Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011"

Transcriptie

1 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011

2

3 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap naar Duits recht, met zetel te Düsseldorf, Duitsland, Victoriaplatz 2, bezit 1 aandeel van ERGO Insurance NV. ERGO International AG, een vennootschap naar Duits recht, met zetel te Düsseldorf, Duitsland, Victoriaplatz 2, bezit aandelen van ERGO Insurance NV. Er bestaat geen formeel ondersteuningsengagement vanuit ERGO International ten voordele van ERGO Insurance NV. Elke ERGO vennootschap dient per kwartaal echter gedetailleerde rapportering aan te leveren (zie onderstaande lijst) waaruit onder andere de financiële gezondheid dient te blijken. Indien één van de vennootschappen een kapitaalbehoefte heeft, kan hierover gecommuniceerd worden naar ERGO International AG. Deze communicatie dient een omschrijving, motivatie en becijfering van de kapitaalsbehoefte te bevatten. De beslissing tot verhoging van kapitaal wordt op basis van dit document voorbereid door de financiële dienst van ERGO International AG en de eigenlijke beslissing wordt dan genomen op directieniveau van de ERGO groep. Zo heeft ERGO Insurance NV in 2007 een kapitaalsverhoging en in 2008 een achtergestelde lening verkregen. Dit om de solvabiliteit van ERGO Insurance NV te versterken. Indien een crisissituatie zou ontstaan ten gevolge van ondeugdelijk bestuur, dienen op dat niveau maatregelen te worden getroffen teneinde terug te keren naar een rendabele ondernemingstoestand. Aangezien ERGO International AG een groot aandeel heeft in ERGO Insurance NV, is het belangrijk dat ERGO Insurance NV goed functioneert. Daarom bestaan er verschillende functionele rapporteringslijnen naar ERGO International AG. Hieronder een niet exhaustieve lijst van rapporten die worden verstrekt vanuit de ERGO Insurance NV onderneming: Kwartaal- en jaarresultaten met commentaar Kostenrapport (oplevering per kwartaal) Investment report (oplevering per kwartaal) Verkoopsrapport (oplevering per kwartaal) Rapport met Key Figures Claims rapport (oplevering per kwartaal) Personeelsrapport (oplevering per kwartaal) Risicorapport (oplevering per kwartaal) Actuarieel rapport (jaarlijkse oplevering) Market Consistent Embedded Value rapport (jaarlijkse oplevering) Capital Endownment rapport (jaarlijkse oplevering) Solvency report (oplevering per kwartaal) Peer group analyse (jaarlijkse oplevering) Compliance report (jaarlijkse oplevering) Munich Re (De) 100% ERGO Versicherungsgruppe AG (De) 100% ERGO International AG (De) 100% ERGO Insurance NV (Be)??% ERGO Insurance sa (ook handelend onder de handelsnaam ERGO) (Lu) ERGO Partners NV (ook handelend onder de handelsnaam ERGO Pro) (Be)

4 4 2. Groepstructuur 2.1. Structuur België Verzekeringsonderneming toelatingsnummer NBB 0735 RPR (ook handelend onder de handelsnamen ERGO en ERGO Life) 99,98% Nederland ERGO Partners nv Distributievennootschap Toelatingsnummer FSMA: 32985A RPR (ook handelend onder de handelsnaam ERGO Pro) Vestiging AFM KVK Vrije dienstverlening Luxemburg Vestiging (bijkantoor) RC B ERGO Insurance is een vennootschap die de juridische vorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap (nv). De vennootschap is gemachtigd onder codenummer 0735 om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen en is geregistreerd in het rechtspersonenregister met het nummer RPR Voor de distributie van haar producten werkt ERGO Insurance NV samen met een netwerk van zelfstandige makelaars en met de tussenpersonen en agenten van haar verzekeringsbemiddelaar HMI Partners nv, ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als verzekeringsagent onder inschrijvingsnummer NBB en geregistreerd in het rechtspersonenregister met het nummer RPR Vanuit haar hoofdzetel in België biedt ERGO Insurance NV, met lokale ondersteuning ter plaatse, haar producten aan in de drie Benelux landen. In het Groothertogdom Luxemburg is ERGO Insurance NV in het kader van het vestigingsrecht via een bijkantoor aanwezig, in Nederland in het kader van de vrije dienstverlening. Het bijkantoor is in het handelsregister van Luxemburg ingeschreven onder het nummer B In Nederland is HMI Partners nv ingeschreven als bemiddelaar in het register van de financiële dienstverleners onder inschrijvingsnummer AFM en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel Rivierenland onder het nummer Personeel Het personeelsaantal bedroeg dd. 30/06/2011, 179 (exclusief bruggepensioneerden). 3. Bestuurs- en Directieorganen Onder dit punt wordt het beleid voor de samenstelling en de werking van de bestuursorganen beschreven, alsook de concrete samenstelling ervan Raad van Bestuur Beleid voor de samenstelling van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur wordt voor de meerderheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders en bestaat uit minstens drie personen. Het aandeel nietuitvoerende bestuurders dient steeds hoger of gelijk aan het aantal bestuurders te zijn. Hun mandaat loopt voor een periode van zes jaar en kan nadien bij beslissing van de Algemene Vergadering verlengd worden. De NBB wordt vooraf geraadpleegd over de aanstelling van de bestuurders en over de beëindiging van hun functie. Deze bestuurders mogen slechts worden benoemd of ontslagen na eensluidend advies van de NBB. De voorzitter van de Raad wordt gekozen door de Raad van Bestuur uit de bestuurders die geen lid zijn van het Directiecomité.

5 De Raad van Bestuur is dus samengesteld uit de uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité (die nooit de meerderheid mogen hebben in de raad van bestuur), de niet-uitvoerende bestuurders en een niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder Bezoldigingsbeleid Effectieve leiders Voor het bezoldigingsbeleid van het Directiecomité verwijzen wij naar punt Niet-uitvoerende leiders De bezoldiging van de raad van bestuur bestaat uitsluitend uit een door de algemene vergadering vastgesteld presentiegeld of een vaste bezoldiging en, in voorkomend geval, uit statutaire tantièmes. De mandaten van de niet-uitvoerende bestuurders van ERGO Insurance NV zijn thans onbezoldigd met uitzondering van de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder Concrete samenstelling De Raad van Bestuur van ERGO Insurance NV is samengesteld uit volgende personen: Dr. Johannes Lörper Jürgen Schmitz, José Ferrer (niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder), Thomas Biermann (niet-uitvoerend bestuurders), Jean-Marie Bollen en Philippe Lison (uitvoerend bestuurders, leden van het Directiecomité) Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn tot realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is. Naast het uitoefenen van de bevoegdheden die door de wet of de statuten worden voorgeschreven, heeft de Raad van Bestuur tot taak enerzijds het algemene beleid van de verzekeringsonderneming te bepalen en anderzijds een daadwerkelijk toezicht uit te oefenen op haar beheer en haar bedrijfspositie. De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van de verzekeringsonderneming hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van het Directiecomité dat ter zake voorstellen mag formuleren en dossiers mag voorbereiden die de Raad in staat moet stellen op dit vlak zijn rol te vervullen. Het algemene beleid omvat de definitie van de strategische krachtlijnen voor de verzekeringsonderneming, de goedkeuring van projecten en begrotingen, belangrijke structuurhervormingen en de definitie van de relaties tussen de verzekeringsonderneming en haar aandeelhouders. De Raad van Bestuur staat in voor het toezicht op het verzekeringsbedrijf en het beheer door het Directiecomité. 5 De Raad van Bestuur beschikt ter zake over een ruim onderzoeksrecht. Om de Raad van Bestuur in staat te stellen zijn taak te vervullen zowel inzake het algemene beleid als inzake toezicht, zal hem door het Directiecomité geregeld verslag worden uitgebracht. De Raad kan ook op elk ogenblik aan het Directiecomité of aan de revisor bijzondere verslagen vragen over alle aspecten van het verzekeringsbedrijf die een belangrijke invloed kunnen hebben op het vennootschapsleven; de Raad en de voorzitter van de Raad kunnen zich alle dienstige inlichtingen of stukken doen verstrekken en elke controle laten uitvoeren. Concreet behelzen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur alle bevoegdheden, behalve deze die werden overgedragen aan het Directiecomité (zie verder). In principe heeft de Raad van Bestuur twee geplande vergaderingen per jaar. Op elke zitting worden hangende thema s/problemen besproken en wordt een reflectie gemaakt van de werking van de onderneming. Bijkomende vergaderingen ter bespreking van specifieke behoeftes van de onderneming, kunnen op ieder tijdstip worden belegd. De zittingen van de Raad van Bestuur worden belegd op initiatief van de voorzitter. De Raad van Bestuur moet worden bijeengeroepen op verzoek van twee bestuurders. Van de zittingen wordt een verslag opgesteld, dat door alle leden van de Raad van Bestuur ondertekend wordt. Het verslag is aanvaard, wanneer ten laatste op de volgende vergadering geen opmerkingen ingediend zijn Directiecomité Beleid voor de samenstelling van het Directiecomité Het Directiecomité bestaat uit ten minste twee personen die in een positie zijn om een daadwerkelijke wederzijdse controle (vier-ogen principe) op elkaar uit te oefenen. De leeftijdsgrens voor de leden van het Directiecomité wordt bij de aanvang van hun mandaat door de Raad van Bestuur vastgesteld. Hiervoor kan geen concreet getal aangeduid worden maar het dient duidelijk te zijn dat de kandidaten voldoende jaren ervaring dienen te hebben om een soortgelijke functie te kunnen uitoefenen. Het Directiecomité van de onderneming wordt gevormd uit de leden van de Raad van Bestuur, waaruit volgt dat alle leden bestuurder zijn. Alle leden van het Directiecomité hebben steeds de hoedanigheid van bestuurder. Leden niet-bestuurder zijn er niet.

6 Bij de selectie van de bestuurders dient er rekening te worden gehouden met een zekere diversiteit van hun kennis en ervaring. Er dient voldoende deskundigheid en ervaring aanwezig te zijn ten opzichte van de aard, omvang, complexiteit en risicoprofiel van de onderneming. De leiders moeten gezamenlijk en individueel het gepaste profiel hebben om de onderneming te leiden. Ze moeten betrouwbaar zijn en mogen geen veroordelingen hebben opgelopen en/of getroffen zijn door een beroepsverbod wegens overtreding van de wetsbepalingen opgesomd in de toezichtwetten. Dit alles moet een gezond en voorzichtig beheer van de onderneming waarborgen. Alle voorgaande competenties worden getoetst onder andere door middel van een rapportering aan de NBB, vóór benoeming, dewelke op basis van dit document een advies zal uitbrengen over de kandidaat. Op grond van dit advies zal de uiteindelijke beslissing worden gebaseerd. De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden door de Raad van Bestuur benoemd op voorstel van het Directiecomité. Bij de benoeming wordt steeds het advies van de NBB ingewonnen, waarop de uiteindelijke beslissing wordt gebaseerd Bezoldigingsbeleid De onderneming heeft reeds binnen de Raad van Bestuur een Remuneratiecomité opgericht dat is samengesteld uit bestuurders die geen lid zijn van het Directiecomité. Het Remuneratiecomité legt de vaste en variabele bezoldiging vast van de leden van het Directiecomité. Voor het gedeelte van de bezoldiging dat verbonden is met individuele prestaties of met de resultaten van de onderneming, worden relevante kwalitatieve en kwantitatieve criteria gehanteerd. Het Remuneratiecomité is verantwoordelijk voor het vastleggen van en de controle op deze criteria. De bezoldiging geldt voor alle functies die de leden van het Directiecomité bij de onderneming uitoefenen en voor hun functies en mandaten in vennootschappen in wier kapitaal de verzekeringsonderneming deelneemt. Op het niveau van de groep (Munich Re, Ergo) wordt thans nagegaan welke regels op de effectieve leiders van de dochteronderneming van toepassing zullen zijn. Voor de groep gelden reeds criteria die gericht zijn op de creatie van lange termijnwaarde en het vermijden van prikkels voor het aangaan van onverantwoorde risico s. Op dit moment is dus nog niet volledig duidelijk in hoeverre ERGO Insurance NV deze criteria eveneens al dan niet integraal dient over te nemen, b.v. inzake de wachtperiodes voor de uitbetaling van variabele vergoedingsbestanddelen, en in hoeverre hiervoor een hernegociatie van bestaande contracten zal nodig zijn. 6 Voor de andere functies wordt een basisdocument voorbereid door onze Human Resources afdeling met als doelstelling: het voorzien in een globaal kader waarbinnen het voorzien, het plannen, het organiseren, volgen, registreren en opvolgen van alle elementen van een loonbeleid omschreven worden; voorzien in een loonbeleid dat een vergoeding voorziet in overeenstemming met marktwaarde, competenties, bijdrage; algemene regels bepalen die voorkomen dat de loonvorming leidt tot beslissingen die niet overeenstemmen met de belangen en de doelstellingen van het bedrijf; voorzien in de principes zoals vermeld in de circulaire NBB_2009_34 dd. 26 november 2009 aanbeveling inzake behoorlijk beloningsbeleid van financiêle instellingen. een algemeen loonkader hebben dat beantwoordt aan de richtlijnen van de moedermaatschappij terzake. Dit document werd goedgekeurd op het Directiecomité van 6 juli Concrete samenstelling Het Directiecomité werd in 2008 opgericht overeenkomstig artikel 19b van de statuten en bestaat uit Dhr. Jean Marie Bollen (voorzitter) en Dhr. Philippe Lison Werking van het Directiecomité Een Directiecomité is een adequaat middel om een duidelijke scheiding tot stand te brengen tussen de verschillende bestuursfuncties, namelijk managementfunctie, toezichtfunctie en beleidfunctie. Het Directiecomité bevordert de effectiviteit van het vier-ogen toezicht en de collegialiteit in de besluitvorming over het leiden van de ondernemingsactiviteit. De effectieve leiding van de verzekeringsonderneming valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het Directiecomité. Dit beheer geschiedt zonder enige inmenging van buitenaf, dit in het kader van het door de Raad van Bestuur uitgestippelde algemene beleid. De bevoegdheden van het Directiecomité werden bepaald in een bijeenkomst van de Raad van Bestuur op 23 september 2008, waar het Directiecomité tevens werd opgericht. Onderstaande een overzicht van deze bevoegdheden. Het Directiecomité staat autonoom in voor de effectieve leiding en het dagelijks bestuur van het verzekeringsbedrijf. Dit beheer geschiedt zonder enige inmenging van buiten uit, in het kader van het door de Raad van Bestuur uitgestippelde algemene beleid. Het directiecomité oefent de bestuursbevoegdheden uit die de raad van bestuur aan

7 het directiecomité heeft gedelegeerd. Deze bevoegdheden kunnen geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op andere handelingen die wettelijk aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur draagt de volgende bevoegdheden over aan het Directiecomité: Het uitoefenen van de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur. Deze bevoegdheden omvatten, onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is: - Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de onderneming door het vervullen van alle daden van gewone aard die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de onderneming en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. - De onderneming rechtsgeldig verbinden voor alle akten en documenten van dagelijks bestuur en de dagelijkse briefwisseling; alle brieven, zendingen en pakken, al dan niet aangetekend of met aangegeven waarde, vanwege de posterijen, de spoorwegen en alle besteldiensten, in ontvangst nemen en er geldige decharge voor verlenen; ondertekenen van alle verzekeringsbescheiden en financiële bewijsstukken, zoals verzekeringspolissen, bijvoegsels en kwitanties voor de regeling van schaden aan verzekerden; ondertekenen van alle hypothecaire leningen; aanwerven en ontslaan van personeelsleden, ondertekenen van makelaars- en bemiddelaarcontracten, bedienden- en inspecteurscontracten. - De onderneming vertegenwoordigen tegenover de posterijen, het bestuur der postcheques, de belastingsadministraties, het handelsregister, de openbare besturen en de instellingen van Sociale Zekerheid; verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van deze instellingen; alle documenten en administratieve bescheiden ter zake ondertekenen en, in het algemeen, elke handeling vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen; ondertekenen van inschrijvingen en wijzigingen van inschrijvingen in het handelsregister en bij de dienst voor de inschrijving van voertuigen; ondertekenen van overeenkomsten met banken en de besturen van post en telefonie. - De onderneming vertegenwoordigen bij alle professionele en beroepsorganisaties. - De onderneming vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden. - De onderneming vertegenwoordigen bij haar dochters en bij de vennootschappen in wier kapitaal zij deelneemt. - Het uitoefenen van alle rechtsgedingen en rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verdedigende partij voor de bevoegde rechtbanken; advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de onderneming in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle 7 gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten, voor zover deze het kader van het dagelijks bestuur niet overschrijden. - Het onderhandelen, ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, contracten, bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, diensten, goederen, producten en benodigdheden van of voor de onderneming. - Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en decharge voor verlenen; alle bankrekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; alle sommen betalen die de vennootschap is verschuldigd. - Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur uit te voeren. De meest uitgebreide bevoegdheden inzake de uitwerking en uitvoering van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierna vermelde materies, voor zover deze bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken van het algemeen en strategisch beleid bepaald door de raad van bestuur en niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de raad van bestuur overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen: - Productontwikkeling; - Marketing en distributie; - Samenwerking met partnerondernemingen - Logistiek en informatica; - Boekhoudkundige, financiële en fiscale aangelegenheden; - Juridische aangelegenheden; - Toelatingen en vergunningen; - Human resources. De publicatie van persberichten en de neerlegging van de jaarrekening. Het uitoefenen van andere bevoegdheden en taken die de Raad van Bestuur in specifieke gevallen aan het Directiecomité toevertrouwt. Voor handelingen die een verbintenis inhouden voor de onderneming, is steeds de handtekening van twee leden van het directiecomité vereist (vier-ogen-principe). Voor bepaalde daden van het dagelijks bestuur van de onderneming, alsook voor de vertegenwoordiging daarvan, kan het Directiecomité volmacht geven aan één of meerdere directeurs, procuratiehouders en andere volmachtdragers, al dan niet samen met een lid van het Directiecomité optredend of samen handelend; voornoemden mogen optreden binnen de perken te bepalen door het Directiecomité.

8 De Raad van Bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het Directiecomité. Zij kan op elk moment de aan het directiecomité overgedragen bevoegdheden terugnemen. De handelingen en aangelegenheden waarvoor een voorafgaande machtiging vereist is, zijn in het reglement van interne orde vastgelegd en geregeld. Tegen eind 2011 zal een vast agendapunt van de Raad van Bestuur erin bestaan dat deze laatste wordt ingelicht over de beslissingen van de effectieve leiding. Binnen de ERGO groep werd in 2010 een International Steering System geïmplementeerd. Het systeem laat ERGO toe een degelijk toezicht te houden op haar dochterondernemingen. Het handboek, horende bij dit systeem, documenteert voor zestien kernprocessen (waaronder productontwikkeling, underwriting, risk management, accounting, controlling, ) bevoegdheden op ondernemingsniveau en alle handelingen en aangelegenheden waarvoor escalatie naar en bespreking op groepsniveau vereist zijn. Ook de manier waarop dit dient te gebeuren, staat gedocumenteerd. Kortom, dit systeem bestaat uit een volledige set van processen, procedures en guidelines die gevolgd dienen te worden door ERGO Insurance NV teneinde ERGO International AG toe te laten degelijke opvolging van haar dochteronderneming uit te voeren. Bijlage 2 bevat ter informatie een overzicht van de kernprocessen en de belangrijkste richtlijnen die dienen te worden gevolgd door ERGO Insurance NV. Het Directiecomité vormt een college. De taken kunnen onder de leden verdeeld worden maar deze taakverdeling doet geen afbreuk aan hun collegiale verantwoordelijkheid. De taakverdeling maakt het mogelijk om de mogelijke belangenconflicten die voortvloeien uit de verschillende activiteitsdomeinen passend te beheren. De leden zijn loyaal ten aanzien van de genomen beslissingen. Deze beslissingen worden genotuleerd en intern meegedeeld aan de medewerkers van de onderneming voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken die hun zijn opgedragen, dan wel voor de goede werking van de onderneming. De leden dienen voldoende tijd te nemen om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de uitoefening van externe functies toegelaten is maar onder bepaalde voorwaarden vermeld in een beleidsdocument goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 juli Dit document stelt dat de uitoefening van externe functies dient goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur en geen invloed mag hebben op de beschikbaarheid die voor de uitoefening van de bestuurderstaak binnen het Directiecomité vereist is. Ook wordt van alle effectieve leiders verwacht dat ze alle daden, standpunten of belangen vermijden die strijdig 8 zijn met de belangen van ERGO Insurance NV. Indien ze met een conflict geconfronteerd worden, dienen ze dit te melden aan de Raad van Bestuur. Ter voorkoming van belangenconflicten dienen volgende regels te worden nageleefd: ERGO Insurance NV mag de vennootschap waarin de effectieve leider een externe functie uitoefent enkel diensten verlenen tegen normale marktvoorwaarden De betrokken effectieve leider mag noch in ERGO Insurance NV, noch in de vennootschap waarin hij een externe functie uitoefent, invloed uitoefenen op of tussenkomen bij de beraadslagingen en de stemming omtrent de dienstverlening door ERGO Insurance NV aan deze vennootschap. De externe functies dienen openbaar gemaakt te worden in het jaarverslag. Deze openbaarmaking slaat enkel op de externe functies uitgeoefend bij ondernemingen die geen deel uitmaken van de groep waarvan ERGO Insurance NV deel uitmaakt. Ook externe functies bij instellingen voor collectieve belegging, patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen moeten niet openbaar gemaakt worden. Concreet oefenen de effectieve leiders (met name Dhr. Bollen en Dhr. Lison) geen externe functies als dusdanig uit. Daardoor werken ze permanent voor ERGO Insurance NV en maken ze als dusdanig voldoende tijd vrij om hun functie uit te oefenen Gespecialiseerde comités Beleid voor de samenstelling en werking van een gespecialiseerd comité De instelling van onderstaande comités mag de rol van de Raad van Bestuur niet uithollen. De besluitvorming blijft berusten bij de Raad van Bestuur die collegiaal zijn bevoegdheden uitoefent. Bureau van de Raad De verzekeringsonderneming kan in de Raad van Bestuur een bureau oprichten voor het voorbereiden van de beraadslagingen. Zulk bureau is geen beslissingsorgaan en mag evenmin een afzonderlijk machtsorgaan vormen dat zich in de plaats stelt van de Raad van Bestuur of het Directiecomité. Indien een verzekeringsonderneming een bureau van de Raad wil oprichten, dient zij de NBB te informeren over de samenstelling en de rol van dit bureau. Auditcomité Volgens Mededeling NBB_2009_22 dd. 25 mei 2009 dient een verzekeringsonderneming een Auditcomité op te rich-

9 ten indien een aantal kwantitatieve grenzen overschreden worden: Gemiddeld aantal werknemers hoger dan 250 Balanstotaal groter dan 43 miljoen EUR Jaarlijkse netto-omzet groter dan 50 miljoen EUR Indien twee van de drie grenzen overschreden worden, dient een Auditcomité te worden opgericht. Het Auditcomité binnen ERGO Insurance NV werd opgericht op de zitting van de Raad van Bestuur van 2 december Het charter werd opgesteld conform onderstaande principes. De wet vereist dat het Auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders van het wettelijk bestuursorgaan. Ten minste één lid van het comité is een onafhankelijk lid van het wettelijk bestuursorgaan en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en/ of audit. Bovendien beschikken de leden van het Auditcomité over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de betrokken financiële instelling en op het gebied van boekhouding en audit. De criteria van onafhankelijkheid waaraan de onafhankelijke bestuurder moet voldoen zijn vastgelegd in het artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en luiden als volgt: De onafhankelijke bestuurder mag gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het Directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend. De onafhankelijke bestuurder mag niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerende bestuurder in de Raad van Bestuur hebben uitgeoefend, en dit tijdvak mag niet langer zijn dan twaalf jaar. De onafhankelijke bestuurder mag gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2 van de wet dd. 20 september 1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven) van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap. De onafhankelijke bestuurder mag geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechterlijke aard ontvangen of ontvangen hebben van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan. 9 De onafhankelijke bestuurder mag geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap en indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10% vertegenwoordigen dan mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijk rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap of mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan. In geen geval mag hij een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt. De onafhankelijke bestuurder mag geen zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt. De onafhankelijke bestuurder mag in de voorbije drie jaar voor zijn benoeming geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige commissaris van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon. De onafhankelijke bestuurder mag geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen. De onafhankelijke bestuurder mag geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het Directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel uitoefenen of die zich in een van de andere, in bovenstaande punten beschreven, gevallen bevinden.

10 De bevoegdheden van het Auditcomité worden ook geregeld bij wet: artikel 526bis, 4 van het Wetboek der Vennootschappen geeft hiervan een niet exhaustieve opsomming: Monitoring van het financiële verslaggevingproces Monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap Indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid Monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening Beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap. Het Auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt. Remuneratiecomité De verzekeringsonderneming heeft binnen de Raad van Bestuur een remuneratiecomité opgericht dat is samengesteld uit bestuurders die geen lid zijn van het Directiecomité. Dit comité vervult de taak van de Raad van Bestuur met het oog op bestuursvergoeding alsook de regeling met betrekking tot de prestatiegeoriënteerde vergoeding. Het comité is verantwoordelijk voor de vastlegging en regelmatige bewaking van de vergoeding alsook van de prestatiecriteria voor de bonusbetalingen aan de bestuursleden. Dit houdt in dat het comité een jaarlijkse inzage dient uit te voeren en een akkoord dient te bereiken over de ondernemingsdoelen die relevant zijn voor de vergoeding van de bestuursleden en over de jaarlijkse prestatiedoelen; het comité de prestaties van de bestuursleden dient te beoordelen in het licht van deze doelen; het comité alle contracten met bestuursleden dient goed te keuren. Het remuneratiecomité komt jaarlijks samen. Ad-hoc samenkomsten kunnen, indien nodig, georganiseerd worden Concrete samenstelling van de gespecialiseerde comités binnen ERGO Insurance NV Bureau van de Raad ERGO Insurance NV beschikt niet over een Bureau van de Raad. Remuneratiecomité Het remuneratiecomité bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en de, voor de onderneming verantwoordelijke, regional manager van ERGO International AG. Auditcomité Het Auditcomité binnen ERGO Insurance NV werd opgericht op de zitting van de Raad van Bestuur van 2 december Het charter werd opgesteld conform bovenvermelde principes. 4. Sleutelfuncties 4.1. Staffuncties De leiding van de groep kan blijken uit het organogram (laatste versie dd. 01/04/2011) in bijlage 1. De personen die de sleutelfuncties uitoefenen, behoren niet tot de leden van het Directiecomité Onafhankelijke controlefuncties Interne Audit De interne audit functie wordt ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur, waargenomen door de interne revisie van de moedermaatschappij ERGO Versicherungsgruppe AG onder de leiding van De Heer Viggen. De interne audit opereert volledig autonoom en onafhankelijk van de geauditeerde afdelingen. De vereisten van de interne audit binnen de ERGO groep zijn beschreven in de ERGO guideline group auditing. Daarnaast bestaat er een functioneringsrichtlijn en een zaakordening, wat overeenkomt met een SLA. De schriftelijke overeenkomst betreffende de uitbesteding van de interne audit tussen de onderneming en ERGO Konzernrevision werd aangepast conform de vereisten opgesomd onder punt 2.8 van de circulaire van 23 mei 2006 betreffende de interne controle en interne audit. De nieuwe versie werd door de Raad van Bestuur op 18 mei 2009 goedgekeurd en op 19 mei 2009 ondertekend. De coördinator tussen ERGO Insurance NV en interne audit is Dhr. J. Zeimers.

11 Het vroegere driejaarlijkse auditplan kon op voornoemde tijdspanne niet alle afdelingen binnen de onderneming doorlichten. De Raad van Bestuur keurde daarom op 5 december 2008 een herziening goed van de frequentie en de inhoud van de interne audit zodat alle bedrijfsprocessen binnen een tijdspanne van drie tot vijf jaar doorgelicht kunnen worden. Wanneer dit nodig wordt geacht, kan de Raad van Bestuur zelf een voorstel voor de interne audit indienen om een bepaalde afdeling door te lichten. In de verslagen van de interne audit wordt een beschrijving gegeven van het onderwerp en de uitgevoerde controles, en worden desgevallend aanbevelingen geformuleerd. De effectieve leiding rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. De verslagen van de interne audit worden eveneens ter beschikking gesteld van de Risk Officer en de Compliance Officer Compliance Onderstaande punten werden voor een groot deel ingevuld op basis van het Compliance charter dat geldt binnen ERGO Insurance NV en dat de belangrijkste grondbeginselen van de Compliance functie binnen ERGO Insurance NV uiteenzet. Functie De vereisten van de Compliance functie staan beschreven in circulaire PPB/D.255 aan de verzekeringsondernemingen dd. 10 maart 2005 van de NBB. Compliance wordt gedefinieerd als een onafhankelijke functie binnen de verzekeringsonderneming gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de verzekeringsonderneming van de regels die verband houden met de integriteit van het verzekeringsberoep. De compliance-functie staat onder de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer en is samengesteld uit de compliance-cel, bestaande uit de Compliance Officer en zijn twee medewerkers, in de eerste lijn en de lokale compliance verantwoordelijken, in de tweede lijn. De compliancefunctie binnen ERGO Insurance NV werkt op gedecentraliseerde wijze. Dit houdt in dat binnen de diverse afdelingen een verantwoordelijke is aangeduid die op een proactieve wijze meewerkt aan de naleving van het integriteitsbeleid en op elke wijze het reputatierisico helpt te vermijden. De Compliance Officer, concreet Mr. M. Bonduwe voor ERGO Insurance NV, is de persoon die op onafhankelijke wijze moet toezien dat de interne procedures conform zijn aan de wettelijke vereisten. Hij dient hieraan mee te werken in het kader van het integriteitsbeleid van de verzekeringsonderneming. Het Compliance charter van ERGO Insurance 11 NV beschrijft volgende taken: Beoordeelt of instructies en procedures beantwoorden aan de integriteitregels van toepassing in het verzekeringswezen. Het betreft zowel bepalingen die voortvloeien uit het integriteitsbeleid van de instelling, als die welke rechtstreeks verbonden zijn aan haar statuut, evenals andere wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de verzekeringsactiviteit. Formuleert voorstellen betreffende het binnen de onderneming te voeren integriteitsbeleid en legt deze ter goedkeuring voor aan het Directiecomité. Adviseert de directie over de maatregelen die genomen moeten worden in het kader van het integriteitsbeleid. De Compliance Officer heeft een coördinerende en sturende rol binnen ERGO Insurance NV. Specifiek staat de Compliance Officer onder meer in voor: Het definiëren van doeltreffende procedures met het oog op de implementatie van het integriteitsbeleid van ERGO Insurance NV met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook het implementeren van adequate interne controlemaatregelen De beoordeling van de aangepastheid van de interne richtlijnen en procedures en zo nodig voorstellen tot bijsturing formuleren Het sensibiliseren en het permanent vormen van de medewerkers, met inbegrip van verzekeringstussenpersonen De naleving of de uitvoering van uiteenlopende communicatieverplichtingen tegenover derde partijen, de toezichthoudende overheden, de gerechtelijke overheden, de gespecialiseerde instellingen of diensten (CFI, Ombudsdienst Verzekeringen ) enzovoort Onderzoek en opvolging van inbreuken op wetten en reglementen Advies en in voorkomend geval schorsing of weigering met betrekking tot operationele verwerkingen zoals de uitvoering van een transactie of het in relatie treden met bepaalde klanten Advies betreffende aspecten die Compliance aanbelangen bij de lancering van nieuwe producten of diensten en bij het aanboren van nieuwe markten Het toezicht op de onderscheiden wetgevingen en de nationale en internationale regelgeving en op de interpretatie ervan (bijvoorbeeld discussiefora met de toezichthoudende instanties) Onderzoek van relevante interne en externe documenten inzake beleid en werking (bijvoorbeeld voor de onderwerpen aangaande de Compliance functie: rapporten van de interne en externe audit, notulen van het directiecomité, notulen van de raad van bestuur, informatie en opmerkingen van de toezichthoudende overheden).

12 12 Hiërarchische positie De Compliance Officer voert zijn functie onafhankelijk uit en valt hiërarchisch rechtstreeks onder Dhr. J.M. Bollen. Rapporteringslijnen De Compliance Officer rapporteert rechtstreeks aan het Directiecomité van de onderneming. Dit gebeurt maandelijks. Functioneel rapporteert hij aan de Compliance verantwoordelijke van ERGO en/of de Fraud Prevention Officer van ERGO International AG in geval van bestaande of vermoedelijke inbreuken op de regelgeving binnen de onderneming. Aan de Compliance Officer van ERGO rapporteert Mr. M. Bonduwe in geval van wijzigingen aan de licentie of registratie van de onderneming. Aan de centrale Compliance Office van Ergo International AG wordt het compliance concept voorgelegd. De verslagen van de Compliance Officer worden eveneens ter beschikking gesteld van de Risk Officer, de interne audit en de actuariële functie. De Raad van Bestuur wordt conform het Compliance Charter jaarlijks eenmaal door het Directiecomité geïnformeerd over de stand van zaken van de Compliance activiteit binnen ERGO Insurance NV. Jaarlijks stelt de Compliance Officer een actieplan op dat door het Directiecomité wordt goedgekeurd en verspreid aan alle Local Risk en Compliance Officers. Algemeen is het doel van Compliance enerzijds het vermijden van inbreuken op de wetgeving van toepassing op onze ondernemingen en anderzijds het vermijden van reputatierisico. De NBB vraagt de onderneming om de organisatie van de Compliance functie te toetsen aan tien principes die worden vermeld in voornoemde circulaire. Onderstaande een overzicht van deze principes, met aftoetsing: Principe 1: In het kader van zijn toezichtstaak gaat de Raad van Bestuur geregeld na of de onderneming beschikt over een aangepaste Compliance functie. De Raad van Bestuur wordt jaarlijks door het Directiecomité geïnformeerd over de stand van zaken binnen het Compliance werkgebied. Principe 2: De effectieve leiding werkt een integriteitsbeleid uit in een beleidsnota die geregeld wordt geactualiseerd. Het Directiecomité heeft een integriteitsbeleid uitgewerkt op datum van 3 oktober Daarin worden de doelstellingen van de onderneming op vlak van integriteit uitgewerkt. Deze zullen regelmatig worden geactualiseerd. Een herziene versie werd goedgekeurd door het Directiecomité op datum van 15 september Een overzicht van deze versie wordt gegeven onder punt E. Specifieke domeinen die betrekking hebben op compliance. Principe 3: In het kader van haar opdracht om een aangepaste interne controle op te zetten en minstens jaarlijks te beoordelen, neemt de effectieve leiding de nodige maatregelen opdat de onderneming blijvend kan beschikken over een passende Compliance functie. De Compliance functie wordt binnen de onderneming uitgevoerd door een Compliance-cel onder leiding van de Compliance Officer, met name Mr. M. Bonduwe. Deze functie is een onafhankelijke staffunctie, zijnde een functie die de hoogste leiding van ERGO Insurance NV ondersteunt. Principe 4: De effectieve leiding licht de Raad van Bestuur minstens jaarlijks in over de stand van zaken met betrekking tot Compliance, in voorkomend geval via het Auditcomité. Zie antwoord principe 1. Principe 5: De effectieve leiding neemt de nodige interne controle maatregelen opdat alle afdelingen en vestigingen van de onderneming duidelijke en ondubbelzinnige functieomschrijvingen en verantwoordelijkheden hebben in het domein van de integriteit van het verzekeringsberoep. Een Compliance-cel is belast met een coördinerende en initiatiefnemende rol in dit domein. De effectieve leiding gaat na of bijkomende taken dienen te worden toevertrouwd aan de Compliance-cel, bijvoorbeeld in functie van haar grootte en organisatie. Sinds de implementatie van een risicobeheersysteem in het eerste semester van 2009, zijn de verantwoordelijkheden zo verdeeld dat elke Lokale Risk (en Compliance) Officer verantwoordelijk is voor de risico-opvolging binnen zijn/haar afdeling/werkgebied. Deze risico s omvatten dus ook de Compliance-risico s. Het Directiecomité heeft beslist om voor alle Lokale Risk (en Compliance) Officers (LRO/LCO) standaard een doelstelling inzake dit domein in hun targets voor 2011 te voorzien. In de doelstellingen van alle leidinggevenden zullen de naleving van de gedragscode, het opbouwen en verbeteren van de competenties en het verspreiden en ondersteunen van informatie binnen hun afdeling worden voorzien. In het kader van het ICS project werd voor elk proces een process owner (PO) en een process risk manager (PRM) aangeduid. Het Directiecomité heeft het voorstel goedgekeurd om deze drie functies (PO, PRM, LRO/LCO) te beschrijven in een specifieke functiebeschrijving die zal toegevoegd worden aan de functiebeschrijving van de respectievelijke personen. Dit zal in het eerste semester van 2011 gebeuren in samenspraak met Human Resources. Principe 6: Het integriteitsbeleid is prioritair gericht op volgende domeinen: - De wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de bescherming van en de informatieverstrekking aan de consument op het vlak van verzekeringen, alsook de ter uitvoering van deze wetten genomen besluiten en reglementen.

13 - De voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - De bijzondere mechanismen met als doel of als gevolg fiscale fraude door derden te bevorderen. - De naleving van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. - De wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie. - De domeinen aangeduid door de effectieve leiding (bijvoorbeeld de sectorale deontologische codes en/of de interne deontologische codes van de onderneming, misbruik van voorkennis en koersmanipulatie, financieelen sociaalrechterlijke bepalingen, enzovoort). Alle bovenstaande domeinen worden gecovered door de Compliance functie. Door de gemeenschappelijke aanpak van Risk Management en Compliance binnen de onderneming is aldus de compliancefunctie geïnstalleerd met als doel binnen alle domeinen van de activiteiten van de onderneming ondersteuning te bieden. De bovenstaande lijst is beperkt en dient te worden uitgebreid. Principe 7: Compliance omvat de effectieve toepassing van het integriteitsbeleid van de onderneming. De controle van de effectieve toepassing van het integriteitsbeleid binnen de onderneming, gebeurt binnen het risicobeheersysteem van de onderneming. Principe 8: De Compliance-cel beschikt binnen de organisatie over een aangepast statuut. De Compliance-cel is binnen de organisatie georganiseerd als staffunctie en werkt onafhankelijk van de andere afdelingen binnen ERGO Insurance NV. Wel werkt de cel samen met de afdeling Risk Management, tevens een onafhankelijke functie, maar dit is verantwoord aangezien de scope van beide functies gelijklopend zijn. Concreet omvat de scope van de Risk Management functie alle risico s, waaronder ook de Compliance-risico s. De Compliance Officer heeft dan ook een uitgebreide functieomschrijving met garanties voor zijn onafhankelijkheid. Teneinde de taak als Compliance Officer op een volledige onafhankelijke manier te kunnen uitoefenen verleent het Directiecomité volgende waarborgen aan de Compliance Officer: - Het recht zich rechtstreeks en zonder voorafgaande verwittiging en/of toestemming te richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur in dossiers waarvan hij van mening is dat het directiecomité niet handelt of niet van plan is te handelen conform haar eigen integriteitsbeleid, het compliance charter en het compliancebeleid van ERGO Insurance NV en de ERGO Groep. - Het recht op informatie in de ruimste zin van het woord inzake compliancemateries: rechtstreekse toe- 13 gang tot alle verslagen van het Directiecomité, de Raad van Bestuur, de bedrijfsrevisor, Interne Audit en de aangewezen actuaris. Zo ook het recht om bij alle gedecentraliseerde Compliance Officers (Lokale Risk Officers) alle bijkomende informatie in de ruimste zin van het woord op te vragen en ook daadwerkelijk te verkrijgen. - Het recht om aan alle werknemers (personeelsleden en directie) schriftelijke verklaringen te vragen indien noodzakelijk. Bijvoorbeeld: verklaringen dat er geen persoonlijke voordelen of giften werden ontvangen in strijd met de gedragscode, verklaringen waarbij gestipuleerd wordt dat bepaalde interne procedures en of regelgevingen correct werden gevolgd, enz. - Het recht om te eisen dat het personeel een degelijke vorming krijgt inzake compliancethema s en zo ook hiervan de deelnemerslijsten te kunnen opvragen. Principe 9: Bekwaamheid, integriteit en discretie van elke medewerker betrokken bij de Compliance-cel zijn essentieel voor de goede werking ervan. Bij de aanwerving van een medewerker voor de Compliance-cel wordt erop toegezien dat deze voldoende kennis heeft van de wetgevingen van toepassing en de integriteit bezit die van hem/haar als Compliance-medewerker wordt verwacht. De onderneming voorziet in permanente vorming van de medewerkers. Principe 10: De verantwoordelijke van de Compliancecel, de Compliance Officer genoemd, organiseert een Compliance-overleg binnen de onderneming en eventueel op groepsniveau, met de bedoeling de inspanningen van alle betrokkenen te coördineren, de relaties met andere afdelingen te optimaliseren en in het algemeen te komen tot een kwaliteitsvolle en uniforme uitvoering van het beleid ter zake. De Compliance Officer is, samen met de Risk Officer, maandelijks te gast op het Directiecomité ter rapportering van de stand van zaken binnen hun werkgebied en met als doel voorstellen en aanbevelingen te formuleren aan het Directiecomité. Per kwartaal houdt dit de rapportering van een risicorapport in. Teneinde de afdelingen Risk Management en Compliance meer te betrekken bij lopende projecten is er beslist om de Risk Officer en Compliance Officer standaard uit te nodigen om deel te nemen aan de Steering Committees. Zij kunnen dan zelf beslissen waar hun deelname al dan niet nuttig of zinvol kan zijn. Ook beschrijft de projectmethodologie de verplichting van de projectleider om tijdens het opstellen van de risicoanalyse als onderdeel van de projectaanvraag, de afdelingen Risk Management en Compliance hierbij te betrekken. Dit kan via of in een vergadering maar de risicoanalyse dient te allen tijde in overleg met deze afdelingen opgesteld te worden.

14 14 Twee maal per jaar worden er groepsvergaderingen georganiseerd met de Lokale Risk (en Compliance) Officers waarin de LRO s de kans krijgen feedback te geven over de rapportering, de werkwijzen e.a. en waarin ze nieuwe risico s kunnen aanbrengen waar dan meteen kan op geanticipeerd worden. De doelstelling van het vergaderen in groep is om tot een dialoog te komen en verschillende visies samen te brengen om op die manier te komen tot een aanpak die gedragen wordt door de hele onderneming. Samenwerking met de Risk Officer Sinds eind 2008 werken de afdelingen Risk Management en Compliance nauw samen. Dit omdat een stuk van hun werkgebied, namelijk het beheren van de ondernemingsrisico s, overlappen en het efficiënter is om samen te werken. Om de risico s te kunnen beheren, hebben de afdelingen Risk Management en Compliance voorgesteld en heeft het Directiecomité goedgekeurd om een diepgaander risicobeheermodel te implementeren dan wat er reeds bestond. Ook is het een vereiste van de NBB om een dergelijk model te hebben binnen onze onderneming. Deze implementatie werd met succes afgerond in het eerste semester van Binnen het risicobeheermodel worden de risico s gedecentraliseerd beheerd: per afdeling wordt een Lokale Risk Officer verantwoordelijk gesteld voor de risico-opvolging. Deze rapporteert de afdelingsrisico s per kwartaal aan de Risk Officer en Compliance Officer. Deze laatste bieden doorheen het gehele proces ondersteuning aan de Lokale Risk Officers waar nodig. Van deze kwartaalrapportering wordt steeds een algemeen risicorapport gemaakt en voorgesteld aan het Directiecomité waar te nemen acties kunnen besproken worden Risk Management/Risicobeheer Onderstaande punten werden voor een groot deel ingevuld op basis van de functiebeschrijving van de Risk Officer. Functie De opdracht van de Chief Risk Officer wordt binnen ERGO Insurance vervuld door Mevr. R. Caenepeel. De Chief Risk Officer is de centrale Risk op ondernemingsniveau. Zij is onafhankelijk van de afdelingen waarin de risicodragende activiteiten plaatsvinden. Hierdoor wordt vermeden dat de persoon verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afgesproken maatregelen tevens zelf verantwoordelijk is voor de controle op de effectieve naleving ervan. De onderneming voorziet aldus in een scheiding van de hiërarchische lijnen met betrekking tot enerzijds de operationele kant van de verrichtingen en anderzijds hun Raad van Bestuur Uitstippelen van het risicobeleid, de risicostrategie en de ondernemingsdoelstellingen Eindbeslissing over te nemen maatregelen Directiecomité Verantwoordelijke voor uitvoering (Compliance) Risk Management Rapporteren aan Raad van Bestuur Compliance Officer Coördinatie van het Compliance beleid: - Communicatie met overheid, onderzoek en opvolging inbreuken - Toezicht en interpretatie wetgeving, advies schorsen transacties Opstellen Complianceverslag Rapporteren aan Directiecomité Rapporteren aan ERGO Group Compliance Officer en Fraud Prevention Officer Lokale Risk Officers Monitoren van (Compliance) risico op afdelingsniveau Rapporteren aan Compliance Officer (één rapportering te gebruiken door Risk Officer en Compliance Officer) ERGO Group Compliance Officer ERGO Group Fraud prevention Officer

15 verwerking en de controle erop. Het behoort tot de taken van de Risk Officer om de risico s constant te identificeren, te documenteren, te meten, te monitoren en te managen en alle significante wijzigingen in de risicosituatie van de afdelingen en van de vennootschap ad hoc te rapporteren. Concreet beschrijft de functiebeschrijving volgende taken: Naast het leiden van de afdeling Risk Management, zal de Chief Risk Officer bij de volgende projecten advies verlenen, de voortgang ervan opvolgen en de werkzaamheden en resultaten controleren: Jaarlijkse projecten - Embedded Value berekeningen - Opstellen van het knipperlichtendossier - Risk Based Capital van de onderneming - Replicating portfolio - Rendabiliteit van de onderneming - Asset Liability Management - Herverzekeringsactiviteiten - Rapporteringen ERGO International AG, NBB, - Profit Testing (bestaande productie en nieuwe zaken) - IFRS berekeningen (per kwartaal) - Reserveberekeningen (per kwartaal) - NEVA berekeningen (per kwartaal) Prophet model - Up to date houden van/aanpassingen aan het model - Uitvoeren van simulaties aan de hand van het model - Documentatie van het model - Back testing - Prognosecijfers die door het model worden berekend Actualiseren Risk Management Handboek Organisatie van Risk Management binnen de onderneming Risicoanalyse bij nieuwe projecten Ondersteunen van ICS team als ICS manager Hiërarchische positie De Chief Risk Officer voert haar functie onafhankelijk uit en valt hiërarchisch rechtstreeks onder Dhr. J.M. Bollen. Rapporteringslijnen De Chief Risk Officer rapporteert rechtstreeks aan het Directiecomité van de onderneming. Dit gebeurt maandelijks. Functioneel rapporteert zij per kwartaal aan ERGO International AG. De verslagen van de Risk Officer worden eveneens ter beschikking gesteld van de Compliance Officer, de interne audit en de actuariële functie. De Raad van Bestuur wordt conform het Risk Management Handboek jaarlijks eenmaal door het Directiecomité geïnformeerd over de stand van zaken van de Risk Management activiteit binnen ERGO Insurance NV. 15 Risicobeheer (algemeen) Het risicobeheersysteem staat beschreven in het Risk Management Handboek. Het systeem is gebaseerd op richtlijnen omtrent risicobeheer die door de Raad van Bestuur van ERGO Insurance NV zijn vastgelegd en voldoen zoveel mogelijk aan de richtlijnen bepaald in circulaire NBB_2008_13 dd. 5 juni 2008 van de NBB. Het handboek omvat bepalingen over hoe, op basis van wettelijke en interne vereisten, de samenwerking inzake Risk Management binnen de onderneming en met ERGO dient te gebeuren. Samenwerking met de Compliance Officer Zie informatie gegeven in punt Compliance Officer. Op pagina 21 staat een schematisch overzicht van de organisatie binnen het Risk Management Systeem. De Lokale Risk Officers staan gegroepeerd per ondernemingsfunctie, louter ter informatie. Ze rapporteren per kwartaal elk afzonderlijk aan de Compliance Officer en Risk Officer. Ze doen dit aan de hand van één rapport. De Compliance Officer en Risk Officer stellen op basis van deze rapporteringen een risicorapport op die gepresenteerd wordt op het Directiecomité.

16 16 Raad van Bestuur Uitstippelen van het risicobeleid, de risicostrategie en de ondernemingsdoelstellingen Eindbeslissing over te nemen maatregelen Directiecomité Verantwoordelijke voor uitvoering (Compliance) Risk Management Rapporteren aan Raad van Bestuur Compliance Officer Coördinatie van het Compliance beleid: - Communicatie met overheid, onderzoek en opvolging inbreuken - Toezicht en interpretatie wetgeving, advies schorsen transacties ERGO IO, kwartaalrapport Opstellen Complianceverslag Rapporteren aan Directiecomité Rapporteren aan ERGO Group Compliance Officer en Fraud Prevention Officer Lokale Risk Officers Monitoren van (Compliance) risico op afdelingsniveau Rapporteren aan Compliance Officer (één rapportering te gebruiken door Risk Officer en Compliance Officer) Actuariële functie Overeenkomstig artikel 40quinquies (vervanging van artikel 40bis door artikel 114 van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf) van de Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen moet elke verzekeringsonderneming beschikken over een actuariële functie. Deze functie kan bestaan uit één of meerdere personen die door de onderneming zijn aangeduid en die over de vereiste actuariële kennis beschikken om verslag uit te brengen over de tarieven, de retrocessie en het bedrag van de reserves of technische voorzieningen. De opdrachten en verantwoordelijkheden van de actuariële functie alsook de vormvereisten van de adviezen staan beschreven in circulaire NBB_2009_33 dd. 19 november De actuariële functie voldoet aan de richtlijnen in deze circulaire en wordt uitgevoerd door Mevr. R. Caenepeel. Zij is onafhankelijk van de operationele processen die zij dient te controleren en waarover zij advies dient te verlenen. De adviezen door haar opgesteld worden gerapporteerd aan het Directiecomité en de NBB.

17 5. Organisatiestructuur 5.1. Producten en dienstengamma en distributiekanalen Voor volgende activiteitsbranches heeft ERGO Insurance NV toelating verkregen van de NBB: Uitoefenen van verzekeringsactiviteiten, onder ondernemingsnummer 0735 en met registratie in het rechtspersonenregister op RPR Distributie van verzekeringsproducten via verzekeringsbemiddelaar HMI Partners nv, onder NBB-nummer en met registratie in het rechtspersonenregister op RPR ERGO Insurance NV is gemachtigd om de takken 01, 21, 22 en 23 te produceren. Dit betekent dat de activiteiten van ERGO Insurance NV in eigen beheer, levensverzekeringen en daarmee verwante beleggingsproducten en individuele ongevallenverzekeringen betreffen. Indien er nieuwe producten worden ontwikkeld zullen de tarieven voorwerp uitmaken van een technische nota die wordt voorgelegd aan de NBB. De onderneming richt zich vooral op individuele verzekeringen en is nauwelijks actief in het collectieve verzekeringsbedrijf. 17 Inzake levensverzekeringen heeft de onderneming zich in het verleden vooral gericht op fiscale contracten pensioensparen, via de commercialisering van het speerproduct G60. In 2009 heeft men ervoor gekozen de strategie aan te passen aan de huidige marktontwikkelingen: daar werd waargenomen dat ook op vlak van de vierde pijler binnen het pensioenstelsel er mogelijkheden op vlak van verzekeringen bestonden. Binnen HMI Partners nv bestaan agentschappen die naast levensverzekeringen ook variaverzekeringen aanbieden: hospitalisatie en rechtsbijstand voor rekening van de ERGO-vennootschappen met name DKV Belgium nv en DAS nv en zo ook andere varia producten via P&V Verzekeringen C.V.B.A. en andere makelaarskantoren. De samenwerking met deze partnermaatschappijen verloopt via de afdeling Affinities. ERGO Insurance NV heeft sinds september 2008 een aangepaste merkenstrategie: verschillende soorten producten worden verkocht onder twee verschillende merknamen. De producten van het merk ERGO Life worden verkocht via onafhankelijke makelaars. Deze producten zijn van het type Universal Life. De producten van het merk ERGO worden verkocht via HMI Partners nv waarmee ERGO Insu-

18 rance NV een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Deze producten zijn zowel van het type Klassiek Leven als van het type Universal Life (vanaf 01 februari 2010). Voor de opleiding van haar tussenpersonen en agenten werkt HMI Partners nv samen met haar scholingspartner IVKA vzw, de Internationale Verzekeringsconsulenten Academie Uitbesteding Het outsourcing van risico wordt opgevolgd binnen het risicobeheersysteem van de onderneming MEAG. De belangrijkste functie die wordt uitbesteed, is het beheer van de activaportefeuille van de onderneminggroep (zusteronderneming) Het uitbestedingrisico is beperkt omdat het relatief eenvoudig is de werkzaamheden van MEAG op te volgen. Ook staan hun taken en verantwoordelijkheden beschreven in een mandaat dat jaarlijks wordt getekend door beide ondernemingen. Andere projecten die worden uitbesteed, zijn van minder belang en omvang: bijvoorbeeld aanvragen van extern juridisch advies, tijdelijk inhuren van informatici, de uitbesteding naar in-house software leverancier ITERGO. Deze uitbestedingprojecten hebben een kleiner risico. Het uitbesteden van diensten gaat gepaard met het afsluiten van een contract. Het is belangrijk dat dit contract correct opgesteld wordt, met goede clausules zonder juridische onvolkomenheden. Teneinde dit te bekomen, werd er een procedure uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur uitgaande van de principes zoals voorzien in Circulaire PPB CPA betreffende gezonde beheerspraktijken bij uitbesteding door verzekeringsondernemingen. De Raad van Bestuur drukt hieronder haar beleid terzake uit en vraagt het Directiecomité deze beleidsnota correct te implementeren en jaarlijks hierover te rapporteren. De Interne Audit en de compliance functie worden gevraagd de uitbestede activiteiten (en de manier waarop op die activiteiten toezicht wordt uitgeoefend) mee op te nemen in hun doelstellingen, programma en planning en waar nodig de Raad van Bestuur in te lichten over overtredingen van de in de Circulaire en in deze nota vastgestelde principes en richtlijnen. De Raad van Bestuur legt de volgende richtlijnen vast: Voorafgaande goedkeuring van complexe of grensoverschrijdende uitbestedingen door de NBB: Er is geen voorafgaande goedkeuring van de NBB nodig voor een outsourcing. Gaat het om een complexe of grensoverschrijdende uitbesteding die een verregaande invloed op de organisatie van de maatschappij heeft, zoals 18 bijvoorbeeld het verplaatsen van de back-office naar een ander land, dan moet de NBB wel op voorhand ingelicht worden. Indien activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning, zouden uitbesteed worden, dan moet de externe dienstverlener eveneens een erkenning hebben. Indien die dienstverlener niet in de E.E.R. is gevestigd, zal de NBB nagaan of in dat land een toereikend toezicht van toepassing is en of voldoende informatie-uitwisseling met de lokale toezichthouder mogelijk is. Voorbereiding van de beslissing tot uitbesteden: De beslissing tot een concrete outsourcing kan pas gebeuren op basis van: een omstandige omschrijving van de verwachte effecten (kosten-batenanalyse), een grondige risico-analyse op financieel, operationeel, wettelijk en reputationeel vlak, een beschrijving van de wijze waarop de eventuele risico s zullen worden beheerd, een beschrijving van de manier waarop de compliancefunctie zal worden gegarandeerd. Het beslissingsproces en de voorbereiding ervan worden gedocumenteerd en ter beschikking gehouden van de interne audit. Keuze van de externe dienstverlener: De keuze van de externe dienstverlener gebeurt met de nodige waakzaamheid en voorzichtigheid. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar: de solvabiliteit van de externe dienstverlener (en dus de mogelijkheid om desgevallend een schadevergoeding te betalen aan ERGO Insurance NV), diens reputatie, de technische capaciteiten die deze kan aanbieden, de beheerscapaciteiten die deze kan aanbieden, de garanties die geboden worden inzake kwaliteit en continuïteit, Er dient ook nagegaan te worden of de externe dienstverlener over noodplannen beschikt. Indien belangrijke/grote delen van de activiteiten en processen worden uitbesteed aan één enkele externe dienstverlener, dient de keuze met nog meer waakzaamheid en voorzichtigheid te geschieden. Service Level Agreement (SLA) met de externe dienstverlener: Er moet een SLA gesloten worden met de externe dienstverlener die de nodige clausules ter uitvoering van de richtlijnen van deze beleidsnota bevat. Wanneer activiteiten en processen die onderworpen zijn aan wettelijke en reglementaire regels, uitbesteed worden, zal de SLA de externe dienstverlener opleggen deze regels na te leven. Deze SLA dient tijdig voorgelegd te worden aan de juridische dienst en mag pas na goedkeuring ervan door de juridische dienst, door de verantwoordelijke(n) voor de outsourcing getekend worden. De verantwoordelijke voor de outsourcing bezorgt de juridische dienst een getekend exemplaar van de SLA voor archivering.

19 Toezicht op de uitbestede activiteiten: Aangezien ERGO Insurance NV verantwoordelijk blijft voor de uitbestede activiteiten, zal het Directiecomité evenveel toezicht uitoefenen op de uitbestede activiteiten als op de intern beheerde activiteiten. Daartoe zal het Directiecomité er voor zorgen dat toezicht op elk ogenblik (fysiek) kan uitgeoefend worden, binnen de maatschappij voldoende know-how en middelen ter beschikking zijn/blijven om dat toezicht terdege te kunnen uitoefenen, de derde partij op regelmatige basis rapporteert en onmiddellijk (acute) problemen die zich bij de uitvoering van de opdracht voordoen, meldt, de risico-analyses die plaatsvinden vooraleer bepaalde activiteiten en processen worden uitbesteed, regelmatig worden herhaald, op regelmatige tijdstippen nagegaan wordt of de noodplannen nog werkzaam en efficiënt zijn, Continuïteit van de uitbestede activiteiten en processen: De externe dienstverlener moet de nodige continuïteit en beveiliging van de uitbestede activiteiten en processen garanderen. Wanneer de continuïteit van de uitbestede activiteiten en processen toch in het gedrang zou (dreigen) te komen, moet de uitbesteding snel kunnen stopgezet worden zodat van dienstverlener kan veranderd worden of de activiteit opnieuw in eigen beheer kan uitgevoerd worden. Teneinde de continuïteit van de activiteiten en processen bij stopzetting van de uitbesteding te garanderen, wordt er op gelet dat de externe dienstverlener voldoende courant gebruikte technologiëen, systemen en applicaties gebruikt, functionele documentatie wordt aangelegd over de systemen die de externe dienstverlener gebruikt, voldoende inzicht bekomen en behouden wordt in de werking, de organisatie en het beheer van de uitbestede diensten, tijdig de nodige back-ups genomen worden en alle data altijd kunnen gerecupereerd worden, De SLA voorziet daartoe de gepaste clausules. Naleving van de privacywetgeving: Bij de outsourcing van de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 16, 1 van de Privacywet van 8 december 1992 nageleefd te worden en dienen de confidentialiteit en integriteit van deze gegevens beschermd te worden. Er wordt in dergelijk geval een bijlage bij de SLA toegevoegd of een aparte overeenkomst opgemaakt die conform is met vermeld artikel 16, 1 van de Privacywet. Onderaanneming: Met de externe dienstverlener wordt afgesproken of de uitbestedeactiviteiten al dan niet geheel of gedeeltelijk in onderaanneming mogen gegeven worden en indien dat mag, onder welke voorwaarden. Wenst de externe dienstverlener betekenisvolle activiteiten in onderaanneming te geven, dan dient ERGO Insurance NV daarover op voorhand 19 ingelicht te worden zodat de gevolgen daarvan kunnen ingeschat worden. Toegang tot de uitbestede activiteiten voor de NBB, de erkende commissaris, de interne audit en de compliance functie: De NBB, de erkende commissaris, de interne audit en de compliance functie dienen (fysieke) toegang te hebben tot de uitbestede activiteiten en processen. Zij mogen in de uitoefening van hun respectieve taken op geen enkele manier door de externe dienstverlener gehinderd worden. Deze principes en de manier waarop die toegang zal worden verschaft, worden vermeld in de SLA Geografische perimeter van de activiteit ERGO Insurance NV commercialiseert haar producten in België, in Nederland in het kader van de vrije dienstverlening en in Luxemburg in het kader van het vestigingsrecht via een bijkantoor Gebruik van off-shore centra Niet van toepassing. 6. Integriteitsbeleid 6.1 Integriteitsbeleid De integriteit van de verzekeraar is een essentieel onderdeel van een gezonde en voorzichtige beleidsvoering. Het belang van de beheersing van het reputatierisico is ook voor ERGO Insurance NV essentieel. De onderneming verbindt zich ertoe bij haar doelstellingen en werkprocessen rekening te houden met het wettelijk kader waaraan een verzekeringsonderneming zich dient te conformeren en heeft een integriteitsbeleid uitgewerkt waarbij de doelstellingen van de onderneming vastgelegd werden en ook regelmatig zullen worden geactualiseerd op basis van een permanente analyse van de risico s binnen de onderneming. Het integriteitsbeleid binnen ERGO Insurance NV is beschreven in een formeel compliancedocument, zoals dit is voorgeschreven door de NBB (voorheen CBFA) in haar circulaire inzake de compliancefunctie. Dit document,dat werd goedgekeurd door het Directiecomité op 3 oktober 2006, is herzien en is goedgekeurd door het Directiecomité op 15 september Het document is beschikbaar voor alle medewerkers van ERGO Insurance NV via het intranet van de onderneming. Personeelsleden die nieuw in dienst komen, ontvangen dit document bij indiensttreding en tekenen voor kennisname en ontvangst. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de voornaamste bepalingen van het beleid.

20 Centraal in het integriteitsbeleid staan de volgende principes: Wetten en reglementen naleven ERGO Insurance NV, haar medewerkers en haar verzekeringstussenpersonen respecteren in elke geleding van het bedrijf de wetten en reglementen die op haar van toepassing zijn. Elke afdeling zal haar eigen procedures en werkwijzes regelmatig toetsen of laten toetsen aan de geldende wetten en desgevallend aanpassen. De procedures zullen niet alleen het bedrijfsbeleid weerspiegelen maar ook oog hebben voor consumentenbelangen. Correcte en transparante informatieverstrekking - integriteit De maatschappij is werkzaam in een streng gereglementeerde sector en verbindt er zich toe dat de regels aangaande dit onderwerp worden nageleefd en correct worden toegepast naar haar klanten, medewerkers, aandeelhouders,... Bij de opleidingen van het personeel en verzekeringstussenpersonen zal bijzondere aandacht besteed worden aan de correcte informatieverstrekking en de wijze waarop dit dient te gebeuren ten aanzien van de klanten. Personeel en verzekeringstussenpersonen worden geschoold en/of geïnformeerd aangaande het integriteitsbeleid. De personeelsleden en verzekeringstussenpersonen nemen kennis en verklaren zich akkoord met het integriteitsbeleid van de maatschappij. Cliëntentevredenheid en binding In de bedrijfsstrategie van ERGO Insurance NV is cliëntentevredenheid en -binding als opdracht opgenomen. Een grote toegankelijkheid van de verzekeraar wordt nagestreefd waarbij de nadruk wordt gelegd op snelheid en efficiëntie in de dienstverlening naar de cliënt toe. In de administratieve diensten gebeurt dit op een actieve wijze door in de dagelijkse handelingen op een bewustere manier om te gaan met cliëntentevredenheid, onder andere door snelle en efficiënte arbeidsprocessen en gestandaardiseerde ERGO-systemen en procédés. De tevredenheidsindex verhogen is een doel en wordt op regelmatige basis gemeten. Ter vervollediging van dit doel werd ook een ombudsdienst opgericht waar klachten op een eenvoudige wijze kunnen geformuleerd worden. Aan iedere geschreven klacht wordt binnen een redelijke termijn gevolg gegeven zelfs indien deze klacht niet gegrond bleek te zijn. ERGO Insurance NV is hiertoe toegetreden tot de Assuralia Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen. Ten aanzien van haar distributievennootschap en diens verzekeringstussenpersonen wordt de professionele cliëntenbenadering en informatieverschaffing centraal gesteld. Bijzondere aandacht hier wordt besteed aan de opleiding van de bemiddelaars en het ter beschikking stellen van nieuwe en snellere werkprocédé s en tools. 20 Beroepsgeheim en eerbied voor het privé-leven De maatschappij verzekert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar aangeslotenen en iedereen die betrokken is bij de verzekeringsovereenkomst en zorgt onder andere voor: het leveren van alle relevante informatie over hun persoonlijke gegevens, er toegang toe te verschaffen en het recht zich te verzetten tegen elke vorm van klantenwerving, het behandelen van de gegevens op een eerlijke en wettelijke manier, het verzamelen van geschikte en relevante gegevens, het updaten en verbeteren van de gegevens. De maatschappij verwacht van haar medewerkers strikte vertrouwelijkheid bij het verzamelen, het rondsturen, het behandelen en het bewaren van persoonlijke gegevens. Bestrijden van fraude Binnen de maatschappij gelden een gedragscode en antifrauderichlijn die bindend zijn voor alle medewerkers. De bepalingen betreffen deontologische principes waarvoor onze groep ERGO gaat. Er wordt geen enkele vorm van fraude getolereerd. Iedere fraude dient gemeld te worden aan decompliance officer die de taak van anti-fraudeverantwoordelijke vervult. Iedere vorm van fraude dient gesanctioneerd te worden. De maatschappij is actief op de financiële markt, waar het van wezenlijk belang is het vertrouwen van de consument niet te schaden en daarvoor als onderneming een aantal elementaire gedragsregels in acht te nemen. Deze zijn in het belang van de reputatie van ERGO Insurance NV, in het belang van de onderneming en uiteraard ook in het belang van de medewerkers. Niet enkel de leden van de raad van bestuur, het directiecomité en de compliance officer dienen deze principes in uitvoering van ons integriteitsbeleid uit te dragen. Dit is de taak van iedereen van het management en van alle personeelsleden. Voor HMI Partners nv is een deontologische code van toepassing die de subagenten dienen te onderschrijven bij het aangaan van de samenwerking Interne codes, reglementen en voorkomingsbeleid Procedure anti-witwassen In het kader van de Anti-witwaswet en het Compliancerisico dat hiermee gepaard gaat, werd een procedure Anti-witwassen opgesteld die de procedure weergeeft die gebruikt wordt binnen ERGO Insurance NV om preventief op te treden tegen het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld. Met de herwerking van deze procedure, als gevolg van de gewijzigde anti-witwaswetgeving, werd in 2010 een aanvang genomen en een herziene

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE. 2. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (principe nr.

Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE. 2. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (principe nr. Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes 1. Definitie van compliance 2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE»

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» INHOUDSOPGAVE 0. Definitie van compliance 1. Wettelijke basis en overzicht

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 over compliance INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 over compliance INHOUDSOPGAVE Bijlage aan de circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 over compliance INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes 1. Definitie van compliance 2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van artikel 14bis van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zijn verzekeringsondernemingen verplicht een

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Solvency II: vereisten inzake governance. Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia)

Solvency II: vereisten inzake governance. Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia) Solvency II: vereisten inzake governance Melissa Thirion, Adviseur Juridische & fiscale studies en Gezondheid (Assuralia) Inhoud 1. Algemene inleiding 2. Toepassingsgebied en definities 3. Governance 2

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april 2014. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding.

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding. VERGADERINGEN Volmachten U vindt een volmacht na deze inleiding. Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 17 februari 2016) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009 Circulaire _2009_26 dd. 24 juni 2009 Verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteem en verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële rapportering

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Crelan Insurance. 1. Inleiding. 2. Integriteitsbeleid en de compliancefunctie

Integriteitsbeleid Crelan Insurance. 1. Inleiding. 2. Integriteitsbeleid en de compliancefunctie Integriteitsbeleid Crelan Insurance 20/10/2015 Eugeen Dieltiëns INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 1 2. Integriteitsbeleid en de compliancefunctie... 1 3. Compliancerisico... 2 4. Wettelijk en reglementair kader...

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres..

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres.. STEMMING BIJ VOLMACHT De ondergetekende, Voornaam Naam.... Adres.. of Benaming. Juridische vorm.... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 28 februari 2014 1 ) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -).. (volledig adres van de aandeelhouder)..

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ):

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ): V O L M A C H T De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

Oproeping. tot de gewone algemene vergadering en. een buitengewone algemene vergadering. Brussel. 20 mei 2015. Dexia NV

Oproeping. tot de gewone algemene vergadering en. een buitengewone algemene vergadering. Brussel. 20 mei 2015. Dexia NV Oproeping tot de gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering Brussel 20 mei 2015 Dexia NV Inhoud Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder

Nadere informatie