Samen alert op kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen alert op kwaliteit"

Transcriptie

1 Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012

2 2 Samen alert op kwaliteit

3 Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012

4 4 Samen alert op kwaliteit

5 Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van het Bestuur 13 Preventie 23 Analyse 27 Claimbehandeling 29 Vooruitzichten 31 Ledenlijst 33 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst en verliesrekening 35 Personalia 37 5 Jaarbericht 2012

6 Op initiatief van enkele ziekenhuizen en VvAA Groep B.V. werd in 1992 het medische aansprakelijkheids risico ondergebracht in onderlinge waarborgmaatschappij MediRisk. Het risico van medische aansprake lijkheid moest verzekerbaar blijven. MediRisk is opgericht voor en door de leden, handelt zonder winstoogmerk en stelt de kwaliteit van de zorg en de belangen van patiënten voorop. Met gepaste trots kijken we terug op de afgelopen 20 jaar, maar vooral ook vooruit. Want de gezondheidszorg kan altijd veiliger. Onze ambitie Met en voor onze leden een onderlinge waarborgmaatschappij voor medische aansprakelijkheid te vormen. Samen streven wij naar veilige zorg. Wij lopen voorop in het creëren van een veilige omgeving voor patiënt en medisch professional. Gaat het onverhoopt toch fout, dan dragen wij met kennis, objectiviteit en inlevingsvermogen bij aan een zorgvuldige claimbehandeling die recht doet aan patiënt, zorgorganisatie en medisch professional. 6 Missie Voor patiënt en professional reduceren wij, met en voor onze leden, medische risico s en waarborgen wij een zorgvuldige claimbehandeling Samen alert op kwaliteit

7 Voorwoord We kijken terug op een bijzonder jaar. In 2012 hebben we ons twintigjarige bestaan gevierd en hebben we nieuwe producten en diensten geïntroduceerd. De vernieuwingen zijn een direct gevolg van de nieuwe koers die MediRisk in 2011 samen met de leden heeft geformuleerd en is ingeslagen én de komst van de gedragscode GOMA. Op basis van een nieuwe strategie en missie hebben we vorm gegeven aan meer keuzemogelijkheden voor de leden en maatwerk in onze producten en diensten. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog actiever samen kunnen werken aan het terugdringen van risico s en het vergroten van de patiëntveiligheid. In dit jaarbericht presenteren wij u het resultaat over 2012, dat met 9,9 miljoen negatief, een grote uitdaging oplevert. We zien de schadelast stijgen, zaken uit de beginjaren van MediRisk vragen om extra vergoedingen, wat ook versterking van de voorzieningen op de jongere jaren noodzakelijk maakt. Dit heeft ook implicaties voor de herverzekeringspremie. Tevens is besloten de belastinglatentie over dit resultaat te nemen. Patiëntveiligheid is de basis van ons handelen. We ondersteunen leden als partner en adviseur. Wij behandelen schadeclaims als er onverhoopt iets fout is gegaan, maar richten ons liever nog op het voorkómen van schade, het reduceren van risico s en het vergroten van de patiëntveiligheid. In 2012 hebben wij veel werk verzet op het gebied van preventieprogramma s en claimbehandeling. Ook het blijvend creëren van een efficiënte organisatie en een solide financiële positie waren belangrijke aandachtspunten in Het laatste heeft onze intensieve aandacht. Onze bijzondere waardering en dank gaan uit naar alle leden en medewerkers van MediRisk voor hun grote betrokkenheid en inzet. Alleen door samen steeds alert te zijn op veiligheid leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. 7 Bestuur MediRisk mr. E.A. (Ebbo) van Gelderen algemeen directeur M.E. (Marjoleine) van der Zwan MSc MBA directeur Jaarbericht 2012

8 8 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van MediRisk en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie: Vanaf 2011 hebben wij ons onder meer beziggehouden met de gevolgen van wetgeving voor MediRisk, de toelatingseisen die we hanteren voor nieuwe leden, vernieuwingen, beleidsvoornemens en niet op de laatste plaats de financiële positie van de organisatie en de voorbereidingen op Solvency II. Dit nieuwe toezichtregime stelt nieuwe en verregaande eisen aan onder meer het vereiste kapitaal- en risicomanagement. Evenals in 2011 blijkt het lastig in de huidige omstandigheden een positief resultaat te behalen. Dit heeft vooral te maken met schadelastverhogende ontwikkelingen. Ons twintigjarige jubileum was een moment van bezinning op verleden en toekomst. Al twee decennia is MediRisk een toonaangevende medisch aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij blijven deze rol met overtuiging en grote inzet vervullen, met en voor onze leden. Samen blijven we alert op veiligheid en dragen we bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

9 Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen In 2012 zijn wij samen met de leden gestart met de uitvoering en concretisering van de in 2011 geformuleerde strategie. Onze belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn het centraal stellen van de belangen van de patiënt en het verstevigen van de marktleiderspositie van MediRisk. De nieuwe koers en kernwaarden vormen inmiddels ons morele kompas: wij willen gezien worden als dé medische aansprakelijkheidsverzekeraar die voor patiënt en zorgprofessional medische risico s vermindert en staat voor een zorgvuldige claimbehandeling. Inlevend, samen, zorgvuldig en alert zijn de kernwaarden die het hart van ons handelen vormen. Het twintigjarige jubileum van MediRisk in 2012 is een moment van bezinning op verleden en toekomst. Al twee decennia mogen wij de aangesloten ziekenhuizen en zorgorganisaties adviseren op het gebied van risicomanagement en patiëntveiligheid en hebben wij de leden bijgestaan met een zorgvuldige claimbehandeling. Ook de komende jaren blijven wij deze taak met overtuiging en grote inzet vervullen, met en voor onze leden. Samen blijven we alert op veiligheid en dragen we bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Bestemming resultaat MediRisk heeft in 2012 een negatief resultaat behaald, met name door de stijging van de schadelast. De premie is gelijk gebleven en het operationeel resultaat is vergelijkbaar met De Raad van Commissarissen heeft het voorstel van het Bestuur tot afwikkeling van het negatieve resultaat van na belastingen volgens artikel 34 lid 5 en 6 van de statuten goedgekeurd. Hiervan komt een deel ten laste van de ledenrekening en het overige ten laste van de agioreserve. 9 Solvency II Verzekeraars moeten kunnen aantonen dat zij in control zijn over hun bedrijfsvoering en kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van Solvency II. Hoewel de invoeringsdatum van Solvency II is uitgesteld, blijft MediRisk zich inspannen om al per 2014 aan de vereisten van de richtlijn te voldoen. In 2012 zijn diverse instrumenten die uit het Solvency II-programma zijn voortgekomen voor de eerste keer operationeel ingezet. Voorbeelden van nieuwe instrumenten zijn het SCR-model en VICS (Vastlegging en Intern Controle Systeem). VICS is gebaseerd op BWise, een gerenommeerd Governance, Risk en Compliance IT-systeem. De Raad van Commissarissen, de directie en het managementteam van MediRisk onderkennen de toegevoegde waarde van deze instrumenten voor de risicobeheersing. De vereisten van pijler 3 van Solvency II zijn nog niet definitief vastgesteld door de Europese Unie. MediRisk heeft de voorbereidingen voor deze rapportages afgerond. Voor het finaliseren van de laatste uitwerkingen wachten we de definitieve technische specificatie van pijler 3 van Solvency II af. Jaarbericht 2012

10 Activiteiten De Raad van Commissarissen is in 2012 vijf keer bijeengekomen en heeft zich over onder meer de volgende onderwerpen gebogen: wijzigingen in de wetgeving; invulling taken Audit & Risk Commissie; toelatingseisen MediRisk; voorbereiding Algemene Ledenvergaderingen; de permanente educatie van de leden van de RvC, de directie en het management team; de voortgang van de implementatie van Solvency II en Code Governance Principes; de financiële resultaten over 2011 en 2012; het beleidsplan; preventiebeleid en -producten; de algemene gang van zaken. Permanente educatie De Raad van Commissarissen heeft in 2012 deelgenomen aan de door Nyenrode Business Universiteit en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde leergang voor commissarissen van verzekeraars. Ook wordt via interne activiteiten de permanente educatie ingevuld. Zo wordt, na voorbereiding in 2012, in juni 2013 een ORSA-workshop gehouden met de Raad van Commissarissen onder leiding van de risk manager van VvAA en met ondersteuning van een externe consultant. 10 Audit & Risk Commissie De Audit & Risk Commissie beoordeelt het interne risico, adviseert de raad van Commissarissen over de financiële situatie en beoordeelt het door het Bestuur gevoerde beleid ten aanzien van: de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen de financiële informatieverstrekking de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van interne en externe accountants toetsing en berekening van de schadelast herverzekeringen de relatie met de externe accountant Solvency II De commissie bestaat uit de commissarissen drs. M.W. Dijkshoorn in de functie van voorzitter en dr. P. van der Wijk als lid. In 2012 is de Audit & Risk Commissie twee keer bijeengekomen en heeft onder meer gesproken over financiële thema s, de uitvoering van de regeling beloningsbeleid, riskmanagement, verzekeringsproducten internal audit en compliance. Samen alert op kwaliteit

11 Tot slot De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn dank en waardering uit aan het Bestuur en medewerkers voor de grote inzet die zij ook in 2012 hebben getoond. Utrecht, 10 april 2013 Raad van Commissarissen van MediRisk, drs. D. van Starkenburg RE, voorzitter voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede Samenstelling Raad van Commissarissen drs. D. (Dik) van Starkenburg RE, voorzitter voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede dr. P. (Paul) van der Wijk, vicevoorzitter lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis, Groningen drs. M.W. (Maarten) Dijkshoorn drs. J.M.L. (Hans) Ensing lid Raad van Bestuur Lievensberg Ziekenhuis, Bergen op Zoom dr. J.S. (Johan) van der Heide voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Bernhoven, Oss en Veghel 11 drs J.H.D. (Herman) van Hemsbergen voorzitter hoofddirectie VvAA Groep B.V. drs. W.O. (Willem) Schreuder voorzitter Raad van Bestuur Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp Jaarbericht 2012

12 12 Ruurd Jan Roorda is bestuursvoorzitter van Tergooiziekenhuizen, al bijna 20 jaar aangesloten bij MediRisk: Het afsluiten van een medische aansprakelijkheidsverzekering is niet iets om over één nacht ijs te gaan. Het is een financiële verplichting die je als ziekenhuis en medische staf aangaat, en de verzekering heeft direct invloed op de kwaliteit van onze patiëntenzorg. We hebben prijs en kwaliteit van de verschillende verzekeringen vergeleken. MediRisk bleek bij vergelijking van alle kosten op prijs concurrerend te zijn. Afgelopen najaar bleek vanwege onze schadecijfers en de voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting een polisvariant met een hoger eigen risico interessant. Juist op dat moment kwam MediRisk met de MediRiskMaatPolis die hier goed bij past. De polis sluit aan bij de wensen van de medische staf en bij ons streven optimaal te presteren op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. MediRisk is niet alleen een partner als het gaat om de medische aansprakelijkheid, ze zijn ook actief bij het voorkomen van medische fouten. Van groot belang is ook de directe betrokkenheid van MediRisk, zowel vanuit het vaste contactteam als vanuit de directie. Zo hebben we samen met de directie van MediRisk onlangs nog gezamenlijk een gesprek gehad met een patiënt van wie een claim in behandeling is. Dan gaat het echt over meer dan verzekeren. Samen alert op kwaliteit

13 Verslag van het Bestuur was een bijzonder jaar voor MediRisk: we hebben diverse nieuwe producten en diensten geïntroduceerd, ons in bijzondere mate met onze financiële processen bezig gehouden én we hebben ons twintigjarige bestaan gevierd. De vernieuwingen zijn een direct gevolg van de nieuwe koers die we in 2011 samen met de leden hebben geformuleerd. Op basis van de nieuwe strategie en missie hebben we vorm gegeven aan meer keuzemogelijkheden en maatwerk in onze producten en diensten. Meer hierover leest u in dit verslag. Om de nieuwe koers en de gewenste organisatiecultuur te verankeren in de organisatie, hebben alle medewerkers deelgenomen aan diverse themabijeenkomsten. De restyling van het logo van MediRisk en de vernieuwing van ons ledenmagazine en de website onderstrepen de vernieuwing van de organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog actiever samen kunnen werken aan het terugdringen van risico s en het vergroten van de patiëntveiligheid. Vorm geven aan vernieuwing Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van MediRisk hard gewerkt om vorm te geven aan de beleidsvoornemens. We zijn trots dat er veel gerealiseerd is. Tegelijkertijd zien we ruimte en de noodzaak voor verdere ontwikkeling. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan veiligheid in de gezondheidszorg, aan een adequate en voortvarende behandeling van medische claims en aan openheid en transparantie over hoe onze leden en wij als ledenorganisatie omgaan met klachten en claims. 13 Sluiten van dossiers In het verslagjaar heeft MediRisk voor het eerst meer dossiers gesloten dan ontvangen. Werden er in dossiers gesloten, in 2012 heeft MediRisk 1645 dossiers gesloten. De medische aansprakelijkheidsmarkt is met twee onderlingen die het grootste deel van de ziekenhuismarkt omvatten vrij stabiel. Het overige deel is verzekerd bij een commerciële instelling. In dit segment is er eerder sprake van een vermindering dan een toename van aanbieders. Ook in 2013 streven wij naar verkorting van de claimdoorlooptijd. In 2012 is deze al flink gedaald: 65% van de claims wordt nu binnen twee jaar afgehandeld. De openstaande langlopende claims nemen af. De gemiddelde doorlooptijd van alle claims bedraagt nu 2,2 jaar. Dit is inclusief de langlopende schades. Bij de behandeling van claims volgt MediRisk de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Resultaat en kostenontwikkelingen De kosten van de claims nemen toe. De stijgende trend in het vergoedingsbedrag per claim heeft zich ook in 2012 voortgezet en wel met een gemiddelde stijging van 7% ten opzichte van Een extra kostenpost voor de leden is de verhoging van de assurantiebelasting in 2013 van 9,7% naar 21%. Het resultaat over 2012 is uitgekomen op 9,9 miljoen negatief. Jaarbericht 2012

14 Verbinding met de leden Begin 2012 heeft MediRisk de organisatie op een aantal punten aangepast. Met de komst van een manager klant & advies geven we meer vorm aan de verbinding met bestaande en nieuwe leden. Vaste regiocontactteams zijn bovendien in het leven geroepen om de leden directer en vooral ook effectiever van dienst te zijn. Elk ziekenhuis heeft een vast contactteam met een eigen schadejurist en preventieadviseur. Zo kunnen onze leden specifieke afspraken op maat maken. De jurist is onderdeel van een team van vier juristen, zodat er altijd 100% continuïteit geboden wordt. Dit komt de verbinding met de leden en de snelheid van de behandeling van claims ten goede. Medisch specialisten vormen een belangrijke doelgroep voor MediRisk: niet alleen vanwege hun grote rol in het medische proces, maar ook omdat zij in de ziekenhuizen steeds vaker medebeslissers zijn. MediRisk benadert hen gericht met relevante informatie en geeft regelmatig presentaties aan medisch specialisten over bijvoorbeeld risicovolle specialismen en ingrepen, benchmarkscores en over hoe claims te voorkomen en de transparantie en patiëntveiligheid te vergroten. 14 Van en voor de leden De afgelopen twintig jaar is MediRisk een partner en adviseur geweest van en voor de aangesloten zorgorganisaties, voornamelijk ziekenhuizen. Zij vormen als leden van MediRisk het belangrijkste orgaan. In tegenstelling tot de meeste buitenlandse commerciële verzekeraars van medische aansprakelijkheid heeft MediRisk geen regeling en kunnen de leden jaarlijks besluiten hun lidmaatschap al dan niet voort te zetten. MediRisk is er trots op dat 80% van de leden langer dan tien jaar bij de Onderlinge is aangesloten en ziet de actieve inbreng van de leden als een uiterst waardevolle factor voor een succesvolle bedrijfsvoering. Dankzij hun inbreng en betrokkenheid zien wij ook de komende jaren vol vertrouwen tegemoet. Jubileumactiviteiten In augustus 2012 bestond MediRisk twintig jaar. Dit jubileum is op gepaste, bescheiden wijze gevierd met de leden. Voor verschillende doelgroepen werden activiteiten georganiseerd. Er vonden onder meer plaats een minisymposium voor medisch specialisten over de rol van de medische expertise tijdens de claimbehandeling, een excursie over klachtenmanagement op Luchthaven Schiphol voor klachtenfunctionarissen en een bijzondere Algemene Ledenvergadering met als thema infectiepreventie. Voor bestuurders en voorzitters Medische Staf vond een conferentie plaats over leidinggeven bij calamiteiten. Ter gelegenheid hiervan heeft MediRisk het handboek Het juiste doen, het doet er toe! uitgegeven. Het boek geeft praktische handreikingen over hoe te handelen bij een medische calamiteit. Nieuw product: polis op maat Op verzoek van de leden brengt MediRisk meer maatwerk in de aansprakelijkheidspolis met de MediRiskMaatPolis. Vanaf 1 januari 2013 kunnen de leden een eigen risico kiezen dat past bij de situatie van het ziekenhuis. Gekozen kan worden uit een eigen risico van 5000, of euro of juist voor helemaal geen eigen risico. Ook is het mogelijk een zogenaamde stop-lossdekking af te sluiten. Welke keuze ook wordt gemaakt, het all-in principe van MediRisk (preventie, analyse en claim behandeling) maakt integraal deel uit van iedere variant. Verder is de indeling van specialismen naar risicocategorieën geactualiseerd, wordt het aantal fte s medisch specialisten niet meer naar boven afgerond en is de parameter meldingsfrequentie als factor in de bepaling van korting of toeslag op de normpremie op verzoek van veel leden afgeschaft. Met de ontwikkeling van de MediRiskMaatPolis is een belangrijke stap gezet in het vernieuwingsproces binnen MediRisk. Samen alert op kwaliteit

15 Toegetreden leden in 2012 Fertiliteitskliniek Twente B.V. (januari 2012) Sint Elisabeth Hospital Curaçao (Sehos) (maart 2012) Pathan B.V. en Symbiant B.V. hebben het lidmaatschap helaas opgezegd per 1 januari Tot 1 januari 2012 konden alleen algemene ziekenhuizen lid worden van MediRisk. Eisen voor acceptatie zijn onder meer een actieve deelname aan de voor goede patiëntenzorg essentiële preventieprogramma s en naleving van de gedragscode GOMA die transparantie en een voortvarende behandeling van eventuele claims nastreeft. Tegenwoordig kunnen ook academische ziekenhuizen die voldoen aan de acceptatiecriteria toetreden tot MediRisk. Permanente educatie MediRisk is een gespecialiseerde kennisorganisatie en hecht bijzonder aan de vaktechnische vaardigheden van alle collega s. We moeten weten waarover we het hebben. Een groot deel van de medewerkers is academisch geschoold. Hier wordt de deskundigheidsbevordering dan ook op afgestemd. Bij de selectie van nieuwe medewerkers en bij de begeleiding van bestaande medewerkers wordt nadrukkelijk getoetst op verbindende kwaliteiten. Coaching en begeleiding zijn gericht op de kernwaarden van MediRisk: inlevend, samen, zorgvuldig en alert. Het bestuur van MediRisk heeft invulling gegeven aan permanente educatie. In 2012 is onder meer deelgenomen aan de door Nyenrode Business Universiteit en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde leergang voor directeuren-raden van bestuur van verzekeraars. Moreel-ethische verklaring MediRisk onderschrijft de Governance principes die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld. In lijn hiermee heeft het bestuur een moreel-ethische verklaring ondertekend die recht doet aan ziekenhuizen en aan patiënten. Hierin zijn de afspraken over het integer en zorgvuldig uitvoeren van de functies van de directie verwoord. Deze verklaring is te vinden op onze website. 15 Automatiseringssysteem vervangen Een belangrijk en omvangrijk project de afgelopen jaren was de overgang van het oude automatiseringssysteem Zuster naar Level. De gehele schadehistorie en alle GOMA-termijnen staan in het nieuwe systeem. Op die manier hebben we steeds actuele gegevens over de doorlooptijden van claims en kunnen we gericht verbeteringen doorvoeren. Herverzekering Bij de oprichting van MediRisk in 1992 is gekozen voor een herverzekeringsstructuur, waarbij VvAA schadeverzekeringen N.V. als herverzekeraar optradt, in de vorm van een quote- en een schadeexcedentdekking. In 2011 is besloten om de herverzekeringsdekking niet langer via VvAA schadeverzekeringen N.V. bij herverzekeraars onder te brengen, maar de herverzekeringsdekking rechtstreeks in te kopen. MediRisk heeft in 2011 samen met KBS Advocaten onderzoek gedaan naar de (financiële) risico s van serieschade bij de leden. Dit heeft er toe geleid dat hiervoor in het herverzekeringsprogramma van MediRisk voor 2012 extra dekking is ingekocht. Jaarbericht 2012

16 Financiële gang van zaken Premie-inkomsten De bruto premie-inkomsten 2012 zijn uitgekomen op 19,9 miljoen (2011: 19,6 miljoen). Dit resulteert in een relatieve stijging van 1% en wordt onder andere verklaard door de komst van twee nieuwe leden en de premie-inkomsten Goed Werkgeverschap. Herverzekeringspremies In het verleden zijn herverzekeringscontracten voor MediRisk gesloten waarbij afhankelijk van de schadelastontwikkeling premie-aanpassing kan plaatsvinden. Hiervoor is vooraf een bandbreedte gedefinieerd. De schade-ontwikkeling in de laatste maanden van 2012 heeft geleid tot een toename in de reservering op met name de dossiers , 2005, 2006 en 2007, en hiermee samenhangend een hogere herverzekeringspremie over die jaren. Het totaal aan adjustment premium dat ten laste van het resultaat 2012 is gebracht, komt uit op 2,2 miljoen. Deze bestaat uit een schuld aan de herverzekeraars ( 1,0 miljoen) en een premievoorziening als inschatting voor mogelijke toekomstige verplichtingen ( 1,2 miljoen). 16 Schadelast De schadelast voor rekening van MediRisk bedroeg in ,7 miljoen (2011: 18,2 miljoen). Hiervan houdt 6,9 miljoen verband met de oude verzekeringsjaren. De overige 15,8 miljoen heeft betrekking op het verzekeringsjaar Dit heeft enerzijds betrekking op uitloopresultaten en anderzijds te maken met een extra dotatie aan de voorzieningen. De resterende 2,5 miljoen is vooral veroorzaakt door herbeoordelingen en afwikkelingen van claims op de oudere verzekeringsjaren (2005 en eerder). Per 31 december 2012 is besloten 4,4 miljoen toe te voegen aan de IBNER (Incurred But Not Enough Reserved) voorzieningen naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de voorzieningen van MediRisk. Hierbij is geconstateerd dat de schadelast op de jaren vanaf 2008 zich ongunstiger ontwikkelt. Het aantal gemelde claims is gestegen van in 2011 naar in Daarnaast is de aanvangsvoorziening in 2012 verhoogd van naar per dossier. Solvabiliteit Mede door de kapitaalstortingen stijgt de solvabiliteit in 2012 verder door naar 240% op basis van de huidige grondslagen onder Solvency I. Bedrijfskosten De bedrijfskosten 2012 bedragen 4,1 miljoen (2011: 3,9 miljoen). Samen alert op kwaliteit

17 Beleggingen De beleggingsopbrengsten zijn uitgekomen op 3,2 miljoen (2011: 2,3 miljoen). Ook in 2012 over heerst de eurocrisis het nieuws en de markten. De marktsituatie verbeterde in het tweede deel van het jaar na uitspraken van de president van de ECB. Zowel de marktrentes als credit spreads daalden en zorgden voor stijgingen van obligatiekoersen. Aangezien eind 2012 de Portugese en Ierse staatsobligaties zijn verkocht, vielen de in 2011 voor deze staatsobligaties getroffen voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid vrij ( 0,4 miljoen). Dit is de belangrijkste reden voor de (incidentele) stijging van de beleggingsopbrengsten. Liquiditeit Liquiditeiten worden onveranderd aangehouden in de vorm van bank- en spaartegoeden en/of deposito s. De liquiditeitspositie van 8,3 miljoen is lager dan vorig jaar (2011: 9,2 miljoen). Belastingen De belasting in boekjaar 2012 is uitgekomen op 2,0 miljoen, bestaande uit de rentevergoeding richting de leden en de gehele afboeking van de in het verleden gevormde belastinglatentie. Deze laatste afboeking heeft plaats gevonden vanwege de mate van onzekerheid rondom het benutten van de actief gevormde latentie ( 2,0 miljoen). Netto resultaat Het netto resultaat 2012 bedraagt 9,9 miljoen negatief (2011: 2,0 miljoen negatief). De verklaringen voor de ontwikkeling in het netto resultaat zijn gelegen in: de verzwaring van de IBNER voorziening ( 4,4 miljoen), hogere (verwachte) herverzekeringspremies ( 2,2 miljoen), hogere bedrijfskosten ( 0,2 miljoen) en de afboeking op de belastinglatentie ( 2,0 miljoen). Een positief effect was de vrijval van getroffen voorziening in 2011 voor oninbaarheid obligaties Portugal en Ierland, welke resulteert in delta van 0,9 miljoen ten opzichte van het jaar Toezicht De Nederlandsche Bank stelt steeds strengere solvabiliteitseisen aan verzekeraars. Volgens de normen van Solvency I heeft MediRisk ultimo 2012 een solvabiliteitspositie van 240%. In de komende periode zal MediRisk zich financieel verder voorbereiden op de eisen van Solvency II. Corporate Governance De leden van MediRisk worden structureel geïnformeerd over en betrokken bij beleidskeuzes en veranderingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Algemene Ledenvergaderingen die twee keer per jaar plaatsvinden, via klankbordgroepen, persoonlijk overleg, (nieuws)brieven en de website. De betrokkenheid blijkt ook uit de samenstelling van de Raad van Commissarissen waarin vertegenwoordigers van de leden zitting hebben. Het Bestuur van MediRisk legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur stemt met hen feiten en Jaarbericht 2012

18 om standigheden af die relevant zijn voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. De taken en kwaliteits eisen van het Bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement. De Audit & Risk Commissie beoordeelt het interne risico, adviseert de raad van Commissarissen over de financiële situatie en beoordeelt het door het Bestuur gevoerde beleid ten aanzien van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiële informatieverschaffing. Het three-lines-of-defense model wordt verder toegelicht onder Corporate Governance in de jaarrekening. Aan de hand van de risicocategorieën is de verantwoordelijkheid in de tweede verdedigingslijn over vier partijen verdeeld. Het beleggingsbeleid wordt bepaald en gestuurd door het asset & liability comité (ALCO) onder goedkeuring van de directie en Raad van Commissarissen. Het insurance risk comité (IRC) adviseert de directie op het gebied van het verzekeringstechnisch risico. De actuariële functie ondersteunt deze beide comités. De risk manager en de compliance officer coördineren de activiteiten op het gebied van de beheersing van de niet-financiële risico s. Strategische risico s, waaronder het reputatierisico, zijn een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. 18 Code Verzekeraars De Code Governance Principes is in 2012 uitgebreid onder de aandacht geweest. Hierbij is gebleken dat wij met de bestaande inrichting al in ruime mate aan deze regeling voldeden. Met enkele toevoegingen kon MediRisk de vereisten volledig invullen en er zijn daarom geen uitzonderingen op de code te melden. Wij hebben de beschrijving van de wijze waarop wij de vereisten van de code hebben ingevuld gepubliceerd op onze website, in de sectie De organisatie. Beloningsbeleid Ten aanzien van het door MediRisk gehanteerde beloningsbeleid verwijzen wij u naar onze website Deelname commissies Experts van MediRisk namen in 2012 deel in verschillende externe commissies, onder meer: De begeleidingscommissie opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen. De commissie staat onder leiding van prof. mr. Johan Legemaate en prof. mr. Arno Akkermans. De Permanente Commissie GOMA die toeziet op een zorgvuldige implementatie van de gedragscode. De expertgroep Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De werkgroep van de normcommissie NTA die de nieuwe NEN-norm voor patiëntveiligheid heeft opgesteld. MediRisk is betrokken bij onderzoek van prof. mr. Maurits Barendrecht van Tilburg University naar de ontwikkelingen in het veld rond een betere samenwerking in de ketenzorg en andere netwerken in de zorg. Centraal staat de vraag tot wie een patiënt zich zou moeten wenden als er in die ketenzorg een fout wordt gemaakt. De directeur verzekeringstechniek is namens MediRisk voorzitter van de Werkgroep Medische Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars. Samen alert op kwaliteit

19 Organisatie MediRisk heeft een verenigingsstructuur: de zeggenschap ligt op belangrijke punten bij de aangesloten instellingen. Zij bepalen het beleid. De Algemene Ledenvergadering vormt een belangrijk middel voor de leden om hier daadwerkelijk invulling aan te geven. De Algemene Ledenvergadering zorgt ook voor de benoeming van de twee statutaire bestuurders van MediRisk, op bindende voordracht van VvAA Groep B.V., één van de oprichters van MediRisk. Ook zijn leden vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Vijf van de zeven leden worden benoemd uit de participerende zorgorganisaties. Het zesde lid is een lid van de hoofddirectie van VvAA Groep B.V. Het zevende lid is onafhankelijk van de leden en wordt benoemd op bindende voordracht van VvAA Groep B.V. Het Bestuur oefent zijn beleid uit onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen betrekt de belangen van alle stakeholders evenwichtig in zijn besluitvorming. Kennis delen met leden MediRisk is een vereniging van en voor de leden. Een belangrijke toegevoegde waarde is dan ook het delen van kennis. Een aantal voorbeelden: Alle leden ontvangen het ledenmagazine Alert. Dit blad, dat in 2012 een geheel nieuwe stijl kreeg, wordt verspreid onder zorgprofessionals en besteedt aandacht aan patiëntveiligheid, het voorkomen van risico s en aan de behandeling van klachten en claims. Regelmatig geven MediRisk-medewerkers gastcolleges en presentaties op het gebied van schadebehandeling en preventie. Zij verzorgden bijvoorbeeld presentaties over medisch aansprakelijkheidsrecht aan het FMLS, de NAPA en het UMCU en een gastcollege aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit over medische aansprakelijkheid in de praktijk. De medisch adviseurs hebben regelmatig overleg met en geven presentaties aan beroepsverenigingen. Ook contacten met collega-medisch adviseurs van bijvoorbeeld advocatenkantoren en andere verzekeraars zijn waardevol, onder meer met het oog op een voortvarende claimbehandeling. MediRisk geeft informatiemateriaal uit voor onder meer zorgprofessionals over projecten, succesvolle preventieprogramma s en claimbehandeling. Speciaal voor zorgprofessionals is de folder Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? over de behandeling van schadeclaims. Het handboek Het juiste doen, het doet er toe! is een praktisch hulpmiddel voor bestuurders die te maken krijgen met een medische calamiteit. MediRisk neemt deel aan de netwerken van kwaliteitsadviseurs en van klachtenfunctionarissen van Nederlandse ziekenhuizen. Aankomende artsen maken kennis met MediRisk-gerelateerde onderwerpen in het blad Arts in Spe. 19 Jaarbericht 2012

20 Kennis delen met de maatschappij MediRisk publiceerde of werkte mee aan de volgende artikelen en publicaties: Arts in Spe (februari 2012), claimreconstructie Elleboogfractuur gemist De anesthesioloog (maart 2012), Wat valt er te leren van incidenten Arts in Spe (mei 2012), Wat kost pijn? Nederlands Tandartsenblad (oktober 2012), Elke vermijdbare schade is er een te veel LetselschadeNEWS Media en politiek hebben veel aandacht voor de behandeling van medische claims. In 2012 lag veel nadruk op de noodzaak van een snellere claimbehandeling en meer transparantie over het claimproces. In 2012 heeft MediRisk meegewerkt aan berichtgeving door onder meer landelijke en regionale dagbladen en actualiteiten- en consumentenprogramma s. In 2013 willen we een genuanceerder verwachtingspatroon bij bijvoorbeeld media en patiënten realiseren en meer transparantie en openheid bieden op het gebied van medische aansprakelijkheid. Risicoprofiel MediRisk beschouwt het risicoprofiel aan de hand van risicocategorieën. Daarbij wordt een indeling gebruikt die een combinatie is van die van Solvency II en die uit het handboek Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van DNB. 20 Overige risico s MediRisk verzekert zorginstellingen tegen het risico van medische beroepsaansprakelijkheid, alsmede de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van werkgever en van eigenaar/exploitant van gebouwen en terreinen. Daarnaast is MediRisk de verzekeraar van het proefpersonenrisico, zoals omschreven in de WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen). De beheersingsmaatregelen voor dit risico omvatten in algemene zin het acceptatie- en schaderegelingsbeleid, portefeuillemanagement en herverzekering. Het verzekeringstechnisch risico wordt beheerst vanuit de Insurance Risk Committee, ondersteund door de afdeling Actuariaat VvAA. In operationele zin wordt dit aangevuld met risico-inventarisatie bij de lidinstellingen en het preventieprogramma. Nadere bijzonderheden over het matching- en renterisico, het marktrisico (inclusief de prijs- en liquiditeitsrisico s), het niet-financieel risico (operationeel risico) en het kredietrisico en de beheersing ervan zijn opgenomen in het hoofdstuk over corporate governance en risicobeheer in de toelichting op de jaarrekening. Samen alert op kwaliteit

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie