szw Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding"

Transcriptie

1 szw Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni Inleiding Met de brief 24 april jl. (kenmerk SZW) gaf u aan te willen vernemen welke aanpassingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet en mogelijke andere sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen zijn te voorzien op grond van het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (Kamerstukken II, 2000/2001, , nr. 184, fiche nr. 1). Voorts heeft de Minister van Financiën u in het algemeen overleg met de vaste commissie voor Financiën op 26 april jl. een notitie toegezegd over het onderwerp pensioenen in de Europese context. U verwijst daarnaar in uw brief van 28 mei jl. (kenmerk SZW) met het verzoek die notitie op een zodanig tijdstip bij de Kamer in te dienen dat deze nog voor het zomerreces kan worden besproken. Mede namens de Minister van Financiën ga ik hierbij ook op die toezegging in. 2. Pensioen in de Europese context Met betrekking tot de discussie over pensioen in de Europese context en de Nederlandse uitgangspunten daarbij verwijs ik in de eerste plaats naar mijn brief aan u van 7 maart jl. (Kamerstukken II, 2000/2001, , nr. 9). In die brief is in het kader van de discussie over de vergrijzing benadrukt dat het aan de lidstaten is om te beslissen welk stelsel van pensioen zij wensen en welke beleidsmaatregelen nodig zijn. Een belangrijke reden daarvoor is dat in de inrichting van het pensioenstelsel opvattingen zijn besloten over het door een lid-staat gewenste inkomensbeleid, hetgeen via het socialezekerheidsbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid, fiscaal beleid en arbeidsmarktbeleid gestalte krijgt. Op al die terreinen zijn nog steeds aan de lidstaten belangrijke bevoegdheden voorbehouden. In die brief is voorts aangegeven dat waar de vormgeving van pensioenstelsels in de lidstaten leidt tot grensoverschrijdende effecten, er aanleiding is voor Europese samenwerking. Naast de afspraken in het Groei- en Stabiliteitspact en de in de brief aangegeven gemeenschappelijke uitgangspunten en beginselen die de Commissie voor die discussie tussen de lidstaten heeft geformuleerd, is in die brief tevens aangegeven dat voor Nederland nog vier doelen van specifiek belang zijn, te weten: de houdbaarheid van pensioenstelsels, gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen, goed toezicht op de wettelijke waarborgen die erop gericht zijn dat de pensioentoezegging van werknemers beschermd wordt en de wens dat de pensioenstelsels zo worden vormgegeven dat ze niet belemmerend werken voor de arbeidsmobiliteit binnen de EU. Deze punten, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de discussie in Europa over de aanpassing van de pensioenstelsels, zijn ook aan de orde gekomen in de notitie over de voortgang van werkzaamheden van het Comité voor de sociale bescherming die u is toegezonden met de brief van 5 juni jl. ter voorbereiding op het algemeen overleg op 5 juli a.s. 1

2 3. Richtlijn betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen a. Inhoud Op de inhoud van dit richtlijnvoorstel is reeds in meer algemene zin ingegaan in het bovenaangehaalde fiche en in de bovengenoemde brief van 7 maart jl. In die brief is erop gewezen dat deze richtlijn met name is gericht op meer veilig en efficiënt beleggen door pensioeninstellingen, met de nadruk op een kwalitatieve benadering van de beleggingsvoorschriften. Daarbij kunnen individuele lidstaten desgewenst in beperkte mate kwantitatieve restricties opleggen. Tevens is de richtlijn gericht op het wegnemen van de belemmeringen van grensoverschrijdende activiteiten van pensioeninstellingen onder de voorwaarde dat de aanspraken jegens het pensioenfonds in overeenstemming zijn met de sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen van het land waar de regeling is vastgesteld. Dit wordt gerealiseerd door een begin te maken met wederzijdse erkenning van nationaal toezicht door middel van kennisgeving en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten. In dat verband bevat deze richtlijn diverse algemene prudentiële regels ten behoeve van de bescherming van de deelnemers (deskundigheid en goede reputatie van beheerders, voorwaarden voor de toegang tot de werkzaamheid, informatie die moet worden verstrekt aan de deelnemers en de pensioengerechtigden, beleggingsvoorschriften) naast voorschriften inzake de passiva van pensioeninstellingen met inbegrip van de technische voorzieningen. In die brief van 7 maart jl. is aangegeven dat de benadering van de Commissie ten aanzien van de beleggingsvoorschriften is te verkiezen boven de voorkeur die in veel lidstaten nog bestaat voor kwantitatieve beleggingsrestricties (inclusief eisen voor valutacongruentie). Vaak houden die opvattingen verband met de wens binnenlandse besparingen ook binnenslands aan te wenden. Kwantitatieve restricties leiden aantoonbaar tot suboptimale resultaten, een lager rendement, en daardoor uiteindelijk hogere premielasten (en dus hogere arbeidslasten en minder werkgelegenheid). Het is dus van belang dat in de internationale discussie aan de benadering volgens de genoemde kwalitatieve uitgangspunten wordt vastgehouden. Voorts is in die brief van 7 maart jl. aangegeven dat Nederland positief staat tegenover dit richtlijnvoorstel, maar aarzelingen en bedenkingen heeft in hoeverre de bepalingen inzake grensoverschrijdende activiteiten (art 20) zich verhouden tot de verplichtstelling in het kader van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en hoe de mogelijkheid dat een deelnemer een andere pensioenuitvoerder kan kiezen, zich verhoudt tot het gesloten karakter van Nederlandse pensioenfondsen. Zoals ook naar voren is gekomen in het algemeen overleg op 26 april jl. zal Nederland in het kader van die verplichtstelling erop blijven aandringen dat het subsidiariteitsbeginsel gehanteerd wordt opdat deze specifieke Nederlandse verworvenheid behouden blijft. Ten aanzien van het voorschrift in het richtlijnvoorstel dat bij de uitvoering van een Nederlandse pensioenregeling door een buitenlandse instelling op de naleving van de sociaalarbeidsrechtelijke bepalingen die op die pensioenregeling van toepassing is, toezicht plaatsvindt door de bevoegde autoriteiten van het land waar die instelling is gevestigd, is in die brief aangegeven dat het niet eenvoudig zal zijn om een buitenlandse autoriteit toezicht te laten uitoefenen op de eerder reeds genoemde specifiek Nederlandse materieel beschermende bepalingen. Dat geldt in nog sterkere mate in de situatie dat die lidstaat vergelijkbare voorzieningen in 2

3 de eigen nationale sociaal- en arbeidsrecht niet kent. Immers op dit terrein ontbreekt nog elke vorm van harmonisatie in de regelgeving. b. Stand van zaken Voor de beoordeling van de vraag welke aanpassingen van de Pensioenen spaarfondsenwet en mogelijke andere sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen als gevolg van dit richtlijnvoorstel te voorzien zijn, is het met name van belang vast te stellen waarom de bespreking van dit richtlijnvoorstel in die Ecofin Raad van 7 mei jl. niet heeft geleid tot overeenstemming waardoor de richting van de noodzakelijke wijzigingen in de pensioenwetgeving ook niet duidelijk is. Door de Minister van Financiën is tijdens het algemeen overleg op 26 april jl. aangegeven dat in het overleg in de Raadswerkgroep over enkele sleutelthema s van deze richtlijn grote verschillen van inzicht tussen de lidstaten zijn gebleken. Met het oog daarop en de algemene wens in dergelijke situaties te komen tot «vaker directe politieke sturing» heeft het Zweedse voorzitterschap met de lidstaten overleg gevoerd over algemene ontwerp-raadsconclusies over enkele van deze sleutelthema s. Die ontwerp-raadsconclusies zijn onderwerp geweest van bespreking in de genoemde vergadering van de Ecofin Raad van 7 mei jl. In die vergadering van de Ecofin Raad van 7 mei jl. bleek het niet mogelijk over de volgende thema s overeenstemming te bereiken: het trekken van raadsconclusies op zich zelf; het toepassingsgebied van dit richtlijnvoorstel; de behandeling van de technische voorzieningen en de behandeling van de beleggingsvoorschriften. Bij die discussie heeft Nederland de volgende standpunten ingenomen. Ten aanzien van het toepassingsgebied richt het richtlijnvoorstel zich op pensioeninstellingen die onafhankelijk van de onderneming op basis van kapitaaldekking opereren. In het richtlijnvoorstel worden uitgesloten: zogenaamde boekreservesystemen, de Duitse Unterstützungskassen, de omslagstelsels, en de pensioenregelingen met minder dan 100 deelnemers. Dit impliceert dat het richtlijnvoorstel vrijwel alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Nederland direct praktische consequenties heeft. Ofschoon het richtlijnvoorstel zelf geen verdere aanzetten bevat voor de verdere ontwikkeling van kapitaaldekkingsystemen in de Europese Unie voor de toekomst, biedt het een kader waarbinnen de wellicht ook in andere landen nog tot ontwikkeling komende kapitaaldekkende pensioensystemen zullen worden beoordeeld. Echter ter vergroting van de Europese dimensie van de voorgestelde regelgeving en ter bevordering van een beter inzicht in de werking van de nationale pensioensystemen, lijkt het niet wenselijk om reeds op voorhand veel instellingen van het toepassingsgebied van het richtlijnvoorstel uit te sluiten. Daarom heeft het de voorkeur van Nederland dat de richtlijn in beginsel betrekking heeft op alle instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, waarbij vervolgens op goede argumenten kan worden beoordeeld van welke bepalingen een specifieke groep instellingen vrijgesteld dient te worden. In ieder geval is er geen reden te bedenken waarom deelnemers aan andere dan zelfstandige, kapitaalgedekte pensioeninstellingen geen recht zouden moeten hebben op een vergelijkbare «consumentenbescherming». Voorts is het ook gelet op de doelstelling van grensoverschrijdend deelnemerschap van belang om niet reeds op voorhand veel instellingen van het toepassingsgebied van een dergelijke richtlijn uit te sluiten. De voorschriften met betrekking tot de technische voorzieningen gaan uit van een minimum-harmonisatie op basis van voorschriften, gebaseerd op «voldoende» actuariële standaarden. Over de vraag of deze voorschriften alleen kwalitatief of ook kwantitatief zouden moeten zijn, heeft Nederland geen uitgesproken standpunt. Dat de regels gedeeltelijk gebaseerd 3

4 zouden moeten zijn op die welke van toepassing zijn op levensverzekeringen, is voor Nederland evenmin een direct probleem. De formuleringen bevatten zoveel ruimte dat hiervan geen bedreiging uitgaat voor het Nederlandse systeem. De ruimte in de formuleringen betekent overigens ook dat er weinig harmonisatie op EU-niveau zal plaatsvinden. Met betrekking tot de beleggingsvoorschriften onderschrijft Nederland de nadruk die in het richtlijnvoorstel wordt gelegd op de «prudent person approach» (= een kwalitatieve benadering: de beleggingen moeten voldoen aan beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicodiversificatie). Voorts kunnen individuele lidstaten desgewenst in beperkte mate kwantitatieve restricties opleggen. Dit is een pragmatische benadering. Met uitzondering van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland lijken veel lidstaten er de voorkeur aan te geven gebruik te maken van de mogelijkheid om de eigen pensioeninstellingen kwantitatieve restricties op te leggen. Dit betreft beperkingen op het beleggen in aandelen en beperkingen op het beleggen buiten de eurozone. Hierbij kan het volgende worden opgemerkt. Het gelijktijdig aanvaarden van het «prudent person» beginsel en het tevens toestaan van kwantitatieve restricties binnen één richtlijn is als overgangsmaatregel op zich te billijken om voortgang te boeken (sommige landen: professioneel risicobeheer, andere landen: mechanische kwantitatieve restricties). Hierdoor ontstaat echter wel het gevaar dat kwalitatieve beleggingsrestricties ooit verdrongen zullen worden door kwantitatieve restricties. Dit zou ernstige consequenties hebben voor de beleggingsvrijheid, de portefeuillesamenstelling en de rendementen van de Nederlandse pensioeninstellingen, en daarmee ook voor de arbeidskosten en de werkgelegenheid. Bovendien belemmert dit de vrijheid van kapitaalverkeer. Bijstelling in de richting van meer kwantitatieve beleggingsrestricties is dan ook voor Nederland derhalve niet aanvaardbaar. De bepaling in artikel 20 van het richtlijnvoorstel met betrekking grensoverschrijdende activiteiten strekt tot het wegnemen van de belemmeringen voor grensoverschrijdend deelnemerschap, onder de voorwaarde dat de aanspraken op de pensioeninstelling in overeenstemming zijn met de sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen van het land waar de regeling is vastgesteld. Dit wordt gerealiseerd door een begin te maken met wederzijdse erkenning van nationaal toezicht door middel van kennisgeving en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten. Op het terrein van de sociaal en arbeidsrechtelijke bepalingen heeft nog vrijwel geen Europese harmonisatie plaatsgehad. Daarom is thans op dit terrein wederzijdse erkenning op dit moment nog niet aan de orde. Evenmin bevat de richtlijn afdoende bepalingen over de samenwerking tussen de toezichthouders. Zolang dergelijke zaken niet zijn geregeld, dient de uitvoering van pensioenregelingen door instellingen van pensioenvoorziening die zijn gevestigd in een andere lidstaat van toezicht op de naleving van de sociaal- en arbeidsrechtelijke bepaling die op de pensioenregeling van toepassing zijn, onverkort plaats te vinden door de autoriteiten van de lidstaat waar de pensioenregeling is tot stand gekomen. Dit uitgangspunt wordt ook in het richtlijnvoorstel gevolgd. c. Vervolg Tegen deze achtergrond is in de Ecofin Raad afgesproken dat dit richtlijnvoorstel in oktober in diezelfde Raad opnieuw aan de orde zal komen aan de hand van een door het voorzitterschap en de Commissie op te stellen nota. Tevens merk ik in dit verband op dat ik heb begrepen dat het Europees Parlement zich over veel amendementen over deze richtlijn heeft gebogen. Het betekent derhalve dat de meer definitieve contouren van deze richtlijn op dit moment nog in het geheel niet vaststaan. In die zin zijn de consequenties van deze richtlijn voor de Nederlandse regelgeving op dit moment nog niet te maken. In de brief van 7 maart jl. is 4

5 aangegeven dat Nederland positief staat tegenover deze richtlijn, maar kanttekeningen plaatst bij de bepalingen inzake grensoverschrijdend deelnemerschap. Daarnaast is Nederland voorstander van een zo ruim mogelijk toepassingsgebied van deze richtlijn. Gelet daarop en mede met het oog op de vele kritiekpunten die de andere over dit richtlijnvoorstel naar voren hebben gebracht, wacht ik die nota met belangstelling af. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst 5

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland TNO-rapport Rap nr 35473 A bite too big: TNO Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft Nederland www.tno.nl T +31 88 867000 F +31 88 867382 info-ict@tno.nl Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet

Nadere informatie