Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011"

Transcriptie

1 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc drs. Madelon van Duren Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET MANAGEMENT SUMMARY Inleiding Interpretatie van de onderzoeksresultaten Onderwijzend personeel Ondersteunend personeel Ouders Leerlingen Basisscholen Vergelijking vorige meting ONDERZOEKSRESULTATEN ONDERWIJZEND PERSONEEL Algemeen oordeel Sterke punten en verbeterpunten van COLLEGE GROEVENBEEK Hoofdaspecten Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden Arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen Organisatie Taakbelasting Ontwikkelingsmogelijkheden Leerlingen en ouders Relatie met leerlingen Relatie met ouders Collega s Overleg Samenwerking Leidinggevenden Communicatie Ondersteuning Waardering Imago COLLEGE GROEVENBEEK Achtergrond onderwijzend personeel Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 2

3 6 ONDERZOEKSRESULTATEN ONDERSTEUNEND PERSONEEL Algemeen oordeel Sterke punten en verbeterpunten van COLLEGE GROEVENBEEK Hoofdaspecten Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Organisatie Taakbelasting Ontwikkelingsmogelijkheden Leerlingen en ouders Relatie met leerlingen Relatie met ouders Collega s Overleg Samenwerking Leidinggevenden Communicatie Ondersteuning Waardering Imago COLLEGE GROEVENBEEK Achtergrond ondersteunend personeel ONDERZOEKSRESULTATEN OUDERS Algemeen oordeel Sterke punten en verbeterpunten van COLLEGE GROEVENBEEK Hoofdaspecten Schoolklimaat Onderwijs Lestijden en lesroosters Zorg en begeleiding Communicatie Studiekosten Imago COLLEGE GROEVENBEEK Achtergrond van de ouders ONDERZOEKSRESULTATEN LEERLINGEN Algemeen oordeel Sterke punten en verbeterpunten van COLLEGE GROEVENBEEK Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 3

4 8.3 Hoofdaspecten Sfeer op school Contacten In de klas Leren Leermiddelen Huiswerk en toetsen Begeleiding Rooster Schoolgebouw Inspraak Imago COLLEGE GROEVENBEEK Achtergrond leerlingen ONDERZOEKSRESULTATEN BASISSCHOLEN Algemeen oordeel Hoofdaspecten Communicatie Plaatsing en aansluiting Algemene indruk Uitsplitsing naar functie Achtergrond basisscholen Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 4

5 1 INLEIDING Het CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK (hierna COLLEGE GROEVENBEEK) heeft twee locaties, Groevenbeek Ermelo en Groevenbeek Putten. De locatie in Ermelo is organisatorisch verdeeld in twee sectoren: atheneum/havo en vmbo. Elke sector heeft zijn thuis in een eigen deel van het gebouw. De school in Ermelo telt ongeveer leerlingen, de locatie in Putten 450 leerlingen. COLLEGE GROEVENBEEK heeft in 2005 en 2008 de tevredenheid van de toenmalige leerlingen, ouders van leerlingen en het personeel in kaart laten brengen. Tevens is de tevredenheid van directies en/of leerkrachten van de basisscholen (van groep 7 en 8) in de regio onderzocht. COLLEGE GROEVENBEEK heeft DUO ONDERWIJSONDERZOEK opdracht gegeven de tevredenheid van deze doelgroepen opnieuw in kaart te brengen. In deze rapportage worden de resultaten van het totale onderzoek (bestaande uit vijf deelonderzoeken) gepresenteerd. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 5

6 2 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK De hoofddoelstellingen van het onderzoek luiden: 1. Het in kaart brengen van de tevredenheid van de huidige leerlingen, ouders van de huidige leerlingen en het personeel (OP en OOP) van COLLEGE GROEVENBEEK. 2. Het in kaart brengen van de tevredenheid van de leerkrachten (van groep 7 en 8) en/of directie van basisscholen in de regio van COLLEGE GROEVENBEEK. Het gaat om een breed/oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid van de verschillende doelgroepen aan de orde zullen komen. De uitkomsten van het onderzoek bieden COLLEGE GROEVENBEEK houvast bij het nemen van maatregelen voor het verhogen van de tevredenheid. Uiteraard is dat geen doel op zich. Uitgangspunt is dat het verhogen van de tevredenheid een positieve uitwerking zal hebben op het functioneren van de school. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor COLLEGE GROEVENBEEK, maar ook van de sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK (dissatisfiers én satisfiers). Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 6

7 3 ONDERZOEKSOPZET Onderzoeksmethode Tevredenheidsonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de respondenten mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. Vaak wordt een schriftelijke vragenlijst verstuurd naar de respondenten op het privé-adres. Steeds vaker echter worden respondenten bij tevredenheidsonderzoek de mogelijkheid gegeven om de vragenlijst online in te vullen. COLLEGE GROEVENBEEK heeft gekozen voor online onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek werden de medewerkers (OP en OOP), ouders en leerkrachten/directeuren van de basisscholen op de hoogte gesteld van het onderzoek middels een brief. Begin april 2011 werd met het veldwerk gestart. Het veldwerk voor de verschillende doelgroepen verliep als volgt: - De medewerkers (OP en OOP) en de ouders zijn op hun zakelijke of persoonlijke adres uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen en de online vragenlijst in te vullen. Deze bevatte een link/url/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er half april 2011 twee reminders gestuurd naar de medewerkers en ouders die nog niet aan het onderzoek hadden deelgenomen. - Omdat er geen adressen van de leerlingen beschikbaar waren, heeft COLLEGE GROEVENBEEK een instructie, een link naar de vragenlijst en een lijst met persoonlijke inlogcodes ontvangen. Met behulp van een persoonlijke inlogcode konden de leerlingen de vragenlijst in de klas/in het computerlokaal invullen. Er is voor gekozen om per afdeling per leerjaar twee klassen de vragenlijst in te laten vullen. - De directeuren/leerkrachten van de basisscholen zijn benaderd met een op het algemene adres van de school. In deze was een algemene link verwerkt en inloggegevens voor drie medewerkers (directeur en/of leerkrachten) van de school. Door op de link te klikken en de inlogggevens in te vullen konden de directeuren/leerkrachten de vragenlijst invullen. Vervolgens zijn er half april 2011 twee reminders gestuurd naar de basisscholen die nog niet aan het onderzoek hadden deelgenomen. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 7

8 Onderzoeksgroepen en Respons Onderstaande tabel geeft inzicht in de respons per doelgroep. De respons is over de gehele linie hoger dan in Doelgroep Respons Benaderd Respons Percentage Onderwijzend personeel % Ondersteunend personeel % Ouders % Leerlingen % Basisonderwijs Vragenlijst De vragenlijsten zijn opgesteld door COLLEGE GROEVENBEEK. De vragenlijsten die in 2011 werden gebruikt zijn nagenoeg identiek aan de vragenlijsten die in 2008 zijn gebruikt. COLLEGE GROEVENBEEK heeft de vragenlijsten van het onderzoek uit 2008 gescreend en aangevuld met een beperkt aantal nieuwe vragen. 1 Van de 37 directeuren/leerkrachten die gerespondeerd hebben, zijn sommigen werkzaam op dezelfde school. Daarom is er geen responspercentage berekend. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 8

9 Leeswijzer De rapportage bestaat uit vijf delen: Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten onderwijzend personeel (OP). Hoofdstuk 6: Onderzoeksresultaten ondersteunend personeel (OOP). Hoofdstuk 7: Onderzoeksresultaten ouders. Hoofdstuk 8: Onderzoeksresultaten leerlingen. Hoofdstuk 9: Onderzoeksresultaten basisscholen. De resultaten worden op een uniforme manier uitgewerkt. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 5-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de respondenten die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. In de aparte sectorrapportages gaan we in op de belangrijkste verschillen die we hebben aangetroffen tussen de sectoren en COLLEGE GROEVENBEEK-totaal. Interpretatie van de resultaten De vragenlijsten bestaan voor het merendeel uit stellingen waar de respondenten het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: De school biedt voldoende werkplekken voor docenten. Respondenten kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden vervolgens een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens, 2 voor mee oneens 5 voor helemaal mee eens). Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 5 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een stelling is, des te positiever de respondenten over deze stelling zijn. Sommige stellingen zijn echter zo geformuleerd dat het omgekeerde het geval is; hier geldt hoe lager de score op een stelling is, des te positiever de respondenten over een stelling zijn. Een voorbeeld van zo n stelling kan zijn: Ik vind de leerstof in het algemeen moeilijk. Om de scores op de stellingen in de rapportage allemaal hetzelfde te kunnen interpreteren, zijn deze stellingen geherformuleerd en de scores omgerekend. Bijvoorbeeld Ik vind de leerstof in het algemeen moeilijk wordt geherformuleerd naar Ik vind de leerstof in het algemeen niet moeilijk en waardes die daarbij horen worden omgerekend: waarde 1 (helemaal mee oneens) wordt waarde 5 (helemaal mee eens), waarde 2 wordt waarde 4, enzovoorts. Als een stelling is omgescoord, maken we daar in een voetnoot melding van. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 9

10 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per aspect Er wordt gebruik gemaakt van gemiddelde scores op een vijfpuntsschaal. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten gebruiken we de volgende indeling: - Gemiddeld of hoger: zeer goed zeer tevreden - tot en met : goed tevreden - tot en met : redelijk redelijk tevreden - 3,1 tot en met 3,3: matig matig tevreden - 3,0 en lager: zeer matig/slecht niet tevreden 2 Het percentage ontevreden respondenten De respondenten die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijvoorbeeld De school biedt voldoende werkplekken voor docenten - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens scoren wij als ontevreden respondenten. Aspecten waarover 20% of meer van de respondenten ontevreden zijn, kunnen worden getypeerd als knelpunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 3,0 of lager is, er vaak sprake is van 20% of meer ontevreden respondenten. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 10

11 4 MANAGEMENT SUMMARY Inleiding In het voorjaar van 2011 is een meting verricht naar de tevredenheid van medewerkers (OP en OOP), ouders en leerlingen van COLLEGE GROEVENBEEK. Daarnaast is een onderzoek verricht onder leerkrachten en directeuren van toeleverende basisscholen. De meting onder de medewerkers en de ouders heeft online plaatsgevonden (waarbij zij per e- mail werden uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen). De leerlingen hebben de vragenlijst in de klas/computerlokaal ingevuld. Zij konden inloggen door middel van door DUO aangemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden. Aan de leerkrachten en directeuren van toeleverende basisscholen is op het school adres een uitnodiging tot deelname verstuurd met hierin drie gebruikersnamen en wachtwoorden. Zij konden via een link inloggen op de vragenlijst Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij het volgende criterium: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een of hoger signaleren wij een succesfactor. Wij hanteren de volgende criteria voor het bepalen van de knelpunten: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 3,0 of lager signaleren wij een knelpunt; 2. het percentage respondenten dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 20% of meer ontevreden respondenten signaleren wij een knelpunt. Hieronder bespreken we per onderzoeksgroep (OP, OOP, ouders, leerlingen en basisscholen) kort de belangrijkste onderzoeksresultaten Onderwijzend personeel Algemeen beeld Het onderwijzend personeel beoordeelt COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Relatief hoog scoren de hoofdaspecten relatie met leerlingen, relatie met ouders, samenwerking, arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen, ondersteuning, overleg en organisatie. Hierover zijn zij zeer tevreden. Zij zijn redelijk tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden, de taakbelasting en de arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 11

12 Werkzaamheden Kijken we naar de werkzaamheden, dan zien we dat docenten zeer tevreden zijn over de werkomstandigheden voor het werken met leerlingen en over de organisatie. Ze zijn redelijk tevreden over de werkomstandigheden voor de eigen werkzaamheden, over de taakbelasting en de ontwikkelingsmogelijkheden. Zeker over een aantal deelaspecten met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden (het beleid ten aanzien van LC- en LD functies en de mogelijkheid om een dergelijke functie te krijgen) en taakbelasting (de tijd die ze binnen het taakbeleid krijgen voor verschillende taken) is het onderwijzend personeel niet tevreden. Leerlingen en ouders In de paragraaf over de leerlingen en ouders zien we dat het onderwijzend personeel zeer tevreden is over de omgang met zowel de leerlingen als hun ouders. Collega s In het contact met collega s zien we dat zij zeer tevreden zijn over de wijze waarop er overlegd en samengewerkt wordt. Leidinggevenden Het onderwijzend personeel is zeer tevreden over de ondersteuning. Zij zijn tevreden over de communicatie en de waardering. Wat betreft de communicatie is een groot deel van het onderwijzend personeel ontevreden over het op tijd verkrijgen van relevante informatie. Imago COLLEGE GROEVENBEEK Kijken we naar het imago van COLLEGE GROEVENBEEK onder het onderwijzend personeel dan zien we dat zij de school zien als vriendelijk, collegiaal, respectvol, behulpzaam en gezellig Ondersteunend personeel Algemeen beeld Het ondersteunend personeel beoordeelt COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Relatief hoog scoren de hoofdaspecten relatie met de leerlingen, overleg, samenwerking, arbeidsomstandigheden, taakbelasting, ondersteuning en waardering. Hierover zijn zij zeer tevreden. We zien niet direct zwakke punten als we kijken naar de hoofdaspecten. Werkzaamheden Over de arbeidsomstandigheden en de taakbelasting is het ondersteunend personeel zeer tevreden. De hoofdaspecten organisatie en de ontwikkeling worden goed beoordeeld; ze zijn hier tevreden over. Wel valt op dat ruim een vijfde van het ondersteunend personeel ontevreden is over de helderheid van het beleid van de directie, over het salaris en over het voldoende benutten van de capaciteiten door de school. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 12

13 Leerlingen en ouders Over de relatie met de leerlingen is het ondersteunend personeel zeer tevreden. De relatie met de ouders wordt beoordeeld als goed. Over het uitoefenen van invloed op de gang van zaken binnen de school door de ouders is een vijfde van het ondersteunend personeel ontevreden. Collega s Het ondersteunend personeel is zeer tevreden over het overleg en de samenwerking. Wat opvalt is dat bijna een vijfde van hen ontevreden is over de manieren waarop directie en teamleiders de teamgeest bevorderen. Leidinggevenden Over de aspecten communicatie, ondersteuning en waardering is het ondersteunend personeel (zeer) tevreden. We zien echter dat een groot deel van hen ontevreden is over het op tijd ontvangen van relevante informatie. Imago COLLEGE GROEVENBEEK Kijken we naar het imago van COLLEGE GROEVENBEEK onder het ondersteunend personeel dan zien we dat zij de school zien als vriendelijk, collegiaal, respectvol en gezellig Ouders Algemeen beeld De ouders beoordelen COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Dit rapportcijfer ligt iets hoger dan in 2008, toen de school beoordeeld werd met een 7,2. De ouders zijn zeer tevreden over het schoolklimaat en de communicatie. Redelijk tevreden zijn zij over de studiekosten. Schoolklimaat Over het schoolklimaat zijn de ouders zeer tevreden. Onderwijs De ouders zijn tevreden over het onderwijs op COLLEGE GROEVENBEEK. Wel is ruim een kwart van hen ontevreden over de zinvolheid van het uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen. Over een evenwichtige verdeling van het huiswerk over de dagen is een vijfde van hen ontevreden. Lestijden Evenals over het onderwijs zijn de ouders tevreden over de lestijden. Zorg en begeleiding De zorg en begeleiding op COLLEGE GROEVENBEEK wordt door de ouders als goed beoordeeld. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 13

14 Communicatie Over de communicatie in het algemeen zijn de ouders zeer tevreden. Over vrijwel alle deelaspecten zijn de ouders (zeer) tevreden. Studiekosten De ouders zijn redelijk tevreden over de studiekosten. Imago COLLEGE GROEVENBEEK Kijken we naar het imago van COLLEGE GROEVENBEEK onder de ouders dan zien we dat zij de school zien als vriendelijk, toegankelijk, respectvol, professioneel en betrouwbaar Leerlingen Algemeen beeld De leerlingen beoordelen COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. De leerlingen zijn tevreden over de contacten, de sfeer op school, het schoolgebouw, de begeleiding en de leermiddelen. De leerlingen zijn niet tevreden over het rooster. Sfeer op school Over de sfeer op school zijn de leerlingen tevreden. Ze zijn over een groot aantal deelaspecten zeer tevreden; het naar de zin hebben in de klas, de sfeer tussen leerlingen, het gevoel van veiligheid op school, de strenge controle op spijbelen, de sfeer tussen leerlingen en conciërges/onderwijsassistenten en de duidelijkheid wat wel en niet kan op school. Een groot deel van de leerlingen is duidelijk niet tevreden over het hanteren van dezelfde schoolregels door docenten en over het voorkomen van diefstal en vernielingen. Contacten Over het hoofdaspect contacten zijn de leerlingen tevreden. Ze zijn met name tevreden over de website. Een groot deel van de leerlingen weet niet wanneer de school contact opneemt met hun ouders. In de klas Redelijk tevreden zijn de leerlingen over het hoofdaspect in de klas in het algemeen. Een groot deel van hen is ontevreden over de afwisseling in de lessen en het door de docenten nagaan of de lesstof is begrepen. Leren Het hoofdaspect leren wordt door de leerlingen als redelijk gezien. Zeer tevreden zijn ze over dat zij de leerstof aankunnen en over de hulp die zij van docenten krijgen als dat nodig is. Over vijf van de negen deelaspecten is een vijfde of meer van de leerlingen ontevreden. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 14

15 Leermiddelen De leerlingen zijn over de leermiddelen tevreden. Zeer tevreden zijn ze over het werken met een computer op school en over het gebruik van het smartboard door de docenten. Duidelijk minder positief zijn ze over het werken met de ELO. Huiswerk en toetsen Over dit hoofdaspect zijn de leerlingen matig tevreden. Een vijfde of meer is ontevreden over een groot aantal deelaspecten. Begeleiding De begeleiding wordt door de leerlingen beoordeeld als goed. Zij weten in sterke mate dat er een vertrouwenspersoon op school is en dat als ze ergens problemen mee hebben, ze terecht kunnen bij hun mentor. Rooster Het hoofdaspect rooster wordt door de leerlingen als minst positief gewaardeerd. Over alle deelaspecten zijn de leerlingen (zeer) matig tevreden. Ruim de helft van de leerlingen is ontevreden over de uitval van de lessen en de invulling van de vervangingsuren. Schoolgebouw De leerlingen zijn tevreden over het schoolgebouw. Over de (brom)fietsstalling is een vijfde van de leerlingen ontevreden. Inspraak Over het hoofdaspect inspraak zijn de leerlingen redelijk tevreden, net als over de meeste deelaspecten. Ze zijn matig van mening dat de school iets doet met de ideeën van de leerlingen. Imago COLLEGE GROEVENBEEK Kijken we naar het imago van COLLEGE GROEVENBEEK onder de leerlingen dan zien we dat zij de school zien als vriendelijk, gezellig, modern en respectvol Basisscholen Algemeen beeld De directeuren en leerkrachten van de basisscholen beoordelen COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Relatief hoog scoren de hoofdaspecten algemene indruk en plaatsing en aansluiting. Zwakke hoofdaspecten komen niet naar voren in de onderzoeksresultaten van de basisscholen. Communicatie Over de communicatie zijn de basisscholen tevreden. Zij zijn over een groot aantal deelaspecten zeer tevreden. Ze zijn matig van mening dat ze door COLLEGE GROEVENBEEK voldoende op de Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 15

16 hoogte worden gehouden over de leerlingenzorg. Hierover is bijna een derde van de basisscholen ontevreden. Plaatsing en aansluiting Over dit hoofdaspect zijn de basisscholen zeer tevreden. Echter, de helft van de basisscholen geeft aan geen ervaring te hebben met het digitaal overdrachtsdossier. Algemene indruk De algemene indruk van COLLEGE GROEVENBEEK is zeer goed Vergelijking vorige meting In 2008 is dezelfde tevredenheidsmeting onder de medewerkers (OP en OOP), ouders, leerlingen en basisscholen uitgevoerd. Als we naar de vijf doelgroepen kijken dan zien we dat deze groepen over vrijwel de gehele linie positiever zijn gaan kijken naar COLLEGE GROEVENBEEK. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 16

17 5 ONDERZOEKSRESULTATEN ONDERWIJZEND PERSONEEL 5.1 Algemeen oordeel Aan het onderwijzend personeel is gevraagd om met een rapportcijfer een algemeen oordeel over COLLEGE GROEVENBEEK te geven. Het onderwijzend personeel beoordeelt COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7, Sterke punten en verbeterpunten van COLLEGE GROEVENBEEK Het onderwijzend personeel is aan de hand van twee open vragen gevraagd wat zij de sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK vinden en wat er aan COLLEGE GROEVENBEEK veranderd zou kunnen worden. We hebben de gegeven antwoorden uitgesplitst naar sector. Atheneum / havo Ermelo De meest genoemde sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK zijn: De goede sfeer (28x); De collegialiteit (16x); De zorg voor leerlingen en collega s (11x); Omgang met elkaar (10x); Goede organisatie (7x). De meest genoemde verbeterpunten voor COLLEGE GROEVENBEEK zijn: Betere communicatie (7x); Meer rust en regelmaat (4x); Meer gebruik van ICT (4x); Minder/nuttigere vergaderingen (4x); De lokalen (4x). Vmbo Ermelo De meest genoemde sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK zijn: De zorg voor leerlingen en collega s (13x); De collegialiteit (7x); De goede sfeer (4x). De meest genoemde verbeterpunten voor COLLEGE GROEVENBEEK zijn: Kleinschaligheid zoeken (5x); Leerlingen strenger aanpakken (3x). Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 17

18 Vmbo Putten De meest genoemde sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK zijn: De kleinschaligheid (11x); De goede sfeer (8x); De zorg voor leerlingen en collega s (7x); De omgang met elkaar (4x). De meest genoemde verbeterpunten voor COLLEGE GROEVENBEEK zijn: Betere communicatie (6x); De lokalen (4x). Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 18

19 5.3 Hoofdaspecten Het onderwijzend personeel is zeer tevreden over de relatie met leerlingen (4,3), de relatie met ouders (), de samenwerking (), de arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen (), de ondersteuning (), het overleg () en de organisatie (). Over de hoofdaspecten taakbelasting en arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden is meer dan 20% van het onderwijzend personeel ontevreden. Vergeleken met de vorige meting in 2008 zien we soms flinke verschillen. Zo is het onderwijzend personeel dit meetjaar (veel) meer tevreden over de arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen, over de waardering die zij krijgen, over de ontwikkelingsmogelijkheden en over de arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden. Hoofdaspecten 4,3 4,2 Relatie met leerlingen -3% 90% Relatie met ouders -5% 78% Samenwerking -8% 79% Arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen -14% 74% Ondersteuning -6% 77% Overleg -11% 76% Organisatie -12% 71% 3,3 Communicatie -13% 62% 3,2 Waardering -13% 60% 3,1 Ontwikkelingsmogelijkheden -18% 62% 3,3 Taakbelasting -21% 61% 2,9 Arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden -29% 57% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 19

20 5.4 Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden Het onderwijzend personeel is over het algemeen redelijk tevreden over de arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden (). We zien dat circa een derde (29%) hierover ontevreden is. Over alle deelaspecten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden is het onderwijzend personeel over het algemeen redelijk tot matig tevreden. Eveneens zien we dat een groot deel (meer dan 20%) van het onderwijzend personeel niet tevreden is over deze deelaspecten. In vergelijking met 2008 is de tevredenheid toegenomen. Arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden 2,9 Arbeidsomstandigheden voor eigen werkzaamheden algemeen -29% 57% 3,1 Ik ben tevreden over de fysieke werkomstandigheden binnen deze school -23% 60% 2,9 Ik ben tevreden over de mogelijkheden voor docenten om zelf met een computer te werken -32% 56% 2,7 3,3 De school biedt voldoende werkplekken voor docenten -33% 56% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 20

21 5.4.2 Arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen Het onderwijzend personeel is over het algemeen zeer tevreden over de werkomstandigheden voor het werken met leerlingen (). Gemiddeld genomen is het onderwijzend personeel zeer tevreden over de aantrekkelijkheid van het gebouw om in te werken (4,1), over de leer- en hulpmiddelen op school () en over de hoeveelheid technische voorzieningen in de leslokalen (). Zij zijn redelijk tevreden over de inrichting van de lokalen (). Over deze laatste twee aspecten is een vijfde van de medewerkers (20%) ontevreden. Vergeleken met 2008 zien we dat het onderwijzend personeel meer tevreden is. Arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen Arbeidsomstandigheden voor het werken met leerlingen algemeen -14% 74% 4,1 Het gebouw is voldoende aantrekkelijk om in te werken -7% 82% Ik ben tevreden over de leer- en hulpmiddelen op school -8% 82% 3,1 In de lokalen waarin ik lesgeef, zijn voldoende technische voorzieningen aanwezig -20% 72% 3,2 Ik ben tevreden over de inrichting van de lokalen -20% 61% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 21

22 5.4.3 Organisatie Over de organisatie in het algemeen is het onderwijzend personeel zeer tevreden (). Het onderwijzend personeel van COLLEGE GROEVENBEEK is in sterke mate van mening dat het voor hen belangrijk is om bij te dragen aan de christelijke identiteit van de school (4,3). Zij zijn eveneens zeer tevreden over het werkklimaat (4,1), over de manier waarop met elkaar wordt omgegaan (4,1), met het beleid op het gebied van ziekteverzuim (), over de manier waarop de school de christelijke identiteit vormgeeft () en over de inrichting van de leerlingenzorg (). Ze zijn matig tot redelijk tevreden over het voeren van een helder beleid door de directie en de teamleiders (3,3) en over de teamstructuur (). Over deze laatste twee deelaspecten is eveneens meer dan een vijfde van het onderwijzend personeel ontevreden. Vergeleken met 2008 zien we dat het onderwijzend personeel in 2011 over alle aspecten in sterkere mate tevreden is. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 22

23 Organisatie Organisatie algemeen -12% 71% 4,3 4,2 Ik vind het belangrijk bij te dragen aan de christelijke identiteit van de school -3% 87% 4,1 Het werkklimaat binnen de school vind ik prettig -5% 87% 4,1 Ik ben tevreden over de manier waarop we met elkaar omgaan -6% 82% Ik ben tevreden met het beleid op het gebied van ziekteverzuim -7% 78% Ik ben tevreden over de manier waarop de school de christelijke identiteit vormgeeft -9% 80% Ik ben tevreden over de inrichting van de leerlingenzorg -10% 74% 3,2 Ik ben tevreden over de schoolregels voor leerlingen -16% 72% 3,3 Binnen de school is een goede overdracht van leerlinggegevens -14% 67% Het team waarin ik zit, functioneert goed -15% 63% 3,1 De directie en teamleiders vormen een hecht team -10% 62% 3,2 De school besteedt voldoende aandacht aan veiligheids- en gezondheidsaspecten -13% 63% 3,1 Ik ben tevreden over de teamstructuur -22% 59% 2,8 3,3 De directie en teamleiders voeren een helder beleid -24% 45% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 23

24 5.4.4 Taakbelasting Het onderwijzend personeel is redelijk tevreden over de taakbelasting in het algemeen (). Het onderwijzend personeel van COLLEGE GROEVENBEEK is over het algemeen zeer tevreden over hun lesrooster (). Matig tevreden zijn zij over de manier waarop de taaktoedeling tot stand komt (3,3) en over de tijd die zij binnen het taakbeleid krijgen om hun verschillende taken uit te voeren (3,1). We zien dat een derde van het onderwijzend personeel (34%) ontevreden is over de tijd die zij binnen het taakbeleid krijgen om hun verschillende taken uit te voeren en dat ruim een vijfde (22%) ontevreden is over hoe de taaktoedeling tot stand komt. Vergeleken met 2008 is het onderwijzend personeel over bijna alle deelaspecten positiever gestemd. Taakbelasting 3,3 Taakbelasting algemeen -21% 61% Ik ben over het algemeen tevreden over mijn lesrooster -13% 77% Ik ben tevreden over mijn takenpakket -15% 71% 3,3 3,3 Ik ben tevreden over de manier waarop de taaktoedeling tot stand komt -22% 53% 3,1 2,9 Ik krijg binnen het taakbeleid voldoende tijd voor mijn verschillende taken -34% 45% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 24

25 5.4.5 Ontwikkelingsmogelijkheden Het onderwijzend personeel is over het algemeen redelijk tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden (). Zeer tevreden zijn zij over de mogelijkheden die de school biedt voor scholing (4,1), de mogelijkheden die de school biedt om het vak verder te ontwikkelen (), de mogelijkheden die de school biedt om zich verder te ontwikkelen (), de secundaire arbeidsvoorwaarden (), en de mogelijkheden die de school biedt om te laten zien wat ze kunnen (). Ontevreden is het onderwijzend personeel over de helderheid van het schoolbeleid bij het toekennen van LC- en LD-functies (2,7) en over de hoeveelheid mogelijkheden een LC- of een LDfunctie te krijgen (2,6). Ruim tweevijfde van de medewerkers is ontevreden over de deelaspecten over het heldere beleid bij het toekennen van LC- en LD-functies en over de hoeveelheid mogelijkheden om een LC- of een LD-functie te krijgen (beide 44%). Eveneens geeft een relatief groot deel hierbij aan neutraal te zijn. 20% is ontevreden over het voldoende benutten van de capaciteiten door de school. Vergeleken met 2008 zien we dat het onderwijzend personeel over alle deelaspecten meer tevreden is. Met name zijn zij meer tevreden over hun salaris en over de mogelijkheden voor scholing. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 25

26 Ontwikkelingsmogelijkheden 3,1 Ontwikkelingsmogelijkheden algemeen -18% 62% 4,1 De school biedt voldoende mogelijkheden voor scholing -4% 86% De school biedt mij voldoende mogelijkheden om mijn vak verder te ontwikkelen -8% 80% De school biedt me voldoende mogelijkheden om me verder te ontwikkelen -9% 76% Ik ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv verlof) -7% 72% De school biedt me voldoende mogelijkheden om te laten zien wat ik kan -14% 73% 3,3 De school benut mijn capaciteiten voldoende -20% 62% 2,9 Ik ben tevreden over mijn salaris -16% 60% 2,7 2,5 De school heeft een helder beleid voor de toekenning van de LC- en LD-functies -44% 26% 2,6 2,3 Er zijn voldoende mogelijkheden om een LCof een LD-functie te krijgen -44% 21% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 26

27 5.5 Leerlingen en ouders Relatie met leerlingen Gemiddeld genomen is het onderwijzend personeel zeer tevreden (4,3) over de relatie met de leerlingen in het algemeen. We zien dat het onderwijzend personeel van COLLEGE GROEVENBEEK zeer tevreden is over de verschillende deelaspecten met betrekking tot de relatie die zij hebben met de leerlingen. Hierin zien we nauwelijks verschillen met vorig meetjaar Relatie met leerlingen 4,3 4,2 Relatie met leerlingen algemeen -3% 90% 4,4 4,3 Leerlingen kunnen altijd bij mij terecht -1% 97% 4,4 4,4 Ik bied graag begeleiding aan leerlingen -1% 94% 4,4 4,3 Het lesgeven geeft mij voldoening -3% 91% 4,4 4,3 Ik ben tevreden over mijn contacten met leerlingen -1% 96% 4,3 4,2 Ik heb er geen bezwaar tegen buiten de les extra tijd te besteden aan leerlingen -3% 90% Ik vind het prettig om mentor te zijn -9% 70% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 27

28 5.5.2 Relatie met ouders Over de relatie in het algemeen met de ouders van de leerlingen is het onderwijzend personeel zeer tevreden (). Over het algemeen zien we dat het onderwijzend personeel (zeer) tevreden is over verschillende deelaspecten met betrekking tot de relatie met de ouders van leerlingen. Alleen over het invloed mogen uitoefenen door de ouders op de gang van zaken binnen de school zijn zij redelijk tevreden (). Vergeleken met 2008 zien we slechts kleine verschillen. Relatie met ouders Relatie met ouders algemeen -5% 78% 4,3 4,1 Ouders kunnen altijd contact met mij opnemen voor een gesprek -4% 92% 4,2 4,1 Ik sta open voor kritiek van ouders -1% 95% 4,1 Ik ben tevreden over de contacten met ouders -2% 88% Ik ben bereid huisbezoek te doen als dat nodig is -8% 73% 3,2 Ouders mogen invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school -13% 44% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 28

29 5.6 Collega s Overleg In het algemeen is het onderwijzend personeel zeer tevreden over het overleg (). Het onderwijzend personeel is zeer tevreden over de zinvolheid van het overleg binnen de vaksectie (4,2), het bespreken van problemen met collega s (4,1) en de mate waarin collega s open staan voor ideeën en meningen (4,1). Ze zijn redelijk tevreden over de hoeveelheid overlegmogelijkheden over leerlingzaken () en matig tevreden over de zinvolheid van het overleg binnen het team (3,3). Over deze laatste twee deelaspecten is (ruim) een vijfde van de medewerkers ontevreden. Waar mogelijk is er een vergelijking gemaakt met We zien dat het onderwijzend personeel dit jaar iets positiever gestemd is over de verschillende deelaspecten. Overleg Overleg algemeen -11% 76% 4,2 Ik vind het overleg binnen mijn vaksectie zinvol -4% 87% 4,1 Ik kan problemen met het werk goed bespreken met mijn collega s -1% 92% 4,1 Mijn collega s staan open voor mijn ideeën en meningen -1% 92% Ik ben tevreden over de onderlinge communicatie -13% 72% 3,1 Er zijn voldoende overlegmogelijkheden over leerlingenzaken -25% 59% 3,3 Ik vind het overleg binnen mijn team zinvol -21% 52% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 29

30 5.6.2 Samenwerking Over de samenwerking in het algemeen is het onderwijzend personeel zeer tevreden (). Over het algemeen is het onderwijzend personeel zeer van mening dat de samenwerking goed is voor de kwaliteit van werken (4,3), dat zij goed kunnen samenwerken met collega s (4,3) en zijn ze eveneens zeer tevreden over de collegialiteit binnen de school (4,2). Ze zijn matig tevreden over het zich houden aan de schoolregels door collega s (3,3). Ruim een vijfde (23%) van de medewerkers is ontevreden over dit laatste aspect. Vergeleken met 2008 zien we slechts kleine verschillen. Samenwerking Samenwerking algemeen -8% 79% 4,3 4,2 Samenwerken is goed voor de kwaliteit van mijn werk -1% 95% 4,3 4,1 Ik kan goed samenwerken met mijn collega s 0% 96% 4,2 Ik ben tevreden over de collegialiteit binnen de school -4% 90% Mijn collega s houden zich aan gemaakte afspraken -14% 66% 3,3 3,1 Mijn collega s houden zich aan de schoolregels -23% 48% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 30

31 5.7 Leidinggevenden Communicatie Over de communicatie is het onderwijzend personeel over het algemeen tevreden (). Gemiddeld genomen is het onderwijzend personeel zeer tevreden over de mogelijkheid om bij problemen terecht te kunnen bij de teamleider (4,3), het open staan van directie en teamleiders voor nieuwe ideeën () en het goed bij de directie terecht kunnen bij problemen (). Matig tevreden zijn zij over het tijdig ontvangen van relevante informatie en over het vertegenwoordigen van de belangen door de MR (beide 3,3). We zien dat 23% van het onderwijzend personeel ontevreden is over het tijdig ontvangen van relevante informatie. Vergeleken met 2008 zien we dat op bijna alle deelaspecten met betrekking tot communicatie in 2011 gemiddeld beter gescoord wordt. Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 31

32 Communicatie 3,3 Communicatie algemeen -13% 62% 4,3 4,1 Bij problemen kan ik goed terecht bij mijn teamleider -1% 91% Directie en teamleiders staan open voor nieuwe ideeën -6% 75% Bij problemen kan ik goed terecht bij de directie -9% 67% 3,1 Directie en teamleiders weten wat er speelt in de school -16% 66% 3,3 Directie en teamleiders staan open voor kritiek -11% 61% Ik ben tevreden over de manieren waarop directie en teamleiders de teamgeest bevorderen -17% 51% 2,9 De teamstructuur biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak -18% 52% 3,3 3,3 De MR vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate -17% 49% 2,9 3,3 Ik krijg relevante informatie op tijd -23% 50% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 32

33 5.7.2 Ondersteuning Het onderwijzend personeel is over het algemeen zeer tevreden over de ondersteuning (). Het onderwijzend personeel van COLLEGE GROEVENBEEK weet in sterke mate wat de school van hen verwacht (), is zeer tevreden over de mogelijkheid om binnen school fouten te bespreken (), is zeer tevreden over de manier waarop nieuwe collega s worden begeleid () en is zeer tevreden over de begeleiding die het krijgt (). Vergeleken met 2008 zien we dat er op alle deelaspecten dit jaar (iets) hoger gescoord wordt. Ondersteuning Ondersteuning algemeen -6% 77% Ik weet wat de school van mij verwacht -2% 91% Binnen de school is het mogelijk fouten te bespreken -1% 86% Nieuwe collega s worden op een goede manier begeleid -6% 78% Ik ben tevreden over de begeleiding die ik krijg -5% 73% De school gaat goed om met collega s die (langdurig) ziek zijn -8% 66% Ik ben tevreden over de manier waarop functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden gevoerd -13% 69% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 33

34 5.7.3 Waardering Over de waardering in het algemeen is het ondersteunend personeel tevreden (). Het onderwijzend personeel is over vrijwel alle aspecten met betrekking tot de waardering tevreden. We zien dat zij matig tevreden zijn over het op de juiste wijze aangesproken worden op mindere prestaties door directie en teamleiders (3,3). Vergeleken met de meting in 2008 zien we dat de deelaspecten die vallen onder waardering dit jaar (iets) hoger scoren. Waardering 3,2 Waardering algemeen -13% 60% Ik krijg binnen de school voldoende waardering -8% 70% 3,3 De school daagt mij uit goede prestaties te leveren -11% 66% 3,1 Directie en teamleiders laten voldoende hun waardering blijken -15% 59% 3,3 3,2 Als ik minder goed presteer, spreken directie en teamleiders mij er op een goede manier op aan -19% 47% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 34

35 5.8 Imago COLLEGE GROEVENBEEK Aan de hand van vijftien begrippen hebben we het imago van COLLEGE GROEVENBEEK onder het onderwijzend personeel gemeten. Het onderwijzend personeel kon van elk van deze vijftien begrippen aangeven of zij dit van toepassing vinden op de school. Uit de grafiek blijkt dat een ruime meerderheid van het onderwijzend personeel COLLEGE GROEVENBEEK als vriendelijk (85%) en collegiaal (87%) ziet. Circa tweederde vindt COLLEGE GROEVENBEEK respectvol (63%), behulpzaam (60%) en gezellig (60%). Imago College Groevenbeek vriendelijk 84% collegiaal 76% respectvol behulpzaam gezellig 60% 60% 63% betrouwbaar 51% professioneel 42% degelijk massaal zorgvuldig vernieuwend 36% 35% 33% 32% rommelig 22% bureaucratisch 13% streng saai 8% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 35

36 5.9 Achtergrond onderwijzend personeel Circa de helft van de respondenten is werkzaam op het atheneum/havo te Ermelo (49%). In welke sector bent u werkzaam? atheneum / havo Ermelo 49% vmbo Ermelo 32% vmbo Putten 18% overig/meerdere sectoren 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 36

37 6 ONDERZOEKSRESULTATEN ONDERSTEUNEND PERSONEEL 6.1 Algemeen oordeel Aan het ondersteunend personeel is gevraagd om met een rapportcijfer een algemeen oordeel over COLLEGE GROEVENBEEK te geven. Het ondersteunend personeel beoordeelt COLLEGE GROEVENBEEK met een gemiddeld rapportcijfer van 7, Sterke punten en verbeterpunten van COLLEGE GROEVENBEEK Het ondersteunend personeel is aan de hand van twee open vragen gevraagd wat zij de sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK vinden en wat er aan COLLEGE GROEVENBEEK veranderd zou kunnen worden. De meest genoemde sterke punten van COLLEGE GROEVENBEEK zijn: De prettige sfeer (13x); Persoonlijke aandacht voor leerling en leerkracht (11x); Collegialiteit (8x); De christelijke identiteit (3x); Professionaliteit (1x). De meest genoemde verbeterpunten voor COLLEGE GROEVENBEEK zijn: Verbeteren van de communicatie (6x); Betere voorzieningen op school (3x); Meer aandacht voor OOP (2x); Betere organisatie (2x). Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 37

38 6.3 Hoofdaspecten Het ondersteunend personeel is zeer tevreden over de relatie met leerlingen (4,5), het overleg (4,1), de samenwerking (), de arbeidsomstandigheden (), de taakbelasting (), de ondersteuning () en de waardering (). Over de overige hoofdaspecten zijn zij tevreden. Als we de beoordeling van de hoofdaspecten door het ondersteunend personeel vergelijken met het vorige meetjaar zien we slechts één opvallend verschil. Bij de vorige meting was het ondersteunend personeel tevreden over het overleg (). De meting van dit jaar laat zien dat zij nu zeer tevreden zijn over het overleg (4,1). Hoofdaspecten 4,5 4,5 Relatie met leerlingen -5% 88% 4,1 Overleg -6% 81% Samenwerking -7% 81% Arbeidsomstandigheden -6% 83% Taakbelasting -13% 74% Ondersteuning -6% 73% Waardering -8% 70% Organisatie -13% 71% Relatie met ouders -9% 70% Ontwikkelingsmogelijkheden -15% 67% Communicatie -14% 66% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 38

39 6.4 Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Over het algemeen is het ondersteunend personeel zeer tevreden over de arbeidsomstandigheden (). De deelaspecten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden worden door het ondersteunend personeel veelal als zeer goed beoordeeld. Vergeleken met 2008 zien we dat de arbeidsomstandigheden dit jaar (iets) beter gewaardeerd worden. Arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandigheden algemeen -6% 83% 4,1 Het werkklimaat binnen de school vind ik prettig -6% 92% 4,1 Het gebouw is voldoende aantrekkelijk om in te werken -8% 88% 4,1 Ik ben tevreden over de manier waarop er op school bij ongelukken wordt gehandeld -2% 89% Ik ben tevreden over mijn werkplek -8% 78% Ik ben tevreden over de werkomstandigheden binnen deze school -6% 84% Ik ben tevreden met het beleid op het gebied van ziekteverzuim -2% 80% De school besteedt voldoende aandacht aan veiligheid en gezondheid -6% 84% Ik ben tevreden over de mogelijkheden om te pauzeren -12% 69% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 39

40 6.4.2 Organisatie Over de organisatie in het algemeen is het ondersteunend personeel tevreden (). Het ondersteunend personeel is in sterke mate van mening dat ze weten wat er van hun wordt verwacht () en zijn zeer tevreden over hun takenpakket (). Zij zijn redelijk tevreden over de helderheid van het beleid van de directie (). Bijna een kwart van het ondersteunend personeel (23%) is ontevreden over dit aspect. Vergeleken met vorig meetjaar zien we kleine verschillen in de waardering van de organisatie; op alle deelaspecten wordt in 2011 (iets) hoger gescoord dan in Organisatie Organisatie algemeen -13% 71% Ik weet wat de school van mij verwacht -4% 84% Ik ben tevreden over mijn takenpakket -10% 82% De school is goed georganiseerd -14% 62% 3,2 De directie voert een helder beleid -23% 56% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 40

41 6.4.3 Taakbelasting Over de taakbelasting in het algemeen is het ondersteunend personeel zeer tevreden (). Het ondersteunend personeel is in sterke mate van mening dat het werk afwisselend is () en is zeer tevreden over de taakbelasting (). Vergeleken met vorig meetjaar zien we kleine verschillen. Taakbelasting Taakbelasting algemeen -13% 74% Mijn werk is voldoende afwisselend -12% 80% Ik ben tevreden over mijn taakbelasting -12% 78% De school biedt me voldoende mogelijkheden om te laten zien wat ik kan -16% 63% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 41

42 6.4.4 Ontwikkelingsmogelijkheden Het ondersteunend personeel is tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden in het algemeen (). Over de secundaire arbeidsvoorwaarden (4,1), de mate waarin de school mogelijkheden biedt voor scholing () en de mate waarin de school mogelijkheden biedt om zich verder te ontwikkelen () is men zeer tevreden. Matig tevreden is het ondersteunend personeel over het salaris (3,3). Over het salaris en het benutten van de capaciteiten is circa een kwart ontevreden. Als we kijken naar het vorige meetjaar dan zien we dat de ontwikkelingsmogelijkheden dit jaar (iets) beter gewaardeerd worden. Ontwikkelingsmogelijkheden Ontwikkelingsmogelijkheden algemeen -15% 67% 4,1 Ik ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv verlof) -6% 90% De school biedt voldoende mogelijkheden voor scholing -10% 76% De school biedt me voldoende mogelijkheden om me verder te ontwikkelen -10% 69% 3,3 De school benut mijn capaciteiten voldoende -24% 53% 3,3 3,0 Ik ben tevreden over mijn salaris -27% 47% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 42

43 6.5 Leerlingen en ouders Relatie met leerlingen Over de relatie met de leerlingen in het algemeen is het ondersteunend personeel zeer tevreden (4,5). Alle deelaspecten met betrekking tot de relatie met de leerlingen worden door het ondersteunend personeel van COLLEGE GROEVENBEEK als zeer goed gewaardeerd. Vergeleken met vorig meetjaar zijn de verschillen minimaal. Relatie met leerlingen 4,5 4,5 Relatie met leerlingen algemeen -5% 88% 4,7 4,7 Ik help graag leerlingen -4% 92% 4,5 4,6 Leerlingen kunnen altijd bij mij terecht -4% 88% 4,5 4,6 Ik vind het vanzelfsprekend leerlingen aan te spreken op hun gedrag -4% 92% 4,2 4,2 Ik ben tevreden over mijn contacten met leerlingen -8% 79% 1,0 2,0 3,0 5,0 Rapportage Tevredenheidsonderzoek CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK - DUO Onderwijsonderzoek 43

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek De uitslag van het De mening van de leerlingen De mening van de ouders De mening van het basisonderwijs Groevenbeek Het onderzoek Op Groevenbeek werken we steeds aan verbetering

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek

tevredenheidsonderzoek Christelijk College Groevenbeek tvwo - atheneum - havo - vmbo juni 2011 Groevenbeek Christelijk College 2011 tevredenheidsonderzoek DE MENING VAN DE LEERLINGEN / DE MENING VAN DE OUDERS / DE MENING VAN

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Ayundo In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick Basisschool het Spick Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom SBO De Vlinderboom Rapportage SO In opdracht van Stichting De Linge juli 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting De Linge. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn Basisschool Kom.Mijn Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden RESULTATEN Rapportage Het Kompas, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht RESULTATEN Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven Montessori College Eindhoven Rapportage In opdracht van het Montessori College Eindhoven november 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Montessori College Eindhoven.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting Herman Broerenstichting Rapportage In opdracht van de Herman Broerenstichting juni 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Herman Broerenstichting. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie