Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Huurbeleid Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op21 april 2004 overleg gevoerd met minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over: de brief van de minister van VROM van 19 maart 2004 over het huurbeleid vanaf 1 juli 2004 (27 926, nr. 22); de brief van de minister van VROM over het bestuursakkoord en het startdocument huurbeleid voor de langere termijn (27 926, nr. 23). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Buijs (CDA), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van Gent (GroenLinks), Geluk (VVD), Veenendaal (VVD), Dijsselbloem (PvdA), ondervoorzitter, Snijder-Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van As (LPF), Van den Brink (LPF), Van Bochove (CDA), De Ruiter (SP), Duyvendak (GroenLinks), Huizinga- Heringa (ChristenUnie), Koopmans (CDA), Spies (CDA), Van Lith (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Timmer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Kruijsen (PvdA) en Samsom (PvdA). Plv. leden: Crone (PvdA), Dezentjé Hamming (VVD), Mastwijk (CDA), Ormel (CDA), Halsema (GroenLinks), Luchtenveld (VVD), Oplaat (VVD), Boelhouwer (PvdA), Örgü (VVD), Dubbelboer (PvdA), Hessels (CDA), Kraneveldt (LPF), Varela (LPF), Ten Hoopen (CDA), Vergeer (SP), Vos (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), Haverkamp(CDA), Giskes (D66), Gerkens (SP), Verbeet (PvdA), Balemans (VVD), Waalkens (PvdA), Van Heteren (PvdA) en Wolfsen (PvdA). De heer Hofstra (VVD) neemt met instemming kennis van de daling van de huurstijging die, zoals de VVD-fractie destijds verwachtte, enkele tienden van procenten bedraagt. Probleem is wel dat zij doorwerkt na 1 juli 2005 en dus het langetermijnbeleid doorkruist. Verder brengt het resultaat van het overleg met de minister van Financiën een aanpassing van de normhuur met de voor de huurders meest gunstige parameter met zich. Hierdoor wordt de normhuur met 1,8% verhoogd in plaats van met 3,2%. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de huursubsidie. Blijft de minister daarmee binnen het beschikbare budget? De corporaties en misschien ook de particuliere verhuurders hebben zich bereid verklaard om met 28 mln euro mee te betalen aan de kosten van de huursubsidie. Dat bedrag, dat over alle huursubsidieontvangers zal worden verdeeld, zou omstreeks 1 juli 2004 moeten worden overgemaakt. Hoe zeker is het dat dit bedrag daadwerkelijk wordt betaald? Welke tegenprestatie is voor het beschikbaar stellen van dit bedrag door de verhuurders bedongen? De minister zal eind mei/begin juni met een visie ophet huurbeleid voor de lange termijn komen. De VVD-fractie hoopt dat daarmee wordt gekozen voor een meer marktconform huurbeleid, een minder stringente huurbescherming, een lagere liberalisatiegrens en vereenvoudiging van de huurregelgeving. Met een meer marktconform huurbeleid zullen de verhuurders een grotere opbrengst behalen. Verwacht wordt dat zij een deel van de grotere opbrengst zullen inzetten voor het betalen van de huursubsidie. De KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 1

2 VVD-fractie heeft geen grote bezwaren tegen het volgen van deze lijn, maar wijst er wel opdat opdeze manier toch de vreemde situatie ontstaat dat de huurder subsidie krijgt van het Rijk en van zijn directe of indirecte buren. De heer Hofstra wijst in dit verband opde ideeën van De Vernieuwde Stad om de dubbele subsidiestroom te voorkomen door de corporaties ook over het sociale deel van hun activiteiten vennootschapsbelasting te laten betalen, maar de huursubsidie geheel door het Rijk te laten betalen. Dit zou ook minder bureaucratie met zich brengen. Wat is de opvatting van de minister opdit punt? Uit de stukken is gebleken dat de minister een algemene en een afspraak per participant heeft gemaakt. Deze handelwijze brengt eveneens onnodige bureaucratie met zich. De minister kan ook na overleg met alle partijen één bindende afspraak maken. Is zij daartoe bereid? De heer Depla (PvdA) herinnert aan de reden voor het voeren van dit huurdebat. De meerderheid van de Kamer wilde vanwege de nullijn bij de loonontwikkeling van de werknemers en de druk opde inkomens van ouderen matiging van de huren in 2004 en Met name alleenstaande ouderen vormden in dit opzicht een punt van zorg. Zij moeten meer betalen voor de zorg en krijgen te maken met een korting opde huursubsidie van 12 euro per maand. Hun huurquote bedraagt zo n 30%. In dit licht steekt de bereikte verlaging van de huurstijging schril af bij hetgeen de Kamer bij motie beoogde. Er is namelijk slechts een matiging bereikt van 0,1%. Bovendien mogen de verhuurders als tegenprestatie voor de huurmatiging de huren vanaf 2005 extra verhogen. Huurders betalen de matiging voor 2004 dus dubbel en dwars terug. Wat vindt de minister hiervan? Waarom heeft de minister de motie niet helemaal uitgevoerd en ook afspraken gemaakt voor huurmatiging vanaf 1 juli 2005? Uit een onderzoek van de Woonbond blijkt dat 30% van de corporaties een hogere huurverhoging dan 2,9% heeft doorgevoerd. Een steekproef onder huurdersverenigingen levert eenzelfde beeld op. Veel corporaties houden zich dus niet aan de afspraak. Op welke manier zou de minister hen daartoe kunnen dwingen? De heer Depla wijst er voorts op dat de actie van de corporaties om met 28 mln euro bij te dragen in de kosten voor de huursubsidie niet in overeenstemming is met de wens van de Kamer. Die heeft zich eerder unaniem uitgesproken tegen privatisering van de huursubsidie. De PvdAfractie is daar nog steeds tegen en zij wijst deze handelwijze daarom af. Sommige corporaties voeren een veel lagere huurverhoging door dan 2,9%. Vestia komt bijvoorbeeld uit opeen verhoging van 2,3%, Woonconcept op2,1% en TRudo op2%. Eigenlijk zouden de verhuurders die een lagere verhoging dan 2,3% doorvoeren vrijgesteld moeten worden van het meebetalen aan de 28 mln. Wat vindt de minister daarvan? Het eindoordeel van de PvdA-fractie is dat het resultaat van de pogingen van de minister om de huren te matigen te mager is. De huurders hebben dit jaar wel een kleine meevaller, maar worden in volgende jaren met een extra huurverhoging geconfronteerd. Opdeze manier wordt de motie waarin om een geringe matiging werd gevraagd, niet adequaat uitgevoerd. In de stukken die de Kamer heeft ontvangen met betrekking tot het vormgeven van het huurbeleid voor de lange termijn rept de minister alleen over de betaalbaarheid van de huren voor de huursubsidieontvangers. Daarmee richt zij zich naar de mening van de PvdA-fractie tot een te beperkte groep. De woonlasten van met name ouderen en grote gezinnen met lage inkomens bedragen nu al meer dan 30% van het inkomen. Deze mensen ontvangen niet altijd huursubsidie. Naar de mening van de PvdAfractie moet er een grens zijn aan de huurlasten. Is de minister bereid dit idee als vertrekpunt in de convenanten op te nemen? De PvdA-fractie zal de voorstellen van de minister dus ook toetsen opde effecten voor de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 2

3 middengroep. Die dreigt extra getroffen te worden door de invoering van marktconforme huren, die waarschijnlijk zullen stijgen met 3%, de inflatiecorrectie niet meegerekend. Waarom ontbreekt een bepaling over het bestrijden van segregatie in de convenanten? Dat zou juist het vertrekpunt moeten zijn, gelet op de urgentie die dit onderwerpgeniet. Het nieuwe huurbeleid moet verder getoetst kunnen worden aan de hand van een bepaling over de herstructurering van de woonwijken. De heer Depla merkt tot slot op dat de Kamer voor het zomerreces de gelegenheid moet hebben om over de hoofdlijnen van het nieuwe huurbeleid een debat te voeren. Opdie manier kan zij voorafgaande aan de indiening van de nieuwe begroting haar opvattingen kenbaar maken. De heer Van Bochove (CDA) erkent dat men aan de hand van de letterlijke tekst van de motie kan concluderen dat niet alles wat de Kamer voor ogen had, is gerealiseerd. Dat laat onverlet dat zijn motie tot huurmatiging heeft geleid, terwijl ophet moment van indiening daar nog geen enkel zicht opwas. Die huurmatiging is in verschillende vormen bereikt. De minister van VROM heeft met de minister van Financiën onderhandeld over verlaging van de normhuurstijging, die vervolgens is gedaald van 3,2% naar 1,8%. Daarna hebben de onderhandelingen met de verhuurders geresulteerd in verlaging van de gemiddelde huurstijging tot 2,9%. In januari werd nog een huurverhoging van 3,2% tot 3,4% verwacht. Bovendien heeft de minister met de verhuurders een afspraak kunnen maken over een eenmalige bijdrage aan de kosten van de huursubsidie. Daardoor zal de korting opde huursubsidie worden teruggebracht van 12 naar 10 euro. De opmerking dat de feitelijke verlaging minimaal is, is dan ook niet terecht. Gelet opde uitgangspositie en het uiteindelijke resultaat is er wel degelijk iets bereikt, namelijk lagere lasten voor huurders en dat was het uitgangspunt voor het indienen van de motie. De heer Van Bochove wil voorts nog wel openkele punten verduidelijking. Wat is de opvatting van de minister over het voorstel dat woningbouwvereniging Anna Polowna in januari deed? Heeft zij voldoende zekerheid omtrent de huurmatiging? Zal de huurstijging, gelet opde verschillende percentages die thans door corporaties worden gehanteerd, inderdaad op gemiddeld 2,9% uitkomen? Voor sommige groepen blijft de huurquote erg hoog. Zal de minister die met haar plannen voor de lange termijn kunnen terugbrengen? De CDA-fractie zal opdat punt de voorstellen van de minister zorgvuldig beoordelen. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) wijst eropdat het volkshuisvestingsbeleid thans door scheefgroei wordt gekenmerkt. In 2004 wordt 7,5 mld uitgetrokken voor de koopsector. Dat bedrag loopt op tot 9,3 mld in In 2003 is voor huursubsidie 1,7 mld uitgetrokken en dat bedrag wordt teruggebracht naar 1,5 mld in Terwijl de lonen en uitkeringen worden bevroren, worden de huurders geconfronteerd met een huurverhoging van 3% en een korting opde huursubsidie. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting geeft aan dat de huurverhoging bijna 2 mld voor de corporaties oplevert zonder dat zij dat geld, gelet op hun reserves, nodig hebben. Weliswaar willen de corporaties met 28 mln euro bijdragen aan de kosten voor de huursubsidie, maar dat bedrag krijgen zij terug met de huurstijging in volgende jaren. Mevrouw Van Gent vindt het in dit licht onbegrijpelijk dat de CDA-fractie een verlaging van de huurstijging met 0,1% substantieel vindt. Er komt namelijk een huurverhoging van meer dan twee keer de inflatie. Bovendien is de afspraak dat de stijging 2,9% zal zijn tamelijk vrijblijvend. Onderzoek van de Woonbond heeft uitgewezen dat huurders worden geconfronteerd met een hogere stijging. Hoe kan men dan spreken van een substantiële verlaging? Wat is de opvatting van de minister over het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 3

4 feit dat de corporaties hun reserves niet gebruiken voor het verlagen van de woonlasten? Waarom laat de minister de corporaties niet meer bijdragen aan de huursubsidie? Welke maatregelen zal de minister nemen tegen die corporaties die de huren met meer dan 2,9% laten stijgen? Verschillende corporaties vinden overigens een stijging van de huren niet nodig. Voert de minister ook met die corporaties overleg? De korting van 250 mln euro opde ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) gaat niet door, maar die korting wordt weer wel gecompenseerd met het huurbeleid voor de lange termijn. Met het huurbeleid voor de lange termijn wordt dus 278 mln teruggehaald. Zal dit weer extra druk leggen opde huursubsidie? Wil de minister garanderen dat die in de komende jaren niet wordt aangetast? Met de bijdrage van de corporaties wordt de korting opde huursubsidie enigszins verlaagd. Opmerkelijk is dat dit met een bureaucratische omweg gebeurt. Eerst wordt een korting van 12 euro doorgevoerd en daarvan krijgen de huurders weer 2,50 euro terug. Mevrouw Van Gent maakt zich grote zorgen vanwege het huurbeleid voor de lange termijn. Dat voorziet in marktwerking. Daartoe is een convenant procesafspraken modernisering huurbeleid opgesteld. Met vier partijen worden aparte bestuursakkoorden afgesloten. Drie van die vier partijen vertegenwoordigen de verhuurders en één de huurders. Die vertegenwoordiging is dus onevenwichtig. Zal de regering de betaalbaarheid van woningen, de beschikbaarheid en de keuzevrijheid voor huurders met lage inkomens garanderen? Zal het Rijk verantwoordelijk blijven voor toedeling van de huursubsidie? Zal de minister de aanbevelingen van de commissie-blok ten aanzien van de volkshuisvesting integraal verwerken in het huurbeleid voor de lange termijn? Gelet opalle negatieve aspecten zijn voor de GroenLinks-fractie de plannen van de regering niet acceptabel. Hiermee worden de zwaarste lasten opde zwakste schouders gelegd. De GroenLinks-fractie roept de minister dan ook opom haar sociale gezicht te tonen. Mevrouw Van Velzen (SP) begrijpt evenmin waarom de CDA-fractie tevreden is met een huurstijging van 2,9%. Dit is in strijd met haar eigen motie. Daarin wordt gevraagd om een substantiële huurmatiging voor twee jaar, terwijl nu alleen de huren in 2004 worden gematigd. De bijdrage van de woningbouwcorporaties kan de stijging van de huren niet goedmaken. Uiteindelijk is de huurder en zeker de huursubsidieontvanger de dupe van dit beleid. Dit had voorkomen kunnen worden met aanneming van de motie van de SP, waarin de zogenaamde nullijn werd voorgesteld. Uit de stukken die de minister de Kamer met betrekking tot de plannen voor de lange termijn heeft doen toekomen, valt opte maken dat de verhuurders meer vrijheid krijgen om de werking van de woningmarkt en de doorstroming te verbeteren. Betekent dit dat zij de vrijheid krijgen om huurverhogingen door te voeren? Weet de minister wat dit zal betekenen voor de huursubsidie? Of zal de normhuur hoger worden? De minister denkt met haar plannen voor de lange termijn vooral aan marktwerking. Wat vindt zij in dit verband van de opvatting van professor Van der Schaar? Hij zegt dat men met het verhogen van de huren de marktwerking niet zal verbeteren. Huurverhogingen leiden in een tijd van economische neergang namelijk niet tot de bereidheid om te verhuizen, maar tot meer onzekerheid. Zal huurmatiging een van de doelstellingen kunnen zijn bij het formuleren van het toekomstige huurbeleid? Wellicht kan de minister bij de onderhandelingen over de convenanten aangeven wat de maximale huurstijging mag zijn. Beter is om helemaal af te zien van het sluiten van convenanten en het kabinet zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen. In ieder geval kan de minister ernaar streven dat niet meer wordt bezuinigd opde huursubsidie. Als dat toch moet, is zij dan bereid te voorkomen dat die bezuinigingen de laagste inkomens treffen? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 4

5 Het antwoord van de minister De minister zegt het niet eens te zijn met de leden die menen dat de thans gerealiseerde huurstijging geen verbetering is ten opzichte van de aanvankelijk verwachte stijging. De huren zouden namelijk stijgen met 3,2% tot 3,4%. Nu is dat 2,9%. Bovendien kon de normhuurstijging worden verlaagd tot 1,8% en ten slotte zorgde de bijdrage van de corporaties voor vermindering van de korting opde huursubsidie. Die korting wil het ministerie voor 1 januari 2005 aan de huursubsidieontvangers uitbetalen. De som van de verschillende maatregelen zou zelfs tot een nog lagere huurstijging voor de huursubsidieontvangers kunnen leiden en misschien onder de 2,1% kunnen komen. Vanaf 1 juli 2005 zal het huurbeleid een ander karakter hebben. Daarom geldt de matiging voor één jaar. Anders wordt daarmee het beleid voor de langere termijn doorkruist. De minister zal in het najaar met de betrokken partijen overleg voeren over de werkelijk gerealiseerde huurverhogingen per 1 juli 2004 en dan bespreken op welke manier de compensatie voor de bijdrage van de verhuurders in 2005 of latere jaren vorm wordt gegeven. Het leveren van de bijdrage door de verhuurders is overeengekomen en dat biedt het kabinet de mogelijkheid om stappen te nemen als partijen zich daar niet aan houden. De minister begrijpt de zorgen van de leden in verband met mogelijk extra huurstijgingen bij een marktconform huurbeleid, maar de gesprekken met betrokken partijen over het nieuwe beleid zijn nog niet afgerond. Op het resultaat ervan kan zij niet vooruitlopen en nu dus geen definitieve toezeggingen doen. Juist met het oog ophet creëren van een draagvlak bij de partijen die het nieuwe huurbeleid moeten uitvoeren, is eerst een gedegen gedachtewisseling met hen nodig. Daarbij zal zij zeker letten op de betaalbaarheid van de woningen voor bijvoorbeeld de huursubsidiegerechtigden. Het feit dat de mogelijkheid bestaat dat verhuurders compensatie krijgen voor hun huidige bijdrage nu is maar één element van de onderhandelingen. Er zijn meer aandachtspunten, zoals het tegengaan van de segregatie, het creëren van gedifferentieerde woonwijken, het vaststellen van de liberalisatiegrens en de inrichting van het stelsel van woningwaardering. De partijen kunnen evenwel zelf ook thema s inbrengen. Het startdocument vormt de basis voor het overleg over het nieuwe huurbeleid. Het kabinet streeft ernaar nog voor de zomer daarover een debat met de Kamer te voeren. Een belangrijke vraag bij het vormgeven van het nieuwe beleid is hoe de investeringen in de woningmarkt het beste kunnen worden bevorderd en hoe de beweging daaropkan toenemen. Daarbij gaat het niet om de beweging zelf, maar om het resultaat. De burger dient een kwalitatief goede woning te krijgen, maar ook een woning die past bij zijn inkomen. De minister deelt de opvatting van professor Van der Schaar niet. Hij wijst opde onzekerheid bij de huurders. Het beleid van het kabinet is er juist op gericht zowel voor huurders als verhuurders zekerheid te creëren. De inbreng van de heer Van der Schaar heeft evenwel haar aandacht. Ook in de opvattingen van de individuele corporaties is de minister geïnteresseerd. Daartoe zal overleg worden gepleegd met groepen directeuren van corporaties. Nadere gedachtewisseling De heer Depla (PvdA) vreest dat in Nederland de woningmarkt nog jarenlang gekenmerkt zal worden door segregatie en door concentraties van woningen met een lage huur. Hij wijst eropdat corporaties genoeg geld hebben om opkorte termijn te investeren in de woningbouw. De heer Depla herinnert er nogmaals aan dat de motie om een huurmatiging voor twee jaar vroeg. Nu zal die voor één jaar gelden. De motie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 5

6 wordt dus niet uitgevoerd. Bovendien zullen de huurders in 2005 de bijdrage van 28 mln euro van de verhuurders moeten terugbetalen met een extra huurstijging, terwijl de huurmatiging nu slechts 0,1% is. Aangezien er geen sancties gelden voor de verhuurders die hun huren niet verlagen tot 2,9% zal een aantal corporaties dubbel voordeel hebben. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) vindt het van belang dat de minister niet alleen met de koepel van woningbouwcorporaties spreekt, maar ook met corporaties die een afwijkend standpunt innemen. Veel corporaties zeggen namelijk de huurstijging niet nodig te hebben. Mevrouw Van Gent blijft het onbegrijpelijk vinden dat de huidige huurmatiging door de CDA-fractie als substantieel wordt aangemerkt. Met name het feit dat de huurmatiging voor één jaar geldt, maar de corporaties wel de gelegenheid krijgen om in latere jaren hun bijdrage terug te verdienen, stoort haar. De aanstaande huurverhoging levert de corporaties immers al een paar miljard op. Bovendien laat de minister onduidelijkheid bestaan over de totstandkoming van de deal met de corporaties. De aanvankelijk beoogde korting ophet ISV van 250 mln gaat niet door en nu moet het bedrag verkregen worden met compensatie op de langere termijn. Opwelke manier zal deze compensatie vorm krijgen? Wil de minister garanderen dat de huursubsidie niet verder wordt aangetast? Het handhaven van het niveau van de huursubsidie is mede belangrijk voor de keuzevrijheid van de mensen met lage inkomens. De minister wil de huur- en de koopsector meer met elkaar in overeenstemming brengen, maar welke maatregelen heeft zij daarbij voor ogen? Zal de minister ook een bijdrage vragen van de koopsector? Wil zij voorkomen dat de marktwerking een onevenredige druk opde huursector legt? Mevrouw Van Velzen (SP) vindt het volkshuisvestingsbeleid van dit kabinet onacceptabel, omdat met name de lagere inkomens er door worden getroffen. Zij sluit zich aan bij datgene wat de woordvoerders van de PvdA en GroenLinks daarover hebben gezegd. De heer Van Bochove (CDA) blijft van mening dat sinds de behandeling van de begroting van volkshuisvesting er wel degelijk iets is veranderd ten gunste van de mensen die huursubsidie ontvangen. De gemiddelde huurlast is gedaald van 3% naar 2,3% of nog lager, hetgeen een duidelijk neergaande lijn is. De onderhandelingen over een huurbeleid voor de lange termijn zullen nog veel inspanningen vergen en hij wenst de minister daarbij veel sterkte. De heer Hofstra (VVD) vindt dat de oppositiepartijen een verkeerde voorstelling van zaken geven. Jarenlang is namelijk door VROM een integrale vergelijking gemaakt van de kosten voor de huurders en de kopers van huizen. Uit die vergelijking blijkt dat in Nederland de huurder en de koper door de overheid in gelijke mate worden gesteund. De heer Hofstra steunt de plannen van de minister voor het kortetermijnbeleid en zegt geen bezwaar te hebben tegen de verlaging van de huurstijging, omdat deze verlaging gunstig is voor de huursector. Hij beschouwt de verlaging van een half procent wel als substantieel en wijst eropdat deze verlaging mede te danken is aan de medewerking van de corporaties. Het huurbeleid voor de lange termijn moet in juli 2005 gaan gelden. Ten onrechte wordt in de stukken gezegd dat dit een streefdatum is. De minister moet over het nieuwe huurbeleid niet eindeloos polderen, maar opeen gegeven moment haar verantwoordelijk durven nemen. Het is van belang dat de Kamer voor 1 juni de voorstellen van het kabinet voor het huurbeleid voor de lange termijn ontvangt. Anders dreigt het gevaar dat Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 6

7 die niet meer voor het zomerreces behandeld kunnen worden, waardoor de minister te maken krijgt met een tijdklem. De heer Hofstra herinnert ten slotte aan zijn opmerking over de ideeën van woningbouwvereniging De Vernieuwde Stad en vraagt de minister daarop, eventueel schriftelijk, nog te reageren. De minister zegt de partijen nadrukkelijk te zullen houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het huurbeleid voor de korte termijn. Het langetermijnbeleid zal met zich moeten brengen dat vanaf 2006 door de huursector 250 mln euro wordt opgebracht, waarmee bezuinigingen ophet ISV worden voorkomen. Dat langetermijnbeleid zal per 1 juli 2005 moeten ingaan. In de plannen ervoor zal het kabinet aangeven hoe het de opbrengst van 250 mln euro denkt te realiseren en ook ingaan opde ideeën van woningbouwvereniging De Vernieuwde Stad. Het kabinet heeft een afspraak gemaakt over de bezuiniging op de huursubsidie. Die houdt in dat vanaf 2004 tot het einde van de kabinetsperiode een bezuiniging geldt van 12 euro oplopend tot 18 euro per maand. De minister zal zich inspannen om meer bezuinigingen te voorkomen, maar zegt opdat punt geen garanties te kunnen geven. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Buijs De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Halen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 624 Evaluatie Huisvestingswet Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 oktober 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 134 Wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Nr. 8 NADER VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 392 Wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 966 Waterketen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 november 2005 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 003 Voorstel van wet van het Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 926 Huurbeleid Nr. 76 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juni 2005 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 777 Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 juni 2003 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 74 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 januari 2003 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 926 Huurbeleid Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Buijs (CDA), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van Gent (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 453 Woningcorporaties Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 november 2006 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 606 Evaluatie van de Wet stedelijke vernieuwing Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 oktober 2006 De commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 890 Aanpak riooloverstorten Nr. 31 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 november 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 453 Woningcorporaties Nr. 16 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Buijs (CDA), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 766 Wijziging van de Wet Milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in NO x -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 453 Woningcorporaties Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 oktober 2005 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 926 Huurbeleid Nr. 50 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2005 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 764 Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) Nr. 46 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 879 Wijziging van de Wet Geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 januari 2005 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 926 Huurbeleid Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 6 november 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Den Haag, 12 april 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 926 Huurbeleid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 926 Huurbeleid voor de lange termijn Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 589 Betuweroute Nr. 271 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 juni 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 482 Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 328 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 93 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 september 2004 Binnen de vaste commissie voor Landbouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 23 645 Openbaar vervoer 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 94 herdruk* * Abusievelijk eerder gepubliceerd onder kamerstuknummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 837 Jaarnota Integratiebeleid 2004 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Vos (Groen- Links), Hofstra (VVD), Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat - Generaal Wonen, Bouwen en Integrat ie Rijnstraat 8 Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 001 Wijziging van de Meststoffenwet, de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij ter opschorting van de expiratiedatum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 378 Wijziging van de Luchtvaartwet in verband met wijziging van de heffingen voor de luchthaven Schiphol Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 7 juni 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 475 Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 679 Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-08 Milieuraad 30 839 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 14 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 augustus 2005 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 561 Nationaal Antennebeleid Nr. 21 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 625 Waterbeleid Nr. 56 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 23 645 Openbaar vervoer Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 november 2005 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 19 826 Rioleringen Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), Crone

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 472 Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Van Heemst (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 991 Voedselveiligheid Nr. 112 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 november 2004 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 101 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Vos (GroenLinks), Buijs (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 926 Huurbeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

KCGS - Kabinet akkoord met aanvullende voorstellen huurbeleid - 4 feb

KCGS - Kabinet akkoord met aanvullende voorstellen huurbeleid - 4 feb KCGS - Kabinet akkoord met aanvullende voorstellen huurbeleid - 4 feb pagina 1 van 2 Kabinet akkoord met aanvullende voorstellen huurbeleid Het kabinet heeft ingestemd met de aanvullende voorstellen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie