SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt warden begrepen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt warden begrepen:"

Transcriptie

1 ntermaris DE VERENIGDE TIUURCERSORGANISATIES B006 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog Komen het volgende overeen: Artikel 1. Begrippen en definities De in deze samenwerkingsovereenkomst gebruikte begrippen moeten als volgt warden begrepen: a. Verhuurder: Stichting Intermaris; b. Huurder: natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt oak begrepen de medehuurder(ster). Tevens wordt onder huurder verstaan degene die de woning met toestemming van de verhuurder onderhuurt; c. Huurdersbelangenorganisaties: huurdersverenigingen en bewonerscommissies, die als doetstelling hebben het behartigen van de belangen van huurders; Van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigen; Die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; Die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststett, en die alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan to sluiten; d. Individuele huurders: teden die lid zijn geworden van VH De Boog omdat zij zich niet kunnen aansluiten bij een huurdersorganisatie daar in het complex of buurt van deze huurder Been huurdersbelangenorganisatie aanwezig is. Zodra er een huurdersorganisatie wordt opgericht in het complex of buurt, zal in overteg het lidmaatschap beeindigd worden; e. VH De Boog: Verenigde Huurdersorganisaties De Boog vertegenwoordigt de huurders van het werkgebied van de verhuurder in Hoorn en omstreken. De ledenraad is het besluitvormend orgaan binnen VH De Boog; f. De ledenraad: De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de erkende huurdersbelangenorganisaties, zoals vastgelegd in de statuten en reglernent van VH De Boog. De ledenraad is het overlegorgaan van de aangesloten huurdersbelangenorganisaties, zij bepaalt de mening c.q. het besluit of advies dat het bestuur van VH De Boog bespreekt dan wel voorlegt aan de verhuurder. 1

2 DEB VERENIGDZIIUURDERS- ORGANISMIES Artikel 2. Doelstellingen en uitgangspunten De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld met de doetstelling: a. Het bevorderen van getijkwaardig overteg tussen de verhuurder, VH De Boog en de bij VH De Boog aangestoten huurdersbetangenorganisaties; b. Regels te verschaffen, teneinde het overteg met de verhuurder en taken en bevoegdheden in dat overteg te verduidetijken en te structureren; c. VH De Boog en huurdersbelangenorganisaties de mogelijkheid te bieden om de belangen te behartigen van diegenen die zij vertegenwoordigen; d. De verhuurder de mogetijkheid te bieden een goede bedrijfsvoering en dienstvertening te bevorderen. Artikel 3. Partijen De verhuurder en VH De Boog zijn partij bij deze overeenkomst. 1. De huurdersbelangenorganisaties kunnen uitstuitend een beroep doen op deze overeenkomst en het regtement, voorzover zij deze overeenkomst en het regelement ats kaderstellend erkennen. 2. De verhuurder zat in beginset geen soortgelijke overeenkomsten met andere organisaties van huurders en bewoners aangaan. Dit met uitzondering van de regio Purmerend en Waterland. 3, Deze overeenkomst laat de bestaande rechtsverhouding tussen de verhuurder en de individuete huurders onvertet. Artikel 4. Erkenning en representativiteit VH De Boog wordt door de verhuurder erkend als vertegenwoordiger van de huurdersbetangenorganisaties voor wat betreft het beheer en beteid van de verhuurder ats geheel, op voorwaarde dat en zolang: 1. VH De Boog wordt aangestuurd door de tedenraad zoals vermeld in haar statuten; 2. ledere huurdersbetangenorganisaties van de verhuurder deet kan uitmaken van VH De Boog; 3. ledere huurdersbetangenorganisaties regetmatig op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van VH De Boog en betrokken wordt door VH De Boog bij haar standpuntbepating; 4. Atte huurdersbelangenorganisaties die aangesloten zijn bij VH De Boog, ten minste een keer per jaar voor een vergadering met VH De Boog worden uitgenodigd en VH De Boog eveneens ten minste een keer per jaar in een vergadering verantwoording aftegt over het gevoerde beteid in het voorgaande jaar en de plannen voor een volgend jaar ter bespreking aanbiedt en vaststelt; 5. VH De Boog in haar jaarverstag verslag doet van haar activiteiten, zoats genoemd in dit artikel; 6. VH De Boog kan aantonen dat zij via de todenraad een beduidend aantat huurders van de verhuurder vertegenwoordigt. 2

3 M41 Intermaris VERENIODE HI1URDERSORGANISAIIE5 Artikel 5 Informatie op verzoek 1. Een huurdersbelangenorganisatie wordt, in overleg met VH De Boog, door de verhuurder erkend als gesprekspartner over het beheer en beleid van de verhuurder betreffende haar gebied of belang, indien zij aangeeft als huurdersbelangenorganisatie te willen functioneren en op voorwaarde dat en zolang wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1 sub c; 2. De verhuurder informeert de betrokken huurdersbelangenorganisatie en VH De Boog op verzoek zo spoedig mogetijk schriftelijk over zijn beleid en beheer, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, dat rechtstreeks van invloed is op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders, atsmede dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn. De huurdersbelangenorganisaties worden geinformeerd via VH De Boog, 3. Dit recht op informatie omvat in elk geval informatie over de volgende onderwerpen: a. Het in stand houden en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving; b. Het stopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden; c. Het toewijzings- en verhuurbeleid; d. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur; e. Het beleid inzake de huurprijzen; f. De samenstelling, het kwatiteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen; g. Een voorstel tot een fusie van de verhuurder als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; h. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken; i. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven; j. Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgertijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde; k. De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder; I. De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en een of meerdere gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken; m. Het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening, de begroting en de financiele meerjarenprognoses van de verhuurder; n. Verordeningen, regtementen en statuten die gelden ten aanzien van de verhuurder, voor zover deze documenten voor de huurders en of hun huurdersbetangenorganisaties van invloed kunnen zijn; o. Andere beleid (voorbereidende) stukken en besluiten, die voor VH De Boog van wezenlijk belang kunnen zijn en voor zover die het bedrijfsbelang van de verhuurder niet schaden; 4. De verplichting, bedoeld in het tweede lid, geldt niet voor informatie, tegen de verstrekking waarvan het bedrijfsbelang van de verhuurder zich verzet; 5. De informatie over de onderwerpen, genoemd in het derde lid, onderdelen a en e, heeft betrekking op het tijdvak van twaalf maanden, volgende op het tijdstip van verstrekking van die informatie; tevens wordt een indicatie gegeven over de ontwikkeling met betrekking tot deze onderwerpen in de daaropvolgende jaren. 3

4 DE B1 G VEliEhIGDE}IllURDERSORGArilShflE5 Artikel 6 Informatie op initiatief verhuurder 1. De verhuurder informeert VH De Boog en de betrokken huurdersbelangenorganisaties via VH De Boog uit eigener beweging schriftelijk over zijn voornemens tot wijzigingen in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 5, derde lid en bedoeld in de bijlage. Artikel 5, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing; 2. De verhuurder geeft daarbij aan, wat de beweegredenen zijn voor zijn voornemens en welke gevolgen daaruit voor de betrokken huurders voortvloeien. Artikel 7 Adviesrecht 1. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 5, derde lid en in de bijlage, niet uit dan nadat hij binnen een door hem aan te geven periode van ten minste zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 6, de huurdersbelangenorganisaties via VH De Boog in staat heeft gesteld met hem over de verstrekte informatie overleg te voeren en indien VH De Boog en huurdersbelangenorganisaties dat wensen, daarover een schriftelijk advies uit te brengen; 2. Binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijk advies als bedoeld in het eerste lid deett de verhuurder, indien hij het advies geheel of gedeeltetijk niet volgt, schriftelijk aan VH De Boog de redenen daarvoor mee. VH De Boog informeert haar ledenraad hierover. Als het nieuwe beleid van de verhuurder gereed is, ontvangt VH De Boog van de verhuurder het definitieve beleidsstuk. 3. De verhuurder kan zijn voornemen uitvoeren: a. Na ontvangst van een schriftelijke mededeling van VH De Boog, samen met de huurdersbelangenorganisaties (de ledenraad) dat deze geen bezwaar heeft tegen het voornemen; b. Nadat de door de verhuurder gestelde termijn, bedoeld in het eerste lid, is verstreken; c. Drie dagen nadat een schriftelijke mededeling als bedoeld in het tweede lid door VH De Boog, de huurdersbelangenorganisaties is ontvangen. Artikel 8. Instemmingsrecht 1. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de in de bijlage genoemde onderwerpen waarbij dit is aangegeven, slechts uit met voorafgaande instemming. 2. Ten aanzien van de onderwerpen waarvoor een instemmingsrecht geldt, zal verhuurder niet tot uitvoering van een besluit overgaan dan nadat VH De Boog, dan wel de betrokken huurdersorganisatie, binnen een door verhuurder aan te geven periode van ten minste zes weken, na het verstrekken van de informatie betreffende het besluit, in staat is gesteld om met het voorgenomen besluit in te stemmen. Indien de huurdersorganisatie dit wenselijk acht, wordt binnen de genoemde termijn overleg gevoerd over het voorgenomen besluit. 3. Verhuurder kan het voorgenomen besluit uitvoeren: na ontvangst van de schriftelijke instemming van de huurdersorganisatie, dan wel; nadat de door verhuurder gestelde termijn als bedoeld in het tweede lid ongebruikt is verstreken. 4. Instemming wordt niet anders dan op redelijke gronden geweigerd. 4

5 ntermaris DEB VERENIGOEHUURDERSORGAWSATIES G 5. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de vaststelling van servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek slechts uit met voorafgaande instemming van VH De Boog of de huurdersbelangenorganisaties. Artikel 9. overleg 1. Indien de huurdersbelangenorganisaties de verhuurder te kennen heeft gegeven met hem overleg to willen voeren over door de verhuurder verstrekte informatie als bedoeld in artikel 5 of 6, biedt de verhuurder daarvoor de gelegenheid. 2. De verhuurder voert ten minste tweemaal per jaar via VH De Boog met de betrokken huurdersbelangenorganisaties overleg, niet zijnde een overleg over verstrekte informatie als bedoeld in het eerste lid. De notulen worden vastgelegd in een buurt- of connplexplan. 3. VH De Boog en haar huurdersbelangenorganisaties (via VH De Boog) kunnen onderwerpen aandragen voor de agenda van elk overleg met de verhuurder. De verhuurder kan slechts met redenen omkleed weigeren een zodanig onderwerp op de agenda te zetten en daarover overleg te voeren. 4. De verhuurder of VH De Boog kunnen na tijdige voorafgaande kennisgeving aan de andere overlegpartners, een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redetijkerwijze nodig is. Artikel 10. Inspanning VH De Boog bevordert en stimuleert in samenwerking met de verhuurder de opbouw en eventuele totstandkoming van huurdersbelangenorganisaties in het werkgebied (Hoorn en omstreken) van de verhuurder. Artikel 11 Financiering VH De Boog De verhuurder zal jaarlijks, op basis van een door VH De Boog op te stellen begroting, een geldbedrag beschikbaar stellen aan VH De Boog. Dit bedrag kan door VH De Boog met name bestemd worden voor: a. Financiering van de organisatie en de activiteiten van VH De Boog; b. Financiering van het overleg van VH De Boog; c. Financiering van (externe) deskundige ondersteuning en advisering; d. Financiering van een opleidingsprogramma voor actieve leden van VH De Boog; e. Het verstrekken van een budget aan tokale huurdersbelangenorganisaties die lid zijn van VH De Boog; f. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden is mogelijk; g. Jaarlijks legt VH De Boog aan de verhuurder verantwoording of over de besteding van het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag en de gepleegde reserveringen, middels een extern financieel jaarverslag; h. Indien nodig beheert VH De Boog met goedkeuring van de verhuurder extra toegekende budgetten voor het inhuren van expertise bij renovatie en sloop/nieuwbouwprojecten; i. Indien VH De Boog aantoont dat de kosten, die moeten worden gemaakt om de positie van VH De Boog te waarborgen en/of te versterken, hoger zijn dan de gegenereerde inkomsten, kan de verhuurder voor de dekking van deze kosten naast het onder het eerste lid bedoelde bedrag, een extra bijdrage verstrekken. 5

6 V D N E 141 B E nn 0115 G Artikel 12. Financiering huurdersbelangenorganisaties De verhuurder zal jaarlijks, op basis van een door VH De Boog op te stetlen begroting, een geldbedrag beschikbaar stetten. Dit bedrag zal door VH De Boog en de huurdersbelangenorganisaties met name bestemd worden voor: 1. Financiering van de organisatie en de activiteiten; 2. Het informeren van de huurders en het betrekken van huurders bij de standpuntbepating; 3. Financiering van het overteg van VH De Boog en de huurdersbelangenorganisaties; 4. Financiering van (externe) deskundige ondersteuning en advisering, en financiering van een opleidingsprogramma voor actieve teden van VH De Boog en de huurdersbelangenorganisaties; 5. Reservering van de door de verhuurder ter beschikking gestelde gelden is mogetijk. 6. Jaartijks tegt VH De Boog aan de verhuurder verantwoording of over de besteding van het door de verhuurder beschikbaar gestelde bedrag; 7. Indien VH De Boog kan aantonen dat de kosten, die moeten worden gemaakt om de positie van VH De Boog of de huurdersbelangenorganisaties te waarborgen en/of te versterken, hoger zijn dan de gegenereerde inkomsten, kan de verhuurder voor de dekking van deze kosten naast het onder het eerste lid bedoetde bedrag, een extra bijdrage verstrekken. Artikel 13. Directieoverleg tussen de verhuurder en VH De Boog 1. De verhuurder en VH De Boog zullen overteg voeren over at le onderwerpen, die voor de huurders van belang kunnen zijn, met inachtneming van het felt, dat dit overleg gaat over onderwerpen, die op het verhuurdersniveau aan de orde zijn en betrekking hebben op het beheer en beleid ten aanzien van het woningbezit in Hoorn en omstreken van de verhuurder. De onderwerpen, die Kier bedoeld worden, zijn, naast de genoemde onderwerpen in artikel 5 lid 3, opgenomen in bijtage 1 bij deze overeenkomst; 2. Voor het overige woningbezit van de verhuurder; Purmerend en Watertand zal Huurdersvereniging InterWhere deetnemen aan dit directieoverteg; 3. De verhuurder wordt in het overteg vertegenwoordigd namens de directie, die indien zij dat wenst kan warden bijgestaan door derden. 4. VH De Boog wordt in het overteg naar rato vertegenwoordigd door haar bestuur en kan zich in het overteg laten bijstaan door teden van huurdersbelangenorganisaties en externe adviseurs; 5. Het directieoverteg met VH De Boog vindt ten minste een keer per twee maanden plaats, tenzij partijen anders overeenkomen; 6. De agenda van het overleg wordt door een afvaardiging van VH De Boog en de verhuurder gezamenlijk bepaald en zal minimaal twee weken voorafgaand aan het overteg aan de deetnemers worden toegezonden; 7. Verhuurder draagt zorg voor het verspreiden van de agenda en de daarmee corresponderende vergaderstukken; 8. Een afgevaardigde met het juiste mandaat van de verhuurder, fungeert als voorzitter van de overtegvergadering; 9. Het verstag van het overteg zal door de verhuurder worden verzorgd en binnen drie weken aan alle deelnemers worden toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandetingstermijnen en de naam van diegene die verantwoordetijk is voor de oplossing worden gevoegd. Het verstag zal in het volgende overteg ter vaststelling worden voorgetegd. 6

7 intermaris DEB G VERENIODEIWURDERSORGANISATIES.,. Artikel 14. Het overleg tussen de verhuurder en de huurdersbelangenorganisaties 1. De verhuurder en de afzonderlijke huurdersorganisaties zullen via VH De Boog overleg voeren over atte onderwerpen, die voor de huurders van de verhuurder in het werkgebied van de huurdersbelangenorganisaties van belang kunnen zijn, met inachtneming van het feit, dat dit overleg gaat over de onderwerpen van beheer en beleid, die in het werkgebied van de huurdersbelangenorganisaties aan de orde zijn. De onderwerpen, die het hier in elk geval betreft, zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst; 2. Wanneer onderwerpen aan de orde zijn, die van being zijn voor meerdere huurdersbelangenorganisaties, dan treedt de verhuurder in overleg met VH De Boog; 3. Indien er in een buurt c.q. complex, ondanks inspanningen van de verhuurder en VH De Boog, geen representatieve huurdersorganisatie aanwezig is en er dringende onderwerpen c.q. ingrepen aan de orde zijn, kan VH De Boog het overleg namens de huurders van dit gebied c.q. complex op zich nemen. Artikel 15. Vergadering 1. De verhuurder wordt in het overleg met de huurdersbelangenorganisaties vertegenwoordigd door een gemandateerde medewerker; 2. De huurdersbelangenorganisaties worden in het overleg vertegenwoordigd door daarvoor aangewezen of gekozen leden, die indien zij dit wensen, kunnen worden bijgestaan door een of meer huurders, bewoners of bestuursleden van VH De Boog en/of andere adviseurs; 3. De agenda van het overleg wordt door de betreffende huurdersbelangenorganisaties en de verhuurder gezamenlijk bepaald; 4. De voorzitter van het overleg wordt in underling overleg aangewezen; 5. Het verslag van het overleg zal door de verhuurder worden verzorgd en dit verslag zal daarna binnen drie weken aan alle deelnemers aan de vergadering worden toegezonden. De deelnemers reageren ter goedkeuring van dit verslag binnen drie weken. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden gevoegd. Het verslag zal in het volgende overleg ter vaststelling worden voorgelegd. Artikel 16. De informatievoorziening. 1. VH De Boog zal ten minste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan de verhuurder: 2. De statuten en de reglementen van VH De Boog; 3. De namen en adressen van de bestuursleden; 4. Eenrnaal per jaar een overzicht van de leden van VH De Boog; 5, Het jaarverslag waarin opgenomen de financiele verantwoording, het werkplan en de begroting. Artikel 17. Toezichthoudend orgaan 1. VH De Boog en HV InterWhere hebben het recht, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten van de verhuurder, om gezamenlijk een bindende voordracht te doen voor benoemingen van minimaal twee leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder. De selectiecommissie voor een nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen zal bestaan uit vier leden, waarvoor VH De Boog en HV InterWhere ieder een personen beschikbaar stellen. De rest van de selectiecommissie bestaat uit RvC-leden. De voorzitter van selectiecommissie zal op toerbeurt rouleren tussen VI-I De Boog en HV InterWhere. Bij het staken van de stemmen in de selectiecommissie heeft de voorzitter een doorstaggevende stem. 7

8 VEliPliGDE HULIRDERSOIIGMIISAIIES B 2. Het is met mogelijk dat de leden van de Raad van Commissarissen van de verhuurder tevens lid zijn van het bestuur van VH De Boog. Artikel 18. Geschillenregeling Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst, worden voorgelegd aan de kantonrechter. Artikel 19. Wijziging/beeindiging van deze overeenkomst Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd na nieuwe wetgeving en na overleg c.q. overeenstemming tussen de verhuurder en VH De Boog. De bevindingen en resultaten van de overeenkomst worden een keer per jaar geagendeerd en geevalueerd. Indien er geen aanpassingen plaatsvinden, wordt de overeenkomst met een jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk - met redenen omkleed - worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 6 maanden. Artikel 20. Bijlagen De bijlagen met bevoegdheden (bijlage 1) en algenneen reglement (bijlage 2) maken deel uit van deze overeenkomst. De bepalingen in deze overeenkomst gaan altijd voor op die in de bijlage. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op Z Namen ti ting Intermaris, Nam ens g,. Hoiting De h Dam estuur Intermaris Voorzitter VH De Bo.g 8

9 verenigoe HUURDERSORGAM5ATIES DE B, 4r : Bijlage 1: behorende bij de samenwerkingsovereenkomst van: Stichting intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog Bevoegdheden 1 Informatierecht: dit geldt voor alle in het schema genoemde onderwerpen; 2 Gekwalificeerd adviesrecht: dit is het in de wet omschreven adviesrecht, op basis van de daarvoor eveneens in de wet aangegeven procedure; 3 Instemmingsrecht: de verhuurder dient op dit onderwerp overeenstemming te. Het agenderingsrecht geldt voor alle onderwerpen, ook als ze niet in dit schema of de wet staan of (in de samenwerkingsovereenkomst) extra zijn overeengekomen. Overlegniveau A Verhuurdersniveau: Verenigde Huurdersorganisaties De Boog; B Buurt- en complexniveau: Huurdersbetangenorganisaties (huurdersverenigingen en bewonerscommissies). ONDERWERPEN A B a. het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en 2 2 de direct daaraan grenzende omgeving strategisch voorraadbeleid 2 meerjarenbeleid en -begroting onderhoud 2 procedure (mutatie-)onderhoud 2 procedure klachtenonderhoud 2 beleid basiskwaliteit 2 meerjarig onderhoudsprogramma complex (incl. centrale voorzieningen en 2 installaties) planvornning, planning en uitvoering groot-onderhoud complex 2 b. het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden 2 2 sloop en vervangende nieuwbouw afweging en argumentatie herstructurering 2 algemeen nieuwbouwbeleid: koop, huur, prijsktasse, doelgroep 2 sociaal plan/statuut 3 invulling herstructurering op wijk/complexniveau 2 programma van eisen nieuwbouw van complex 2 invulling sociaal plan/statuut op complexniveau 2' woningverbetering en energiebesparing algemeen beleid woningverbetering en procedure 2 beleid energiebesparing 2 tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners 2 Op grond van artikel 7:220 BW (renovatiebepaling) zijn huurders rechtstreeks rechten toegekend. Huurdersbelanenorganisaties adviseren in dit kader de huurders en verhuurder. 9

10 YEREN(OOE HUURDERSORGIMISMIES DE BOOG planvorming, planning en uitvoering woningverbetering 22 energiebesparingsplan in complex 2 aan- en verkoop huurwoningen aan- en verkoopbeleid algemeen (eerstvolgende jaar en meerjarig) 2 beleid tussenvormen huur en koop (Te woon, MGE, Koopgarant etc.) 2 participatie huurders in gemengde complexen 2 verkoopplan woningen complex (per woning of complexgewijs) 2 beheer in 'gemengde' complexen 2 c. het toewijzings- en verhuurbeleid 2 2 woonruimteverdelingsbeleid en verantwoording daarvan 2 beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling (urgentiebeleid) 2 beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat) 3 beleid zelf aangebrachte veranderingen (zav) en vergoedingen daarvoor 2 d. de door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst 2 2 van huur en verhuur procedure aangaan en beeindigen huurovereenkomst 2 beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting 2 e. het beleid inzake de huurprijzen 2 huurprijsbeleid algemeen (differentiatie, streefhuurbeleid, huurharmonisatie) 2 huurbeleid geliberaliseerde huurprijzen 2 huurprijsbeleid per complex 2 huurverhoging na woningverbetering van complex 23 f. de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te 3 2 bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen beleid servicekosten algemeen (samenstelling, kwaliteit, diensten en prijs) 3 procedure afrekening servicekosten 3 aard, omvang en wijziging servicekostenpakket en prijs per complex 24 g. een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het 2 2 Burgerlijk Wet boek fusievoornemen en samenwerkingsverbanden 2 gevolgen fusie voor huurders ten aanzien van de prijs-kwaliteitsverhouding, 2 dienstverlening, kwaliteitsinvesteringen, zeggenschap 2 Op grond van artikel 7:220 13W (renovatiebepaling) zijn huurders rechtstreeks rechten toegekend. Huurdersbelanenorganisaties adviseren in dit kader de huurdem en verhuurder. 3 Huurverhoging na woningverbetering is onderdeel van het renovatievoorstel in het kader waarvan huurders rechten zijn toegekend. Ten aanzien van de redelijkheid van de verhoging heeft de huurder het recht (7:25513W) de huurcommissie om een uitspraak te verzoeken. 4 Ten aanzien van de (hoogte van) de servicekosten hebben de huurders de rechten die zijn opgenomen in artikel 7:258 BW en verder. 10

11 VERENICOE HUURDERSORGAHISATIES DE BOOG h. het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken 2 2 woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving 2 leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving op wijkniveau 2 wijzigingen in het beleid dagelijks beheer en sociale veiligheid complex 3 i. overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, 2 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde contracten tussen verhuurder en leverancier(s) van diensten en service 2 2 beheerovereenkomst 2 keuze, evaluatie en wijziging beheerder 2 j. de uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder 2 2 niet van toepassing op de commerciele sector k. de beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en even of meerdere 2 2 gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken inzet verhuurder voor prestatieafspraken met gemeente(n) 2 2 Extra onderwerpen (niet in de Overlegwet genoemd): Participatie vaststelling en wijziging samenwerkingsovereenkomst 3 participatie(overeenkomst) bewonerscommissie 2 3 financiele bijdrage verhuurder aan huurdersorganisatie(s) respectievelijk de 2 2 bewonerscommissie(s) informatie aan bewoners algemeen respectievelijk per complex 2 2 algemeen beleid ondernemingsbeleid 1 jaarverslag 1 11

12 171 I ntermaris DEB VERENIGLIE IWUROERSORGANISMIES 1 G Bijlage 2: behorende bij de samenwerkingsovereenkomst van: Stichting intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog Artikel 1 - Definities: Overlegwet: Huurdersorganisatie: Bewonerscommissie: Huurdersbelangenorganisaties: Wooncomplex of buurt: Wet op het overleg huurders verhuurder (bijlage 1). De artikelen genoemd in deze overeenkomst verwijzen naar de artikelen uit de Overlegwet, tenzij anders is aangegeven. Een organisatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f. Een commissie als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub g. Huurdersverenigingen en bewonerscommissies, die als doelstelling hebben het behartigen van belangen van huurders; Een complex of buurt als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c. Artikel 1A - Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie: is een vereniging of stichting die is opgericht bij notariele akte; Houdt de huurders van wie zij de belangen behartigt op de hoogte van haar activiteiten; Betrekt hen bij het bepalen van het standpunt van de organisatie; Brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan huurders. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Artikel 1B -Bewonerscommissie Een bewonerscommissie: Bestaat uit bewoners van huurwoningen in een wooncomplex of buurt; Houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten; Betrekt hen bij haar standpuntbepaling; Brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan de huurders van wie zij de belangen behartigt; Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Artikel 2 - Huurdersbelangenorganisaties Een huurdersbelangenorganisatie stelt de verhuurder en de koepelorganisatie schriftelijk in kennis van de namen en adressen van het bestuur; Per complex of buurt heeft niet meer dan een huurdersbelangenorganisatie de status van huurdersbetangenorganisatie; Uitsluitend indien een huurdersbelangenorganisatie wit handelen in overeenstemming met de statuten en het reglement van de koepelorganisatie en deze als kaderstellend erkent, kan een huurdersorganisatie lid worden van de koepelorganisatie en ten opzichte van verhuurder en de koepelorganisatie een beroep doen op de bepalingen uit de statuten en het reglement. Artikel 3 - Plichten van de huurdersbelangenorganisaties: Een huurdersbetangenorganisatie behartigt de belangen van alle huurders in het wooncomplex of buurt, stelt deze huurders in de gelegenheid zich bij haar aan to sluiten. 12

13 VC RENIGLIE HUURGERSORGA JISAIIES DE G Tot de taken van de huurdersbelangenorganisatie behoren in elk geval: a. De huurders d.m.v. periodiek overteg betrekken bij haar activiteiten. b. De continuiteit van de huurdersbelangenorganisatie bewaken; c. De verhuurder en koepelorganisatie eigener beweging informeren over ontwikkeling in het wooncomplex; d. De kwaliteit van het wonen in zijn algemeenheid bevorderen; e. Een goede verstandhouding tussen bewoners en verhuurder trachten te bevorderen. f. Het bestuur van de huurdersbelangenorganisatie verzorgt de directe contacten tussen de verhuurder en koepelorganisatie; g. Op verzoek van de koepelorganisatie neemt een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenorganisatie zitting in de ledenraad van de koepelorganisatie. Artikel 4 - Rechten van de huurdersbelangenorganisatie: De huurdersbelangenorganisatie heeft het recht zich uit te spreken over onderwerpen van beleid en beheer die voor bewoners van de door verhuurder beheerde woningen in het wooncomplex van wezenlijk belang kunnen zijn; Deze onderwerpen zijn nader uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst tussen verhuurder en de koepelorganisatie. Artikel 5 - Verkiezing bestuur huurdersbelangenorganisatie: Het bestuur van een huurdersbelangenorganisatie wordt gekozen door de bewoners van een wooncomplex of buurt; Per waning kan maximaal een persoon worden gekozen; Alle bewoners van het complex met een minimumleeftijd van 18 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de huurdersbelangenorganisatie. Artikel 6 - Duur en einde zitting bestuursleden van huurdersbelangenorganisatie: Bestuursleden van een huurdersbelangenorganisatie treden of volgens een op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond worden herkozen. Het lidmaatschap van het bestuur van een huurdersbelangenorganisatie eindigt: - Door overtijden; - Door periodiek aftreden volgens rooster; Bij verhuizing buiten het werkgebied van de huurdersbelangenorganisatie. Bij het aanvaarden van een functie binnen de organisatie van verhuurder; Op eigen verzoek; Wanneer de woning waarin het bewonerscommissielid woont niet Langer tot het bezit van verhuurder behoort; Door ontslag als gevolg van een besluit dat door een meerderheid van de huurders van het betreffende wooncomplex is genomen. Artikel 7 - Bewonersvergaderingen: De huurdersbelangenorganisatie organiseert zo dikwijls als zij het nodig acht een bewonersvergadering, met een minimum van een maal per jaar; De agenda voor de bewonersvergadering wordt opgesteld door de huurdersbelangenorganisatie; 13

14 DEB VENENIGDE HUUROFP5ORGANI5MIE5 Onderwerpen die door de bewoners van het betreffende wooncomplex of buurt worden voorgesteld, worden door de huurdersbelangenorganisatie op de agenda geplaatst; Een keer per jaar verantwoordt de huurdersbelangenorganisatie haar activiteiten van het afgelopen jaar middels een jaarvergadering of nieuwsbrief. Artikel 8 - Vergoedingen huurdersbelangenorganisatie: Artikel 9 - Bewonersoverleg: Voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement, stelt verhuurder zowel inhoudelijke, organisatorische als financiele steun middels de koepelorganisatie beschikbaar (voor zover dit binnen het beleid van de verhuurder valt); De koepelorganisatie stelt aan de huurdersbelangenorganisatie een bedrag per jaar beschikbaar gebaseerd op het aantal adressen/leden van het complex of buurt; Om voor een extra bijdrage in aanmerking te komen, dient de huurdersbelangenorganisatie elk jaar in november/december een begroting voor het volgende kalenderjaar in te dienen bij de koepelorganisatie; huurdersbelangenorganisatie presenteren na afloop van het kalenderjaar een jaaroverzicht ter "controle" van de uitgaven aan de koepelorganisatie; Wanneer een huurdersbelangenorganisatie haar in enig jaar toekomende budget niet heeft uitgegeven wordt het restant in mindering gebracht op de financiele bijdragen voor het volgende jaar. Wanneer complex overstijgende onderwerpen aan de orde zijn die van belang zijn voor meerdere huurdersbelangenorganisatie, treedt verhuurder met de koepelorganisatie en desbetreffende huurdersbelangenorganisatie in overleg. Dit overleg heet bewonersoverleg; Het bewonersoverleg wordt door verhuurder bijeengeroepen door middel van een schriftetijke uitnodiging aan de leden van de desbetreffende huurdersbelangenorganisatie. De koepelorganisatie (eventueel bijgestaan door haar adviseur) wordt uitgenodigd voor dit overleg en heeft zowel stem- als spreekrecht; Het verslag wordt opgesteld door verhuurder en na vaststelling door de koepelorganisatie aan de huurdersbelangenorganisatie s toegezonden; Ten minste twee maal per jaar vindt overleg plaats tussen verhuurder en, huurdersbelangenorganisatie. De koepelorganisatie fungeert als procesbewaker en notuleert alle zaken en afspraken in het buurt- of complexplan; De vertegenwoordiger van verhuurder fungeert als voorzitter van dit overleg. Artikel 10 - Oprichten huurdersbelangenorganisatie: In wooncomplexen waar (nog) geen huurdersbelangenorganisatie actief is, kan de verhuurder of de koepelorganisatie trachten huurders te motiveren voor het oprichten van een huurdersbelangenorganisatie. Partijen informeren elkaar over dit voornemen. 14

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies Samen bouwen aan beter wonen Reglement bewonerscommissies Inhoud 1. Wat is een bewonerscommissie? 3 2. De Overlegwet, de overeenkomst en dit reglement 4 3. Erkenning en vertegenwoordiging 4 4. Communicatie

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009 Mozaïek Wonen Overlegwet-overeenkomst 2009 en Reglement voor bewonerscommissies 2009 Versie 3.1 9 september 2009 Inhoudsopgave 1 Overlegwet-overeenkomst 2009 3 2 Reglement bewonerscommissies 2009 12 Bijlage

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Eindhoven, december 2014 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 4 II. Doelstelling en uitgangspunten... 4 III. Gesprekspartners

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING

MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING Inleiding In deze nota wordt de huidige stand van zaken rondom medezeggenschap van cliënten en huurders beschreven en de knelpunten die zich daarbij voordoen.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1

Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1 Meerjarenplan HHW Een vooruitblik op 2013-2018 Bestuur HHW Vastgesteld AV 9 oktober 2012 Pagina 1 Inleiding... 3 De huurdersorganisatie van de toekomst... 3 Wie zijn wij: vereniging... 3 Wat doen we: doelstelling...

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Inleiding De Flintstones kinderopvang bv, Den Haag en de oudercommissie wil de advisering van de ouders via een oudercommissiereglement vastleggen. Dit reglement omvat geen regels

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Preambule: Dit reglement is in november 2013 opgesteld in nauw overleg met de voorlopige ondersteuningsplanraad door het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stadgenoot-Huurgenoot

Samenwerkingsovereenkomst Stadgenoot-Huurgenoot Samenwerkingsovereenkomst Stadgenoot-Huurgenoot 30 september 2013 (ondertekend op 9 december 2013) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Visie op bewonersparticipatie 5 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de Projectbeheerderscommissie: 15 februari 2010 Reglement projectbeheerderscommissie 15 februari 2010 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Klachtenreglement Staedion

Klachtenreglement Staedion Klachtenreglement Staedion Inleiding Dit reglement is geschreven voor de werkwijze van de klachtencommissie Staedion en het in behandeling nemen van klachten door de klachtencommissie. Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte... Hierna te noemen: complex... Verzoeker Naam: Bewonerscommissie... Hierna te noemen: Bewonerscommissie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Gelet op, artikel 16b, van

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie