. Het schriftelijk examen bestaat uit 175 vierkeuzevragen, duurt maximaal vier uur en staat onder toezicht van examinatoren. Behalen van het tentamen leidt tot de Associate kwalificatie die vervolgens zes jaar geldig blijft. Als binnen deze periode aan de werkervaringeis voldaan wordt, wordt CSSLP certificering verleend. CSSLP certificering blijft drie jaar geldig, waarna deze dient te worden vernieuwd. Dat kan door het examen nogmaals af te leggen, of door 90 studie uren te besteden (bijscholing, bijwonen van conferenties e.d.). In Nederland biedt de CIBIT Academy een cursus als voorbereiding op het CSSLP tentamen. Deze cursus duurt vijf volledige dagen (circa 50 uur). Gesteld wordt dat de leerstof wordt behandeld op hbo+ niveau. Daarna is er een periode van vier weken voor zelfstudie, waarna het tentamen kan worden afgelegd. opleidingen/opleiding csslp information security/ Er zijn diverse boeken waarin de leerstof van CSSLP CBK wordt behandeld, zoals [7]. 5

6 Tabel 2 geeft een overzicht van de domeinen uit de CSSLP CBK [8] en een indicatie van de mate waarin deze afgedekt worden door het CPP IT Security Engineer. CSSLP CBK Secure software concepts 85 % Secure software requirements 95 % Secure software design 95 % Secure software implementation/coding 95 % Secure software testing 65 % Software acceptance 5 % Software deployment, operations, maintenance and disposal 40 % Supply chain and software acquisition 5 % CPP IT Security Engineer Tabel 2: CSSLP CBK versus CPP IT Security Engineer 3.3 CISSP en CSSLP versus CPP IT Security Engineer Het CPP IT Security Engineer dekt circa 80% van CSSLP af. De tien domeinen uit de CISSP CBK komen grotendeels in het CPP aan bod, met uitzondering van het domein Physical (Environmental) Security. Het CPP is technischer van aard, terwijl CISSP meer aandacht besteedt aan zaken als beheer, governance, regelgeving, operations en compliance van security. Wat betreft de CISSP Concentrations, sluit het CPP goed aan bij CISSP ISSAP, met uitzondering van de onderwerpen business continuity, disaster recovery en physical security. Het CPP IT Security Engineer dekt circa 70% van CSSLP af. De acht domeinen uit de CSSLP CBK komen grotendeels in het CPP aan bod, met uitzondering van het domein Supply chain and software acquisition. Het CPP is theoretischer van aard, biedt meer diepgang en is gericht op de fasen in de software lifecycle voorafgaand aan operationeel gebruik. CSSLP besteedt ruimer aandacht aan zaken als acceptance, deployment, operations, maintenance en disposal. De CISSP en CSSLP tentamens toetsen vooral feitenkennis, terwijl toetsing in het CPP meer gericht is op conceptueel begrip. Hoewel het CPP zowel CISSP als CSSLP in ruime mate afdekt, is het niet zondermeer gezegd dat men na afronding van het CPP ook het CISSP of CISSP tentamen met goed gevolg kan afleggen. Met een korte tentamenvoorbereiding (bv. bestudering van [4], [5] of [7]) moet men een heel eind kunnen komen. Naast het tentamen is ook ruime werkervaring vereist voor CISSP en CSSLP certificering. Deze werkervaring wordt niet aangebracht in het CPP. Het CPP IT Security Engineer is opgebouwd uit de bachelorcursus Security en IT en de mastercursus Software security, aangevuld met extra leerstof, opdrachten, practica en begeleiding. CISSP certificering biedt vrijstelling voor de cursus Security en IT. CSSLP certificering is qua inhoud te beperkt en biedt derhalve geen vrijstelling voor de cursus Security en IT. De cursus Software security wordt niet vrijgesteld op grond van (ISC) 2 certificeringen. 6

7 4. Bronnen [1] M. Baveco, Waarde van certificeringen, Informatiebeveiliging, november 2004, pp https://www.pvib.nl/download/?id= &download=1 [2] Marcel Spruit en Fred van Noord, Onderzoek naar kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers, versie 1.0, 11 april naar kwalificatie en certificatie vaninformatiebeveil [3] Informatiebrochure CISSP https://www.isc2.org/uploadedfiles/credentials_and_certifcation/cissp/cissp_for%20p rofessionals.pdf [4] Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK ISC Guide CISSP Press/dp/ /ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid= &sr=8 2# [5] CISSP: Certified Information Systems Security Professional Study Guide Certified Information Security Professional/dp/ /ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid= &sr=8 5 [6] CISSP Candidate Information Bulletin, 1 January 2012 https://www.isc2.org/cib/cissp CIB.pdf [7] Official (ISC)2 Guide to the CSSLP, Mano Paul, CRC Press, ISC Guide CSSLP Press/dp/ /ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid= &sr=1 1 [8] CSSLP Candidate Information Bulletin, April 2013 https://www.isc2.org/cib/csslp CIB.pdf 7

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Dé ICT er bestaat niet:

Dé ICT er bestaat niet: Dé ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 SMPE/e 15-017 Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie