Beleggen in parkeergarages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in parkeergarages"

Transcriptie

1 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009

2 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Begeleider extern Begeleider intern Drs. Gerjan Vos Ir. Thomas Pohle

3 Voorwoord Deze Master Thesis is geschreven in het kader van de studie Master of Science in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate te Amsterdam. Aan dit onderzoek liggen diverse onderzoeken van derden ten grondslag welke de verschillende waarderingsmethoden toelichten. Dit onderzoek spitst zich toe op de toepasbaarheid van de waarderingsmethoden voor het waarderen van parkeergarages. Voor het tot stand komen van dit onderzoek wil ik in het bijzonder de volgende personen bedanken. Als eerste dank ik alle docenten, hoogleraren en fellows van wie ik anderhalf jaar zeer waardevolle colleges heb mogen volgen. Daarnaast dank ik van deze groep in het bijzonder Gerjan Vos voor de begeleiding van deze thesis. Zonder zijn kritische blik en scherpe commentaar zou de kwaliteit van deze thesis niet op dit niveau terecht zijn gekomen. Tot slot bedank ik ook mijn interne begeleider Thomas Pohle, mijn familieleden en mijn collega s die hebben meegelezen en mij hebben voorzien van zeer bruikbare kritische feedback. Parkeergarages blijven vermoedelijk de komende jaren voor een grote groep onroerend goed professionals een onbekend terrein. Mijn verwachting is echter dat na het lezen van dit onderzoek iedereen meer inzicht heeft gekregen in de toepasbaarheid van de waarderingsmethoden bij parkeergarages. Amsterdam, februari 2009 II

4 Samenvatting Deze Master Thesis gaat in op de wijze waarop de waarde van parkeergaragebeleggingen tot stand komt en of de waarderingsmethodiek op eenduidige wijze vorm kan worden gegeven en inzichtelijk kan worden gemaakt. Hierbij zal een vergelijking getrokken worden met hotel onroerend goed, welke in grote lijnen een vergelijking vertoont met parkeergaragebeleggingen. Parkeergarages (inclusief de onderneming) en parkeergaragebeleggingen zijn een relatief onbekende beleggingsmarkt waarin slechts enkele grote spelers actief zijn. In toenemende mate vinden transacties plaats die gericht zijn op uitsluitend het onroerend goed. Daarmee wordt de behoefte aan een eenduidige en inzichtelijke waarderingsmethode vergroot. In het onderzoek is een analyse uitgevoerd naar de parkeermarkt, het parkeerbeleid, de waardeontwikkeling van parkeergaragebeleggingen en de huurovereenkomsten. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de verschillende waarderingsmethoden en de toepasbaarheid van deze methoden voor het waarderen van een parkeergaragebelegging. De parkeermarkt Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbare en niet openbare parkeergarages, waarbij het onderzoek zich enkel zal richten op de publieke parkeergarages. Het totaal aantal openbare parkeerplaatsen in Nederland in 2000 wordt geraamd op circa 8.9 miljoen. 2% hiervan, circa , bevindt zich in parkeergarages. Doordat het autobezit sinds 2000 gemiddeld met circa 2% per jaar is gegroeid, bleef ook de behoefte naar parkeeraccommodaties toenemen. Door het invoeren van parkeerbeleid, wat vervolgens heeft geleid tot het invoeren van betaald parkeren, kan de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen op een efficiëntere wijze op elkaar worden afgestemd. In 2007 werd geschat dat circa 25% van de gebouwde parkeeraccommodaties in handen was van private partijen. Uit het laatste onderzoek blijkt dat dit percentage is opgelopen tot wel 58%. Eigenaren van het parkeergarage onroerend goed kunnen ervoor kiezen om de exploitatie en het beheer zelf uit te voeren, om de exploitatie en het beheer uit te besteden of om enkel het beheer uit te besteden. Welk beleid het beste gevolgd kan worden is afhankelijk van de fase waarin een parkeergarage zich bevindt en de mate waarin de eigenaar bereid is een bepaald exploitatierisico te lopen. III

5 Waardeontwikkeling Voor een belegger zit de waardeontwikkeling van onroerend goed voornamelijk in de ontwikkeling van de huurinkomsten. Voor parkeergaragebeleggingen wordt de huur bepaald door de inkomsten die de parkeergarage kan genereren. Deze inkomsten hebben dan ook een indirect effect op de waarde van de parkeergaragebelegging. De hoogte van de inkomsten van een parkeergarage worden bepaald door het parkeertarief en de bezettingsgraad. Naarmate de inkomsten van een parkeergarage meer stijgen als gevolg van parkeertarief aanpassingen - in Nederland gemiddeld 10 tot 25% per jaar - dan de jaarlijkse stijgingen van de contracthuur, zal na afloop van de huurovereenkomst de huur worden gecorrigeerd naar een hoger gelegen markthuur niveau. Dit wordt ook wel het positieve zaagtand effect genoemd en is één van de belangrijkste kenmerken van de waardeontwikkeling van een parkeergaragebelegging. Huurovereenkomsten In Europa worden verschillende standaarden gehanteerd in huurovereenkomsten. Het grootste verschil tussen huurovereenkomsten in Nederland en de rest van Europa is dat in Nederland de verhuurder verantwoordelijk is voor het betalen van de onroerend zaakbelasting en de verzekeringen. In de overige landen in Europa worden deze kosten weerlegd naar de huurder, de gebruiker van het onroerend goed. Voor parkeergarages zijn er tenminste twee methoden voor het bepalen van de huurwaarde. De eerste methode gaat uit van een residuele benadering, waarbij wordt gekeken hoeveel van het bruto resultaat de huurder bereid is af te staan aan huur voor het gebruik van de parkeeraccommodatie. De tweede methode maakt gebruik van in de markt geaccepteerde omzet of bruto resultaat gerelateerde ratio s. Deze methode is subjectiever van aart, maar kan tevens dienen als controle van de uitkomst bij gebruik van de residuele huurwaarde methode. Waarderingsmethoden Voor dit onderzoek zijn de volgende vier waarderingsmethoden onderzocht: 1. Waarderen van de onderneming 2. De comparatieve benadering 3. De inkomsten benadering 4. De kosten benadering IV

6 1. Waarderen van de ondermening: deze methode wordt veelvuldig toegepast bij het bepalen van de waarde van hotel onroerend goed. Als eerste wordt de waarde van de totale onderneming bepaald. Vervolgens wordt op dezelfde manier de waarde van de exploitatie bepaald en afgetrokken van de waarde van de totale onderneming. De uitkomst hiervan is de waarde van het onroerend goed. Deze methode is eveneens toe te passen op parkeergaragebeleggingen. 2. De comparatieve benadering: gaat er vanuit dat een geïnformeerde koper voor een parkeergarage niet meer wil betalen dan de waarde van een bestaand onroerend goedobject voor dezelfde gebruiksdoeleinden. Bij deze methode wordt de marktwaarde bepaald door het vergelijken van de verkoopprijzen van parkeergarages. Bij deze vergelijking zullen verschillen ontstaan en zullen moeten worden gecorrigeerd. Door de zeer beperkte mate van onderlinge vergelijkbaarheid van parkeergaragebeleggingen en het beperkte aantal transacties is de comparatieve benadering niet de meest geschikte methode voor het bepalen van de marktwaarde van een parkeergaragebelegging. 3. De inkomsten benadering: gaat er vanuit dat bij het verkrijgen van het eigendom, het onroerend goed zelfstandig inkomsten zal genereren. De inkomsten kunnen vervolgens aan de hand van een aantal methoden worden omgezet in de waarde van het te waarderen object. Van de meest gangbare inkomstenkapitalisatie methoden blijkt de Discounted Cash Flow (DCF) methode de meest geschikte methode voor het op een juiste manier weerspiegelen van de marktwaarde van een parkeergaragebelegging. 4. De kosten benadering: stelt dat de marktwaarde wordt vastgesteld door het berekenen van de huidige vervangingskosten, waarna een aftrek wordt toegepast voor de geaccumuleerde afschrijvingen, vermeerderd met de waarde van de grond. Doordat de waarde van een parkeergarage gekoppeld is aan het gebruik ervan, is het voor een belegger in eerste instantie niet relevant wat de stichtingskosten van een parkeergarage zijn. In veel gevallen zal de marktwaarde van een parkeergaragebelegging volgens de kosten benadering hoger uitvallen dan volgens de inkomstenbenadering. In dat geval zal een parkeergarage niet winstgevend gerealiseerd kunnen worden. Het is dan ook niet voor de hand liggend dat de kosten benadering gebruikt wordt voor het bepalen van de marktwaarde van een parkeergaragebelegging. Zowel middels het bepalen van de waarde van de totale onderneming als middels de DCFmethode kan de waarde van een parkeergaragebelegging het beste worden bepaald. V

7 Inhoudsopgave 1 INLEIDING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING Centrale vraag Subvragen UITGANGSPUNTEN OPBOUW ONDERZOEK Theoretisch kader Praktijkonderzoek Conclusie en aanbevelingen PARKEERGARAGE ALS TYPE BELEGGING SOORTEN PARKEERGARAGES DE MARKT PARTIJEN PARKEERBELEID Gemeentelijk parkeerbeleid Beleggers parkeerbeleid BEHEER EN EXPLOITATIE EXPLOITATIEKOSTEN VAN PARKEERGARAGES WAARDEONTWIKKELING HUUROVEREENKOMSTEN Verschillen binnen Europa Totstandkoming van de huurprijs Residuele huurwaarde methode Huurwaarde ratio s Huurprijsherziening WAARDEBEPALING EXPLOITATIEGEBONDEN ONROEREND GOED WAARDEREN VAN DE ONDERNEMING Free cashflow NOPLAT ROIC WACC Groei Waarde van de onderneming WAARDE VAN DE EXPLOITATIE RENDEMENTSEIS VOOR DE EXPLOITATIE VERGELIJKING HOTELS EN PARKEERGARAGES VI

8 3.5 CONCLUSIE WAARDERINGSMETHODEN DE COMPARATIEVE BENADERING DE INKOMSTENBENADERING Bruto AanvangsRendement (BAR)-methode Netto AanvangsRendement (NAR)-methode Discounted Cashflow (DCF)-methode IRR-methode WOZ waarderingsmethode DE KOSTENBENADERING TOEPASBAARHEID WAARDERINGSMETHODEN DE COMPARATIEVE BENADERING DE INKOMSTENBENADERING BAR-methode NAR-methode DCF-methode DE KOSTENBENADERING CONCLUSIE CASE STUDIE INLEIDING KERNGEGEVENS WAARDE VAN DE ONDERNEMING WAARDE VAN DE EXPLOITATIE WAARDE VAN HET ONROEREND GOED CONTROLE OP BASIS VAN EEN KAPITALISATIEMETHODE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN CONCLUSIE Beantwoording van de deelvragen Beantwoorden van de centrale vraag AANBEVELINGEN Transparantie Risicoprofiel Beleggen in parkeergarages: markt in volle ontwikkeling BIBLIOGRAFIE BIJLAGEN VII

9 1 Inleiding De vraag naar onroerend goed beleggingen in traditionele categorieën als kantoren, winkels en woningen blijft erg groot. Door het beperkte aanbod van kwaliteits-onroerend goed in Europa tegen een acceptabele prijs zijn beleggers geneigd uit te wijken naar nichemarkten zoals infrastructuur, energie, leisure. Doordat ook het aanbod van deze nichemarkten in Nederland zeer beperkt is, wordt hierbinnen snel gekeken naar grensoverschrijdend onroerend goed aanbod. Veel fondsmanagers springen hierop in door internationale, vaak pan-europese, onroerend goedfondsen aan te bieden. Het voordeel van indirecte beleggingen in pan- Europese onroerend goedfondsen is, dat het risico binnen een portefeuille internationaal gespreid kan worden en dat het opbouwen van de portefeuille in de betreffende nichemarkt eenvoudiger is. 1.1 Aanleiding Mijn werkgever, Bouwfonds REIM (Real Estate Investment Management), heeft in 2005 het Bouwfonds European Real Estate Parking Fund gelanceerd. Dit fonds heeft als strategie het beleggen in parkeergarages in de door haar gedefinieerde targetlanden, dat wil zeggen alle landen binnen de Eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Voor het bepalen van de marktwaarde van een parkeergarage spelen een aantal onroerend goed categoriespecifieke kenmerken een rol. Hoewel de exploitatie van parkeergarages en de parkeergarage als onroerend goed belegging twee totaal verschillende disciplines zijn, hebben ze bij het tot stand komen van de waarde van de parkeergarage wel degelijk een relatie met elkaar. Ofschoon reeds onderzoek gedaan is naar de verschillende waarderingsmethoden in het algemeen, is slechts beperkte informatie beschikbaar over de toepasbaarheid van deze methoden bij het waarderen van parkeergarages. Het onderhavige onderzoek zal zich richten op de toepasbaarheid van waarderingsmethoden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ervaringen van nationale en internationale experts op het gebied van het waarderen van parkeergarages. Daarnaast wordt er uitgebreid stil gestaan bij de onroerend goed karakteristieken van parkeergarages. 1.2 Probleemstelling In deze thesis wil ik onderzoeken op welke manier de waardering van een parkeergarage als onroerend goedbelegging tot stand kan komen. Parkeergarages worden in sommige gevallen 8

10 gezien als commercieel onroerend goed, exploitatie onroerend goed of een combinatie van beide. Deze typen onroerend goed kennen een andere benadering in de waardering. De uitkomsten van dit onderzoek zullen een belegger, een taxateur, een ontwikkelaar, een adviseur of een lokale overheid houvast bieden bij het op een nauwkeurigere manier bepalen van de marktwaarde van een parkeergarage Centrale vraag De centrale vraag die tijdens dit onderzoek beantwoord dient te worden luidt: Op welke manier komt de waardering van een parkeergaragebelegging tot stand? Om helderheid te verschaffen over delen van de centrale vraag, worden hieronder enkele definities verduidelijkt: Waardering: methode waarbij als doel het bepalen van het geschatte bedrag waartegen onroerend goed op de datum van de taxatie zou worden verkocht uitgaande van een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper met voldoende afstand tot elkaar na een geëigende voorbereiding waarin ieder van de partijen met kennis van zaken zorgvuldig en zonder dwang zou hebben gehandeld (Van Gool, Brounen, Jager, & Weisz, 2007). Parkeergarages, publieke of private: een parkeergarage is een garage waar auto s voor korte duur worden geparkeerd (Dale, 2008). In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van parkeergarages. Parkeergaragebelegging: een parkeergarage die geëxploiteerd wordt door een parkeerexploitant en aangehouden wordt als belegging met als doel uit de verhuur en verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren (Van Gool, Brounen, Jager, & Weisz, 2007) Subvragen De hieronder geformuleerde vragen die voortvloeien uit de centrale vraag zijn relevant en noodzakelijk voor het beantwoorden van de centrale vraag. Wat zijn de kenmerken van parkeergaragebeleggingen en ander exploitatiegebonden onroerend goed? Welke waarderingsmethoden zijn er voor parkeergaragebeleggingen en welke methode geeft de meest realistische weerspiegeling van de marktwaarde? Hoe komt de marktwaarde tot stand vanuit de invalshoek van de onderneming en de belegging? 9

11 Is in financiële zin aansluiting te vinden tussen deze invalshoeken? 1.3 Uitgangspunten Vanuit de centrale vraag zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: Bij parkeergarages gaat het om onroerend goed dat gebonden is aan een specifieke vorm van gebruik. Er wordt dan ook uitgegaan van onroerend goed dat niet zonder ingrijpende wijzigingen voor andere functies te gebruiken is; De parkeergarage is vrij toegankelijk en wordt niet belemmerd in het gebruik als parkeergarage; Het is er zowel de belegger als de parkeerexploitant om te doen in de toekomst positieve financiële resultaten te realiseren; Voor het bepalen van de marktwaarde is zowel de koper als de verkoper erin geïnteresseerd de verschillende componenten van de waardering te onderscheiden; De waarderingsmethoden worden getoetst op hun realiseerbaarheid en om zo een goede aansluiting te krijgen bij de in de praktijk gehanteerde methoden; Het onderzoek houdt geen rekening met eventuele belastingen en rentelasten. 1.4 Opbouw onderzoek Het onderzoek is erop gericht om antwoord te geven op de centrale vraag en haar deelvragen, en vervolgens te komen tot een conclusie en aanbevelingen. Het onderzoek wordt opgebouwd uit een beschrijving van het theoretische kader en een praktijkonderzoek Theoretisch kader De scriptie begint met een breed theoretisch kader, waarin de lezer meer inzicht wordt gegeven in de aspecten van parkeergarage beleggingen. Dit theoretische kader is opgesplitst in twee verschillende facetten: Parkeergarage als type belegging: doel hierbij is om uitgebreide achtergrond informatie te verstrekken over de onroerend goed categorie parkeergarages. Inzicht in deze categorie helpt de lezer te begrijpen welke factoren een belangrijke rol vervullen bij het bepalen van de marktwaarde. Deze informatie is nog niet eerder op deze manier vertoont. Literatuuronderzoek: doel hierbij is om argumenten te vergaren voor een theoretische onderbouwing van waarderingsmethoden die het beste de marktwaarde van parkeergarages weerspiegelt. 10

12 Beleggen in parkeergarages Praktijkonderzoek Naast het theoretische kader zullen de gekozen waarderingsmethodes aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden getoetst en besproken met experts op het gebied van exploiteren en beleggen in parkeergarages. Dit praktijkonderzoek is opgesplitst in twee delen: Casestudie: doel oel is om aan de hand van het gekozen waarderingsmethode waarderingsmethode een rendementsberekening uit te werken om de methode te valideren. Expert interviews: doel oel is om de uitkomst van het onderzoek te toetsen aan de inzichten van diverse experts in het specifieke vakgebied. Parkeergarages als type belegging Waarderingsmethoden: Comparatieve benadering Inkomsten benadering Kostenbenadering Ondoerzoek: Literatuur Experts Case studie Centrale vraag: Op Op welke manier komt de waardering van een parkeergaragebelegging tot stand?' Figuur 1:: schematische weergave van de onderzoeksstructuur 11

13 1.4.3 Conclusie en aanbevelingen In de conclusie zal antwoord worden gegeven op de vraag naar de toepasbaarheid van de verschillende waarderingsmethoden en worden aanbevelingen gedaan voor het bepalen van de marktwaarde van parkeergarages. Tot slot zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden van vervolgstudies op basis van dit onderzoek. 12

14 2 Parkeergarage als type belegging Traditionele onroerend goed categorieën als kantoren, winkels en woningen zijn erg populair bij onroerend goed beleggers. Voor dit type beleggingen is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar voor een groot aantal landen. Hierdoor is de markt van dit type beleggingen een stuk transparanter dan van andere onroerend goedcategorieën waarvoor slechts beperkte informatie beschikbaar is. Dit is ook het geval voor de parkeergarages. De onroerend goedmarkt is onder te verdelen in twee hoofdcategorieën: de commerciële onroerend goedmarkt en de niet-commerciële onroerend goedmarkt (Van Gool, Brounen, Jager, & Weisz, 2007). Onder de commerciële onroerend goedmarkt vallen onder andere: kantoren, winkels, hotels, bedrijfsruimten, congrescentra en ook parkeergarages. Onder niet-commercieel onroerend goed vallen onder andere: kerken, gevangenissen, ziekenhuizen en woningen. Een in eigendom zijnde parkeergarage kan voor eigen rekening en risico worden beheerd (exploitatie onroerend goed), worden beheerd door een derde partij of worden verhuurd aan een parkeergarage-exploitant. In het laatste geval loopt de eigenaar van de parkeergarage geen operationeel risico meer, maar ontvangt deze jaarlijks huur van haar huurder (commercieel onroerend goed). Vanzelfsprekend zijn er voor de eigenaar wel andere risico s zoals een debiteurenrisico en een marktrisico. De reden om te kiezen voor het zelf beheren, het uitbesteden van beheer of het uitbesteden van de volledige exploitatie is sterk afhankelijk van het soort parkeergarage en het beleid van de betreffende eigenaar. Deze keuzes worden besproken in paragraaf Soorten parkeergarages In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten parkeergarages: Publieke parkeergarages: met een publieke parkeergarage wordt bedoeld een parkeergarage die toegankelijk is voor iedereen, onafhankelijk van de bestemming van de gebruiker. Hiervoor kan een gebruiker een vergoeding in rekening gebracht worden of het gebruik kan kosteloos ter beschikking worden gesteld. Dit laatste is vaak het geval bij parkeergarages welke gelegen zijn bij voorzieningen waarbij er meer baat is bij veel bezoekers waardoor de kosten van de parkeergarage op een andere manier gedekt worden. Indien lang parkeren of misbruik van de parkeerfaciliteit door de gebruikers tegen gegaan dient te worden, zal in veel gevallen wel een vergoeding in rekening worden gebracht. 13

15 Private parkeergarages: een private parkeergarage heeft als doel het bieden van parkeerfaciliteiten aan een beperkte groep bezoekers, die enkel door middel van een pas, een sleutel of een andere persoonlijke identificatie toegang kunnen krijgen tot de parkeergarage. Deze situatie doet zich vooral voor bij woningen en kantoorgebouwen. Door de grote diversiteit in het gebruik van parkeergarages is het niet eenvoudig om tot een standaard te komen voor het bepalen van de waarde van een publieke parkeergarage. De waarde is in grote mate afhankelijk van de inkomsten welke door de parkeergarage gegenereerd kunnen worden. Voor een private parkeergarage ligt dat anders. Hierbij spelen vraag en aanbod van abonnementen een grote rol. Het onderzoek zal zich enkel richten op het bepalen van de marktwaarde van publieke parkeergarages. 2.2 De markt Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Ook het aantal auto s per oppervlakte-eenheid is hier relatief hoog (CROW, 2004). Opmerkelijk genoeg ontbreekt in Nederland een kwantitatief inzicht in het aantal openbare parkeerplaatsen en zelfs in het aantal gereguleerde openbare parkeerplaatsen (Dijken, 2002). Het aantal parkeerplaatsen in 2000 kan geraamd worden op 12,5 tot 15,6 miljoen. Het aantal openbare parkeerplaatsen wordt geraamd op 8.9 miljoen, een gemiddelde van parkeerplaatsen per inwoners. Van deze 8.9 miljoen openbare parkeerplaatsen bevindt zicht 81% op en langs de straat, 17% op terreinen en 2% in parkeergarages (Dijken, 2002). Totaal aantal openbare parkeerplaatsen ; 2% ; 17% ; 81% Op en lang straat Op terreinen In parkeergarages Figuur 2: totaal aantal openbare parkeerplaatsen in Nederland in 2000 (Dijken, 2002) Alle openbare parkeerplaatsen op en langs straat zijn eigendom van de gemeente en daarom publiek eigendom. De openbare parkeerplaatsen op parkeerterreinen en in parkeergarages zijn 14

16 niet volledig publiek eigendom. Van de openbare parkeerplaatsen op parkeerterreinen is 19% privaat eigendom en van de openbare parkeerplaatsen in parkeergarages 58%. Het totaal aantal openbare parkeerplaatsen in Nederland bedraagt , waarvan circa in eigendom is van de gemeenten (Dijken, 2002). In publiek of privaat eigendom 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Op en langs straat Op terreinen In parkeerplaatsen Publiek Privaat Figuur 3: aantal openbare parkeerplaatsen in Nederland in publiek en privaat eigendom in 2000 (Dijken, 2002) Doordat het autobezit sinds het jaar 2000 gemiddeld met circa 2% per jaar is gegroeid (Statistiek, 2007), bleef ook de behoefte aan parkeeraccommodaties toenemen. Door het invoeren van betaald parkeren lijkt het realiseren van relatief dure parkeeroplossingen mogelijk. Dit is goed nieuws, want er is op de Nederlandse markt nog steeds een tekort aan parkeerplaatsen (CROW, 2006). Onroerendgoedbeleggers en gebruikers van onroerend goed hebben belang bij goede parkeervoorzieningen, omdat deze de waarde van het (omliggende) onroerend goed beïnvloeden. Parkeergarages vertegenwoordigen echter zelf ook een waarde, door de inkomsten die ze genereren en de waardeontwikkeling van de grond en het gebouw (CROW, 2006). Hoewel in het verleden parkeergarages vooral beschouwd werden als kostenpost, lijkt daar nu verandering in te komen. Parkeergarages vormen tegenwoordig een interessante inkomstenbron en krijgen in toenemende mate belangstelling van professionele partijen als projectontwikkelaars en beleggers. Daarmee lijken parkeergarages een zelfstandige onroerend goedcategorie te gaan worden. Door de beperkte hoeveelheid transacties en de beperkte 15

17 transparantie in dit marktsegment, is het echter niet eenvoudig om te komen tot een juiste bepaling van de marktwaarde van een parkeergarage. Dit wordt in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. 2.3 Partijen In Nederland, maar ook in Europa zijn een beperkt aantal grote en een groot aantal minder grote parkeerexploitanten actief. De vijf grootste parkeerexploitanten -in aantalen beheerde parkeerplaatsen in Europa- zijn, in willekeurige volgorde: VINCI Park, Q-Park, Apcoa, Interparking en NCP. Deze vijf beheren samen minder dan 15% van het totale aantal parkeerplaatsen (Princet, 2007). De meeste parkeerexploitanten treden ook op als parkeergaragebeheerder, indien gewenst door de eigenaar/belegger. Het aantal private parkeergaragebeleggers in Europa is vele malen kleiner dan het aantal parkeerexploitanten. In feite betreft het grootste gedeelte van deze groep parkeerexploitanten die naast de exploitatie in sommige gevallen ook eigenaar zijn van de parkeergarage. Partijen die in beginsel geen raakvlakken hebben met de parkeerexploitatie op zich en zich enkel richten op het beleggen in parkeergarages zijn, in willekeurige volgorde: IEF, Bouwfonds, Rodamco, Corio en Quantum. Van deze partijen hebben enkel Bouwfonds en Quantum gespecialiseerde parkeergaragefondsen. Daarnaast is er vermoedelijk een groot aantal parkeergarages in eigendom van particulieren en private equity partijen. Hiervan zijn echter geen gegevens bekend. 2.4 Parkeerbeleid Het parkeerbeleid kan worden opgesplitst in gemeentelijk parkeerbeleid en het beleid van een belegger in een parkeergarage Gemeentelijk parkeerbeleid Door de hoge autodichtheid loopt Nederland in Europa al jaren voorop met zowel het ruimtelijk beleid als het parkeerbeleid. Het parkeerbeleid in Nederland is gericht op de volgende drie thema s (CROW, 2004): Parkeervolume: het aantal parkeerplaatsen Regulering qua tijd en plaats Handhaving, oftewel controle 16

18 Door de enorme groei van het gemotoriseerde verkeer is de behoefte ontstaan om het parkeren te beperken. In Nederland kwam deze motorisering op gang in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Begin jaren zestig werd door ministers Korthals en Zijlstra een wijziging van de Wet Motorrijtuigenbelasting doorgevoerd. Vanaf dat moment konden grote gemeenten parkeermeters gaan inzetten om de parkeerduur in de binnensteden aan banden te leggen. Schiphol was de eerste gemeente in Nederland met parkeermeters. Amsterdam was in 1964 de eerste gemeente die in de binnenstad betaald parkeren invoerde (CROW, 2004). Ruimtelijke, maatschappelijke appelijke en economische ontwikkelingen leiden ertoe dat het parkeerbeleid voortdurend in beweging blijft. Naarmate de parkeerdruk toeneemt, zullen gemeenten in steeds meer plaatsen parkeerregulering toepassen. De evolutie van het parkeerbeleid binnen een gemeente kent de volgende stappen (CROW, 2004): Verschillende parkeertarieven Mobiliteitsmanagement Parkeervergunningen Beperking van parkeerduur Geen parkeerbeleid Figuur 4: evolutie van parkeerbeleid In beginsel wordt de beschikbare ruimte gebruikt voor parkeren totdat deze zo vol staat met geparkeerde auto s dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebied. Een logische volgende stap is het weren of op andere manier faciliteren van de langparkeerder uit een bepaald gebied. Een blauwe zone, waarin gebruik van een parkeerschijf noodzakelijk is, of het langzaam invoeren van betaald parkeren zijn hiervoor geijkte middelen. Langparkeerders zullen in deze gevallen uitwijken naar omliggende gebieden, wat daar op termijn ook zal leiden tot meer overlast. In deze gebieden lijkt het invoeren van parkeervergunningen een logisch vervolg. De bewoners van deze omliggende gebieden kunnen onbeperkt gebruik blijven maken van de parkeerplaatsen, terwijl voor andere gebruikers het gebruik eenvoudig is 17

19 te controleren. Het controleren op en het beboeten van onjuist gebruik van parkeerplaatsen is wel een randvoorwaarde voor het succesvol uitvoeren van een parkeerbeleid. Zoals de afgelopen jaren is gebleken, neemt de vraag naar parkeerruimte nog verder toe. Hierdoor wordt een efficiënte handhaving van het parkeerbeleid nog belangijker en neemt in veel gevallen het gebied van betaald parkeren toe. Het hanteren van verschillende parkeertarieven is een goede manier om de parkeervoorzieningen gecontroleerd te laten gebruiken. Ook met de opkomst van Park and Ride (P+R) in combinatie met openbaar vervoerders, wordt geprobeerd de steden bereikbaar te houden voor alle bezoekers, niet alleen het autoverkeer. Mobiliteitsmanagement vormt een steeds belangrijkere factor in het parkeerbeleid. Of een parkeerbeleid effectief is, valt of staat met een juiste handhaving van betaald parkeren op straat of het goed functioneren van een parkeergarage. Indien handhaving ontbreekt, zal niemand meer betalen voor parkeren Beleggers parkeerbeleid Een belegger ziet beleggen als: het in stand houden of doen groeien van vermogen (CROW, 2006). Een belegger is bereid, gelet op het bijbehorende risico, om een deel van zijn vermogen beschikbaar te stellen ten einde daar een bepaald rendement op te behalen. De meest voorkomende beleggingscategorieën zijn aandelen, vastrentende waarden en onroerend goed (Van Gool, Brounen, Jager, & Weisz, 2007). Elke beleggingscategorie heeft haar eigen rendements- en risico-eigenschappen. Voor onroerend goed geldt dat het totale rendement dat behaald kan worden uit onroerend goed beleggingen bestaat uit een direct en een indirect rendement. In de meeste gevallen zijn bij investeringen de directe rendementen op korte termijn relatief eenvoudig te schatten aan de hand van historische gegevens. Indirecte rendementen daarentegen, welke betrekking hebben op de verwachte waardestijging, zijn een stuk moeilijker in te schatten. Naarmate de geplande eigendomsperiode toeneemt, neemt ook de onzekerheid van het geplande te realiseren indirecte rendement op onroerend goedbeleggingen toe. Het op een juiste manier schatten van de (toekomstige) marktwaarde van het onroerend goed is hierbij de belangrijkste factor. Dit is echter niet voor alle onroerend goedcategorieën even eenvoudig. In hoofdstuk 3 en 4 wordt hier nader op ingegaan. 18

20 2.5 Beheer en exploitatie Indien een belegger ervoor heeft gekozen om te beleggen in parkeergarages, is ook het beleid van de eigenaar van de parkeergarage een belangrijke factor voor het bepalen van het risico en het rendement van de belegging. Dit heeft voornamelijk te maken met het al dan niet voor eigen rekening en risico beheren en exploiteren van de parkeergarage. Een eigenaar van een parkeergarage kan kiezen uit een drietal scenario s ten aanzien van de parkeerexploitatie en beheer: zelf de exploitatie en het beheer uitvoeren zelf de exploitatie uitvoeren en het beheer uitbesteden, meestal door middel van een huurovereenkomst met een parkeerexploitant de exploitatie en het beheer uitbesteden, meestal door middel van een beheerovereenkomst met een parkeergaragebeheerder of property manager Beheer en exploitatie leiden in de praktijk nog wel eens tot verwarring. Daarom worden hieronder beide begrippen en de samenhangende consequenties en voor- en nadelen besproken. Parkeerexploitatie: het risicodragend nemen van strategische, tactische en operationele beslissingen, die gevolgen kunnen hebben voor de opbrengsten en kosten van de door de exploitant beheerde parkeerplaatsen. Deze beslissingen kunnen betrekking hebben op de parkeertarieven, de uitbesteding van het parkeerbeheer, exploitatiemodellen en de keuze voor onderverhuur of het afgeven van abonnementen. Parkeerbeheer: het uitvoeren van het beleid van de parkeerexploitant teneinde zijn resultaat te optimaliseren en de parkeergarage naar wens te laten functioneren. Het beheer betreft vooral operationele aspecten van het beleid, bijvoorbeeld de uitgifte van de abonnementen, de schoonmaak en het toezicht in de parkeergarage. Er is in beginsel geen sprake van financieel risico. De beheerder krijgt een beheervergoeding, bestaande uit de beheerkosten en een winstopslag. 19

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET Taxeren volgens de DCF-methode SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde ir. Jens J.J. Osinga scriptiebegeleider: drs. G.A.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Achtergrond... 7 4 Methodologie...

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Over fondsbeleggen met divers~fìcatiestrategieën in een bereikbaarheidscontext V.P. de Heer februari 2009 Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee

Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij Adviesrapport 7 juli 2005 Adviesrapport Commissie

Nadere informatie