Profielschets van de compliance officer 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets van de compliance officer 2015"

Transcriptie

1 Profielschets van de compliance officer 2015 mr. M.J. van Woerden 1 Inleiding Het is vaak voorspeld en nog steeds niet door de feiten achterhaald: compliance is here to stay... De vraag is alleen: in welke vorm? Hoe ontwikkelt het vak zich verder en welke kernvaardigheden horen daarbij? Op die vragen wordt in deze bijdrage een antwoord gezocht is niet ver weg, maar de ontwikkelingen op het gebied van governance, regelgeving en toezicht volgen elkaar zo snel op dat het curriculum voor de compliance officer er beslist anders uit zal zien. Er zijn natuurlijk tal van onzekere factoren. Zal de eurozone ongewijzigd zijn in 2015? Hangt de financiële sector dan nog steeds aan het infuus? Is er tegen die tijd sprake van één Europese toezichthouder voor de financiële sector? Hebben de initiatieven vanuit de sector daadwerkelijk geleid tot herstel van vertrouwen? Of is de basis voor eigen invulling van de normen weggeslagen en neemt de regeldichtheid verder toe? Voor het opstellen van een profielschets zal ik voortborduren op recente vooruitblikken van toezichthouders en andere verkenningen van de toekomst i. Deze lijnen doortrekkend, kom ik tot een profielschets van de compliance officer Ik presenteer deze profielschets in de vorm van een vacaturebeschrijving. Drie aspecten worden daarbij in samenhang belicht. Het beoogde competentieprofiel van de kandidaat kan immers niet los worden gezien van de karakteristieken van de functie en het commitment van de (leiding van de) organisatie om zich te laten leiden door ethiek en integriteit. Aard en gewicht van de betrokken maatschappelijke belangen is hierbij uiteraard van grote betekenis. Drie samenhangende invalshoeken Maar wij doen het anders Wellicht denkt u: zo n profielschets 2015 is aardig, maar voor ons ligt het anders; wij hebben te maken met onze specifieke cliëntgroepen, eisen van lokale regelgeving, afwijkende schaalgrootte en bijzondere bedrijfsactiviteiten. Aanpassing aan de eigen situatie is natuurlijk belangrijk, zolang de gehanteerde argumenten maar geen vrijblijvendheid verhullen. De bedrijfsleiding moet ondubbelzinnig gecommitteerd zijn aan het centraal stellen van ethiek en integriteit. Een gezaghebbende compliance officer hoort daarbij. Een kritische sparring partner op wie, net als de onderneming waar hij voor werkt, een semipublieke verantwoordelijkheid kan rusten. U kunt natuurlijk ook tegenwerpen: maar wij hébben al de nodige stappen gezet en anticiperen al lang op trends en vooruitblikken van toezichthouders. Dus wat is er nieuw? Wat dat betreft kan een blik in de spiegel geen kwaad. Daarom geef ik allereerst een beeld van het huidig profiel van de compliance functie, ontleend aan diverse momenteel op het internet geplaatste compliance vacatures. De huidige stand van zaken Het profiel van de compliance functie wordt beïnvloed door de geldende wettelijke voorschriften ii, gangbare best practices en door (het management van) de betreffende organisatie gemaakte specifieke keuzes. Deze combinatie heeft uiteraard directe consequenties voor de aan de compliance officer te stellen eisen op het gebied van persoonlijke Michael van Woerden (KeyCompliance) adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van compliance. Hij is tevens als docent verbonden aan de NIBE-SVV Certified Compliance Opleiding (CCO) en programmaleider van de managementtraining Leiderschap en integere bedrijfsvoering (NIBE-SVV, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit). Michael van Woerden is lid van Groep Olivier.

2 vaardigheden, ervaring, kennis en opleidingsniveau. iii Ik heb daarvan de proef op de som genomen door de verzameling vacatures te onderzoeken welke zijn te raadplegen op een website voor compliance vacatures. iv Analyse van openstaande compliance vacatures Op 1 augustus 2010 werden er via de betreffende portal in totaal 14 vacatures aangeboden, de door de toezichthouders DNB en AFM geplaatste vacatures voor toezichthoudende functies hierbij buiten beschouwing gelaten. Het totaal van de momenteel in Nederland uitstaande compliance vacatures zal ongetwijfeld een veelvoud hiervan zijn. Voor het doel van mijn onderzoek biedt de door deze portal gevormde verzameling een bruikbare dwarsdoorsnede. De onderzochte vacatures hebben betrekking op compliance functies bij banken (4x), verzekeraars (4x), beursondernemingen (2x) en consultancy & interim dienstverleners (4x). Ten aanzien van benaming, positionering, werkzaamheden en van de kandidaat verlangde persoonlijke vaardigheden levert deze verzameling een tamelijk gevarieerd beeld op. Benaming en doelomschrijving Benaming van de aangeboden functies loopt uiteen, te weten: Hoofd Compliance (1x); Compliance Manager Dealing Room (1x); Compliance Officer (2x); Compliance Officer Securities (1x); Junior Manager OMB Compliance (1x); Risk Controller (1x); Officer Information, Security & Compliance (1x); Legal & Compliance Officer (1x); Business Compliance Officer (1x) en Internal Control & Compliance Specialist (1x). Bij de consultancy & interim management bureaus staan vacatures open voor: Startend Adviseur Governance, Riskmanagement & Compliance (1x); Business Consultant Governance, Risk & Compliance (1x) en Compliance Professional (1x). De gestelde eisen moeten worden gezien in de context van het in de onderzochte vacatures beschreven voornaamste doel van de functies, te weten: bijdragen aan beheersing van compliance risico s en kwaliteit van de bedrijfsvoering (12x), toetsen of aan wet- en regelgeving wordt voldaan (9x) en bevorderen van kennis en bewustwording rondom compliance (9x). Incidenteel wordt expliciet het beschermen van de reputatie van de onderneming genoemd (1x). Ethiek en integriteit in relatie tot de strategie van de onderneming Slechts in enkele gevallen wordt in de vacature melding gemaakt van de visie van de onderneming op ethiek en integriteit en/of de relatie tot de strategie. Een expliciete verwijzing hiernaar komt alleen voor in de functiebeschrijving voor het Hoofd Compliance (1x), de Officer Information, Security & Compliance (1x) en de Startend Adviseur Governance, Riskmanagement & Compliance (1x). Dat wil uiteraard niet zeggen dat een dergelijke visie in andere gevallen ontbreekt of dat dit de effectieve beheersing van integriteitrisico s zou belemmeren. Echter, bestaan en betekenis van deze visie wordt kennelijk niet zodanig belangrijk gevonden dat hiervan melding moet worden gemaakt in de vacaturebeschrijving. Daarmee wordt een, waarschijnlijk onbedoeld, signaal afgegeven. Het roept de vraag op of de betreffende onderneming bij de behandeling van strategische vragen zich voldoende rekenschap geeft van haar publieke verantwoordelijkheden. Wanneer dat niet het geval zou zijn, dan wordt het voor de compliance officer een bijzonder moeilijke wedstrijd. Persoonlijke vaardigheden De kandidaat moet bij voorkeur beschikken over een conceptueel denkvermogen en kunnen omgaan met strategische en beleidsmatige vraagstukken (7x), standvastig zijn (7x), een stevige persoonlijkheid hebben, kritisch zijn, en zelfstandig kunnen opereren in een dynamische omgeving (6x), overtuigingskracht bezitten (7x), gedreven zijn (7x), pragmatisch, praktisch en oplossingsgericht zijn ingesteld (11x), proactief zijn (10x), kunnen opereren op verschillende niveaus (3x), kunnen samenwerken in teamverband (10x), over goede projectmanagement vaardigheden beschikken (2x), goede sociale en communicatieve vaardigheden bezitten (9x), klantgericht zijn (5x), creatief zijn (2x), een sterk inlevingsvermogen hebben (3x), flexibel (2x), analytisch (7x), accuraat (1x) en ambitieus (2x) zijn, kunnen relativeren (1x), positief zijn ingesteld (1x) en toch ook gevoel voor humor hebben (1x). Kennis, opleidingsniveau en ervaring Het zal niet verbazen dat eveneens stevige eisen worden gesteld aan kennis, opleidingsniveau en ervaring van de kandidaat, te weten: academische opleiding Nederlands Recht (8x), academische opleiding Bedrijfseconomie, bedrijfskunde, accounting of controlling (7x), opleiding op HBO/Bachelors niveau (3x), compliance opleidingen (1x), certificaten Wft (1x), kennis van regelgeving over administratieve organisatie en financiële processen (4x), kennis van organisatiemodellen en kwaliteits- en sturingsmodellen (2x), kennis van informatiebeveiliging (1x), kennis van gedrag op

3 de financiële markten en specifieke productkennis (2x), meerjarige relevante werkervaring (14x) en tenslotte voor enkele specifieke functies ook ervaring met leidinggeven (1x) en ervaring met het geven van compliancetraining (1x). Het is moeilijk om op basis van deze dwarsdoorsnede algemene conclusies te trekken ten aanzien van het huidige functieprofiel. Daarvoor lopen de gestelde eisen te zeer uiteen en is het aantal onderzochte vacatures in vergelijking tot het totaal wellicht te beperkt. Voor alle onderzochte vacatures geldt dat een academisch denkniveau vereist is, een meerjarige relevante werkervaring verlangd wordt v en de nodige eisen gesteld worden aan uitstraling, overtuigingskracht en het kunnen werken in teamverband. Verder valt op dat het vermogen om met strategische vraagstukken om te gaan telkens in combinatie wordt genoemd met het vermogen om praktisch, pragmatisch en resultaatgericht te zijn. Dat zal geen toeval zijn; de compliance officer is bij voorkeur een abstracte denker, maar dan wel graag ook de vertaalslag maken van strategie naar oplossingen die op elk niveau praktisch werkbaar zijn. Sterke sociale en communicatieve vaardigheden worden eveneens cruciaal geacht. Het in een enkel geval gevraagde gevoel voor humor en relativeringsvermogen lijkt overigens inderdaad onmisbaar, al is het maar om al deze kwalificaties te kunnen verenigen en toch met beide benen op de grond te blijven staan... Naar een profielschets compliance 2015 Geïnspireerd door de hiervoor aangehaalde verkenningen van de toekomst en het besproken vereenvoudigd praktijkonderzoek, presenteer ik een tweetal profielschetsen 2015, te weten voor de functie van Hoofd Ethics & Compliance en van de Ethics & Compliance Officer. De eerdergenoemde drie samenhangende invalshoeken (randvoorwaarden ten aanzien van de organisatie, de functie en de kandidaat) komen ook hier terug. Beide profielschetsen lijken mij niet alleen toepasbaar voor de financiële sector, maar ook voor overige sectoren die van grote maatschappelijk betekenis zijn en waarin door het topmanagement eveneens doorlopend rekenschap moet worden gegeven van bestaan en impact van mogelijke belangenconflicten en de wijze waarop met ethiek en integriteit wordt omgegaan bij vormgeving en uitvoering van de strategie van de onderneming. Hoofd Ethics & Compliance 2015 De organisatie Eindverantwoordelijkheid voor de vormgeving van de normbewuste cultuur in de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. Beginselen van ethiek en integriteit, waaronder een evenwichtige omgang met alle betrokken belangen inclusief het belang van de klant, staan daarbij centraal. Business management wordt in staat gesteld tot actieve ondersteuning bij het vormgeven en in stand houden van de normbewuste bedrijfscultuur, onder meer door permanente educatie op het gebied van ethiek en integriteit. Voor zover mogelijk en doelmatig wordt de ondersteuning door business management op het gebied van ethiek en integriteit vertaald in meetbare doelen. De instelling publiceert jaarlijks een Corporate Integrity Statement waarin de gemaakte keuzes ten aanzien van het Ethics & Compliance beleid worden gemotiveerd. Tevens worden opgekomen issues op het gebied van ethiek en integriteit, de voortgang in de behandeling hiervan en de wijze van afdoening vermeld. De kandidaat De kandidaat voldoet aan hedendaagse eisen op het gebied van leiderschap en management, waaronder een sterk commitment ten aanzien van integriteit. De kandidaat is in staat om op executive niveau te functioneren en heeft ervaring met behandeling van strategische vraagstukken, zoals met betrekking tot beheersing van belangenconflicten, het verdienmodel, het beloningsbeleid en de aansturing en beoordeling van management en medewerkers binnen de onderneming. De kandidaat is in staat om processen van cultuurverandering op zowel strategisch als operationeel niveau te bewaken en begeleiden. De kandidaat is betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en integriteit. De kandidaat beschikt over een sterke persoonlijkheid, empathie, gevoel voor humor, en goede balans van zakelijke als emotionele intelligentie. De kandidaat beschikt over een meerjarige ervaring op het gebied van toezicht en management Aan de aanstelling van het Hoofd Ethics & Compliance gaat een voordracht ter goedkeuring door de Raad van Bestuur en door de toezichthouder vooraf. Het Hoofd Ethics & Compliance ziet toe op een goede beheersing van integriteitrisico s binnen de organisatie en beoordeelt onder meer de implicaties van vraagstukken van ethiek en integriteit op strategisch niveau. Het Hoofd Ethics & Compliance stuurt de Ethics & Compliance functie aan, onderhoudt een doorlopende dialoog met senior management, coördineert de contacten met de toezichthouder(s) en onderhoudt contacten met externe partijen op het gebied van Compliance, Integere Bedrijfsvoering en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Ethics & Compliance functie opereert als hoeder van de integriteitagenda van de onderneming en is nauw betrokken bij de verankering van integriteit in het beleid en gedrag binnen de onderneming. De onafhankelijke positie van de Ethics & Compliance functie is vastgelegd in het Ethics & Compliance Charter, gepubliceerd op de website van de onderneming. Het Hoofd Ethics & Compliance is verantwoordelijk voor het redigeren, ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur aanbieden en uitvoeren van het Compliance Programma. Daarbij wordt rekening gehouden met de impact van geïdentificeerde compliance risico s, ter behoud van focus en doelmatigheid. Een integriteitscreening voor gevoelige posities maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Het Hoofd Ethics & Compliance brengt regulier verslag uit over haar bevindingen aan de Raad van Bestuur en bespreekt deze tevens met de Raad van Commissarissen. Explore the Connecti ON

4 Toelichting In de Compliance Position Paper Bijdragen aan verandering een nieuwe visie op compliance heeft Groep Olivier al eerder een lans gebroken voor het brengen van de compliance activiteiten onder de noemer Ethics & Compliance. Dat past in een duidelijke trend en sluit aan bij eerder gepubliceerde aanbevelingen in het buitenland. Het rapport Leading Corporate Integrity: Defining the Role of the Chief Ethics & Compliance Officer (CECO) vi gaat uitvoerig in op de karakteristieken van de functie. Ik citeer in dit verband: In any organisation, regardless of the sector or circumstances, the CECO should be: o Held accountable to the governing authority while carrying out its delegated fiduciary responsibilities. o Independent to raise matters of concern without fear of reprisal or a conflict of interest. o Connected to company operations in order to build an ethical culture that advances the overall objectives of the business. o Provided with authority to have decisions and recommendations taken seriously at all levels of the organisation. vii Wanneer de bedrijfsactiviteiten van de onderneming (of de sector waar het deel van uitmaakt) van groot maatschappelijk belang zijn ( nutsfunctie ), zal dit impact hebben op de strategie van de onderneming en de wijze waarop de dienstverlening wordt ingericht. De maatschappij moet hierop immers kunnen bouwen met alle consequenties daarvan op het gebied van ethiek en integriteit. Dit werkt rechtstreeks door op de aan (het Hoofd van) Ethics & Compliance te stellen eisen vanwege de in dit verband te vervullen bijzondere rol. De organisatie Missie en strategie van de onderneming kan (om uiteenlopende redenen) zijn ingekleurd door het belang dat wordt toegekend aan beginselen van ethiek en integer handelen. Het bestaan van een nutsfunctie weegt daarin uiteraard mee. In de tekst van beide profielschetsen heb ik hiervan geen voorbeeldformulering niet opgenomen, omdat dit inhoud hiervan per onderneming en per sector zal verschillen. Voor wat betreft de rapportage aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen volstaat de in het huidige artikel 31c Bgfo Wft opgenomen minimumnorm niet langer. Deze norm lijkt door bestaande best practices al te zijn ingehaald. Het ten minste jaarlijks rapporteren aan de raad van bestuur en het toezichthoudend orgaan (de raad van commissarissen) is op zichzelf belangrijk, maar niet voldoende. Formele rapportage is één ding, maar in aanvulling hierop zal ook een doorlopende dialoog moeten plaatsvinden waarin ruimte is voor debat en het maken van een gewetensvolle afweging. Nog beter is het om over de uitkomsten hiervan ook transparant te zijn, waarbij het Hoofd Ethics & Compliance eveneens een initiërende, proactieve rol toekomt. Elders in deze editie van dit tijdschrift wordt in dit verband de figuur van de Corporate Integrity Statement, geïntroduceerd, welke eveneens is opgenomen in de profielschets. viii Over de mogelijkheid van toetsing van de prestaties op het gebied van cultuurverandering in relatie tot ethiek en integriteit wordt genuanceerd gedacht. Het gevaar van overspannen verwachtingen ligt op de loer. ix In de profielschets is opgenomen dat ethiek en integriteit verankerd moet zijn in de organisatie, voor zover mogelijk en effectief door gebruikmaking van meetbare doelen. De kandidaat Wij weten dat vandaag de dag al wordt verwacht dat de compliance officer en -manager een breed scala van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden in huis heeft. Niet alleen acteren op strategisch- en beleidsniveau, óók staan voor concrete en praktische toepassing. Zowel op bestuursniveau als op de werkvloer effectief communiceren. Niet alleen de blik gericht houden op de eigen organisatie, maar ook betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen en daarop inspelen. In staat zijn om zowel signalen uit de organisatie op te vangen (bijvoorbeeld in de rol van vertrouwenspersoon), maar tegelijkertijd niet aarzelen om zo nodig te interveniëren in de bedrijfsvoering. Dus kunnen luisteren én kunnen sturen. Beschikken over een scherp analytisch vermogen en standvastig zijn, maar óók in teamverband opereren en anderen overtuigen en meenemen. Ruimte geven aan de compliance professionals binnen het eigen team, maar tegelijkertijd óók de compliance processen van rapportage aan bestuurders en commissarissen strak regisseren. Is hier sprake van een paradox, een mission impossible, of gewoon een stevige uitdaging?

5 Het kunnen beschikken over deze, haast tegengestelde, eigenschappen en vaardigheden is inherent aan de compliance functie. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Wat dat betreft zijn de resultaten interessant van een veldonderzoek dat in 2008 in opdracht van het Nederlands Instituut voor Managers (NIVE) is uitgevoerd naar de belangrijkste waarden voor modern en goed leiderschap. De manager van morgen is een androgyn (m+v) persoon met humor en zelfvertrouwen, die naast zakelijke intelligentie ook beschikt over voldoende emotionele intelligentie. x Onderzoekster I. Weeda duidt dit aan als Triple A ; Authentiek, Altruïstisch en Androgyn. Wanneer dit wordt verlangd van de manager van morgen, dan zal de compliance manager hier niet voor mogen onderdoen. In de profielschets is opgenomen dat de aanstelling van het Hoofd Ethics & Compliance voorafgaande goedkeuring door de toezichthouder behoeft. Daarvoor is een nadere wettelijke bepaling nodig, vergelijkbaar met de huidige toetsing van bestuurders van financiële instellingen. Een voorafgaande toetsing door de toezichthouder van de benoeming van het Hoofd Ethics & Compliance accentueert dat sprake is van een functie met semipublieke implicaties, kan een gezonde werkrelatie tussen deze functionaris en de toezichthouder bevorderen en geeft de toezichthouder een extra mogelijkheid om vooraf in te grijpen wanneer dreigt dat aan de wettelijke vereisten niet wordt voldaan. Een dergelijk nieuw voorschrift leidt wellicht tot enige extra administratieve lasten, maar gelet op het te verwachten beperkte aantal mutaties lijkt mij deze mogelijkheid alleszins de moeite waard om nader te onderzoeken. Ethics & Compliance Officer 2015 De organisatie Eindverantwoordelijkheid voor de vormgeving van de normbewuste cultuur in de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. Beginselen van ethiek en integriteit, waaronder een evenwichtige omgang met alle betrokken belangen inclusief het belang van de klant, staan daarbij centraal. Business management wordt in staat gesteld tot actieve ondersteuning bij het vormgeven en in stand houden van de normbewuste bedrijfscultuur, onder meer door permanente educatie op het gebied van ethiek en integriteit. Voor zover mogelijk en doelmatig wordt de ondersteuning door business management op het gebied van ethiek en integriteit vertaald in meetbare doelen. De instelling publiceert jaarlijks een Corporate Integrity Statement waarin de gemaakte keuzes ten aanzien van het Ethics & Compliance beleid worden gemotiveerd. Tevens worden opgekomen issues op het gebied van ethiek en integriteit, de voortgang in de behandeling hiervan en de wijze van afdoening vermeld. De kandidaat De kandidaat beschikt over de nodige dosis overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, analytische- en projectmanagement vaardigheden en een sterk commitment ten aanzien van integriteit. De kandidaat beschikt over de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om op de diverse niveaus in de organisatie de strategie van de onderneming te (helpen) vertalen en uitvoeren. De kandidaat beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van de business producten en processen binnen zijn aandachtsgebied. De kandidaat beschikt over ten minste vijf jaar ervaring op het gebied van compliance & risicomanagement en/of opgedaan in vergelijkbare toezichthoudende functies. De kandidaat beschikt over een wetenschappelijk denkniveau en heeft de opleiding tot Certified Compliance Professional voltooid (NIBE-SVV, NCI, ACAMS, etc.). De kandidaat voldoet aan de toelatingscriteria van het register voor Certified Compliance Professionals. De Ethics & Compliance Officer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Compliance Programma binnen zijn aandachtsgebied. Bij de uitvoering van het Compliance Programma wordt rekening gehouden met de impact van geïdentificeerde compliance risico s, ter behoud van focus en doelmatigheid De Ethics & Compliance Officer ziet erop toe dat het Ethics & Compliance beleid van de onderneming, de gerelateerde standaarden en overige vereisten zowel naar de letter als naar de geest worden nageleefd. De Ethics & Compliance Officer vervult daarbij een initiërende, coördinerende en adviserende rol, in samenwerking met overige management ondersteunende en risk control functies binnen de onderneming. De Ethics & Compliance Officer onderhoudt een doorlopende dialoog met senior management binnen zijn aandachtsgebied. De Ethics & Compliance Officer maakt deel uit van de Ethics & Compliance functie. De Ethics & Compliance Officer rapporteert aan het Hoofd Ethics & Compliance over voortgang ten aanzien van het Compliance Programma, incidenten en overtredingen en overige relevante bevindingen. Een integriteitscreening voor gevoelige posities maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Explore the Connecti ON In De 7 Elementen van een Integere Cultuur xi benadrukt DNB het belang ervan dat regels niet alleen naar de letter van de wet, maar vooral ook naar de geest worden nageleefd. Dit zal in het toezicht meer aandacht krijgen dan voorheen, met implicaties voor de compliance functie. Om die reden is een passage hierover opgenomen in het functieprofiel.

6 De kandidaat van Ethics & Compliance Officer zou slechts vervuld moeten worden door personen met voldoende ervaring en opleiding. Dan ligt het voor de hand om van kandidaten te verlangen dat wordt voldaan aan de toelatingscriteria voor inschrijving in het register voor Certified Compliance Professionals, mits deze criteria eveneens up to standard blijven. Consequentie hiervan is dat nieuwkomers pas na enkele jaren van opleiding en doorgroei (bijvoorbeeld in de rol van Assistant Compliance Officer) de sprong zullen kunnen maken. Dit element is eveneens verwerkt in de profielschets. Operationele werkzaamheden waarvoor geen of minder opleiding en ervaring nodig is, blijven in dat geval buiten het domein van de Ethics & Compliance Officer, en kunnen worden uitgevoerd waar deze beter thuishoren. xii Samenvatting Op het bestuur van de onderneming rust de verantwoordelijkheid om door visie, strategie en aansturing te bereiken dat de organisatie een zorgvuldige omgang met alle betrokken belangen nastreeft met integriteit daarbij als kernwaarde. Dit vraagt om voortdurende bezinning, toetsing en aanpassing. De uitkomsten hiervan pakken per onderneming en per situatie verschillend uit. De compliance officer zal in toenemende mate ook op strategisch niveau bij de besluitvorming, toetsing en uitvoering van het beleid betrokken moeten worden, ter vervulling van een proactieve, sturende rol. Dit vraagt om aanpassingen, welke in deze bijdrage in de vorm van een tweetal profielschetsen zijn gepresenteerd en toegelicht. Van cruciaal belang is dat het gebruik van kwalificaties zoals integer, ethisch, maatschappelijk verantwoord en de klant centraal niet blijft bij woorden alléén. De onderneming zal beoordeeld moeten kunnen worden op haar daden, waarbij een passende vorm van transparantie over voortgang, geboekte resultaten en onvolkomenheden moet worden geboden. Gebruik van een Corporate Integrity Statement zou hierin kunnen voorzien. Gelet op de noodzaak van spoedig herstel van vertrouwen in de financiële sector zal dit alles in de komende jaren zijn beslag moeten krijgen. Afsluiting Zoals (te) vaak is aangehaald: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Afgewacht zal moeten worden of de ingezette voettocht in 2015 al voldoende zoden aan de dijk heeft gezet. We zullen zien in hoeverre de gepresenteerde profielschetsen de werkelijkheid gaan benaderen. Bij food for thought mag het in ieder geval niet blijven. Initiatief van compliance is nodig. Laat deze bijdrage daartoe een verdere aansporing zijn. Michael van Woerden Naarden, 26 augustus 2010 i Zie: Defining the Role of the Chief Ethics and Compliance Officer, uitgebracht door het Ethics Resource Centre, Ethics & Compliance Officer Association, Society of Corporate Compliance and Ethcis, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics en Open Compliance & Ethics Group, August 2007 (www.ethics.org/ceco) en Bijdragen aan verandering - een nieuwe visie op Compliance, Groep Olivier, september 2009 (www.groepolivier.nl). Zie tevens: Visie DNB toezicht (www.dnb.nl). ii Artikel 31c lid 2 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft bepaalt: Het organisatieonderdeel dat de compliance functie uitoefent beschikt over de nodige autoriteit, middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie om haar taken onafhankelijk en effectief te kunnen uitoefenen. iii Zie: J.Gottmers en E.Weller, De compliance functie na invoering van MiFID en Wft, in: Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk, NIBE-SVV Amsterdam, 2008, p iv In mijn onderzoek heb ik de vacatures betrokken die op 1 augustus 2010 waren te raadplegen via Dit betreft een portal voor aanbieding van compliance vacatures via het internet voor zowel de financiële sector als andere sectoren. Uiteraard biedt deze portal geen compleet overzicht van alle openstaande vacatures, aangezien er voor aanbieders ook diverse andere wegen openstaan (rechtstreekse werving door de instelling, interne overplaatsing, gebruik van andere vacature-websites, etc.). v met uitzondering van de functie voor Startend Adviseur Governance, Riskmanagement & Compliance. vi Zie voetnoot i. vii Pag Genoemde elementen worden in het rapport nader uitgewerkt en toegelicht. viii Zie: E. Weller en M.J. van Woerden, De Corporate Integrity Statement - Sluitstuk van rapportage over integere bedrijfsvoering, Bank- en Effectenbedrijf, juli/augustus 2010, p Zie ook de bijdrage van vergelijkbare strekking van dezelfde auteurs in deze editie van TvCo. ix Zie bijvoorbeeld: F.J. de Graaf, Cultuurwijziging bank niet te meten, Het Financieele Dagblad, 7 augustus 2010, rubriek Optiek. Ik citeer: De monitoringcommissie Code-Banken maakt met haar pleidooi voor meetbaarheid dezelfde fouten die de bankencrisis veroorzaakten. Ze neigt naar overwaardering van één groep belanghebbenden en toont een onjuiste verwachting van meetsystemen, terwijl sociaal-ethische vragen niet aan de orde komen. x Zie: I. Weeda en R. Schippers, De Yinfactor - Managers over de menselijke maat, resultaten van in opdracht van NIVE (Nederlands Instituut voor Managers) verricht onderzoek, Paradigma, oktober xi De 7 Elementen van een Integere Cultuur, DNB november 2009 (www.dnb.nl). xii Operationeel toegangbeheer van electronisch beveiligde ruimtes en het beheer van data-recording kan bijvoorbeeld uitgevoerd door een frontoffice ondersteunende functie (met gebruikmaking van door de compliancefunctie accoord bevonden criteria).

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden

STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Cultureel Ondernemerschap STICHTING CULTUUREDUCATIEGROEP Leiden Inhoudsopgave 1. Stichting Cultuureducatiegroep 3 De organisatie 3 2. De Raad van Toezicht 3

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier. 1 Grondslag

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier. 1 Grondslag Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/013666 2014/061604 2015/025109 Uw brief van: 20 mei

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V. Profielschets Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V. 1. Introductie van de organisatie Nesec Financieringen B.V. is een financieringsinstelling voor de scheepvaart. Nesec neemt deel in het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten Aandachtsgebied cultuurpolitiek

Profielschets Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten Aandachtsgebied cultuurpolitiek Profielschets Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten Aandachtsgebied cultuurpolitiek 1. Algemeen Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Dé specialist voor werk bij de overheid

Dé specialist voor werk bij de overheid Dé specialist voor werk bij de overheid Sinds 1999 hebben wij ervaring in het ondersteunen van organisaties in de publieke sector bij het oplossen van personele vraagstukken op het vakgebied Ruimtelijke

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer I.S. Martina AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/021339 Uw brief van:

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Stagiair (september 2017 maart 2018)

FUNCTIEPROFIEL. Stagiair (september 2017 maart 2018) FUNCTIEPROFIEL Stagiair (september 2017 maart 2018) 1. ORGANISATIE 2. AANLEIDING VAN DE VACATURE 3. FUNCTIE 4. ONDERZOEKSOPDRACHT 5. KANDIDAAT 6. BIJZONDERHEDEN 7. PROCEDURE Chasse Executive Search Datum:

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! 1! Inrichting van de IAF! zoals het moet! Esther Poelsma RA CIA! 2! Programma! Even voorstellen Waarom een IAF? Wat is de rol van een

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET BESTUUR Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is een relatief

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Controller (0,8 fte) 27 september 2016 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos WBO Wonen WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONTROLLER GOVERNANCE & COMPLIANCE

FUNCTIEPROFIEL CONTROLLER GOVERNANCE & COMPLIANCE FUNCTIEPROFIEL CONTROLLER GOVERNANCE & COMPLIANCE Oktober 2016 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven wooncorporatie met circa 10.000 woningen en zeven verzorgingscomplexen in de

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

VNAB Event: Wet en regelgeving

VNAB Event: Wet en regelgeving VNAB Event: Wet en regelgeving 23 april 2015 Egbert Gerritsen Manager toezicht banken en verzekeraars Onderwerpen Hoe houdt de AFM toezicht en wat betekent dat voor de zakelijke markt? Klantbelang centraal

Nadere informatie

over cultuur .10 toezichtsvragen

over cultuur .10 toezichtsvragen .10 toezichtsvragen over cultuur Muel Kaptein 3 e Commissarissensymposium NBA & IIA Cultuur en Gedrag en de rol van de internal audit functie 9 oktober 2017 1. In hoeverre dragen de kernwaarden bij aan

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant PROFIELSCHETS Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam PublicSpirit De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant Amersfoort, 18 januari 2016 Organisatie en context Havensteder is een woningcorporatie

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie