Verhuisintentie en wensen in beeld. Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Rapportage 24 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuisintentie en wensen in beeld. Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Rapportage 24 februari 2014"

Transcriptie

1 Verhuisintentie en wensen in beeld Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Rapportage 24 februari 2014

2 Colofon Voor Door Opdrachtgever Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Mevr. E. Wagenaar en mevr. M. Wagenaar Poeldijk CZ Breukelen T I Newcom Research & Consultancy B.V. Vestiging Enschede Vestiging Amsterdam Capitool 50-4 Herengracht PL Enschede 1017 CH Amsterdam T T F E Uitvoerende onderzoekers drs. Loes Turpijn drs. Ivo Duchateau Enschede 24 februari 2014 Newcom Research & Consultancy B.V Newcom Research & Consultancy B.V. is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en is NEN-ISO 9001 gecertificeerd. Het auteursrecht op door Newcom Research & Consultancy B.V. geproduceerde voorstellen van onderzoek, meetinstrumenten, analyses van resultaten en instrumenten berust bij Newcom Research & Consultancy B.V. Overeengekomen wordt dat aan de opdrachtgever de bevoegdheid wordt overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en/of opslag binnen de organisatie van de opdrachtgever. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit de genoemde documenten in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Newcom Research & Consultancy B.V. Hierbij omvat openbaar maken ook het verspreiden binnen met opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen.

3 Inhoudsopgave Samenvatting Samenvatting...5 Aanleiding en achtergrond Aanleiding, doelstelling en aanpak...7 Resultaten Verhuisintentie Verhuisprofiel Verhuiswensen Conclusies en advies De belangrijkste bevindingen De balans opgemaakt Bijlagen Figuren Open antwoorden... 30

4 Samenvatting

5 1.1. Samenvatting Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken wil graag weten wat de omvang en aard van de verhuiswensen van haar huurders is. Hiermee wil de woningbouwvereniging toetsen in hoeverre ze met haar woningaanbod tegemoet komt aan de wensen van huurders met verhuisplannen. Om een antwoord te verkrijgen op deze vraag heeft de woningbouwvereniging in januari 2014 een peiling uitgevoerd onder het Vechtenomstrekenpanel.nl. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven. De meeste huurders hebben op korte termijn geen verhuisplannen Eén op de vijf huurders van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is van plan om de komende jaren te gaan verhuizen. Hiervan heeft de helft op korte termijn concrete verhuisplannen (één op de tien van alle huurders). Huurders die geen verhuisplannen hebben, zijn met name tevreden met wat men heeft. Daarnaast is er een groep huurders die niet gaat verhuizen vanwege financiële redenen. Met name ouderen met een lager inkomen willen verhuizen Op basis van leeftijd en gezinsinkomen (primaire of secundaire doelgroep) zijn vier typen verhuizers te onderscheiden, namelijk: de primaire doelgroep van 55 jaar en ouder, de secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder, de primaire doelgroep jonger dan 55 jaar en de secundaire doelgroep jonger dan 55 jaar. Het blijkt dat met name de eerste groep, binnen het huurderbestand van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, verhuisplannen heeft. De meeste huurders met verhuisplannen, zowel oud als jong, staan ingeschreven bij WoningNet. Hoewel de woonwensen van verhuizers in het algemeen aansluiten bij het aanbod van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, is er een groep verhuizers die op zoek is naar iets anders Huurders zijn met name op zoek naar een eengezinswoning met een balkon of tuin (vooral huurders jonger dan 55 jaar) of een gelijkvloerse woning (vooral huurders ouder dan 55 jaar), voor een maximale huurprijs van 548. In het algemeen sluiten de woonwensen hiermee aan bij het huidige woningaanbod van de woningbouwvereniging. Toch is er een deel van de huurders dat niet persé bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hoeft te blijven huren (vooral huurders jonger dan 55 jaar). Tot slot spreken de nieuwbouwprojecten een specifieke groep aan, namelijk de secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder. De balans opgemaakt Het aantal huurders met verhuisintenties is, vergeleken met landelijke cijfers, relatief laag. Daarnaast voldoet het huidige woningaanbod grotendeels aan de woonwensen van de huurders die verhuisplannen hebben. Toch komt er uit het onderzoek een aantal resultaten naar voren waar rekening mee gehouden dient te worden: Er zijn meerdere typen verhuizers met ieder hun eigen woonwensen; Een deel van de verhuizers is op zoek naar iets anders dan wat Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken aanbiedt; Nieuwbouwprojecten spreken een specifieke groep huurders aan.

6 Aanleiding en achtergrond

7 2.1. Aanleiding, doelstelling en aanpak Uitdaging In deze peiling staan de verhuiswensen van huurders centraal. Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken wil weten in hoeverre ze met haar woningaanbod tegemoet komt aan huurders die plannen hebben om te verhuizen. Daarvoor wil ze een beeld hebben van de aard en omvang van de verhuiswensen. Welk deel van de huurders heeft verhuisplannen (binnen danwel buiten het servicegebied van Vecht en Omstreken) en aan welk soort woningen is behoefte? Newcom Research & Consultancy helpt Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken aan deze kennis via een peiling onder het digitale huurderpanel (Vechtenomstrekenpanel). De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Wat zijn de omvang en aard van de verhuiswensen onder huurders? Om de hoofdvraag van het onderzoek te structureren en om focus aan te brengen in het vraagstuk, hanteren we de volgende hoofddomeinen: Verhuisintentie: welk deel van de huurders heeft plannen om te verhuizen? Op welke termijn verwacht men te (willen) verhuizen? En wat zijn redenen om juist niet te willen verhuizen? Verhuisprofiel: wat is het profiel van verhuizers in vergelijking tot niet-verhuizers? Er wordt gekeken naar achtergrondinformatie zoals jaarlijks gezinsinkomen, huidig woningtype, termijn van huren, etc. Verhuiswensen: wat voor type woning heeft de voorkeur? Welke woonomgeving heeft de voorkeur? Hoe aantrekkelijk is nieuwbouw voor huurders? Onderzoeksaanpak Het onderzoek is kwantitatief uitgevoerd via een online vragenlijst. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit alle huurders en woningzoekenden die ingeschreven staan in het Vechtenomstrekenpanel.nl. De panelleden zijn op 13 januari via benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. De doorlooptijd van het veldwerk bedroeg twee weken, waarbij na één week een herinnering is verstuurd naar de panelleden die de vragenlijst op dat moment nog niet ingevuld hadden. De dataverzameling is verzorgd door Newcom Research & Consultancy door middel van haar beveiligde digitale onderzoekstool. De anonimiteit van de respondent is hiermee gegarandeerd.

8 Representativiteit Om te bepalen of de onderzoekresultaten van het onderzoek kunnen worden verbreed naar de totale doelgroep van het onderzoek, zijn de volgende criteria van belang: 1) De respons in aantallen is voldoende groot; 2) De respons in procenten is voldoende hoog; 3) De opbouw van de steekproef komt overeen met de opbouw van de totale populatie. Ad 1) In totaal hebben 157 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Hiermee hebben we een substantieel deel van de populatie ondervraagd, waardoor de onderzoeksresultaten een goede indicatie vormen van de visies en meningen van de totale populatie. Ad 2) Alle 400 panelleden van het Vechtenomstrekenpanel.nl zijn uitgenodigd voor deze peiling. Hiervan hebben 157 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld; in procenten bedraagt de respons 39 procent. Dit responspercentage is voldoende hoog om betrouwbare uitspraken over de populatie te kunnen doen. Ad 3) In tabel 1 wordt de steekproefopbouw weergegeven. Op basis van beschikbare gegevens met betrekking tot de populatieverdeling kan gezegd worden dat deze in grote lijnen overeenkomt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de steekproef een betrouwbare afspiegeling vormt van de populatie klanten van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Concluderend kan worden gesteld dat de resultaten een goede indicatie vormen van de visies en meningen van de totale populatie klanten van de woningbouwvereniging. Tabel 1 Steekproefopbouw Geslacht Man Vrouw n % Status Huurder Zowel huurder als woningzoekende n % Woonplaats Breukelen Loenen aan de Vecht Vreeland Anders n % Bruto gezinsinkomen Minder dan Tussen en Meer dan Zeg ik liever niet n % Type woning Eengezinswoning Appartement met lift Appartement zonder lift Gelijkvloerse woning met tuin Anders n % Aantal jaren huurder van WVO Korter dan 3 jaar 3 5 jaar 5 10 jaar jaar Langer dan 20 jaar n % Leeftijd Tot 34 jaar 35 tot 55 jaar 56 jaar en ouder n %

9 Resultaten

10 3.1. Verhuisintentie Eén op de vijf huurders wil verhuizen Eén op de vijf huurders van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken geeft aan de komende jaren te willen verhuizen (figuur 1). Ander onderzoek laat zien dat dit percentage iets onder het Nederlandse gemiddelde ligt: volgens het landelijke Woononderzoek 2012 heeft 29 procent van alle Nederlandse huishoudens de wens om te verhuizen. Dit onderzoek toont bovendien aan dat, hoewel het feitelijke aantal verhuizingen sinds 2009 is afgenomen, de wens om te verhuizen is toegenomen 1. Figuur 1 Verhuisintentie (n=157) 20% wil de komende jaren (waarschijnlijk) wel verhuizen 69% wil de komende jaren (waarschijnlijk) niet verhuizen Eén op de tien heeft op korte termijn concrete verhuisplannen Natuurlijk is er een verschil tussen het willen verhuizen (intentie) en het daadwerkelijk gaan verhuizen (gedrag). Het aantal huurders dat daadwerkelijk gaat verhuizen zal in de praktijk een stuk lager zijn. We zien dan ook dat het aantal huurders dat op korte termijn concrete verhuisplannen heeft een stuk lager is. Zo geeft bijna de helft van alle huurders met een verhuisintentie aan binnen nu en drie jaar te gaan verhuizen. Doorberekend naar het totale huurderbestand komt dat neer op ongeveer één op de tien huurders met concrete verhuisplannen op korte termijn (figuur 2). Figuur 2 Termijn waarin men van plan is te verhuizen (n=32, alleen indien men wil verhuizen) 9% van de huurders wil binnen nu en drie jaar verhuizen

11 Redenen om niet te verhuizen deels financieel van aard De belangrijkste redenen om niet te willen verhuizen hebben allereerst simpelweg te maken met het feit dat men tevreden is met wat men heeft. Zo is een groot deel van de respondenten tevreden met zijn/haar huidige woning (80 procent) en voelt men zich verbonden met zijn/haar woonomgeving (41 procent). Daarnaast lijken financiële redenen een belangrijke rol te spelen in de beslissing om niet te gaan verhuizen. Zo geeft een deel van de panelleden de hoge verhuiskosten (19 procent), de huidige lage woonlasten (17 procent), de onzekere economische situatie (13 procent) en het feit dat zijn/haar inkomen te hoog is voor een huurwoning en te laag voor een koopwoning (10 procent), als reden om te blijven zitten waar men zit (figuur 3). Figuur 3 Top 2: belangrijkste redenen om niet te verhuizen 2 (n=125, alleen indien men niet wil verhuizen) 88% 40% Is tevreden met wat hij/zij heeft Kan/wil om financiële redenen niet verhuizen 2 Een volledig overzicht van alle genoemde redenen om niet te verhuizen is te vinden in bijlage 5.1 (Figuur 15)

12 3.2. Verhuisprofiel De resultaten in paragraaf 3.2 en 3.3 dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden vanwege de beperkte responsgroep (n=32, alleen huurders die willen verhuizen). De resultaten vormen echter wel een goede indicatie voor de totale deelpopulatie. Met name ouderen met lager inkomen willen verhuizen Binnen de groep huurders met verhuisintenties kan een onderverdeling gemaakt worden op leeftijd en gezinsinkomen (primaire of secundaire doelgroep 3 ). Zo blijkt bijna de helft (44 procent) van alle huurders die willen verhuizen ouder te zijn dan 55 jaar en een lager gezinsinkomen te hebben (figuur 4). Dit is tevens de groep die op korte termijn de meest concrete verhuisplannen heeft. Zo valt twee derde van alle mensen die binnen nu en drie jaar wil verhuizen binnen de primaire doelgroep van 55 jaar en ouder. Waar woont de primaire doelgroep van 55 jaar en ouder nu? De primaire doelgroep van 55 jaar en ouder is momenteel vooral woonachtig in Breukelen (75 procent). De meesten wonen in een eengezinswoning (25 procent) of een appartement zonder lift (25 procent). En ze huren al langere tijd een woning van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken (58 procent is al langer dan 20 jaar huurder). Figuur 4 Wie wil verhuizen? (n=32, alleen indien men wil verhuizen) Huurders van 55 jaar of ouder Lagere inkomens (< ) Primaire doelgroep 55 jaar en ouder 44% Primaire doelgroep jonger dan 55 jaar 19% Secundaire doelgroep 55 jaar en ouder 22% Secundaire doelgroep jonger dan 55 15% Hogere inkomens (> ) Huurders jonger dan 55 jaar

13 De groep huurders die géén verhuisintenties heeft, blijkt daarentegen met name uit huurders jonger dan 55 jaar te bestaan (figuur 5). Figuur 5 Wie wil niet verhuizen? (n=125, alleen indien men niet wil verhuizen) Huurders van 55 jaar of ouder Lagere inkomens (< ) Primaire doelgroep 55 jaar en ouder 10% Primaire doelgroep jonger dan 55 jaar 29% Secundaire doelgroep 55 jaar en ouder 30% Secundaire doelgroep jonger dan 55 jaar 31% Hogere inkomens (> ) Huurders jonger dan 55 jaar De meeste verhuizers staan ingeschreven bij WoningNet De meeste huurders met verhuisintenties staan ingeschreven bij WoningNet (figuur 5). Zowel huurders van 55 jaar en ouder als huurders jonger dan 55 jaar blijken vertegenwoordigd te zijn op dit digitale bemiddelingsplatform: van de primaire doelgroep van 55 jaar en ouder staat zelfs 83 procent ingeschreven. Opvallend is dat ruim de helft van de huurders al langer dan 5 jaar ingeschreven staat bij WoningNet. Figuur 6 Aantal inschrijvingen bij WoningNet (n=32, alleen indien men wil verhuizen) 75% van de huurders met een verhuisintentie staat ingeschreven bij WoningNet

14 3.3. Verhuiswensen De resultaten in paragraaf 3.2 en 3.3 dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden vanwege de beperkte responsgroep (n=32, alleen huurders die willen verhuizen). De resultaten vormen echter wel een goede indicatie voor de totale deelpopulatie. Woonwensen sluiten in het algemeen aan bij het huidige woningaanbod van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Voorkeur soort woning De meeste huurders met een verhuisintentie zijn op zoek naar een gelijkvloerse woning met tuin of een eengezinswoning (figuur 5). Dit sluit in het algemeen aan bij het huidige aanbod van de woningbouwvereniging. Figuur 7 Top 3: voorkeur soort woning (n=32, alleen indien men wil verhuizen) 4 38% 31% 16% Gelijkvloerse woning met tuin Eengezinswoning Appartement met lift Zoals verwacht zijn het vrijwel alleen oudere huurders die op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning met tuin. Zo is 91 procent van de huurders die op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning ouder dan 55 jaar. Hiervan valt ongeveer de helft binnen de primaire doelgroep van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, de andere helft valt binnen de secundaire doelgroep. Hierop aansluitend noemen ouderen gelijkvloers dan ook als een belangrijkste aspect waar hun toekomstige woning aan moet voldoen (67 procent). Een ander aspect waar zij belang aan hechten is de aanwezigheid van meerdere (slaap)kamers (56 procent) 5. Het zijn daarentegen vooral huurders jonger dan 55 jaar die de voorkeur geven aan een eengezinswoning: 88 procent van de huurders die op zoek is naar een eengezinswoning is jonger dan 55 jaar. Hiervan valt bijna driekwart binnen de primaire doelgroep van de woningbouwvereniging, de overige kwart valt binnen de secundaire doelgroep. Hierop aansluitend noemen jongeren de aanwezigheid van een tuin of balkon (78 procent) en meerdere (slaap)kamers (60 procent) als de belangrijkste aspecten waar hun toekomstige woning aan moet voldoen 5.

15 Maximale huurprijs Gemiddeld zijn huurders bereid om maximaal 548 per maand te betalen voor hun toekomstige woning (figuur 8). Hierbij komen geen verschillen naar voren tussen de verschillende typen verhuizers. Opvallend is dat het maximale huurbedrag niet hoger ligt bij huurders met een hoger gezinsinkomen. Gezien de gemiddelde subsidiabele huurprijs van het woningaanbod van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken ( 542 in 2013), voldoet zij hiermee aan de wensen van huurders met een verhuisintentie. Figuur 8 Maximale en gemiddelde huurprijzen (n=32, alleen indien men wil verhuizen) Maximale huurprijs volgens huurders WVO Gemiddelde huurprijs woningaanbod WVO in

16 Een deel van de huurders hoeft niet persé bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken te blijven huren Voorkeur type woning Hoewel een deel van de huurders op zoek is naar een andere woning van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, geeft één op de zes huurders aan dat zij niet persé bij de woningbouwvereniging hoeven te blijven huren (figuur 9). Zo is 16 procent op zoek naar een huurwoning van een andere woningaanbieder, een evengroot deel wil het liefst een woning kopen en 28 procent heeft geen uitgesproken voorkeur. Figuur 9 Voorkeur type woning (n=32, alleen indien men wil verhuizen) 7 41% 59% Is op zoek naar een andere woning van WVO Is niet persé op zoek naar een woning van WVO Ook hier komt een verschil naar voren op leeftijd en inkomen. Zo lijken oudere huurders uit de primaire doelgroep het meest trouw aan Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Zo is 90 procent van alle huurders die de voorkeur geeft aan een andere huurwoning van de woningbouwvereniging ouder dan 55 jaar. Hiervan valt twee derde binnen de primaire doelgroep en een derde binnen de secundaire doelgroep. Huurders jonger dan 55 jaar lijken in mindere mate een uitgesproken voorkeur te hebben. Zo is ongeveer de helft van de huurders die niet persé op zoek zijn naar een andere huurwoning van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken jonger dan 55 jaar. Hiervan valt de helft binnen de primaire doelgroep en de andere helft binnen de secundaire doelgroep. Voorkeur woonplaats Een groot deel van de huurders is dus niet persé op zoek naar een andere woning van de woningbouwvereniging. Er is bovendien een groep huurders die nog een stap verder gaat; zo hoeft 44 procent van de huurders niet eens perse in het servicegebied van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken te blijven wonen (figuur 10). Van deze groep heeft de helft een uitgesproken voorkeur voor een andere woonplaats buiten het servicegebied. De andere helft heeft geen uitgesproken voorkeur. Figuur 10 Voorkeur woonplaats (n=32, alleen indien men wil verhuizen) 8 56% 44% Wil binnen het servicegebied van WVO blijven wonen Hoeft niet persé in servicegebied WVO te blijven wonen

17 Nieuwbouwprojecten spreken vooral secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder aan De meeste huurders lijken geen uitgesproken voorkeur te hebben voor enerzijds een bestaande woning of anderzijds een nieuwbouw woning (figuur 11). Hierbij komen geen verschillen naar voren tussen de verschillende typen verhuizers. Figuur 11 Voorkeur bestaande bouw of nieuwbouw (n=32, alleen indien men wil verhuizen) 16% 19% 66% Geeft de voorkeur aan een nieuwbouw woning Geeft de voorkeur aan bestaande bouw Heeft geen uitgesproken voorkeur In figuur 12 is te zien dat de nieuwbouwprojecten van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken verschillend scoren op het gebied van uitstraling, aantal kamers, ligging, huurprijs en buitenruimte. Kijkend naar de gemiddelde totaalscores lijkt het nieuwbouwproject aan de Van Henegouwenlaan het meest aantrekkelijk. Dit complex scoort tevens hoog op relatief belangrijke aspecten als aantal kamers en buitenruimte. Bovendien vind men de huurprijs van dit complex het meest aantrekkelijk; deze komt met 580 dan ook het dichtst in de buurt van de maximale huurprijs die men voor een toekomstige woning wil betalen ( 548). Figuur 12 Aantrekkelijkheid nieuwbouwprojecten (% (zeer) aantrekkelijk n=32, alleen indien men wil verhuizen) 9 Uitstraling kamers prijs ruimte Aantal Huur- Buiten- Gemiddeld Ligging De Boemerang 31% 47% 47% 13% 25% 33% De Angstel 16% 31% 9% 0% 0% 11% Van Henegouwenlaan 47% 41% 38% 34% 41% 40% Roghmanlaan 28% 34% 28% 16% 19% 25% De nieuwbouwprojecten worden over het algemeen het meest aantrekkelijk gevonden door de secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder. Zij zijn met name positief over de Van Henegouwenlaan (gemiddelde totaalscore 70 procent) en De Boemerang (gemiddelde totaalscore 50 procent). Huurders jonger dan 55 jaar vinden de projecten over het algemeen het minst aantrekkelijk, ongeacht het gezinsinkomen.

18 Conclusies en advies

19 4.1. De belangrijkste bevindingen De meeste huurders hebben op korte termijn geen verhuisplannen Eén op de vijf huurders wil verhuizen; Eén op de tien huurders heeft op korte termijn concrete verhuisplannnen; Redenen om niet te verhuizen hebben vooral te maken met het feit dat men tevreden is met wat men heeft, en zijn deels financieel van aard. Op basis van leeftijd en inkomen zijn vier typen verhuizers te onderscheiden Met name huurders ouder dan 55 jaar met een lager gezinsinkomen willen verhuizen; De meeste verhuizers staan ingeschreven bij WoningNet. Hoewel de woonwensen van verhuizers in het algemeen aansluiten bij het aanbod van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, is er een groep huurders die op zoek is naar iets anders Woonwensen sluiten in het algemeen aan bij het woningaanbod van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken; Een deel van de huurders hoeft niet persé bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken te blijven huren; Nieuwbouwprojecten spreken vooral de secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder aan.

20 4.2. De balans opgemaakt Het aantal huurders met verhuisintenties is, vergeleken met landelijke cijfers, relatief laag. Daarnaast voldoet het huidige woningaanbod grotendeels aan de woonwensen van de huurders die wel verhuisplannen hebben. Toch komt er uit het onderzoek een aantal resultaten naar voren waar rekening mee gehouden dient te worden: Er zijn meerdere typen verhuizers met ieder hun eigen woonwensen De totale groep verhuizers bestaat uit meerdere typen verhuizers (de primaire doelgroep van 55 jaar en ouder, de secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder, de primaire doelgroep jonger dan 55 jaar en de secundaire doelgroep jonger dan 55 jaar), welke onderling van elkaar verschillen op het gebied van woonwensen. Zo is de primaire doelgroep van 55 jaar en ouder vooral op zoek naar een gelijkvloerse woning, terwijl de huurders jonger dan 55 jaar de voorkeur geven aan een eengezinswoning. Sommige verhuizers zijn op zoek naar iets anders Hoewel het huidige woningaanbod van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken grotendeels voldoet aan de woonwensen, is er toch een groep huurders die niet persé op zoek is naar een andere huurwoning van de woningbouwvereniging. Er zijn zelfs huurders die niet persé in het servicegebied van de woningbouwvereniging hoeven te blijven wonen. Dit kan komen doordat de woningbouwvereniging niet heeft wat zij willen of omdat hun voorkeur sowieso elders ligt (bijv. voorkeur voor andere woonplaats of voorkeur voor een type woning die Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken niet bezit). Nieuwbouwprojecten spreken een specifieke groep aan Er is een specifieke groep huurders die de projecten aantrekkelijk vindt. Dit is met name de secundaire doelgroep van 55 jaar en ouder, welke een beperkt deel van de totale groep verhuizers omvat. Huurders jonger dan 55 jaar zijn met name op zoek naar een eengezinswoning. Bovendien zijn de nieuwbouwprojecten (met uitzondering van Van Henegouwenlaan) relatief duur met een huurprijs van 680 terwijl de maximale huurprijs voor de gemiddelde huurder op 548 ligt.

21 Bijlagen

22 5.1. Figuren Verhuisintentie Figuur 13 In hoeverre bent u van plan om de komende jaren te gaan verhuizen? (%) % 20% 40% 60% 80% 100% Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel Weet niet Figuur 14 Binnen welke termijn bent u van plan om te gaan verhuizen? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) 40% 38 30% 20% % 3 0% Binnen nu en 1 jaar Over 1-2 jaar Over 2-3 jaar Over 3-5 jaar Over meer dan 5 jaar Weet niet

23 Figuur 15 Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan verhuizen? (% - n=125, alleen indien men niet de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Ik ben tevreden over mijn huidige woning 80 Ik voel me verbonden met mijn huidige woonomgeving 41 Een verhuizing is duur 19 Ik heb nu lage woonlasten 17 Ik ben er niet bewust mee bezig 14 Onzekere economische situatie Mijn inkomen is te hoog voor een huurwoning en te laag voor een koopwoning Een verhuizing brengt teveel rompslomp met zich mee Het woningaanbod van WVO is niet aantrekkelijk Het woningaanbod in deze regio is niet aantrekkelijk Anders Weet niet 2 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Verhuiswensen Figuur 16 Naar welk type woning wilt u het liefst verhuizen? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Huurwoning van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 41 Koopwoning 16 Huurwoning van andere woningaanbieder 16 Weet niet/ geen voorkeur 28 0% 20% 40% 60% Figuur 17 Geeft u de voorkeur aan bestaande bouw of nieuwbouw? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) 80% 60% 66 40% 20% 0% Bestaande bouw Nieuwbouw Weet niet/ geen voorkeur Figuur 18 Naar wat voor soort woning wilt u het liefst verhuizen? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) 40% 30% % 16 10% % Gelijkvloerse Eengezinswoning woning met tuin Appartement met lift Aanleunwoning Anders Weet niet/ geen voorkeur

25 Figuur 19 Wilt u het liefst in uw huidige woonplaats blijven wonen, of wilt u naar een andere plaats verhuizen? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Ik wil in mijn huidige woonplaats blijven wonen 47 Ik wil in een andere woonplaats gaan wonen, buiten het servicegebied van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 22 Ik wil in een andere woonplaats gaan wonen, binnen het servicegebied van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 Weet niet/ geen voorkeur 22 0% 20% 40% 60% Figuur 20 Naar welke andere woonplaats binnen het servicegebied van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken zou u het liefst willen verhuizen? (% - n=3, alleen indien men naar een andere woonplaats in het servicegebied van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken wilt verhuizen) 40% 30% % 10% 0% Breukelen Loenersloot Weet niet/ geen voorkeur

26 Figuur 21 Wat zijn voor u de belangrijkste aspecten waaraan uw toekomstige woning moet voldoen? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Woonkamer met twee of meer slaapkamers 59 Aanwezigheid van een tuin of balkon 50 Gelijkvloers 44 Energiezuinig 28 Ligging in/nabij het centrum 22 Aanwezigheid van een garage/bergruimte 22 Nabij zorgvoorzieningen (medisch centrum, apotheek, huisarts, etc.) 16 Nabij algemene voorzieningen (scholen, winkels, etc.) 6 Onderhoudsvrij 3 Anders 6 Weet niet 3 0% 20% 40% 60% 80%

27 Figuur 22 De Boemerang: kunt u aangeven hoe aantrekkelijk u de nieuwbouwappartementen vindt op onderstaande aspecten? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Ligging Uitstraling Aantal kamers Buitenruimte Huurprijs % 20% 40% 60% 80% 100% Zeer onaantrekkelijk Onaantrekkelijk Neutraal Aantrekkelijk Zeer aantrekkelijk Figuur 23 De Angstel: kunt u aangeven hoe aantrekkelijk u de nieuwbouwappartementen vindt op onderstaande aspecten? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Huurprijs Buitenruimte Aantal kamers Uitstraling Ligging % 20% 40% 60% 80% 100% Zeer onaantrekkelijk Onaantrekkelijk Neutraal Aantrekkelijk Zeer aantrekkelijk

28 Figuur 24 Van Henegouwenlaan: kunt u aangeven hoe aantrekkelijk u de nieuwbouwappartementen vindt op onderstaande aspecten? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Aantal kamers Ligging Huurprijs Uitstraling Buitenruimte % 20% 40% 60% 80% 100% Zeer onaantrekkelijk Onaantrekkelijk Neutraal Aantrekkelijk Zeer aantrekkelijk Figuur 25 Roghmanlaan: kunt u aangeven hoe aantrekkelijk u de nieuwbouwappartementen vindt op onderstaande aspecten? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Ligging Buitenruimte Huurprijs Uitstraling Aantal kamers % 20% 40% 60% 80% 100% Zeer onaantrekkelijk Onaantrekkelijk Neutraal Aantrekkelijk Zeer aantrekkelijk

29 Figuur 26 Staat u ingeschreven bij WoningNet? (% - n=32, alleen indien men de intentie heeft om de komende jaren te gaan verhuizen) Ja Nee Figuur 27 Hoelang staat u al ingeschreven bij WoningNet? (% - n=24, alleen indien men ingeschreven staat bij WoningNet) 40% 30% % 17 10% 0% 4 Korter dan 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar Langer dan 10 jaar

30 5.2. Open antwoorden Tabel Opmerkingen of suggesties Aantrekkelijke huurappartementen niet te duur. Bent u tevreden over het onderhoud aan uw woning? Betere service en klantvriendelijkheid is gewenst. Iets daadwerkelijk doen aan de klachten van de huurders laat nog veel te wensen over. Woningbouwvereniging komt bij de huurders over als gierig. Alles wordt op de huurders afgewend. Dus heeft het ook weinig zin met klachten bij de woningbouwvereniging te gaan. De aankoop van mijn huurwoning. Er moet echt een oplossing komen i.v.m. de hoofdvoordeur. Die staat regelmatig open en is een invitatie voor onbevoegden. Ouders met kinderen zouden dit moeten aankaarten met hun kinderen. Heel tevreden over deze organisatie. Het schilderwerk op dakkapellen is niet van hoge kwaliteit. Dat ziet er niet uit. Het wordt tijd dat er weer als geschilderd moet worden, ramen en deuren, heb nog op bepaalde stuken alleen nog ondergrond verf nooit afgewerkt de laste keer. Huidige woonakkoord is slecht voor de burgers die huren en het zou mooi zijn als de woningbouwvereniging niet meegaat doen. De praktijk situatie is anders dan de regering het voorstelt. Een grote groep huurders valt tussen wal en schip en woorden verplicht tot hogere lasten. Huur wordt bepaald aan de hand van gezamenlijk bruto jaar inkomen, daar wordt geen rekening gehouden met aflossingen van schulden bijvoorbeeld studiefinanciering. Maakt dat men veronderstelt dat je inkomen te hoog is voor bepaalde woningen ondanks dat je reële inkomen het betalen van een dure woning niet toelaat. Ik begrijp niet dat de WVO niet besef dat de huren in deze complexen onmogelijk maakt dat je verhuizen kan? Verhuizen naar de stad Utrecht in net zo moeilijk voor de mensen van svecht. Hoe wilt men dat wij zo hoog huren kunnen voldaan naast de prijsverhoging van levensmiddelen, energie, gezondheidpremie en openbaar vervoer, BTW op alles wat men nodig heeft om "normaal" te kunnen leven? Verhuizen wordt dus onmogelijk! Ik heb goed contact met Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Ik kon invullen dat ik wilde verhuizen en dat willen wij ook, maar ik kon nergens aangeven dat wij willen verhuizen, maar dat we vanwege de regeringsmaatregelen niet kunnen verhuizen en dat wij zodoende totaal niet aan kunnen geven wanneer we zouden kunnen verhuizen. Dat vond ik erg lastig. Dus we willen wel, maar we kunnen voorlopig onze sociale huurwoning niet verlaten. Ik wil graag 5 kamers Ik vind energieverbruik van huizen belangrijk. Ik vind het erg vervelend dat ik mogelijk als scheefwoner wordt gezien, terwijl ik maar net een paar centen boven het gekozen inkomen verdien. Kopen is voor ons geen optie, omdat mijn vrouw en ik niet meer kunnen werken ivm 2 gehandicapte kinderen thuis. Een extra huurverhoging boven de al hoge 4% vind ik onacceptabel voor ons gezin. Wij kunnen en gaan dus ook niet verhuizen. Daarbij betalen wij al een heel hoge huurprijs. Ik vind het jammer dat in de flats in Breukelen de laatste tijd regelmatig nieuwe mensen komen wonen die toch wat minder sociaal zijn. Zodat de woonomgeving aan het verpauperen is. Dat komt ook omdat de flats de enige woningen zijn die nog redelijk betaalbaar zijn voor de mensen met een laag inkomen. Ik vind mijn schuurtje/berging te klein. Fiets past er niet in. Heb minstens 2,86 m nodig in het verlengde van de deur... Ik zou graag een huisje op Anemoon krijgen Omdat het traplopen steeds zwaarder wordt. En ik voel me erg eenzaam hier boven Ik zou graag i.v.m. mijn financiën in een goedkopere woning zien te komen maar dat is erg moeilijk heb ik begrepen. Ik heb een uitkering met een klein pensioentje van mijn overleden man en maak door dat pensioentje geen kans op enige huursubsidie. Ik zou heel graag wat meer onderhoud en isolatie voor de woning. Vorig jaar maximale huurverhoging, minimaal onderhoud Ja, ik vind dat preventief onderhoud (vooral het schilderwerk) ver beneden peil is.

31 Ja, verbetering van het hang en sluitwerk volgens politie keurmerk, maar alle woningbouwverenigingen klagen over het feit dat ze geen geld (meer) hebben. Maar als de openbaringen er op na leest over bezoldiging van "directeuren en managers", reizen je de haren te berge, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik leef en woon nu achter zelf aangebrachte tralies, net als mijn buurman. Knap de woningen aan het Bisschopswater op maak er een lift in. Of ga nieuwe woningen bouwen Misschien bestaat er binnen een aantal jaar een doorstroommogelijkheid. Oudere mensen die plaats willen maken voor een jong gezin. Met daarbij eventuele voordelen voor de vertrekkende partij. Dit hoor je in meerdere plaatsen. Wij willen over een paar jaar graag plaats maken voor een jong gezin. Onderhoud wordt minder van de woning, vooral schilderwerk Situatie verbeteren door bomenkap. De huizen zijn akelig donker, moet de hele dag lampen laten branden. De wortels tasten de riolering aan. Sneller afhandelen van klachten, en niet altijd voor de goedkoopste oplossing gaan (goedkoop is vaak duurkoop) Sommige ouderen zouden vast wel willen verhuizen naar het Heijcop, waar wij nu wonen. Wij missen heel erg een schuur om in te rommelen en de tuin. Ik ben een verwoede tuinierster, ik kan er van dromen. Dan zou er misschien een ruiling tot stand kunnen komen, met medewerking van Vecht en Omstreken Te hoge bomen te dicht bij het huis waardoor veel vochtvorming. Tevreden huurder Tot nog toe ben ik tevreden. Totaal onvoldoende geïsoleerd. Huurprijs veel te hoog afgezet tot energieverbruik Wat actiever betreffende het onderhoud van de woonflat. En eens wat meer informatie betreffende het onderhoud. Planning? Wij wonen zeer naar onze zin en zijn tevreden over de woningbouwvereniging. Wil graag een overzicht van huurwoningen die voor ons betaalbaar zijn. Woongenot compleet als er grote bomen voor mijn huis worden weggehaald.

32 Newcom Research & Consultancy Vestiging Enschede Capitool PL Enschede T: F: Vestiging Amsterdam Herengracht CH Amsterdam T: E: W: Newcom brengt u in contact met uw doelgroep Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk bureau dat organisaties met full-service marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Denk aan concepttesting, klanttevredenheid- en klantbehoeftenonderzoek, imago-onderzoek, maar ook aan workshops en trainingen. Zie Newcom.nl voor meer informatie en mogelijkheden. Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Organisaties bieden de doelgroep niet altijd wat op de plank ligt, maar helpen klanten in het keuzeproces. Het veronderstelt dat organisaties bestaande werkwijzen en denkkaders durven los te laten als dat nodig is. Alleen dan zijn organisaties in staat de beste klantervaring te geven. Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en is NEN-ISO 9001 gecertificeerd. Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren 15 t/m 24 jaar Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. In samenwerking met: Auteurs: 3FM drs. Loes Turpijn, drs. Samantha Kneefel, drs. Neil van

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Een onderzoek naar het social media gebruik onder het Vechtenomstrekenpanel Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy drs. Neil van der Veer drs. Loes

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

BEKENDHEID GEMEENTERAAD

BEKENDHEID GEMEENTERAAD BEKENDHEID GEMEENTERAAD GEMEENTE WOERDEN 28 Resultaten van onderzoek onder burgers naar de bekendheid van de Gemeenteraad van de gemeente Woerden COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Woerden Blekerijlaan

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2016 LANGER ZELFSTANDIG WONEN Ymere Juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Vechtenomstrekenpanel.nl 2009. Peiling 2 Woonlasten en Duurzaamheid

Vechtenomstrekenpanel.nl 2009. Peiling 2 Woonlasten en Duurzaamheid Vechtenomstrekenpanel.nl 2009 Peiling 2 Woonlasten en Duurzaamheid Colofon Uitgevoerd in opdracht van Opdrachtgever Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Poeldijk 2 3621 CZ Breukelen T (0346) 25 94 90

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Ringvaartflats. Tabel -

Ringvaartflats. Tabel - Tabel - Ringvaartflats Citerstraat 6-100 Gouwzeestraat 6-100 Citerstraat Respondent Abs % Abs % Abs Man 11 57,9 9 45 31 Vrouw 8 42,1 10 50 34 Echtpaar 1 5 3 Leeftijd respondent Man 25 1 27 1 9,1 28 1 11,1

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

NBBU Arbeidsmigranten

NBBU Arbeidsmigranten NBBU Arbeidsmigranten 2014-2015 Datum: 18 september 2015 Versie 1.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga NBBU Inhoud 1 2 Inleiding Resultaten 2 1.

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Het Vechtenomstrekenpanel over bezuinigingen

Het Vechtenomstrekenpanel over bezuinigingen Het Vechtenomstrekenpanel over bezuinigingen Rapportage tweede peiling in 2011 Newcom Research & Consultancy B.V. Newcom Research & Consultancy B.V. is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA).

Nadere informatie

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen.

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen. Bijlage 4 Inleiding Bij het nemen van een besluit over de openstelling van winkels op zon en feestdagen is het van belang de mening te kennen van de doelgroepen ondernemers en inwoners. Eind 2013/begin

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari

ZOEKEN NAAR WONINGEN. Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari ZOEKEN NAAR WONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2017/24

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media onder jongeren #SMJO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat.

Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. Enquête inkomens woningzoekenden vanaf 29 jaar Texel 2011 omdat. het strand, zee, bos dichtbij en toch redelijk centraal het een karakteristieke uitstraling heeft de haven aantrekkelijk is Oosterend het

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Cromstrijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 2010 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS TOTAAL KLAASWAAL NUMANSDORP TELEFONISCH 44 8 36 ONLINE

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie