NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling"

Transcriptie

1 NHL Hogeschool Financial Services Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Nederland 2013

2 2/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

3 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-bachelor-opleiding Financial Services Management van NHL Hogeschool. De beoordeling is uitgevoerd door een visitatiepanel dat door NQA in opdracht van NHL Hogeschool is samengesteld. Het panel is in overleg met de opleiding samengesteld en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door de NVAO. Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is opgesteld conform het Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (22 november 2011) en het NQA Protocol 2013 voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling. De visitatie heeft plaatsgevonden op 11 en 12 september Het visitatiepanel bestond uit: de heer drs. N.J.M. Kwantes (voorzitter, domeindeskundige) mevrouw M.J. Pape (voorzitter, domeindeskundige) de heer drs. D.W. Righters (domeindeskundige) de heer T. Eijsermans (studentlid) Mevrouw C.M.F. Bomhof MOC, auditor van NQA, trad op als secretaris van het panel. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en aan de eisen van het NQA Protocol Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. Utrecht, 18 november 2013 Panelvoorzitter Panelsecretaris De heer drs. N.J.M. Kwantes Mevrouw C.M.F. Bomhof MOC NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 3/69

4 4/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

5 Samenvatting Het visitatiepanel beoordeelt de hbo-bachelor opleiding Financial Services Management aan NHL Hogeschool als voldoende. De opleiding kent alleen een duale afstudeervariant. Beoogde eindkwalificaties De opleiding Financial Services Management (verder FSM) maakt deel uit van het instituut ECMA en de afdeling Economics aan NHL Hogeschool. FSM leidt studenten op tot hbobachelors, die (internationaal) goed kunnen functioneren op het gebied van financieel zakelijke dienstverlening. De opleiding heeft het beroepsprofiel en de daarbij behorende eindkwalificaties afgestemd op de afspraken, die daarover in het landelijke overleg van FSMopleidingen (LOO-FSM) zijn gemaakt. Daarbij behoort ook de afspraak om de BBAstandaarden in de eindkwalificaties te integreren. Het beroepsprofiel bestaat uit zeven competentiegebieden uitgewerkt in 26 afzonderlijke competenties. Deze competentiegebieden zijn beschreven in drie verschillende niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad. Studenten die de competenties op niveau 3 beheersen zijn in staat om op basis van analyse en beoordeling een beroepsproduct uit te werken en daarover advies uit te brengen. De opleiding heeft het beroepsprofiel besproken met de werkveldadviescommissie en past het profiel aan op de ontwikkelingen in het beroep van FSM er. Het werkveld geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit en de kennis van de afgestudeerde FSM-student. In de ogen van het panel heeft FSM de relatie tussen de eindkwalificaties, de BBAstandaarden en de Dublin descriptoren voldoende kunnen aantonen. Het panel stelt dan ook vast dat de FSM-eindkwalificaties overeen komen met het hbo-bachelorniveau. Het panel beoordeelt op basis van bovenstaande overwegingen standaard 1 als voldoende. Programma De opleiding hanteert het landelijk vastgestelde competentieprofiel van LOO-FSM als basis van het onderwijsprogramma. De BoKS is daarop afgestemd. Het panel constateert dat de opleiding FSM studenten van een stevige basis in kennis en kunde voorziet, mede door de aansluiting op de WFT-modules (Wet Financieel Toezicht). Het panel vindt ook de beroepsgerichte oriëntatie van de opleiding op ruim voldoende niveau. Het werkplekleren vanwege het duale stelsel en de praktijkgerichte opdrachten in bijvoorbeeld de propedeuse dragen daar aan bij. Het panel stelt wel vast dat het aantal werkplekken onder invloed van de economische omstandigheden onder druk komt. De opleiding zal daarop moeten anticiperen om haar duale karakter te kunnen waarborgen. Het onderwerp onderzoeksvaardigheden komt in de ogen van het panel te weinig dan wel te versnipperd aan bod in het huidige onderwijsprogramma. De opleiding is zich hiervan bewust en heeft recent een aantal maatregelen getroffen. Het panel vindt dat de opleiding stevig zal moeten blijven inzetten op het vergroten van onderzoeksvaardigheden. Tot slot de internationale oriëntatie van de opleiding. Het panel concludeert dat deze nog weinig zichtbaar is in het onderwijsprogramma. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 5/69

6 Gezien het belang van internationale ontwikkelingen voor het werkveld van afgestudeerde FSM ers zal de opleiding een eigen visie op internationalisering moeten ontwikkelen en implementeren. Het panel beoordeelt standaard 2, betreffende de oriëntatie van het onderwijsprogramma FSM, als voldoende. Het onderwijsprogramma van FSM is gedegen ingericht met het oog op de te behalen eindkwalificaties. Dat geldt zowel voor het verwerven van kennis als het zich eigen maken van beroepsvaardigheden. In het eerste jaar volgen de studenten een algemene propedeuse, waarin zij al snel kennis maken met de praktijk door het uitvoeren van een aantal projecten, onder meer in samenwerking met de Rabobank. In de jaren daarna wisselen studenten werkplekleren en binnenschools leren met elkaar af. Het onderwijsprogramma is logisch vormgegeven en biedt studenten een goede basis om hetgeen zij in theorie leren, in de praktijk toe te passen en zich verder te bekwamen. De samenhang tussen beide leervormen is zowel voor studenten als werkveld herkenbaar ingevuld. De inplanning van de WFT-modules in het binnenschools programma past goed bij de mogelijke inzet van studenten op de werkplekken. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed voor standaard 3, de inhoud van het programma. De opleiding FSM werkt volgens het didactisch concept van competentiegericht onderwijs, op basis van het leerlijnenmodel van NHL Hogeschool. Het leerlijnenmodel bestaat uit vier leerlijnen: de integrale leerlijn met professionaliseringstaken, de conceptuele leerlijn met de nadruk op kennisverwerving, de vaardighedenleerlijn en de studieloopbaanleerlijn. De vormgeving van het onderwijsprogramma met de afwisseling van binnenschoolse activiteiten en werkplekleren zet studenten aan om zich de kennis en kunde van het FSMvak eigen te maken, zo blijkt uit de documenten en de gesprekken die het panel gevoerd heeft. De complexiteit van de opdrachten groeit, docentsturing neemt af, passend bij het verwerven van het bachelor competentieniveau. Vakken zijn op elkaar afgestemd, de praktijkgerichtheid en de afwisseling in werkvormen maakt deze opleiding voor studenten aantrekkelijk. Daarmee voldoet de vormgeving van de opleiding aan wat van een bacheloropleiding verwacht mag worden. Het panel beoordeelt op basis van bovenstaande overwegingen standaard 4, de vormgeving van het programma als voldoende. De instroom van de opleiding adequaat is georganiseerd. Studenten met een vwo- Havo of mbo-4 diploma kunnen starten in de propedeuse. Studenten met een vwo-opleiding en een mob-4 Bedrijfsadministratie opleiding kunnen vrijstellingen verkrijgen. Er zijn voldoende mogelijkheden om deficiënties te ondervangen. De opleiding biedt mogelijkheden voor studenten om kennis te maken met het toekomstige vak en de toekomstige studie. Studenten kunnen verder in en na hun propedeuse zonder noemenswaardig tijdverlies overstappen naar een andere studierichting binnen de afdeling Economics. 6/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

7 Het panel beoordeelt op basis van bovenstaande overwegingen standaard 5, de instroom, als goed. De opleiding FSM vergt een stevige inzet van studenten. De combinatie werken en leren brengt een forse studielast mee. Daarnaast moeten de studenten een grote hoeveelheid kennis tot zich nemen in onder meer de WFT-modules. De opleiding spant zich zichtbaar in om via begeleiding de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma te bevorderen en de uitval te verminderen. Een voorbeeld daarvan is de invoering van begeleide werkuren in de propedeuse. Het aantal contacturen en de begeleiding van de opleiding zijn toereikend om studenten binnen vier jaar tot de eindkwalificaties op te leiden. Het panel beoordeelt standaard 6, de studeerbaarheid van de FSM-opleiding als voldoende. De opleiding FSM bestaat uit 240 EC, 60 EC per studiejaar. Daarmee voldoet FSM aan de norm die aan een hbo-bacheloropleiding wat betreft de duur van de opleiding wordt gesteld. Het panel beoordeelt standaard 7, de duur van de opleiding, als voldaan. Personeel Het personeelsbeleid van FSM is verankerd in personeelsbeleidsdocumenten voor het instituut ECMA en voor de afdeling Economics. Er vinden jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats tussen docenten en opleidingsmanagement, waarin ruimte is voor de deskundigheidsbevordering van docenten. De opleiding biedt docenten voldoende ruimte voor scholing en professionalisering. Wel vindt het panel dat de opleiding meer sturing mag geven aan de scholing om de professionaliteit van het team als geheel te borgen Het aanstellingsbeleid is gericht op docenten vanuit de praktijk en docenten met een masteropleiding. De opleiding wil graag over een flexibele schil van gastdocenten en tijdelijk aangestelde docenten beschikken om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het panel vindt het aanstellingsbeleid passend bij deze opleiding. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende voor standaard 8, het personeelsbeleid. FSM beschikt over een team waarin voldoende kwaliteiten aanwezig zijn om studenten op te leiden tot de eindkwalificaties. De opleiding heeft een eigen docententeam maar kan ook docenten van andere opleiding binnen de opleiding Economics inzetten. Ruim 70 procent van de Economics-docenten beschikken over een masterdiploma. Het merendeel van de docenten is afkomstig uit de praktijk en/of beschikt over een passende vooropleiding. Docenten scholen zich regelmatig bij op vakinhoud, door het bijwonen van congressen, het volgen van scholingsdagen en cursussen. Studenten zijn tevreden over de vakinhoudelijke kennis van docenten maar hebben meer twijfels bij de didactische vaardigheden van een aantal van hen. Het panel vindt dat de opleiding steviger mag inzetten op de didactische vaardigheden van docenten en gastdocenten. Binnen NHL Hogeschool zijn daarvoor voldoende mogelijkheden voor bijscholing aanwezig. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 7/69

8 Ook acht het panel het van belang dat de opleiding meer tempo maakt in het bijscholen van haar docententeam op het gebied van onderzoeksvaardigheden, gezien het belang ervan voor het behalen van de eindkwalificaties. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende voor standaard 9, de kwaliteit van het personeel. De opleiding FSM heeft 5,0 fte aan docenten beschikbaar voor de opleiding van 155 docenten (docent/student ratio 1:32, iets boven de norm van 1:30). Het aantal studenten is fors gegroeid de laatste jaren en de groei van het docententeam is daarmee niet congruent verlopen. De werkdruk is hoog, zo vinden de docenten. De beperkte kwantitatieve capaciteit maakt FSM kwetsbaar in de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe instrumenten. Ook kan het team met moeite een situatie opvangen als een sleutelfiguur wegvalt zoals de werkplekcoördinator, zo stelt het panel vast. Daartegenover constateert het panel dat de opleiding deze kwetsbaarheid voor een deel weet op te vangen met docenten uit andere opleidingen binnen Economics en met een flexibele schil. Het panel constateert dat de omvang van het docententeam net aan toereikend is voor de opleiding. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende voor standaard 10, de kwantiteit van het personeel. Voorzieningen De opleiding FSM is gevestigd op de Kenniscampus van NHL Hogeschool in een vernieuwd gebouw. Het panel heeft met plezier kennisgemaakt met de faciliteiten en de ruimte die het NHL gebouw biedt aan studenten en docenten. Studenten beschikken over voldoende werkplekken; de studieruimtes zijn voorzien van mogelijkheden om Wi-Fi en digitale hulpmiddelen in te zetten, passend bij het huidige niveau van onderwijs. Wel acht het panel de docentwerkplekken aan de krappe kant. Desondanks beoordeelt het panel de materiële voorzieningen als goed. De opleiding FSM heeft een kleinschalig karakter met veel directe contacten tussen studenten en docenten. Daarmee is een stevige basis aanwezig voor passende studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast heeft de opleiding een studieloopbaanstructuur, waarbij studieloopbaangebeleiders, studieadviseurs, decanen, werkplekdocenten en afstudeerbegeleiders ieder een eigen rol vervullen. Op basis van onder meer de gesprekken met studenten stelt het panel vast dat de studieloopbaanbegeleiding over het algemeen goed functioneert. Het panel vindt wel dat de opleiding ervoor dient te zorgen dat de werkplekbegeleiding vanuit school goed geborgd is. Het panel constateert dat de borging daarvan nog niet adequaat is ingericht. Daarnaast constateert het panel dat de afstudeerhandleiding in het studiejaar te laat ter beschikking van studenten is gekomen. Het panel gaat ervan uit dat het hier een eenmalige omissie betreft. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende voor standaard 12, studiebegeleiding. 8/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

9 Kwaliteitszorg De opleiding FSM heeft het afgelopen jaar het kwaliteitsbeleid sterk geïntensiveerd. FSM past meetinstrumenten zoals de NSE-enquête, de hbo-monitor, de hbo-spiegel en panelgesprekken met studenten toe, om de kwaliteit van de opleiding in de verschillende facetten te meten. De resultaten ervan koppelt de opleiding over het algemeen terug aan studenten en docenten. Het panel heeft geconstateerd dat de opleiding in aanzet haar kwaliteitsbeleid zichtbaar heeft verbeterd, maar dat de verdere implementatie verbetering behoeft. Het monitoren en verankeren van de resultaten ervan is nog broos, de evaluatie van toetsen bijvoorbeeld (zie ook standaard 16) is nog geen gemeengoed. Het panel beoordeelt standaard 13, evaluatie resultaten als voldoende. Op dit moment is de opleiding FSM druk bezig om allerlei verbeteringen door te voeren. Voor een belangrijk deel vloeien deze verbeteringen voort uit de midterm-audit van Het toetsbeleid is aangepast, onderzoeksvaardigheden hebben een andere plek gekregen in het onderwijsprogramma, de kwaliteitszorg is verbeterd en het afstudeertraject is ingrijpend gewijzigd, om een aantal voorbeelden te noemen. De hoeveelheid activiteiten in combinatie met de beperkte omvang van het docententeam baart het panel zorgen. Veranderingen komen nu in aanzet tot stand, maar vereisen nog een stevige implementatie en vooral borging in de werkwijze van docenten en andere medewerkers. Het panel mist een projectmatige samenhangende aanpak om de verbeteringen te laten beklijven. Het panel is ervan overtuigd dat de opleiding zich bewust is van de noodzaak om processen te borgen en het monitoren te verbeteren. Daarom beoordeelt het panel standaard 14, verbetermaatregelen, voldoende. FSM betrekt verschillende stakeholders bij haar kwaliteitsbeleid. Studenten, docenten en het werkveld onderhouden een nauw contact met het opleidingsmanagement en hebben invloed op het beleid van de opleiding. Alumni worden minder als stakeholdergroep gezien, maar zijn soms via het werkveld of als gastdocent betrokken bij de opleiding. Het panel beoordeelt op basis van bovenstaande overwegingen standaard 15 als voldoende. Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties De opleiding FSM heeft in het studiejaar haar systeem van toetsing en beoordeling sterk verbeterd. Het panel heeft geconstateerd dat het beleid solide is vormgegeven. De implementatie ervan is nog niet volledig uitgekristalliseerd. De beoordeling van de toetsen door de toetscommissie beperken zich nu nog tot de kennistoetsen. Ook het aantal toetsen dat vooraf aan de commissie ter beoordeling worden voorgelegd vindt het panel nog te beperkt. Het panel constateert dat de toetscommissie te groeien in haar rol en functie. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 9/69

10 Het afstudeertraject is met ingang van het studiejaar gewijzigd om daarmee meer ruimte te bieden voor onderzoek. Deze nieuwe focus in het afstuderen is daarmee in lijn met de Dublin Descriptoren (onder meer oordeelsvorming) en de BBA-standaard onderzoekend vermogen. Het panel heeft in totaal vijftien eindwerkstukken bestudeerd, waarvan elf die nog in het oude afstudeertraject tot stand zijn gekomen en vier die onder het nieuwe afstudeerregime zijn opgsteld. Het panel acht de oude eindwerkstukken van voor op niveau in verhouding tot wat op dat moment van studenten werd verwacht. De beroepsproducten die toen centraal stonden in het afstudeertraject zijn voldoende complex en voldoende uitgevoerd om aan het hbo-bachelorniveau te voldoen. De afstudeerwerken en onderzoeken van het nieuwe traject heeft het panel allen als voldoende beoordeeld en in lijn met het hbo-bachelorniveau. Wel vindt het panel dat er ruimte is voor verbetering. De methodische en theoretische onderbouwing van het afstudeeronderzoek kunnen sterker en explicieter in de afstudeerwerken worden opgenomen. Het panel beoordeelt op basis van bovenstaande overwegingen standaard 16 als voldoende. 10/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

11 Inhoudsopgave 1 Basisgegevens van de opleiding 13 2 Beoordeling 15 Beoogde eindkwalificaties 15 Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties 15 Programma 17 Standaard 2 Oriëntatie van het programma 17 Standaard 3 Inhoud van het programma 20 Standaard 4 Vormgeving van het programma 22 Standaard 5 Instroom 24 Standaard 6 Studeerbaarheid 25 Standaard 7 Duur 26 Personeel 27 Standaard 8 Personeelsbeleid 27 Standaard 9 Kwaliteit van het personeel 28 Standaard 10 Kwantiteit van het personeel 30 Voorzieningen 31 Standaard 11 Materiële voorzieningen 31 Standaard 12 Studiebegeleiding 33 Kwaliteitszorg 35 Standaard 13 Evaluatie resultaten 35 Standaard 14 Verbetermaatregelen 36 Standaard 15 Betrokkenheid bij kwaliteitszorg 37 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 38 Standaard 16 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 38 3 Eindoordeel over de opleiding 43 4 Aanbevelingen 45 5 Bijlagen 47 Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding 49 Bijlage 2: Overzicht opleidingsprogramma 51 Bijlage 3: Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 55 Bijlage 4: Bezoekprogramma 59 Bijlage 5: Bestudeerde documenten 63 Bijlage 6: Overzicht bestudeerde afstudeerwerken 67 Bijlage 7: Verklaring van volledigheid en correctheid 69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 11/69

12 12/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

13 1 Basisgegevens van de opleiding Administratieve gegevens van de opleiding 1. Naam opleiding in CROHO Financial Services Management 2. Registratienummer opleiding in CROHO Oriëntatie en niveau hbo; bachelor 4. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) Nvt 6. Variant(en) Duaal 7. Locatie(s) Leeuwarden 8. AD-programma* 9. Registratienummer AD in CROHO 10. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 11. Code of conduct Ja *) Associate Degree, indien van toepassing Vorige visitatie:25 en 26 oktober 2007 Besluit NVAO: 11 mei 2009 Administratieve gegevens van de instelling 12. Naam instelling NHL Hogeschool 13. Status instelling Bekostigd, aangewezen of anders Kwantitatieve gegevens over de opleiding Tabel 1: Uitval uit het eerste jaar Cohort Uitval 33,3% 37,1% 47,4% 51,7% 41,20% 51,3% Tabel 2: Uitval uit de bachelor Cohort Uitval 36,4% 20,0% 27,3% Tabel 3: Rendement Cohort Rendement 54,5% 50% 59,1% Tabel 4: Docentkwaliteit Graad MA PhD Percentage 61% 9% NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 13/69

14 De cijfers hebben betrekking op de afdeling Economics. Tabel 5: Student-docentratio Ratio 32:1 Tabel 6: Contacturen Studiejaar Contacturen 16,7 8,0 6,0 4,0 Toelichting Dat het aantal contacturen na het eerste jaar terugloopt heeft als oorzaken: - Het duale karakter van de opleiding. In zowel jaar 2 als 3 zijn de studenten een semester op werkplek en in jaar 4 zijn de studenten 3 dagen per week op werkplek en 2 dagen op school. - M.n. in jaar 3 en 4 werken de studenten onder individuele begeleiding aan het financiële plan vermogende particulier, het financiële plan voor een ondernemer, een marketingplan, kredietvoorstel, verzekeringsvoorstel en afstudeeronderzoek. 14/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

15 2 Beoordeling Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in hoofdstuk 3. De opleiding FSM aan NHL Hogeschool maakt onderdeel uit van het instituut ECMA en de afdeling Economics. De opleiding heeft alleen een duale variant. In oktober 2012 studeerden 155 studenten aan deze opleiding. In de Kritische Reflectie staat geschreven dat de opleidingen binnen Ecoomics zo met elkaar verweven zijn dat een gemeenschappelijke major mogelijk is. Binnen de afdelingen zijn gemeenschappelijke programmaonderdelen, een gemeenschappelijk didactisch concept en werkvormen, één toetsbeleid, één personeelsplan en één kwaliteitszorgsysteem aanwezig. In deze rapportage zal daarom regelmatig naar het Economics beleid worden verwezen. Beoogde eindkwalificaties Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Bevindingen In de Kritische Reflectie schrijft de opleiding Financial Services Management (FSM) studenten in nauwe samenwerking met het werkveld op te leiden tot hbo-bachelors, die (internationaal) goed kunnen functioneren op het gebied van financieel zakelijke dienstverlening. Afgestudeerden verwerven de titel Bachelor of Economics. Vanaf het studiejaar hanteert de opleiding de door het landelijk overleg van FSM opleidingen (LOO-FSM) vastgestelde BBA-standaarden. De BBA-standaarden formuleren eisen op het gebied van gedegen theoretische kennis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en verantwoord handelen (beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie). De opleiding participeert in dit landelijk overleg en sluit zich zoveel mogelijk aan bij andere opleidingen voor onder meer de toetsing van de Wet Financieel Toezicht (WFT toetsing) en het afstudeertraject. Ook vindt binnen LOO-FSM-verband overleg plaats met landelijke organisaties als het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening en het Verbond van Verzekeraars, waardoor de relatie met de actualiteit en het werkveld is verankerd. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 15/69

16 De eindkwalificaties van de opleiding zijn beschreven in het Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2011 en afgestemd op de eindkwalificaties zoals die zijn vastgesteld door het LOO-FSM. Het competentieprofiel is verder voorgelegd aan de werkveldadviescommissie van FSM-NHL. Het panel heeft vertegenwoordigers van het werkveld gesproken en heeft daaruit afgeleid dat de invulling van de eindkwalificaties op adequate wijze met het werkveld zijn afgestemd. Daarnaast heeft het panel geconstateerd dat het beroepsprofiel van de opleiding FSM-NHL dankzij de afstemming met het LOO-FSM over een duidelijke en herkenbare inhoudelijke basis beschikt. Het panel ziet ruimte voor een eigen inkleuring van het competentieprofiel van de opleiding bijvoorbeeld door aansluiting te vinden bij zich regionaal voordoende vraagstukken zoals de opvolging van familiebedrijven. In het beroepsprofiel zijn zeven competentiegebieden beschreven, verder gespecificeerd in 26 competenties. De zeven competentiegebieden behelzen: 1. Dienstverlening; 2. Nazorg en afwikkeling dienstverlening; 3. Werken aan de business; 4. (Samen)werken met medewerkers; 5. Werken vanuit de organisatie; 6. Werken aan de eigen professionaliteit; 7. Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling aan de beroepsgroep. Deze competentiegebieden zijn beschreven in drie verschillende niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad. Studenten die de competenties op niveau 3 beheersen, zijn in staat om op basis van analyse en beoordeling een beroepsproduct uit te werken en daarover advies uit te brengen. Dit niveau komt overeen met de eindkwalificaties, die moeten worden aangetoond in de afstudeerfase. De opleiding heeft de eindkwalificaties afgestemd op de Dublin descriptoren, de hbostandaarden en de BBA-standaarden. Het panel constateert dat de eindkwalificaties in lijn zijn met de descriptoren, de hbo standaarden en de BBA-standaarden en daarmee voldoen aan het hbo-bachelor niveau. Overwegingen en conclusie Het panel constateert dat de opleiding de omschrijving van het beroepsprofiel en de eindkwalificaties heeft geborgd door deze af te stemmen op de eindkwalificaties van het LOO-FSM. Daarnaast heeft de opleiding het beroepsprofiel besproken met het werkveld. Het panel stelt dan ook vast dat het beroepsprofiel voldoet aan de eisen die het werkveld stelt aan een beginnend FSM-professional. De opleiding heeft in de ogen van het panel de relatie tussen de eindkwalificaties, de BBAstandaarden en de Dublin descriptoren voldoende aangetoond. Daarmee komen de eindkwalificaties over een met het hbo-bachelorniveau. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 16/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

17 Programma Standaard 2 Oriëntatie van het programma De oriëntatie van het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en/of de beroepspraktijk. Bevindingen Actualiteit en diepgang kennis De opleiding FSM streeft een onderwijsprogramma na dat aansluit bij de actuele beroepspraktijk en waarin de competenties en de body of knowledge and skills (BoKS) op een transparante wijze worden verwerkt, zo schrijft de opleiding in de Kritische Reflectie. Daarbij is het landelijk vastgestelde competentieprofiel de basis van het onderwijsprogramma. De actualiteit van de opleiding wordt geborgd door de vele contacten met het werkveld en de werkveldadviescommissie. Daarnaast participeert de opleiding in het landelijk overleg van FSM-opleidingen, waarin vertegenwoordigers van de financiële wereld actuele ontwikkelingen bespreken. Waar nodig leidt dat tot aanpassing van het programma. Lesmateriaal en tentamens voor de WFT betrekt de opleiding van de NIBE-SVV, waarmee het niveau en de diepgang van de kennis voor deze onderdelen gewaarborgd. Op 1 januari 2014 wordt er een nieuwe vakbekwaamheidsstructuur voor de WFT ingevoerd. Het panel constateert dat de opleiding door deze werkwijze goed blijft aansluiten bij de actuele ontwikkelingen rond de WFT. De opleiding biedt studenten een brede basis in actuele en basisvakliteratuur. Daarbij baseert de opleiding zich op de door het landelijk overleg vastgestelde BBA-standaard. Het panel heeft kennisgenomen van de literatuurlijst en constateert dat alle standaardboeken in de lijst vertegenwoordigd zijn. Het panel vindt de literatuurlijst dan ook passend bij de opleiding, maar constateert tevens dat de opleiding meer aandacht zou kunnen besteden aan internationale vakliteratuur. Beroepsgerichtheid De opleiding is sterk praktijkgericht vanwege haar duale karakter, waar het werkplekleren een centrale plaats inneemt. De laatste jaren ondervinden studenten meer moeilijkheden bij het vinden van een werkplek, onder invloed van de huidige economische crisis. Het panel constateert dat de opleiding samen met studenten zoekt naar mogelijkheden om werkplekken te verwerven. Ook past de opleiding hier en daar het onderwijsprogramma op deze veranderende omstandigheden aan door minoren anders in te vullen of door werkplekleren en onderwijsblokken in een andere volgorde te programmeren. Het panel vraagt zich af of deze aanpassingen voldoende zijn om op de lange termijn het duale karakter van de opleiding te kunnen waarborgen en zou het verstandig vinden als de opleiding daarop een visie ontwikkelt. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 17/69

18 Daarnaast krijgt de beroepsgerichtheid van de opleiding vorm door verschillende projecten zoals het werken aan actuele cases in leerjaar 3 en 4 (bijvoorbeeld in het derde jaar een financieel plan maken voor een vermogende particulier). Andere voorbeelden zijn het samen met Aegon Leven ontwikkelen van een module Dienstenmarketingmodule en het inschakelen van studenten in samenwerking met de belastingdienst om particulieren te ondersteunen bij hun belastingaangifte. Tot slot is de Rabobank betrokken bij de beoordeling van jaarverslagen en presentaties van het eerstejaars project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de werkveldcommissie en in contact met andere vertegenwoordigers van het werkveld komt de beroepsgerichtheid van het onderwijsprogramma regelmatig aan de orde. Het leidt ook tot aanpassingen in het curriculum. Zo besteedt de opleiding op basis van signalen uit het werkveld nu meer aandacht aan het bijbrengen van adviesvaardigheden. Het panel vindt dat de opleiding haar beroepsgerichte karakter actief weet te borgen door samenwerking met partijen als Aegon en de Rabobank. Het duale karakter van de opleiding waarin werkplekleren centraal staat, zorgt daarnaast voor een permanente praktijkgerichte oriëntatie. Het panel ziet dat de opleiding zich op een passende manier laat beïnvloeden door het werkveld door waar nodig aanpassingen in het onderwijsprogramma aan te brengen. Onderzoeksvaardigheden De opleiding FSM sluit aan op het onderzoeksbeleid van NHL Hogeschool. Vanaf het studiejaar heeft de opleiding conform de landelijke afspraken een afstudeeronderzoek in het curriculum opgenomen. Ook is vanaf dat schooljaar een onderzoeksleerlijn gestart en is er binnen andere onderwijsprojecten ruimte voor onderzoek ingeruimd. Het panel constateert dat de onderzoeksvaardigheden binnen het onderwijsprogramma nog verder uitgediept kunnen worden. Nu is er aandacht voor onderzoek in het eerste jaar en via het vak Kwaliteit en processen in het derde jaar. Dit laatste vak behelst onder meer het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Studenten kunnen na het volgen van een opstartcollege individueel door middel van een afspraak met een docent of via een inloopspreekuur begeleiding en kennis kunnen verwerven bij de opleiding. Verder komen onderzoeksvaardigheden binnen andere vakken aan bod. Voorafgaand aan het afstudeertraject volgen studenten workshops in onderzoeksaanpak. De opleiding geeft zelf aan de onderzoeksleerlijn binnen het onderwijsprogramma nog verder te willen versterken en uitbouwen. Het panel vindt dat de onderzoeksvaardigheden op dit moment te weinig expliciet aan bod komen binnen het curriculum. Ook constateert het panel dat docenten van de opleiding nog verder geschoold dienen te worden in onderzoeksmethodiek. Het panel hecht daar sterk aan. Het panel ziet in het verstevigen van de relatie met het lectoraat een andere mogelijkheid om de onderzoeksoriëntatie van de opleiding te vergroten. Uit de gesprekken met docenten en opleidingsmanagement leidt het panel af dat de verbinding met het lectoraat verstevigd kan worden. De opleiding zal in het studiejaar de verbinding met het huidige lectoraat uitbreiden en versterken en heeft inmiddels een verbinding met het lectoraat Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht tot stand gebracht. 18/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

19 Het panel stelt dan ook vast dat de aandacht voor onderzoeksvaardigheden binnen de opleiding FSM groeit, maar dat de opleiding stevig zal moeten blijven inzetten op het vergroten van deze oriëntatie, om aan de eisen van onder meer de BBA-standaarden te kunnen blijven voldoen. Internationalisering Het instituut ECMA kent een Kenniskring Internationalisering, waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. De opleiding FSM geeft aan in de Kritische Reflectie samen te werken met partnerinstelingen in het buitenland op het gebied van curriculumontwikkeling (en leerprojecten), de uitwisseling van expertise (docenten). In het Beleidsplan Economics zegt de afdeling Economics een leeromgeving voor studenten na te streven met sterke internationale elementen om hen in staat te stellen zich voor te bereiden op de internationale aspecten in hun toekomstige beroepsbeoefening. Het panel heeft in het gesprek met docenten en opleidingsmanagement het onderwerp internationalisering aan de orde gesteld. Het panel constateert daarbij dat de internationalisering thans een beperkte invulling heeft. Dit heeft deels te maken met het duale karakter van de opleiding. Studenten maken weinig gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Wel krijgen zij onderricht in Engels en eventueel andere talen. Docenten geven aan meer aandacht aan de internationale profilering van de opleiding te willen besteden. Het team streeft bijvoorbeeld naar het uitvoeren van gezamenlijke opdrachten met de hogeschool uit Vilnius op bijvoorbeeld de energiemarkt. Daarnaast willen docenten het vak Algemene Economie een internationale invulling geven. Het panel onderschrijft de noodzaak om een internationale oriëntatie in het curriculum op te nemen, gezien de ontwikkelingen in de bank- en verzekeringswereld. Het panel vindt het belangrijk dat opleiding FSM een scherpe en voor de buitenwereld zichtbare keuze maakt voor de wijze waarop zij de internationale oriëntatie van de opleiding wil invullen. Het panel zou daarbij de richting die de opleiding nu lijkt te kiezen, duidelijker profileren, door expliciet te opteren voor het opleiden van regionaal werkende beroepsbeoefenaars die zich thuis voelen in een financiële wereld, die per definitie grensoverschrijdend is. Overwegingen en conclusie Het panel constateert dat de opleiding FSM studenten van een stevige basis in kennis en kunde voorziet. Qua vakkennis biedt de opleiding studenten een gedegen basis aan vakliteratuur. Daarbij zou meer aandacht voor internationale vakliteratuur mogelijk zijn. Het panel vindt ook de beroepsgerichte oriëntatie van de opleiding op ruim voldoende niveau, mede vanwege het werkplekleren en de praktijkgerichte opdrachten in bijvoorbeeld de propedeuse. Wel constateert het panel dat het huidige economische klimaat het verwerven van werkplekken bemoeilijkt. De opleiding zal hierin op tijd moeten anticiperen. Het panel is kritisch over de kwaliteit van de onderzoeksvaardigheden binnen het onderwijsprogramma. Het onderwerp komt in de ogen van het panel te weinig expliciet aan de orde. Ook constateert het panel dat de deskundigheid van het docententeam nog niet op in de volle breedte aanwezig is om studenten op adequate wijze op methodisch onderzoek voor te bereiden. De opleiding is zich ervan bewust en is recent begonnen met het verbeteren van de onderzoeksleerlijn binnen haar programma. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 19/69

20 Het panel vindt dat de opleiding de komende jaren zich met kracht zal moeten blijven inzetten op het vergroten van de onderzoeksvaardigheden. Daarnaast heeft het panel een kritische opmerking over de internationale oriëntatie van de opleiding. Het panel is van mening dat deze meer geëxpliciteerd moet worden. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. Standaard 3 Inhoud van het programma De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te bereiken. Bevindingen Relatie tussen beoogde eindkwalificaties en de inhoud van het programma De eindkwalificaties van de opleiding zijn omschreven in competenties op drie niveaus, die in de loop der studiejaren steeds verder worden ontwikkeld. De opleiding maakt daarbij onderscheid in de competenties Foundation, Advanced en Bachelor. De opbouw van het programma is beschreven in het Studentenstatuut en de OER. In grote lijnen ziet de opleiding er als volgt uit: Een propedeuse (60 EC) De postpropedeuse bestaat uit 180 EC; opgebouwd in: o Een hoofdfase van 135 EC o Een afstudeerfase van 45 EC (zie ook standaard 16). In het Studentenstatuut staat de opbouw van het onderwijsprogramma beschreven (zie ook bijlage 2). In de propedeuse brengen de studenten de gehele onderwijsperiode op school door en krijgen vooral scholing in basiskennis over recht, bedrijfseconomie, algemene economie, bedrijfsadministratie en de eerste onderzoeksmodules. Daarin volgen studenten FSM in grote lijnen hetzelfde programma als de studenten bedrijfseconomie en accountancy, waardoor een eventuele overstap naar deze studierichtingen mogelijk is. In de propedeuse vindt ook een aantal praktijkgerichte opdrachten plaats, zoals het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in samenwerking met de Rabobank. Ook volgen de studenten in het eerste jaar een WFTmodule, zodat ze in de eerste helft van het tweede jaar al aan de slag kunnen bij een financiële instelling. Vanaf het tweede studiejaar studeren en werken de studenten afwisselend een semester. In deze jaren vindt verdere specialisatie plaats en ronden de studenten de WFT-modules af. In het derde jaar volgen de studenten het vak Diensten marketing management in samenwerking met Aegon. Gedurende het vierde jaar studeert de student twee dagen in de week en werkt hij drie dagen in de week. In het vierde jaar vindt het afstudeeronderzoek plaats. 20/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

21 Studenten geven in de gesprekken met het panel aan dat de propedeuse de basis legt voor de kennis, waarmee zij in het tweede jaar met werkplekleren aan de slag kunnen. Studenten geven aan de samenhang van het programma pas later te kunnen doorgronden. In het derde jaar krijgen studenten goed in het vizier wat het vak van FSM er nu echt inhoudt. Wel zijn de studenten van mening dat het onderwijsprogramma hen goed voorbereidt op hun werk op de werkplekken en hun toekomstige vak. Met name het duale karakter van de opleiding is voor de meeste studenten, die het panel gesproken heeft, een beslissende factor geweest om voor deze opleiding te kiezen. Het panel concludeert op basis van de documenten en de gesprekken dat de opleiding haar onderwijsprogramma adequaat heeft ingericht. Uitzondering daarop zijn de onderzoeksvaardigheden, die naar mening van het panel explicieter aan bod mogen komen in het onderwijsprogramma (zie ook standaard 2). Essentieel in deze duale leerroute is de beschikbaarheid en de kwaliteit van de werkplek. De opleiding stelt een aantal eisen aan de werkplek, om het studenten mogelijk te maken de benodigde competenties te verwerven. De eisen en wensen voor de werkplek staan in het Handboek Werkentraject vermeld. Studenten hebben een werkplek bij een financiële dienstverlener. Verder moeten de werkzaamheden de student in staat stellen om zijn leerdoelen te behalen en te toetsen. Ook de leerdoelen staan uitgewerkt naar competentiegebied en niveaus in het handboek vermeld. Daarnaast zijn de werkzaamheden die studenten afhankelijk van hun studiejaar moeten vervullen in voorbeelden uitgewerkt. De student moet tijdens zijn werk schriftelijk een portfolio bijhouden waarin een startdocument, een werkplan, een voortgangsverslag en een eindrapport zijn opgenomen. Studenten vertellen de werkplekken te ervaren als een verrijking en verdieping van de basiskennis die zij in de propedeuse en periodes op school verwerven. De kennis die zij verwerven is goed toepasbaar. Het panel heeft de handleiding en de portfolio s bestudeerd en geconcludeerd dat de eisen die de opleiding aan de werkplekken stelt, studenten de mogelijkheid bieden om hun competenties tot op bachelorniveau te ontwikkelen. Horizontale en verticale samenhang De horizontale samenhang krijgt vorm door P-taken, cursussen en trainingen per semester in onderlinge samenhang te programmeren. Kennisvakken en trainingen in vaardighedenleerlijn zijn ondersteunend aan de projecten zoals bijvoorbeeld het eerste jaarsproject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hetzelfde geldt voor de WFT modules die in het onderwijsprogramma worden aangeboden en daarmee de inzetbaarheid van studenten op de werkplekken verruimen. De verticale samenhang krijgt vorm door de toename van het beheersingsniveau van de eindkwalificaties. Op het eerste niveau (foundation) moeten studenten in staat zijn om een afgebakend onderwerp vanuit een aspect en/of één invalshoek te behandelen. Op het laatste niveau (bachelor) moeten studenten in staat zijn om meerdere onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Inhoudelijk gezien kent de opleiding doorlopende leerlijnen op het gebied van financiële planning, marketing, adviesvaardigheden en onderzoek, waarbij de complexiteit toeneemt. Zoals al eerder vermeld, geven studenten in de gesprekken met het panel aan tevreden te zijn over de opbouw van het programma. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 21/69

22 Dat blijkt ook uit de NSE enquête, waarbij de samenhang tussen de verschillende onderdelen met een 3,6 worden beoordeeld (boven de norm van 3,5). Ook het werkveld vindt dat de opleiding studenten aflevert, zowel op eindniveau als tijdens de werkplekfases, die voldoen aan hun eisen en verwachtingen. Het panel herkent in de opbouw van het programma de horizontale en verticale samenhang van de verschillende vakken die de opleiding biedt en vindt deze op adequate wijze vormgegeven. Overwegingen en conclusie Het panel heeft kennis genomen van de inhoud van onderwijsprogramma FSM. Daaruit concludeert het panel dat het onderwijsprogramma gedegen is ingericht met het oog op de te behalen eindkwalificaties. Dat geldt zowel voor het verwerven van kennis als het zich eigen maken van beroepsvaardigheden. De opbouw met afwisseling tussen binnenschools leren en werkplekleren is logisch vormgegeven en biedt studenten een goede basis om hetgeen zij in theorie leren, in de praktijk toe te passen en zich verder te bekwamen. De samenhang tussen beide leervormen is zowel voor studenten als werkveld herkenbaar ingevuld. De inplanning van de WFT modules in het binnenschoolsprogramma past goed bij de mogelijke inzet van studenten op de werkplekken. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed. Standaard 4 Vormgeving van het programma De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde eindkwalificaties te bereiken. Bevindingen In de Kritische Reflectie schrijft de opleiding FSM te werken volgens het didactische concept van competentiegericht onderwijs, op basis van het leerlijnen model van NHL Hogeschool. De opleiding heeft het studieprogramma opgebouwd uit leerlijnen met een eigen inhoudelijke gerichtheid. Er zijn vier leerlijnen te onderscheiden: De integrale leerlijn; De conceptuele leerlijn; De vaardigheden leerlijn; De studieloopbaanlijn. Binnen die leerlijnen werkt de opleiding competentiegericht. In de Competentiematrices Integrale leerlijn, Conceptuele leerlijn en Vaardigheden leerlijn staat omschreven welke competentie op welk niveau in welke studieperiode aan bod komt. In de afstudeerfase komen nagenoeg alle competenties op bachelorniveau aan bod (zie bijlage 2) In de integrale leerlijn verwerven studenten competenties door integratie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in kritische beroepssituaties. 22/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

23 Studenten werken aan zogenaamde P-taken (professionaliseringstaken); werkvormen zijn bijvoorbeeld het al eerder genoemde project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het eerste jaar en het maken van een Financieel Plan Ondernemer in het vierde jaar. Bij het werkplekleren en in de afstudeerfase is de integrale leerlijn terug te vinden. In de conceptuele leerlijn vergroten studenten hun kennis aan de hand van cursussen. De vaardigheden leerlijn bestaat uit trainingen. De studieloopbaanlijn krijgt vorm via de studiebegeleiding (zie standaard 12). Het didactisch concept en de werkvormen zijn afgestemd met de andere opleidingen binnen het instituut Economics. Het onderwijsprogramma ontwikkelt docentgestuurd werken tijdens de propedeuse naar meer gedeelde sturing in de hoofdfase en meer studentsturing in de afstudeerfase. De competenties nemen toe in complexiteit tot het niveau van de eindkwalificaties, georganiseerd volgens de vier leerlijnen (zie ook standaard 3). Iedere leerlijn kent zijn eigen werkvormen. Zo bestaat de integrale leerlijn voor een belangrijk deel uit werkplekleren en projecten. Projecten bestaan uit een of meer opdrachten die zijn gericht op problemen, vraagstukken en dilemma s uit de beroepspraktijk en die leiden tot een beroepsproduct. De opleiding probeert zoveel mogelijk samenhang te brengen tussen binnenschools leren via de projecten in deze leerlijn. Daarbij worden werkvormen als brainstormen, tutorbijeenkomsten, discussievormen enzovoorts ingezet. Die samenhang komt niet altijd tot stand, vanwege de eigen dynamiek van de werkplek. Studenten werken met een werkdossier, waarin de student werkervaringen opneemt als bewijs van verworven competenties. De conceptuele leerlijn biedt kennis (BoKS) in de vorm van feitenkennis, procedures, concepten en modellen aan om problemen te analyseren en te definiëren. Toepassing van deze kennis vindt plaats in de integrale leerlijn. In de vaardighedenleerlijn vinden trainingen plaats in groepen van maximaal 15 studenten. Het panel is van mening dat FSM op een gedegen wijze haar onderwijsprogramma heeft vormgegeven. De afwisseling tussen werkplekleren en binnenschools leren spreekt veel studenten aan en biedt hen de mogelijkheid om zich het vak van FSM er eigen te maken. De werkvormen zijn ook in de binnenschoolse periodes afwisselend. Daarbij denkt het panel bijvoorbeeld aan de projecten die de opleiding in samenwerking met de Rabobank en de Aegon heeft georganiseerd (zie ook standaard 3). Studenten geven in de gesprekken en de NSE tevreden te zijn over de gehanteerde werkvormen. Overwegingen en conclusie Het panel constateert dat de vormgeving van het onderwijsprogramma met de afwisseling van binnenschoolse activiteiten en werkplekleren studenten aanzet om zich de kennis en kunde van het FSM-vak eigen te maken. De complexiteit van de opdrachten groeit, docentsturing neemt af, passend bij het verwerven van het bachelor competentieniveau. De samenwerking met de bedrijven, de praktijkgerichtheid en de afwisseling in werkvormen maken deze opleiding voor veel studenten aantrekkelijk, zo blijkt onder meer uit de gesprekken en uit de evaluatieresultaten. NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB 23/69

24 Het leerlijnenmodel van NHL Hogeschool is adequaat toegepast. Daarmee voldoet de vormgeving van de opleiding aan wat van een bacheloropleiding verwacht mag worden. Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. Standaard 5 Instroom Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. Bevindingen In het Studentenstatuut staan de toelatingseisen voor instromende studenten vermeld. Zonder meer toegelaten worden aspirant studenten met een vwo, havo of mbo-4 diploma, mits zij over het juiste eindexamenprofiel beschikken. Toelaatbaar zijn havo en vwo-gediplomeerden met een EM profiel. Afgestudeerden met een NT of NG profiel moeten eindexamen hebben afgelegd in economie of management & organisatie. Gediplomeerden met een CM profiel moeten eveneens de vakken Economie of Management & organisatie in hun pakket hebben gekozen. Havo gediplomeerden met een CM profiel moeten daarnaast ook nog examen hebben gedaan in wiskunde A of B. Studenten van 21 jaar en ouder die niet beschikken over een van deze diploma s kunnen toegelaten worden op basis van de 21+ regeling, mits zij een toelatingsonderzoek doen in Nederlands, Engels en Economie. Ook studenten met een getuigschrift van en propedeutisch examen of een afsluitend examen aan een hbo-instelling of een daaraan gelijkwaardig (buitenlands) diploma kunnen instromen. Buitenlandse studenten moeten wel aantonen de Nederlandse taal te beheersen. De examencommissie kan op basis van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) eventuele studenten een vrijstelling verlenen voor een toets of toetseenheid. Studenten met een vwovooropleiding (afhankelijk van het profiel) of een mbo Administrateur niveau 4 opleiding krijgen een aantal standaardvrijstellingen. De vrijstellingen hangen samen met de profielen waarmee een student toelaatbaar is. Een voorbeeld daarvan is een vrijstelling voor de eerste jaarsmodule statistiek voor vwo-instromers en vrijstellingen voor bedrijfsadminstratievakken voor de hierboven genoemde mbo-instromer. Studenten met een deficiëntie in Engels of Nederlands kunnen terecht bij het Learning Centre van NHL Hogeschool. Studenten zijn aan het begin van het studiejaar getoetst op hun kennis van Nederlands en Engels. Studenten die niet over het vereiste instapniveau beschikken, zijn verplicht om een remediërend traject bij het Learning Centre te volgen. De opleiding organiseert diverse voorlichtingsactiviteiten voor aspirantstudenten in het middelbaar onderwijs. Er is ook een mogelijkheid om op proef te studeren. Daarnaast onderhoudt de opleiding contacten met de mbo-opleiding commercieel medewerkers banken verzekeringswezen van de Friese Poort. Studenten van deze opleiding participeren in het eerstejaarsproject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 24/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Commerciële Economie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

NHL Hogeschool. Commerciële Economie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NHL Hogeschool Commerciële Economie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NQA NHL Hogeschool: Commerciële Economie - UOB 2/81 NQA NHL Hogeschool: Commerciële

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/63 NQA - NHL Hogeschool: Bedrijfseconomie + Ad - UOB Inleiding

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3

hbo-bachelor Management in de Zorg (240 ECTS) 20 december 2013 8 juli 2013 22 en 23 oktober 201 3 n ede rl ands - v I aam se a ccre ditati eo rga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zotgvan de Avans Hogeschool datum 30

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie (240 ECTS) 6 november 2013 voltijd Nijmegen. n ederl a n ds - v I a a mse a ccr edìtati e o rga ní sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding voor Ergotherapie van de Hogeschool van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo rga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bouwmanagement en Vastgoed van de Avans Hogeschool datum 29 augustus 20'14

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor. Bachelor of Arts deeltijd, voltijd Leeuwarden

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor. Bachelor of Arts deeltijd, voltijd Leeuwarden nvao n e d e ria n d s - vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor Commerciële Economie van de NHL Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Financial Services Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/51 NQA Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Financial Services

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/63 NQA NHL Hogeschool: Accountancy - UOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd

Christelijke Hogeschool. Christelijke Hogeschool Windesheim. hbo-bachelor Commerciële Economie (240 ECTS) 30 december 2013 voltijd, deeltijd se a ccr e ditati eor ga n s at e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie van de Christelijke Hogeschool Windesheim datum 3'l juli

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2013 2/77 NQA Zuyd Hogeschool: Docent Beeldende Kunst en Vormgeving - UOB

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor se a ccr ed itati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 17 atil

Nadere informatie

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016

: 26 oktober 2015 : 21 januari 2016 : April 2016 nvao n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Dier- en Veehouderij en AD Melkveehouderij

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Accountancy. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Accountancy. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Accountancy Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/53 NQA - Hogeschool Rotterdam: Accountancy - BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor s e a ccr e ditati eo r qa ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Bioinformatica van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 maart 2015

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 5 december 201 3 voltijd, deeltijd, duaal Almere, Zwolle s e a ccr e d tat eor ga n is ati e Besluit datum 28 november 2014 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Master of Arts Therapies. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. Master of Arts Therapies. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool Master of Arts Therapies Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2014 2/67 NQA Zuyd Hogeschool: Master of Arts Therapies UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 9nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma voor het associate-degreeprogramma Officemanagement

Nadere informatie

Hogeschool NTI. Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NTI. Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NTI Sociaal Pedagogische Hulpverlening Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/65 NQA Hogeschool NTI: UOB 022CA2013.02 Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Autonome Beeldende Kunst. Beperkte opleidingsbeoordeling

Avans Hogeschool. Autonome Beeldende Kunst. Beperkte opleidingsbeoordeling Avans Hogeschool Autonome Beeldende Kunst Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/61 Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo bachelor-opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

NHL Hogeschool, Thorbecke Academie

NHL Hogeschool, Thorbecke Academie NHL Hogeschool, Thorbecke Academie Integrale Veiligheid Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2013 2/71 NQA NHL Hogeschool: Integrale Veiligheid - UOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht n ed erl a n ds - u I a a ms e accr e di tati eo rga ni s ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013

Avans Hogeschool. Accountancy Breda Voltijd en duaal. Beperkte opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 Avans Hogeschool Accountancy Breda Voltijd en duaal Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 NQA Avans Hogeschool, Breda: Accountancy - BOB 1/47 2/47 NQA Avans Hogeschool,

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832).

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832). nuao w nederlands- alaamse accreditatieorganisatie»es Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Educatief Medewerker

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Financial Services Management. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Financial Services Management. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Financial Services Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/57 NQA Hs Rotterdam: Financial Services Management - BOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie