Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt."

Transcriptie

1 , advocaat Openbare versie Op Doorreis V.O.F. AANGETEKEND MBVO en per reguliere post t.a.v. de heer Walkottelanden MT ENSCHEDE Datum Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 13 Betreft Bestuurlijke boete Op Doorreis V.O.F. Geachte heer , Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. 1. Inleiding De AFM heeft besloten aan Op Doorreis V.O.F. (Op Doorreis) een bestuurlijke boete van 6.000,- op te leggen wegens overtreding van artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit besluit is gebaseerd op het feit dat Op Doorreis in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaam is geweest bij het tot stand brengen van overeenkomsten van verzekeringen tussen cliënten en een aanbieder zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 2 de feiten die tot het besluit aanleiding geven. In paragraaf 3 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. Paragraaf 4 bevat het besluit. Tot slot volgt in paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. Het relevante wettelijke kader is opgenomen in de bijlage bij deze brief. 2. Feiten Op Doorreis is gevestigd aan de Walkottelanden 73, 7542 MT te Enschede. Blijkens het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 10 april 2008 wordt de onderneming gedreven voor rekening van de vennooten de heer en mevrouw De bedrijfsomschrijving luidt: Het doen verzorgen van begrafenissen vanuit een bijbelse visie. Op 21 maart 2007 heeft Op Doorreis Diensten B.V. i.o. een vergunning aangevraagd als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, Wft voor het adviseren en/of bemiddelen in verschillende financiële diensten. De bevoegde functionarissen van deze B.V. i.o. waren de heer , mevrouw en mevrouw Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: JZ Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van Bij fax van 11 juni 2007 heeft de heer de vergunningaanvraag van Op Doorreis Diensten B.V. i.o. ingetrokken met de reden dat er waarschijnlijk een andere juridische vorm gekozen zal worden. Op de website van Op Doorreis, stond op 10 april 2008 onder meer het volgende te lezen: - Stichting Op Doorreis - Dienstbaar in begrafeniskostenverzekeringen. Een begrafenis naar uw wensen is een optelsom van noodzakelijke kosten. - Kies niet zomaar voor een standaardoplossing. Verlang deskundig advies, want het treffen van voorbereidingen voor een begrafenis is individueel maatwerk. - Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bij brief van 5 mei 2008 (kenmerk IFA ) hebben de toezichthouders van de AFM een informatieverzoek naar Stichting Op Doorreis verstuurd om te informeren naar de activiteiten van Stichting Op Doorreis en om te bezien of er sprake is van een mogelijke overtreding van artikel 2:80 Wft. Bij brief van 14 mei 2008 heeft de heer schriftelijk gereageerd. In zijn brief heeft de heer onder meer het volgende aangegeven: Uw schrijven dient gericht te zijn aan Op Doorreis VOF. Op Doorreis VOF adviseert en bemiddelt bij het tot stand brengen van een levenslange verzekering die bij overlijden een afgesproken kapitaal uitkeert om daarmee de uitvaartkosten te bestrijden. ( ) Op Doorreis is sinds de ontvangst van uw brief niet meer actief. ( ) Naar mijn weten heeft Op Doorreis in de periode van 1 januari 2006 tot heden niet bemiddeld in en/of geadviseerd over financiële producten. Wel heeft Op Doorreis overlijdensrisicoverzekeringen verkocht die uitsluitend bij overlijden uitkeren om de uitvaart te financieren. ( ) In de periode 1 januari 2006 tot en met juli 2007 ontving Op Doorreis een geldelijke beloning in de vorm van provisie rechtstreeks van [Aanbieder A]. Daarna is de productie door bemiddeling van [A] verlopen via het account van de [Bemiddelaar B] te Via hen ontving ik ook de provisie. Naar aanleiding van het verzoek van de toezichthouders van de AFM eventuele samenwerkingsovereenkomsten toe te sturen heeft de heer tevens kopieën overgelegd van de samenwerkingsovereenkomsten tussen Op Doorreis en [Aanbieder A]. Uit deze stukken blijkt dat [A] Op Doorreis in december 2006 een nieuwe overeenkomst heeft toegestuurd. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: (...) 2. Definities Bemiddelaar: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die zijn bemiddeling verleent bij het sluiten van een verzekering of hypotheek en als zodanig aangesteld door [A]. Bemiddelen: alle werkzaamheden, waaronder de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 4 van deze samenwerkingsovereenkomst, gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van overeenkomsten inzake financiële producten tussen consumenten en aanbieders, of voor zover het overeenkomsten ten aanzien van verzekeringen of krediet betreft, bestaande uit het assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten. (...) 4. Bemiddelen

3 Pagina 3 van 13 De bemiddelaar kan gedurende de samenwerking op basis van de voorwaarden zoals in deze samenwerkingsovereenkomst bepaald adviseren en bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten tussen [A] en Cliënt. Hierbij treedt de Bemiddelaar op namens de cliënt en derhalve niet namens de verzekeraar. De bemiddeling houdt in ieder geval, maar niet uitsluitend het navolgende in: het in het belang van de Cliënt inwinnen van informatie over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid; het aan de Cliënt verstrekken van een schriftelijk advies afgestemd op de verkregen informatie en, voor zover dit nodig is voor een goed begrip van het advies, het toelichten van de overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies; het voorlichten van de Cliënt over de (hypotheek)producten; het verstrekken van de bij de [A] voor de Cliënt beschikbare productinformatie en voorwaarden over de financiële producten van[a]; het begeleiden van de Cliënt bij het invullen van een aanvraagformulier en eventuele gezondheidsverklaring en het toezien op een rechtsgeldige ondertekening van deze formulieren door de Cliënt. (...) 6.6 Beheer portefeuille De bemiddelaar beheert de portefeuille gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomsten. (...) (...) 7.1 Provisieregeling De beloning van de Bemiddelaar, door [A], bestaat, tenzij schriftelijk anders is afgesproken, uitsluitend uit provisies betreffende het afsluiten of verlengen van producten volgens de bij [A] geldende provisieregeling. (...) Tevens heeft de heer een waarin Op Doorreis de samenwerking met [Bemiddelaar B] per 31 december 2008 opzegt en een overzicht van de productie over de periode van 1 januari 2006 tot en met mei 2008 overgelegd. Hieruit blijkt dat er in die periode ongeveer 550 verzekeringnemers een polis bij Op Doorreis hebben afgesloten. Alle producten die Op Doorreis heeft afgesloten betreffen kapitaalverzekeringen die bij overlijden het verzekerd kapitaal uitkeren, zo staat op het overzicht te lezen. Bij brief van 16 juli 2008 (kenmerk INT ) hebben de toezichthouders van de AFM een informatieverzoek naar Op Doorreis verstuurd met het verzoek om aanvullende informatie, omtrent de werkzaamheden van Op Doorreis alsmede de samenwerking met zowel [A] als [B], te verstrekken. Bij brief van 25 juli 2008 heeft Op Doorreis onder meer als volgt gereageerd: Nu is gebleken dat Op Doorreis, in het kader van de Wft, haar diensten niet op de wijze kan en mag aanbieden, zijn zoals al eerder geschreven, alle activiteiten gestaakt die betrekking hebben op het adviseren en/of bemiddelen bij het tot stand komen van een levenslange verzekering die bij overlijden het afgesproken kapitaal uitkeert. ( ) Bij Op Doorreis kwamen aanvragen voor een advies binnen via de website of door direct marketing. Met deze personen werd een afspraak gemaakt voor een adviesgesprek. ( ) Er werd begonnen met het invullen van een offerteformulier (bijlage 2a) om duidelijk te krijgen hoe duur een begrafenis naar de wensen van de prospect zou zijn, op basis van de huidige tarieven. Dan werd gevraagd of men dit te zijner tijd uit eigen middelen zou kunnen financieren of dat de voorkeur uitgaat naar een verzekering die deze kosten dekt. Indien men dit risico wilde verzekeren, boden we een verzekering aan die bij overlijden het benodigde kapitaal uitkeert. Daarbij werd de

4 Pagina 4 van 13 klant uitgelegd dat met het afsluiten van de verzekering de zaken niet gedaan zijn. Vanwege te verwachten kostenstijgingen in de toekomst zal op een gegeven moment het verzekerde kapitaal niet meer toereikend zijn om de kosten te dekken. Op Doorreis hield die ontwikkelingen bij en attendeerde de klant wanneer het verstandig zou zijn het verzekerde kapitaal weer op te hogen. Indien een klant voldoende vertrouwen in het aanbod had, werd overgegaan tot het invullen van een aanvraagformulier met daarbij behorende gezondheidsverklaring (bijlage 2b) Deze bescheiden werden dan doorgestuurd naar [A]. Na acceptatie en opmaken van de polis werd deze naar Op Doorreis gezonden en Op Doorreis stuurde de polis (bijlage 2c) dan met de uitgewerkte wensen in het Reisplan door naar de klant. ( ) De samenwerking met [B] bestond er uit dat zij het adviestraject van Op Doorreis toetsten en supervisie gaven. Bij brief van 7 augustus 2008 (kenmerk INT ) hebben de toezichthouders van de AFM een informatieverzoek naar [B] verstuurd met het verzoek om informatie te verstrekken omtrent de samenwerking met Op Doorreis. Bij brief van 12 augustus 2008 heeft [B] onder meer het volgende aangegeven: [B] zal niet langer op enigerlei wijze samenwerken met Op Doorreis [OD]. Dit houdt in dat het OD niet langer is toegestaan om aanvragen bij [A] te doen met gebruikmaking van onze rekening-courant. Op 24 juli 2007 is er een onderhoud geweest tussen OD, [A] en [B]. Dit naar aanleiding van het verzoek van [A] aan [B] om de productie van OD onder te brengen via onze rekening-courant bij [A]. De samenwerking hield in dat OD rechtstreeks de aanvragen verstuurde naar [A] waarbij de aanvragen op onze rekening-courant werden gezet. De reden hiervoor was dat OD "nog" geen volledige aansluiting had bij [A]. Dit als gevolg van het ontbreken van de door [A] gewenste stukken voor een aansluiting als intermediair. Het werken van OD via [A] had puur een tijdelijk karakter en vond geheel plaats op verzoek van [A]. [B] ontving vervolgens de polissen van [A] welke door ons doorgestuurd werden naar OD. Alle overige stukken welke wij van [A] ontvingen, werden direct doorgestuurd naar OD. Eventuele mutaties op de polissen werden door OD rechtstreeks aan [A] doorgegeven. Eventuele gewijzigde polissen werden dan weer naar [B] verzonden welke weer doorgestuurd werden naar OD. ( ) Op dit moment is er geen samenwerking meer tussen OD en [B]. Deze samenwerking is beëindigd per zoals is bevestigd in de brief van [B] aan OD op 22 mei ( ) De aanvragen werden rechtstreeks door OD aangebracht bij [A] zoals reeds ook het geval was voor de samenwerking met [B]. Vanuit OD is er geen enkele aanvraag naar [B] verzonden. Ook mutaties werden rechtstreeks door OD aan [A] doorgegeven. Polissen die als gevolg hiervan werden gewijzigd, werden dan weer naar [B] verzonden. Deze werden door ons weer doorgestuurd naar OD. Voor de aangevraagde verzekeringen werden de provisies in de rekening-courant van [B] geboekt. Deze provisies werden in zijn geheel overgemaakt naar OD. In totaal heeft [B] aan provisies uitbetaald aan OD. De laatste betaling is gedaan op 25 juni Bij brief van 7 augustus 2008 (INT ) hebben de toezichthouders van de AFM een informatieverzoek naar [A] verstuurd met het verzoek om informatie te verstrekken omtrent de samenwerking met Op Doorreis. Bij brief van 15 augustus 2008 heeft [A] onder meer een totaal overzicht van polissen die geboekt staan op het agentschap van Op Doorreis verstrekt, alsmede een overzicht van de portefeuille van Op Doorreis vanaf 1 januari

5 Pagina 5 van Bij brief van 1 september 2008 (kenmerk INT ) hebben de toezichthouders van de AFM een aanvullend informatieverzoek naar Op Doorreis verstuurd met het verzoek om informatie te verstrekken omtrent de van [A] ontvangen provisie, de samenwerking met [B] en de stand van zaken omtrent de overdracht van de portefeuille van Op Doorreis. Bij brief van 5 september 2008 reageert Op Doorreis onder meer als volgt: 1. In de door Op Doorreis aan u verstrekte bankafschriften staan alle betalingen die ik van [A] heb ontvangen. In de betalingen zat meestal een gedeelte prolongatieprovisie besloten. Deze werden gespecificeerd in provisieoverzichten. Mijn laatste betaling die ik van [A] heb ontvangen ( ) is geweest op 22 november ( ) Over de andere door u vermelde perioden is door Op Doorreis geen prolongatieprovisie van [A] ontvangen. 2. De toetsing van het adviestraject van Op Doorreis vond op de volgende wijze plaats: De aanvragen voor een begrafeniskostenverzekeringen werden als vanouds rechtstreeks naar [A] verzonden en [B] ontving maandelijks een overzicht van deze aanvragen. [A] controleerde en beoordeelde de aanvragen en na goedkeuring werd een polis opgemaakt en naar [B] verzonden. Na controle door [B] werden de polissen één op één doorgegeven aan Op Doorreis. Op Doorreis stuurde de polis, samengevoegd met het Reisplan (wensenpakket van de klant) door aan de klant. 3. Op Doorreis heeft geen portefeuille bij [B] lopen. [B] is feitelijk gebruikt als "doorgeefluik" naar [A]. [B] heeft al haar bemoeienissen gestaakt nadat wij hen in kennis hebben gesteld van het schrijven van de AFM d.d. 5 mei ( ) Tevens doe ik u toekomen twee brieven aan [A] in verband met overdracht van de portefeuille. Bijlage 4 bij deze brief bevat een niet getekende brief van 5 september 2008 van de heer aan [A], waarin hij het volgende schrijft: Ik kan u meedelen dat, in nauw overleg met de heer , accountmanager bij [A], is overeengekomen dat de portefeuille zal worden overgedragen aan [Bemiddelaar C] te Het terugboekrisico van de provisies blijft berusten bij Op Doorreis. Het betreft zowel de portefeuille welke bij [A] bekend is onder tussenpersoonnummer alswel de klanten die door Op Doorreis zijn gemaakt op het tussenpersoonnummer van [B]. Bij brief van 25 september 2008 (kenmerk INT ) hebben de toezichthouders van de AFM een informatieverzoek naar [Bemiddelaar C] verstuurd met het verzoek om informatie te verstrekken omtrent de overname van de portefeuille van Op Doorreis door [C]. Bij brief van 8 oktober 2008 reageert [C] onder meer als volgt: Bijgaand doe ik u toekomen de kopie van de bevestiging van [A] dat OD de portefeuille overdraagt aan [C]. ( ) De datum is een beetje onduidelijk, vanwege de vakantieperiode en de daaropvolgende vakantie van de behandelend accountmanager van [A] heeft e.e.a. wat langer geduurd. De portefeuille bestaat uit polissen, verdeeld over ongeveer 500 verzekeringsnemers. ( ) De polissen zijn allen bij [A] ondergebracht. OD deed naar eigen zeggen enkel zaken met [A]. OD verstuurt aan de klanten deze week een brief waarin de overdracht gemeld wordt en de klant op de hoogte

6 Pagina 6 van 13 wordt gebracht dat [C] voortaan de beherend agent is. ( ) Afgesproken is dat het terugboekrisico voor de overgenomen portefeuille voor rekening van OD blijft. ( ) OD heeft geen vergoeding betaald aan [C] voor de overname van de portefeuille. [C] heeft ook OD geen vergoeding betaald voor de overname van de portefeuille. Per brief van 13 februari 2009 (kenmerk JZ ) heeft de boetefunctionaris een boetevoornemen aan Op Doorreis gestuurd. Op 4 maart 2009 hebben de heer en mevrouw ten kantore van de AFM hun zienswijze namens Op Doorreis gegeven, ten aanzien van het boetevoornemen. Tevens hebben zij een brief overhandigd waarin de zienswijze van Op Doorreis eveneens schriftelijk is vastgelegd. Per brief van 5 maart 2009 (kenmerk JZ ) heeft de boetefunctionaris verzocht diverse gegevens betreffende de huidige financiële positie van Op Doorreis, waaronder het eigen vermogen van de heer en mevrouw , aan de AFM toe te sturen. Per brief van 13 maart 2009, bij de AFM ontvangen op 18 maart 2009, heeft de heer de gevraagde financiële informatie omtrent Op Doorreis, zichzelf en zijn echtgenote aan de AFM verstrekt. Op 1 april 2009 heeft de boetefunctionaris, naar aanleiding van de door Op Doorreis verstrekte financiële gegevens, telefonisch contact gehad met de heer inzake vragen over de jaarrekening van Op Doorreis en de portefeuilleoverdracht aan [C]. 3. Beoordeling feiten In artikel 2:80, eerste lid, Wft is bepaald dat het verboden is in Nederland zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning te bemiddelen. Naar het oordeel van de AFM heeft Op Doorreis dit voorschrift overtreden daar zij als tussenpersoon werkzaam is geweest tussen 1 januari 2007 en mei 2008 bij het tot stand brengen van overeenkomsten van levensverzekeringen tussen cliënten en een aanbieder. Uit de beschikbare gegevens - waaronder bankafschriften, afgesloten polissen, een samenwerkingsovereenkomst met [A] en informatie van Op Doorreis, [A], [B] en [C]- blijkt dat Op Doorreis in de periode tussen 1 januari 2007 en mei 2008 is opgetreden als bemiddelaar van levensverzekeringen zonder op dat moment te beschikken over een vergunning. Dit is in strijd met artikel 2:80, eerste lid, Wft. De geconstateerde overtreding wordt door Op Doorreis niet betwist. Op Doorreis heeft in haar zienswijze aangegeven op de hoogte te zijn geweest van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, Wft. Dit is tevens in de schriftelijke zienswijze bevestigd. Matiging boete In de Wft geldt voor een overtreding van artikel 2:80 Wft het vaste tarief van (inclusief de van toepassing zijnde draagkrachtfactor voor Op Doorreis). Op grond van artikel 1:81, derde lid, Wft kan de AFM het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen, indien het bedrag van de bestuurlijke boete in een bepaald geval onevenredig

7 Pagina 7 van 13 hoog is. Op Doorreis heeft in totaal, in de periode van 1 januari 2007 tot en met mei 2008, opgehaald aan provisie door zonder vergunning te bemiddelen in levensverzekeringen. Gelet op het behaalde voordeel zou de in de wet voorziene boete van ,- niet onevenredig hoog zijn. De AFM acht een boete van in dit geval echter onevenredig hoog. De AFM wijst daarbij op de volgende omstandigheden. De AFM heeft geen signalen ontvangen dat door de handelwijze van Op Doorreis, namelijk door het als tussenpersoon behulpzaam zijn bij het afsluiten van levensverzekeringen en het beheer van de portefeuille, cliënten zijn benadeeld. In dit verband heeft de heer in zijn zienswijze gewezen op een bijzonder laag royementspercentage van 0,7% tot aan mei De impact van de handelingen van Op Doorreis op het functioneren van de financiële markt is beperkt gebleven. Bovendien heeft Op Doorreis ten tijde van het onderzoek de nodige medewerking verleend en heeft haar activiteiten alsmede haar samenwerking met [A] en [B] per direct gestaakt, nadat zij de eerste brief van de AFM d.d. 5 mei 2008 had ontvangen. De heer heeft voorts gedocumenteerd aangetoond dat zijn financiële positie, en die van Op Doorreis, zodanig beperkt is dat een bestuurlijke boete van ,- onevenredig hoog is. Zowel mevrouw als de heer beschikken niet over noemenswaardige vermogensbestanddelen, noch over een koopwoning. Uit de jaarrekening over het boekjaar 2007 van de V.O.F. blijkt dat er een negatief vermogen bestaat van De V.O.F. heeft een kortlopende schuld van De portefeuille overdracht aan [C] heeft geen vermogen opgeleverd daar de portefeuille geen provisie meer genereert maar enkel nog beheerd wordt door [C]. Mevrouw heeft zelf een marginaal inkomen als medewerkster bij [C], gebaseerd op een zogenaamde nul-uren contract. Daarmee staat naar het oordeel van de boetefunctionaris voldoende vast dat Op Doorreis over een beperkte draagkracht beschikt. De AFM besluit de boete te matigen naar 6.000,-. 4. Besluit Op grond van het vorenstaande besluit de AFM om uit hoofde van artikel 1:80 Wft aan Op Doorreis een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van artikel 2:80, eerste lid, Wft in de periode van 1 januari 2007 tot mei Het bedrag van deze bestuurlijke boete wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 1:80 Wft juncto artikel 1:81 Wft juncto de artikelen 2 en 3 van het Besluit boetes Wft. In artikel 3 van het Besluit boetes Wft is bepaald dat het bedrag van de boete voor overtreding van artikel 2:80, eerste lid, Wft ,- bedraagt. In artikel 6 van het Besluit boetes Wft is bepaald dat de hoogte van de boete mede afhankelijk is van de draagkracht van diegene aan wie de boete wordt opgelegd. Ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit boetes Wft wordt de hoogte van de boete vastgesteld door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3 Besluit boetes Wft, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor (factor l t/m 5). Deze factor is voor wat betreft Op Doorreis afhankelijk van het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening. Op Doorreis heeft aangegeven

8 Pagina 8 van 13 dat minder dan 15 werknemers (in fte) zich rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening. Hieruit volgt dat bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie I (= factor 1) van toepassing is. In de zienswijze heeft Op Doorreis aangegeven dat de boete gematigd dient te worden vanwege haar financiële positie. In paragraaf 3 heeft de AFM uiteengezet waarom zij van oordeel is dat de boete gematigd dient te worden tot 6.000,-. Het bedrag van de bestuurlijke boete ad 6.000,- voor de geconstateerde overtreding dient onder vermelding van bestuurlijke boete Op Doorreis, dossiernummer ----, factuurnummer te worden betaald aan de AFM door overschrijving op bankrekeningnummer van te Ingevolge artikel 1:85, eerste lid, Wft dient de boete te worden betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking. De beschikking treedt op grond van artikel 3:40 juncto 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht in werking op de dag van toezending daarvan. Ingevolge artikel 1:85, tweede lid, Wft wordt door het aantekenen van bezwaar of beroep tegen de beschikking de verplichting tot betaling van de boete geschorst. De schorsing geldt totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien de boete niet wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking is wettelijke rente verschuldigd. Deze wordt berekend vanaf de dag na het verstrijken van laatstgenoemde termijn. Beslissing tot openbaarmaking van de boete Artikel 1:98 Wft verplicht de AFM ertoe om een besluit tot het opleggen van een boete te openbaren nadat deze in rechte onaantastbaar is geworden. Daarenboven verplicht artikel 1:97, eerste lid, Wft om dit besluit tot oplegging van een boete ook openbaar te maken nadat dit aan Op Doorreis is toegezonden. Op grond van het bepaalde in artikel 1:97, tweede lid, Wft geschiedt openbaarmaking van het besluit niet eerder dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit aan de betrokken persoon bekend is gemaakt. Afgezien van de in de wet gegeven uitzonderingsmogelijkheid is de mogelijkheid tot publicatie van de boete niet discretionair van aard. De AFM kan slechts van openbaarmaking afzien indien op grond van artikel 1:98, respectievelijk 1:97, vierde lid, Wft, openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. Van dat laatste is naar het oordeel van AFM geen sprake, zodat niet van openbaarmaking kan worden afgezien. De openbaarmaking van de boete zal plaatsvinden door publicatie van het onderhavige besluit op de website van de AFM en door middel van een persbericht. De tekst van het besluit - geschoond van vertrouwelijke, concurrentie- en privacygevoelige informatie - zoals die op de website van de AFM zal worden gepubliceerd, treft u aan in de bijlage bij dit besluit. De basis van de tekst die in het te publiceren persbericht en/of advertentie zal worden opgenomen, is de volgende:

9 Pagina 9 van 13 AFM legt bestuurlijke boete op aan Op Doorreis V.O.F. voor bemiddelen zonder vergunning De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op [datum] 2009 een bestuurlijke boete van euro opgelegd aan Op Doorreis V.O.F. De boete is opgelegd omdat Op Doorreis V.O.F. in de periode van januari 2007 tot en met mei 2008 als tussenpersoon heeft bemiddeld in overeenkomsten van levensverzekeringen tussen cliënten en een aanbieder zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Voor het bemiddelen in levensverzekeringen is een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht. De boete is gematigd van euro tot 6000 euro gezien de beperkte financiële draagkracht van de overtreder. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: (0,05 euro per minuut). De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. Let op: de AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde publicatietekst wijzigen of aanvullen. Indien Op Doorreis een verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht heeft gedaan verzoeken wij Op Doorreis dit per ommegaande aan de AFM per ( ) door te geven. Bij gebreke daarvan zal de AFM de boete openbaarmaken op de wijze als bovengenoemd. Tevens vraagt de AFM Op Doorreis het verzoek om de voorlopige voorziening per fax aan de AFM toe te sturen (faxnummer ). 5. Rechtsgangverwijzing Ten aanzien van het boetebesluit Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Ten aanzien van de openbaarmaking van het boetebesluit Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb, wordt op grond van het bepaalde in artikel 1:97, derde lid, Wft de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

10 Pagina 10 van 13 Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten Was getekend, te Amsterdam

11 Pagina 11 van 13 Bijlage 1 Wettelijk kader Wft In artikel 1:1 Wft is bepaald, voor zover relevant: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder: bemiddelen: c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering; financiële dienst: c. bemiddelen; financieel product: g. een verzekering; verzekering: b. levensverzekering; levensverzekering: een levensverzekering als bedoeld in artikel 975 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de prestatie van de levensverzekeraar uitsluitend in geld geschiedt, of een natura-uitvaartverzekering als bedoeld in dit artikel; toezichthouder: de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten, ieder voorzover belast met de uitoefening van het toezicht overeenkomstig artikel 1:24 onderscheidenlijk artikel 1:25; In artikel 1:80 Wft is bepaald, voor zover relevant: 1. De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen [...] In de Bijlage bij artikel 1:80 Wft is vermeld: Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel: Deel Markttoegang financiële ondernemingen 2:80, eerste lid

12 Pagina 12 van 13 In artikel 1:81 Wft is bepaald: 1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste bedraagt. 2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. 3. De toezichthouder kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen dan in de algemene maatregel van bestuur is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog is. In artikel 1:83 Wft is bepaald: 1. Indien de toezichthouder voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust. 2. In afwijking van afdeling van de Algemene wet bestuursrecht, stelt de toezichthouder de betrokkene in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete wordt opgelegd. In artikel 1:97 Wft is bepaald, voor zover relevant: 1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge deze wet na bekendmaking openbaar, indien de bestuurlijke boete is opgelegd terzake overtreding van: a. een verbodsbepaling uit deze wet [...]; 2. De openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete geschiedt niet eerder dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit aan de betrokken persoon bekend is gemaakt. 3. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. 4. Indien de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet blijft deze achterwege. In artikel 1:98 Wft is bepaald: Onverminderd artikel 1:97 maakt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge deze wet openbaar, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. In artikel 2:80, eerste lid, Wft is bepaald: 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te bemiddelen. Besluit boetes Wft In artikel 2 Besluit boetes Wft is bepaald, voor zover relevant:

13 Pagina 13 van 13 Voor de tariefnummers, behorend bij de in artikel 3, 4 en 5 genoemde overtredingen, zijn de boetebijdragen als volgt samengesteld: Tariefnummer Boete In artikel 3 Besluit boetes Wft is bepaald, voor zover relevant: Wet op het financieel toezicht Tariefnummer 2:80, eerste lid 5 In artikel 6 Besluit boetes Wft is bepaald, voor zover relevant: 1. Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot een van de hierna genoemde categorieën, is de hoogte van de boete mede afhankelijk van diens draagkracht: a. financiële ondernemingen; 2. De draagkracht komt in de hoogte van de boete tot uiting door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3, 4 en 5, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor. 3. Indien de toezichthouder niet beschikt over de voor de bepaling van de draagkracht noodzakelijke gegevens, verzoekt hij degene aan wie de boete zal worden opgelegd deze gegevens binnen een door hem te stellen redelijke termijn te verstrekken. In artikel 7 Besluit boetes Wft is bepaald, voor zover relevant: De in artikel 6, tweede lid, bedoelde draagkrachtfactoren zijn: a. draagkrachtfactor één: 5. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1 tot en met 4, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening minder dan 15 bedraagt;

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Openbare versie Bijlage 2 Kristal Advies t.a.v. de heer --------------- Nachtegaalstraat 34 3581 AK UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ------ Datum Ons kenmerk JZ---------- --------------

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ ------------- UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ---------- Datum 1 december 2009

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon

Nadere informatie

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1.

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1. Bijlage 2 Openbare versie Boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 11 Kopie aan [..] (curator)

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie / AANGETEKEND MBVO Mutlu Finance t.a.v. de heer B. Mutlu Balatonmeerlaan 59 1060 RD AMSTERDAM Datum 25 november 2009 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 16 Telefoon E-mail Betreft [.] [..] Besluit

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Bijlage 2: openbare versie AANGETEKEND MBVO Lovells LLP mevrouw [..] [..] [..] Per fax vooruit: [..] Datum 3 april 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft [..] [ ]@[ ] Besluit tot

Nadere informatie

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen,

Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus AG OLDENZAAL. Last onder dwangsom. Geachte heer Bernsen, Openbare versie De heer Bernsen h.o.d.n. Bernsen Financiële Diensten Postbus 288 7570 AG OLDENZAAL Datum 25 augustus 2008 Pagina 1 van 11 Kopie aan email: info@bernsen-financielediensten.nl Telefoon 020-797

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie de heer R.A.M.T. Postema [ ] [ ] ULESTRATEN Nederland Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ] Datum 6 maart 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN NeeAkkerD.MDennis AkkerDennisDsAr-14129859 - Datum 22 december 2014 Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete Pagina 1

Nadere informatie

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2013/mei) Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen 27 mei 2013 Nieuws Update 6 juni 2013:

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit.

Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit. Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Leensysteem B.V. De directie Postbus 333 2700 AH ZOETERMEER Datum 18 augustus 2009 Ons kenmerk [..] Pagina 1 van 13 Telefoon

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 10. Betreft Uitgereikt door deurwaarder Openbare versie Noordum Verzekeringen B.V. de directie Montferlandsestraat 44 7041 CJ 'S-HEERENBERG Datum INT------------ Pagina 1 van 10 Telefoon 020-797 ----- E-mail -----------@afm.nl

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/a A N G E T E K E ND M B V O Spigthoff N.V. De heer mr. G.P. Roth Postbus 75546 1070 AM AMSTERDAM Datum 8 april 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk de heer A.P.W. Brouwer voorheen h.o.d.n. Maytexu International Real Estate [ ] [ ] Datum 10 juli 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. OPENBARE VERSIE Hixton Ltd., de directie 15 ALEXANDRA CORNICHE HYTHE, KENT CT21 5RW Engeland Kopie aan: Hixton Ltd, Victory Way, Admirals Park, Crossways, Dartford DA2 6QD, UK Tevens per fax: +44 1322

Nadere informatie

Datum 24 september 2010. Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 18. Kopie aan. E-mail. Betreft

Datum 24 september 2010. Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 18. Kopie aan. E-mail. Betreft AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Rabobank Nederland t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer dr. --------------------, ---------- Postbus 17100 3500 HG UTRECHT Datum 24 september

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Openbare Versie Ruyterborgh Investment N.V. t.a.v. de directie... Datum INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V.

AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V. Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/aug) AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V. 31 augustus 2010 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 oktober 2009 een bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie ----------------------, advocaat Openbare versie International Card Services B.V. t.a.v. de directie AANGETEKEND MBVO

Bijlage 2 Openbare versie ----------------------, advocaat Openbare versie International Card Services B.V. t.a.v. de directie AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie ----------------------, advocaat Openbare versie International Card Services B.V. t.a.v. de directie AANGETEKEND MBVO --------------------------- ------------------------------

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- -------------------------------

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Bijlage 3: Openbare versie Aangetekend verstuurd MBVO Strikt vertrouwelijk Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Datum

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F.

Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Strikt vertrouwelijk De heer J.P. Smit Klaaszoon h.o.d.n. Assurantie-Adviesbureau De Berk Galjoen 61 1625 CR HOORN-RISDAM NH W.F. Datum 8 oktober 2009 Ons kenmerk TGFO-[ ]-09100204 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft

Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Iberrealty Benelux Holding B.V. De heer B.J. Sleijster Postbus 1133 1440 BC PURMEREND Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ------------------ Pagina 1 van 9 Telefoon

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Het relevante wettelijke kader is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De openbare versie van het besluit treft u aan in bijlage 2.

Het relevante wettelijke kader is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De openbare versie van het besluit treft u aan in bijlage 2. AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Interfinans B.V. t.a.v. de directie Westblaak 146 3012 KM ROTTERDAM Datum Ons kenmerk JZ---------------------- Pagina 1 van 21 E-mail Betreft ---------------------@afm.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Datum 4 juni 2010 Ons kenmerk JZ------------------ Pagina 1 van 8. Telefoon ------------------- E-mail -------------------@afm.nl.

Datum 4 juni 2010 Ons kenmerk JZ------------------ Pagina 1 van 8. Telefoon ------------------- E-mail -------------------@afm.nl. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie ------------------------------ t.a.v. -------- ----------- t.a.v. ---------------------------, ------- ----------- ----------------- --------------------------------

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie Infonetwerk de heer M.J. Dörr Postbus 79 4797 ZH WILLEMSTAD NB Datum 19 december 2007 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer Dörr, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon . Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon  . Betreft Aangetekend en per reguliere post verstuurd Assurantiekantoor Stad Enschede de heer J.G.A. Berghs Ootmarsumbrink 26 7544XR ENSCHEDE Datum Pagina Kopie aan 1 van 6 Haydnlaan 20 7522HE Enschede NeeAntonosC.C.J.VChristine

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Januari 2013 Dienstverleningsdocument De Raedtgevers, Raedtgever Jack Meulensteen BV, Postbus 10411, 6000 GK Weert, www.raedtgevers.nl, tel: 0495-451755 fax: 0495-451435, info@raedtgevers.nl

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

Oplegging bestuurlijke boete Decapolis B.V. Geachte heer Anakhrouch, 1. Inleiding

Oplegging bestuurlijke boete Decapolis B.V. Geachte heer Anakhrouch, 1. Inleiding ------------------------------------- Strikt vertrouwelijk/ aangetekend m.b.v.o. Allen & Overy LLP de weledelgestrenge heer mr. A. Anakhrouch Apollolaan 15 1077 AB AMSTERDAM Datum 11 januari 2010 Ons kenmerk

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Natura-uitvaartverzekeringen. Inzicht in hoe de AFM dergelijke producten beoordeeld

Natura-uitvaartverzekeringen. Inzicht in hoe de AFM dergelijke producten beoordeeld Natura-uitvaartverzekeringen Inzicht in hoe de AFM dergelijke producten beoordeeld Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving Toelichting op minderheidsbelangen Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Executive Summary 4 2 Belangrijkste onderzoeksresultaten 7 3 Aanleiding, doelstellingen en populatie 10

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

Gouden Handdruk Specialist/ W&P Belastingadviseurs BV:

Gouden Handdruk Specialist/ W&P Belastingadviseurs BV: Gouden Handdruk Specialist/ W&P Belastingadviseurs BV: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

, advocaat Quarz Vermogensstrategieën B.V. Ter attentie van de Directie Prof. Dondersstraat HLTilburg

, advocaat Quarz Vermogensstrategieën B.V. Ter attentie van de Directie Prof. Dondersstraat HLTilburg Aangetekend verstuurd MBVO OPENBARE VERSIE -----------------------, advocaat Quarz Vermogensstrategieën B.V. Ter attentie van de Directie Prof. Dondersstraat 46 5017HLTilburg Datum 16 september 2011 Ons

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie