Privacy Proof?! Richard Weurding 5 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy Proof?! Richard Weurding 5 maart 2013"

Transcriptie

1 Privacy Proof?! Richard Weurding 5 maart 2013

2 Privacy = Vertrouwen Maatschappelijk belang voor samenleving, politiek en verzekeraars Vernieuwen & versterken Klantbelang centraal Transparantie (in acties van de branche op privacy gebied) Zakelijk belang (versterken reputatie) 2

3 Privacy wet- en regelgeving Nationaal privacybeleid Beleid op beveiliging persoonsgegevens strenger Wijziging Wbp aankomende meldplicht datalekken 3

4 Europa & Privacy Europese Commissie benoemt dataprotectie tot speerpunt Voorstel tot Europese Dataprotectie Verordening Only a high level of data protection will generate trust between citizens and private enterprises. Reding ( Eurocommissaris Justice) 4

5 Privacy zelfregulering Zelfregulering toont aan dat verzekeraars integer zijn en hun verantwoordelijkheid nemen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 5

6 Privacy in de praktijk Uitkomsten Self Assessment 2012 Heeft effect op andere dossiers Blijf scherp op bescherming gegevens Eerste aanzet tot verhoging awareness 6

7 Programma uur Inloop uur Welkom en inleiding, Richard Weurding uur Privacy en Self Assessment, Ron van Kesteren uur Privacy beleid Verbond, Nicole Lemmen uur PAUZE uur Privacy Proof?!: een praktijkvoorbeeld, Judith van der Kleij uur Organiseren op Privacy, Sergej Katus uur Discussie en wrap up uur Einde en lunch 7

8 Privacy Proof?! Privacy interesseert de klant geen bliksem, zolang hij maar een goede verzekering krijgt en snel geholpen wordt. 8

9 Themabijeenkomst Privacy Proof?! Ron van Kesteren Directeur Stv 5 maart

10 Wat ga ik u vertellen? Stichting toetsing verzekeraars Toetsing zelfregulering Gedragscode verwerking persoonsgegevens Opzet SA

11 Stichting toetsing verzekeraars Onafhankelijke stichting sinds 8/5/2009 Doelstelling: de stichting heeft tot doel het vertrouwen van consumenten in de verzekeringssector te bevorderen door: o toetsen van zelfregulering o ontwikkelen van Keurmerk voor verzekeraars 11

12 Stichting toetsing verzekeraars Onafhankelijke stichting Bestuur o Mw Ieke van den Burg (vz), oud europarlementariër o Dick Westendorp, oud directeur CB o Willem van Boom, hoogleraar EUR o Peter Kok, oud CFO Delta Lloyd o Tom Roos, oud DNB divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars 12

13 Toetsing zelfregulering Nagaan of leden van het Verbond zich houden aan de bindende zelfregulering van het Verbond 13

14 Rolverdeling Stv Verbond 1. Verbond is verantwoordelijk voor de inhoud van de gedragscodes 2. Verbond bepaalt welke gedragscodes worden getoetst 3. Stv stelt (in overleg met Verbond) de vragen vast voor het self assessment 14

15 Rolverdeling Stv Verbond 4. Stv voert de toetsing uit. Deelname van verbondsleden is verplicht 5. Stv stelt een rapportage over de bevindingen op, zowel algemeen als per verzekeraar. De rapportage wordt aangeboden aan het Verbond en gepubliceerd 6. Verbond bepaalt de vervolgacties richting individuele leden 15

16 Ontwikkeling toetsing zelfregulering 1e toets: 2009 o o o Online vragenlijst Awareness. Is men bekend met de code? Zijn er procedures om te voldoen aan de code? Rapportage beperkt 16

17 Ontwikkeling toetsing zelfregulering 2e toets: 2010 o o Online vragenlijst Heeft u aantoonbaar gewaarborgd dat voldaan wordt aan de code? 17

18 Ontwikkeling toetsing zelfregulering 2e toets: 2010 Rapportage: o (non) compliance per vraag / code o noncompliance per verzekeraar o Uitkomst: 74 % - 26 % 18

19 Ontwikkeling toetsing zelfregulering 3e toets: 2012 o o Online vragenlijst, opvragen informatie, controle websites en bedrijfsbezoek Hoe heeft u aantoonbaar gewaarborgd dat voldaan wordt aan de code? 19

20 Ontwikkeling toetsing zelfregulering 3e toets: 2012 Rapportage: o (non) compliance per vraag / code o noncompliance per verzekeraar o Uitkomst: 61 % - 39 % 20

21 Ontwikkeling toetsing zelfregulering Nieuwe beoordelingscyclus van 3 jaar 1: Algemeen Self Assessment. We toetsen alle leden met vragenlijst 2: Risicogebaseerd. We toetsen de leden die vorig jaar niet alles op orde hadden, aangevuld met steekproeven 3: Doelgroep / regeling. We bepalen in overleg met Verbond een regeling of specifieke doelgroep en deze wordt intensiever bevraagd. 21

22 Resultaten Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 2010 Vraag 5.1: Heeft u het stelsel van zelfevaluatie aantoonbaar binnen uw maatschappij geïmplementeerd? Aantal % Na verwerken reacties op oranje % Ja % % Nee, maar wij zullen voor 1 februari 2011 aan deze vereiste voldoen 34 23% - - Nee, wij voldoen niet aan deze vereiste % Totaal % % 22

23 Resultaten Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 2012 Vraag 9: Heeft u een stelsel van zelfevaluatie aantoonbaar binnen uw maatschappij geïmplementeerd? Aantal % Na verwerken reacties vervolgvragenlijst % Ja 94 73% % Nee nog niet, dat is per 1 april % - - geregeld Nee 21 16% 23 18% NVT 2 2% 2 2% Totaal % % 23

24 Resultaten Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 2012 Vraag 10: De herziene Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens is van kracht geworden per 1 mei Is in uw organisatie sinds 1 mei 2010 via een vorm van zelfevaluatie een periodieke risicoanalyse gedaan op welke wijze met de verwerking van persoonsgegevens wordt omgegaan? Aantal % Na verwerken reacties vervolgvragenlijst Ja 70 55% 71 55% Dit is nog niet uitgevoerd maar wordt voor % uitgevoerd Dit is nog niet uitgevoerd maar staat gepland na 45 35% 45 35% Dit is nog niet gedaan en is nog niet ingepland 10 8% 10 8% NVT 2 2% 2 2% Totaal % % 24 %

25 Aanpak toetsing 2013 Risicogebaseerd. We toetsen de leden die vorig jaar niet alles op orde hadden, aangevuld met steekproeven. 25

26 Aanpak toetsing 2013 Twee uitvoeringen: - Nieuwe vragenlijst met verzoek om toelichting en bewijs - Bedrijfsbezoek 26

27 Aanpak toetsing 2013 Planning: - Eind maart brieven met uitnodiging vragenlijst of bedrijfsbezoek - Beantwoorden / bezoeken tot medio mei - Rapportage in september 27

28 Dank voor uw aandacht! Ron van Kesteren

29 Privacybeleid Verbond Nicole Lemmen 5 maart 2013

30 Beleid Verbond op Privacy Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Transparantie richting klant Zelfregulering is geen restrictie maar openheid naar consument Behoud vertrouwen en voorkomen reputatieschade Voorwaarde lidschap Verbond 30

31 Wetgeving op privacy Beleid Verbond sluit goed aan bij huidige verplichtingen van Wbp Nationale wetgeving in beweging: meldplicht datalekken, uitbreiding boete bevoegdheid CBP, cookiebeleid Nieuwe Europese Verordening: nieuwe verplichtingen zoals aanstellen Dataprotectie Officer, uitvoeren van PIA, strengere documentatieplicht 31

32 Toetsing en naleving Privacy Wbp is uitgangspunt voor verwerken persoonsgegevens Gedragscode is uitwerking van Wbp gericht op verzekeraars Gedragscode biedt belangrijk toetsingskader voor Rechter en CBP Evaluatie en toetsing op naleving Wbp en Gedragscode verplicht MZE Verbond is een hulpmiddel bij evaluatie 32

33 Model Zelfevaluatie (MZE) Verbond 33

34 Aandachtspunten MZE Zijn alle verwerkingen gemeld bij CBP? Informatieplicht goed ingeregeld? Bewaartermijnen bekend? Recht op verzet? Vergunningen Strafrechtelijke gegevens 34

35 Privacy Proof?! Vragen? 35

36 Privacy Proof: een praktijkvoorbeeld Judith van der Kleij / Bedrijfsjurist Directe Divisie Achmea Verbond van Verzekeraars / 5 maart 2013

37 Agenda Privacy Proof: een praktijkvoorbeeld 1. Uitgangspunten voor het verwerken persoonsgegevens. 2. Organisatie beheersing regelgeving risico (compliance). 3. Organisatie beheersing privacy risico specifiek (rollen). 4. Toezicht op naleving privacy regelgeving.

38 Uitgangspunten verwerken persoonsgegevens Het kunnen verwerken van persoonsgegevens is voor Achmea van cruciaal belang! Dat dit binnen de grenzen van wet- en regelgeving gebeurt eveneens. Eén verantwoordelijke; Eenduidig en efficiënt gebruik van persoonsgegevens; Gebruik persoonsgegevens voor cross selling: Groepswijd gebruik van binnen de groep beschikbare persoonsgegevens (mits op grond van wet- en regelgeving en andere afspraken - bijvoorbeeld portefeuillerecht tussenpersonen - toegestaan). Branding: Duidelijke communicatie richting klant (informatieverplichting) dat hij/zij via de verschillende labels, klant is bij de Achmea Groep. Functionaris voor de gegevensbescherming: Geen formele functionaris in de zin van de Wbp, wel een Compliance Officer Privacy.

39 Organisatie beheersing risico s regelgeving (compliance) 1/2 Drie inrichtingslijnen: 1 e lijn: Management Control/Internal Control: De primaire verantwoordelijkheid van het lijnmanagement voor het compliant zijn van zijn organisatie en processen. 2 e lijn: Risk Management/Compliance: Omvat o.a. de verantwoordelijkheid van de compliancefunctie, voor de coördinatie van en het toezicht op de beheersing van compliance binnen de organisatie. 3 e lijn: Internal Audit: De verantwoordelijkheid van de afdeling Internal Audit voor de onafhankelijke toetsing op de opzet, het bestaan en de werking van de eerste en tweede inrichtingslijn.

40 Organisatie beheersing risico s regelgeving (compliance) 2/2 Ondersteuning eerste lijn door tweede lijn (enabelen): Signalering regelgeving ten behoeve van (groepsbrede) Commissie Wet & Regelgeving; Samenvoegen van relevante (toezichthouders)regelgeving in Compliancethema s (normenkaders). Bijv. Consumentenbescherming, Corporate Governance, Uitbesteding, Ken uw cliënt, Mededinging, Privacy; Opnemen van de Compliancethema s in een Control Framework (Key Risks / Key Controls per thema) waarmee bijgehouden wordt in hoeverre de betreffende risico s worden gemanaged; Awareness vergroten door het aanbieden van een (actuele) E-learning module privacy.

41 Organisatie beheersing privacy risico specifiek (rollen) 1/3 Uitgangspunt: Centrale Achmea Privacybeleid - Compliancethema Privacy Bedrijfsonderdelen Binnen de bedrijfsonderdelen is een medewerker benoemd, die het verwerken van persoonsgegevens binnen het bedrijfsonderdeel in aandachtsgebied heeft; Veelal is bescherming van persoonsgegevens een deel van het takenpak-ket van deze medewerker; Algemene taak: Toezien op het blijven voldoen aan het centrale privacybeleid van Achmea; Specifieke taken: opgenomen in het normenkader dat hoort bij het Compliancethema Privacy. O.a. het monitoren van gehanteerde privacyteksten (transparantie); Deze medewerker neemt deel aan het Achmeabrede Privacytafel overleg (zie hierna).

42 Organisatie beheersing privacy risico specifiek (rollen) 2/3 Groepsniveau Compliance Officer Privacy (COP): - Volgen van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving; - Bewaken en actueel houden van het centrale privacybeleid; - Ondersteuning bedrijfsonderdelen; - Leiden periodiek intern overleg (Privacytafel); - Deelnemen aan Kennisteam (juridisch inhoudelijk); - Beleidsvoorbereidend overleg (Commissie Privacy Verbond); - Contacten met het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingen); - Formele positie: adviseur van de Group Compliance Officer; - Niet de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in de Wbp;

43 Organisatie beheersing privacy risico specifiek (rollen) 3/3 Groepsniveau Privacytafel: - Overleg tussen COP en vertegenwoordigers van de bedrijfsonderdelen; - Behandelen privacyspecifieke operationele issues; - Vaststellen Achmea privacybeleid; - Advies over specifieke operationele privacy vragen; - Ondersteuning oplossen privacy audit issues; - Formele positie (met COP): adviseur van Group Compliance Officer. Kennisteam privacy: - Overleg juridisch team over interpretatie/duiding regelgeving; - Juristen die in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met privacy; - Juridisch inhoudelijk advies aan Privacytafel.

44 Toezicht op naleving privacy regelgeving Uitgangspunt:Compliancethema Privacy. Opgesteld mede aan de hand van het Model Zelfevaluatie van het Verbond. Bevat normen, key risks en key controls (waar liggen de grootste risico s op het niet naleven van privacy regelgeving). Zelfevaluatie: Periodieke analyse in principe éénmaal per kwartaal aan de hand van het Compliancethema. Doel: bepalen stand van zaken mbt het voldoen aan privacyregelgeving (compliance) en ontwikkelingen daarin. Leidt tot: rapportage aan directie bedrijfsonderdeel, Raad van Bestuur Achmea en Audit & Risk Committee Achmea. Audit door IA: Onafhankelijke analyse, beoordelen eigen analyse van de bedrijfsonderdelen. Leidt tot auditissues (wanneer niet goed). Oplossen issues wordt gevolgd. Input voor het bijstellen van het Compliancethema Privacy.

45 (Compliance Officer Privacy)

46 Organiseren op privacy Privacy compliance in 10 stappen Verbond van Verzekeraars Den Haag, 5 maart 2013 Mr. S.H. Katus Privacy officer

47 Voorbeeld

48 Analyse Accountability Proportioneel Eerlijk & veilig Doelbinding Transparant Interactief Correct Privacy by Design

49 EU Privacyverordening Boeterisico tot 2% jaaromzet

50 Individual empowerment

51 Privacy is breed Informatieverwerking is een kernactiviteit

52 Privacy risk management Privacy Impact Assessments (PIA s)

53 Bestuurlijke compliance 1. Vaststelling beleid en maatregelen 2. Aanwijzing privacy officer 3. Waarborgen contact CBP 4. Algemene voorlichting 5. Informatiebeveiligingsbeleid 6. Effectiviteitsaudits 7. Documentatieplicht 8. Duurzaamheidsverslag Compliance op bestuursniveau

54 Beleid en maatregelen Digitale duurzaamheid

55 Operationele compliance Intern en extern

56 Lessen van anderen Awareness

57 Multidisciplinair Praktische maatregelen

58 Privacy officer

59 Privacy compliance Doeltreffend Efficiënt Inefficiënt Praktische risicomitigatie Regels en procedures Onbehoorlijk Symbolisch Niet-doeltreffend

60 Compliance in 10 stappen Voorzie in een kwartiermaker / privacy officer Stel beleid en verantwoordelijkheden vast Inventariseer processen Inventariseer systemen Voer bedrijfsbreed risicoscans uit (PIA s) Inventariseer beheersmaatregelen Inventariseer communicatie & services Bepaal mate van compliance Stel aanbevelingen vast en stuur bij Audit op effectiviteit en doe verslag Documenteer!

61 Klantgerichtheid Effectief en efficiënt

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Privacycompliance: afwachten of voorsorteren?

Privacycompliance: afwachten of voorsorteren? Privacycompliance: afwachten of voorsorteren? Zero-tolerancewetgeving in aantocht Mr. S.H. Katus 1 Organisaties in de publieke en private sector realiseren zich steeds meer dat informatieverwerking noodzaakt

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Datalekken: de meldplicht komt eraan

Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken zijn gevallen van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens (Regeerakkoord 2010) Inleiding Datalekken halen steeds vaker het nieuws. Grote recente

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

toezichtthema s 2014

toezichtthema s 2014 toezichtthema s 2014 inhoud 1. INLEIDING 2. TOEZICHT HIGHLIGHTS 2013 3. PLANNEN RIJKSOVERHEID 4. AGENDA AFM 2014 5. AGENDA DNB 2014 6. CONCLUSIES 7. OVER 4THLINE 3 5 6 9 13 24 25 3 inleiding Binnen financiële

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

ACTIEPLAN AAN TAFEL. Samen naar een beter, slimmer en ef ciënter toezicht. VNO-NCW MKB-Nederland LTO Nederland

ACTIEPLAN AAN TAFEL. Samen naar een beter, slimmer en ef ciënter toezicht. VNO-NCW MKB-Nederland LTO Nederland ACTIEPLAN AAN TAFEL Samen naar een beter, slimmer en ef ciënter toezicht VNO-NCW MKB-Nederland LTO Nederland ACTIEPLAN AAN TAFEL Samen naar een beter, slimmer en efficiënter toezicht VNO-NCW, MKB-Nederland,

Nadere informatie