RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan Brussel"

Transcriptie

1 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan Brussel Dienst voor Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN Doc. NCAZ 2016/16 Brussel, 7 maart 2016 BETREFT : Artsen-Specialisten Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Wijziging van artikel 2, B : Herwaardering van de raadplegingen van de geneesheren-specialisten ORL, fysiotherapie en de (algemeen) heelkundigen Ontwerp van koninklijk besluit Akkoord NCAZ , Punt BIJLAGE : Bijlage 1: Ontwerp van koninklijk besluit nomenclatuur Bijlage 2: Gecoördineerde tekst van de nomenclatuur Bijlage 3 : Lijst van de specialisten die in de nummers et opgenomen worden Bijlage 4 : Ontwerp van koninklijk besluit remgeld artikel 37bis Bijlage 5 : Ontwerp van koninklijk besluit remgeld K 23/03/1982 INHOUD VAN HET VOORSTEL : Er worden twee nieuwe verstrekkingen ( en , geaccrediteerd) gecreëerd in artikel 2, B voor de raadpleging van de geneesheer-specialist ORL, fysiotherapie en de (algemene) heelkunde. De omschrijving van de raadplegingen andere specialisten ( en ) wordt aangepast: de lijst van de codes van raadplegingen waarop deze geen betrekking hebben wordt geactualiseerd: beide hoger vermelde codes en worden toegevoegd evenals de codes voor de raadplegingen (102911) van de geriater, (102874), van de endocrinoloog, (102336) van de internist met bijzondere beroepstitel in de hematologie, (102292) van de medisch oncoloog en (102373) van de pediater met bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en de oncologie. MOTIVERING : In het nationaal akkoord werd beslist de raadpleging voor de specialisten heelkunde, neus-keel- en oorziekten en fysische geneeskunde en revalidatie op te waarderen. Daarvoor is het nodig een aparte code voor deze raadpleging te voorzien. De lijst in de omschrijving van de raadplegingen andere specialisten ( en ) moest dus worden aangepast. Er wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt ook andere codes van raadplegingen die in de loop der jaren zijn ingesteld toe te voegen (toilettage).

2 PERSOONLIJK AANDEEL : Er wordt voorgesteld een persoonlijk andeel van 12 euro per verstrekking voor de rechthebbenden zonder voorkeurregeling (art. 37bis, 1, C, 3, GVU-wet) (Cf. bijlage 4). Er wordt voorgesteld een persoonlijk andeel van 3 euro per verstrekking voor de rechthebbenden met voorkeurregeling (art. 4, 1, KB 23/03/1982) (Cf. bijlage 5). BUDGETTAIRE WEERSLAG : Deze herwaardering is conform met het Akkoord voorziene budget van 10 miljoen euro (cf. financiële ananlyse van het actuariaat in doc. NCAZ 2016/16add). ADMINISTRATIEVE WEERSLAG : Nihil. PROCEDURE : Basis : artikel 35, 2, 1 - W Initiatief van de Technische Geneeskundige Raad Voorgeschiedenis : TGR van 1 maart OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN : De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt verzocht te beslissen over de overmaking van het ontwerp koninklijk besluit in bijlage 1 aan de Commissie voor Begrotingscontrole en aan het Verzekeringscomité. TREFWOORDEN : Verstrekkingen GV Geneeskundige verstrekkingen (in de enge zin) Erreur! Insertion automatique non définie.

3 BIJLAGE 1 ANNEXE 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Filip Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, 2, eerste lid, 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997; Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 1 maart 2016; Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 maart 2016; Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting Arrêté royal modifiant l article 2, B, de l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 35, 2, alinéa 1 er, 1, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1 er mars 2016; Vu l avis du Service d évaluation et de contrôle médicaux de l Institut national d assurance maladie-invalidité, donné le 1 er mars 2016; Vu la décision de la Commission nationale médicomutualiste Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'institut national d'assurance maladieinvalidité Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

4 Gelet op van de Raad van State, gegeven met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Vu du Conseil d'etat, donné en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ : NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Artikel 1. In artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 de volgende verstrekkingen worden na de verstrekking ingevoegd : Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de heelkunde, in de otorhinolaryngologie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts...n 9 Article 1 er. A l'article 2, B, de l annexe à l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1 les prestations suivantes sont insérées après la prestation : Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en chirurgie, en oto-rhino-laryngologie ou en médecine physique et en réadaptation, y compris un rapport écrit éventuel au médecin traitant... N Raadpleging in de spreekkamer door een Consultation au cabinet par un médecin geneesheer-specialist in de heelkunde, in de spécialiste en chirurgie, en oto-rhino-laryngologie otorhinolaryngologie of in de fysische ou en médecine physique et en réadaptation, geneeskunde en de revalidatie, geaccrediteerd, accrédité, y compris un rapport écrit éventuel au inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de médecin traitant...n 9 + behandelende arts... N Q 30 ;... Q 30 ; 2 de omschrijving van de verstrekking wordt als volgt gewijzigd : Raadpleging in de spreekkamer door een ander geneesheer-specialist dan die, vermeld onder de nrs , , , , , , , , , , , , , , en ; 3 de omschrijving van de verstrekking wordt als volgt gewijzigd : Raadpleging in de spreekkamer door een ander geaccrediteerde geneesheer-specialist dan die, vermeld onder de nrs , , , , , , , , , , , , , , en le libellé de la prestation est modifié comme suit : Consultation au cabinet par un médecin spécialiste autre que ceux cités aux n os , , , , , , , , , , , , , , et ; 3 le libellé de la prestation est modifié comme suit : Consultation au cabinet par un médecin spécialiste accrédité autre que ceux cités aux n os , , , , , , , , , , , , , , et

5 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné à VAN KONINGSWEGE : PAR LE ROI : De Minister van Sociale Zaken La Ministre des Affaires sociales en Volksgezondheid, et de la Santé publique, M. DE BLOCK

6 BIJLAGE 2 RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 Raadpleging heelkunde ORL en fysio.. "K.B " (in werking ) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN. Art. 2." "K.B " (in werking ) "B. Raadplegingen in de spreekkamer" Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de reumatologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de reumatologie geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 16+ Q Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheerspecialist in de heelkunde, in de otorhinolaryngologie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts N Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheerspecialist in de in de heelkunde, in de otorhinolaryngologie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie, geaccrediteerd, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts N 9+ Q Raadpleging in de spreekkamer door een ander geneesheerspecialist dan die, vermeld onder de nrs , , , , , , , , , , , , , , en en N Raadpleging in de spreekkamer door een ander geaccrediteerde geneesheer-specialist dan die, vermeld onder de nrs , , , , , , , , , , , , , en , en N 8+ Q 30

7 BIJLAGE - ANNEXE 3 lijst Codenr Lib NL Lib FR "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, y compris un "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, y compris un rapport écrit éventuel" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de cardiologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie, y compris un rapport écrit éventuel" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gastro-entérologie, y compris un "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de pneumologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pneumologie, y compris un rapport écrit éventuel" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de reumatologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en rhumatologie, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie of van een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, y compris un "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de psychiatrie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie, inclusief een verplicht schriftelijk versla "Raadpleging in de spreekkamer, door een geneesheer-specialist in de medische oncologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en psychiatrie, y compris un rapport écrit éventuel" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrinodiabétologie, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en oncologie médicale, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de dermatovenereologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de geriatrie, inclusief eventueel schriftelijk verslag" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un "Consultation au cabinet par unmédecin spécialiste en gériatrie, y compris un rapport écrit éventuel"

8 lijst Codenr Lib NL Lib FR "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de medische oncologie geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en oncologie médicale accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie en geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Raadpleging in de spreekkamer, door een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie en geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde geaccrediteerd, inclusief eventueel schriftelijk verslag" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de cardiologie "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de pneumologie "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de reumatologie geaccrediteerd, inclusief een verplicht schriftelijk verslag aan de behandelende arts" "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie of van een geneesheer-specialist in de pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie en "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de psychiatrie "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de dermatovenereologie "Raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of de nucleaire geneeskunde en inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie en geaccrediteerd, inclusief een verplicht s "Raadpleging, in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de geriatrie "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Consultation aucabinet par un médecin spécialiste en médecine interne accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gastro-entérologie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pneumologie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en rhumatologie accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie accrédité ou un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie accrédité, y compris un "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrinodiabétologie et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus" "Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gériatrie accrédité, y compris un

9 BIJLAGE 4 ANNEXE 4 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Filip, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37ter, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994; Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 30 september 2015; Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 oktober 2015; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Gelet op het van de Raad van State, gegeven met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,. Arrêté royal modifiant l article 37bis de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 37ter, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 1994; Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 septembre 2015; Vu l avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 octobre 2015; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné Vu l'accord du Ministre du Budget, donné Vu l analyse d impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative. Vu du Conseil d'etat, donné en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Artikel 1. In artikel 37bis, 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 Article 1 er. Dans l article 37bis, 1 er, C, 1 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l arrêté royal du 19 décembre 2014, le C, 1, est

10 december 2014 wordt de bepalingen onder C, 1, aangevuld met de woorden «, ,102190». complété par les mots «, , ». Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné à VAN KONINGSWEGE: PAR LE ROI : De Minister van Sociale Zaken La Ministre des Affaires sociales en Volksgezondheid, et de la Santé publique, Maggie De Block

11 BIJLAGE 5 ANNEXE 5 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. Filip, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009,19 mei 2010 en 29 maart 2012; Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen; Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 30 september 2015; Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 oktober 2015; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting Gelet op het van de Raad van State, gegeven met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l intervention personnelle des bénéficiaires ou de l intervention de l assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations. Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 37, 1 er, modifié par l arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 19 mai 2010 et 29 mars 2012; Vu l arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l intervention personnelle des bénéficiaires ou de l intervention de l assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; Vu l avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 septembre 2015; Vu l avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 octobre 2015; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné Vu l'accord du Ministre du Budget, donné Vu du Conseil d'etat, donné en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

12 HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Artikel 1. Artikel 4, 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 november 2009 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 december 2009, 19 februari 2013 en 19 december 2014 wordt aangevuld met de woorden «, ,102190». Article 1 er. L article 4, 1, de l arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l intervention personnelle des bénéficiaires ou de l intervention de l assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, remplacé par l arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2009, 19 février 2013 et 19 décembre 2014, est complété par les par les mots «, , ». Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné à VAN KONINGSWEGE: PAR LE ROI : De Minister van Sociale Zaken La Ministre des Affaires sociales en Volksgezondheid, et de la Santé publique, Maggie De Block

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES

INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES Service des soins de santé CONSEIL TECHNIQUE MEDICAL Séance

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 91125 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22524] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2014/22524] 13 NOVEMBER 2014. Ministerieel

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE 40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2012 2114 [C 2012/22283] F. 2012 2114 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2012/22283] 18 JULI

Nadere informatie

KONINKRIJK BEL GIE ROYAUME DE BELGIQUE. ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,

KONINKRIJK BEL GIE ROYAUME DE BELGIQUE. ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges, ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BEL GIE Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de I'Environnement Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Arrêté royal portant incorporation

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

32144 MONITEUR BELGE 21.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD

32144 MONITEUR BELGE 21.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD 32144 MONITEUR BELGE 21.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Dans l article 2ter du même arrêté, inséré par l arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 2005, du 5 avril

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

23204 MONITEUR BELGE 24.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD

23204 MONITEUR BELGE 24.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD 23204 MONITEUR BELGE 24.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2015201921] 10 AVRIL 2015. Arrêté royal fixant le montant de l effet retour résultant de la mesure relative

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

34548 MONITEUR BELGE 22.06.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

34548 MONITEUR BELGE 22.06.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 34548 MONITEUR BELGE 22.06.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2007 2655 [C 2007/22974] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant exécution de l article 37, 16bis, alinéa

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD 19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION F. 97 1573 17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la limitation de l indice des prix à 75 % pour l enseignement

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20315 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N. 2012 978 [C 2012/15055] 21 MAART 2012. Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 21. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 180 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 21. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 180 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 17.02.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 17.02.2015 BELGISCH STAATSBLAD 12859 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22030] 2 FEVRIER 2015. Arrêté royal fixant, pour l année 2014, le montant par mille visé àl article 1 er bis, 3, de l arrêté royal du 21 décembre 1992

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4 MONITEUR BELGE 02.01.2003 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD

55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD 55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2003 4390 [C 2003/11529] 10 OCTOBRE 2003. Arrêté royal modifiant l arrêté royal

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

57918 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

57918 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 57918 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àpoitiers, le 10 août 2015.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.06.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.06.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 33197 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2003 2505 [2003/22713] 16 JUIN 2003. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 68. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 68. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2000 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2000 MONITEUR BELGE 24567 MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID N. 2000 1627 [C 2000/12547] 29 JUNI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 17106 BELGISCH STAATSBLAD 27.05.1998 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 31.12.2009 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 31.12.2009 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 82971 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2009 4226 [C 2009/24465] 10 DECEMBRE 2009. Loi portant des dispositions diverses en matière de santé ALBERT

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 234. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 174 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 234. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 174 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

18842 MONITEUR BELGE 27.05.1999 BELGISCH STAATSBLAD

18842 MONITEUR BELGE 27.05.1999 BELGISCH STAATSBLAD 18842 MONITEUR BELGE 27.05.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT F. 99 1492 [C 99/22362] 26 AVRIL 1999. Arrêté royal confirmant l accord conclu

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.02.2011 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.02.2011 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 13853 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2011 634 [C 2011/29086] 20 JANVIER 2011. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst. Kanselarij van de Eerste Minister Onderwerp Programmawet Datum 8 april 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 58246 BELGISCH STAATSBLAD 05.11.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3940

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 287. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 156 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 287. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 156 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 98647 Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er octobre 2013. Les dispositions prévues à l article 1 er,1 o et 2 o seront d application pour

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 27.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 27.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 102959 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTA- TION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2013/207191] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal portant modification de l arrêté royal du

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 09.09.1999 BELGISCH STAATSBLAD 33727 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99 2939 [S C 99/29469] 8 JUIN 1999. Arrêté du Gouvernement de la Communauté

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 30.04.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 30.04.2014 MONITEUR BELGE 35583 Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 november 2003, wordt vervangen als volgt : Art. 3. Onder gegevens betreffende de identiteit van de kredietgever, bedoeld

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

24002 BELGISCH STAATSBLAD 10.05.2006 MONITEUR BELGE

24002 BELGISCH STAATSBLAD 10.05.2006 MONITEUR BELGE 24002 BELGISCH STAATSBLAD 10.05.2006 MONITEUR BELGE Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met name artikel 3, 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 389 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 389 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

25762 MONITEUR BELGE 30.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

25762 MONITEUR BELGE 30.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 25762 MONITEUR BELGE 30.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22233] 23 AVRIL 2013. Arrêté royal portant exécution de l article 52, 1 er, de la loi relative à l assurance

Nadere informatie

26242 MONITEUR BELGE 18.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD

26242 MONITEUR BELGE 18.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD 26242 MONITEUR BELGE 18.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD CONSEIL D ETAT Section de législation Avis 57.372/3 sur un projet d arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23988 MONITEUR BELGE 19.04.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22199]

Nadere informatie

--- --- Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET, A tous présents et à venir, SALUT,

--- --- Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET, A tous présents et à venir, SALUT, ROYAUME DE BELGIQUE Service public fédéral Sécurité Sociale Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Nadere informatie

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE 51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. Voorstel van decreet, 2390 - Nr. 1. Verslag, 2390 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2390 -

Nadere informatie

Toezichtskosten bancaire tussenpersonen

Toezichtskosten bancaire tussenpersonen BELGISCHE VERENIGING VAN BEURSLEDEN De BVBL is lid van de Belgische Federatie van de financiële sector BVBL 2007/006 08/03/2007 Geadresseerden: Leden BVBL Vanwege: Patrick-C. Drogné Bestuurder-Directeur

Nadere informatie

62816 MONITEUR BELGE 18.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

62816 MONITEUR BELGE 18.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 62816 MONITEUR BELGE 18.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Les subsides relatifs aux projets sont payables sur production de factures acquittées. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD 23279 CHAPITRE V. Dispositions finales Art. 13. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2000 et est conclue pour une

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 222 SOMMAIRE INHOUD. 128 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 222 SOMMAIRE INHOUD. 128 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE

77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE 77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2004 4483 [C 2004/22879] 15 SEPTEMBER 2004. Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47865 Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point III.2.12. est inséré, rédigé comme suit : «les associations fixes d anti-inflammatoires

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 45166 MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN F. 2001 3816 MINISTERE DES FINANCES [2001/03642] N. 2001

Nadere informatie

61990 BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE

61990 BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE 61990 BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor

Nadere informatie