Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Waarderpolder Brouwhuis B.V. Emrikweg 19 te Haarlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Waarderpolder Brouwhuis B.V. Emrikweg 19 te Haarlem"

Transcriptie

1 Waarderpolder Brouwhuis B.V. De heren J. Dorhout en M. J. Schuurman Emrikweg BT HAARLEM verzenddatum Onderwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Waarderpolder Brouwhuis B.V. Emrikweg 19 te Haarlem Uw referentie Maatwerkverzoek met kenmerk 10.15/16.02 Ons kenmerk Contactpersoon MDI/MTU/ODIJ De heer M.T.M. Diependaal Doorkiesnummer C.c. - Mevrouw S. Hoogkamer afdeling Handhaving Omgevingsdienst IJmond - BLO Milieu Advies, mevrouw B. Loos, IJsseldijk 450, 2921 BD Krimpen a/d IJssel - Veiligheidsregio Kennemerland, dhr. M. Rutte Geachte heren Dorhout en Schuurman, Op 14 oktober 2016 ontvingen wij van BLO Milieu Advies een verzoek tot het opstellen van maatwerk op grond van het Activiteitenbesluit voor uw inrichting gelegen aan Emrikweg 19 te Haarlem. Procedure Op 25 oktober 2016 hebben wij per brief met kenmerk MDI/ODIJ de ontvangst van het verzoek om maatwerk schriftelijk bevestigd aan de inrichtinghouder en diens gemachtigde. Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij tevens de termijn om te beslissen op het maatwerkverzoek verlengd met zes weken. De reden hiervoor is dat wij verwachten dat uw verzoek meer tijd en overleg zal vergen dan gebruikelijk bij maatwerkverzoeken. Omdat het verzoek om maatwerk niet alle gegevens bevatte die noodzakelijk zijn om te beschikken hebben wij op 25 oktober 2016 tevens uw bedrijf verzocht om het maatwerkverzoek aan te vullen met: Productinformatiebladen van alle aanwezige (gevaarlijke) stoffen in de chemiekamer, dit betreft mede de werkvoorraden als de opgeslagen (aanverwante) stoffen. Het weergeven van de aard van de stoffen die in de lege verpakkingen hebben gezeten alsmede of deze verpakkingen al dan niet gereinigd zijn. De beslistermijn voor de behandeling van het maatwerkverzoek is op grond van artikel 4:5 eerste lid onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgeschort met ingang van de dag na verzending van deze brief met een termijn van zes weken. De opschorting duurt tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Aanvullen van de aanvraag Op 28 november 2016 hebben wij per van mevrouw B. Loos, gemachtigde namens de inrichtinghouder, naar aanleiding van ons verzoek diverse veiligheidsinformatiebladen van de gevaarlijke stoffen ontvangen. In de hieronder staande tabel beschrijven wij deze gevaarlijke stoffen op grond van de overgelegde veiligheidsinformatiebladen.

2 Tabel 1- Eigenschappen van de opgeslagen stoffen in de chemiekamer Handelsnaam ADR-klasse Bijkomend Verpakkingsgroep Vlampunt gevaar Chlorodes 50 8 Milieugevaarlijk II Niet bruikbaar (105B) Defoamtens A Geen Milieugevaarlijk NVT > C Nedalco-Des-O 3 - II < 21 0 C Peraclean en 8 Brandgevaar bij opwarming II Niet meetbaar door middel schuimvorming Perades CM en 8 Milieugevaarlijk I > C Septasan NVT Veroorzaakt oog NVT Niet bruikbaar irritatie Tensascid FZ 8 - III Niet bruikbaar Tensacid SFZ 8 - II Niet bruikbaar Tensaddin en 8 brandbevorderend II Niet bruikbaar Tensafoam CL 8 milieugevaarlijk II Niet van toepassing Tensafoam FZ 8 - III Niet bruikbaar Tensafoam OA NVT Corrosief NVT Niet bruikbaar Tensafoam SC 8 - III Niet bruikbaar Tensaglide DRY NVT - NVT > C Tensalc GA 8 - II Niet bruikbaar II Niet bruikbaar Wij hebben echter geen informatie ontvangen met betrekking tot lege ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen en of deze verpakkingen nog gevaarsaspecten kunnen hebben. Omdat deze informatie niet is ontvangen betekent dit dat de procedure op 9 december 2016 van rechtswege opnieuw is gaan lopen. Wettelijke basis voor het opstellen van maatwerkvoorschriften Uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en is op grond van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit een zogenaamde type B-inrichting. Dit betekent dat uw bedrijf moet voldoen aan het gestelde in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opstellen op grond van het zorgplichtartikel 2.1, tweede lid onder l uit het Activiteitenbesluit, als zaken niet uitputtend zijn geregeld. Daarnaast biedt artikel 4.5 van de Activiteitenregeling de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen met betrekking tot de hierin genoemde voorschriften uit de PGS 15. Tot slot geeft artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit het bevoegd gezag de mogelijkheid om een gelijkwaardig beschermingsniveau toe te staan.

3 Verzoek opstellen maatwerkvoorschriften opslag gevaarlijke stoffen In het verzoek wordt maatwerk aangevraagd met betrekking tot de in de chemieruimte opgeslagen stoffen voor: 1) Het niet aanbrengen van een doormelding naar een particuliere of regionale alarmcentrale met 24-uursbezetting. De opslag van meer dan 2500 l aan stoffen in een inpandige opslag voorziening bestaat namelijk hoofdzakelijk uit ADR 8 geclassificeerde vloeistoffen en in mindere mate uit 5.1 geclassificeerde vloeistoffen 2) In de opslag voorziening zijn voor de bovengenoemd stoffen (ADR 5.1 en 8 en 9) doseer-installaties aanwezig waarbij de verpakking direct aan de doseerinstallatie is gekoppeld. Verzocht wordt om dit toe te staan 3) Op de deur naar buiten is op de buitenzijde van de deur het bord: roken en open vuur verboden aangebracht. Dit is in overleg met de brandweer gedaan aangezien dit geen ingang betreft. Verzocht wordt om af te zien van het aanbrengen van andere gevarensymbolen omdat dit kan leiden tot onrust bij de terrasbezoekers. Beoordeling van het verzoek Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is de richtlijn PGS 15 versie 2011 van toepassing zoals voorgeschreven in het Activiteitenbesluit. In deze richtlijn zijn eisen opgenomen met betrekking tot een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Afwijken van deze eisen is op grond van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in principe mogelijk. Omdat de versie van december 2011 van de PGS 15 als BBT document is aangemerkt in de Regeling omgevingsrecht en ook wordt aangestuurd in artikel 1.2, eerste lid van de Activiteitenregeling wordt in dit maatwerk, anders dan in het maatwerkverzoek, in eerste instantie aangesloten bij deze versie van de richtlijn omdat we van deze versie wettelijk moeten afwijken. In het vervolg van dit maatwerk zullen we deze versie aanduiden als de PGS 15. Voor de goede orde merken wij op dat de laatste versie van de PGS 15 (versie 2016) wel betrekken bij onze overwegingen. Immers de laatste versie geeft feitelijk wel de laatste milieuhygiënisch inzichten weer met betrekking tot het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. Ontvankelijkheid van het verzoek Het verzoek is niet volledig aangevuld met de door ons gevraagde informatie. Wij hebben echter besloten om het verzoek- mede gelet op de strekking van het advies van de brandweer- toch in behandeling te nemen. In een later stadium heeft de gemachtigde per aangegeven dat de opslag van Nedalco-Des (ADR-3 vloeistof) niet plaats zal vinden in de opslagruimte. Advies van de veiligheidsregio Kennemerland Op 20 december 2016 hebben wij desgevraagd het advies van de VRK ontvangen. De strekking van dit advies is als volgt samen te vatten (cursief weergegeven):

4 De maatwerkvoorschriften gelden voor de stoffen zoals aangegeven in het verzoek. In de aanvulling op het verzoek is ook het MSDS-blad (veiligheidsblad) van de stof Nedalco-DESO opgenomen, dit is een stof van klasse ADR 3 (brandbare vloeistoffen). Er is niet aangegeven in welke hoeveelheid deze stof aanwezig is. Als deze stof daadwerkelijk in de PGS 15 ruimte aanwezig is dan gelden de onderstaande gelijkwaardigheden niet. 1. Meer dan 2500 liter in opslag Brandweer Kennemerland is van mening dat het opslaan van de gevraagde hoeveelheden (opslag ADR l en ADR l, Doceerinst. ADR l en ADR l) geen probleem hoeft te zijn. Echter is de gegeven argumentering (het deel ADR 8 is het grootst) niet voldoende. Indien de argumentering, in voldoende mate, aangevuld wordt op basis van de aard van de stoffen en hun (brand) eigenschappen gaan wij akkoord met het opslaan van de in het verzoek genoemde hoeveelheden. 2. Doseerinstallaties in de opslagruimte Brandweer Kennemerland is van mening dat er in principe geen werkzaamheden in een PGS 15 opslag mogen plaats vinden en ook dat er geen aangesloten werktuigen in een PGS 15 opslag mogen staan. Echter gezien de aard (voornamelijk ADR klasse 8) en de hoeveelheden van de stoffen zijn wij akkoord met het plaatsen van de doceerinstallaties in de opslagruimte. Het hiermee voorkomen van werkvoorraden in de productieruimten en het beperken van intern transport van gevaarlijke stoffen heeft hier ook een positief veiligheidseffect in. 3. Pictogrammen aanbrengen op de buitendeur Brandweer Kennemerland is akkoord met het niet aanbrengen van de waarschuwingsborden van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen op de buitendeur van de PGS ruimte. De aangebrachte pictogrammen roken en open vuur verboden en niet betreden, eventueel aangevuld met de tekst PGS 15 Ruimte volstaat hier. Ad 1 Het niet aanbrengen van een doormelding In voorschrift van de PGS 15 is opgenomen dat in een inpandige opslagvoorziening ten hoogste 2500 kilogram verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn. Een doormelding is niet noodzakelijk indien er uitsluitend stoffen van de ADR-klasse 8, verpakkingsgroepen II en III worden opgeslagen. In dit voorschrift van de PGS 15 is opgenomen dat van deze hoeveelheid (2500 kg of l) gemotiveerd kan worden afgeweken indien zonodig extra maatregelen zijn getroffen ter beperking van de risico s. In artikel 4.5 van de Activiteitenregeling is opgenomen dat het bevoegd gezag maatwerk kan opstellen ten aanzien van dit voorschrift. De te treffen maatregelen of voorzieningen zijn afhankelijk van de hoeveelheden opgeslagen stoffen en van de gevaarsaspecten van deze stoffen. Ten aanzien van het verzoek merken wij op dat in de meest recente versie van de PGS 15 (versie 2016) het niet hebben van een doormelding ook niet meer noodzakelijk is als er uitsluitend opslag plaats vindt van ADR-klasse 8 en/of 9, verpakkingsgroepen II en III.

5 Het verzoek heeft feitelijk betrekking op de in tabel 1 in deze beschikking genoemde stoffen. Uit de informatie van deze tabel blijkt dat er ook gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I en stoffen van klasse 5.1 en 9 kunnen worden opgeslagen. Wij concluderen dat hiermee niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de PGS 15 richtlijn. Toetsing aan de meest recente versie van de PGS 15 richtlijn (versie 2016) leert dat ook klasse ADR-9 aanwezig mag zijn. Nu er echter ook stoffen aanwezig zijn van klasse ADR-5.1 en lege ongereinigde emballage van gevaarlijke stoffen en het verzoek ook toeziet op het plaatsen van doseerinstallaties kan op grond van de aangedragen motivering niet worden afgeweken van de eis met betrekking tot doormelding zoals opgenomen in voorschrift van de PGS 15. Om deze reden kan het verzoek om in maatwerk af te zien van een doormelding niet volledig worden gehonoreerd. Een aparte doormelding is niet noodzakelijk indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8 en/of 9 aanwezig zijn van verpakkingsgroep II en/of III. Ad 2 Het gebruiken van doseerinstallaties in de chemiekamer Ten aanzien van het verzoek om gebruik te mogen maken van doseerinstallaties in de chemiekamer overwegen wij als volgt. In voorschrift is opgenomen dat aftapwerkzaamheden in een PGS 15 voorziening niet zijn toegestaan. In artikel 4.5 van de Activiteitenregeling is opgenomen dat het bevoegd gezag maatwerk kan opstellen ten aanzien van dit voorschrift. Als er uitsluitend gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.1, 8 en/of 9 worden opgeslagen van uitsluitend verpakkingsgroep II en/of III betekent dit dat het toestaan van gesloten doseerinstallaties toelaatbaar is. Brandweer Kennemerland geeft verder aan dat hiermee wordt voorkomen dat er werkvoorraden in de productieruimten ontstaan en het intern transport van gevaarlijke stoffen wordt beperkt. Indien de inrichtinghouder er voor zorg draagt dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn die vakbekwaam zijn in relatie tot de PGS 15 en voldoende verstand hebben van chemische stoffen en deze ook dagelijks toezicht houden kunnen wij onder voorwaarden instemmen met het verzoek. Onverenigbare gevaarlijke stoffen dienen dan wel van elkaar gescheiden te worden opgeslagen, dit geldt eveneens voor de stoffen uit de doseerinstallaties om te voorkomen dat bij een incident of lekkages deze stoffen ongewild bij elkaar kunnen komen. Daarnaast mogen geen gevaarlijke dan wel aanverwante stoffen aanwezig zijn die licht ontvlambaar zijn en/of een vlampunt hebben tussen de 60 en 100 C. Ad 3 Pictogrammen aanbrengen op de buitendeur In voorschrift van de PGS 15 is opgenomen dat op de buitendeur van een PGS-ruimte de gevaarsaspecten van gevaarlijke stoffen door middel van pictogrammen duidelijk moet zijn. Artikel 4.5 van de Activiteitenregeling geeft ten aanzien van dit voorschrift geen mogelijkheden tot het opstellen van maatwerk. Wel is in artikel 2.1, tweede lid, onder l opgenomen dat het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan opstellen met betrekking tot externe veiligheid. Uit het advies van Brandweer Kennemerland is gebleken dat zij onder voorwaarden akkoord zijn met het niet aanbrengen van de waarschuwingsborden van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen op de buitendeur van de PGS ruimte. De aangebrachte waarschuwingsborden ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN en NIET BETREDEN PGS 15 RUIMTE volstaan.

6 Zienswijze Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij u in de gelegenheid gesteld om gedurende twee weken na dagtekening van ons voornemen (26 januari 2017) uw zienswijze over ons voornemen mondeling dan wel schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Op 11 februari 2017 hebben wij een schrijven ontvangen per waarin namens uw bedrijf een zienswijze is ingediend. In uw zienswijze is dienaangaande het volgende opgenomen (cursief weergegeven): Punt 1 Het standpunt dat we een onvolledig MSDS set hebben aangeleverd is ons inziens onjuist. In het maatwerk verzoek staat dat er lege verpakkingen in de ruimte zijn van de in de opslag aanwezige stoffen. De MSDS vd aanwezige stoffen zijn gestuurd aan de omgevingsdienst. We zijn daarom van mening dat we voldaan hebben aan het verzoek voor aanvullingen. Indien er verder nog zaken in detail missen of onduidelijk zijn horen we graag de details. Onhandig bij het aanleveren vd MSDS en is wel dat er per ongeluk de adr 3 is meegestuurd, deze is in ons maatwerkverzoek niet aangevraagd en staat ook niet in de bedoelde chemie kamer. Hij kan derhalve uit de overzichtstabel van de beschikking. Punt 2 Alhoewel de totale aanwezige hoeveelheid in de chemieruimte boven de 2500 l komt is het deel adr 8 daarin het grootst. Conform de PGS15 kan de opslag van adr 5.1 en 8 onder bescherming niveau 3 kan plaatsvinden. Daar dit ook het geval is voor een opslagvoorziening groter dan kg. Beschermingsniveau 3 heeft als uitgangspunt gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen op te slaan die niet gemakkelijk kunnen worden ontstoken. Beschermingsniveau 3 heeft geen eisen voor een branddetectiesysteem. We zouden gezien de aard van de stoffen de eis voor een brand doormeldsysteem bij Waardepolder Brouwhuis oog verwijderd willen zien. Een dergelijke systeem brengt hoge kosten met zich mee terwijl er geen noemenswaardig risico is bij het niet hebben van een dergelijk systeem. Ten overvloede willen we opmerken dat de In de tabel 4.1 van de PGS15:2016 is te zien dat het beschermingsniveau voor de aangevraagde 5.1 stoffen hetzelfde is als voor adr 9 met vergelijkbaar vlampunt.

7 Punt 3 In de beschikking zijn andere volumes van doceren opgenomen dan in dan aanvraag. Wij zouden dit gewijzigd willen hebben inde aangevraagde hoeveelheden. Op de doseerinstallaties staan, volgens onze aanvraag, de volgende hoeveelheden stoffen. De 2x1000L aan het proces aangesloten Tensalc GA wordt binnen een week verbruikt (2 dagen per vat). Deze hoeveelheid is derhalve niet hoog maar noodzakelijk voor een optimale bedrijfsvoering. Behandeling zienswijze Naar aanleiding van de zienswijze merken wij het volgende op. Ad Punt 1 Tegelijk met het bevestigen van de ontvangst van het maatwerkverzoek hebben wij gevraagd om het maatwerkverzoek aan te vullen met de onderstaande punten: Productinformatiebladen van alle aanwezige (gevaarlijke) stoffen in de chemiekamer, dus zowel de werkvoorraden als de opgeslagen (aanverwante) stoffen Het weergeven van de aard van de stoffen die in de lege verpakkingen opgeslagen zijn geweest alsmede of deze verpakkingen al dan niet gereinigd zijn. Gebleken is dat een productinformatieblad ten onrechte is verstrekt omdat deze gevaarlijke stof niet in de chemiekamer wordt opgeslagen. Het betreft de stof van ADR-klasse 3. De aanvrager heeft later aangegeven dat deze abusievelijk is meegestuurd als aanvulling op ons verzoek. Voorts merken wij op dat met betrekking tot de door ons gevraagde informatie aangaande lege verpakkingen (al dan niet gereinigd) geen aanvulling is gekomen. Na interne afwegingen zijn we van mening dat de aanvulling van het maatwerkverzoek weliswaar niet volledig was, maar dat op basis van de ingediende gegevens wij wel een besluit kunnen nemen. In de overwegingen van het voornemen van het maatwerkbesluit hebben we dit punt wel benoemd omdat de opslag van lege ongereinigde emballage er toe kan leiden dat deze verpakkingen nog steeds gevaarsaspecten hebben die van belang (kunnen) zijn bij het afwegen van het maatwerkverzoek. Met deze verduidelijking gaan wij er van uit dat we de zienswijze voldoende hebben beantwoord.

8 Ad Punt 2 Aanvrager verzoekt om af te zien van een doormelding uit de chemiekamer naar een 24-uurs bezette post omdat zij van mening is dat er nagenoeg alleen maar ADR-klasse 8 wordt opgeslagen en feitelijk volstaan kan worden met beschermingsniveau 3 uit hoofdstuk 4 van de PGS 15. In de chemiekamer worden de ADR-klassen 5.1 en 8 opgeslagen alsmede aanverwante stoffen en lege ongereinigde emballage. Lege ongereinigde emballage moet op grond van de PGS 15 richtlijnen worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van de PGS 15. Deze lege emballage is niet nader gedefinieerd en kan dus feitelijk ook bestaan ook lege ongereinigde verpakkingen van ADR-3 en/of 9. Verder merken wij op dat op grond van de vigerende PGS15-richtlijn (versie 2011) die als BBTdocument is aangewezen in het Activiteitenbesluit wij kunnen afzien van een doormelding indien er alleen gevaarsklasse ADR-8 zonder bijkomende gevaren wordt opgeslagen. Op grond van de laatste milieuhygiënische inzichten in de PGS 15 richtlijn (versie 2016) is opgenomen dat in een inpandige opslag slechts 2500 kilogram mag worden opgeslagen tenzij het uitsluitend gevaarlijke stoffen betreft van ADR-klasse 8 en/of 9, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomende gevaarsaspecten. Wij concluderen dan ook dat door te anticiperen op de versie 2016 van de PGS 15 en dus uit te gaan van de laatste milieuhygiënische inzichten er meer ruimte ontstaat voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de chemiekamer. Dit is de reden waarom wij maatwerkvoorschrift M.2 hebben opgenomen. Er worden in de chemiekamer echter ook andere gevarenklassen opgeslagen (ADR 5.1) alsmede aanverwante stoffen en lege ongereinigde emballage. Op basis van beide versies van de PGS 15 is dit dan niet toegestaan. Wij hebben ons gebaseerd op de voor de aanvrager meest gunstige bepaling maar deze biedt geen ruimte voor het volledig afzien van een doormelding. De verwijzing die aanvrager maakt naar beschermingsniveau 3 is verder niet juist omdat in de vigerende versie van de PGS 15 (2011) de doormelding ook van toepassing is verklaard in voorschrift In de meest actuele versie van de PGS 15 (versie 2016) is een directe doormelding inderdaad niet meteen opgenomen voor beschermingsniveau 3. De reden hiervoor is dat in eerste instantie een inpandige opslag namelijk niet is toegestaan voor beschermingsniveau 3 en de chemiekamer is een inpandige opslag. Hiervan mag worden afgezien indien de inpandige opslagvoorziening alsnog is voorzien van branddetectie. Wij wijzen u dienaangaande op de voorschriften en van PGS 15 versie Op grond van bovenstaande zijn wij van mening dat in zowel de vigerende als in de laatste versie van de PGS 15 wel degelijk branddetectie is opgenomen. Om die reden kunnen wij het verzoek om af te zien van een doormelding niet honoreren indien er ook opslag plaats vindt van andere gevaarlijke stoffen dan ADR klasse 8 en/of 9 verpakkingsgroepen II en III. Deze zienswijze achten wij niet gegrond.

9 Ad punt 3 Uit de zienswijze blijkt dat er meer gevaarlijke stoffen aan de doseerinstallaties staan dan wij hebben opgenomen in ons voornemen maatwerk. Wij waren er abusievelijk van uitgegaan dat bij de opgegeven hoeveelheid Tensalc GA er een verschrijving stond in het maatwerkverzoek, namelijk 200 in plaats van Naar nu blijkt is dit echter geen verschrijving maar is dit zo bedoeld. De zienswijze is derhalve gegrond. Het maatwerkvoorschrift is conform het verzoek aangepast. Wettelijke basis voor het opstellen van maatwerkvoorschriften Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opstellen op grond van het zorgplichtartikel 2.1, tweede lid onder l uit het Activiteitenbesluit, als zaken niet uitputtend zijn geregeld. Daarnaast biedt artikel 4.5 van de Activiteitenregeling de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen met betrekking tot de hierin genoemde voorschriften uit de PGS 15. Opleggen van maatwerkvoorschriften Op grond van bovenstaande overwegingen en de behandeling van de zienswijze en op grond van artikel 4.5 van de Activiteitenregeling hebben wij besloten om het maatwerkverzoek gedeeltelijk te weigeren voor wat betreft het afzien van een directe doormelding. Voorts hebben wij besloten om op grond van artikel 4.5 van de Activiteitenregeling de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen aan de inrichting gelegen aan Emrikweg 19 te Haarlem: M.1 Als in de voorschriften van dit maatwerk wordt verwezen naar de PGS 15 wordt bedoeld: Richtlijn PGS 15, getiteld Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals gepubliceerd op PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012). M.2 In afwijking van het gestelde in artikel 4.3, eerste lid onder a van de Activiteitenregeling nader uitgewerkt in voorschrift van de PGS 15 is een gecertificeerde brandmeldinstallatie met doormelding naar een 24 uurs bezette post niet noodzakelijk als in de chemiekamer uitsluitend gevaarlijke stoffen van ADR klasse 8 en/of 9, verpakkingsgroepen II of III aanwezig zijn, al dan niet aan een doseerinstallatie. M.3 In afwijking van het gestelde in artikel 4.3, eerste lid onder a van de Activiteitenregeling nader uitgewerkt in voorschrift van de PGS 15, is voorschrift van de PGS 15 niet van toepassing als aan de onderstaande voorwaarden van dit voorschrift en voorschrift M.5 is voldaan. Indien uitsluitend aanverwante- en/of gevaarlijke stoffen van ADR-klassen 5.1, 8 en/of 9 met verpakkingsgroepen II en/of III aanwezig zijn in de chemiekamer zonder bijkomende gevaarsaspecten, is het gebruik van uitsluitend gesloten doseerinstallaties met ADR-klassen 5.1, 8 en/of 9 toegestaan. Alle stoffen dienen naar aard gescheiden van elkaar te staan opgesteld. Hierbij dienen de scheidingsregels zoals opgenomen in bijlage D van de PGS 15 te worden nageleefd.

10 De maximaal aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de chemiekamer mag in elk geval niet meer bedragen dan liter en/of kilo. Toelichting: Bijkomend gevaarsaspecten zijn giftig (ADR-klasse 6.1), carcinogeen, mutageen, reprotoxisch en/of een vlampunt van 60 tot 100 Celsius. M.4 Op de gesloten doseerinstallatie mogen uitsluitend de volgende verpakte gevaarlijke stoffen zijn aangesloten: ADR-Klasse Verpakkingsgroep Maximaal aangesloten hoeveelheid in liter (totalen per klasse) 8 en/of 9 II en/of II II en/of II 400 Aanverwante stoffen De verpakkingen dienen deugdelijk te zijn en tenminste voldoen aan de hiervoor geldende UN-eisen. Gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I, ADR-klasse 3, 5.2 of 6.1 zijn niet toegestaan op een doseerinstallatie. M.5 Tijdens de werkzaamheden is binnen de inrichting altijd tenminste één medewerker aanwezig die verantwoordelijk is voor het toezicht op de procesvoering in de chemiekamer. Deze personen moeten vakbekwaam zijn in relatie tot de regels van dit maatwerkbesluit en de PGS 15. De vakbekwame personen dienen dagelijks en zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven een ronde door de chemiekamer te maken en (geconstateerde) onvolkomenheden te herstellen. Resultaten van de inspecties dienen schriftelijk of digitaal vast gelegd te worden. De rapportage dient gedurende twee jaar ter inzage gehouden te worden voor het bevoegd gezag. Op grond van bovenstaande overwegingen en op grond van artikel 2.1, tweede lid onder l van het Activiteitenbesluit leggen wij het volgende maatwerkvoorschrift op aan de inrichting: M.6 In afwijking van het gestelde in artikel 4.3, eerste lid onder a van de Activiteitenregeling nader uitgewerkt in voorschrift van de PGS 15 versie 2011 kan op de buitendeur van de chemiekamer worden volstaan met de waarschuwingsborden ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN en NIET BETREDEN PGS 15 RUIMTE.

11 Tot slot Wij wijzen u er op dat ongewone voorvallen waarbij schade kan of dreigt te ontstaan voor het milieu op grond van artikel 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer dienen te worden gemeld bij het bevoegd gezag. Dit kan tijdens kantooruren op het algemene nummer of buiten kantooruren op nummer Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Diependaal, bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, L.A. Pannekeet directeur Deze brief is geautomatiseerd verwerkt BEZWAARMOGELIJKHEDEN Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is verschuldigd. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Brandweer Kennemerland de heer E.W. Kleijn via

Brandweer Kennemerland de heer E.W. Kleijn via Petromark Automotive Chemicals B.V. De heer J.P. Bianchi Rooswijkweg 316 1951 ME VELSEN-NOORD verzenddatum Onderwerp Definitieve maatwerkbepaling Activiteitenbesluit, Lijndenweg 25A te Beverwijk Uw referentie

Nadere informatie

verzenddatum Record Industry B.V. De heer A.J.M. Vermeulen Postbus LN HAARLEM Geachte heer Vermeulen,

verzenddatum Record Industry B.V. De heer A.J.M. Vermeulen Postbus LN HAARLEM Geachte heer Vermeulen, Record Industry B.V. De heer A.J.M. Vermeulen Postbus 9554 2003 LN HAARLEM verzenddatum Onderwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Izaäk Enschedéweg 13 te Haarlem Ons kenmerk MTU/ODIJ-2015-23334

Nadere informatie

verzenddatum Oliehandel Schepers B.V. De heer J.G. Schepers Postbus AB IJMUIDEN Geachte heer Schepers,

verzenddatum Oliehandel Schepers B.V. De heer J.G. Schepers Postbus AB IJMUIDEN Geachte heer Schepers, Oliehandel Schepers B.V. De heer J.G. Schepers Postbus 79 1970 AB IJMUIDEN verzenddatum Onderwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Vissershaven Ong. te IJmuiden Ons kenmerk KOV/ODIJ-2016-31876

Nadere informatie

o odijmond OMGEVI NGSDI ENST IJMON D

o odijmond OMGEVI NGSDI ENST IJMON D o odijmond Duchefa Beheer B.V De heer C.M. Teves Postbus 809 2OO3 RV HAARLEM verzenddatum 2 0 FEB, 2017 Onderwerp Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, A.

Nadere informatie

0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & G001 EN VECHTSTREEK. Maatwerkvoorschriften. Activiteitenbesluit. Fjällräven B.V. Hefbrugweg 16 in Almere

0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & G001 EN VECHTSTREEK. Maatwerkvoorschriften. Activiteitenbesluit. Fjällräven B.V. Hefbrugweg 16 in Almere 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & G001 EN VECHTSTREEK Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Fjällräven B.V. Hefbrugweg 16 in Almere O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GDDI EN VECHTBTREEK

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Aantal bijlagen. div. Afdeling. Beschikking maatwerkvoorschriften voor uw inrichting aan de Groendalseweg 81 te Bleiswijk.

Aantal bijlagen. div. Afdeling. Beschikking maatwerkvoorschriften voor uw inrichting aan de Groendalseweg 81 te Bleiswijk. AANTEKENEN Motorcrossclub Bleiswijk Postus 107 2665 ZJ LANSINGERLAND Wit DCMR milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in de PGS juni 2016 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil

De belangrijkste veranderingen in de PGS juni 2016 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil De belangrijkste veranderingen in de PGS15 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil Wat ga ik vandaag vertellen? Omgevingswet PGS, Nieuwe Stijl PGS15 2 Rijkswaterstaat/Infomil 3 Rijkswaterstaat/Infomil Hoe

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon

Nadere informatie

I. BESLISSING DE WIJZIGING. II.A. Beschrijving van de inrichting

I. BESLISSING DE WIJZIGING. II.A. Beschrijving van de inrichting Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 januari 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT236163

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Verzoek wijziging milieuvoorschriften. Haven Maastricht B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Verzoek wijziging milieuvoorschriften. Haven Maastricht B.V. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning Verzoek wijziging milieuvoorschriften Haven Maastricht B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-0790 Kenmerk: 2015/63944 d.d. 3 september 2015.

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus 75650 1118 ZS, Luchthaven Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Besluit omgevingsvergunning Ambtshalve wijziging art.2.31

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387.

De inrichting is gelegen aan De Schans nummers 14 en 16 te Soest, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nummers 5385 en 5387. Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 10 juni 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman,

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman, Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman Postbus 94370 1090 GT AMSTERDAM Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : WABO-2012-0023 2012006989 Behandeld door : R.P. Perquin E-mail

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Lenger Seafoods Industrieweg 35 4401 LA Yerseke Kenmerk: Afdeling: W-MWP150041/00113735 Vergunningverlening Datum: 24 december 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 19 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

verzenddatum Lichtfabriek Haarlem B.V. De heer M. de Vlieger Minckelersweg EM HAARLEM Geachte heer De Vlieger,

verzenddatum Lichtfabriek Haarlem B.V. De heer M. de Vlieger Minckelersweg EM HAARLEM Geachte heer De Vlieger, Lichtfabriek Haarlem B.V. De heer M. de Vlieger Minckelersweg 2 2031 EM HAARLEM verzenddatum Onderwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Minckelersweg 2 te Haarlem Ons kenmerk KOV/ODIJ-2016-33482

Nadere informatie

B E S C H I K K I N G Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning wijzigen

B E S C H I K K I N G Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning wijzigen B E S C H I K K I N G Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning wijzigen Onderwerp Wij hebben op 8 februari 2016 een verzoek ontvangen van Van den Berg en van Trigt B.V., handelend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak Essentie uitspraak: Indien in een inrichting meerdere overslag- of laad- en losgedeelten aanwezig zijn, mag per overslag- of laad- en losgedeelte maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen tijdelijk

Nadere informatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Smurfit Kappa Roermond Papier BV te Roermond Zaaknummer: 2016-603446 Kenmerk: 2017/3913 d.d. 19 januari

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Vitesse Logistics B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Vitesse Logistics B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Vitesse Logistics B.V. te Venlo Zaaknummer: 2016-0668 Kenmerk: 2016/54909 d.d. 21 juli 2016 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure

Nadere informatie

Rijnnnond Beschikking. Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus AB ROZENBURG ZH. Uw kenmerk. Telefoonnummer

Rijnnnond Beschikking. Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus AB ROZENBURG ZH. Uw kenmerk. Telefoonnummer nniueudienst Rijnnnond Beschikking Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus 1093 3180 AB ROZENBURG ZH Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr nl W

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-2087 Kenmerk 2016/28760 d.d. 14 april

Nadere informatie

O M G E VI N G S D i E N S T. FLEVOLAND & GOOi EN VEcHTSTREEK. Maatwerkbesluit. Vuurwerk Almere Haven. De Steiger 29 in Almere

O M G E VI N G S D i E N S T. FLEVOLAND & GOOi EN VEcHTSTREEK. Maatwerkbesluit. Vuurwerk Almere Haven. De Steiger 29 in Almere O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOi EN VEcHTSTREEK Vuurwerk Almere Haven De Steiger 29 in Almere O M G EVI N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODI EN VECHTBTREEK Aanvraagnummer: HZ_WABO48814 De heer

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorschriften Peutz B.V. Mevr. M. Pikaar Paletsingel NT ZOETERMEER

Besluit maatwerkvoorschriften Peutz B.V. Mevr. M. Pikaar Paletsingel NT ZOETERMEER Besluit maatwerkvoorschriften 154614 Peutz B.V. Mevr. M. Pikaar Paletsingel 2 2718 NT ZOETERMEER Locatie: Elha Cosmetics B.V. Leimuiderdijk 298-299 te Burgerveen Onderwerp: Verzoek tot het stellen van

Nadere informatie

3 Besluit Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

3 Besluit Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Omgevingsvergunning Zaaknummer 780999 1. Inleiding Op 26 september 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verleggen van de oprit op het perceel Noordwijkerweg 38 in Rijnsburg

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014 Exlan C osultants b.v., dhr. G. van Iersel, Postbus 200, 5460 BC Veghel / OMWB Omgevingsvergunning milieneutraal veranderen *UM1400552* ons kenmerk : UM1400552 zaaknummer : ZK13000938 uw kenmerk : 1051117

Nadere informatie

Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van de inrichting, door de aanleg van een railinzetplaats.

Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van de inrichting, door de aanleg van een railinzetplaats. Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer OLO-2288607 ProRail BV Moreelsepark 3 3511EP UTRECHT Locatie: Carolina MacGillavrylaan 3420, 1098XJ AMSTERDAM Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen De heer R. Abarkane Jacob Ruysdaelstraat 16 3443 TZ WOERDEN : Omgevingsvergunning - uitgebreid Essenlaan 3 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postadres Postbus

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag Besluit omgevingsvergunning milieu Aanvraagnummer: 170186 Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus 294 2501 BC Den Haag Locatie: Total Express Hoofddorp, Graan voor Visch 19201 te Hoofddorp

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

*UM * UM P. Bakker Steenbergen BV De heer P. Bakker Van Andelstraat 3b 4651 TA STEENBERGEN NB

*UM * UM P. Bakker Steenbergen BV De heer P. Bakker Van Andelstraat 3b 4651 TA STEENBERGEN NB *UM1503019* ons kenmerk : UM1503019 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 4 maart 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426 bijlage(n) : P. Bakker

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 30 maart 2015 Gemeente Oost Gelre nr. 12308 Melding Op 17 juli 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Action Service & Distributie B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Action Service & Distributie B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Action Service & Distributie B.V. te Echt Zaaknummer: 2017-200376 Kenmerk: 2017/12978 d.d. 16 februari

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Vlissingen T.a.v. de heer Van Veldhuizen Rijksweg-Zuid 91 4715 TA RUCPHEN W-AOV140337/00073368 Vergunningverlening

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het op 7 december 2005 bij hen ingekomen verzoek van het waterschap Brabantse Delta aan Bergschot 69-1 te Breda om wijziging van de voorschriften

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-1995 Kenmerk: 2016/28755 d.d. 14 april 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Kinomi B.V. De heer J. van Tol Aalsmeerderweg ER Rijsenhout. Betreft: Omgevingsvergunning

Kinomi B.V. De heer J. van Tol Aalsmeerderweg ER Rijsenhout. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Kinomi B.V. De heer J. van Tol Aalsmeerderweg 694 1435 ER Rijsenhout Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Kenmerk 773207 Datum

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Waterschap Brabantse Delta Gemaalweg 2 4411 SV RILLAND Kenmerk: / 00106202 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 16 september 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 907474 1. Inleiding Op 5 april 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een buitenzuil met de logo's van de huurders van 't

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan INVISTA Polyester B.V.

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan INVISTA Polyester B.V. Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: INVISTA Polyester B.V. Post bus 408 4380 AK Vlissingen Kenmerk: Afdeling: Datum: 12026111 Milieuhygiëne 2 november 2012 Bijlagen:

Nadere informatie

BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Gebr. Hummel Recycling B.V. (Locatie: Mulderspark 17 te Leek) Groningen, 3 augustus 2010 Zaaknr.: 236873 Nr. 2010-45.108/31, MV

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. Ankerweg 18 1041 AT AMSTERDAM

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Zaaknummer 1100245 B.V. De Zwaanhoeve Durgerdammergouw 24 1028 BT Amsterdam Locatie: Durgerdammergouw 24 en 45 te Amsterdam Onderwerp: Intrekking Omgevingsvergunning beperkte

Nadere informatie

Stichting Kagiwepi De heer Kemper Postbus AG Nieuw-Vennep. Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Stichting Kagiwepi De heer Kemper Postbus AG Nieuw-Vennep. Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stichting Kagiwepi De heer Kemper Postbus 258 2150 AG Nieuw-Vennep Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 15 november

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

The British School of Amsterdam De heer F. Gansevoort Anthonie van Dijckstraat ME Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

The British School of Amsterdam De heer F. Gansevoort Anthonie van Dijckstraat ME Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam The British School of Amsterdam De heer F. Gansevoort Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND I BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Rosier Nederland B.V. Postbus 70 4550 AB Sas van Gent Kenmerk: Afdeling: Datum: invullen Milieuhygiëne invullen TVC Bijlagen: Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK 2 1 DEC 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 Lelystad O M G EVI N G S D I E N ST rtrvotmo

Nadere informatie