Reglement FUNDIX REKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement FUNDIX REKENING"

Transcriptie

1 Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: (gratis) Postadres: Fundix Postbus AW Amsterdam Registernummers: KVK nummer BTW Nummer NL B01 Storten ING Bank Stichting Derdengelden Fundix IBAN NL06INGB Reglement FUNDIX / 9

2 1 DEFINITIES In dit Reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenissen welke zowel in enkelvoud als in meervoud dienen te worden geïnterpreteerd. 1. Aandeel : Een aandeel, deelneming of participatie in het vermogen van een Beleggingsfonds en/of een aandeel in het vermogen van een andere uitgevende instelling. Deze worden in vier decimalen of in gehele eenheden geadministreerd. 2. Actuele Portefeuille : De samenstelling en beleggingseigenschappen van het Cliëntvermogen op een bepaald moment. 3. Appendix : Een door Fundix via de Website gepubliceerde beschrijving van de voorwaarden die automatisch gelden bij afname van een Module. De bepalingen van een Appendix gelden in aanvulling op, en prevaleren boven bepalingen in dit Reglement. 4. Beleggingsfonds : Een door Fundix aangewezen beleggingsinstelling, -maatschappij of instrument waarin de Cliënt via zijn Fundix Rekening kan beleggen. 5. Beleggingsmethode : De door Fundix gehanteerde werkwijze om de gewenste samenstelling van het Cliëntvermogen te bepalen, inclusief die om kwaliteitscontroles en aanbevelingen te doen. 6. Beurs : Een gereguleerde beurs waar Aandelentransacties tot stand worden gebracht. 7. Cliënt : De persoon, personen of rechtspersoon op wiens naam en voor wiens rekening Fundix een Fundix Rekening administreert. 8. Cliëntovereenkomst : De tussen Cliënt en Fundix gesloten dienstverleningsovereenkomst waarmee o.a. een Fundix Rekening kan worden geopend met eventueel latere aanvullingen en bijlagen. 9. Cliëntprofiel : Het laatst bij Fundix bekende profiel van de Cliënt. 10. Cliëntvermogen : De binnen de Fundix Rekening, per Module, voor een Cliënt geadministreerde Aandelen en Liquide Middelen, gewaardeerd tegen de laatst bekende koersen. 11. Comfortzone : Het gebied waar de verhouding rendement en risico in relatie tot het Moduleprofiel zo goed is dat aanpassing van het Cliëntvermogen niet noodzakelijk wordt geacht. 12. Dagsluiting : Het tijdstip op een Werkdag vóór welke een Opdracht door Fundix dient te zijn ontvangen om nog gedurende dezelfde Werkdag in de Dagverwerking te kunnen worden meegenomen. 13. Dagverwerking : Het verwerkingsproces dat na de Dagsluiting aanvangt en waarin Opdrachten chronologisch worden verwerkt. 14. Doelprofiel : De reden waarvoor vermogen wordt opgebouwd. 15. Externe Portefeuille : De vermogensbestanddelen of beleggingen welke de Client bij andere financiële dienstverleners aanhoudt. 16. Fundix : Fundix N.V. is de aanbieder en uitvoerder van de beleggersgiro- en vermogensbeheerdiensten. Fundix beschikt over de benodigde vergunningen en staat onder toezicht van de AFM en DNB. Fundix is gevestigd aan de Vondelstraat 47 II, 1054 GJ Amsterdam. 17. Fundix Analist : De door Fundix aangeboden applicatie waarmee profielen worden gemaakt en waarmee portefeuilleaanbevelingen en kwaliteitscontroles kunnen worden gegenereerd conform een Beleggingsmethodiek rekening houdend met een Moduleprofiel. 18. Fundix Rekening : De op basis van dit Reglement en de Cliëntovereenkomst voor risico en rekening van de Cliënt bijgehouden administratie van Cliëntvermogen(s). Deze kan uit een of meerdere Modules bestaan, tekens met daaraan gekoppeld een Servicevorm. Binnen de administratie worden de Modules van elkaar onderscheiden door een letterextentie (per Module) na een gelijkluidende cijferreeks (per Fundix Rekening). 19. Fundix Zoeker : De door Fundix aangeboden applicatie waarmee informatie over Aandelen kan worden opgevraagd en selecties en rangschikkingen kunnen worden gemaakt. 20. Hulpmiddelen : De door Fundix ter beschikking gestelde applicaties en informatie, waaronder de Fundix Zoeker en Fundix Analist. 21. Liquide Middelen : De vermogensbestanddelen die, per Module, binnen een Fundix Rekening worden aangehouden als gevolg van stortingen of verkoopopbrengsten, en die kunnen worden toegevoegd aan het spaarsaldo, of waarmee Aandelen kunnen worden gekocht, of waarmee opnames kunnen worden gedaan. 22. Module : De combinatie van Universum, Beleggingsmethodiek, tariefstructuur en overige voorwaarden die Fundix aanbiedt en welke de Cliënt kan kiezen om een doel te realiseren. 23. Modulenummer : Het binnen de Fundix Rekening afgegeven zescijferig Rekeningnummer inclusief letterextensie. De eerste Modulenummer eindigt altijd op Ä, de volgende op B, et cetera. 24. Moduleprofiel : De combinatie van Cliëntprofiel en Doelprofiel. 25. Opdracht : Een opgave, order of verzoek van de Cliënt aan Fundix om voor diens rekening en risico (rechts)handelingen te (doen) verrichten. Opdrachten kunnen bestaan uit meerdere chronologisch te verrichten Opdrachten. De een moet geheel zijn afgerond voordat de volgende kan worden aangevangen. De totale uitvoering van de Opdracht kan meerdere dagen duren. 26. Prospect : Een potentiële Cliënt die interesse in het openen van een Fundix Rekening heeft getoond. 27. Reglement : De door Fundix op enig moment gehanteerde beschrijving van onder meer de rechten en plichten van de Cliënt en Fundix en waarin de wijze van uitvoering, de klachtenafwikkeling en de vergoedingstructuur nader is verwoord. Tot het Reglement behoren ook Appendices. 28. Rekeningnummer : Het zescijferig nummer van een Fundix Rekening (zonder letterextentie). 29. Servicevorm : Een door Fundix aangeboden vorm van dienstverlening: Zelfbeleggen of Latenbeleggen. 30. Sessierapport : Een weergave (in pdf) van de gevolgde stappen en keuzes die gedaan zijn in de Fundix Analist. De Sessierapporten worden op de Website opgeslagen. 31. Stichting : De Stichting Derdengelden Fundix, deze is opgericht om het Cliëntvermogen gescheiden te houden van dat van Fundix en is opgericht om de belangen van de Cliënten te beschermen. De Stichting is gevestigd aan de Vondelstraat 74 II, 1054 GJ Amsterdam. 32. Telefonische Servicelijn : De door Fundix aan de Cliënt ter beschikking gestelde telefonische dienst. 33. Transferagent : De aangewezen instelling die belast is met de uitvoering van registerinschrijvingen en/of de uitvoerder van beurstransacties, inclusief brokerage- en commissionaire diensten en/of settlement- en bewaarhandelingen. 34. Universum : Het fondsenuniversum is de totale verzameling van vermogensobjecten, Aandelen en Liquide Middelen die binnen de Fundix Rekening wordt aangeboden. Per Module en per portefeuille worden kleinere universa gevormd, eventueel inclusief externe portefeuilles om de samenstelling van het Cliëntvermogen te bepalen. 35. Vaste Tegenrekening : De geregistreerde vaste bankrekening(en) van de Cliënt bij een in Nederland gevestigde kredietinstelling. Een Cliënt kan meerdere tegenrekeningen hebben, maar de eerste dient als voornaamste. Opvolgende Tegenrekeningen dienen schriftelijk door de Cliënt bij Fundix aangemeld te worden ter acceptatie. 36. Verificatiecodes : Een juiste combinatie van het Rekeningnummer met het Wachtwoord, eventueel aangevuld met andere wijzen van identificatie, welke gezamenlijk een rechtsgeldig gegeven handtekening vervangen. Of alleen een rechtsgeldig gegeven handtekening van de Cliënt. 37. Wachtwoord : Een strikt persoonlijke code, in eerste instantie uitgegeven door Fundix, en daarna gewijzigd door de Cliënt, welke samen met het Rekeningnummer (en mogelijk andere identificatiegegevens) toegang geeft tot het beveiligde gedeelte van de Website. 38. Website : De internetsite van Fundix, met een algemeen en een beveiligd deel. Het beveiligde deel is alleen toegankelijk met rekeningnummer en Wachtwoord. 39. Werkdag : Een gebruikelijke werkdag in Nederland welke tevens een werkdag is op de beurs waarop het betreffende Aandeel wordt verhandeld. 2 REKENING OPENEN 2.1 Rekening aanvragen Op de Website wordt een (digitale) vragenlijst aangeboden welke een Prospect invult om een Fundix Rekening te kunnen aanvragen. De gegevens worden opgenomen in de systemen van Fundix en na analyse direct teruggekoppeld op het scherm. Aan het einde van het inventarisatieproces worden een aantal (pdf)documenten, waaronder een Cliëntovereenkomst aangemaakt en aan de Prospect per verstuurd. Een Prospect wordt geacht de documenten uit te printen, te lezen, te begrijpen, en zonder voorbehoud te accepteren alvorens over te gaan tot het tekenen van de Cliëntovereenkomst. Reglement FUNDIX / 9

3 2.2. Aanvaarding en machtiging door aanvraag Door het aanvragen van een Fundix Rekening verklaart de Cliënt zonder enig voorbehoud volledig akkoord te zijn met de bepalingen van dit Reglement zoals die op ieder moment gelden, de voorwaarden van Fundix dienstverlening en de Beleggingsmethodieken te begrijpen en te aanvaarden, bekend te zijn met de beginselen van het beleggen, in het bijzonder te begrijpen welke beleggingsrisico s er gelopen worden, bekend te zijn dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, dat Beleggingsmethodieken mede daardoor geen garanties bieden op een vaste of geprognosticeerde uitkomst, dat toekomstig rendement zowel hoger, als lager als ook negatief kan zijn en dat als belegd wordt met geleend geld de Cliënt een schuld kan overhouden, en dat de gevolgen geheel en alleen voor rekening en risico van de Cliënt zijn, en te bevestigen dat Cliënt de daarmee samenhangende mogelijke verliezen wil en kan dragen, en dat de Cliënt deze gevolgen zonder enig voorbehoud aanvaard. 2.3 Toegelaten identificatie De Prospect dient de Cliëntovereenkomst per pagina te paraferen en te ondertekenen, en samen met een geldig kopie identiteitsbewijs en een kopie bankafschrift te retourneren aan het op het voorblad genoemde postadres. Voor rechtspersonen dient bovendien een uittreksel van de Kamer van Koophandel te worden toegevoegd (alsmede de statuten indien Fundix daarom vraagt). Van de wettelijke vertegenwoordiger dienen dezelfde gegevens te worden meegestuurd als van de Prospect. Als identificatiemiddel wordt toegestaan: een goed leesbare kopie van een origineel paspoort of rijbewijs. Daarop moet in ieder geval de foto van het gelaat goed zichtbaar zijn, en moeten de persoonsnamen, de afgiftegegevens, de documentnummers, alsmede het Burger Service Nummer goed leesbaar zijn. Op het kopie bankafschrift dient minimaal de tenaamstelling en het rekeningnummer goed leesbaar te zijn. Daarbij dient de tenaamstelling, de adresgegevens en het rekeningnummer identiek te zijn aan die van de Vaste Tegenrekening. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. 2.4 Rekening activeren Fundix controleert de gegevens en registreert deze in haar systemen. De in de Cliëntovereenkomst aangegeven keuzes, alsmede latere wijzigingen daarop worden vastgelegd in haar administratie. De dienstverlening vindt telkens plaats op basis van hetgeen als laatste in de administratie is vastgelegd. De eerste storting ten gunste van de Fundix rekening dient van de Vaste Tegenrekening te worden gedaan. Fundix kan hiervoor een identificatiestorting van 1 van de Vaste Tegenrekening incasseren. Fundix is niet gehouden de Cliënt voorafgaand apart te informeren. Na ontvangst van de identificatiestorting is de rekening gereed voor gebruik. 2.5 Eén rekening, meerdere m Modules,, meerdere Servicevormen Het rekeningnummer, dat al bij de aanvraag voor de Cliënt gereserveerd is, bestaat uit 6 cijfers, bijvoorbeeld De Cliënt heeft aan zijn Fundix Rekening één of meerdere Modules gekoppeld. Hierdoor kunnen verschillende vermogensdoelen gescheiden van elkaar worden opgebouwd binnen dezelfde Fundix Rekening. De gekozen Modules worden met een letterextentie van elkaar onderscheiden, bijvoorbeeld A of B. Een Cliënt kan eenvoudig het aantal Modules uitbreiden via de Website. Het is niet nodig hiervoor aanvullende documenten te tekenen. Fundix biedt in het algemeen twee vormen van dienstverlening, te weten: Zelfbeleggen en Latenbeleggen. De individuele keuzemogelijkheden kunnen vanwege het profiel of de Modulekeuze per Cliënt beperkt zijn. De Cliënt geeft via de Website aan welke vorm van dienstverlening geleverd dient te worden. De keuze kan nadien gewijzigd worden. 2.6 Openingsbescheiden en wachtwoorden De Cliënt krijgt per een bevestiging van de activering van de Fundix Rekening. Het Wachtwoord wordt in een tweede gestuurd. Indien de Cliënt deze Verificatiecode niet binnen een tweetal dagen na elkaar ontvangt of het vermoeden heeft dat deze door onbevoegden zijn gezien of onderschept dient hij dit terstond aan Fundix te melden. De Cliënt is verplicht om bij het eerste bezoek het ontvangen Wachtwoord te wijzigen in door de Cliënt zelf gekozen Wachtwoord. Daarna gebruikt de Cliënt het zelfgekozen Wachtwoord. Fundix adviseert de Cliënt om regelmatig de Verificatiecodes te wijzigen. De Cliënt verplicht zich om uitsluitend overeenkomstig het Reglement en de gebruiksaanwijzingen van Fundix te handelen voor het verkrijgen van toegang tot de dienstverlening. 2.7 Dienstverlening via internet en e De dienstverlening geschiedt hoofdzakelijk digitaal via en de beveiligde Website. Daar kan de Cliënt na te zijn ingelogd gegevens inzien, wijzigen en Opdrachten verstrekken. Er worden geen papieren afschriften verstrekt. Afschriften worden als pdf op de Website geplaatst. 2.8 Profielen aanmaken en onderhouden Van de Cliënt is bij de aanvraag van een Fundix Rekening een Cliëntprofiel en een Doelprofiel gemaakt, samen vormen zij het Moduleprofiel. Per afgenomen Module is er een apart Moduleprofiel waardoor de verschillende Moduleportefeuilles anders kunnen worden samengesteld. De Cliënt is verplicht zo spoedig mogelijk veranderingen in diens persoonlijke gegevens op de door Fundix vastgestelde wijze mede te delen. De Cliënt kan profielen via de Website aanpassen. De Cliënt is verplicht minimaal eenmaal per jaar, en bij grote veranderingen in de persoonlijke omstandigheden, de profielvragen opnieuw te doorlopen. Alleen dan kan de juiste dienstverlening geboden worden. Fundix baseert de dienstverlening aan de Cliënt enkel op de laatst door haar geregistreerde gegevens. Deze mag Fundix als correct en volledig beschouwen. De Cliënt vrijwaart Fundix van iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of die direct gerelateerd is aan, het overigens juist gebruik door Fundix van onjuiste, niet accurate of niet actuele cliëntgegevens. 2.9 Niet-professionele belegger De Cliënt wordt door Fundix gekwalificeerd als niet-professionele belegger, in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierdoor is hoogste wettelijke beschermingsniveau van toepassing. Het is niet mogelijk een lagere vorm van bescherming te kiezen. 3 SERVICEVORMEN EN EN HULPMIDDELEN 3.1 Profilering,, Servicevormen en Hulpmiddelen Fundix gaat bij de uitvoering van de dienstverlening uit van het laatste geregistreerde Moduleprofiel. Deze bevat ondermeer gegevens over de Servicevorm, het beleggingsdoel, de risicoacceptatie, kennis en ervaring en de financiële situatie van de Cliënt. Profielen kunnen op twee manieren tot stand komen: via een uitgebreide inventarisatie of via een versnelde inventarisatie. Omdat dan slechts een generiek beeld van de Cliënt ontstaat, krijgt de Cliënt bij een versnelde inventarisatie alleen de mogelijkheid om te gaan Zelfbeleggen en is de keuze beperkt tot een aantal Modules. Als Hulpmiddel bij het samenstellen van de portefeuille wordt daarbij alleen de Fundix Zoeker geboden. Als deze Cliënt het profiel wil wijzigen of upgraden wordt alsnog de uitgebreide profilering doorlopen. Bij de uitgebreide profilering wordt de Cliënt geholpen met het maken van een keuze tussen Zelfbeleggen en Latenbeleggen, is de Modulekeuze uitgebreider en krijgt de Cliënt toegang tot zowel de Fundix Zoeker als de Fundix Analist, waarmee de kwaliteit van een portefeuille kan worden gecontroleerd en transactieaanbevelingen kunnen worden gegenereerd. 3.2 Zelfbeleggen eleggen Zelfbeleggen is een Servicevorm waarbij de Cliënt volledig zelfstandig de samenstelling en onderhoud van het Cliëntvermogen bepaalt en daarvoor Reglement FUNDIX / 9

4 zelf aangeeft welke Opdrachten of transacties uitgevoerd moeten worden. De Cliënt doet dit geheel voor eigen rekening en risico. Fundix verstrekt op geen enkele wijze advies en onderneemt geen initiatief tot het doen van controle en beheerhandelingen. Fundix zal, enkel ter informatieverstrekking bepaalde Hulpmiddelen beschikbaar maken, waarmee sorteringen of portefeuillescans kunnen worden gemaakt. De Cliënt kan hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen en zal, kan en mag deze onder geen beding interpreteren als persoonlijke aanbeveling of individueel advies. Fundix zal slechts Orders voor de Cliënt uitvoeren. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Cliënt om te zorgen dat de Opdrachten en de samenstelling van de portefeuille overeenstemmen met de beleggingsdoelstellingen en de gewenste risicograad. Fundix beoordeelt niet of een Aandeel of Opdracht geschikt is voor Cliënt, noch of deze positief bijdraagt aan de kwaliteit van het Cliëntvermogen, noch of deze op andere wijze in het belang van de Cliënt is. 3.3 Latenbeleggen Latenbeleggen is een vorm van dienstverlening waarbij Fundix op basis van de Fundix Analist het beheer voert over het Cliëntvermogen. Daaronder wordt mede begrepen het nemen van beslissingen over de samenstelling van de portefeuille, het waken over de kwaliteit van de portefeuille, en het verrichten van de benodigde transacties voor rekening en risico van de Cliënt. Fundix zal eenmaal per maand, en bij extreme koersontwikkelingen onderzoeken of de Actuele Portefeuille zich binnen de Comfortzone bevindt. Indien dit niet het geval is, worden de benodigde transacties automatisch uitgevoerd en wordt de Cliënt hierover achteraf geïnformeerd. De Cliënt kan zelf geen aankoop- of verkoopopdrachten opgeven. Wel kan de Cliënt geld (laten) storten en/of (laten) onttrekken. Fundix bepaalt dan welke transacties dienen plaats te vinden en voert de betreffende transacties automatisch uit. 3.4 Extreme koersontwikkelingen Van extreme koersontwikkelingen, zoals in het vorige artikel is bedoeld, is sprake wanneer de waarde van de door Fundix gehanteerde benchmark in twee dagen tijd meer dan 10% in één richting (omhoog of omlaag) beweegt. Onder dergelijke omstandigheden kan een Portefeuille aanzienlijk in samenstelling gewijzigd zijn en is controle op zijn plaats. Bij Latenbeleggen zal Fundix deze controle en eventuele correctietransacties automatisch uitvoeren. 4 ORDERS EN OPDRACHTEN OPGEVEN 4.1 Wijze van opgeven Opdrachten kunnen op meerdere manieren door de Cliënt aan Fundix worden doorgegeven: via de Website, of per post of fax. Fundix is slechts gehouden tot uitvoering van de Opdrachten nadat zij deze heeft ontvangen en geaccepteerd, en deze in haar administratieve systemen heeft opgenomen. 4.2 Via de Website De meeste Opdrachten kunnen via de Website worden doorgegeven. De Cliënt krijgt met zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord toegang tot het beveiligde gedeelte van de Website. Daar kunnen Opdrachten worden doorgegeven en gegevens worden ingezien of gewijzigd. Voor bepaalde wijzigingen kan aanvullende verificatie worden gevraagd. Via de Website kan ook per contact worden gezocht met een medewerker, deze accepteert echter geen Opdrachten van de Cliënt. Opdrachten kunnen via de Website binnen de Fundix Analist of Fundix Zoeker worden gegenereerd. Na het teruglezen dienen de Opdrachten door de Zelfbeleggende Cliënt te worden goedgekeurd, direct na opgave via Mijn Transacties. Daardoor worden de Opdrachten in de systemen van Fundix opgenomen en kan Fundix de Opdracht bij de eerstvolgende Dagverwerking ter uitvoering accepteren. 4.3 Telefonische Servicelijn De Cliënt krijgt met zijn Rekeningnummer toegang tot de Telefonische Servicelijn. Via de Telefonische Servicelijn kan contact worden gezocht met een medewerker van Fundix, maar deze accepteert geen Opdrachten van de Cliënt. 4.4 Fax of brief Via een fax (naar ) of een brief (geadresseerd aan het op het voorblad vermelde adres) kan de Cliënt Opdrachten aan Fundix kenbaar maken. Ontvangen faxen en brieven worden enkel in behandeling genomen indien zij onomstotelijk en duidelijk de wensen van de Cliënt weergeven, het Modulenummer vermelden en de benodigde handtekening(en) bevatten. 4.5 Verificatiecodes codes Het beveiligde gedeelte van de Website is beschermd tegen ongewenst gebruik door onbevoegden. De toegang is gekoppeld aan het gebruik van de juiste Verificatiecodes. Het gebruik van de Verificatiecodes geldt als voldoende legitimatie van de Cliënt tegenover Fundix. Fundix mag ervan uitgaan dat een gebruiker, die zich met de Verificatiecodes toegang tot de Website heeft verschaft, handelt voor rekening en risico van, en namens en met medeweten van de Cliënt. De Cliënt verplicht zich om het Rekeningnummer, het Wachtwoord en andere Verificatiecodes gescheiden te bewaren en alles te doen om geheimhouding daarvan te verzekeren. De Verificatiecodes zijn niet bij medewerkers van Fundix bekend en zullen nooit op enige wijze door medewerkers van Fundix worden opgevraagd. Fundix zal nooit telefonisch nieuwe Verificatiecodes verstrekken. In geval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen van derden geraken van een Verificatiecode dient de Cliënt, direct na ontdekking, Fundix per of telefoon te verzoeken de Fundix Rekening te blokkeren. Fundix zal de Fundix Rekening terstond blokkeren en indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. De Cliënt dient daarnaast zijn melding middels een ondertekend schrijven, en in geval van een gezamenlijke rekening een door beide rekeninghouders ondertekend schrijven, binnen vijf werkdagen aan Fundix te bevestigen. Kort na de schriftelijke bevestiging ontvangt de Cliënt nieuwe codes. Nieuwe codes kunnen ook via de Website worden aangevraagd. Gelijktijdig met het verstrekken van het Wachtwoord aan de Cliënt, zal de blokkering van de Fundix Rekening worden opgeheven. De Cliënt draagt zelf alle risico s voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van zijn Verificatiecodes in de periode tot aan het moment waarop de rekening door Fundix is geblokkeerd en die welke voortvloeien uit een achteraf onjuist of onterecht gebleken blokkering. 4.6 Onbereikbaarheid of onjuist functioneren Fundix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbereikbaarheid of het onjuist functioneren van de Website of de Telefonische Servicelijn, of delen daarvan wegens storing in de elektriciteitsvoorziening, in apparatuur, in voorzieningen of in communicatiemiddelen. Fundix kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuiste of vertraagde ontvangst van Opdrachten wegens andere redenen. 4.7 Tijdstip van ontvangst van OpdrachtenO Het tijdstip van ontvangst van Opdrachten is bepalend voor het moment van verwerking. Opdrachten die opgegeven zijn via de Website worden voorzien van een elektronisch tijdstempel. Brieven worden geacht te zijn ontvangen na de Dagsluiting op de Werkdag waarop ze zijn ontvangen. Faxen worden geacht te zijn ontvangen dertig minuten nadat ze door de ontvangende fax zijn getijdstempeld. De overige Opdrachten worden geacht te zijn ontvangen na acceptatie door een medewerker van Fundix. Opdrachten die niet volledig in goede en verwerkbare orde zijn ontvangen worden geacht niet te zijn ontvangen. 4.8 Kwaliteit verstrekte Opdrachten Fundix is niet gehouden Opdrachten te verwerken indien deze niet conform de bepalingen van het Reglement en de gebruiksaanwijzingen van Fundix zijn verstrekt en ontvangen. Fundix is gerechtigd Opdrachten Reglement FUNDIX / 9

5 niet uit te voeren indien zwaarwegende factoren de uitvoering daarvan niet toestaan, daaronder mede begrepen ontoereikend saldo aan Liquide Middelen en/of de Tegenrekening, onduidelijke of tegenstrijdige Opdrachtverstrekking en wettelijke beperkingen. De Cliënt staat in voor de juistheid van de verstrekte Opdrachten. Fundix voert deze Opdrachten enkel uit voor rekening en risico van de Cliënt en is niet gehouden de Opdracht bij de Cliënt te verifiëren, noch om te onderzoeken of de Opdracht logisch, passend of in het belang van de Cliënt is. De Cliënt draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid. 5 STORTINGEN 5.1 Afzonderlijke of periodieke eke stortingen De Cliënt stort op de Fundix Rekening door geld over te (laten) maken naar de Bankrekening van de Stichting Derdengelden Fundix, nummer bij de ING bank, onder vermelding van het Modulenummer (rekeningnummer met letterextentie). Bij ontbreken van een letterextentie wordt het geld geacht bedoeld te zijn voor de eerste Module (met letterextentie A ). 5.2 Machtiging aan Fundix tot incasso De Cliënt kan Fundix machtigen tot het doen van een eenmalige of periodieke incasso van zijn Tegenrekening. Dit kan bij de opening van de Fundix Rekening, of later via de Website, per fax of per brief. De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat voldoende saldo aanwezig is op de betreffende Vaste Tegenrekening om de incasso-opdracht uit te kunnen voeren. Fundix houdt zich het recht voor om de door de Cliënt afgegeven machtiging tot automatische periodieke incasso niet meer uit te voeren, indiende incasso driemaal is gestorneerd of is geweigerd. De gevolgen van een stornering of weigering komen geheel voor rekening en risico van de Cliënt. Op de incasso zijn de Contractvoorwaarden Machtigen van Equens B.V. van toepassing. Bij Latenbeleggen wordt in het geval van een periodieke incasso na ontvangst van het geld een optimalisatieaankoop gedaan waarbij de Fundix Analist de samenstelling bepaalt en transacties automatisch worden uitgevoerd. Bij Zelfbeleggen wordt het geld aan de Liquide Middelen toegevoegd. Eenmalige incasso s kunnen ook gekoppeld zijn aan een specifieke aankoopopdracht, die na ontvangst van het geld verder wordt verwerkt. 5.3 Minimale inleg De minimale waarde van een eenmalige of periodieke storting bedraagt 50,- per storting. De minimale eerste inleg bedraagt ook 50,-. 6 LIQUIDITEITEN EN 6.1 Valutadatum bijgeschreven Liquide e Middelen M Per Module worden de Liquide Middelen bij een verkoop gecrediteerd in de eerstvolgende Dagverwerking nadat de settlement door de beursorganisatie, transferagent of settlement- en bewaarinstelling aan Fundix is bevestigd, en bij een storting of incasso in de eerstvolgende Dagverwerking na ontvangst van de gelden Rentevergoeding Fundix vergoedt over het specifiek door de Cliënt daartoe aangewezen deel van het Cliëntvermogen een door Fundix te bepalen creditrente. Over het niet daartoe aangewezen deel van de Liquide Middelen wordt geen rente vergoed. Op de opvorderbare gelden is het depositogarantiestelsel niet van toepassing. De BeleggersCompensatieRegeling is wel van toepassing. Fundix kan de in beginsel marktconforme rentevergoeding al dan niet met onmiddellijke ingang wijzigen en zal normaliter de rente eenmaal per jaar, in januari, vergoeden. De condities worden via de Website aan de Cliënt medegedeeld. 6.3 Te lang aangehouden Liquide Middelen Indien de Liquide Middelen naar het oordeel van Fundix te lang door Cliënt op de Fundix Rekening zijn aangehouden, is Fundix bevoegd deze over te fundix.nl boeken naar de Vaste Tegenrekening van Cliënt. De Cliënt verleent hiertoe aan Fundix een onherroepelijke volmacht. 7 ONTTREKKINGEN 7.1 Terugboeking Liquide Middelen De onttrekking van gelden aan de Fundix Rekening geschiedt alleen door terugboeking naar de Vaste Tegenrekening via de vrije Liquide Middelen. 7.2 Eenmalige en periodieke onttrekkingen De Cliënt kan Fundix Opdracht geven een eenmalig of periodieke onttrekking te verrichten. Als en zodra vrije Liquide Middelen voldoende zijn om de uitbetaling te verrichten wordt het door de Cliënt opgegeven bedrag naar de Vaste Tegenrekening overgeboekt. Voor zover daarvoor onvoldoende Liquide Middelen aanwezig zijn bepaalt de Fundix Analist bij een periodieke onttrekking automatisch welke transacties daarvoor benodigd zijn en worden deze automatisch uitgevoerd. Een eenmalige onttrekkingsopdracht kan ook gerelateerd zijn aan een enkelvoudige verkoopopdracht. 7.3 Minimale en maximale waarde onttrekkingen De minimale waarde van een periodieke onttrekking bedraagt 50,- per keer. Eenmalige onttrekkingen kennen geen ondergrens. Het is, uitgezonderd geblokkeerde of verpande Fundix Rekeningen, te allen tijde mogelijk het gehele Cliëntvermogen op te nemen. Bij spoedoverboekingen is het maximum echter op 90% van de laatste bekende waarde gesteld. 8 AANKOPEN EN VERKOPEN 8.1 Aankopen Aankopen worden gefinancierd uit de Liquide Middelen. Bij onvoldoende Liquide Middelen om de gehele opdracht in een keer te financieren kan Fundix de aankoop aanhouden. Fundix kan de aankoop ook in delen uitvoeren. De Cliënt kan conform artikel 5.2 een eenmalige of periodieke incassomachtiging aan Fundix verstrekken om de aankoop te financieren. 8.2 Verkopen Verkoopopdrachten kunnen worden opgegeven in aantallen stukken of in geld. Er kan nooit meer verkocht worden dan in de portefeuille aanwezig is. Een verkoop luidende in geld mag niet meer bedragen dan 90% van de laats bekende waarde ten tijde van de opgave van de Opdracht. Opdrachten die de 90% te boven gaan dienen in aantallen Aandelen te worden opgegeven. De opbrengst kan worden toegevoegd aan de Liquide Middelen of gebruikt worden om een overboeking naar de Tegenrekening te realiseren. Bij gebreke van een duidelijke keuze wordt de opbrengst toegevoegd aan de Liquide Middelen. 8.3 Periodieke verkopen met onttrekking De Cliënt kan Fundix Opdracht geven om periodiek een bedrag naar een Vaste Tegenrekening over te maken. Bij Latenbeleggen wordt een optimalisatieverkoop gedaan waarbij de Fundix Analist de benodigde verkooptransacties bepaalt en deze automatisch worden uitgevoerd. Bij Zelfbeleggen worden naar rato verkooptransacties uitgevoerd. In beide gevallen wordt daarna het geld uit de Liquide Middelen overgeboekt naar de Vaste Tegenrekening. 9 BIJZONDERE OPDRACHTEN 9.1 Interne overboekingo De Cliënt kan Fundix verzoeken om Cliëntvermogen, of delen daarvan, naar een andere Fundix Rekening of een andere Module binnen dezelfde Fundix Rekening over te boeken. Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan. 9.2 Externe uitleveringu itlevering,, lichten en deponeren Alle vorderingen luiden in geld. Aandelen worden derhalve niet fysiek ten laste van de Fundix Rekening uitgeleverd aan de Cliënt of aan derden. Wel Reglement FUNDIX / 9

6 kan de Cliënt aan Fundix Opdracht geven de geldwaarde van zijn vordering jegens de Stichting te verkopen en, na aftrek van eventuele vergoedingen, over te boeken naar een Tegenrekening. Het is evenmin mogelijk Aandelen die bij anderen worden aangehouden te doen deponeren in de Fundix Rekening. Dergelijke overboekingen dienen derhalve eerst te gelde gemaakt te worden, waarna de geldswaarde kan worden overgeboekt. 9.3 Annuleren en terugtrekken Opdrachten kunnen tot de Dagsluiting nog door de Cliënt worden geannuleerd of ingetrokken. Na de Dagsluiting is dat niet meer mogelijk. Annuleringen dienen via de Website te worden doorgegeven. 9.4 Volmachten en vertegenwoordiging door derden De Cliënt kan een meerderjarige derde machtigen om mede over diens Fundix Rekening te beschikken. Hiervan is onder meer sprake indien de Cliënt een rechtspersoon is. Deze derde wordt geacht door de Cliënt in het bezit van de Verificatiecodes te zijn gesteld om toegang te verkrijgen tot het beveiligde gedeelte van de Website en/of de Servicelijn, om ook zo namens en voor rekening van de Cliënt Opdrachten door te geven. Ongeacht een inschrijving in openbare registers dient een Cliënt bij het toekennen van vertegenwoordigingsbevoegdheid en het wijzigen of intrekken daarvan dit schriftelijk aan Fundix mede te delen, bij gebreke waarvan de gevolgen niet aan Fundix kunnen worden tegengeworpen Begunstiging De Cliënt kan de aanspraak op het saldo van de Fundix Rekening aan een derde toekennen. Hiertoe dient deze derde als begunstigde te worden aangesteld. Aanstelling kan niet anders plaatsvinden dan door schriftelijke aanvaarding van de begunstiging door de begunstigde en schriftelijke melding daarvan bij Fundix. Nadien blijft de oorspronkelijke Cliënt beschikkingsbevoegd ten aanzien van de Fundix Rekening, maar vervalt diens vordering op Fundix, omdat deze is overgegaan op de begunstigde, die in deze door de begunstiging in de plaats treedt van de oorspronkelijke Cliënt. Een aparte identificatieprocedure is van toepassing. 9.6 Verpanding en blokkering De Cliënt kan een Module aan een derde, veelal hypothecaire geldverstrekker, tot meerdere zekerheid verpanden. De Cliënt kan daarna geen Liquide Middelen aan de verpande Module onttrekken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de pandhouder. De Cliënt blijft bij Zelfbeleggen wel bevoegd de samenstelling van het Cliëntvermogen te bepalen. Een Module kan daarnaast geblokkeerd worden voor rechtstreekse opname door de Cliënt vanwege onder meer fiscale of wettelijke regels, zoals bijvoorbeeld bij minderjarigheid of de Levensloopregeling. Bij deze laatste dienen stortingen en opnames via de werkgever van een Cliënt te verlopen, anders vervalt een fiscale faciliteit. De (periodieke) opnames dienen (eenmalig) schriftelijk te worden aangevraagd en een alternatieve tegenrekening kan worden opgegeven. 9.7 Dividend De verwerking van dividenden worden door Fundix op een zo efficiënt mogelijke wijze uitgevoerd. Bij keuzedividend is Fundix gerechtigd namens de Cliënt een keuze te maken. 9.8 Corporate actions Corporate actions, zoals splitsingen, fusies, naamswijzigingen, dividend verwerking, emissies en sluitingen worden zo efficiënt mogelijk door Fundix verwerkt. Indien Fundix dit noodzakelijk acht zal zij hierover de Cliënt per of via de Website berichten. Voor zover daarvan sprake is vervallen alle stemrechten aan Fundix. Fundix is niet verplicht de stemrechten uit te oefenen. 10 OPDRACHTEN UITVOEREN 10.1 Verwerking en uitvoering De Dagsluiting, waarna de Dagverwerking aanvangt, is op Werkdagen om 9:30 uur. Opdrachten worden in de eerstvolgende Dagverwerking na ontvangst meegenomen. Vanaf dat moment zijn de Opdrachten niet meer in te trekken, af te keuren of te annuleren. Opdrachten worden uitgevoerd in de volgorde waarop ze zijn ontvangen en kunnen uit meerdere deeluitvoeringen of chronologische opeenvolgende Opdrachten of handelingen bestaan, die telkens in een volgende Dagverwerking worden verwerkt Koers van uitvoering Opdrachten worden in de Dagverwerking conform de bepalingen van het Reglement en de administratieve organisatie van Fundix verwerkt. De uitvoering van de Orders geschiedt tegen koersen die de beheerders of hun vertegenwoordigers van de betreffende Beleggingsfondsen daarvoor afgeven, dan wel de koersen waartegen de Aandelen door de Stichting namens de Cliënt zijn verhandeld. Koersen in andere valuta worden omgerekend naar koersen in Euro en verrekend met de Liquide Middelen Feitelijke uitvoering De finale afrekening of settlement van de transactie kan afhankelijk van de gevolgde Beleggingsmethodiek of het Aandeel enige dagen vergen. Gebruikelijk zijn, afhankelijk van onder meer de tijdzone, termijnen van twee tot vier werkdagen na de Dagverwerking. De koers waartegen de afrekening plaatsvindt is meestal die van de dag waarop de Dagverwerking plaatsvindt of die van de dag daarna Geforceerde opdrachten De Cliënt accepteert dat Fundix op basis van wet- en regelgeving, regels uit een prospectus of een corporate action, genoodzaakt kan zijn om bepaalde transacties uit te voeren, waartoe de Cliënt Fundix machtigt. 11 VERGOEDINGEN 11.1 Basisvergoeding Fundix berekent alleen vaste kosten, die niet gerelateerd zijn aan het aantal transacties of de hoogte van het Cliëntvermogen. Per Fundix F Rekening Per Fundix Rekening wordt een vergoeding in rekening gebracht ter compensatie van kosten die de toezichthouder aan Fundix doorbelast. Toezichthouderskosten: 3,50 per maand (BTW niet van toepassing) Per Module Binnen een Fundix Rekening worden een of meerdere Modules afgenomen. Per Module wordt een vergoeding in rekening gebracht. In deze Modulekosten zijn alle gebruikelijke kosten verwerkt. Fundix brengt derhalve geen aparte transactiekosten, performance fee s, beheer- en bewaarloon, et cetera in rekening. Module Beleggen en Module Groen Bij Zelfbeleggen: 12,50 per maand (inclusief BTW) Bij Latenbeleggen: 15,00 per maand (inclusief BTW) Module Stabiel Beleggen Alleen met Latenbeleggen 6,00 per maand (inclusief BTW) Module Sparen Alleen met Latenbeleggen 2,50 per maand (inclusief BTW) Voor bijzondere Modules kunnen afwijkende vergoedingen worden gerekend. Deze bijzondere Modulevergoedingen worden op de Website en in een Appendix gepubliceerd. Alle genoemde vergoedingen kunnen door Fundix worden aangepast en worden uiterlijk 15 kalenderdagen na publicatie op de Website van kracht. Door het aanvragen van een Fundix Rekening en het maken of wijzigen van een keuze voor een of meerdere Modules (met Servicevorm) machtigt de Cliënt Fundix tot het incasseren van de betreffende kosten van de Vaste Tegenrekening van de Cliënt, en/of het verrekenen daarvan met het Cliëntvermogen. Deze machtiging duurt voort totdat de Fundix Rekening Reglement FUNDIX / 9

7 is gesloten. Er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van al verrekende kosten Vergoedingen voor bijzondere opdrachten Bij een spoedoverboeking of een stornering wordt 15,00 rekening gebracht welke ten laste van de verkoopopbrengst of overboeking wordt gebracht Afspraken met adviseurs Een Cliënt kan een adviseur aanstellen. In dat geval kan Fundix de adviseur inzicht verschaffen in de Fundix Rekening van de Cliënt. Voor een eventuele machtiging van de adviseur zie artikel Overige bepalingen inzake vergoedingen In bijzondere gevallen kunnen bovenreguliere kosten in een Appendix bekend gemaakt worden. Daarvan kan onder meer, maar niet uitsluitend, sprake zijn bij de uitvoering van de in artikel 9.7 en 9.8 genoemde handelingen, alsmede indien voor de uitvoering van transacties, of de afhandeling of bewaring, diensten van derden moeten worden ingeschakeld en deze derden bij Fundix hiervoor kosten in rekening brengen Bestandvergoeding Het is mogelijk dat Fundix een bestandsvergoeding ontvangt voor door Fundix ten behoeve van een uitgevende instelling verrichte diensten. Deze bestandvergoeding vormt geen kostenverhoging voor de Cliënt en wordt door de uitgevende instelling uit de bedrijfsmiddelen gefinancierd. Doorgaans, afhankelijk van het Aandeel betreft dit geen tot enkele tientallen promillen over de bestandswaarde op jaarbasis. Op geen enkele wijze laat Fundix zich bij het inrichten van de Beleggingsmethodiek of de uitvoering van de dienstverlening leiden door eventuele verschillen in vergoeding. 12 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 12.1 Verplichte gegevens Voor het juist kunnen aanbieden en uitvoeren van de dienstverlening dient de Cliënt aan Fundix bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratieve systemen van Fundix opgenomen Wijziging van gegevens De Cliënt is verplicht zo spoedig mogelijk relevante veranderingen in persoonlijke omstandigheden aan Fundix mede te delen op de daarvoor door Fundix vastgestelde wijze. De meeste verplichte gegevens kunnen door de Cliënt worden doorgegeven via de Website (de uitgebreide profilering of Mijn Settings ). In enkele gevallen dient de mededeling of Opdracht op aanwijzing van een medewerker van Fundix schriftelijk per ondertekende brief of fax plaats te vinden. Zodra de wijzigingen door Fundix in goede orde zijn ontvangen en in de administratieve systemen zijn verwerkt, worden ze bij de eerstvolgende Dagverwerking van kracht Mutatierapportages en overzichten Dagafschriften, transactie- en performanceoverzichten, beheerverslagen, jaaropgaven, adviezen, controlerapportages en dergelijke worden in elektronische vorm aan de Website van de Cliënt toegevoegd indien dat van toepassing is vanwege de geboden Servicevorm. De Cliënt accepteert door de opening van de Fundix Rekening dat deze elektronische berichtgeving en rapportages de fysieke toezending per post vervangt. De Cliënt wordt geacht te hebben ingestemd met de inhoud van deze documenten indien de Cliënt deze niet heeft betwist binnen 15 kalenderdagen nadat deze op de Website zijn geplaatst. Tegenover de Cliënt strekt de door Fundix gevoerde administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Cliënt geleverd tegenbewijs. De Cliënt wordt bovendien binnen eerder genoemde termijn geacht bekend te zijn met de mededelingen, die door Fundix aan diens laatst bekende adres zijn gedaan. Van de verzending van mededeling strekt de aanwezigheid van de kopie ten kantore van Fundix tot volledig bewijs Één Cliënt, meerdere personen Indien een Fundix Rekening wordt geadministreerd op naam van twee natuurlijke personen, dan wel op naam van een rechtspersoon welke vertegenwoordigd wordt door een natuurlijk persoon, dan wel indien er een gemachtigde is, zijn alle personen afzonderlijk gerechtigd te beschikken over het saldo op de Fundix Rekening, alsmede gerechtigd om de Cliënt te vertegenwoordigen en te binden. Een betaling door Fundix verricht aan één persoon wordt geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan allen. Voldoening aan de één kwijt Fundix jegens de anderen. De personen worden geacht elkaar over en weer een volmacht te hebben verleend tot het verrichten van rechtshandelingen en opgeven van Opdrachten. Fundix is te allen tijde bevoegd om Opdrachten van één van de personen uit te voeren, ondanks andersluidende instructies van de ander. Fundix is ook bevoegd om Opdrachten van één persoon op te schorten dan wel te weigeren, zolang geen eenduidige bevestiging van de ander is verkregen. Ieder van de personen is jegens Fundix hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Fundix van de desbetreffende (meerhoofdige) Cliënt dan wel één hunner te vorderen mocht hebben Overlijden Ongeacht het feit of de Fundix Rekening op naam van één of twee personen wordt gehouden zal na kennisneming door Fundix van het overlijden van één van de personen de Fundix Rekening worden geblokkeerd. Slechts na ontvangst van de Verklaring van Erfrecht zal de Fundix Rekening met inachtneming van de voorwaarden als gesteld in die verklaring worden gedeblokkeerd Tegenrekening In de administratie kunnen meerdere Vaste Tegenrekeningen worden opgenomen. Vaste Tegenrekeningen worden door de Cliënt schriftelijk ter acceptatie (met een kopie bankafschrift) aan Fundix voorgelegd, waarna Fundix de Vaste Tegenrekening toevoegt aan de lijst met Vaste Tegenrekeningen. Bij een incasso-opdracht of opnameopdracht kan de Cliënt uit de lijst een Vaste Tegenrekening selecteren. Bij gebreke daarvan zal Fundix de eerste Vaste Tegenrekening uit de lijst selecteren. De tenaamstelling van iedere Vaste Tegenrekening dient identiek te zijn aan die van de Fundix Rekening. Indien de Fundix Rekening ten name van twee personen wordt gehouden dient minimaal één van de namen gelijk te zijn. Fundix houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opgegeven tegenrekening te weigeren. 13 DE STICHTING 13.1 Fundix en de Stichting Fundix administreert de cliëntgegevens, en het Cliëntvermogen dat voor de Cliënt wordt ondergebracht bij de Stichting. De Stichting zal het Cliëntvermogen op eigen naam, doch ten behoeve en voor rekening en risico van de Cliënt in eigendom en ten titel van beheer verkrijgen en administreren. De Stichting is niet verplicht het Cliëntvermogen per Cliënt te individualiseren. De Stichting treedt uitsluitend in het belang van de Cliënten op. Fundix heeft de nakoming van alle verplichtingen van de Stichting jegens de Cliënt gegarandeerd. De garantieverklaring ligt voor de Cliënt ter inzage op het kantoor van Fundix en is kosteloos opvraagbaar. Alle lasten van de Stichting die verband houden met, of voortvloeien uit, het houden van het Cliëntvermogen komen voor rekening van Fundix. De Cliënt verleent Fundix een volmacht tegenover de Stichting en eventuele derden ter zake van het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot de Fundix Rekening. Fundix is bovendien door de Cliënt en de Stichting gemachtigd om mutaties aan te brengen in het Cliëntvermogen en daartoe aanpassingen te doen in de tegoeden van de Stichting, een en ander conform de bepalingen van de Cliëntovereenkomst en dit Reglement Vordering van cliënt Reglement FUNDIX / 9

8 De Cliënt heeft een vordering op de Stichting. De vordering is gelijk aan de geldwaarde van de Liquide Middelen met spaaropbrengst nadat de Aandelen zijn verkocht en eventueel geldende kosten zijn verrekend. 14 AANSPRAKELIJKHEID 14.1 Beleggingsmethodiek De Cliënt accepteert de Beleggingsmethodiek en de Hulpmiddelen en alle daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen zonder enig voorbehoud Zelfbeleggen eleggen en Latenbeleggen Cliënten die gebruik maken van de Servicevorm Zelfbeleggen zijn op geen enkele wijze gehouden de Hulpmiddelen te gebruiken en zijn op geen enkele wijze gehouden de voortkomende selecties, interpretaties of uitkomsten op te volgen, goed te keuren, of daar anderszins opvolging aan te geven. De Cliënt is bij Zelfbeleggen verantwoordelijk voor de aan de Opdrachten ten grondslag liggende beleggingsbeslissingen, als ook voor de kwaliteit van het Cliëntvermogen. Bij de Servicevorm Latenbeleggen is Fundix verantwoordelijk voor de aan de Opdrachten ten grondslag liggende beleggingsbeslissingen alsmede voor de samenstelling en balans tussen risico en rendement van het Cliëntvermogen een en ander conform de bepalingen van het Reglement Wijziging Servicevorm De omvang van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld aan de hand van het gekozen Servicevorm zoals die van tijd tot tijd per Module is geadministreerd. Onmiddellijk na aanpassing in de systemen wijzigt ook de omvang van de aansprakelijkheid van Fundix Waardeverandering Fundix is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van het Cliëntvermogen of voor door de Cliënt geleden verliezen ongeacht de oorzaak, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van kwade opzet, of grove schuld van Fundix. Fundix is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook. De gevolgen van koersveranderingen zijn in alle gevallen voor rekening en risico van de Cliënt Derden Fundix is bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden. De Cliënt aanvaardt voorts dat zijn rechten en plichten welke voortvloeien uit dit Reglement samenhangen met en mede worden bepaald door wet- en regelgeving, alsmede ook door prospectussen, reglementen en voorschriften van de betrokken Aandelen, Beurzen, en andere derden die de dienstverlening mogelijk maken. Fundix zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Fundix is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Fundix is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van Beleggingsinstellingen of hun medewerkers of die van andere derden Verificatiecodes Fundix is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van, of samenhangt met, misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik door de Cliënt of een derde van de Verificatiecodes Verwerking Indien de Cliënt constateert dat voor zijn Fundix Rekening een transactie foutief, onjuist of onterecht is uitgevoerd door Fundix, dan dient de Cliënt Fundix direct na constatering daarover in te lichten. Bij meldingen buiten de in artikel 12.3 genoemde periode kan de Cliënt Fundix niet meer aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de uitvoering. Fundix treedt op als aanbieder en uitvoerder van de producten en diensten, zoals in de wet is bedoeld. Fundix is als effecteninstelling in het bezit van de benodigde vergunningen, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), en voldoet aan de haar gestelde eisen, waaronder de eigen vermogenseis, zoals vastgesteld door de wetgever. Het vermogen van de Cliënt is afgescheiden van die van Fundix via de Stichting, waar het vermogen van de Cliënt wordt aangehouden. De Stichting treedt uitsluitend in het belang van Cliënten op. De Stichting staat via Fundix onder toezicht van de AFM en DNB, en voldoet aan de haar gestelde eisen, waaronder de eigen vermogenseis, zoals vastgesteld door de wetgever. Fundix heeft de nakoming van alle verplichtingen van de Stichting jegens de Cliënt gegarandeerd. De Cliënt heeft een vordering op de Stichting ter hoogte van het op enig moment geadministreerde Cliëntvermogen, gewaardeerd tegen de geldswaarde op het moment van overboeking. De Beleggers Compensatie Regeling (BCR) is van toepassing op particuliere rekeninghouders, verenigingen, stichtingen en de meeste kleinere ondernemingen. De Cliënt heeft, indien Fundix haar financiële verplichtingen niet kan nakomen een vordering op de DNB van maximaal ,00. Bij een zgn. en/of rekening geldt het maximum voor beide gerechtigden Wet bescherming persoonsgegevens De bij de aanvraag en eventueel later aan Fundix te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de administratiesystemen. Deze administratie zal minimaal 7 jaar na sluiting van de Fundix Rekening worden bewaard. De gegevens worden door Fundix verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties waaronder die ter voorkoming en bestrijding van fraude, de financiering van terrorisme, kwaliteitsonderzoek en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. Bovenstaande betekent eveneens dat gegevens kunnen worden overlegd aan toezichthoudende instellingen, controleurs, accountants of adviseurs. Indien de Cliënt hier geen prijs op stelt, dient deze dit schriftelijk kenbaar te maken aan Fundix. Fundix is bevoegd gesprekken met Cliënt op geluidsdragers vast te leggen maar is echter niet verplicht Cliënt telkens daarvan in kennis te stellen. 16 OPZEGGING 16.1 Aangetekend schrijven Zowel de Cliënt als Fundix is gerechtigd de Fundix Rekening door middel van een (aangetekend) schrijven aan de wederpartij met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij opzegging door Fundix volstaat een schriftelijke mededeling aan het in de administratie geregistreerde adres. Bij opzegging door de Cliënt dienen alle personen op wiens naam de Fundix Rekening is geadministreerd het schrijven te ondertekenen. Het verzoek kan per Module worden verstrekt Overboeking Indien de Cliënt de Fundix Rekening opzegt, zullen de Aandelen die aan zijn vordering ten grondslag liggen worden verkocht en spaarsaldi worden teruggeboekt naar de Liquide Middelen. Het resterende bedrag aan Liquide Middelen, na verrekening van eventueel openstaande kosten, wordt door Fundix overgeboekt naar de Vaste Tegenrekening van de Cliënt. De verkoop van Aandelen geschiedt zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is. 15 CLIENTBESCHERMING Vermogensscheiding De bescherming van het Cliëntvermogen is op een aantal manieren geregeld. Reglement FUNDIX / 9

9 16.3 Opzegging door Fundix Indien Fundix de Fundix Rekening opzegt, zal aan de Cliënt desgevraagd de reden van die opzegging worden medegedeeld. De opzegging heeft tot gevolg dat het Cliëntvermogen te gelde wordt gemaakt op de wijze beschreven in het voorgaande artikel Geen opzegging vereist De overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is vereist wanneer: De Cliënt of Fundix in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden. Voor zover de Cliënt, tevens natuurlijke persoon, onder bewind of onder curatele wordt gesteld, behoudens het geval waarin een tweede persoon naast eerdergenoemde persoon als mede Rekeninghouder staat aangemerkt. Het saldo op de Fundix Rekening gedurende een jaar of langer minder dan EUR 500 bedraagt. De Cliënt aantoonbaar middels o.a. market timing of door stornering tracht op oneigenlijke wijze koersvoordelen te behalen Stoppen Fundix kan zijn taken in het kader van dit Reglement beëindigen. Alvorens tot beëindiging over te gaan zal Fundix de Cliënt een schriftelijke kennisgeving daarvan sturen en een regeling aanbieden ter sluiting van de Fundix Rekening. Fundix blijft in een dergelijk geval in functie totdat het gehele Cliëntvermogen via de Liquide Middelen zijn overgemaakt naar de Vaste Tegenrekening. 17 OVERIGE BEPALINGEN 17.1 Taalvormen De in dit Reglement gebezigde enkelvouden kunnen eveneens betrekking hebben op meervouden,en vice versa. De communicatie geschied uitsluitend in de Nederlandse taal. Aan de kopjes boven artikelen en hun leden kunnen geen rechten worden ontleend Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Cliënt enerzijds en Fundix anderzijds. Geschillen die direct dan wel indirect betrekking hebben op aangelegenheden ter zake van dit reglement en/of op de Fundix Rekening zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd Reglementswijzigingen Fundix is te allen tijde gerechtigd om dit Reglement, en daaruit voortvloeiende zaken te wijzigen. Wijzigingen ten nadele van de Cliënt zullen niet eerder ten opzichte van de bestaande Cliënt ingaan dan na een tijdsverloop van 30 kalenderdagen, nadat Fundix de desbetreffende Cliënt van de door te voeren wijzigingen in kennis heeft gesteld. Kennisgeving van wijzigingen in het Reglement geschiedt per of via de Website. De Cliënt kan binnen de hierboven bedoelde termijn zijn Fundix Rekening onder de alsdan geldende (oude) voorwaarden opheffen. Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stellen aan dit Reglement zullen de wijzigingen geacht door te werken in dit Reglement vanaf het moment van inwerkingtreding van de betreffende bepaling in de wet- en regelgeving Slotbepalingen Door opening van een Fundix Rekening verklaart de Cliënt alle bepalingen van de Cliëntovereenkomst, het Reglement en bijbehorende Appendices te hebben gelezen, te kennen, te begrijpen en te accepteren. Het Reglement en eventueel andere documenten worden via de Website gratis ter beschikking gesteld en zijn kosteloos op te vragen via de op het voorblad vermelde adresgegevens. Fundix beslist in gevallen waarin dit Reglement of de daaruit voortvloeiende documenten niet voorziet Appendices Afhankelijk van de verschillende specifieke producten en/of diensten, welke door Fundix (zullen) worden aangeboden kunnen in Appendices aanvullende en afwijkende voorwaarden worden gesteld. De Appendices maken integraal onderdeel uit van het Reglement. Daar waar de tekst van een Appendix onverenigbaar is met de tekst van dit Reglement zal de tekst van de Appendix prevaleren. Appendices worden in de Website gepubliceerd, in de directe nabijheid van het Reglement Klachtenregeling Mocht de Cliënt opmerkingen, suggesties of vragen hebben, of niet geheel tevreden zijn met de dienstverlening dan kan hij dit kenbaar maken middels een naar Het personeel van Fundix zal de e- mail zo spoedig mogelijk na ontvangst beantwoorden. Indien na eerder genoemd contact de Cliënt niet tevreden is met de afhandeling kan hij een klacht voorleggen aan de directie van Fundix (per brief) geadresseerd aan: Fundix t.a.v. de Directie Postbus AW AMSTERDAM of per geadresseerd aan Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Reglement FUNDIX / 9

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING 01 JANUARI 2015 Inhoudsopgave Dit is het door Meesman Index Investments opgestelde Reglement Meesman Beleggingsrekening. Dit Reglement is bedoeld om (potentiële) beleggers

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Reglement Internet Sparen

Reglement Internet Sparen Reglement Internet Sparen Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Reglement Extra Spaarrekening

Reglement Extra Spaarrekening Reglement Extra Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2017.

Deze algemene voorwaarden automatisch opladen zijn in werking getreden op 1 januari 2017. Financiële Services Postbus 74 5280 AB Boxtel FenC@zge.nl 0411-634218 ALGEMENE VOORWAARDEN ELDE-PAS MET AUTOMATISCH OPLADEN www.zge.nl Deze algemene voorwaarden automatisch opladen zijn in werking getreden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Reglement OHRA Maand Spaarrekening

Reglement OHRA Maand Spaarrekening Reglement OHRA Maand Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 3 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Het reglement dat u hier leest is samen met de Voorwaarden Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro van toepassing op uw beleggingsrekening. Lees deze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen Versie van 12 september 2011

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen Versie van 12 september 2011 voor iedereen duidelijk Productvoorwaarden Zakelijk Sparen Versie van 12 september 2011 1. INTERPRETATIE Definities: In deze Productvoorwaarden Zakelijk Sparen hebben onderstaande, vetgedrukte woorden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen. 12 september 2011

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen. 12 september 2011 Productvoorwaarden Zakelijk Sparen 12 september 2011 Rekeninghouder: de Aanvrager die na acceptatie als genoemd in artikel 3.4 een Internet-spaarrekening aanhoudt bij LeasePlan Bank. Productvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014 O&E Beleggersgiro 1 juli 2014 Reglement Beleggersgiro Stichting Bewaarneming Producten DCO 2 1. Werkingsfeer Het Reglement heeft kracht van overeenkomst tussen Cliënt, Oyens & Van Eeghen en de Beleggersgiro.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Particulier Sparen Versie van 1 juli 2011

Productvoorwaarden Particulier Sparen Versie van 1 juli 2011 voor iedereen duidelijk Productvoorwaarden Particulier Sparen Versie van 1 juli 2011 1. INTERPRETATIE Definities: In deze Productvoorwaarden Particulier Sparen hebben onderstaande, vetgedrukte, woorden

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2013. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 020 22 888

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00

Levensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00 Levensverzekering Allianz Design Levensloop L3713.00 1. Omschrijving Allianz Design Levensloop is een rekening waarop u kunt beleggen in de levensloopmodelportefeuille of waarbij u zelfstandig kunt beleggen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AEGON Bank N.V. Dienstverlening

Algemene voorwaarden AEGON Bank N.V. Dienstverlening Algemene voorwaarden AEGON Bank N.V. Dienstverlening Inleiding AEGON Bank biedt Diensten aan op het gebied van sparen en beleggen. Deze algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. Dienstverlening vormen de basis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstap service

Algemene Voorwaarden Overstap service Algemene Voorwaarden Overstap service 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco juli 2014 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig sparen en beleggen. U gebruikt de Robeco Rekening via onze website www.robeco.nl. In deze

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen AV CZ / 150 Deze Algemene voorwaarden automatisch

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie