OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI COMPLIANCE PROFESSIONAL NIBE-SVV, 2008

2 1. De wetgever noemde in 2003 in de toelichting op de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten (Wet A&H) vier categorieën van integriteit. De Wft heeft deze categorieën overgenomen. De categorieën zijn: o persoonlijke integriteit; o organisatorische integriteit; o relationele integriteit; o marktintegriteit. Onderstaand staan drie uitspraken over het beheersen van integriteitsrisico's in verschillende categorieën van integriteit. Welke uitspraak heeft betrekking op de categorie relationele integriteit? Bij het beheersen van integriteitsrisico's in deze categorie is A. customer due dilligence (CDD) een geschikt middel. B. aandacht voor interne fraude, belangenverstrengeling en integriteitsgevoelige functies van belang. C. de behandeling van incidenten een belangrijk aandachtspunt. 2. Aan de medewerkers van financiële onderneming Begeers worden omzetgerelateerde bonussen toegekend. Ten gevolge hiervan adviseert een van de medewerkers een particuliere cliënt een complex product dat gegeven zijn cliëntenprofiel te risicovol is. Bovendien is de cliënt NIET voldoende draagkrachtig voor het geadviseerde product. De cliënt dient na enkele maanden een klacht in. De compliance professional constateert een belangentegenstelling. Welke van de onderstaande beweringen over de belangentegenstelling is JUIST? Er is een belangenconflict tussen het belang van de A. cliënt en de integere handel op de effectenmarkt. B. cliënt en het belang van de medewerker. C. ene cliënt en het belang van de andere cliënt. 3. Hieronder volgen drie beweringen over de informatieplicht van financiële ondernemingen ten aanzien van financiële diensten en financiële producten. Wat is JUIST? A. De Financiële Bijsluiter moet bij elk financieel product op papier aan een potentiële klant worden overhandigd. B. Een financiële onderneming mag er in principe van uitgaan dat een cliënt de persoonlijk aan hem verstrekte schriftelijke informatie heeft gelezen. C. Een financiële onderneming heeft GEEN actieve informatieplicht. NIBE-SVV,

3 4. Hieronder staan drie eisen die de Wft stelt aan de informatieverstrekking over financiële producten. I. De informatieverstrekking moet feitelijk juist zijn. II. De informatieverstrekking moet voor de cliënt begrijpelijk zijn. III. De informatieverstrekking mag NIET misleidend zijn. Wat is JUIST? A. Alleen I en II. B. Alleen II en III. C. I, II en III. 5. Artikel 21 van de Europese Uitvoeringsrichtlijn MiFID onderscheidt vijf situaties waarin een beleggingsonderneming te maken heeft met een conflict of interest. Hieruit kunnen drie vormen van conflicts of interest worden afgeleid. Welke van de onderstaande alternatieven behoort NIET tot een van deze drie vormen van conflicts of interest? A. De belangen van de beleggingsonderneming conflicteren met de wet. B. De belangen van een cliënt conflicteren met de belangen van de beleggingsonderneming. C. De belangen van een cliënt conflicteren met de belangen van een werknemer van de beleggingsonderneming. 6. Er is een internationale organisatie die de volgende functie heeft: het is een adviesorgaan voor de Europese Commissie, een overlegorgaan tussen de toezichthouders op het gebied van gemeenschappelijke regels voor beleggingsondernemingen en een netwerk voor Europese effectentoezichthouders voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. Welke organisatie is dat? A. Het CEBS. B. Het CESR. C. Het CEIOPS. 7. De Securities and Exchange Commission (SEC) is een federale toezichthouder op het effectenverkeer in de Verenigde Staten. De SEC ziet toe op beleggersbescherming en het onderhouden van een 'fair, orderly and efficient market'. Een van de toezichtswetten op de naleving waarvan de SEC toeziet, reguleert onder andere brokers en clearingorganisaties. Welke van de onderstaande toezichtswetten wordt hier bedoeld? A. De Securities Exchange Act of B. De Securities Act of C. De Investment Company Act of NIBE-SVV,

4 8. Het gedragstoezicht wordt in Nederland uitgevoerd door de AFM terwijl DNB het systeemtoezicht uitvoert. Hieronder volgen enkele uitspraken over beide vormen van toezicht. Wat is ONJUIST? A. Het gedragstoezicht is het toezicht op de bedrijfseconomische aspecten van financiële ondernemingen in Nederland. B. Het systeemtoezicht heeft als doel te voorkomen dat de verschillende verbindingen tussen de financiële ondernemingen een bedreiging vormen voor de stabiliteit van het financiële stelsel. C. Het systeemtoezicht heeft als doel het bevorderen van de stabiliteit van het financiële systeem. 9. Adfin, een Nederlandse financiële onderneming, heeft alleen rechtspersonen tot cliënt. Zij heeft NIET de intentie ook particuliere cliënten te gaan bedienen. Op een dag heeft de compliance professional van Adfin een discussie met een directielid van Adfin over de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op hun organisatie. Welke uitspraak van de directeur tijdens deze discussie is JUIST? A. 'Aangezien wij uitsluitend rechtspersonen tot cliënt hebben, is de Wet bescherming persoonsgegevens NIET van toepassing op onze business'. B. 'De Wbp heeft GEEN consequenties voor de vermogensbeheeractiviteiten die wij hebben uitbesteed aan India'. C. 'Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten valt wel onder de reikwijdte van de Wbp'. 10. Hoe kan het begrip Administratieve Organisatie (AO) worden gedefinieerd? A. Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van: o het in enge zin besturen van een organisatie; o het doen functioneren van een organisatie; o het beheersen van een organisatie; o het afleggen van de nodige verantwoording. B. Het monitoren en toetsen van compliance door middel van het uitvoeren van voldoende en representatieve compliance testen. De resultaten van deze testen moeten gerapporteerd worden via de gezagslijn zoals beschreven in de interne risicomanagementprocedures van de bank. C. Het uitvoeren van alle activiteiten om de doelstellingen van de afdeling Compliance te kunnen realiseren. Hieronder vallen zaken als het formuleren van beleid en beleidsvoornemens, het vaststellen van interne regelgeving en controleprogramma's en het opzetten van opleidings- en voorlichtingsactiviteiten. NIBE-SVV,

5 11. Het compliance program omvat alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de doelstellingen van de afdeling compliance te kunnen realiseren. In dit programma staan verschillende categorieën activiteiten. In de onderstaande opsomming van deze categorieën activiteiten is een categorie weggelaten. o... o incidentele wettelijk verplichte activiteiten; o continue, NIET planbare taken; o themagerichte activiteiten; o monitoring activiteiten. Welke categorie activiteiten ontbreekt en moet op de stippellijn worden ingevuld? A. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor het personeel. B. Continue, wettelijk verplichte activiteiten. C. Continue, sanctionerende activiteiten. 12. Waarom is het analyseren van incidenten die zich hebben voorgedaan een belangrijk sturingsinstrument voor de compliance professional? A. Op basis van een incidentanalyse kan de compliance professional kwetsbaarheden in kaart brengen om effectiever te sturen op het voorkomen van normoverschrijdend gedrag. B. Het feit dat er incidenten plaatsvinden, toont aan dat de wet- en regelgeving alsmede de toepasselijke gedragscodes voor de medewerkers onduidelijk zijn. C. Incidenten zijn slecht voor de reputatie van de financiële onderneming. 13. Paulien is als enige compliance professional werkzaam bij de AtlasBank. De Raad van Bestuur van de AtlasBank heeft de afgelopen jaren een drietal interne regelingen goedgekeurd: een algemene gedragscode, een gedragscode privétransacties en een klokkenluiderregeling. Paulien heeft voorgesteld om de compliancefunctie te formaliseren door een compliance program op te stellen. Hiermee wil zij onder meer voldoen aan de eis van DNB die wil dat de taken en bevoegdheden van de compliance professional worden vastgelegd. De Raad van Bestuur echter geeft aan hier GEEN behoefte aan te hebben aangezien het allemaal prima gaat bij de AtlasBank. Wat is de belangrijkste reden om de taken en bevoegdheden van de compliance professional vast te leggen? A. Het waarborgt dat de compliance professional onafhankelijk kan opereren en dus de vrijheid heeft een sanctie op te leggen aan een lid van de Raad van Bestuur. B. Het geeft alle betrokkenen bij Atlasbank, waaronder ook DNB, inzicht in de werking van de toezichthoudende functie die de compliance professional vervult. C. Als er iets mis gaat bij de AtlasBank is het voor alle betrokkenen bij Atlasbank, waaronder ook DNB, duidelijk op welke manier de compliance professional had moeten ingrijpen. NIBE-SVV,

6 14. Erica is compliance professional bij First Risk Verzekeringen. Als hoofd van de compliance afdeling heeft zij de afgelopen jaren een professionele compliancefunctie neergezet. Zij hoort van de directie dat First Risk Verzekeringen over twee maanden Second Risk Verzekeringen overneemt. De nieuwe naam wordt Total Risk Verzekeringen. Second Risk heeft een mooi marktaandeel, maar GEEN goede reputatie op compliancegebied. Tijdens het afdelingsoverleg bespreekt Erica het plan van aanpak om haar beleid van First Risk voor Total Risk te laten gelden. Welk document is de meest geschikte basis om het compliancebeleid van First Risk ook voor Total Risk te laten gelden? A. Het Compliance Charter. B. De Insiderregeling. C. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 15. Verkuijlen is accountmanager van Adfin, een internationale, financiële onderneming. Hij is in korte tijd herhaaldelijk in de fout gegaan door kostbare relatiegeschenken van buitenlandse relaties aan te nemen. Hij is in overtreding, ondanks dat hij ze had gemeld bij de compliance officer en ze vervolgens heeft laten verloten. Op grond van de huidige interne gedragscode ten aanzien van geschenken (Gifts policy) had Verkuijlen deze geschenken moeten weigeren. Welke argument is vanuit commercieel oogpunt van belang bij het opstellen van de interne Gifts policy? A. Dat alleen door het weigeren van de geschenken iedere schijn van beïnvloedbaarheid voorkomen kan worden. B. Dat het weigeren van een relatiegeschenk in andere culturen als een belediging kan worden opgevat. Weigeren kan afbreuk doen aan een langdurige relatie met de cliënt. C. Dat de onderneming verplicht is het 'Modelregelement voor Geschenken en Giften' van de AFM te volgen. 16. Armand werkt op de afdeling grootzakelijke cliënten van de B&B Bank. Gerard is medewerker op de investeringsafdeling van dezelfde bank. Armand en Gerard hebben beiden te maken met het beursgenoteerde chemiebedrijf ChemSoft. Armand is de accountmanager van ChemSoft. Gerard is sell-side analist en volgt het aandeel ChemSoft op de voet. Armand heeft een uitgebreid dossier over Chemsoft. De leidinggevende van Gerard vraagt de compliance professional of Gerard bepaalde informatie uit het dossier van Armand mag gebruiken voor zijn werkzaamheden. Beiden zijn aangemerkt als insider. Mag Armand informatie over ChemSoft met Gerard delen? A. Ja, want Armand en Gerard zijn allebei primair insider. Dat betekent dat de informatie over ChemSoft binnen de B&B Bank moet blijven. Vertrouwelijkheid voor de klant is dus gewaarborgd. B. Nee, want er zijn, als het goed is, Chinese Walls tussen de afdeling waar Armand werkt en de afdeling waar Gerard werkt. C. Nee, want Armand en Gerard moeten eerst een non-disclosure verklaring ondertekenen waarin vertrouwelijkheid wordt geregeld. NIBE-SVV,

7 17. De afdeling betalingsverkeer van Adventabank heeft van een andere bank een informatieverzoek ontvangen over een salarisafschrift van een gezamenlijke cliënt. De cliënt heeft bij de collega-bank een hypotheekaanvraag gedaan en de bank wil graag weten of het opgegeven salaris wel juist is. De afdeling betalingsverkeer vraagt aan de compliance professional of zij de informatie mogen verstrekken. Welke wetgeving speelt in dit vraagstuk de belangrijkste rol? A. De wet op het financieel toezicht. B. De wet bescherming persoonsgegevens. C. De anti-witwas wetgeving. 18. Picard is een financiële onderneming die onder andere beleggingshypotheekproducten verkoopt aan particuliere cliënten. De van toepassing zijnde zorgplicht tegenover de cliënten heeft Picard geïmplementeerd met diverse complianceregels, waaronder het verplicht opstellen van een cliëntprofiel en het uitgebreid informeren van de cliënt over de producten. Met ingang van 2007 heeft Picard voor het salesteam een flexibel beloningssystematiek geïntroduceerd. Het flexibele beloningssysteem houdt in: hoe meer omzet, hoe hoger de beloning. Welke van de onderstaande belangen zijn in potentieel conflict met elkaar? A. De belangen van het salesteam versus de belangen van de cliënt. B. De belangen van Picard om NIET beboet te worden door de toezichthouder versus de belangen van het salesteam om de groeidoelstellingen te halen. C. De belangen van Picard versus de financiële belangen van het salesteam. 19. Kees Jansen is accountmanager. Hij bedient cliënten in het middelsegment en adviseert over beleggen, hypotheken en verzekeringen. Een prospect vraagt een offerte voor een hypotheek aan en wil daarbij ook de behorende verzekeringen (opstal en inboedel) sluiten. Tevens wil hij alvast een betaalrekening openen. Kees gaat er voor zorgen dat al het "papierwerk" zal worden gedaan en vraagt de cliënt alvast een kopie van zijn paspoort. Op het moment dat hij een kopie wil maken van het paspoort heeft hij het vermoeden dat iets NIET helemaal klopt. Hij twijfelt of hij gewoon een kopie zal maken en de zaak direct zal afhandelen, het is immers erg druk, of om toch nader onderzoek in te stellen. Welke wet en regelgeving is in deze situatie van toepassing? A. De wet MOT, de cliënt wil immers een transactie doen die ongebruikelijk is. B. De Wbp, want een kopie maken van een paspoort mag NIET om de persoonsgegevens te beschermen. C. De antiwitwaswetgeving, de financiële onderneming is immers bij wet verplicht de juiste identiteit van de cliënt vast te stellen. NIBE-SVV,

8 20. Een compliance professional bij een financiële onderneming is bezig met het opstellen van CDD-beleid voor de financiële onderneming. Naast het bestaande interne beleid heeft hij kennis genomen van het rapport 'Customer due diligence for banks' en de FATF-aanbevelingen. Welke van de onderstaande onderwerpen maakt waarschijnlijk GEEN deel uit van het nieuw op te stellen CDD-beleid van de financiële onderneming? A. Het risicomanagement. B. Het beleid betreffende het managen van conflicts of interest tussen de financiële onderneming en haar cliënten. C. De monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties. 21. Bank Van Delden (BVD) kent een Comité nieuwe producten (Conip). Conip wordt voorgezeten door mevrouw drs. Kleinknecht, het directielid tot wiens aandachtsgebied het nieuwe product behoort. De voorzitter laat zich over het algemeen bijstaan door medewerkers van diverse afdelingen die bij de ontwikkeling van een nieuw product betrokken zijn. De compliance professional wordt hier zoveel mogelijk buiten gehouden. In het laatste overleg kwam een nieuw hypotheekproduct met een beleggingscomponent aan de orde. Conip heeft zich positief uitgelaten over dit product. Verwacht wordt dat het positief zal bijdragen aan omzet en winst. Nadat de compliance professional inzicht in het nieuwe product heeft gekregen, geeft hij in een gefundeerd advies, gericht aan de Raad van Bestuur van BVD, aan dat hij het reputatierisico van het product onverantwoord hoog vindt. De financiële risico's die de cliënt met dit product loopt, blijven volstrekt buiten beschouwing. Mevrouw Kleinknecht ontvangt een kopie van dit advies. Welke reactie van mevrouw Kleinknecht is hier vanuit compliance-oogpunt het meest passend? A. Kleinknecht reageert naar de Raad van Bestuur dat het Conip het product al heeft goedgekeurd. Zij geeft ook aan dat de compliance professional GEEN deel uitmaakt van het Conip. Zij adviseert de Raad van Bestuur het advies van Conip te volgen. B. Kleinknecht brengt het advies van de compliance professional in tijdens een extra overleg van het Conip en rapporteert aan de Raad van Bestuur (met kopie aan de compliance professional) dat het product zodanig zal worden aangepast dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de compliance professional. C. Kleinknecht gaat het gesprek aan met de compliance professional en stelt voor om de financiële risico's van het product in de algemene productvoorwaarden op te nemen en hiernaar te verwijzen in een brochure. De compliance professional moet volgens haar oog hebben voor de commerciële belangen en alleen op deze manier valt het product nog goed te verkopen. NIBE-SVV,

9 22. Een Nederlandse vestiging van pensioenverzekeraar Trusts NV biedt aan werknemers van verschillende bedrijven individuele pensioenverzekeringen aan. Binnen de polis is de cliënt vrij het beleggingsdeel van de premie zelfstandig te beleggen. Het beleggingsdeel is de pensioenpremie minus de risicoverzekeringspremie, welke afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemer en zijn gezinssituatie, en 5% afsluitprovisie voor de tussenpersoon. Een onderdeel van het acceptatieproces is dat van de cliënt de benodigde informatie wordt verkregen, onder andere over diens financiële positie, kennis, ervaring, et cetera. Op basis hiervan wordt een clientprofiel vastgesteld. De commercieel directeur van de Nederlandse vestiging heeft de afdeling verwerking geïnstrueerd cliënten die GEEN informatie verstrekken, te behandelen en te accepteren als vermogensbeheer. Welk normafwijkend gedrag zal de compliance professional signaleren en bij wie? A. De cliënten tonen normafwijkend gedrag als zij NIET de medewerking verlenen die Trust NV nodig heeft om een verantwoord cliëntbeheer te voeren. B. Trusts NV vertoont normafwijkend gedrag door wel afsluitprovisie in te houden en aan de tussenpersoon uit te keren. Op de gestorte pensioenpremie wordt door Trusts NV kosten en premie ingehouden. In het kader van transparantie mag de tussenpersoon GEEN afsluitprovisie door de verzekeraar laten inhouden op de premiestorting. C. De commercieel directeur toont normafwijkend gedrag. De commercieel directeur mag de afdeling verwerking NIET instrueren deze cliënten te accepteren zonder de benodigde achtergrondinformatie in te winnen en die te beoordelen. 23. Een execution only cliënt van een beleggingsonderneming wil, op aanraden van een kennis, gaan beleggen in optie- en termijncontracten. Uit het risicoprofiel van de cliënt blijkt echter dat de cliënt GEEN kennis en ervaring heeft met deze financiële producten. Wat moet de beleggingsonderneming in dit geval doen? A. De cliënt waarschuwen, als deze onvoldoende kennis en ervaring heeft om te begrijpen welke risico's aan deze financiële producten verbonden zijn. B. GEEN transacties in deze financiële producten van de cliënt accepteren aangezien deze NIET geschikt zijn voor de cliënt. C. De cliënt voldoende informatie geven over deze financiële producten, waardoor de cliënt zelf kan bepalen of deze producten geschikt zijn. NIBE-SVV,

10 24. Beleggingsonderneming Woltink bedient particuliere cliënten met beleggingsadvies en vermogensbeheer. Om diensten van Woltink af te nemen moeten de (potentiële) cliënten sinds kort uitgebreide formulieren en vragenlijsten invullen. NIET alleen vragen over zichzelf, maar ook over zijn/haar kennis van beleggen, doelstellingen en risicobereidheid. Deze nieuwe werkwijze lijkt nu problemen te geven. Accountmanagers geven aan dat cliënten zich tegen de vragenlijsten verzetten en dreigen over te stappen naar de concurrent. De accountmanagers van Woltink komen bij Lodewijkx, de betrokken compliance professional. Zij willen weer op de oude voet verder gaan, zo NIET, dan eisen zij aanpassing van de nieuwe werkwijze. Lodewijkx geeft enkele tegenargumenten, waarmee hij overtuigend kan aantonen dat er voor Woltink positieve gevolgen verbonden zijn aan naleving van de nieuwe werkwijze. Welke van onderstaande redeneringen verklaart deze nieuwe werkwijze het meest vanuit de doelstellingen van de MiFID? A. Dankzij deze nieuwe werkwijze kan Woltink de cliënten weren die NIET bereid zijn de formulieren en vragenlijsten in te vullen; dat voorkomt mogelijk toekomstige problemen. B. Met deze nieuwe werkwijze voldoet Woltink aan haar wettelijke zorgplicht tegenover de cliënten; zij kan op deze wijze haar cliënten voorzien van passende diensten en producten. C. Met deze nieuwe werkwijze kan Woltink tegenover de toezichthouder aantonen dat het de MiFID-regels heeft geïmplementeerd. Dit bevordert een goede relatie met de toezichthouder. NIBE-SVV,

11 Antwoorden oefenexamen DSI integriteitsmodule compliance professional - IMCP 1. A 2. B 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. A 9. C 10. A 11. B 12. A 13. B 14. A 15. B 16. B 17. B 18. A 19. C 20. B 21. B 22. C 23. A 24. B. NIBE-SVV,

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Versie 2016.1 Artikel 1. Definities In deze gedragscode wordt verstaan onder: 1.1. Bestuur: Het bestuur van het fonds. 1.2. Compliance:

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening Beschrijving Een vermogensbeheerder probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Hierna volgen vijf situaties bij BigCity Vermogensbeheer

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de gedragscode van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Toelichting behorende bij de gedragscode van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Toelichting behorende bij de gedragscode van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 I Algemene Inleiding A. Regelgeving Met ingang van 1 december 2003 valt het effectentypische gedragstoezicht op pensioenfondsen

Nadere informatie

Kan je voor mij 20.000 aandelen Brikker kopen?, vraagt Johan aan André.

Kan je voor mij 20.000 aandelen Brikker kopen?, vraagt Johan aan André. Algemeen Regelgeving Beschrijving Voor effectenspecialisten bestaan verschillende regels waarbij compliance van toepassing is. Hier volgen vijf situaties waarin deze regelgeving naar voren komt. Stap 1:

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities Gedragscode Pensioenfonds Ecolab Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN DATUM: 26 AUGUSTUS 2013 VERSIE:0.95 STATUS: CONCEPT Document: Gedragscode Privébeleggingen Pagina: 1 van 8 Wijzigingshistorie EIGENAAR DATUM OMSCHRIJVING AANPASSINGEN IN REGELING

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Gedragscode Ingangsdatum De gedragscode van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland (hierna het fonds) is op 6 juli 2011 vastgesteld door het Bestuur van het fonds.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012 Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. de leden van het Bestuur, leden van het Verantwoordingsorgaan en medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

BELEID TER VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN NOORDAM VERMOGENS BEHEER

BELEID TER VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN NOORDAM VERMOGENS BEHEER BELEID TER VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN NOORDAM VERMOGENS BEHEER DECEMBER 2012 INHOUD Beleid voorkomen belangenconflicten... 3 Voorkomen belangenconflicten... 3 Nevenfuncties... 3 Chinese walls...

Nadere informatie

1.1 PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven en/of rechtspersonen waarvan het PGB enig aandeelhouder is.

1.1 PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven en/of rechtspersonen waarvan het PGB enig aandeelhouder is. Postbus 7855-1008 CA Amsterdam - Zwaansvliet 3 Telefoon 020 5418418 - www.pensioenfondspgb.nl Gedragscode Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Artikel 1 Definities 1.1 PGB Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank GEDRAGSCODE Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. andere (categorieºn)

Nadere informatie

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds;

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V.

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V. Gedragscode Bedrijf & Pensioen B.V. v2013 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 1 2 Definities 1 3 Doel van de gedragscode 3 4 Normen 3 5 Wet- en regelgeving 4 6 Maatschappelijke aanvaardbaarheid 4 7 Klantbelang staat

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Gedragscode Ahold Pensioenfonds

Gedragscode Ahold Pensioenfonds Gedragscode Ahold Pensioenfonds (versie: 1 juni 2015) INDEX Gedragscode (versie 1 juni 2015) Inleiding 1 Hoofdstuk 1 - Definities 2 Hoofdstuk 2 - Inleidende bepalingen 3 Hoofdstuk 3 - Normen (waaronder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds ING

Gedragscode Pensioenfonds ING PF-B-2015/162 CGA-2015/069 Gedragscode Pensioenfonds ING Vastgesteld 19 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 2 Doel van de Gedragscode 6 3 Normen 7 4 Persoonlijke Transacties (Insiderregeling)

Nadere informatie

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008 Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INTEGRITEITSBELEID PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE 4 1. Aanleiding 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Artikel 1. Definities 1.1 Pensioenfonds is: Stichting Notarieel Pensioenfonds, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Verbonden personen zijn: a. leden van het

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Gedragscode Overwegende De bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Gedragscode Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 1 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010 Artikel 1 Definities De onderstaande begrippen hebben in deze gedragscode de volgende betekenis: Verbonden personen: Insiders: Gelieerde derden: Persoonlijke

Nadere informatie

Versie december 2015. Gedragscode 2016

Versie december 2015. Gedragscode 2016 Versie december 2015 Gedragscode 2016 Deze gedragscode van Stichting Algemeen Pensioenfonds Provisum is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels (sinds 2010 verenigd in de Pensioenfederatie)

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Pensioenfonds Metaal en Techniek. Rijswijk

Integriteitsbeleid. Pensioenfonds Metaal en Techniek. Rijswijk Integriteitsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek Rijswijk Inhoud Integriteitsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling integriteitsbeleid... 3 3. PMT en toepasselijkheid...

Nadere informatie

Beleid Inzake Belangenverstrengeling

Beleid Inzake Belangenverstrengeling Beleid Inzake Belangenverstrengeling NN Investment Partners Policy datum Juni 2017 INFORMATIE OVERZICHT Uitgegeven door: NN Investment Partners Doelgroep: Alle medewerkers van NN Investment Partners Voor

Nadere informatie

Gedragscode ZLM Verzekeringen

Gedragscode ZLM Verzekeringen Gedragscode ZLM Verzekeringen INHOUD Inleiding Gehanteerde definities 1. Tegengaan van belangenverstrengeling 2. Personeelsvoordelen 3. Omgang met informatie en privé-transacties 4. Veiligheid en Gedrag

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Beleid en uitgangspunten inzake belangenconflicten

Beleid en uitgangspunten inzake belangenconflicten Beleid en uitgangspunten inzake belangenconflicten Syntrus Achmea Vermogensbeheer Versie 1.0, november 2014 1 Inleiding Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. ( SAVB ) verleent beleggingsdiensten - waaronder

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV december 2010 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV dossier : pf977 registratienummer : pf977 versie : 2 december 2010 Stichting Pensioenfonds DHV

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Grontmij Versie 2013 30 oktober 2013 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Gedragscode. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Artikel 1. Definities Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Versie 2015 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Risicoanalyse

Integriteitbeleid. Risicoanalyse Integriteitbeleid Inleiding Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision Koninkrijk seminar 2016 Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision 1 Integriteit in de financiële sector Integere uitoefening van het bedrijf Richtlijn Integere Bedrijfsvoering Wat wordt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Gedragscode 2015

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Gedragscode 2015 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Gedragscode 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 1 Definities......................... 3 Artikel 2 1 Inleidende bepalingen.................... 4 Artikel 3 1 Normen............

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf pagina 01 08 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Gedragscode Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat Artikel 1. Definities 1.1 Het fonds is: Stichting Pensioenfonds Notariaat, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Bestuursbureau is: het bestuursbureau van Stichting

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Gedragscode 2015 Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Deze Code is gebaseerd op de Modelgedragscode voor pensioenfondsen. Deze Code is onderdeel van het Integriteitbeleid

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Doel van de gedragscode... 4 Artikel 3. Normen... 4 Artikel 4. Doelgroep... 4 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders)

Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Versie: 10-12-2015 Voorwoord Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf

Nadere informatie

Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Gedragscode. Gedragscode Telegraafpensioenfonds 01 03 11.doc blad 1 van 11

Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Gedragscode. Gedragscode Telegraafpensioenfonds 01 03 11.doc blad 1 van 11 Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Gedragscode Gedragscode Telegraafpensioenfonds 01 03 11.doc blad 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 A. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds PostNL

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 3 2 Definities 3 3 Doel van de gedragscode 5 4 Normen 5 5 Vertrouwelijkheid 6 6 Relatiegeschenken, nevenfuncties, financiële

Nadere informatie

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen)

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen) Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen) 1. Inleiding De Regeling Onafhankelijkheid medewerkers DNB (de Regeling) is gebaseerd

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie