SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt warden begrepen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt warden begrepen:"

Transcriptie

1 ntermaris DE VERENIGDE TIUURCERSORGANISATIES B006 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog Komen het volgende overeen: Artikel 1. Begrippen en definities De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt warden begrepen: a. Verhuurder: Stichting Intermaris; b. Huurder: natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt oak begrepen de medehuurder(ster). Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de verhuurder onderhuurt; c. Huurdersbelangenorganisaties: huurdersverenigingen en bewonerscommissies, die als doetstelling hebben het behartigen van de belangen van huurders; Van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigen; Die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; Die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststett, en die alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan to sluiten; d. Individuele huurders: teden die lid zijn geworden van VH De Boog omdat zij zich niet kunnen aansluiten bij een huurdersorganisatie daar in het complex of buurt van deze huurder Been huurdersbelangenorganisatie aanwezig is. Zodra er een huurdersorganisatie wordt opgericht in het complex of buurt, zal in overteg het lidmaatschap beeindigd worden; e. VH De Boog: Verenigde Huurdersorganisaties De Boog vertegenwoordigt de huurders van het werkgebied van de verhuurder in Hoorn en omstreken. De ledenraad is het besluitvormend orgaan binnen VH De Boog; f. De ledenraad: De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de erkende huurdersbelangenorganisaties, zoals vastgelegd in de statuten en reglernent van VH De Boog. De ledenraad is het overlegorgaan van de aangesloten huurdersbelangenorganisaties, zij bepaalt de mening c.q. het besluit of advies dat het bestuur van VH De Boog bespreekt dan wel voorlegt aan de verhuurder. 1

2 DEB VERENIGDZIIUURDERS- ORGANISMIES Artikel 2. Doelstellingen en uitgangspunten De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doetstelling: a. Het bevorderen van getijkwaardig overteg tussen de verhuurder, VH De Boog en de bij VH De Boog aangestoten huurdersbetangenorganisaties; b. Regels te verschaffen, teneinde het overteg met de verhuurder en taken en bevoegdheden in dat overteg te verduidetijken en te structureren; c. VH De Boog en huurdersbelangenorganisaties de mogelijkheid te bieden om de belangen te behartigen van diegenen die zij vertegenwoordigen; d. De verhuurder de mogetijkheid te bieden een goede bedrijfsvoering en dienstvertening te bevorderen. Artikel 3. Partijen De verhuurder en VH De Boog zijn partij bij deze overeenkomst. 1. De huurdersbelangenorganisaties kunnen uitstuitend een beroep doen op deze overeenkomst en het regtement, voorzover zij deze overeenkomst en het regelement ats kaderstellend erkennen. 2. De verhuurder zat in beginset geen soortgelijke overeenkomsten met andere organisaties van huurders en bewoners aangaan. Dit met uitzondering van de regio Purmerend en Waterland. 3, Deze overeenkomst laat de bestaande rechtsverhouding tussen de verhuurder en de individuete huurders onvertet. Artikel 4. Erkenning en representativiteit VH De Boog wordt door de verhuurder erkend als vertegenwoordiger van de huurdersbetangenorganisaties voor wat betreft het beheer en beteid van de verhuurder ats geheel, op voorwaarde dat en zolang: 1. VH De Boog wordt aangestuurd door de tedenraad zoals vermeld in haar statuten; 2. ledere huurdersbetangenorganisaties van de verhuurder deet kan uitmaken van VH De Boog; 3. ledere huurdersbetangenorganisaties regetmatig op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van VH De Boog en betrokken wordt door VH De Boog bij haar standpuntbepating; 4. Atte huurdersbelangenorganisaties die aangesloten zijn bij VH De Boog, ten minste een keer per jaar voor een vergadering met VH De Boog worden uitgenodigd en VH De Boog eveneens ten minste een keer per jaar in een vergadering verantwoording aftegt over het gevoerde beteid in het voorgaande jaar en de plannen voor een volgend jaar ter bespreking aanbiedt en vaststelt; 5. VH De Boog in haar jaarverstag verslag doet van haar activiteiten, zoats genoemd in dit artikel; 6. VH De Boog kan aantonen dat zij via de todenraad een beduidend aantat huurders van de verhuurder vertegenwoordigt. 2

3 M41 Intermaris VERENIODE HI1URDERSORGANISAIIE5 Artikel 5 Informatie op verzoek 1. Een huurdersbelangenorganisatie wordt, in overleg met VH De Boog, door de verhuurder erkend als gesprekspartner over het beheer en beleid van de verhuurder betreffende haar gebied of belang, indien zij aangeeft als huurdersbelangenorganisatie te willen functioneren en op voorwaarde dat en zolang wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1 sub c; 2. De verhuurder informeert de betrokken huurdersbelangenorganisatie en VH De Boog op verzoek zo spoedig mogetijk schriftelijk over zijn beleid en beheer, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, dat rechtstreeks van invloed is op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders, atsmede dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn. De huurdersbelangenorganisaties worden geinformeerd via VH De Boog, 3. Dit recht op informatie omvat in elk geval informatie over de volgende onderwerpen: a. Het in stand houden en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving; b. Het stopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden; c. Het toewijzings- en verhuurbeleid; d. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur; e. Het beleid inzake de huurprijzen; f. De samenstelling, het kwatiteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen; g. Een voorstel tot een fusie van de verhuurder als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; h. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken; i. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven; j. Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgertijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde; k. De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder; I. De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en een of meerdere gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken; m. Het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening, de begroting en de financiele meerjarenprognoses van de verhuurder; n. Verordeningen, regtementen en statuten die gelden ten aanzien van de verhuurder, voor zover deze documenten voor de huurders en of hun huurdersbetangenorganisaties van invloed kunnen zijn; o. Andere beleid (voorbereidende) stukken en besluiten, die voor VH De Boog van wezenlijk belang kunnen zijn en voor zover die het bedrijfsbelang van de verhuurder niet schaden; 4. De verplichting, bedoeld in het tweede lid, geldt niet voor informatie, tegen de verstrekking waarvan het bedrijfsbelang van de verhuurder zich verzet; 5. De informatie over de onderwerpen, genoemd in het derde lid, onderdelen a en e, heeft betrekking op het tijdvak van twaalf maanden, volgende op het tijdstip van verstrekking van die informatie; tevens wordt een indicatie gegeven over de ontwikkeling met betrekking tot deze onderwerpen in de daaropvolgende jaren. 3

4 DE B1 G VEliEhIGDE}IllURDERSORGArilShflE5 Artikel 6 Informatie op initiatief verhuurder 1. De verhuurder informeert VH De Boog en de betrokken huurdersbelangenorganisaties via VH De Boog uit eigener beweging schriftelijk over zijn voornemens tot wijzigingen in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 5, derde lid en bedoeld in de bijlage. Artikel 5, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing; 2. De verhuurder geeft daarbij aan, wat de beweegredenen zijn voor zijn voornemens en welke gevolgen daaruit voor de betrokken huurders voortvloeien. Artikel 7 Adviesrecht 1. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 5, derde lid en in de bijlage, niet uit dan nadat hij binnen een door hem aan te geven periode van ten minste zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 6, de huurdersbelangenorganisaties via VH De Boog in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en indien VH De Boog en huurdersbelangenorganisaties dat wensen, daarover een schriftelijk advies uit te brengen; 2. Binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijk advies als bedoeld in het eerste lid deett de verhuurder, indien hij het advies geheel of gedeeltetijk niet volgt, schriftelijk aan VH De Boog de redenen daarvoor mee. VH De Boog informeert haar ledenraad hierover. Als het nieuwe beleid van de verhuurder gereed is, ontvangt VH De Boog van de verhuurder het definitieve beleidsstuk. 3. De verhuurder kan zijn voornemen uitvoeren: a. Na ontvangst van een schriftelijke mededeling van VH De Boog, samen met de huurdersbelangenorganisaties (de ledenraad) dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen; b. Nadat de door de verhuurder gestelde termijn, bedoeld in het eerste lid, is verstreken; c. Drie dagen nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het tweede lid door VH De Boog, de huurdersbelangenorganisaties is ontvangen. Artikel 8. Instemmingsrecht 1. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de in de bijlage genoemde onderwerpen waarbij dit is aangegeven, slechts uit met voorafgaande instemming. 2. Ten aanzien van de onderwerpen waarvoor een instemmingsrecht geldt, zal verhuurder niet tot uitvoering van een besluit overgaan dan nadat VH De Boog, dan wel de betrokken huurdersorganisatie, binnen een door verhuurder aan te geven periode van ten minste zes weken, na het verstrekken van de informatie betreffende het besluit, in staat is gesteld om met het voorgenomen besluit in te stemmen. Indien de huurdersorganisatie dit wenselijk acht, wordt binnen de genoemde termijn overleg gevoerd over het voorgenomen besluit. 3. Verhuurder kan het voorgenomen besluit uitvoeren: na ontvangst van de schriftelijke instemming van de huurdersorganisatie, dan wel; nadat de door verhuurder gestelde termijn als bedoeld in het tweede lid ongebruikt is verstreken. 4. Instemming wordt niet anders dan op redelijke gronden geweigerd. 4

5 ntermaris DEB VERENIGOEHUURDERSORGAWSATIES G 5. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de vaststelling van servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek slechts uit met voorafgaande instemming van VH De Boog of de huurdersbelangenorganisaties. Artikel 9. overleg 1. Indien de huurdersbelangenorganisaties de verhuurder te kennen heeft gegeven met hem overleg to willen voeren over door de verhuurder verstrekte informatie als bedoeld in artikel 5 of 6, biedt de verhuurder daarvoor de gelegenheid. 2. De verhuurder voert ten minste tweemaal per jaar via VH De Boog met de betrokken huurdersbelangenorganisaties overleg, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in het eerste lid. De notulen worden vastgelegd in een buurt- of connplexplan. 3. VH De Boog en haar huurdersbelangenorganisaties (via VH De Boog) kunnen onderwerpen aandragen voor de agenda van elk overleg met de verhuurder. De verhuurder kan slechts met redenen omkleed weigeren een zodanig onderwerp op de agenda te zetten en daarover overleg te voeren. 4. De verhuurder of VH De Boog kunnen na tijdige voorafgaande kennisgeving aan de andere overlegpartners, een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redetijkerwijze nodig is. Artikel 10. Inspanning VH De Boog bevordert en stimuleert in samenwerking met de verhuurder de opbouw en eventuele totstandkoming van huurdersbelangenorganisaties in het werkgebied (Hoorn en omstreken) van de verhuurder. Artikel 11 Financiering VH De Boog De verhuurder zal jaarlijks, op basis van een door VH De Boog op te stellen begroting, een geldbedrag beschikbaar stellen aan VH De Boog. Dit bedrag kan door VH De Boog met name bestemd worden voor: a. Financiering van de organisatie en de activiteiten van VH De Boog; b. Financiering van het overleg van VH De Boog; c. Financiering van (externe) deskundige ondersteuning en advisering; d. Financiering van een opleidingsprogramma voor actieve leden van VH De Boog; e. Het verstrekken van een budget aan tokale huurdersbelangenorganisaties die lid zijn van VH De Boog; f. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden is mogelijk; g. Jaarlijks legt VH De Boog aan de verhuurder verantwoording of over de besteding van het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag en de gepleegde reserveringen, middels een extern financieel jaarverslag; h. Indien nodig beheert VH De Boog met goedkeuring van de verhuurder extra toegekende budgetten voor het inhuren van expertise bij renovatie en sloop/nieuwbouwprojecten; i. Indien VH De Boog aantoont dat de kosten, die moeten worden gemaakt om de positie van VH De Boog te waarborgen en/of te versterken, hoger zijn dan de gegenereerde inkomsten, kan de verhuurder voor de dekking van deze kosten naast het onder het eerste lid bedoelde bedrag, een extra bijdrage verstrekken. 5

6 V D N E 141 B E nn 0115 G Artikel 12. Financiering huurdersbelangenorganisaties De verhuurder zal jaarlijks, op basis van een door VH De Boog op te stetlen begroting, een geldbedrag beschikbaar stetten. Dit bedrag zal door VH De Boog en de huurdersbelangenorganisaties met name bestemd worden voor: 1. Financiering van de organisatie en de activiteiten; 2. Het informeren van de huurders en het betrekken van huurders bij de standpuntbepating; 3. Financiering van het overteg van VH De Boog en de huurdersbelangenorganisaties; 4. Financiering van (externe) deskundige ondersteuning en advisering, en financiering van een opleidingsprogramma voor actieve teden van VH De Boog en de huurdersbelangenorganisaties; 5. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden is mogetijk. 6. Jaartijks tegt VH De Boog aan de verhuurder verantwoording of over de besteding van het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag; 7. Indien VH De Boog kan aantonen dat de kosten, die moeten worden gemaakt om de positie van VH De Boog of de huurdersbelangenorganisaties te waarborgen en/of te versterken, hoger zijn dan de gegenereerde inkomsten, kan de verhuurder voor de dekking van deze kosten naast het onder het eerste lid bedoetde bedrag, een extra bijdrage verstrekken. Artikel 13. Directieoverleg tussen de verhuurder en VH De Boog 1. De verhuurder en VH De Boog zullen overteg voeren over at le onderwerpen, die voor de huurders van belang kunnen zijn, met inachtneming van het felt, dat dit overleg gaat over onderwerpen, die op het verhuurdersniveau aan de orde zijn en betrekking hebben op het beheer en beleid ten aanzien van het woningbezit in Hoorn en omstreken van de verhuurder. De onderwerpen, die Kier bedoeld worden, zijn, naast de genoemde onderwerpen in artikel 5 lid 3, opgenomen in bijtage 1 bij deze overeenkomst; 2. Voor het overige woningbezit van de verhuurder; Purmerend en Watertand zal Huurdersvereniging InterWhere deetnemen aan dit directieoverteg; 3. De verhuurder wordt in het overteg vertegenwoordigd namens de directie, die indien zij dat wenst kan warden bijgestaan door derden. 4. VH De Boog wordt in het overteg naar rato vertegenwoordigd door haar bestuur en kan zich in het overteg laten bijstaan door teden van huurdersbelangenorganisaties en externe adviseurs; 5. Het directieoverteg met VH De Boog vindt ten minste een keer per twee maanden plaats, tenzij partijen anders overeenkomen; 6. De agenda van het overleg wordt door een afvaardiging van VH De Boog en de verhuurder gezamenlijk bepaald en zal minimaal twee weken voorafgaand aan het overteg aan de deetnemers worden toegezonden; 7. Verhuurder draagt zorg voor het verspreiden van de agenda en de daarmee corresponderende vergaderstukken; 8. Een afgevaardigde met het juiste mandaat van de verhuurder, fungeert als voorzitter van de overtegvergadering; 9. Het verstag van het overteg zal door de verhuurder worden verzorgd en binnen drie weken aan alle deelnemers worden toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandetingstermijnen en de naam van diegene die verantwoordetijk is voor de oplossing worden gevoegd. Het verstag zal in het volgende overteg ter vaststelling worden voorgetegd. 6

7 intermaris DEB G VERENIODEIWURDERSORGANISATIES.,. Artikel 14. Het overleg tussen de verhuurder en de huurdersbelangenorganisaties 1. De verhuurder en de afzonderlijke huurdersorganisaties zullen via VH De Boog overleg voeren over atte onderwerpen, die voor de huurders van de verhuurder in het werkgebied van de huurdersbelangenorganisaties van belang kunnen zijn, met inachtneming van het feit, dat dit overleg gaat over de onderwerpen van beheer en beleid, die in het werkgebied van de huurdersbelangenorganisaties aan de orde zijn. De onderwerpen, die het hier in elk geval betreft, zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst; 2. Wanneer onderwerpen aan de orde zijn, die van being zijn voor meerdere huurdersbelangenorganisaties, dan treedt de verhuurder in overleg met VH De Boog; 3. Indien er in een buurt c.q. complex, ondanks inspanningen van de verhuurder en VH De Boog, geen representatieve huurdersorganisatie aanwezig is en er dringende onderwerpen c.q. ingrepen aan de orde zijn, kan VH De Boog het overleg namens de huurders van dit gebied c.q. complex op zich nemen. Artikel 15. Vergadering 1. De verhuurder wordt in het overleg met de huurdersbelangenorganisaties vertegenwoordigd door een gemandateerde medewerker; 2. De huurdersbelangenorganisaties worden in het overleg vertegenwoordigd door daarvoor aangewezen of gekozen leden, die indien zij dit wensen, kunnen worden bijgestaan door een of meer huurders, bewoners of bestuursleden van VH De Boog en/of andere adviseurs; 3. De agenda van het overleg wordt door de betreffende huurdersbelangenorganisaties en de verhuurder gezamenlijk bepaald; 4. De voorzitter van het overleg wordt in underling overleg aangewezen; 5. Het verslag van het overleg zal door de verhuurder worden verzorgd en dit verslag zal daarna binnen drie weken aan alle deelnemers aan de vergadering worden toegezonden. De deelnemers reageren ter goedkeuring van dit verslag binnen drie weken. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het verslag zal in het volgende overleg ter vaststelling worden voorgelegd. Artikel 16. De informatievoorziening. 1. VH De Boog zal ten minste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan de verhuurder: 2. De statuten en de reglementen van VH De Boog; 3. De namen en adressen van de bestuursleden; 4. Eenrnaal per jaar een overzicht van de leden van VH De Boog; 5, Het jaarverslag waarin opgenomen de financiele verantwoording, het werkplan en de begroting. Artikel 17. Toezichthoudend orgaan 1. VH De Boog en HV InterWhere hebben het recht, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten van de verhuurder, om gezamenlijk een bindende voordracht te doen voor benoemingen van minimaal twee leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder. De selectiecommissie voor een nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen zal bestaan uit vier leden, waarvoor VH De Boog en HV InterWhere ieder een personen beschikbaar stellen. De rest van de selectiecommissie bestaat uit RvC-leden. De voorzitter van selectiecommissie zal op toerbeurt rouleren tussen VI-I De Boog en HV InterWhere. Bij het staken van de stemmen in de selectiecommissie heeft de voorzitter een doorstaggevende stem. 7

8 VEliPliGDE HULIRDERSOIIGMIISAIIES B 2. Het is met mogelijk dat de leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder tevens lid zijn van het bestuur van VH De Boog. Artikel 18. Geschillenregeling Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst, worden voorgelegd aan de kantonrechter. Artikel 19. Wijziging/beeindiging van deze overeenkomst Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd na nieuwe wetgeving en na overleg c.q. overeenstemming tussen de verhuurder en VH De Boog. De bevindingen en resultaten van de overeenkomst worden een keer per jaar geagendeerd en geevalueerd. Indien er geen aanpassingen plaatsvinden, wordt de overeenkomst met een jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk - met redenen omkleed - worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 6 maanden. Artikel 20. Bijlagen De bijlagen met bevoegdheden (bijlage 1) en algenneen reglement (bijlage 2) maken deel uit van deze overeenkomst. De bepalingen in deze overeenkomst gaan altijd voor op die in de bijlage. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op Z Namen ti ting Intermaris, Nam ens g,. Hoiting De h Dam estuur Intermaris Voorzitter VH De Bo.g 8

9 verenigoe HUURDERSORGAM5ATIES DE B, 4r : Bijlage 1: behorende bij de samenwerkingsovereenkomst van: Stichting intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog Bevoegdheden 1 Informatierecht: dit geldt voor alle in het schema genoemde onderwerpen; 2 Gekwalificeerd adviesrecht: dit is het in de wet omschreven adviesrecht, op basis van de daarvoor eveneens in de wet aangegeven procedure; 3 Instemmingsrecht: de verhuurder dient op dit onderwerp overeenstemming te. Het agenderingsrecht geldt voor alle onderwerpen, ook als ze niet in dit schema of de wet staan of (in de samenwerkingsovereenkomst) extra zijn overeengekomen. Overlegniveau A Verhuurdersniveau: Verenigde Huurdersorganisaties De Boog; B Buurt- en complexniveau: Huurdersbetangenorganisaties (huurdersverenigingen en bewonerscommissies). ONDERWERPEN A B a. het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en 2 2 de direct daaraan grenzende omgeving strategisch voorraadbeleid 2 meerjarenbeleid en -begroting onderhoud 2 procedure (mutatie-)onderhoud 2 procedure klachtenonderhoud 2 beleid basiskwaliteit 2 meerjarig onderhoudsprogramma complex (incl. centrale voorzieningen en 2 installaties) planvornning, planning en uitvoering groot-onderhoud complex 2 b. het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden 2 2 sloop en vervangende nieuwbouw afweging en argumentatie herstructurering 2 algemeen nieuwbouwbeleid: koop, huur, prijsktasse, doelgroep 2 sociaal plan/statuut 3 invulling herstructurering op wijk/complexniveau 2 programma van eisen nieuwbouw van complex 2 invulling sociaal plan/statuut op complexniveau 2' woningverbetering en energiebesparing algemeen beleid woningverbetering en procedure 2 beleid energiebesparing 2 tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners 2 Op grond van artikel 7:220 BW (renovatiebepaling) zijn huurders rechtstreeks rechten toegekend. Huurdersbelanenorganisaties adviseren in dit kader de huurders en verhuurder. 9

10 YEREN(OOE HUURDERSORGIMISMIES DE BOOG planvorming, planning en uitvoering woningverbetering 22 energiebesparingsplan in complex 2 aan- en verkoop huurwoningen aan- en verkoopbeleid algemeen (eerstvolgende jaar en meerjarig) 2 beleid tussenvormen huur en koop (Te woon, MGE, Koopgarant etc.) 2 participatie huurders in gemengde complexen 2 verkoopplan woningen complex (per woning of complexgewijs) 2 beheer in 'gemengde' complexen 2 c. het toewijzings- en verhuurbeleid 2 2 woonruimteverdelingsbeleid en verantwoording daarvan 2 beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling (urgentiebeleid) 2 beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat) 3 beleid zelf aangebrachte veranderingen (zav) en vergoedingen daarvoor 2 d. de door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst 2 2 van huur en verhuur procedure aangaan en beeindigen huurovereenkomst 2 beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting 2 e. het beleid inzake de huurprijzen 2 huurprijsbeleid algemeen (differentiatie, streefhuurbeleid, huurharmonisatie) 2 huurbeleid geliberaliseerde huurprijzen 2 huurprijsbeleid per complex 2 huurverhoging na woningverbetering van complex 23 f. de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te 3 2 bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen beleid servicekosten algemeen (samenstelling, kwaliteit, diensten en prijs) 3 procedure afrekening servicekosten 3 aard, omvang en wijziging servicekostenpakket en prijs per complex 24 g. een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het 2 2 Burgerlijk Wet boek fusievoornemen en samenwerkingsverbanden 2 gevolgen fusie voor huurders ten aanzien van de prijs-kwaliteitsverhouding, 2 dienstverlening, kwaliteitsinvesteringen, zeggenschap 2 Op grond van artikel 7:220 13W (renovatiebepaling) zijn huurders rechtstreeks rechten toegekend. Huurdersbelanenorganisaties adviseren in dit kader de huurdem en verhuurder. 3 Huurverhoging na woningverbetering is onderdeel van het renovatievoorstel in het kader waarvan huurders rechten zijn toegekend. Ten aanzien van de redelijkheid van de verhoging heeft de huurder het recht (7:25513W) de huurcommissie om een uitspraak te verzoeken. 4 Ten aanzien van de (hoogte van) de servicekosten hebben de huurders de rechten die zijn opgenomen in artikel 7:258 BW en verder. 10

11 VERENICOE HUURDERSORGAHISATIES DE BOOG h. het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken 2 2 woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving 2 leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving op wijkniveau 2 wijzigingen in het beleid dagelijks beheer en sociale veiligheid complex 3 i. overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, 2 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde contracten tussen verhuurder en leverancier(s) van diensten en service 2 2 beheerovereenkomst 2 keuze, evaluatie en wijziging beheerder 2 j. de uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder 2 2 niet van toepassing op de commerciele sector k. de beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en even of meerdere 2 2 gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken inzet verhuurder voor prestatieafspraken met gemeente(n) 2 2 Extra onderwerpen (niet in de Overlegwet genoemd): Participatie vaststelling en wijziging samenwerkingsovereenkomst 3 participatie(overeenkomst) bewonerscommissie 2 3 financiele bijdrage verhuurder aan huurdersorganisatie(s) respectievelijk de 2 2 bewonerscommissie(s) informatie aan bewoners algemeen respectievelijk per complex 2 2 algemeen beleid ondernemingsbeleid 1 jaarverslag 1 11

12 171 I ntermaris DEB VERENIGLIE IWUROERSORGANISMIES 1 G Bijlage 2: behorende bij de samenwerkingsovereenkomst van: Stichting intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog Artikel 1 - Definities: Overlegwet: Huurdersorganisatie: Bewonerscommissie: Huurdersbelangenorganisaties: Wooncomplex of buurt: Wet op het overleg huurders verhuurder (bijlage 1). De artikelen genoemd in deze overeenkomst verwijzen naar de artikelen uit de Overlegwet, tenzij anders is aangegeven. Een organisatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f. Een commissie als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub g. Huurdersverenigingen en bewonerscommissies, die als doelstelling hebben het behartigen van belangen van huurders; Een complex of buurt als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c. Artikel 1A - Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie: is een vereniging of stichting die is opgericht bij notariele akte; Houdt de huurders van wie zij de belangen behartigt op de hoogte van haar activiteiten; Betrekt hen bij het bepalen van het standpunt van de organisatie; Brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan huurders. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Artikel 1B -Bewonerscommissie Een bewonerscommissie: Bestaat uit bewoners van huurwoningen in een wooncomplex of buurt; Houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten; Betrekt hen bij haar standpuntbepaling; Brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan de huurders van wie zij de belangen behartigt; Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Artikel 2 - Huurdersbelangenorganisaties Een huurdersbelangenorganisatie stelt de verhuurder en de koepelorganisatie schriftelijk in kennis van de namen en adressen van het bestuur; Per complex of buurt heeft niet meer dan een huurdersbelangenorganisatie de status van huurdersbetangenorganisatie; Uitsluitend indien een huurdersbelangenorganisatie wit handelen in overeenstemming met de statuten en het reglement van de koepelorganisatie en deze als kaderstellend erkent, kan een huurdersorganisatie lid worden van de koepelorganisatie en ten opzichte van verhuurder en de koepelorganisatie een beroep doen op de bepalingen uit de statuten en het reglement. Artikel 3 - Plichten van de huurdersbelangenorganisaties: Een huurdersbetangenorganisatie behartigt de belangen van alle huurders in het wooncomplex of buurt, stelt deze huurders in de gelegenheid zich bij haar aan to sluiten. 12

13 VC RENIGLIE HUURGERSORGA JISAIIES DE G Tot de taken van de huurdersbelangenorganisatie behoren in elk geval: a. De huurders d.m.v. periodiek overteg betrekken bij haar activiteiten. b. De continuiteit van de huurdersbelangenorganisatie bewaken; c. De verhuurder en koepelorganisatie eigener beweging informeren over ontwikkeling in het wooncomplex; d. De kwaliteit van het wonen in zijn algemeenheid bevorderen; e. Een goede verstandhouding tussen bewoners en verhuurder trachten te bevorderen. f. Het bestuur van de huurdersbelangenorganisatie verzorgt de directe contacten tussen de verhuurder en koepelorganisatie; g. Op verzoek van de koepelorganisatie neemt een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenorganisatie zitting in de ledenraad van de koepelorganisatie. Artikel 4 - Rechten van de huurdersbelangenorganisatie: De huurdersbelangenorganisatie heeft het recht zich uit te spreken over onderwerpen van beleid en beheer die voor bewoners van de door verhuurder beheerde woningen in het wooncomplex van wezenlijk belang kunnen zijn; Deze onderwerpen zijn nader uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst tussen verhuurder en de koepelorganisatie. Artikel 5 - Verkiezing bestuur huurdersbelangenorganisatie: Het bestuur van een huurdersbelangenorganisatie wordt gekozen door de bewoners van een wooncomplex of buurt; Per waning kan maximaal een persoon worden gekozen; Alle bewoners van het complex met een minimumleeftijd van 18 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de huurdersbelangenorganisatie. Artikel 6 - Duur en einde zitting bestuursleden van huurdersbelangenorganisatie: Bestuursleden van een huurdersbelangenorganisatie treden of volgens een op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond worden herkozen. Het lidmaatschap van het bestuur van een huurdersbelangenorganisatie eindigt: - Door overtijden; - Door periodiek aftreden volgens rooster; Bij verhuizing buiten het werkgebied van de huurdersbelangenorganisatie. Bij het aanvaarden van een functie binnen de organisatie van verhuurder; Op eigen verzoek; Wanneer de woning waarin het bewonerscommissielid woont niet Langer tot het bezit van verhuurder behoort; Door ontslag als gevolg van een besluit dat door een meerderheid van de huurders van het betreffende wooncomplex is genomen. Artikel 7 - Bewonersvergaderingen: De huurdersbelangenorganisatie organiseert zo dikwijls als zij het nodig acht een bewonersvergadering, met een minimum van een maal per jaar; De agenda voor de bewonersvergadering wordt opgesteld door de huurdersbelangenorganisatie; 13

14 DEB VENENIGDE HUUROFP5ORGANI5MIE5 Onderwerpen die door de bewoners van het betreffende wooncomplex of buurt worden voorgesteld, worden door de huurdersbelangenorganisatie op de agenda geplaatst; Een keer per jaar verantwoordt de huurdersbelangenorganisatie haar activiteiten van het afgelopen jaar middels een jaarvergadering of nieuwsbrief. Artikel 8 - Vergoedingen huurdersbelangenorganisatie: Artikel 9 - Bewonersoverleg: Voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement, stelt verhuurder zowel inhoudelijke, organisatorische als financiele steun middels de koepelorganisatie beschikbaar (voor zover dit binnen het beleid van de verhuurder valt); De koepelorganisatie stelt aan de huurdersbelangenorganisatie een bedrag per jaar beschikbaar gebaseerd op het aantal adressen/leden van het complex of buurt; Om voor een extra bijdrage in aanmerking te komen, dient de huurdersbelangenorganisatie elk jaar in november/december een begroting voor het volgende kalenderjaar in te dienen bij de koepelorganisatie; huurdersbelangenorganisatie presenteren na afloop van het kalenderjaar een jaaroverzicht ter "controle" van de uitgaven aan de koepelorganisatie; Wanneer een huurdersbelangenorganisatie haar in enig jaar toekomende budget niet heeft uitgegeven wordt het restant in mindering gebracht op de financiele bijdragen voor het volgende jaar. Wanneer complex overstijgende onderwerpen aan de orde zijn die van belang zijn voor meerdere huurdersbelangenorganisatie, treedt verhuurder met de koepelorganisatie en desbetreffende huurdersbelangenorganisatie in overleg. Dit overleg heet bewonersoverleg; Het bewonersoverleg wordt door verhuurder bijeengeroepen door middel van een schriftetijke uitnodiging aan de leden van de desbetreffende huurdersbelangenorganisatie. De koepelorganisatie (eventueel bijgestaan door haar adviseur) wordt uitgenodigd voor dit overleg en heeft zowel stem- als spreekrecht; Het verslag wordt opgesteld door verhuurder en na vaststelling door de koepelorganisatie aan de huurdersbelangenorganisatie s toegezonden; Ten minste twee maal per jaar vindt overleg plaats tussen verhuurder en, huurdersbelangenorganisatie. De koepelorganisatie fungeert als procesbewaker en notuleert alle zaken en afspraken in het buurt- of complexplan; De vertegenwoordiger van verhuurder fungeert als voorzitter van dit overleg. Artikel 10 - Oprichten huurdersbelangenorganisatie: In wooncomplexen waar (nog) geen huurdersbelangenorganisatie actief is, kan de verhuurder of de koepelorganisatie trachten huurders te motiveren voor het oprichten van een huurdersbelangenorganisatie. Partijen informeren elkaar over dit voornemen. 14

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 april 2010 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars.

Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Samenwerkingsovereenkomst WBV Arnemuiden en bewonersorganisatie De Hoogaars. Ondergetekenden, WBV Arnemuiden, hierna te noemen de verhuurder en Bewonersorganisatie Arnemuiden De Hoogaars, hierna te noemen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING CENTRALE HUURDERSRAAD NOORD-OOST-VELUWE EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Stichting Centrale Huurdersraad Noord-Oost-Veluwe, hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Stichting Omnivera GWZ. huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Stichting Omnivera GWZ. huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Omnivera GWZ en huurdersorganisaties Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik Ondergetekenden, Stichting Omnivera GWZ, statutair gevestigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BEWONERSCOMMISSIES* EN WOONSTICHTING TRIADA Ondergetekenden, de Bewonerscommissies* en woonstichting Triada, hierna te noemen: Triada komen het volgende overeen: Overwegingen

Nadere informatie

STICHTING LARIS DE SCHAKEL

STICHTING LARIS DE SCHAKEL STICHTING LARIS EN HUURDERBELANGENVERENING DE SCHAKEL Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Laris/De Schakel pagina 0 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Stichting Laris kantoorhoudende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Noordwijkse Woningstichting 220211.doc pagina 1 van 14 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST woonbedrijf SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Woonbedrijf leder1, gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer als ook te Zutphen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO)

Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen en Omstreken Huurdersvereniging De Vijfhoek Beide samenwerkend onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurders Vereniging Ons Belang (HVOB) en Woonstichting Centrada te Lelystad Lelystad, 4 juni 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Doelstelling overeenkomst... 4 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland - Woonwaard 11 maart 2016 1 De bedoeling van de samenwerking Woonwaard en de HBV werken samen met een gedeeld doel voor ogen: het

Nadere informatie

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie"

Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen de huurdersorganisatie Ondergetekenden, Baston Wonen, hierna te noemen "de verhuurder" en Huurdersvereniging Participatieraad Baston Wonen, hierna te noemen "de huurdersorganisatie" Overwegende dat: de verhuurder verantwoordelijk

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREDERODE WONEN & HUURDERSVERENIGING BREDERODE Ondergetekenden, Brederode Wonen, hierna te noemen de verhuurder en de Huurdersvereniging Brederode, hierna te noemen de huurdersvereniging

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Trivire, hierna te noemen "Trivire en Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire, hierna te noemen "HPT", hierna gezamenlijk te noemen partijen Overwegende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Bijlage 1: Matrix Onderwerpen Huurdersvereniging (vanwege: Overlegwet/ Woningwet en BTIV 2015) Onderwerp Staedion Huurdersverenig

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Woningstichting Wierden en Borgen, hierna te noemen de verhuurder en De Marne-De Terpen te Baflo, Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer te Bedum en De Huurder

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen

Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Samenwerkingsovereenkomst Mitros en bewonerscommissies en bewonersgroepen Preambule Doel van de overeenkomst: Samenwerken De georganiseerde bewoners en Mitros willen samenwerken. Hiermee kunnen bewoners

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009 Mozaïek Wonen Overlegwet-overeenkomst 2009 en Reglement voor bewonerscommissies 2009 Versie 3.1 9 september 2009 Inhoudsopgave 1 Overlegwet-overeenkomst 2009 3 2 Reglement bewonerscommissies 2009 12 Bijlage

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies Samen bouwen aan beter wonen Reglement bewonerscommissies Inhoud 1. Wat is een bewonerscommissie? 3 2. De Overlegwet, de overeenkomst en dit reglement 4 3. Erkenning en vertegenwoordiging 4 4. Communicatie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies 2 WoonFriesland overlegt graag met u, bewoners van onze woningen. Hoe waardeert u die woning? Wat vindt u van de directe woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt? Hoe ervaart

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst CONCEPT-REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIES DOEL VAN DIT REGLEMENT ARTIKEL 1 1. De bewonerscommissie is een erkende vertegenwoordiging van huurders van een complex(en) en is

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE Definities Artikel 1 Commissie De door de corporatie ingestelde geschillencommissie Corporatie Stichting Casade Klager Degene die een geschil aanhangig maakt en rechtstreeks

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007

REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 REGLEMENT Bewonerscommissies Versie definitief, 2 oktober 2007 versie definitief, 2 oktober 2007 1 Begrippen en definities Artikel 1 Huurdersplatform Palladion Bewonerskoepel Huurdersplatform Palladion

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Eindhoven, december 2014 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 4 II. Doelstelling en uitgangspunten... 4 III. Gesprekspartners

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Koningskinderen

Medezeggenschapsreglement Koningskinderen Medezeggenschapsreglement Koningskinderen 1.1 Definities In dit medezeggenschapsreglement worden de volgende definities gebruikt, zowel in enkelvoud als meervoud: Ouder: ouder en/of verzorger van kind

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG)

PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG) PROTOCOL VOOR HET OVERLEG VAN WOONKRACHT10 MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN (BAG) 1 Protocol voor het overleg van Woonkracht10 met de bewonersadviesgroepen (BAG) Ondergetekenden, Woonkracht10, de statutair

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT GESCHILLENADVIESCOMMISSIE WONINGSTICHTING ROCHDALE Artikel 1 Begrippen In dit artikel wordt verstaan onder: Rochdale: Woningstichting Rochdale, statutair gevestigd te Amsterdam. Bestuur: De Raad van Bestuur van Rochdale, bedoeld in artikel 16 van de statuten

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Voorwoord WoCom staat voor de kerntaak van woningcorporaties: het goed huisvesten van mensen met een kleinere beurs en mensen die daarbij eventueel extra ondersteuning nodig hebben.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

L E I D R A A D. voor bewonerscommissies MAASDELTA SPIJKENISSE

L E I D R A A D. voor bewonerscommissies MAASDELTA SPIJKENISSE L E I D R A A D voor bewonerscommissies MAASDELTA SPIJKENISSE Versie 1 januari 2013 2 VOORWOORD Bewonerscommissies zijn voor een woningcorporatie als Maasdelta een belangrijke gesprekspartner voor het

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie