Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14"

Transcriptie

1 Beleid inzake verantwoord beleggen K /

2 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden; het is een engagement op bedrijfsniveau dat een coherente aanpak vereist. Als verantwoord belegger moet men op de eerste plaats belangrijke vragen stellen over de gevolgen van de beleggingsactiviteit van Petercam in een globale context. Men moet dus verder kijken dan de puur financiële winst en alle stakeholders en gevolgen van een belegging in acht nemen. Als verantwoord belegger mag Petercam zijn kop niet in het zand steken. Door vragen te stellen, een beroep te doen op experts, informatie te delen en in dialoog te treden op een positieve maar kritische manier, krijgen de professionals van Petercam verantwoordelijkheidszin en kunnen ze handelen met kennis van zaken. Als aandeelhouder en economische speler aanvaardt Petercam zijn sociale verantwoordelijkheid. Door aandelen aan te houden in een bedrijf kan men een mening uiten over het management van dat bedrijf en als verantwoord belegger moet Petercam zijn stem laten horen. Het opstellen van een stembeleid en deelnemen aan algemene en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen is ook een essentieel onderdeel van de verantwoordelijkheden van een belegger. Petercam kan zich laten horen, zodat de bedrijven waarin het belegt worden beheerd op basis van best practices inzake verantwoorde bedrijfsvoering. In dialoog treden met het bedrijf, via stemmen bij volmacht of door tijdens meetings een directe dialoog aan te gaan met een vertegenwoordiger van het bedrijf, is een manier om ervoor te zorgen dat de rechten van zowel de aandeelhouder als die van andere stakeholders worden nageleefd. Verantwoordelijkheid is daarom ook een middel dat kan worden aangewend om te streven naar een duurzamer financieel en economisch systeem op wereldwijd niveau. Ten slotte houdt een verantwoord belegger zijn ook in dat men zich engageert voor doelstellingen op langere termijn en duurzame financiering. In dat kader krijgen we, aangezien we deel uitmaken van dynamische wereldwijde netwerken die gericht zijn op samenwerking, een beter begrip en een diepgaandere kennis van de uitdagingen en kansen die samengaan met verantwoord beleggen. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

3 Beleid inzake verantwoord beleggen Zowel beleggers als bezitters van activa worden zich meer en meer bewust van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, veranderende demografie, de problematiek van deugdelijk bestuur en overheidsbestuur, en een meer assertieve publieke opinie. Daarnaast hebben de financiële crisis en belangrijke bedrijfsschandalen (Enron, BP, Lehman Brothers, Newscorp enz.) geleid tot de vernietiging van aandeelhouderswaarde en een vertrouwenscrisis van de financiële en openbare sector. Daardoor worden beleggers in steeds grotere mate beïnvloed door duurzaamheidsoverwegingen en willen zij criteria opnemen die de risico s en opportuniteiten die samenhangen met deze lange termijn uitdagingen in kaart brengen. De gevolgen en lessen van deze benadering hebben geleid tot nieuwe inzichten of ideeën met betrekking tot financiële analyse. Het blijkt nog maar eens dat het nodig is om zich te richten op de fundamentals van een land of bedrijf als onderdeel van een holistische visie, waarbij rekening wordt gehouden met de wereldwijde omgeving waarin zij opereren binnen een langetermijnperspectief. Het is belangrijk om te vermelden dat net zoals bedrijven, overheden ook een belangrijke rol te spelen hebben, aangezien ze vorm moeten geven aan een doeltreffend regelgevend raamwerk dat voldoende flexibel is, zodat markten efficiënt kunnen functioneren en tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van aandeelhouders en andere relevante stakeholders. Sociale en bestuursproblematieken zullen naar verwachting belangrijke criteria worden in het kader van de financiële markten. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden, zonder toekomstige generaties te verhinderen om hun aan hun eigen behoeften te voldoen. 1 Een dergelijke definitie kan ertoe leiden dat bepaalde sectoren of bedrijfstakken intrinsiek niet-duurzaam worden, bijvoorbeeld olie, gas en mijnbouw. Maar deze sectoren bestaan nu eenmaal en zijn een realiteit binnen de financiële en de niet-financiële wereld en bieden beleggingskansen. De uitdaging van duurzaamheidsintegratie bestaat erin om de belangen van alle stakeholders te verzoenen, terwijl er voor de aandeelhouders nog steeds waarde wordt gecreëerd. Dit proces is nu aan de gang, maar de weg is nog lang. Terwijl de analyse van materiële activa al lang bestaat en er gevestigde normen en standaarden gehanteerd worden die alom worden aanvaard en wereldwijd 1 Brundtland-rapport voor de Verenigde Naties Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

4 worden toegepast, is dat voor de waardering van immateriële activa niet het geval. Er bestaan heel wat uitdagingen die betrekking hebben op zaken zoals materialiteit, meetbaarheid, de standaardisering van normen, vergelijkbaarheid enz. Dat verklaart waarom het Petercam-proces een best effort -proces is. De opzet van het Beleid inzake duurzaam beleggen is om pragmatisch, rationeel en consistent te zijn met onze business en strategische ontwikkeling, waarbij we een gezonde dosis ambitie behouden. Het wordt ontwikkeld binnen een evolutief en voortdurend verbeterend kader, net zoals ESG. De aanpak van Petercam: pragmatisme en dialoog Petercam heeft een holistische en transversale benadering ontwikkeld met betrekking tot verantwoord beleggen. Dat betekent dat alle economische sectoren opgenomen worden, zonder uitsluiting van specifieke intrinsiek niet-duurzame sectoren die worden beschouwd als ESGonvriendelijk. De kernactiviteit van Petercam is het beheren van activa, uitsluitend in het belang van zijn cliënten, op basis van een financieel doel dat consistent is met de doelen en richtlijnen van de cliënt. Het is niet de taak van Petercam om zijn cliënten te dicteren wat goed is en wat niet of wat duurzaam is en wat niet. Nochtans heeft Petercam als financieel en researchexpert een fiduciaire verantwoordelijkheid om alle risico s en opportuniteiten die samenhangen met een specifieke belegging in kaart te brengen. De integratie van criteria op het gebied van milieu-, sociale en bestuursnormen (Environmental, Social, Governance of ESG) maakt deel uit van het proces dat wordt toegepast om de optimale beleggingen te identificeren die het meest geschikt zijn voor de objectieven en richtlijnen van de cliënt. Duurzame ontwikkeling moet worden aangemoedigd, wat ook de uitdagingen zijn om bedrijven te situeren binnen hun respectieve globale context. Het zal immers vroeg of laat zijn vruchten afwerpen en het is een vereiste voor de duurzaamheid van een bedrijf en bijgevolg voor zijn winstgevendheid en capaciteit om aandeelhouderswaarde te creëren. ESG-overwegingen zullen worden geïntegreerd en zijn geen geïsoleerd proces. ESG-prestaties maken deel uit van een complex geheel, en het anticiperen op ESG-uitdagingen kan voor bedrijven een competitief voordeel opleveren. Meer specifiek, net zoals een financieel businessplan een projectie maakt van een bedrijf op een periode van drie en vijf jaar om zo bepaalde zaken te anticiperen en om de geschikte Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

5 maatregelen te nemen, zouden ESG-uitdagingen eveneens duidelijk moeten worden geïdentificeerd, zodat men er eveneens op kan anticiperen en er de geschikte maatregelen voor kan nemen. In het licht van de uitdagingen van wereldwijde interactie in het algemeen, is het zaak om voorzichtig en open van geest te zijn en dat is waarom Petercam een benadering heeft die gebaseerd is op dialoog en samenwerking. Dit samenwerkingsproces vindt zowel binnen het bedrijf als extern plaats. ESG-onderwerpen worden op de eerste plaats intern besproken, in nauwe samenwerking met de beleggingsprofessionals, zodat financiële en extra-financiële bevindingen en aanbevelingen kritisch tegen het licht kunnen worden gehouden. Deze open discussie verhoogt het bewustzijn van beleggingsprofessionals rond ESG-risico s en -opportuniteiten en zorgt voor een beter begrip van uitdagingen binnen een bepaalde sector vanuit twee standpunten, namelijk financieel en extrafinancieel. Het maakt het ook mogelijk, indien van toepassing, de externe informatie en beoordeling van ESG-ratings voor bedrijven die afkomstig zijn van gespecialiseerde agentschappen kritisch te evalueren. Ten tweede stimuleren externe initiatieven het debat rond complexe ESG-problematieken op een positieve maar toch kritische manier, waarbij daarna de gekozen aanpak kan worden gehanteerd. Dit verrijkt de expertise op dat domein en verbetert de positie van Petercam op de leercurve. Om succesvol te zijn, is het erg belangrijk dat de aanpak constant, dynamisch en proactief blijft om de kennis en het financiële researchproces en de methodologie te verbeteren door middel van discussies, debatten en interactie met externe experts. Door evenementen te organiseren met externe specialisten rond bepaalde duurzaamheidsonderwerpen, wil Petercam het bewustzijn rond ESG-problematieken bij alle beleggingsprofessionals verhogen. Ten slotte wil Petercam best practices aanmoedigen binnen alle sectoren, met inbegrip van degene die als niet-duurzaam worden beschouwd, door de bevordering van best practices aan te moedigen en de goede en slechte leerlingen op het gebied van ESG te identificeren. Bedrijfsmeetings vormen een gelegenheid om de communicatie te bevorderen, en zijn een efficiënte manier om het ESGengagement van de bedrijven waarin Petercam belegt of kan beleggen te beoordelen. Tijdens meetings met het senior management van bedrijven stellen de beleggingsprofessionals van Petercam vragen rond ESG-problematieken en kunnen ze met het bedrijf een engagement aangaan om verandering teweeg te brengen. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

6 Een leerproces op middellange termijn Zoals eerder vermeld, werpt duurzame ontwikkeling op middellange termijn zijn vruchten af. Bovendien verbeteren en evolueren ESG-overwegingen en -uitdagingen met betrekking tot materialiteit, meetbaarheid en de betrouwbaarheid van data voortdurend. Petercam heeft een langetermijnbenadering op twee niveaus: a. Ten eerste op het niveau van het proces zelf. Dit is een leerproces dat verbeterd dient te worden samen met SRI/ESG-ontwikkelingen en -kennis, en in lijn met de ervaring en middelen van Petercam. b. Ten tweede met betrekking tot de selectie van de criteria. Deze worden geselecteerd in functie van hun potentiële impact op middellange en lange termijn op de duurzaamheid van de organisatie en daardoor op haar economische en financiële prestaties. De integratie van ESG-factoren binnen het beleggingsproces is een blijvend leerproces op lange termijn. ESG-problematieken zijn eerder gericht op de middellange termijn, terwijl aandelenkoersen worden bepaald door verschillende korte termijn- en lange termijn factoren. Een belegger die openstaat voor ESG-problematieken wordt daardoor geconfronteerd met spanningen tussen korte termijn- en lange termijn overwegingen. Desondanks zijn we er bij Petercam van overtuigd dat een langetermijnvisie uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen en dat het in acht nemen van ESGproblematieken op middellange termijn het gemakkelijker maakt om bepaalde signalen van sterkte/zwakte te anticiperen, die vroeg of laat gunstig/schadelijk kunnen zijn voor de prestaties van het aandeel. Bedrijven die hun ESG-verantwoordelijkheid in acht nemen zullen zich verder richten op risicocontrole en -beheer en op innovatie. Dat zijn twee domeinen die in aanzienlijke mate kunnen bijdragen tot de verbetering van de competitieve positie en het verhogen van de waarde op lange termijn. Kort samengevat wil de benadering van Petercam proactief en dynamisch zijn en best practices bevorderen, zonder enige uitsluiting van bedrijfssectoren, waarbij er in dialoog wordt getreden met bedrijven en organisaties. Opdat hij constructief zou zijn, moet de dialoog gebeuren met een open en kritische geest, waarbij wordt gestreefd naar een echte uitwisseling van ideeën met de nadruk op het boeken van tastbare vooruitgang in de richting van een duurzamer financieel systeem en gedrag. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

7 ESG-INTEGRATIE BIJ PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT Verantwoord beleggen is een belangrijk strategisch domein voor Petercam, dat de principes voor verantwoord beleggen van de VN (Principles for Responsible Investment) ondertekende in We begonnen onze expertise tien jaar geleden te ontwikkelen met de lancering van een Europese aandelenstrategie met duurzaamheidsfilter. Vandaag hebben we vier verantwoorde beleggingsstrategieën: Europese en internationale aandelen, OESO-overheidsobligaties en staatspapier uit de groeilanden. Petercam erkent dat de wereldwijde uitdagingen van vandaag de kansen van morgen kunnen zijn, maar dat vereist een gedisciplineerde en brede kijk op de wereld. Hoe integreren we deze in ons beleggingsbeleid? Dit is geen gemakkelijke opgave, maar dankzij onze ervaring en expertise kunnen we dat doen ten gunste van onze beleggers. Mensen vragen zich vaak af waarom ze zouden moeten beleggen in verantwoorde beleggingsstrategieën. Voor Petercam genereert dit een dubbele toegevoegde waarde: enerzijds op financieel vlak en anderzijds op het vlak van duurzaamheid. Eerst en vooral het financiële aspect. We zijn ervan overtuigd dat het beleggen in bedrijven en overheden die ESG-overwegingen opnemen in hun businessmodel of zich inspannen voor het welzijn van hun burgers op lange termijn, hun aandeel- en obligatiehouders aan minder staartrisico s blootstellen. Ten tweede het duurzaamheidsaspect. We weten dat de planeet geconfronteerd wordt met meerdere uitdagingen op het vlak van klimaatverandering, grondstoffen schaarste en waterbevoorrading, om er slechts enkele te noemen. Bij Petercam zijn we ervan overtuigd dat het toegevoegde waarde kan opleveren voor de samenleving in haar geheel als we beleggen in bedrijven en landen die rekening houden met zulke uitdagingen. Verantwoord beleggen bij Petercam gebeurt op groepsniveau en volgt een team- en consensusaanpak. Het Comité voor Verantwoord Beleggen werd opgezet om alle gerelateerde initiatieven aan te sturen en om de zaken proactief te benaderen. Het telt negen professionals van verschillende departementen binnen Petercam. Hierdoor kan er een debat plaatsvinden rond onderwerpen die gericht zijn op het verbeteren van de beleggingsprocessen en kunnen personeelsleden en beleggingsprofessionals gesensibiliseerd worden over ESG-problematieken. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

8 Een bijkomend kenmerk van onze aanpak op het gebied van verantwoord beleggen is de nabijheid van de aandelen- en obligatieteams. Aangezien we allemaal hetzelfde landschapskantoor delen, is het gemakkelijk om over ESG-onderwerpen te spreken met portefeuillebeheerders en om ideeën uit te wisselen. Dit verbetert het beleggingsproces en genereert duurzame toegevoegde waarde op lange termijn. ESG: de definitie van Petercam Milieu Milieuoverwegingen moeten rekening houden met problematieken die verband houden met klimaatverandering en de impact ervan op grondstoffen schaarste, met name voedselzekerheid, watervoorziening, energiebevoorrading en grondveiligheid. Waterrisico is een belangrijke factor voor economische groei en watertekorten zijn nu reeds een probleem in bepaalde regio s van de wereld (Californië, China, Australië, India en Indonesië). Er dient rekening gehouden te worden met waterstress, zeker voor bepaalde sectoren zoals landbouw (voeding en drank) aangezien water van groot belang is voor de duurzaamheid van het bedrijf of de economische activiteit. Met betrekking tot energie is een betere efficiëntie waarschijnlijk de meest kostenefficiënte manier om de energiebevoorrading te verzekeren. Sociaal De sociale criteria willen de impact nagaan die een bedrijf/land uitoefent op de sociale systemen of het milieu waarin het opereert. Dit zou conceptueel kunnen worden omschreven als de sociale licentie om te kunnen opereren. Initiatieven met betrekking tot arbeidspraktijken, mensenrechten, de samenleving en productverantwoordelijkheid doen de geloofwaardigheid van een bedrijf toenemen, helpen om de merkbekendheid van het bedrijf en de producten te verbeteren en de marktpenetratie te laten stijgen. Arbeidspraktijken en fatsoenlijk werk worden sterk gereglementeerd door internationaal erkende normen zoals de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie of de conventies van de VN. Dit is eveneens het geval voor mensenrechten. Er bestaat steeds meer bewustzijn dat organisaties de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren op alle niveaus en dus ook met betrekking tot hun onderaannemers. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

9 Schendingen van deze fundamentele rechten stellen organisaties mogelijk bloot aan forse boetes, maar wat nog belangrijker is, is dat ze leiden tot aanzienlijke reputatieschade, wat gedurende langere tijd hun prestaties in het gedrang kunnen brengen. Sociale verantwoordelijkheid is eveneens van groot belang inzake respect voor de lokale gemeenschappen waarbinnen organisaties opereren, inzake de interactie met andere sociale instellingen, en inzake de risico s die verbonden zijn aan anticompetitief gedrag als gevolg van monopolistische praktijken. Ten slotte richten sociale factoren zich op productverantwoordelijkheid en de aanpak die de organisatie hanteert om ervoor te zorgen dat informatie over de gezondheid en veiligheid van de consument, de etikettering van producten en diensten, marketing en de privacy van klanten op een beknopte manier wordt bekendgemaakt. Deugdelijk bestuur De perimeter van deugdelijk bestuur beslaat de impact die het management, de processen en gedragingen van een organisatie uitoefenen op de langetermijnbelangen van de onderneming, haar beleggers alsook de gemeenschap waarin zij opereert. Het is een aanvulling op de vereiste normen inzake deugdelijk bestuur die worden opgelegd door het regelgevend kader. Deugdelijk bestuur is een belangrijk criterium binnen de buy-side research van Petercam. De manier waarop een bedrijf zich gedraagt staat bovenaan de lijst van zaken waarmee deugdelijk bestuur rekening houdt. Onze researchteams (zowel aandelen- als kredietanalyse) en portefeuillebeheersteams hebben altijd al rekening gehouden met het deugdelijk bestuur van een bedrijf, aangezien het een belangrijke driver is van de beleggingsperformance op langere termijn. Door het senior management van een bedrijf te ontmoeten is een analist in staat om de kwaliteit en de geloofwaardigheid van het senior management te beoordelen en kan hij bepalen of het erin kan slagen om de strategie van het businessplan uit te voeren en duurzame waarde te creëren. Deugdelijk bestuur zit in het DNA van Petercam als het aankomt op de beoordeling van de duurzaamheid van het management. Bovendien staan de analisten in contact met brokers, sectorspecialisten, institutionele cliënten en andere relevante partijen om de uitspraken van het management kritisch te beoordelen en om na te gaan of ze wel degelijk doen wat ze beloven. Dit is een goede garantie tegen het zogenaamde green washing. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

10 De gegevens met betrekking tot deugdelijk bestuur zijn doorgaans kwalitatief van aard en dit vormt een uitdaging voor de analyse en om de link te maken met de financiële aspecten. De aanpak bestaat daarom uit het verzamelen van een reeks voorzieningen of kenmerken rond deugdelijk bestuur, die daarna worden omgezet in een score die de algemene kwaliteit van het deugdelijk bestuur weergeeft. De volgende criteria inzake deugdelijk bestuur worden consistent opgevolgd: Raad van bestuur - Verloning uitvoerend management onafhankelijkheid/diversiteit Controverses inzake deugdelijk bestuur Audit en interne controles - niet-audit vergoedingen De analisten/portefeuillebeheerders voegen hun beoordeling van het senior management (kwalitatieve input) toe om op die manier een volledig beeld van de kwaliteit ervan te krijgen. De kwaliteit van het management van een bedrijf is niet enkel relevant voor aandelenresearch, maar ook voor kredietresearch. Door de strategische en zakelijke plannen van het management van een bedrijf te analyseren en zich te baseren op hun beoordeling van de mate waarin het management in staat is om ze te implementeren, kunnen kredietanalisten nagaan in welke mate een bedrijf financiële of zelfs falingsrisico s kan beheersen. Sinds Petercam begon met kredietresearch, hebben onze kredietanalisten een prospectieve en fundamentele analyse toegepast. Die steunt op drie pijlers, namelijk zakelijk risico, financieel risico en structureel risico. Zakelijk risico beperkt zich niet uitsluitend tot de financiële analyse, die zou kunnen worden opgenomen in de materiële ESGfactoren. Deugdelijk bestuur heeft ook betrekking op zakelijke ethiek, dus voornamelijk zaken die verband houden met omkoping en corruptie. Corruptie is een belangrijke onderscheidende factor aangezien het leidt tot een gebrek aan transparantie, onzekerheid en daardoor volatiliteit. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

11 ESG-criteria: impact op beslissingsprocessen Ter herinnering, de aanpak van Petercam is tweeledig: 1. Engagement: voor de specifieke SRI-strategieën zijn de ESG-criteria verplicht aangezien zij de screeningtool vormen die wordt gebruikt om het beleggingsuniversum samen te stellen voor de relevante strategieën. 2. Integratie: ESG-problematieken worden geïntegreerd in de beoordeling van de fundamentals van een bedrijf om na te gaan of het geschikt is voor een lange termijnbelegging. Dit is bijkomende en aanvullende research waardoor research- en portefeuillebeheersteams een beter gefundeerde beleggingsbeslissing kunnen nemen. Deze benadering is gerechtvaardigd door het feit dat het meest waardevolle bedrijf op het gebied van ESG-vooruitzichten vanuit het standpunt van de financiële waardering misschien niet aantrekkelijk is. Het verzoenen van deze twee visies, net als de looptijd (korte termijn versus lange termijn) is niet altijd eenvoudig. De benadering van Petercam bestaat erin om de winnaars en verliezers te identificeren om op die manier te kunnen profiteren van structurele trends en om signalen te geven op middellange termijn inzake het potentiële neerwaartse/opwaartse risico op bedrijfsniveau. Dit brengt ons tot het materiële probleem van de kortetermijnvisie van de beleggingsindustrie, terwijl ESG-uitdagingen eerder op middellange termijn plaatsvinden. Om beide visies met elkaar te verzoenen, moeten beleggers een andere houding aannemen en dat is een proces van lange adem. Ten tweede is voorzichtigheid geboden wanneer twee bedrijven in dezelfde sector met elkaar worden vergeleken op basis van ESG materiële criteria, aangezien ESG een evolutief leerproces is voor alle stakeholders, met name voor de auditors die meer vertrouwd zijn met en meer ervaring hebben in financiële analyse. Ondertussen is het noodzakelijk om een deugdelijk bestuursproces op te stellen dat ervoor zorgt dat de gekozen criteria toepasselijk en relevant zijn en in lijn liggen met de wens om voortdurend vooruitgang te boeken (zie hieronder). Het staat portefeuillebeheerders en beleggingsanalisten vrij om de ESG-criteria toe te passen op de manier die zij het meest geschikt vinden. Desalniettemin bestaat er bij Petercam een reëel proces om meer bewustzijn te creëren rond ESG-uitdagingen en om beleggingsprofessionals aan te moedigen om hun fiduciaire verantwoordelijkheden ten volle te begrijpen, alsook de rol die zij kunnen spelen op dit gebied. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

12 ESG-integratie is gericht op het waarderen van immateriële activa. Duurzame ontwikkeling is een engagement van het bedrijf om zijn activiteit op een duurzame manier te ontwikkelen. Als beide elementen gemeenschappelijke middelen dekken, kan er een andere visie bestaan. De bedoeling van ESG geïntegreerde research is om alle risico s en kansen van een belegging volledig in kaart te brengen. Dit mag niet worden beschouwd als een filter die mogelijke beleggingskansen reduceert, maar eerder als een manier om zich te concentreren op de beste duurzame opportuniteiten, wat uiteindelijk de doelstelling is van de financiële analyse. ESG-integratiemethodologie In lijn met de aanpak van Petercam inzake verantwoord beleggen, is ESG-integratie het resultaat van een open discussie die gebaseerd is op permanente kritische dialoog en samenwerking. De gebruikte criteria worden gekozen in nauwe samenwerking tussen financiële en ESG-analisten om de beste materialiteit te verzekeren. De gekozen emissies worden openlijk besproken en vergeleken in functie van de ervaring die de analist heeft met de sector. Deze confrontatie wil financieel analisten bewuster maken van ESG-risico s en -opportuniteiten en sectoruitdagingen langs beide kanten uitleggen, namelijk de financiële en extra-financiële. Ze wil ook vragen en opmerkingen oplijsten voor sectoranalisten van externe leveranciers, zodat de uitdagingen die worden vernoemd en de toegekende materiële indicator zo relevant mogelijk zijn. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

13 Materialiteit van ESG-criteria Petercam richt zich op criteria die de belangrijkste drivers en financiële parameters van het bedrijf kunnen beïnvloeden. In eerste instantie identificeren we strategische uitdagingen op het gebied van ESGproblematieken. In tweede instantie richt de aanpak zich op de materialiteit van de ESGproblematieken, namelijk het identificeren van risico s en opportuniteiten op middellange termijn en de manier waarop bedrijven of landen bereid zijn om deze uitdagingen aan te pakken. We trachten niet om alle ESG-criteria te identificeren, maar enkel degene die een materiële impact kunnen hebben op de duurzaamheid van een bedrijfsactiviteit en bijgevolg de winstgevendheid ervan en de creatie van aandeelhouderswaarde. Holistische en transversale benadering De bedoeling is om ESG-factoren op te nemen in het beleggingsproces, van de research tot de finale beleggingsbeslissing, door sleutelfactoren in alle activaklassen te integreren. De holistische benadering omvat ook de integratie van sectoren die intrinsiek niet-duurzaam zijn en worden beschouwd als ESG-onvriendelijk, zoals metalen en mijnbouw of gas en olie. Tot op heden waren olie- en gaswinning noodzakelijk voor economische ontwikkeling. In plaats van een negatieve benadering toe te passen via uitsluiting, wat zou kunnen leiden tot verstoringen op het vlak van sectoronderwegingen en -overwegingen, geven we er de voorkeur aan om een positieve benadering toe te passen door te kijken naar de koplopers tegenover de achterblijven en door organisaties te identificeren die best practices binnen hun economische en maatschappelijke activiteit bevorderen. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

14 Specifieke sectorkenmerken ESG omvat een breed gamma problematieken. Omwille van de efficiëntie en om een verwatering te vermijden van de signalen die ESG zou kunnen geven, heeft Petercam belangrijke ESGproblematieken gedefinieerd die betrekking hebben op hun specifieke sector. Binnen elke sector en subsector werden er een aantal specifieke sectoreigen criteria gekozen die sectorspecifieke drivers moeten weergeven en op een nauwkeurige manier de bedrijven moeten identificeren die beter geplaatst zijn om de geïdentificeerde uitdagingen aan te pakken. Geëngageerde dialoog en bevordering van best practices Gelijklopend met de filosofie van de principes voor verantwoord beleggen van de VN is het de bedoeling om best practices binnen alle sectoren aan te moedigen door de voorkeur te geven aan de bevordering ervan en door koplopers en achterblijvers op het gebied van ESG te identificeren. Bedrijfsmeetings zijn een opportuniteit om de communicatie te bevorderen en zijn een manier om na te gaan in welke mate bedrijven waarin Petercam belegt of kan beleggen, betrokken zijn bij ESG. Tijdens bedrijfsmeetings stellen de analist en/of de portefeuillebeheerder vooraf bepaalde vragen met betrekking tot ESG, om op die manier materiële kwesties te identificeren en om met het bedrijf samen te werken om verandering tot stand te brengen. Langetermijnbenadering en leerproces Het integreren van ESG-factoren in traditionele beleggingsfondsen en research is een permanent leerproces op lange termijn. Petercam heeft een dynamische en proactieve aanpak die gericht is op het verbeteren van zijn kennis, researchproces en methodologie via discussies, debatten en interactie met externe experts, sectoranalisten, macro-analisten en alle betrokken partijen. De definitie van belangrijke ESG-factoren per sector wordt regelmatig herzien aangezien zij binnen de sector kunnen evolueren en een belangrijkere of minder belangrijke potentiële impact kunnen krijgen. DISCLAIMER Dit document werd louter opgesteld voor informatieve doeleinden en is geen contractueel bindend document noch een beleggingsadvies of -aanbeveling. Petercam NV (of gelijk welke entiteit van de Petercamgroep) zal niet aansprakelijk zijn ten gevolge van een beslissing die genomen wordt op basis van deze informatie. Beleid inzake verantwoord beleggen K /14

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie