Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Juniverslag 1993 van de Algemene Rekenkamer Nr. 9 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 oktober 1993 De Commissie voor de rijksuitgaven 1 heeft een aantal vragen gesteld aan de minister en de staatssecretaris van Defensie over het Juniverslag De minister en de staatssecretaris hebben deze vragen beant woord bij brief van 22 oktober Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de Commissie, Vermeend De griffier van de Commissie, Hubert ' Samenstelling: leden:van Dis (SGP), Van Erp (VVD), De Korte (VVD), Tommel (D66), Van Rey (VVD), Vermeend (PvdA), voorzitter, Brouwer (GroenLinks), Melkert (PvdA), Smits (CDA), Reitsma (CDA), Boers-Wijnberg (CDA), ondervoorzitter, Vreugdenhil (CDA), Vriens Auerbach (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Van der Vaart (PvdA), G. de Jong (CDA), Schoots (PvdA), Ybema (D66), A. de Jong (PvdA), Kersten (PvdA), Leers (CDA), Van Heemst (PvdA), Van Dijk (CDA). Plv. leden: Schutte (GPV), Kamp (VVD), Blaauw (VVD), Ter Veer (D66), Linschoten (VVD), De Pree (PvdA), Rosenmöller (Groen Links), Stemerdink (PvdA), Koetje (CDA), Gerritse (CDA), Van de Camp (CDA), Tuin stra (CDA). G H. Terpstra (CDA), Van Traa (PvdA), Leerling (RPF), Paulis (CDA), Van Otterloo (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Vacature PvdA, Vliegenthart (PvdA), Van Houwelingen (CDA), R. van Middelkoop (PvdA), Lansink (CDA) F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

2 1 Kan in grote trekken worden aangegeven in hoeverre gegevens die niet aanwezig waren bij de LUMARA wel aanwezig waren bij de Directie Materieel en/of Directie Economisch Beheer van de Koninklijke Lucht macht öf dat deze gegevens niet verkregen konden worden van de Amerikaanse administratie? De voor het F-16 programma van belang zijnde informatie was aanwezig binnen de Directie Materieel (DMKLu) en de Directie Econo misch Beheer (DEBKLu). Tevens was relevante informatie aanwezig bij het F-16 System Program Office (F-16 SPO), waarover het aldaar werkzame Nederlandse KLu-personeel kon beschikken. De respectieve functionele directeuren brachten mondeling verslag uit binnen de Lucht machtraad (LUMARA) omtrent de voortgang van het project. 2 Waren belangrijke gegevens bekend bij de LUMARA die niet bekend waren bij DGE&F en/of bij bewindslieden? Neen. De DMKLu en DEBKLu hadden regelmatig overleg met de Directeur-Generaal Materieel (DGM) respectievelijk de Directeur-Generaal Economie en Financiën (DGEF) en de bewindslieden. Bij dit overleg vond informatie-uitwisseling doorgaans mondeling plaats. 3 Waarom is de Kamer pas in 1989 op de hoogte gesteld van een herziening in de lange-termijnvisie, als hier in 1985 al toe was besloten (pag. 46)? In november 1985 is door de Luchtmachtstaf een visie opgesteld inzake «KLu-Lange Termijn Planning v.w.b. jachtvliegtuigen». Hoofd aspecten zijn: aanpassing van de wapensystemen en het wapenpakket als gevolg van de ontwikkelingen in de dreiging en in de wapentechno logie en daarnaast grotere nadruk op het vermogen ook bij nacht en bij slecht weer met de F-16 te kunnen opereren. Deze hoofdaspecten zijn in september 1986 aan de Staten-Generaal bekendgesteld via de Memorie van Toelichting bij de Defensiebegroting 1987 (kamerstuk , hoofdstuk X, nr. 1, bladzijde 36 (operationele ontwikkelingen)). In de Memorie van Toelichting bij de Defensiebegroting 1989 (kamerstuk X, nrs. 1-3, bladzijden 70-73) is vervolgens de «Lange Termijn Visie Jachtvliegtuigen» integraal weergegeven. 4 Welke garanties kunnen worden gegeven dat de Directie Economisch Beheer van de Koninklijke Luchtmacht, de Accountantsdienst (AD) van het Ministerie van Defensie en DGE&F voldoende controle zullen kunnen uitoefenen op de financiële aspecten van de «MidLife Update» (MLU) van de Nederlandse F 16's? Basis voor de beheersing van het MLU-project is een eenduidig projectmanagement en een adequate projectadministratie. Binnen de KLu wordt de algemene projectadministratie gevoerd door de betrokken projectmanager van de DMKLu. Hierbij vindt vastlegging plaats van de bestelde en geleverde goederen en diensten. Hiernaast zal door het opstellen van verificatieplannen doorlopend zicht worden gehouden op de relatie tussen het bestelde en het geleverde, alsmede de financiële afdoening hiervan. De financiële projectadministratie wordt gevoerd binnen de DEBKLu. De werkwijze is vastgelegd in een door de LUMARA goedgekeurde beleidsnota m.b.t. projectmanagement binnen de Klu. Op

3 basis van deze projectadministratie vindt informatievoorziening van DEBKLu aan de DGEF plaats. Bovendien worden verplichtingen en uitgaven gevolgd middels de maandstaatprocedure. De Defensie Accountantsdienst (DEFAC) ziet toe op een juiste uitvoering van de administratie. Hiernaast wordt beoogd de Nederlandse controle eveneens te richten op de volgende aspecten: a. Het achteraf mede beoordelen van de door de Amerikaanse overheid afgesloten contracten. Een belangrijke verbetering hierbij is het ter beschikking krijgen van relevante Price and Negotiation Memoranda. Dit is in lijn met de toezegging van de Amerikaanse overheid naar aanleiding van de aanbevelmgen van de werkgroep Foreign Military Sales/DGM. b. Het op basis van het inmiddels gewijzigde Technical Agreement 1 (TA-1), in Nederland zelfstandig uitvoeren van prijscontroles bij de Nederlandse industrie. Daarnaast het op verzoek bijwonen van controles in Amerika van Defence Contracting and Audit Agency (DCAA). c. Het op grond van recentelijk gedane toezeggingen via de Supreme Audit Institutions (SAI) - op grond van nadere afstemming met de Algemene Rekenkamer - invloed uitoefenen op de Amerikaanse controle planning. 5 Voldoet de MLU-projectadministratie inmiddels in alle opzichten aan de DGEF-aanwijzingen? Op basis van door DEFAC gehouden controles is vastgesteld dat de algemene projectadministratie voldoet aan de ter zake gestelde eisen. Naast de financiële aspecten worden alle aspecten (tijd, kwaliteit en produkt) van het materieelproject vastgelegd. De financiële projectadmi nistratie voldoet nog niet voor alle aspecten aan de DGEF-aanwijzingen. De in vraag 4 vermelde beleidsnotitie van de Klu houdt rekening met de door de AR en DEFAC gemaakte opmerkingen. Deze beleidsnotitie zal worden getoetst aan de nieuwe DGEF-aanwijzing over projectadmini stratie, welke op korte termijn van kracht zal worden verklaard. Hierbij zal worden bezien in hoeverre de projectadministratie naar aanleiding van de toets nog aanpassing behoeft. Zie verder ook het antwoord op vraag 4. 6 Kan een specificatie worden gegeven van de inmiddels gerealiseerde ontwikkelingskosten naar de niet onderscheiden produktgroepen uit de leveringsovereenkomst? In het contract van het ontwikkelingsprogramma van de MidLife Update F-16 (MLU), een zgn. Letter of Offer and Acceptance (LOA), is een onderverdeling gemaakt naar produktgroepen en diverse diensten met een initiële raming van de te verwachten kosten. Bij daadwerkelijke betaling aan de hoofdaannemer vindt doorbelasting plaats naar het Nederlandse contract. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, waardoor doorbelasting naar de niet onderscheiden produktgroepen uit de leveringsovereenkomst niet heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan thans geen uitspraak worden gedaan omtrent de gerealiseerde ontwikkelings kosten. 7 Onderschrijven de bewindslieden de conclusie van de ARK dat: a. aanzienlijke financiële verplichtingen zijn aangegaan zonder de staatssecretaris daarvan vooraf in kennis te stellen (pag. 46); b. de CAFEZ/DGEF-voorschriften bij de projectadministratie zijn genegeerd (pag. 47);

4 c. de kostenonderschrijding van 1 miljard gulden niet onmiddellijk ter kennis werd gebracht van de politieke leiding (pag. 49)? a. De conclusie is in principe juist voor zover het deelverplichtingen betreft die deel uitmaken van een - in eerdere besluitvorming - goedge keurd project. Deze handelwijze past binnen de regelgeving. Bij een project, waarbij een LOA met de Amerikaanse overheid de basis vormt, is dit de gebruikelijke procedure. Het contract met de Amerikaanse overheid (de LOA) wordt in het kader van de DMP-procedure, voorgelegd aan en besproken met de bewindslieden. Door middel van een situatie rapport wordt ook het parlement in de besluitvorming betrokken. Als het project is goedgekeurd en de LOA is ondertekend, gaat de Amerikaanse overheid over tot de feitelijke uitonderhandeling met de betrokken bedrijven ter invulling van de in de LOA omschreven behoeften. De individuele contracten en verplichtingen die daaruit resulteren worden vervolgens, voorzover ze overeenkomen met de goedgekeurde project inhoud en passen binnen het totaalbedrag van de LOA, niet meer afzon derlijk aan de bewindslieden voorgelegd. b. De Klu is wat betreft de projectadministratie tot 1987 teruggevallen op de informatie binnen het F-16 System Program Office (SPO). Zonder dat daarmee aan de gewenste projectadministratie werd voldaan, kon echter wel worden voldaan aan de rapportageverplichtingen. In 1986 is een DGEF-aanwijzing verschenen met betrekking tot het onderscheid in exploitatie en investeringen, richtlijnen zoals momenteel vastgelegd in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie en het verder tot ontwikkeling brengen van o.a. het DMP. Bovendien worden thans uitgaven en verplichtingen gevolgd via de maandstaatprocedure. O.a. deze ontwikkelingen hebben binnen DGEF geleid tot een leerproces, leidend tot betere procesbeheersing. Daaromtrent heeft overleg plaats gevonden met de AR en de DEFAC. Dit leerproces heeft geleid tot aanmerkelijke verbeteringen in de projectbeheersing. Daarnaast verwijs ik tevens naar mijn antwoord op vraag 5. c. De conclusie dat de kostenonderschrijding van 1 miljard gulden niet onmiddellijk ter kennis werd gebracht van de politieke leiding wordt dezerzijds niet uit het rapport van de Algemene Rekenkamer (pag. 49) gelezen. Uit het antwoord op vraag 7.a. blijkt dat er geruime tijd kan liggen tussen de initiële raming, zoals opgenomen in de LOA en de feite lijke (definitieve) totale projectuitgaven die het gevolg zijn van de optelsom van alle uitonderhandelde deelcontracten. De onzekerheid die, met name bij de Amerikaanse overheid, bestaat ten aanzien van initiële raming in relatie tot feitelijke juridische verplichting jegens de betrokken fabrikanten, leidt er bovendien toe dat de LOA veelal - met name bij projecten die eenmalig en nieuw zijn - conservatief wordt geraamd. Daarmee wordt bereikt dat de Amerikaanse overheid - in het geval van een FMS-aanschaffing de contracterende partij - geen financiële risico's loopt. Zoals in a. en b. gesteld was de financiële projectbeheersing in die tijd gericht op het beheersen van de bovengrens van de LOA en vond formeel geen gestructureerde informatieverstrekking plaats op onder schrijdingen voortvloeiend uit deelverplichtingen. In het geval van de aanschaf F-16 waren er in 1985 indicaties dat de waarde van de afgesloten contracten significant beneden de initiële LOA-raming zou komen te liggen. Deze verschillen werden door de Amerikaanse overheid door middel van amendments (op de LOA) in 1986/87 bevestigd. Deze verlaging van de LOA-waarde werd in het begrotingsvoorbereidings proces 1987 (intern) en met de voortgangsrapportage over de omvang rijke materieelprojecten (kamerstuk X nr. 14 d.d. 3 december 1986) en de notitie over de prijsontwikkeling F-16 (kamerstuk X nr. 53) bekendgesteld. Het exacte tijdstip van de interne informatiever strekking is echter niet meer vast te stellen.

5 8 Indien een bevestigend antwoord wordt gegeven, heeft de minister (c.q. staatssecretaris) maatregelen in de personele sfeer getroffen tegen de verantwoordelijke Klu-functionarissen? Gelet op het bovenstaande bestond hiertoe geen aanleiding. 9 Was de staatssecretaris voor juni 1987 op de hoogte gesteld van de voorziene kostenonderschrijding van 1 miljard gulden (pag. 49)? Zie hiervoor het antwoord op vraag 7c. 9 Waarom werden modificaties ter vergroting van de operationele inzet baarheid «eerst niet en later wel tot het F 16 project gerekend» (pag 47)? Wat is de huidige stand van zaken hieromtrent? Welke modificaties betreft het hier? Modificaties ter vergroting van de operationele capaciteit en inzet baarheid worden door de Amerikanen aangemerkt als zgn. «Class V»-modificaties. Voor dergelijke modificaties zijn separate LOA's noodzakelijk, waardoor zij geen deel uitmaken van het oorspronkelijke project. Door wijziging van de regelgeving binnen het mulitnationale F-16-programma werd het mogelijk om ook «Class V»-modificaties te financieren uit de F-16 LOA. Hierdoor was het niet noodzakelijk om separate contracten af te sluiten, hetgeen ondermeer heeft geleid tot lagere administratiekosten. Teneinde het inzicht in de programmakosten zo duidelijk mogelijk te houden is besloten om alle modificaties die opgenomen zijn binnen de F-16 LOA ook daadwerkelijk tot de F-16-projectkosten te rekenen. De huidige stand van zaken met betrekking tot het MLU-programma is dat operationele verbeteringen met separate LOA's moeten worden aangevraagd. Dergelijke wijzigingen vallen niet binnen de thans opgestelde projectdefinitie van het MLU-programma. Mocht deze definitie wijzigen dan wordt de Kamer daarvan op de hoogte gesteld. Op welke wijze heeft de minister voldaan aan zijn toezeggingen gedaan in het M.O. d.d. 30 juni jl. m.b.t. het boven water krijgen van de Amerikaanse gegevens ten aanzien van de fmanciële administratie van de F 16-aanschaf? Wanneer krijgt de Kamer nader inzicht in deze gegevens? Hoewel uit het verslag van het mondeling overleg d.d. 30 juni 1993 (Tweede Kamer , X. nr. 69) dezerzijds niet blijkt dat een toezegging is gedaan om Amerikaanse gegevens ten aanzien van de financiële administratie van de F-16-aanschaf boven water te krijgen, zal de Kamer binnen afzienbare tijd door middel van het evaluatierapport F-16 nader worden geïnformeerd. Achten de bewindslieden het gewenst het Technical Agreement 1 zodanig uit te breiden dat een adequate controle op de kostentoedeling tussen de deelnemende landen mogelijk wordt (pag. 51)? Neen. TA-1 regelt de prijscontrole bij de industrie. De verantwoorde lijkheid voor de controle op de toedeling van de kosten tussen de deelne

6 mende landen ligt bij de Amerikaanse controle-instanties. Het is derhalve niet wenselijk om dit aspect te regelen in TA Is de minister (c.q. staatssecretaris) bereid om het DMP-projectover zicht in het vervolg voor de behandeling van de Defensiebegroting aan de Kamer te zenden, conform de aanbeveling van de ARK (pag 49)? In de u op 5 februari 1993 aangeboden derde herziene versie van het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) is in artikel 6 vastgelegd dat het materieelprojecten-overzicht voor de aanvang van enig begrotingsjaar aan het Parlement zal worden aangeboden. In de praktijk betekent dit dat het Parlement voor de behandeling van de begroting van Defensie wordt geïnformeerd. 13 Geven de conclusies van de ARK met betrekking tot de verbeterings programma's F 16, projectbeheer en financiële informatievoorziening de bewindslieden aanleiding het ontwikkelde DMP-concept verder aan te passen opdat: - besluitvorming nationaal en internationaal op de hoogste niveaus plaatsvindt; - de benodigde informatie wordt vertrekt om de kostenontwikkeling van projecten te beheersen; - gegarandeerd kan worden dat bewindslieden door de ambtelijke staf vooraf worden geïnformeerd over aan te gane (financiële) verplichtingen; - de Staten-Generaal niet buitenspel komen te staan en vroegtijdig in het beluitvormingsproces worden betrokken? Ten aanzien van de benodigde informatie is een onderscheid aan te brengen naar voorbereiding enerzijds en uitvoering anderzijds. Het DMP is gericht op projectontwikkeling en is ontworpen voor het hoogste beslissingsniveau, terwijl voor uitvoering en beheersing van de project kosten het begrotingsproces het aangewezen instrumentarium is. De doelstelling van het DMP is, voor een goede beheersing van deze processen, de besluitvormingssystematiek zodanig in te richten dat op relatief snelle, tijdige en volledige wijze inzicht kan worden verkregen in achtergronden, tijdschema, prioriteiten en onderlinge samenhang van beslissingen, alsmede de consequenties daarvan. De vermelde aandachtspunten komen op dit moment reeds in de systematiek van het derde herziene DMP aan de orde. In het DMP wordt de politieke verant woordelijkheid van de bewindspersonen bij materieelvoorzieningspro cessen vorm en inhoud gegeven. Ook is de betrokkenheid van het Parlement zeker gesteld. De uitvoering en de beheersing van de kosten(ontwikkeling) van projecten worden afgedekt door het begro tingsproces waarover de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd. Daarnaast wordt de informatie afgedekt door de rapportage Grote Materieelpro jecten. Wijzigingen in het financiële niveau of behoefte die blijken uit deze rapportage kunnen aanleiding zijn om de bewindslieden en de Staten-Generaal te informeren. Ik ben dan ook van mening dat het begrotingsproces en de DMP-procedure goed werken. Afgezien van een herziene aanwijzing «uitvoering materieelprojecten» bestaat er mijner zijds geen reden tot verdere aanpassing aangezien tekortkomingen uit het verleden thans uitgesloten worden geacht. 14 Kan een nadere indicatie worden gegeven of en zo ja in welke omvang over het geheel van het tot nu toe gerealiseerde F 16-project sprake is van over of onderschrijding tot de aanvankelijke raming?

7 Een strikte vergelijking van raming en realisatie is moeilijk te maken. Belangrijke redenen hiervoor zijn: - het in de loop van de tijd verder ontwikkelen en strakker hanteren van de projectdefinitie. Gelet op de lange looptijd van het project is dit mijns inziens niet uitzonderlijk. - ramingen zijn opgemaakt in verschillende prijspeilen en realisatie geschiedt in verschillende valuta-eenheden, koersen en afdekking hiervan. Voor een meer uitgebreid inzicht in deze problematiek alsmede de ontwikkeling van de projectkosten F-16 verwijs ik gaarne naar mijn prijs notitie d.d. 12 november 1990 (kamerstuk X, nr. 12) Wel kunnen een aantal indicaties worden gegeven: 1e De «kale» vliegtuigprijs. In het Memorandum of Understanding (MOU) is een «not-to-exceed price» van het vliegtuig vastgelegd. Op basis van pnjspeil 1975 mocht de vliegtuigprijs van de initiële aanschaf niet meer bedragen dan $ 6,1 miljoen per stuk. Tijdens de begin september 1993 gehouden verga dering van de SAI is van Amerikaanse zijde meegedeeld dat de actuele vliegtuigprijs op dit moment $ 5,8 miljoen (prijspeil 1975) per stuk bedraagt. 2e LOA's Gekeken kan worden naar de totale waarde van de LOA's van de initiële en de vervolgaanschaf. Ten opzichte van de oorspronkelijke waarde in lopende prijzen van totaal $ 3,1 miljard voor beide LOA's (totale kosten wapensystemen F-16 incl. ondersteunende apparatuur en reservedelen), wordt naar verwachting een bedrag van $ 93,9 miljoen niet gerealiseerd. Dit bedrag is dan ook niet meer in de Klu-begroting opgenomen. Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de totale projectkosten binnen de oorspronkelijke raming zullen blijven. 15 Zal dit jaar het document DMP-projectenoverzichten wel voorafgaand aan de begrotingsbehandeling Defensie aan de Kamer worden aange boden? Zo neen, waarom niet? Zie hiervoor antwoord van vraag Is op grond van de periodieke voortgangsrapportages aan het Comité Plannen en de LUMARA vanaf 1990 ooit beleidsmatig ingegrepen in de kostenontwikkeling? Zo ja, kan dit worden geïllustreerd? Ja. Begin 1990 heeft een uitgebreide screening van de beide F-16 LOA's plaatsgevonden, waarbij een verlaging van de LOA van de vervolg aankoop mogelijk was. Dit voorstel is door de LUMARA geaccordeerd. 17 Welke controle-procedures zijn voorzien in het contract 1976? Zoals bij Amerikaanse overheidsaankopen (FMS) gebruikelijk is, vindt de controle plaats door de Amerikaanse controle-instanties. Hiernaast wordt op grond van het TA 1, dat voortvloeit uit het MOU F 16, de prijs controle op nationale subcontractors door de nationale controle-instanties, i.c. voor Nederland door DEFAC, uitgevoerd. De controle vindt plaats op verzoek van de Amerikaanse overheid.

8 18 Welke procedure is daarin overeengekomen indien twijfels of bezwaren rijzen met betrekking tot de naleving van het overeenge komene? Er is geen specifieke procedure vastgesteld. Zoals gebruikelijk bij FMS-aanschaffingen vindt beoordeling van het overeengekomene onder meer plaats door de Department of Defence Inspector General (DOD/IG) en door DCAA. Hiernaast hebben de Europese controle-instanties, belast met prijscontroles bij nationale industrieën, zich verenigd in de Audit Conference waarin de gemeenschappelijke controleproblemen worden geïnventariseerd en gecoördineerd. Bovendien is voor het F-16-project een Steering Committee opgericht evenals een SPO F-16. Met name het Steering Committee en de hieronder ressorterende Subcommittees zijn betrokken bij de naleving en sturing van het overeengekomene. Ook kunnen de betrokken rekenkamers, verenigd in de SAI, hierbij met medewerking van de Amerikaanse Rekenkamer (General Accounting Office/GAO) richting geven aan de controle. 19 Waarom wordt de afsluiting van de definitieve afrekening niet voorzien vóórapril 1997? Voor het oorspronkelijke programma en diverse vervolgaankopen, ook aan landen buiten het F-16-consortium, zijn meerdere contracten gebruikt. Zolang op verschillende contracten nog afleveringen plaats vinden kan niet tot definitieve afsluiting worden overgegaan. Inmiddels is het overgrote deel van de contracten niet meer actief en is gestart met het «reconciliation» proces. Door het F-16 SPO is enige jaren geleden een Case Closure Working Group opgericht, waarbinnen de voortgang van de definitieve afrekening wordt gecoördineerd. De Klu is hierin verte genwoordigd. Binnen dit forum zijn maatregelen getroffen om deze zaak te bespoedigen. Voorshands wordt ervan uitgegaan dat definitieve afsluiting wordt gerealiseerd in Zijn tijdens de F-16 SAI-conferentie in juni '92 nadere conclusies getrokken omtrent de behoefte aan additionele (controle) informatie over de uitvoering van de overeenkomst 1976? Neen. Door de ervaringen met eerder door de SAI geïnitieerde onder zoeken werd besloten de controle-inspanning primair te richten op het nieuwe MidLife Update programma F-16 (MLU F-16). De SAI blijft op grond van eerdere afspraken periodiek geïnformeerd over de afwikkeling van het F-16-programma inclusief de stand van zaken m.b.t. de case closure. 21 Welke toezeggingen zijn van Amerikaanse zijde verkregen over grotere betrokkenheid van de AD bij de Amerikaanse administratie? Zie hiervoor antwoord tweede deel vraag Zijn nadere stappen voorzien om te kunnen komen tot een adequate controle op de kostentoedeling tussen de deelnemende landen? Zoja, welke? Zo neen, waarom niet? 8

9 De kostentoedeling tussen de deelnemende landen aan het MLU-programma wordt geregeld in TA-16 «Financial Procedures for F-16 Midüfe Update Program». Hierin is ondermeer het dagelijks toezicht geregeld op het verloop van het MLU-programma door Klu-medewerkers op het F-16 SPO. Voorts wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4 m.b.t. de verbeterde projectadministratie. Op grond van gedane toezeggingen wordt beoogd via de SAI-conference aspecten met betrekking tot kostenverdeling tussen de deelnemende landen door DOD/IG te laten beoordelen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22655 Juniverslag 1992 van de Algemene Rekenkamer Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 november 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23199 Vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 Nr. 9 EIIMDVERSLAG Vastgesteld 28 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag

Resultaten verantwoordingsonderzoek De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag 2016 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 De Koning (I) Rapport bij het jaarverslag Inhoud 1 Conclusies 2 Feiten &

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 1 december 2008 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 830 Materieelprojecten Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 451 Panama Papers Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 733 Beleidsbrief Defensie Nr. 130 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 mei 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

2016D Lijst van vragen

2016D Lijst van vragen 2016D21614 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Defensie

Nadere informatie

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën, Organisatie- en mandaatbesluit SG-cluster Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2014 De secretaris-generaal, Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid I VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858. Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858. Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858 Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013 Agendapuntnr. 7 AB-vergadering 6-12-2012 Besluit 1. Ten aanzien

Nadere informatie

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) Rapport bij het jaarverslag 2017 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Overige Hoge Colleges

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 830 Materieelprojecten Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 Nr. 86 BRIEF VAN

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 53 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

2. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali

2. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali Den Haag, 10 Voortouwcommissie: Herziene agenda i.v.m. wijziging tijdstip (vanwege plenaire agenda) en toevoeging agendapunt 11 vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): FIN i.v.m. agendapunt 10

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Voordracht 49. Haarlem, 25 mei 2000

Voordracht 49. Haarlem, 25 mei 2000 Voordracht 49 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: Afwikkeling verkoop UNA Bijlagen: - ontwerp-besluit - concept-statuten Stichting Afwikkeling UNA - concept Nadere Overeenkomst Inleiding Bij besluit van 5

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Staten-Generaal (IIA)

Staten-Generaal (IIA) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Staten-Generaal (IIA) Rapport bij het jaarverslag 2017 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Staten-Generaal (IIA) Rapport bij het jaarverslag Vooraf De Algemene

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Organisatie- en mandaatbesluit projectdirectie Vastgoed Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 mei 2010 De plaatsvervangend secretaris-generaal; Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1992 Nr.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 26 399 Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten Nr. 13 BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Den

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 72

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) voor het jaar 1994 Nr. 54 BRIEF

Nadere informatie

REGELING GROTE PROJECTEN... 2

REGELING GROTE PROJECTEN... 2 Inhoudsopgave REGELING GROTE PROJECTEN... 2 HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK II. AANWIJZING GROOT PROJECT... 3 Artikel 2. Voorstel tot aanwijzing groot project...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 466 Geluidszones rond Schiphol Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 juni

Nadere informatie

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014) Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014) Opgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; opgave Wonen en Rijksdienst (WenR)) Aanpak van ICT door het rijk (21 maart 2013)

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek Gemeentefonds (B) Rapport bij het jaarverslag

Resultaten verantwoordingsonderzoek Gemeentefonds (B) Rapport bij het jaarverslag Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 Gemeentefonds (B) Rapport bij het jaarverslag 2016 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 Gemeentefonds (B) Rapport bij het jaarverslag Inhoud 1 Conclusies 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 007 Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 2 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie