Creatief parkeren in Nieuw-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatief parkeren in Nieuw-West"

Transcriptie

1 Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan Nota van Beantwoording Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

2 Inhoud 1 INLEIDING De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West Het inspraakproces Verwerking van de inspraakreacties De inspraakreacties Creëer extra capaciteit als oplossing voor parkeerproblemen Voer zo snel mogelijk een vorm van parkeerregulering in Maak het voorgestelde gebied groter De invoering van parkeerregulering is onduidelijk Liever een blauwe zone dan betaald parkeren Liever betaald parkeren dan een blauwe zone Geef bewoners met een garage een parkeervergunning Geef een bezoekerskaart uit Verbeter de parkeerautomaten in het stadsdeel Samenvatting en conclusie

3 1 INLEIDING 1.1 De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West De voormalige stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart hadden ieder hun eigen parkeerbeleid met verschillende vormen van parkeerregulering, tarieven en vergunningstelsels. Voor delen van Nieuw-West geldt bovendien dat het voorzien in de behoefte aan parkeerruimte steeds moeilijker wordt zonder de kwaliteit van de openbare ruimte te ondermijnen. Deze opgave wordt bemoeilijkt door de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West, waarbij vaak in hogere dichtheden wordt gebouwd dan in de oude situatie. In het bestuursakkoord Kansen bieden talenten benutten is aangegeven dat de parkeersituatie in Nieuw-West wordt herbezien met een blik naar Het formuleren van nieuw parkeerbeleid is overigens geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu, economie / werkgelegenheid, verkeer etc. te realiseren. Het parkeerbeleid heeft daardoor een integraal karakter en is een instrument dat niet op zich zelf staat. In woonwijken die direct grenzen aan gebieden met parkeerregulering (blauwe zone of betaald parkeren) wordt veel overlast ervaren. Uit onderzoek blijkt dat hier reden voor is. Bijna de helft van de in deze gebieden geparkeerde voertuigen is afkomstig uit andere stadsdelen of van buiten Amsterdam. Zonder deze voertuigen (of een groot deel ervan) zou voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn voor bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers van Nieuw-West. De kern van voorliggend parkeerbeleidsplan is dan ook het weren van buurtvreemde langparkeerders en niet het actief sturen van het autobezit en de automobiliteit van de eigen bewoners. Op deze manier blijft het mogelijk om één van de kwaliteiten van Nieuw- West te blijven benutten. 1.2 Het inspraakproces Om te komen tot een integraal parkeerbeleid is gezocht naar een proces dat recht doet aan de verschillende doelstellingen en belangen binnen het stadsdeel. Bij het opstellen van dit parkeerbeleidsplan is daarom gekozen voor een interactief proces. Eerst is begonnen met het in beeld brengen van de huidige parkeersituatie in Nieuw- West. Waar en wanneer doen zich knelpunten voor? Wie ondervindt hier overlast van? Waardoor worden de problemen veroorzaakt? Om een correct beeld van de parkeersituatie te krijgen is gebruik gemaakt van aanwezig onderzoeksmateriaal over de parkeerdruk, kennis binnen de organisatie over parkeerproblemen en schriftelijke opmerkingen van bewoners. Hiernaast is een vijftal inloopbijeenkomsten (parkeermarkten) georganiseerd waar belanghebbenden (bewoners en ondernemers) ervaringen op het gebied van parkeren konden aandragen. In mei 2011 is op een aantal specifieke locaties aanvullend onderzoek verricht om de parkeerdruk en het aandeel parkeerders van buiten het stadsdeel te achterhalen. 3

4 De resultaten van de probleeminventarisatie zijn tijdens een thema-avond in januari 2011 voorgelegd aan de stadsdeelraad. Tijdens twee vervolgsessies in maart 2011 zijn de parkeervisie en de globale doorkijk naar de oplossingsrichtingen bediscussieerd. Het geheel is vervolgens vertaald in voorliggend parkeerbeleidsplan dat het DB voor inspraak heeft vrijgegeven in juli Tijdens de inspraak - lopend van 5 september tot en met 14 oktober had iedereen de mogelijkheid om een schriftelijke reactie in te dienen. Dit is via meerdere publicaties in huis-aan-huis bladen en een aankondiging op de website van het stadsdeel bekendgemaakt. Het concept parkeerbeleidsplan lag ter inzage bij de receptie van de drie stadsdeelkantoren. Een digitale versie van het concept parkeerbeleidsplan kon worden gedownload via de website. Op 14, 19 en 21 september 2011 konden belanghebbenden hun mening geven over het concept-parkeerbeleidsplan tijdens een informatie- en inspraakbijeenkomst. 1.3 Verwerking van de inspraakreacties In deze nota van beantwoording wordt ingegaan op de meest voorkomende, schriftelijk ingediende inspraakreacties op het concept parkeerbeleidsplan. Deze inspraakreacties zijn in veel gevallen ingekort of samengevat. Deze Nota van Beantwoording bevat geen opsomming van (reeds bekende) klachten over parkeerproblemen in specieke straten. Dit staan immers uitgebreid beschreven in het parkeerbeleidsplan. Alle inspraakreacties liggen voor de stadsdeelraad ter inzage. De nota van beantwoording is zo opgebouwd dat de veelvoorkomende inspraakreacties zoveel mogelijk afzonderlijk te lezen zijn. Om onderscheid te maken tussen de inspraakreacties en de reactie van het Dagelijks Bestuur zijn deze twee tekstdelen in dit rapport verschillend vormgegeven. De reactie van het Dagelijks Bestuur is schuin gedrukt (cursief). Verwijzingen in de tekst refereren naar het Parkeerbeleidsplan. Inspraak: een door of namens het Dagelijks Bestuur georganiseerde gelegenheid waarbij het insprekers mogelijk wordt gemaakt hun zienswijzen bekend te maken en daarover met (vertegenwoordigers van) het bestuursorgaan van gedachten te wisselen - dit met als doel insprekers de mogelijkheid te geven het beleid of de wijze van uitvoering daarvan te beïnvloeden (bron: inspraakverordening). 4

5 2 De inspraakreacties 2.1 Creëer extra capaciteit als oplossing voor parkeerproblemen Argumentatie: bestaande problemen worden verholpen door de aanleg van extra parkeerplaatsen Het Dagelijks Bestuur gaat uit van maatwerk per gebied. Bij knelpunten wordt niet meteen uitgegaan van invoering van parkeerregulering of het bijbouwen van gebouwde parkeervoorzieningen. Eerst dienen andere (creatieve) mogelijkheden te worden bestudeerd om parkeerproblemen van verschillende doelgroepen op te lossen. Het beter benutten van bestaande capaciteit is een van de eerste stappen. Dit omvat onder andere het meenemen van parkeerproblemen bij groot onderhoud en herinrichtingprojecten. In samenspraak met de buurt wordt bekeken of en waar extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd (zie paragraaf 5.2). De aanleg van een groot aantal extra openbare parkeerplaatsen in overloopgebieden is volgens het Dagelijks Bestuur geen duurzame oplossing. Het heeft allereerst een negatieve invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte (o.a. minder groen, wandel- en speelruimte). Hiernaast blijkt uit diverse onderzoeken in overloopgebieden (rand gereguleerd gebied) dat ongeveer de helft van de hier geparkeerde voertuigen afkomstig is van buiten het stadsdeel. De aanleg van extra, gratis parkeerplaatsen zou hiermee betekenen dat het stadsdeel de P+R-functie voor bezoekers van Amsterdam en de rol als parkeerlocatie voor bewoners uit omliggende stadsdelen accepteert en faciliteert in de woonwijken. Dit staat haaks op de uitgangspunten van het parkeerbeleid. 5

6 2.2 Voer zo snel mogelijk een vorm van parkeerregulering in Argumentatie: aan de randen van het gereguleerd gebied heeft men te maken met overloop bewoners en hun bezoek kunnen hierdoor moeilijker parkeren en moeten uitwijken naar omliggende straten er wordt geparkeerd op plekken waar dat niet mag (hoeken, stoepen, groenstroken) er staan langere tijd busjes, grote voertuigen en wrakken geparkeerd de parkeerdruk brengt agressie en vandalisme met zich mee (sociaal onveilig) veegwagens kunnen door de parkeerdruk niet meer goed schoonmaken doordat de lijnen van de vakken niet meer zichtbaar zijn (bladeren en vuil) wordt de aanwezige capaciteit niet volledig benut de verkeersveiligheid komt in het geding door al het (zoek)verkeer kortom: wacht niet op vaststelling van het parkeerbeleid maar voer zo snel mogelijk een vorm van parkeerregulering in (blauwe zone of betaald parkeren). Tijdens de inventarisatie van de parkeerproblemen (zie hoofdstuk 3) zijn veel reacties binnengekomen uit de randgebieden. Om meer inzicht te krijgen in de parkeerdruk is in mei 2011 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Beide hebben geleid tot een voorstel om in een beperkt aantal locaties een vorm van parkeerregulering in te voeren. Het Dagelijks Bestuur is zich bewust van de door bewoners ervaren overlast en de behoefte aan maatregelen. Desondanks is gekozen om het parkeerbeleidsplan en het maatregelenpakket eerst ter inspraak en besluitvorming voor te leggen alvorens over te gaan tot het nemen van maatregelen. Dit om te voorkomen dat er maatregelen worden genomen die strijdig zijn met het uiteindelijk vastgestelde parkeerbeleidsplan. Het Dagelijks Bestuur streeft er na om zo spoedig mogelijk na vaststelling van het parkeerbeleidsplan een blauwe zone in te voeren in de voorgestelde gebieden. 6

7 2.3 Maak het voorgestelde gebied groter Argumentatie: het parkeerprobleem schuift mee met de randen van het gereguleerd gebied straten die momenten (nog) geen parkeerprobleem hebben krijgen te maken met (meer) parkeeroverlast. bewoners willen dit probleem voor zijn. Uitgangspunt van het parkeerbeleidsplan is dat parkeren gratis is bij aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Bij parkeerproblemen in woonwijken wordt ingezet op maatwerk hierbij geldt het principe van beïnvloeden, benutten, beprijzen, bouwen als basis voor het treffen van maatregelen. De enige oplossing voor problemen aan de randen van het gereguleerd gebied is om ook hier een vorm van parkeerregulering in te voeren, waarbij de in hoofdstuk 5 van het parkeerbeleidsplan beschreven voorwaarden gelden. Het Dagelijks Bestuur zet niet in op invoering van parkeerregulering in gebieden waar geen parkeerproblemen zijn, tenzij bewoners hier specifiek om vragen. Onder de bewoners van de ventweg Pieter Calandlaan, Piet Wiedijkstraat (het gedeelte van het Piet Wiedijkpark), Manna de Wijs-Moutonhof, David Kouwenaarstraat, Colnot en Poonshof, Boas en Judelshof, Frederik Thomasstraat, Bamberghof, Louis Raemakerstraat en de Hegeraatstraat is draagvlak voor invoering van parkeerregulering. Van de 200 adressen hebben 154 hun handtekening gezet. Slechts 3 bewoners waren tegen. Hiernaast zijn er meerdere individuele verzoeken binnengekomen van bewoners. Deze straten worden daarom meegenomen in het voorstel tot invoering van een vorm van parkeerregulering (zie afbeelding 5.1). Door uitbreiding van het gereguleerd met bovenstaande straten ontstaat een eiland ten noorden van de Pieter Calandlaan. De J.F. Ankerstraat, Schroderstraat en Charles Boissevainstraat worden daarom ook meegenomen in het voorstel tot invoering van een blauwe zone. Ook de parkeergelegenheid in J. de Koostraat wordt opgenomen in het gebied omdat deze straat dichtbij de OV-haltes ligt en anders een schiereiland vormt zonder parkeerregulering. Ook is er op dit moment al sprake van een hoge parkeerdruk. Het Dagelijks Bestuur is zich er van bewust dat de parkeerproblematiek zich hierna wederom zal verplaatsen naar de omliggende straten. Gezien het re-actieve karakter van het parkeerbeleidsplan wordt echter niet ingezet op een groter gebied. 1 1 Vanuit diverse andere straten zijn ook verzoeken binnengekomen om meegenomen te worden in het reguleringsgebied. Aangezien het hier individuele verzoeken betreft, zijn deze door het Dagelijks Bestuur niet in het parkeerbeleidsplan opgenomen in de lijst met straten waar het parkeren op korte termijn wordt gereguleerd. 7

8 Een verkeersbesluit voor invoering van een blauwe zone dient altijd ter inzage te worden gelegd. Belanghebbenden kunnen op basis van de Algemene Wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij het Dagelijks Bestuur. Door het bestuur van het winkelcentrum De Dukaat en de VVE De Dukaat is tijdens de inspraak aangegeven dat de openbare parkeerplaatsen bezet worden door langparkeerders. Tijdens de probleeminventarisatie is dit niet kenbaar gemaakt. Verzocht is om middels een camera-systeem met kentekenregistratie gekoppeld aan een automatisch bekeuringssysteem buurtvreemde langparkeerders te weren. Deze oplossing is juridisch niet uitvoerbaar. De enige mogelijkheid is om de bestaande blauwe zone uit te breiden. Een van de eerste actiepunten van het nieuwe parkeerbeleid is het opstellen van beleidsregels voor de uitgifte van ontheffingen voor blauwe zones. Onderdeel hiervan is het wel of niet willen uitgeven van ontheffingen in winkelgebieden. De uitgifte van ontheffingen aan bewoners en / of ondernemers betekent immers dat deze (langduring) voor de winkels kunnen parkeren, waardoor het effect van de maatregel op de bereikbaarheid grotendeels verloren gaat. Het Dagelijks Bestuur gaat de mogelijkheden rondom De Dukaat nader onderzoeken na vaststelling van het parkeerbeleidsplan. 2.4 De invoering van parkeerregulering is onduidelijk Argumentatie: Eén inspreker heeft het volgende aangevende betreffende de invoering van parkeerregulering: klachten en een parkeeronderzoek zouden geen aanleiding voor invoering van parkeerregulering moeten zijn een meerderheid binnen het betreffende gebied moet actief verklaren voorstander voor maatregelen te zijn bewoners moeten instemmen met het omzetten van een blauwe zone naar betaald parkeren het DB zou maximaal 1x per jaar een voorstel tot invoering van een parkeerregime aan de bewoners en de stadsdeelraad mogen voorleggen. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de keuze voor de invoering van parkeerregulering een politieke keuze is. De uitgangspunten voor dit politieke keuzeproces worden gevonden in het Parkeerbeleidsplan. Het primaire doel van het plan is om buurtvreemde langparkeerders te weren. De precieze gebiedsgrenzen worden daarbij bepaald op grond van klachten, onderzoek en het benoemen van logische gebiedsgrenzen. Dit gebeurt zowel voor betaald parkeren als blauwe zones door middel van een besluit. Op dit besluit kan vervolgens worden ingesproken. Op grond daarvan vindt een definitieve vaststelling van het gebied plaats. 8

9 Conform de Referendumverordening Amsterdam Nieuw-West 2011 kan over iedere beslissing van de stadsdeelraad een referendum worden gehouden, met uitzondering van beslissingen met betrekking tot het vaststellen van stadsdeeltarieven en belastingen. Dit betekent dat over de invoering van betaald parkeren, de gebiedsgrenzen en de hoogte van de tarieven geen referendum kan worden gehouden. Bij de bepaling welke vorm van regulering in een gebied wordt ingevoerd, gaat de voorkeur van het Dagelijks Bestuur uit naar blauwe zones mits financieel haalbaar. Als uitgangspunt geldt dat het totale product parkeren kostendekkend dient te zijn (paragraaf 4.3). De (financiële) belangenafweging is onderdeel van de bevoegdheden van de stadsdeelraad. De mate waarin maatregelen worden genomen hangt tenslotte af van de behoefte van bewoners en ondernemers. Het Dagelijks Bestuur wenst hierbij niet op voorhand een minimum of maximum aantal actiemomenten vast te leggen. Ook voor deze besluiten geldt dat het uitgangspunt is om buurtvreemde langparkeerders te weren. 2.5 Liever een blauwe zone dan betaald parkeren Argumentatie: blauwe zones werken prima (weren buurtvreemde langparkeerders) een ontheffing voor de blauwe zone is goedkoper dan een parkeervergunning bezoekers hoeven niet te betalen Bij de invoering van parkeerregulering geeft het Dagelijks Bestuur in eerste instantie de voorkeur aan blauwe zones. Dit omdat ze snel zijn in te voeren (verkeersbesluit), meer mogelijkheden tot maatwerk bieden en ze door bewoners als vriendelijker worden ervaren omdat bezoek niet hoeft te betalen. Dit laatste is ook meteen het grootste nadeel: blauwe zones zijn niet kostendekkend. Voor de ontheffingen moeten leges worden betaald, de handhavingskosten worden hiermee niet gedekt. De maatregel wordt grotendeels bekostigd door het stadsdeel. Jaarlijks zal bij het aanleveren van het zwaarwegend advies voor de Verordening Parkeerbelastingen worden bekeken of de blauwe zones blijven gehandhaafd, of dat deze vanwege financiële redenen (deels) moeten worden omgezet in betaald parkeren. Als invoering van parkeerregulering in nieuwe gebieden aan de orde is, zal deze invoering ook worden meegenomen bij de financiële afweging en worden meegenomen in het jaarlijks zwaarwegend advies. De financiële afweging zal ook in deze uitbreidingsgebieden een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een blauwe zones of betaald parkeren. 9

10 2.6 Liever betaald parkeren dan een blauwe zone Argumentatie betaald parkeren is effectiever (lagere parkeerdruk) Beide instrumenten zijn geschikt om massaal parkeren door buurtvreemde langparkeerders te voorkomen. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Een van de belangrijkste voordelen van betaald parkeren is dat bezoekers tegen betaling onbeperkt kunnen parkeren. Bij een blauwe zone is men gebonden aan de maximale parkeerduur. Zie verder de reactie op bovenstaand punt (2.5). 2.7 Geef bewoners met een garage een parkeervergunning Argumentatie: garageplekken worden vaak als berging gebruikt op straat is voldoende vrije parkeergelegenheid de regelgeving werkt bezit van een tweede auto in de hand Reactie De centraal stedelijk vastgestelde Parkeerverordening 2009 bevat de regelgeving voor de uitgifte van parkeervergunningen in Amsterdam. De Parkeerverordening (artikel 9) stelt dat bij de uitgifte van bewonersvergunningen, gelet op de schaarste aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte, het beschikken of kunnen beschikken over een stallingsplaats of een belanghebbendenparkeerplaats een rol speelt. Alhoewel binnen het gereguleerd gebied in Nieuw-West geen schaarste aan parkeerplaatsen is, is deze regel toch bindend. Het stadsdeel kan en wil hier (mede met het oog op de realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen in stedelijke vernieuwingsgebieden én de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte) niet van afwijken. Het gebruik van parkeergelegengheid op eigen terrein sluit ook aan op de in hoofdstuk 5 beschreven benuttingsmaatregelen. Het kan zijn dat binnen een vergunninggebied twee bewonersvergunningen per zelfstandige woning worden verleend. In dat geval wordt aan een bewoner die beschikt over slechts één stallingsplaats een parkeervergunning verstrekt voor een eventuele tweede auto. Als deze bewoner beschikt of kan beschikken over meer dan één stallingsplaats, dan komt deze echter niet voor een vergunning in aanmerking. Wat onder een stallingsplaats en belanghebbendenparkeerplaats wordt verstaan is geregeld in artikel 1 van de Parkeerverordening. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt gekeken of een bewoner/ondernemer beschikt of kan beschikken over eigen parkeergelegenheid. Wanneer de aanvrager een parkeerplaats 10

11 kan kopen of huren maar dit niet doet, of wanneer een parkeerplaats voor andere doeleinden wordt gebruikt, kan de aanvrager volgens de regels beschikken over een stallingsplaats en wordt deze bij de vergunninguitgifte in mindering gebracht. 2.8 Geef een bezoekerskaart uit Argumentatie het parkeerbeleid richt zich op het weren van buurtvreemde langparkeerders, niet op het weren van sociaal bezoek bij betaald parkeren moet bezoek betalen, bij een blauwe zone mag men niet langer dan de maximale parkeerduur parkeren De mogelijkheid om van een bezoekersregeling binnen het betaald parkeergebied vereist aanpassing van de stedelijke regelgeving. Op dit moment bestaat deze mogelijkheid nog niet er wordt door de centrale stad wel aan gewerkt. Na vaststelling van het parkeerbeleidsplan worden nadere regels opgesteld voor de uitgifte van ontheffingen voor blauwe zones. De uitgifte van een bezoekerskaart aan bewoners maakt hier onderdeel van uit. 2.9 Verbeter de parkeerautomaten in het stadsdeel Argumentatie: de draaiknop- en touchscreen automaten blijken voor veel mensen lastig te bedienen het kopen van een kaartje vergt veel tijd er kan niet met alle betalingsmiddelen wordt betaald (munt, chip of pin) In het parkeerbeleidsplan wordt niet specifiek ingegaan op de functionaliteitseisen van de in het stadsdeel aanwezige parkeerautomaten. Het Dagelijks Bestuur is al langer bekend met de klachten over de diverse type parkeerautomaten. Vooral over de draaiknop-automaten zijn veel klachten binnengekomen. Samen met de andere stadsdelen en de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer wordt gezocht naar een ander type automaat. Begin 2012 wordt besloten welk type wordt gekozen, waarna gefasseerde vervanging van de draaiknop-automaten zal plaatsvinden. Bij de draaiknop-automaten en de touchscreen-automaten moet het kenteken van het voertuig worden ingevoerd. Dit is een extra handeling en vergt iets meer tijd. Daar staat tegenover dat bij correcte invoer van het kenteken de parkeerder geen kaartje meer achter het raam hoeft te leggen. Het grote voordeel is dat door invoering van het kenteken efficiënter kan worden gehandhaafd - dus tegen lagere kosten. 11

12 Parkeerautomaten waar met muntgeld kan worden betaald, worden regelmatig opengebroken. Dit leidt tot reparatiekosten en gederfde inkomsten. Aangezien de muntautomaten elders in de stad snel gaan verdwijnen (en deels al zijn verdwenen), neemt de kans op kraak van muntautomaten in Nieuw-West toe. Dit wil het Dagelijks Bestuur voorkomen door ook de muntoptie te laten verdwijnen. Hierbij merken wij op dat het bij de nieuwe parkeerautomaten mogelijk is te betalen met alle andere gangbare betaalmiddelen: Chip, PIN, en creditcard. Ook kunnen parkeerders kiezen voor betaling met Parkeer&Bel (via de mobiele telefoon). 12

13

14 3 Samenvatting en conclusie Tijdens de inspraakperiode zijn 111 reacties binnengekomen, waaronder: 1 brief met 154 handtekening van bewoners uit de omgeving Pieter Calandlaan / Piet Wiedijkstraat met het verzoek om hun straat ook mee te nemen in het voorstel voor invoering van parkeerregulering (zie inspraakreactie 2.3), 1 brief met 192 handtekening van bewoners uit de Burgemeester Hogguerstraat waarin gepleit voor het op korte termijn invoeren van betaald parkeren of een blauwe zone (zie inspraakreacties 2.2 en 2.6). Een aantal personen hebben meerdere inspraakreacties gegeven. Een enkeling heeft meerdere individuele reacties gegeven. In andere situaties betreft het personen die een individuele reactie hebben gegeven en ook hebben deelgenomen aan een handtekeningenactie. Er is geen fundamentele kritiek binnengekomen gericht op de inventarisatie van parkeerproblemen (zie hoofdstuk 3), de visie op parkeren, de uitgangspunten of de doelstellingen van het parkeerbeleid (zie hoofdstuk 4). Wij concluderen hieruit dat de kern van het parkeerbeleid kan rekenen op draagvlak onder bewoners en ondernemers. Het grootste deel van de reacties is binnengekomen vanuit de overloopgebieden aan de rand van het gereguleerd gebied. De insprekers gaven aan zo snel mogelijk een oplossing te willen voor de ervaren overlast (=parkeerregulering) en / of willen toegevoegd worden aan de straten die in aanmerking voor invoering van een vorm van parkeerregulering. Er is geen uitgesproken voorkeur voor een blauwe zone of betaald parkeren het belangrijkste voor de betreffende bewoners is dat de ervaren overlast zo snel mogelijk wordt verholpen. Deze inspraakreacties hebben er toe geleid dat het Dagelijks Bestuur besloten heeft de volgende wijziging in het voorstel door te voeren: - de Pieter Calandlaan (tussen Piet Wiedijkstraat en Louis Davidstraat), Piet Wiedijkstraat (tussen Pieter Calandlaan en Funke Kupperstraat), Manna de Wijs- Moutonhof, Colnot en Poonshof, Boas en Judelshof, Bamberghof, David Kouwenaarstraat, Frederik Thomasstraat, Hegeraatstraat (alle 3 tussen Pieter Calandlaan en Louis Raemaekersstraat), Louis Raemakerstraat, J.F. Ankerstraat, Schroderstraat en Charles Boissevainstraat en de J. de Koostraat toe te voegen aan het gebied waar na vaststelling van het parkeerbeleidsplan een voorstel tot invoering van een vorm van parkeerregulering voor wordt uitgewerkt Het Dagelijks Bestuur legt het op bovenstaand punt gewijzigd parkeerbeleidsplan ter besluitvorming voor aan de stadsdeelraad. 14

Creatief parkeren in Nieuw-West

Creatief parkeren in Nieuw-West Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan 2012-2020 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Voorwoord Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding voor dit parkeerbeleidsplan. Het formuleren van nieuw parkeerbeleid

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen.

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. beleidsregel Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen Het College van Waalwijk, Overwegende dat: het noodzakelijk

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Datum: 24 januari 2006 1. Inleiding In de maanden oktober en november

Nadere informatie

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Portefeuillehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 11 oktober 2016 inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, Overwegende dat er behoefte bestaat aan een uniform beleid m.b.t. het uitgeven van parkeervergunningen; gelet op art. 4:81 Algemene wet

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM

WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2012.629 RIS 252244 WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - artikel 2 van

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2

EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 EVALUATIE BETAALD PARKEREN SLOTERVAART-2 - eindrapport - Auteurs: Dr. Piet Renooy Drs. Jacob van der Wel Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35

Nadere informatie

Meningspeiling parkeerbeleid Noord

Meningspeiling parkeerbeleid Noord Meningspeiling parkeerbeleid Noord Projectnummer: 12276 In opdracht van: Stadsdeel Noord S.Poppelaars MSc Dr. W. Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Verkeersbesluit blauwe zone Mgr. Willigersstraat, Vroendalsweg, Pius XII straat en Holegracht te Gronsveld

Verkeersbesluit blauwe zone Mgr. Willigersstraat, Vroendalsweg, Pius XII straat en Holegracht te Gronsveld Verkeersbesluit blauwe zone Mgr. Willigersstraat, Vroendalsweg, Pius XII straat en Holegracht te Gronsveld Inleiding In de Mgr. Willigersstraat en een deel van de Vroendalsweg is een parkeersituatie ontstaan

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014 STAATSCOURANT 29 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30855 oktober 2014 Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel No. B02 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Diemen staat niet stil! Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020

Diemen staat niet stil! Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020 Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020 Parkeerbeleidsplan Diemen 2010-2020 in opdracht van Gemeente Diemen 10 januari 2011 rapportnummer: 3701-R-E2 auteur(s): Hans Zuiver, Martijn Ernest Tanthofdreef 15

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017?

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017? FAQ invoering betaald parkeren Randwijck Wat wordt verteld op de informatieavond? Tijdens de informatieavond wordt allereerst kort stilgestaan bij het te reguleren gebied, de reguleringstijden, waar parkeerautomaten

Nadere informatie

Parkeerkader Den Haag RIS166259a_2-SEPT Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding

Parkeerkader Den Haag RIS166259a_2-SEPT Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding CONCEPT RIS166259a_2-SEPT-2009 Risnummer: 166194 Den Haag, 25 augustus 2009 1. Inleiding Het vigerende parkeerbeleid is vastgelegd in de Kadernota Parkeerbeleid (1991). Dit parkeerbeleid is verouderd en

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen T 14 0161 I www.gilzerijen.nl Nota van inspraak

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 Raadsstuk Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 1. Inleiding De betrokkenheid van de stad bij het onderwerp parkeren is groot. De auto speelt een belangrijke rol in mobiliteit

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins RIS132477_25-OKT-2005 Gemeente Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. gemeente Waddinxveen

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. gemeente Waddinxveen Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Waddinxveen 2014 1 Inleiding Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: algemene gehandicaptenparkeerplaatsen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Den Haag, 11 december 2009 RIS168473_16-DEC-2009

Den Haag, 11 december 2009 RIS168473_16-DEC-2009 Den Haag, 11 december 2009 RIS168473_16-DEC-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding Het vigerende parkeerbeleid is vastgelegd in de Kadernota Parkeerbeleid (1991). Dit parkeerbeleid is verouderd en biedt

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Bestemmingsplan La Hollande fase 2

Bestemmingsplan La Hollande fase 2 Bestemmingsplan La Hollande fase 2 Nota zienswijzen Gemeente Oisterwijk Colofon Titel: Nota zienswijzen bestemmingsplan La Hollande fase 2 Auteurs(s): Frank van der Putten & Roel Mennen Projectnaam: Bestemmingsplan

Nadere informatie

TERUGKOPPELING MAATREGELEN HISTORISCHE KERN EIJSDEN

TERUGKOPPELING MAATREGELEN HISTORISCHE KERN EIJSDEN TERUGKOPPELING MAATREGELEN HISTORISCHE KERN EIJSDEN Historische Kern Eijsden: balans toeristische trekpleister/woongenot en leefbaarheid 11 juni 2014 Historische kern Agenda 1. Welkom door wethouder Gerry

Nadere informatie

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam.

Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam. Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Subsidieregeling Langparkeren Amsterdam Het college van Burgemeester & Wethouders van Amsterdam. Besluit vast te stellen de Subsidieregeling langparkeren Amsterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit.

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 5 Onderwerp: Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan de Geul 2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel In

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Parkeermaatregelen schilwijken M. Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN 050 367 8219 0 6086029 11-01-2017 Geachte heer, mevrouw, In onze brief van 2-11-2016 (5801766) hebben

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven januari 2015 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland d.d. 19 juni 2014 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Noordwijk Binnen Hof van Holland,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de verzoeken van bewoners voor het invoeren van vergunningparkeren en de afhandeling daarvan.

In deze brief informeren wij u over de verzoeken van bewoners voor het invoeren van vergunningparkeren en de afhandeling daarvan. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4472403 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 augustus 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 8. Mobiliteit TITEL Resultaat

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken.

Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken. Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken. Inhoud A. Kennisgeving Inspraakprocedure (datum 17 december 2014

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Startnotitie Parkeernota 2012

Startnotitie Parkeernota 2012 26-10-2011-1 - pagina 1 van 7 1. Aanleiding In 2004 is de huidige Parkeervisie vastgesteld. Deze Parkeervisie is de afgelopen jaren een goede leidraad geweest voor het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase)

Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase) Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase) 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Definitie Modernisering Parkeren 4. Doel van het Programma 5. Door het Programma op te leveren resultaten 6. Planning

Nadere informatie

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Enquête en beleid Waarom wordt er nu alweer een enquête in Randwijck uitgezet? De gemeenteraad heeft op 3 februari 2016 de motie Onderzoek naar uitbreiding

Nadere informatie

Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan St. Janstraat 2 en 2a te Alphen

Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan St. Janstraat 2 en 2a te Alphen Gemeente Alphen-Chaam Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan St. Janstraat 2 en 2a te Alphen November 2016 1 Inhoud 1. Leeswijzer 2. Gevolgde procedure 3. Lijst van insprekers 4.

Nadere informatie

2. Doelstelling: Het oplossen op korte en langere termijn van de parkeerproblemen.

2. Doelstelling: Het oplossen op korte en langere termijn van de parkeerproblemen. Bovenveen Wijkbeschrijving: De wijk Bovenveen grenst aan de Voorburgse wijken Essesteijn, Voorburg Midden-Oud, Voorburg Noord en aan de Haagse wijk Bezuidenhout. Met name in de laatste drie genoemde wijken

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK Buurthuis Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk Tel. 0616195219 E-mail: info@sbor.nl Web : www.sbor.nl STICHTING BUURTSCHAP OUD RIJSWIJK Postbus 1789 2280 DT RIJSWIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven; gelezen de nota parkeernormen gemeente Eindhoven, maart 2012; overwegende dat het

Nadere informatie

Voorburg Noord. Voorburg Noord

Voorburg Noord. Voorburg Noord Voorburg Noord Wijkbeschrijving: Voorburg Noord, ook wel de grote driehoek genoemd, wordt aan één zijde begrensd door de Utrechtse Baan. Aan de bovenkant van de wijk, aan de andere zijde van het spoor,

Nadere informatie

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Blauwe Zone Houten-centrum Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Gemeente Houten Datum: april 2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Waarom Blauwe Zone... 3 2 WERKING

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie