OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL NIBE-SVV, 2008

2 1. De wetgever noemde in 2003 in de toelichting op de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten (Wet A&H) vier categorieën van integriteit. De Wft heeft deze categorieën overgenomen. De categorieën zijn: o persoonlijke integriteit; o organisatorische integriteit; o relationele integriteit; o marktintegriteit. Onderstaand staan drie uitspraken over het beheersen van integriteitsrisico's in verschillende categorieën van integriteit. Welke uitspraak heeft betrekking op de categorie relationele integriteit? Bij het beheersen van integriteitsrisico's in deze categorie is A. customer due dilligence (CDD) een geschikt middel. B. aandacht voor interne fraude, belangenverstrengeling en integriteitsgevoelige functies van belang. C. de behandeling van incidenten een belangrijk aandachtspunt. 2. Aan de medewerkers van financiële onderneming Begeers worden omzetgerelateerde bonussen toegekend. Ten gevolge hiervan adviseert een van de medewerkers een particuliere cliënt een complex product dat gegeven zijn cliëntenprofiel te risicovol is. Bovendien is de cliënt NIET voldoende draagkrachtig voor het geadviseerde product. De cliënt dient na enkele maanden een klacht in. De compliance professional constateert een belangentegenstelling. Welke van de onderstaande beweringen over de belangentegenstelling is JUIST? Er is een belangenconflict tussen het belang van de A. cliënt en de integere handel op de effectenmarkt. B. cliënt en het belang van de medewerker. C. ene cliënt en het belang van de andere cliënt. 3. Hieronder volgen drie beweringen over de informatieplicht van financiële ondernemingen ten aanzien van financiële diensten en financiële producten. Wat is JUIST? A. De Financiële Bijsluiter moet bij elk financieel product op papier aan een potentiële klant worden overhandigd. B. Een financiële onderneming mag er in principe van uitgaan dat een cliënt de persoonlijk aan hem verstrekte schriftelijke informatie heeft gelezen. C. Een financiële onderneming heeft GEEN actieve informatieplicht. NIBE-SVV,

3 4. Hieronder staan drie eisen die de Wft stelt aan de informatieverstrekking over financiële producten. I. De informatieverstrekking moet feitelijk juist zijn. II. De informatieverstrekking moet voor de cliënt begrijpelijk zijn. III. De informatieverstrekking mag NIET misleidend zijn. Wat is JUIST? A. Alleen I en II. B. Alleen II en III. C. I, II en III. 5. Artikel 21 van de Europese Uitvoeringsrichtlijn MiFID onderscheidt vijf situaties waarin een beleggingsonderneming te maken heeft met een conflict of interest. Hieruit kunnen drie vormen van conflicts of interest worden afgeleid. Welke van de onderstaande alternatieven behoort NIET tot een van deze drie vormen van conflicts of interest? A. De belangen van de beleggingsonderneming conflicteren met de wet. B. De belangen van een cliënt conflicteren met de belangen van de beleggingsonderneming. C. De belangen van een cliënt conflicteren met de belangen van een werknemer van de beleggingsonderneming. 6. Er is een internationale organisatie die de volgende functie heeft: het is een adviesorgaan voor de Europese Commissie, een overlegorgaan tussen de toezichthouders op het gebied van gemeenschappelijke regels voor beleggingsondernemingen en een netwerk voor Europese effectentoezichthouders voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. Welke organisatie is dat? A. Het CEBS. B. Het CESR. C. Het CEIOPS. 7. De Securities and Exchange Commission (SEC) is een federale toezichthouder op het effectenverkeer in de Verenigde Staten. De SEC ziet toe op beleggersbescherming en het onderhouden van een 'fair, orderly and efficient market'. Een van de toezichtswetten op de naleving waarvan de SEC toeziet, reguleert onder andere brokers en clearingorganisaties. Welke van de onderstaande toezichtswetten wordt hier bedoeld? A. De Securities Exchange Act of B. De Securities Act of C. De Investment Company Act of NIBE-SVV,

4 8. Het gedragstoezicht wordt in Nederland uitgevoerd door de AFM terwijl DNB het systeemtoezicht uitvoert. Hieronder volgen enkele uitspraken over beide vormen van toezicht. Wat is ONJUIST? A. Het gedragstoezicht is het toezicht op de bedrijfseconomische aspecten van financiële ondernemingen in Nederland. B. Het systeemtoezicht heeft als doel te voorkomen dat de verschillende verbindingen tussen de financiële ondernemingen een bedreiging vormen voor de stabiliteit van het financiële stelsel. C. Het systeemtoezicht heeft als doel het bevorderen van de stabiliteit van het financiële systeem. 9. Adfin, een Nederlandse financiële onderneming, heeft alleen rechtspersonen tot cliënt. Zij heeft NIET de intentie ook particuliere cliënten te gaan bedienen. Op een dag heeft de compliance professional van Adfin een discussie met een directielid van Adfin over de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op hun organisatie. Welke uitspraak van de directeur tijdens deze discussie is JUIST? A. 'Aangezien wij uitsluitend rechtspersonen tot cliënt hebben, is de Wet bescherming persoonsgegevens NIET van toepassing op onze business'. B. 'De Wbp heeft GEEN consequenties voor de vermogensbeheeractiviteiten die wij hebben uitbesteed aan India'. C. 'Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten valt wel onder de reikwijdte van de Wbp'. 10. Hoe kan het begrip Administratieve Organisatie (AO) worden gedefinieerd? A. Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van: o het in enge zin besturen van een organisatie; o het doen functioneren van een organisatie; o het beheersen van een organisatie; o het afleggen van de nodige verantwoording. B. Het monitoren en toetsen van compliance door middel van het uitvoeren van voldoende en representatieve compliance testen. De resultaten van deze testen moeten gerapporteerd worden via de gezagslijn zoals beschreven in de interne risicomanagementprocedures van de bank. C. Het uitvoeren van alle activiteiten om de doelstellingen van de afdeling Compliance te kunnen realiseren. Hieronder vallen zaken als het formuleren van beleid en beleidsvoornemens, het vaststellen van interne regelgeving en controleprogramma's en het opzetten van opleidings- en voorlichtingsactiviteiten. NIBE-SVV,

5 11. Het compliance program omvat alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de doelstellingen van de afdeling compliance te kunnen realiseren. In dit programma staan verschillende categorieën activiteiten. In de onderstaande opsomming van deze categorieën activiteiten is een categorie weggelaten. o... o incidentele wettelijk verplichte activiteiten; o continue, NIET planbare taken; o themagerichte activiteiten; o monitoring activiteiten. Welke categorie activiteiten ontbreekt en moet op de stippellijn worden ingevuld? A. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor het personeel. B. Continue, wettelijk verplichte activiteiten. C. Continue, sanctionerende activiteiten. 12. Waarom is het analyseren van incidenten die zich hebben voorgedaan een belangrijk sturingsinstrument voor de compliance professional? A. Op basis van een incidentanalyse kan de compliance professional kwetsbaarheden in kaart brengen om effectiever te sturen op het voorkomen van normoverschrijdend gedrag. B. Het feit dat er incidenten plaatsvinden, toont aan dat de wet- en regelgeving alsmede de toepasselijke gedragscodes voor de medewerkers onduidelijk zijn. C. Incidenten zijn slecht voor de reputatie van de financiële onderneming. 13. Paulien is als enige compliance professional werkzaam bij de AtlasBank. De Raad van Bestuur van de AtlasBank heeft de afgelopen jaren een drietal interne regelingen goedgekeurd: een algemene gedragscode, een gedragscode privétransacties en een klokkenluiderregeling. Paulien heeft voorgesteld om de compliancefunctie te formaliseren door een compliance program op te stellen. Hiermee wil zij onder meer voldoen aan de eis van DNB die wil dat de taken en bevoegdheden van de compliance professional worden vastgelegd. De Raad van Bestuur echter geeft aan hier GEEN behoefte aan te hebben aangezien het allemaal prima gaat bij de AtlasBank. Wat is de belangrijkste reden om de taken en bevoegdheden van de compliance professional vast te leggen? A. Het waarborgt dat de compliance professional onafhankelijk kan opereren en dus de vrijheid heeft een sanctie op te leggen aan een lid van de Raad van Bestuur. B. Het geeft alle betrokkenen bij Atlasbank, waaronder ook DNB, inzicht in de werking van de toezichthoudende functie die de compliance professional vervult. C. Als er iets mis gaat bij de AtlasBank is het voor alle betrokkenen bij Atlasbank, waaronder ook DNB, duidelijk op welke manier de compliance professional had moeten ingrijpen. NIBE-SVV,

6 14. Erica is compliance professional bij First Risk Verzekeringen. Als hoofd van de compliance afdeling heeft zij de afgelopen jaren een professionele compliancefunctie neergezet. Zij hoort van de directie dat First Risk Verzekeringen over twee maanden Second Risk Verzekeringen overneemt. De nieuwe naam wordt Total Risk Verzekeringen. Second Risk heeft een mooi marktaandeel, maar GEEN goede reputatie op compliancegebied. Tijdens het afdelingsoverleg bespreekt Erica het plan van aanpak om haar beleid van First Risk voor Total Risk te laten gelden. Welk document is de meest geschikte basis om het compliancebeleid van First Risk ook voor Total Risk te laten gelden? A. Het Compliance Charter. B. De Insiderregeling. C. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 15. Verkuijlen is accountmanager van Adfin, een internationale, financiële onderneming. Hij is in korte tijd herhaaldelijk in de fout gegaan door kostbare relatiegeschenken van buitenlandse relaties aan te nemen. Hij is in overtreding, ondanks dat hij ze had gemeld bij de compliance officer en ze vervolgens heeft laten verloten. Op grond van de huidige interne gedragscode ten aanzien van geschenken (Gifts policy) had Verkuijlen deze geschenken moeten weigeren. Welke argument is vanuit commercieel oogpunt van belang bij het opstellen van de interne Gifts policy? A. Dat alleen door het weigeren van de geschenken iedere schijn van beïnvloedbaarheid voorkomen kan worden. B. Dat het weigeren van een relatiegeschenk in andere culturen als een belediging kan worden opgevat. Weigeren kan afbreuk doen aan een langdurige relatie met de cliënt. C. Dat de onderneming verplicht is het 'Modelregelement voor Geschenken en Giften' van de AFM te volgen. 16. Armand werkt op de afdeling grootzakelijke cliënten van de B&B Bank. Gerard is medewerker op de investeringsafdeling van dezelfde bank. Armand en Gerard hebben beiden te maken met het beursgenoteerde chemiebedrijf ChemSoft. Armand is de accountmanager van ChemSoft. Gerard is sell-side analist en volgt het aandeel ChemSoft op de voet. Armand heeft een uitgebreid dossier over Chemsoft. De leidinggevende van Gerard vraagt de compliance professional of Gerard bepaalde informatie uit het dossier van Armand mag gebruiken voor zijn werkzaamheden. Beiden zijn aangemerkt als insider. Mag Armand informatie over ChemSoft met Gerard delen? A. Ja, want Armand en Gerard zijn allebei primair insider. Dat betekent dat de informatie over ChemSoft binnen de B&B Bank moet blijven. Vertrouwelijkheid voor de klant is dus gewaarborgd. B. Nee, want er zijn, als het goed is, Chinese Walls tussen de afdeling waar Armand werkt en de afdeling waar Gerard werkt. C. Nee, want Armand en Gerard moeten eerst een non-disclosure verklaring ondertekenen waarin vertrouwelijkheid wordt geregeld. NIBE-SVV,

7 17. De afdeling betalingsverkeer van Adventabank heeft van een andere bank een informatieverzoek ontvangen over een salarisafschrift van een gezamenlijke cliënt. De cliënt heeft bij de collega-bank een hypotheekaanvraag gedaan en de bank wil graag weten of het opgegeven salaris wel juist is. De afdeling betalingsverkeer vraagt aan de compliance professional of zij de informatie mogen verstrekken. Welke wetgeving speelt in dit vraagstuk de belangrijkste rol? A. De wet op het financieel toezicht. B. De wet bescherming persoonsgegevens. C. De anti-witwas wetgeving. 18. Picard is een financiële onderneming die onder andere beleggingshypotheekproducten verkoopt aan particuliere cliënten. De van toepassing zijnde zorgplicht tegenover de cliënten heeft Picard geïmplementeerd met diverse complianceregels, waaronder het verplicht opstellen van een cliëntprofiel en het uitgebreid informeren van de cliënt over de producten. Met ingang van 2007 heeft Picard voor het salesteam een flexibel beloningssystematiek geïntroduceerd. Het flexibele beloningssysteem houdt in: hoe meer omzet, hoe hoger de beloning. Welke van de onderstaande belangen zijn in potentieel conflict met elkaar? A. De belangen van het salesteam versus de belangen van de cliënt. B. De belangen van Picard om NIET beboet te worden door de toezichthouder versus de belangen van het salesteam om de groeidoelstellingen te halen. C. De belangen van Picard versus de financiële belangen van het salesteam. 19. Kees Jansen is accountmanager. Hij bedient cliënten in het middelsegment en adviseert over beleggen, hypotheken en verzekeringen. Een prospect vraagt een offerte voor een hypotheek aan en wil daarbij ook de behorende verzekeringen (opstal en inboedel) sluiten. Tevens wil hij alvast een betaalrekening openen. Kees gaat er voor zorgen dat al het "papierwerk" zal worden gedaan en vraagt de cliënt alvast een kopie van zijn paspoort. Op het moment dat hij een kopie wil maken van het paspoort heeft hij het vermoeden dat iets NIET helemaal klopt. Hij twijfelt of hij gewoon een kopie zal maken en de zaak direct zal afhandelen, het is immers erg druk, of om toch nader onderzoek in te stellen. Welke wet en regelgeving is in deze situatie van toepassing? A. De wet MOT, de cliënt wil immers een transactie doen die ongebruikelijk is. B. De Wbp, want een kopie maken van een paspoort mag NIET om de persoonsgegevens te beschermen. C. De antiwitwaswetgeving, de financiële onderneming is immers bij wet verplicht de juiste identiteit van de cliënt vast te stellen. NIBE-SVV,

8 20. Een compliance professional bij een financiële onderneming is bezig met het opstellen van CDD-beleid voor de financiële onderneming. Naast het bestaande interne beleid heeft hij kennis genomen van het rapport 'Customer due diligence for banks' en de FATF-aanbevelingen. Welke van de onderstaande onderwerpen maakt waarschijnlijk GEEN deel uit van het nieuw op te stellen CDD-beleid van de financiële onderneming? A. Het risicomanagement. B. Het beleid betreffende het managen van conflicts of interest tussen de financiële onderneming en haar cliënten. C. De monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties. 21. Bank Van Delden (BVD) kent een Comité nieuwe producten (Conip). Conip wordt voorgezeten door mevrouw drs. Kleinknecht, het directielid tot wiens aandachtsgebied het nieuwe product behoort. De voorzitter laat zich over het algemeen bijstaan door medewerkers van diverse afdelingen die bij de ontwikkeling van een nieuw product betrokken zijn. De compliance professional wordt hier zoveel mogelijk buiten gehouden. In het laatste overleg kwam een nieuw hypotheekproduct met een beleggingscomponent aan de orde. Conip heeft zich positief uitgelaten over dit product. Verwacht wordt dat het positief zal bijdragen aan omzet en winst. Nadat de compliance professional inzicht in het nieuwe product heeft gekregen, geeft hij in een gefundeerd advies, gericht aan de Raad van Bestuur van BVD, aan dat hij het reputatierisico van het product onverantwoord hoog vindt. De financiële risico's die de cliënt met dit product loopt, blijven volstrekt buiten beschouwing. Mevrouw Kleinknecht ontvangt een kopie van dit advies. Welke reactie van mevrouw Kleinknecht is hier vanuit compliance-oogpunt het meest passend? A. Kleinknecht reageert naar de Raad van Bestuur dat het Conip het product al heeft goedgekeurd. Zij geeft ook aan dat de compliance professional GEEN deel uitmaakt van het Conip. Zij adviseert de Raad van Bestuur het advies van Conip te volgen. B. Kleinknecht brengt het advies van de compliance professional in tijdens een extra overleg van het Conip en rapporteert aan de Raad van Bestuur (met kopie aan de compliance professional) dat het product zodanig zal worden aangepast dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de compliance professional. C. Kleinknecht gaat het gesprek aan met de compliance professional en stelt voor om de financiële risico's van het product in de algemene productvoorwaarden op te nemen en hiernaar te verwijzen in een brochure. De compliance professional moet volgens haar oog hebben voor de commerciële belangen en alleen op deze manier valt het product nog goed te verkopen. NIBE-SVV,

9 22. Een Nederlandse vestiging van pensioenverzekeraar Trusts NV biedt aan werknemers van verschillende bedrijven individuele pensioenverzekeringen aan. Binnen de polis is de cliënt vrij het beleggingsdeel van de premie zelfstandig te beleggen. Het beleggingsdeel is de pensioenpremie minus de risicoverzekeringspremie, welke afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemer en zijn gezinssituatie, en 5% afsluitprovisie voor de tussenpersoon. Een onderdeel van het acceptatieproces is dat van de cliënt de benodigde informatie wordt verkregen, onder andere over diens financiële positie, kennis, ervaring, et cetera. Op basis hiervan wordt een clientprofiel vastgesteld. De commercieel directeur van de Nederlandse vestiging heeft de afdeling verwerking geïnstrueerd cliënten die GEEN informatie verstrekken, te behandelen en te accepteren als vermogensbeheer. Welk normafwijkend gedrag zal de compliance professional signaleren en bij wie? A. De cliënten tonen normafwijkend gedrag als zij NIET de medewerking verlenen die Trust NV nodig heeft om een verantwoord cliëntbeheer te voeren. B. Trusts NV vertoont normafwijkend gedrag door wel afsluitprovisie in te houden en aan de tussenpersoon uit te keren. Op de gestorte pensioenpremie wordt door Trusts NV kosten en premie ingehouden. In het kader van transparantie mag de tussenpersoon GEEN afsluitprovisie door de verzekeraar laten inhouden op de premiestorting. C. De commercieel directeur toont normafwijkend gedrag. De commercieel directeur mag de afdeling verwerking NIET instrueren deze cliënten te accepteren zonder de benodigde achtergrondinformatie in te winnen en die te beoordelen. 23. Een execution only cliënt van een beleggingsonderneming wil, op aanraden van een kennis, gaan beleggen in optie- en termijncontracten. Uit het risicoprofiel van de cliënt blijkt echter dat de cliënt GEEN kennis en ervaring heeft met deze financiële producten. Wat moet de beleggingsonderneming in dit geval doen? A. De cliënt waarschuwen, als deze onvoldoende kennis en ervaring heeft om te begrijpen welke risico's aan deze financiële producten verbonden zijn. B. GEEN transacties in deze financiële producten van de cliënt accepteren aangezien deze NIET geschikt zijn voor de cliënt. C. De cliënt voldoende informatie geven over deze financiële producten, waardoor de cliënt zelf kan bepalen of deze producten geschikt zijn. NIBE-SVV,

10 24. Beleggingsonderneming Woltink bedient particuliere cliënten met beleggingsadvies en vermogensbeheer. Om diensten van Woltink af te nemen moeten de (potentiële) cliënten sinds kort uitgebreide formulieren en vragenlijsten invullen. NIET alleen vragen over zichzelf, maar ook over zijn/haar kennis van beleggen, doelstellingen en risicobereidheid. Deze nieuwe werkwijze lijkt nu problemen te geven. Accountmanagers geven aan dat cliënten zich tegen de vragenlijsten verzetten en dreigen over te stappen naar de concurrent. De accountmanagers van Woltink komen bij Lodewijkx, de betrokken compliance professional. Zij willen weer op de oude voet verder gaan, zo NIET, dan eisen zij aanpassing van de nieuwe werkwijze. Lodewijkx geeft enkele tegenargumenten, waarmee hij overtuigend kan aantonen dat er voor Woltink positieve gevolgen verbonden zijn aan naleving van de nieuwe werkwijze. Welke van onderstaande redeneringen verklaart deze nieuwe werkwijze het meest vanuit de doelstellingen van de MiFID? A. Dankzij deze nieuwe werkwijze kan Woltink de cliënten weren die NIET bereid zijn de formulieren en vragenlijsten in te vullen; dat voorkomt mogelijk toekomstige problemen. B. Met deze nieuwe werkwijze voldoet Woltink aan haar wettelijke zorgplicht tegenover de cliënten; zij kan op deze wijze haar cliënten voorzien van passende diensten en producten. C. Met deze nieuwe werkwijze kan Woltink tegenover de toezichthouder aantonen dat het de MiFID-regels heeft geïmplementeerd. Dit bevordert een goede relatie met de toezichthouder. NIBE-SVV,

11 Antwoorden oefenexamen DSI integriteitsmodule compliance professional - IMCP 1. A 2. B 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. A 9. C 10. A 11. B 12. A 13. B 14. A 15. B 16. B 17. B 18. A 19. C 20. B 21. B 22. C 23. A 24. B. NIBE-SVV,

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd mr. R-J. P. Lugard* De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd Sinds de invoering van de Wet toezicht trustkantoren ( ' lll(tt') zijn trustkantoren verplicht een vergunning 3 to hebben als zij trustdiensten

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie