Startnotitie project-m.e.r.- procedure Holland Casino te Venlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie project-m.e.r.- procedure Holland Casino te Venlo"

Transcriptie

1 Startnotitie project-m.e.r.- procedure Holland Casino te Venlo 15 juni 2007 Dit document is ingescand teneinde meer inwoners de kans te geven kennis te nemen van dit document. Het ingescande document lijkt veel op het origineel, maar er zullen (kleine) verschillen in zitten, zoals vet/niet vet, regellengte's, spelfouten etc Voor schriftelijke reakties naar 'bevoegd' gezag (zie pagina 12) moet je altijd gebruik maken van de officiele versie van dit document (niet van deze kopie dus)

2 ingescand tbv wijkoverleg

3 ingescand tbv wijkoverleg

4 ingescand tbv wijkoverleg

5 Verantwoording Titel Startnotitie project-m.e.r.-procedure Holland Casino te Venlo Opdrachtgever Holland Casino Projectleider Esther van Rosmalen Auteur(s) Marleen Schokker Projectnummer Aantal pagina's 28 (exclusief bijlagen) Datum 15 juni 2007 Handtekening Colofon Tauw bv afdeling Ruimte & Ondergrond Handelskade 11 Postbus AC Deventer Telefoon (0570) Fax (0570) Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: NEN-EN-ISO9001. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 5/28

6 Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 6/28

7 Inhoud Verantwoording en colofon Een project-m.e.r.-procedure voor het Holland Casino Wat gaat Holland Casino doen? Waarom een project-m.e.r.-procedure? Hoe ziet een project-m.e.r.-procedure eruit? Waar kunt u op inspreken? Leeswijzer Het kader Q4 en de keuze voor een casino Het bestemmingsplan en het plan-mer Artikel 19 en het project-mer Beleid en regelgeving Nog te nemen besluiten Afbakening project-m.e.r.-procedure casino Venlo Belangrijkste onderwerpen Alternatieven en varianten Plan-en studiegebied De voorgenomen activiteit De huidige ruimtelijke situatie De inrichting van het Blok van Gendt met het casino Bezoekersaantallen Verkeer en vervoer Milieuaspecten in beeld Verkeer en vervoer Wegverkeerslawaai Luchtkwaliteit Industrielawaai Externe veiligheid Flora en fauna Overige aspecten Bodem en water Cultuurhistorie Duurzaamheid...25 Literatuurlijst Bijlage: begrippenlijst... Bijlage: relatie project-m.e.r. procedure en artikel 19 procedure... Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 7/28

8 Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 8/28

9 1 Een project-m.e.r. -procedure voor het Holland Casino Holland Casino wil in Venlo een nieuw casino bouwen. Dit casino komt in het plangebied 'Q4'. Q4 staat voor vierde Quadrant van de binnenstad van Venlo. Voor dit gebied heeft gemeente Venlo op 6 juli 2005 een wijkontwikkelingsplan vastgesteld en inmiddels is door de gemeente een bestemmingsplanprocedure opgestart. In dat bestemmingsplan wordt de vestiging van het casino mogelijk gemaakt. 1.1 Wat gaat Holland Casino doen? Het wijkontwikkelingsplan Q4 voorziet in de realisatie van 500 tot 600 woningen en m 2 aan stedelijke voorzieningen. Gemeente Venlo streeft ernaar om voor Q4 functies aan te trekken die een belangrijke 'trekker' vormen voor de wijk. Een nieuwe vestiging van Holland Casino is zo'n trekker. In december 2005 hebben de gemeente Venlo en Holland Casino een intentieovereenkomst getekend, waarbij is afgesproken om de haalbaarheid van vestiging van Holland Casino 'op of aan het Mgr. Nolensplein' te onderzoeken. In november 2006 overeenstemming bereikt over het het Blok van Gendt als locatie waarop het onderzoek zich richt (zie figuur 1.1). Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 9/28

10 Het casino krijgt een bedrijfsoppervlakte van m 2 en is het hele jaar open. Op dit moment onderzoekt Holland Casino wat er mogelijk en wenselijk is wat betreft het bouwvolume van het casino. Een deel van het casino bestaat uit hoge ruimten (ongeveer 8 m hoog), de rest kan een gewone verdiepingshoogte hebben. In de huidige plannen beslaat de gevel van het casino de hele zuidzijde van het Blok van Gendt. Het gebouw wordt drie a vier verdiepingen hoog en krijgt een maximale nokhoogte van 18 m. Holland Casino hecht waarde aan architectuur en wil een prominent aanwezig gebouw maken. De gebouwen van Holland Casino hebben geen vaste stijl, bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de omgeving van waar het gebouw komt te staan. 1.2 Waarom een project-m.e.r.-procedure? Een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r. 1 ) wordt uitgevoerd voor grote projecten die mogelijk negatieve effecten hebben op het milieu. In de wet staat precies voor welke projecten een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. De kracht van m.e.r. is dat het milieubelang naast andere belangen een volwaardige rol speelt bij de besluitvorming over grote projecten, doordat de milieugevolgen in beeld worden gebracht vóórdat besluitvorming plaatsvindt. De nieuwe activiteit trekt op termijn meer dan bezoekers per jaar aan, dit zijn er naar verwachting van Holland Casino in 2020 circa Het bezoekersaantal zorgt ervoor dat de procedure van milieueffectrapportage voor projecten (project-m.e.r.-procedure) doorlopen moet worden 2. Deze procedure wordt gekoppeld aan de besluitvorming over het op te stellen ruimtelijke plan. In dit geval is dat een artikel 19 procedure volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Voor het bestemmingsplan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Ook dit instrument heeft als doel om het milieu volwaardig in besluitvorming mee te laten wegen. Het gaat echter om een milieubeoordeling op een hoger schaalniveau dan een project-m.e.r.-procedure. In het geval van het casino is het plan-mer 'Vestiging Holland Casino binnen plangebied Q4' gebruikt om globaal de consequenties weer te geven van vestiging van Holland Casino voor de realisatie van andere ontwikkelingen in Q4. De project-m.e.r.-procedure bouwt hierop voort en zoomt in op concrete milieueffecten van Holland Casino op deze locatie. 1 Binnen de m.e.r.-methodiek hanteren we twee schrijfwijzen: m.e.r. en MER. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage en duidt de procedure aan, de onderzoeken en de formele momenten. MER is het milieueffectrapport en het eindproduct van de m.e.r.-procedure. 2 Hoofdstuk 7 Wet milieubeheer. De activiteiten vallen onder categorie 10.1, onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 10/28

11 1.3 Hoe ziet een project-m.e.r.-procedure eruit? De initiatiefnemer voor deze project-m.e.r.-procedure is Holland Casino. Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Venlo is het bevoegd gezag. De project-m.e.r.-procedure kent de volgende stappen: - Startnotitie: het eerste op te stellen document in de project-m.e.r.-procedure is de startnotitie. Hierin geeft Holland Casino aan wat het voornemen is en dat daartoe de project-m.e.r.- procedure wordt doorlopen. Ook wordt in de startnotitie globaal beschreven waarom deze activiteit noodzakelijk is, wat ermee wordt beoogd, welke milieueffecten verwacht kunnen worden en welke alternatieven onderzocht worden Inspraak en advies: het bevoegd gezag legt de startnotitie ter inzage en stuurt deze voor advies naar de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage 3. Deze commissie brengt binnen negen weken advies uit over de te onderzoeken milieuaspecten. Belangstellenden kunnen binnen zes weken door middel van een inspraakreactie aangeven welke milieuaspecten naar hun mening in het op te stellen milieueffectrapport (MER) aan de orde moeten komen Richtlijnen: op basis van de startnotitie, inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. stelt het bevoegd gezag de richtlijnen vast. De richtlijnen geven aan welke aspecten in het project-mer behandeld moeten worden en op welke manier dat moet gebeuren. Hierbij worden de wettelijke inhoudseisen voor een project-mer als uitgangspunt genomen Project-MER: de initiatiefnemer stelt het feitelijke project-mer op, waarin antwoord wordt gegeven op de vragen uit de richtlijnen Inspraak en advies: als het project-mer is afgerond, maakt het bevoegd gezag dit bekend en wordt het project-mer gelijktijdig met het ruimtelijke plan voor de artikel 19 procedure ter inzage gelegd. Er volgt weer een periode van inspraak en advies Besluit: het bevoegd gezag betrekt het project-mer en de inspraakreacties / adviezen bij de besluitvorming over de voorgenomen activiteit Evaluatie: tot slot is er op basis van de project-m.e.r.-regeling voor het bevoegd gezag de verplichting om te evalueren of de verwachtingen uit het project-mer te kloppen. Als de werkelijkheid afwijkt, neemt het bevoegd gezag aanvullende maatregelen 3 De Commissie voor de m.e.r. is een, bij wet geregeld, onafhankelijk orgaan van deskundigen die, middels het geven van adviezen aan het bevoegd gezag, toezicht houdt op de objectiviteit en de kwaliteit van het MER. In de m.e.r.-procedure geeft zij advies ten aanzien van de richtlijnen en de toetsing van het MER Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 11/28

12 1.4 Waar kunt u op inspreken? Met deze startnotitie willen gemeente Venlo en Holland Casino u informeren over de start van de projectm.e.r.-procedure voor de artikel 19-procedure voor de nieuwe vestiging van Holland Casino te Venlo. Centraal staat de manier waarop Holland Casino voorstelt straks het project-mer op te stellen. Iedereen wordt uitgenodigd hierover zijn of haar mening te geven en aan te geven welke milieuaspecten in het project-mer aan de orde moeten komen. U kunt gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht en op welk detailniveau dat moet gebeuren. Dit kunt u schriftelijk doen. U kunt uw reactie sturen naar het onderstaande adres, vermeld daarbij dat u inspreekt op de startnotitie project-m.e.r. Holland Casino te Venlo. Gemeente Venlo Afdeling Milieu t.a.v. mevrouw M. Bekkers Postbus RK Venlo Tegelijk met deze startnotitie liggen het voorontwerp bestemmingsplan Q4 en het bijbehorende plan- MER ter inzage. De inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan gebeurt in een aparte procedure. 1.5 Leeswijzer Deze startnotitie bevat informatie over de te volgen procedure, de voorgenomen activiteit en welke alternatieven en milieuaspecten onderzocht worden voordat er een besluit wordt genomen over het casino. In hoofdstuk 1 heeft u gelezen over de project-m.e.r.-procedure: de reden dat de project-m.e.r.-procedure wordt gevolgd, de stappen die daarin worden genomen en waarop u kunt inspreken. Hoofdstuk 2 vertelt welke besluiten het kader van de project-m.e.r.-procedure vormen. In dat hoofdstuk wordt ook beschreven welke alternatieven aan de orde komen. Bent u vooral geïnteresseerd in wat Holland Casino wil realiseren en hoeveel bezoekers het nieuwe casino bijvoorbeeld trekt, dan kunt u hoofdstuk 3 lezen. In hoofdstuk 4 staat welke milieuaspecten onderzocht worden, zodat u een indruk krijgt op welke milieuaspecten het nieuwe casino effect heeft. In de bijlage is een begrippenlijst opgenomen, zodat u de betekenis van bepaalde termen op kunt zoeken. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 12/28

13 2 Het kader De bouw van het casino is een onderdeel van het plan van de gemeente Venlo om het vierde Quadrant te herstructureren. In ieder MER moet duidelijk worden gemaakt voor welk overheidsbesluit het MER wordt opgesteld en welke reeds genomen besluiten hiervoor kaderstellend zijn. Dit hoofdstuk gaat in op de genomen en nog te nemen besluiten Q4 en de keuze voor een casino Gemeente Venlo Is bezig met de herstructurering van de wijk Q4. Beoogd wordt om van Q4 een centrumwijk / woonwijk met een accent op cultuur te maken. In 2005 Is door gemeente Venlo een wijkontwikkelingsplan vastgesteld [Venlo, 2005]. Q4 ligt tussen de Parkstraat, Lomstraat, Peperstraat en de Maas (zie figuur 1.1). Het is een centrumwijk die de schakel Is tussen de Venlose binnenstad, de Maas en het Wllhelmlnapark. Het Wljkontwlkkellngsplan Is geen stedenbouwkundig plan, het geeft een strategie voor het gebied weer. Er is in het huidige wijkontwikkelingsplan nog geen rekening gehouden met de vestiging van een casino. Het wijkontwikkelingsplan spreekt alleen over stedelijke voorzieningen, zonder deze al in te vullen. De gemeente zocht nog naar functies die invulling kunnen geven aan deze stedelijke voorzieningen en als 'trekker' voor de wijk kunnen optreden. Het casino heeft een aantrekkende werking en werd daarom geschikt gevonden voor vestiging in Q4. Holland Casino was op zoek naar een locatie voor een nieuwe vestiging in Venlo. Er is een tijdelijke vestiging langs de snelweg A67, maar Holland Casino geeft de voorkeur aan een locatie die midden in de samenleving ligt. Het Blok van Gendt in Q4 voldoet aan die wens. De gemeente is van plan om het Wijkontwikkelingsplan in de loop van 2007 te actualiseren, waarbij de vestiging van Holland Casino in het Blok van Gendt wordt meegenomen. 2.2 Het bestemmingsplan en het plan-mer Tegelijkertijd met de totstandkoming van deze startnotitie werkt gemeente Venlo aan het bestemmingsplan en een plan-mer voor Q4. In het bestemmingsplan worden locaties voor functies vastgelegd. In het voorontwerp bestemmingsplan is het Blok van Gendt (de locatie voor het casino) globaal bestemd, er geldt een wijzigingsbevoegdheid. Dat betekent dat er ook andere functies dan een casino mogelijk zijn, zoals detailhandel, horeca en kleine bedrijven. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 13/28

14 Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een plan-mer. In dat rapport wordt ingegaan op de thema's verkeer en vervoer, geluid en luchtkwaliteit. Het plan-mer is minder gedetailleerd dan het project-mer waar dit document de startnotitie voor is en er komen minder onderwerpen aan de orde. In het plan-mer staan aandachtspunten voor verdere uitwerking van de plannen en het project-mer voor Holland Casino: In het project-mer moet specifiek worden ingezoomd op de kruispuntafwikkeling en de afwikkeling van de ontsluiting van de parkeergarage In het project-mer moet aandacht worden besteed aan geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer 2.3 Artikel 19 en het project-mer Holland Casino wil een nieuwe vestiging in Venlo hebben voordat de huidige vestiging dicht gaat. Om niet afhankelijk te zijn van de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan, wordt voor het casino een artikel 19 procedure op grond van de WRO gevolgd. Deze procedure loopt parallel aan de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan. Als het nieuwe bestemmingsplan vertraging oploopt, dan kan de procedure voor het casino echter gewoon doorgaan. Het project-mer geeft milieu-informatie die het bevoegd gezag gebruikt bij haar besluit over de artikel 19 procedure. Paragraaf 2.6 geeft meer informatie over de inhoud van het project-mer. In bijlage 2 staat een schema met de relatie tussen de project-m.e.r.-procedure en de artikel 19 procedure. 2.4 Beleid en regelgeving In het project-mer komt een overzicht met alle (voor de project-m.e.r.-procedure) relevante beleid en regelgeving.de uitvoering van de project-m.e.r.-procedure en de plannen voor het casino moeten passen binnen het bestaande beleid en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is dat de project-m.e.r.-procedure en het uiteindelijke project-mer voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit voor de milieueffectrapportage. Een ander voorbeeld is dat de plannen voor het casino en de gevolgen daarvan kunnen worden ingepast in het bestaande beleid van gemeente, provincie en rijk, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en milieu. 2.5 Nog te nemen besluiten Nadat de ruimtelijke procedure voor het casino is afgerond, moeten voordat de bouw kan beginnen nog andere besluiten worden genomen. De belangrijkste is de milieuvergunning voor de commerciële activiteiten op grond van de Wet milieubeheer. Ook moet een bouwvergunning afgegeven worden. De gemeente past het wijkontwikkelingsplan aan, zodat het casino in dat plan opgenomen wordt. Daarnaast kunnen nog andere besluiten aan de orde zijn, zoals een verzoek hogere waarden voor geluid en een melding in het kader van het Bouwstoffenbesluit. In het project-mer komt een overzicht van de benodigde besluiten. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 14/28

15 2.6 Afbakening project-m.e.r.-procedure casino Venlo Belangrijkste onderwerpen Het op te stellen project-mer geeft inzicht in de milieuaspecten die beïnvloed kunnen worden door het casino. Het casino trekt veel mensen en de milieueffecten worden dan ook vooral verwacht voor verkeer en de Verkeersgerelateerde milieueffecten' geluid en luchtkwaliteit. Verkeer, wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit staan daarom centraal in het onderzoek. Daarnaast komen de aspecten industrielawaai, flora en fauna, cultuurhistorie, externe veiligheid en duurzaamheid kort aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de te onderzoeken milieuaspecten toegelicht Alternatieven en varianten In het project-mer komen verschillende alternatieven en varianten aan de orde. Hieronder staat welke alternatieven in het kader van de project-m.e.r.-procedure voor Holland Casino wel en niet worden onderzocht. Alternatieven die in het project-mer voor Holland Casino Venlo niet aan de orde komen In het voorontwerp bestemmingsplan Q4, het plan-mer, de intentieovereenkomst tussen gemeente Venlo en Holland Casino (2005) en een bestuursovereenkomst (2006), is het Blok van Gendt vastgelegd als de locatie van het casino. In het kader van dit project-mer wordt daarom uitgegaan van het Blok van Gendt en worden geen locatiealternatieven beschreven. De bouw van een casino staat ook al vast. Het nulalternatief (niets doen) weegt daarom ook niet mee in de besluitvorming. Om de milieueffecten van de voorgenomen activiteit goed te kunnen beoordelen, wordt in het project-mer wel beschreven wat er zou gebeuren als het nieuwe casino niet wordt gebouwd, maar de andere geplande ontwikkelingen, zoals uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan, wel (autonome ontwikkeling). Het plan van Holland Casino voor het casino is uitgangspunt in de procedure. Holland Casino heeft afspraken met de gemeente Venlo over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het casino. Er worden alléén alternatieven ontwikkeld die uitgaan van activiteiten die binnen deze randvoorwaarden passen, alle andere mogelijke alternatieven blijven buiten beschouwing. De randvoorwaarden betreffen de bereikbaarheid, zichtbaarheid, parkeervoorzieningen, openingsdatum en ruimtebehoefte. Welke alternatieven komen dan wel aan de orde? Inzet van deze project-m.e.r.-procedure is om te onderzoeken op welke onderdelen van de voorgenomen activiteit milieuwinst te behalen is. Het project-mer wordt daarom uitgewerkt met twee alternatieven: het planaltematief en het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). Het MMA vormt de basis voor het voorkeursalternatief dat wordt opgenomen in het ruimtelijke plan. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 15/28

16 Het planaltematief In het project-mer worden de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit beschreven ten opzichte van de referentiesituatie (2020). Voor de ontsluiting worden varianten onderzocht. Deze varianten liggen in lijn met de uitwerkingen die de gemeente maakt in het kader van het bestemmingsplan Q4. Het meest milieuvriendelijk alternatief De effectbeschrijvingen vormen de basis voor het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA), dat een vast onderdeel is van een project-mer. Daar waar negatieve effecten worden verwacht, wordt bekeken of planaanpassingen / maatregelen mogelijk zijn waardoor effecten neutraal of zelfs positief beoordeeld kunnen worden. Daarnaast wordt in het kader van het MMA onderzocht welke aanknopingspunten het plan geeft voor extra toepassing van duurzaamheidmaatregelen. Daarvoor geldt dat het voor de initiatiefnemers een reëel uitvoerbaar alternatief moet zijn. Het meest milieuvriendelijk alternatief kan in deze procedure niet bestaan uit volledig afzien van het voornemen, uit realisatie van andere functies of uit realisatie van de activiteiten op een andere plaats. Het doel van de beschrijving van het MMA is tweeledig. Allereerst zet de uitwerking van dit alternatief de initiatiefnemer aan tot denken in meer milieuvriendelijke oplossingen. Daarnaast draagt het MMA oplossingen aan die met het voornemen worden vergeleken. Daarmee krijgt de initiatiefnemer een beeld van het effect van de maatregelen die hij in gedachten heeft. Voor de ontwikkeling van het MMA voor het casino wordt per milieuthema gekeken welke verbeteringen ten opzichte van het planaltematief mogelijk zijn. Daarbij gaat het zowel om milieueffecten binnen het plangebied als om effecten buiten het plangebied (het studiegebied). Het voorkeursalternatief In het ruimtelijke plan beargumenteert de gemeente hoe met de resultaten van het project-mer is omgegaan. Vooral van belang is om te motiveren welke elementen uit het MMA zijn overgenomen en welke niet. Het alternatief in het ruimtelijke plan is het zogenoemde voorkeursalternatief, dat in samenspraak tussen de gemeente Venlo en Holland Casino wordt geformuleerd. Dit voorkeursalternatief is géén onderdeel van het project-mer, maar wordt in de ruimtelijke onderbouwing van de artikel 19 procedure opgenomen Plan- en studiegebied Het plangebied is het gebied waar de voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd. Het casino wordt op deze plaats gebouwd. De locatiekeuze staat niet meer ter discussie. Het plangebied is het Blok van Gendt (figuur 1.1). Het studiegebied betreft globaal de directe omgeving van het casino en van de wegen die de ontsluitingsroute vormen. Het studiegebied wordt bepaald door tot waar de milieueffecten reiken en is niet op voorhand precies aan te geven. Geluid dat door het verkeer wordt veroorzaakt reikt bijvoorbeeld verder dan effecten op bodem en water door bouwactiviteiten. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 16/28

17 3 De voorgenomen activiteit Dit hoofdstuk beschrijft de voorgenomen activiteit: de realisatie van een casino. Om een beeïd te krijgen van het plangebied wordt een impressie gegeven van de huidige ruimtelijke situatie. Vervolgens wordt er kort ingegaan op de inrichting van het Blok van Gendt met het casino, waarna de verwachte bezoekersaantallen en het aspect verkeer en vervoer aan bod komen. De getallen die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn maximale inschattingen, zodat de effectbeschrijving in het project-mer de maximale effecten weergeeft. De voorgenomen activiteit is tevens het planalternatief, één van de twee alternatieven die in de project-m.e.r.-procedure worden onderzocht. 3.1 De huidige ruimtelijke situatie in de originele nota staan hier 12 kleine foto-tjes van Nolensplein, Parkstraat, Noord Buitensingel en Valuasstraat Figuur 3.1 Impressie (omgeving) Blok van Gendt In de huidige situatie kent het Blok van Gendt afwisselende bebouwing. Panden uit het begin van de 20 ste eeuw staan zij aan zij met gebouwen uit de jaren 80. Er staan woningen, winkels, bedrijven en een moskee. Aan de noordkant van het Blok van Gendt is een (speel)grasveld op de plek waar eerder een industrieel / commercieel gebouw heeft gestaan. Aan de zuidzijde wordt het Blok van Gendt begrensd door het Mgr. Nolensplein, een groot grijs plein met daaronder een parkeergarage. Het verkeer van en naar de parkeergarage rijdt voor het Blok van Gendt langs. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 17/28

18 Aan de oostzijde ligt de Parkstraat, een weg met een middenberm met bomen. Ten noorden van het Blok van Gendt is villabebouwing gevestigd. De villa's staan met hun achtergevels naar de Noord Buitensingel, zodat voornamelijk muren en garageboxen zichtbaar zijn. Vanaf die muur heeft de stad met de grote (monumentale) gebouwen en het Wilhelminapark een heel ander karakter. Aan de westkant wordt het Blok van Gendt begrensd door de Valuasstraat. De straat is aan beide kanten voorzien van bebouwing uit 1900 tot de jaren tachtig van de 2O st0 eeuw met de voorgevels tegen de rooilijn [Baac, 2005]. In de autonome ontwikkeling vindt herstructurering van Q4 plaats. Er worden gebouwen gesloopt, waar nieuwbouw voor in de plaats komt. Ook een deel van het Blok van Gendt wordt gesloopt. Daarnaast verandert de verkeersstructuur in het gebied. In het project-mer komt een beschrijving van de autonome ontwikkeling in het plan- en studiegebied. 3.2 De inrichting van het Blok van Gendt met het casino Op het moment van de verschijning van deze startnotitie wordt er gewerkt aan inrichtingsplannen voor het Blok van Gendt. De volgende beschrijving is gebaseerd op de huidige stand van zaken. Bij de opstelling van het project-mer zijn de plannen zover gevorderd dat een meer gedetailleerde beschrijving kan worden gegeven. De voorgevel van het casino beslaat de hele breedte van het Blok van Gendt aan de zijde van het Mgr. Nolensplein. Bezoekers die met de auto komen, rijden de parkeergarage in vanaf de Parkstraat. Vervolgens kunnen zij binnendoor in het casino komen. De bevoorrading gebeurt waarschijnlijk via de achterzijde. Vrachtwagens rijden hiervoor via de Parkstraat en de Noord Buitensingel naar binnen, waar wordt geladen en gelost. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 18/28

19 3.3 Bezoekersaantallen Bezoekers per jaar Om de milieueffecten ook voor de toekomst zo goed mogelijk in te schatten, wordt in deze projectm.e.r.-procedure uitgegaan van bezoekers per jaar. De inschatting is dat het aantal bezoekers in het jaar van opening (2010) op ligt en in 2020 is gegroeid tot De prognose is een maximale inschatting en gebaseerd op de bezoekersaantallen van de huidige (in 2006 geopende) vestiging van Holland Casino te Venlo. Openingstijden Het casino is het hele jaar zeven dagen per week geopend. De openingstijden zijn elke dag van uur tot uur. Het eerste personeel komt vanaf uur binnen en er wordt snel na sluitingstijd afgesloten. Wanneer er een optreden is, wordt er om ongeveer uur afgesloten. Spreiding van bezoekersaantallen Voor deze project-m.e.r.-procedure is een inschatting gemaakt van de verdeling van bezoekers over de week en het weekend in het jaar Deze inschatting is een combinatie van verwachtingen en ervaringscijfers. In tabel 3.1 zijn de aantallen bezoekers per dag samengevat. Het gaat om gemiddelde aantallen, dus er komen bijvoorbeeld op maandag gemiddeld bezoekers. Tabel 3.1 Gemiddeld aantal bezoekers per dag ma t/m do vrijdag zaterdag zondag totaal per week bezoekers 1343 (10.7 %) 1970 (15.7%) 3045 (24.3%) 2149 (17.1%) (100%) personeel 101 (12.9%) 129 (16.5%) 132 (17.8%) 119 (15.2%) 784 (100%) Piekmomenten In tabel 3.1 staan de gemiddelde aantallen bezoekers op een dag. Op de ene vrijdag is het natuurlijk drukker dan op de andere vrijdag en de bezoekers komen bovendien ongelijk verspreid over de dag. Het minimale aantal bezoekers dat op een dag wordt verwelkomd is 1.164, het maximale aantal Op werkdagen trekt het casino vooral in de avond en de nacht bezoekers. In het weekend is het bezoek meer gespreid, maar ook dan ligt het piekmoment in de avond. Van de piekmomenten is een inschatting gemaakt. De verwachting is dat tijdens een piek maximaal bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 19/28

20 3.4 Verkeer en vervoer Ontsluiting Volgens het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Venlo mag er geen extra verkeersbelasting van woonwijken plaatsvinden. Dit is ook een uitgangspunt binnen de ontwikkeling van Q4. Dit betekent dat de ontsluiting van Holland Casino via de bestaande ontsluitingsroute(s) moet plaatsvinden. Het bestemmingsverkeer naar Holland Casino neemt vanaf de snelwegen A67 en A73 afrit 40 of afrit 41. Het verkeer uit zuidelijke richting komt via de A61. In de toekomst komen daar de A73 en A74 bij. Het casino is vanuit twee richtingen bereikbaar. Het meeste autoverkeer gaat van en naar het casino via de Goltziusstraat. Een klein deel maakt gebruik van de Maaskade en de St. Urbanusweg. De meeste mensen die met de auto komen, parkeren hun auto in de parkeergarage onder het casino. Figuur 3.3 Straatnamen [bron: Falkplan] Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 20/28

21 Vervoerswijzekeuze Venlo trekt over het algemeen veel Duitse bezoekers. Een nabij het plangebied van het casino gelegen winkelcentrum (Die 2 Brüder) is bijvoorbeeld voornamelijk gericht op bezoekers uit Duitsland. Ook het casino trekt waarschijnlijk veel Duitse bezoekers, waardoor het aandeel auto's groot zal zijn (90 %). De overige bezoekers komen op de fiets, lopend, met de taxi of met het openbaar vervoer. Het casino ligt op loopafstand van het station, zodat reizen met de trein een goede mogelijkheid is. Parkeren Over de parkeergarage onder het casino wordt een apart besluit genomen. Dit is de parkeergarage waar het casino het meest gebruik van maakt. Ook als het casino er niet komt, wordt de parkeergarage gebouwd. De omvang van de garage is afhankelijk van de functies die in het Blok van Gendt komen. Omdat er over de parkeergarage een apart besluit wordt genomen, valt deze niet onder de voorgenomen activiteit. De garage wordt als autonome ontwikkeling in deze project-m.e.r.-procedure meegenomen. Van de bezoekersaantallen en de aantallen personeel kan worden afgeleid hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Op basis van ervaring met de tijdelijke vestiging van Holland Casino te Venlo, wordt ervan uitgegaan dat 90 % van de bezoekers met de auto komt en dat er gemiddeld 1,9 personen in een auto zitten. De (worst-case) inschatting van Holland Casino is dat alle personeel met de auto komt en alleen rijdt. Het casino heeft 300 eigen parkeerplaatsen beschikbaar in de aan te leggen parkeergarage onder het casino, ledere dag is er enkele uren een tekort aan parkeerplaatsen voor alle bezoekers en personeel. Het tekort loopt op tot ongeveer 550 parkeerplaatsen op zaterdagavond. De tekorten worden opgelost doordat er gebruik gemaakt kan worden van parkeergarage Nolensplein. Uit een onderzoek naar de parkeerbalans in het centrum, blijkt dat met de komst van Holland Casino en de extra parkeerbehoefte die daaruit voortvloeit, in de toekomst sprake is van een balans tussen vraag en aanbod van parkeervoorzieningen [BRO, 2006]. Fïetsverkeer Voor fietsers is het belangrijk dat er veilige fietsroutes en stallingplaatsen zijn. Bij het casino komen voorzieningen voor fietsers. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 21/28

22 Vrachtverkeer De bevoorrading gebeurt via de achterzijde van het gebouw (via de Noord Buitensingel). Het gaat om ongeveer tien vrachtwagens per dag die laden en lossen. Over het algemeen zijn dit kleine vrachtwagens. Ongeveer één keer in de twee weken komt er een grote oplegger (18 m). Daarnaast komen er vrachtwagens voor activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld een optreden van een artiest. In de toekomst (vanaf 2015) komen daarvoor ongeveer 60 vrachtwagens naar het casino. 60 % van deze vrachtwagens komt 's ochtends en vertrekt aan het eind van de ochtend. 40 % komt 's ochtends en blijft tot uur 's nachts. Er komt ongeveer vijf keer in de week een auto van het waardetransport. Deze komt aan de voorzijde van het gebouw en altijd overdag voor ongeveer 13.00u. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 22/28

23 4 Milieuaspecten in beeld In dit hoofdstuk staat welke milieuaspecten tijdens de project-m.e.r.-procedure in beeld gebracht worden. Van ieder relevant milieuaspect staat beschreven hoe de effecten van het casino tijdens de project-m.e.r.-procedure onderzocht worden. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de effecten die samen hangen met de aantallen bezoekers, maar ook andere milieuaspecten komen aan bod. Van ieder milieuaspect wordt in het project-mer een beschrijving gegeven van de autonome ontwikkeling, de manier waarop het milieuaspect zich ontwikkelt als het casino er niet komt. De ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt door het bestemmingsplan Q4 worden als autonoom beschouwd. 4.1 Verkeer en vervoer De realisatie van een casino in het Blok van Gendt leidt tot een toename van bezoekers voor dat deel van de stad ten opzichte van de referentiesituatie. In het kader van het bestemmingsplan en het plan-mer zijn door de gemeente Venlo verkeersberekeningen uitgevoerd. Op basis van deze verkeersberekeningen wordt in het project-mer inzicht gegeven in de bijdrage van het casino aan de verkeersintensiteiten in de stad. De verkeersgegevens vormen de basis voor de effectbeschrijving van de verkeersgerelateerde effecten: wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit. In het project-mer wordt specifiek ingezoomd op de kruispuntafwikkeling en de afwikkeling van de ontsluiting van de parkeergarage Wegverkeerslawaai De Wet geluidhinder bevat normen en grenswaarden waaraan de geluidbelasting op gevoelige bestemmingen zoals woningen moet voldoen. Andersom geldt dat het geluid en de extra verkeersbewegingen die door nieuwe functies worden veroorzaakt, niet tot overschrijding van de geluidnormen mogen leiden. Tijdens de project-m.e.r.- procedure wordt de geluidsbelasting van het verkeer voor de omgeving in beeld gebracht Dit gebeurt door de 48, 53, 58 en 63 db contouren voor L den met een akoestisch model te bepalen. Ook wordt de gevelbelasting bepaald voor bestaande en geplande woningen. In het project-mer worden de effecten van het casino op wegverkeerslawaai beschreven voor die delen van de weg waar de verkeersintensiteit naar verwachting met méér dan 10 % toe- of afneemt. De uitkomsten worden getoetst aan de normen die gesteld zijn in de Wet geluidhinder. Daar waar de geluidbelasting de normen overschrijdt, worden maatregelen genomen. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 23/28

24 4.1.2 Luchtkwaliteit De problematiek rond luchtkwaliteit in het stedelijk gebied heeft geleid tot Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Deze regelgeving is op nationaal niveau vertaald in het Besluit luchtkwaliteit (Staatsblad 2005, 316). In het besluit zijn voor een aantal stoffen grenswaarden en plandrempels opgenomen. Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan, dat in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van ecosystemen, binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt. Om te kunnen beoordelen of de huidige luchtkwaliteit aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen, zijn plandrempels vastgesteld. In het Besluit luchtkwaliteit is verder bepaald dat de bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen voor de luchtkwaliteit kunnen hebben, de gestelde grenswaarden in acht dienen te nemen. Het gaat hierbij onder andere over de bevoegdheid op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waaronder het opstellen of herzien van bestemmingsplannen. In het project-mer voor het casino wordt inzichtelijk gemaakt welke invloed het verkeer van en naar het casino heeft op de luchtkwaliteit. 4.2 Industrielawaai De mate waarin sprake kan zijn van geluidhinder als gevolg van het gebouw en de activiteiten daaromheen kan op dit moment niet worden gekwantificeerd, omdat er nog geen ontwerp van het gebouw beschikbaar is. Het casino wordt in ieder geval zeer goed geïsoleerd. Laad- en losactiviteiten en luchtbehandelingsinstallaties kunnen leiden tot extra geluidemissies. Over het algemeen geldt dat met technische en logistieke maatregelen eventuele hinder voor de omgeving kan worden voorkomen. In het milieuvergunningentraject wordt getoetst hoe aan de geluidnormen wordt voldaan. In het project- MER komt een kwalitatieve beschrijving van mogelijke geluidemissies en maatregelen. 4.3 Externe veiligheid Externe veiligheid kan vanuit de bron (industrie of vervoer gevaarlijke stoffen) of de ontvanger (mensen) relevant zijn om in het MER te onderzoeken. Voor de ontwikkeling van Holland Casino in het Blok van Gendt is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Maas en over het spoor relevant. Andere externe veiligheidsbronnen zijn niet in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Na realisatie van de voorgenomen activiteit neemt het bezoekersaantal in het plan- en studiegebied (Q4) toe. Het MER beschrijft kwalitatief de effecten die deze toename van bezoekers heeft op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Maas en het spoor. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 24/28

25 4.4 Flora en fauna Het plangebied is volledig verhard, er staat alleen een aantal bomen en struiken. De natuurwaarde is naar verwachting beperkt. Op basis van bureauonderzoek en een oriënterend veldbezoek wordt de situatie van flora en fauna in beeld gebracht. Gezien de aard van het gebied richt dit onderzoek zich vooral op de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en de geschiktheid van het gebied voor broedende vogels. 4.5 Overige aspecten Bodem en water Het casino komt bovenop de parkeergarage, waardoor er voor het casino niet gegraven hoeft te worden. Het casino heeft daarom ook geen invloed op grondwaterstromen en bodemkwaliteit. Bodem en water blijven in het project-mer buiten beschouwing Cultuurhistorie In het Blok van Gendt staat een aantal gebouwen van cultuurhistorische waarde. In het project-mer wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de aanwezige cultuurhistorische waarden en welke invloed de bouw van het casino daarop heeft Duurzaamheid Voor het project-mer is dit vooral een belangrijk aspect bij de vormgeving van het meest milieuvriendelijke alternatief. In het project-mer wordt in ieder geval ingegaan op de volgende duurzaamheidaspecten: Energiebesparing - Maatregelen die gericht zijn op vermindering van het autogebruik Toepassing van duurzame materialen Bij de beschrijving wordt aansluiting gezocht op het Duurzaamheidsprofiel Q4, dat door gemeente Venlo in samenwerking met SenterNovem is opgesteld [Venlo, 2005a]. Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 25/28

26 Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 26/28

27 Literatuurlijst [Baac, 2005] Baac (2005), Venlo Q4-plangebied, Cultuurhistorische inventarisatie en analyse, in opdracht van gemeente Venlo [BRO, 2006] BRO (2006), Parkeeronderzoek centrum Noord, in opdracht van gemeente Venlo [Venlo, 2005] Gemeente Venlo (2005), Wijkontwikkelingsplan Q4 [Venlo, 2005a] Venlo, in samenwerking met SenterNovem (2005), Q4 Venlo Duunaamheidsprofiel Startnotitie project-m.e.r. procedure Holland Casino te Venlo 27/28

28 Alternatief Een samenhangend pakket van maatregelen dat een mogelijke oplossing vormt voor het in de probleemstelling geformuleerde probleem. Aspect Te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven. Autonome ontwikkelingen Ontwikkelingen die plaatsvinden zonder dat de voorgenomen activiteit wordt gerealiseerd. Het betreft plannen die onafhankelijk van de realisatie van het casino worden gerealiseerd. Bevoegd gezag Overheidsorgaan (in dit geval het College van Burgemeester en Wethouders van Venlo) dat bevoegd is om een besluit te nemen over de voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer (in dit geval Holland Casino). Bodem Grond plus grondwater. Bvo Bruto vloeroppervlak. Cultuurhistorie De geschiedenis van de beschaving. db(a) Decibel (A-gewogen), maat voor geluidsterkte. Doorgaand verkeer Verkeer zonder herkomst en zonder bestemming in een gebied waarin de weg ligt. Emissie Hoeveelheden stoffen of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht. Fauna Verzameling van diersoorten die in een gebied worden aangetroffen. Flora Verzameling van plantensoorten die in een gebied worden aangetroffen.

29 Grenswaarde Grenswaarde waaraan een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen, bijvoorbeeld de grenswaarde voor N0 2 uit het Besluit Luchtkwaliteit. L den (LeveI day-evening-night) Maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Het gebruik van L den als maat is verplicht op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Meest milieuvriendelijk alternatief Alternatief voor de voorgenomen activiteit, opgesteld vanuit de doelstelling zo min mogelijk schade aan het milieu toe te brengen, respectievelijk zoveel mogelijk verbetering te realiseren uitgaande van de gegeven doelstelling. Plangebied Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen. Plandrempel De plandrempel geldt alleen bij het Besluit luchtkwaliteit. Het Besluit luchtkwaliteit benoemt grenswaarden waaraan in 2010 voldaan moet worden. Om te kunnen beoordelen of de huidige luchtkwaliteit voldoende is om in 2010 aan de normen te voldoen, zijn plandrempels vastgesteld. Wanneer je nu onder een plandrempel valt, is het niet te verwachten dat in 2010 een overschrijding van de grenswaarde plaatsvindt. Studiegebied Het gebied waarin effecten kunnen optreden. Verkeersintensiteit Aantal voertuigen dat per etmaal een bepaald punt op een wegverbinding passeert. Voorgenomen activiteit Datgene, wat volgens de startnotitie het initiatief inhoudt

30 ingescand tbv wijkoverleg

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 25 april 2006 / rapportnummer 1715-14 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Herinrichting

Nadere informatie

Op 28 november 2013 heeft uw gemeenteraad het uitvoeringsbesluit genomen (Rv. nr ) Hierin is voor de Garenmarkt expliciet opgenomen dat:

Op 28 november 2013 heeft uw gemeenteraad het uitvoeringsbesluit genomen (Rv. nr ) Hierin is voor de Garenmarkt expliciet opgenomen dat: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Programma Bereikbaarheid en programma Binnenstad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Garenmarkt Aanleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Notitie Reikwijdte en Detailniveau Opdrachtgever: Gemeente Horst aan de Maas projectnummer: 934.00.00.01.00.00 Datum: 17-04-2015 A a n l e i d i n g n i e u w b e s t e m m i n g s p l a n Voor het buitengebied

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer os.r6oz.oox inboeknummer oapoo4x4a Ciassificatienummer x.jazz Dossiernummer a4a.6os x4 oktober soos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft vaststellen

Nadere informatie

Startdocument planmer bestemmingsplan Haven Wageningen

Startdocument planmer bestemmingsplan Haven Wageningen Startdocument planmer bestemmingsplan Haven Wageningen 1 mei 2012 Startdocument planmer bestemmingsplan Haven Wageningen Verantwoording Titel Startdocument planmer bestemmingsplan Haven Wageningen Opdrachtgever

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 april 2004 / rapportnummer 1411-21 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juli 2008 / rapportnummer 1444-70 1. OORDEEL OVER HET MER Zodiac Zoos heeft het voornemen het huidige dierenpark De Wissel binnen de

Nadere informatie

Evaluatieprogramma MER Ellerveld Pagina 1 van 6

Evaluatieprogramma MER Ellerveld Pagina 1 van 6 Evaluatieprogramma MER Ellerveld 1-12-2009 Pagina 1 van 6 Evaluatieprogramma MER Ellerveld Gemeente Dronten, november 2009 1. Inleiding Ten behoeve van de realisatie van een evenemententerrein, een recreatiebungalowpark

Nadere informatie

Reinwaterpark Overveen. Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage

Reinwaterpark Overveen. Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage Reinwaterpark Overveen Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage 12 oktober 2016 Kenmerk R001-1241816JDH-pws-V01-NL Verantwoording Titel Reinwaterpark Overveen Opdrachtgever Riso Vastgoed

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V.

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. Notitie Contactpersoon Rosalie Geerlinks Datum 16 november 2015 Kenmerk N001-1232547RGE-los-V01-NL Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. In deze notitie wordt de

Nadere informatie

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer 2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 24 juni 2004 / rapportnummer 1314-154 Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Muziekpaleis Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Muziekpaleis Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Muziekpaleis Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 augustus 2008 / rapportnummer 1760-57 1. OORDEEL OVER HET MER Het voornemen van verschillende publieke en private partijen 1 is om drie

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-stadion en omgeving

Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-stadion en omgeving Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-stadion en omgeving Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 6 maart 2007 / rapportnummer 1862-46 Gemeenteraad van de gemeente Breda Postbus 3920 4800 DX

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering

Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering 18 maart 2011 Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering Verantwoording Titel Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering

Nadere informatie

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 25 augustus 2004 / rapportnummer 1438-44 Aan de gemeenteraad van gemeente Amsterdam Postbus 202 1000

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum

Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 september 2011 / rapportnummer 2418 89 1. Oordeel over het MER De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 Nota zienswijzen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord College Onderwerp: Bouwinitiatieven Drunen Noord V200900442 Samenvatting: Inleiding: Tegelijkertijd met de actualisatie van bestemmingsplan Drunen Noord lopen er enkele bouwinitiatieven die vallen in het

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Reconstructie Brede Hilledijk Kenmerk 21221394 1. Aanleiding De reconstructie van de Brede Hilledijk is noodzakelijk om een betere verbinding te krijgen tussen

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 mei 2004 / rapportnummer 1307-208 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanpak Stationsgebied

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bestemmingsplan Weenapoint

Bestemmingsplan Weenapoint Bestemmingsplan Weenapoint Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 september 2011 / rapportnummer 2430 69 1. Oordeel over het MER De Maarsen Groep wil met woningen, kantoren en voorzieningen de

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Deventer Entertainment Center. 12 september 2003 1263-70

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Deventer Entertainment Center. 12 september 2003 1263-70 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Deventer Entertainment Center 12 september 2003 1263-70 ISBN 90-421-1196-8 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

Megabioscoop Sittard Startnotitie milieu-effectrapportage Herziene versie

Megabioscoop Sittard Startnotitie milieu-effectrapportage Herziene versie o3s- 2. (**) l'.inlilll'. II.I MIMI Mi Drvcnlrf l'.irkvm'ti 4 /au sli IXvcnln Ick-fooii il'./dhlbi 22 I.IX ()'./() 1.1 2'I42 wj Goudappel Coffeng Adviseurs verkeer en vervoer Kinepolis Megabioscoop Sittard

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLANMER (MESTVERGISTINGSINSTALLATIE BOTNIAWEG 6 TE MARRUM)

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLANMER (MESTVERGISTINGSINSTALLATIE BOTNIAWEG 6 TE MARRUM) NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU PLANMER (MESTVERGISTINGSINSTALLATIE BOTNIAWEG 6 TE MARRUM) (Mestvergistingsinstallatie Botniaweg 6 te Marrum) Code 101606 / 27-08-10 GEMEENTE FERWERDERADIEL 101606

Nadere informatie

Opdrachtgever: projectnummer: Memo vormvrije m.e.r.-beoordeling Herziening bestemmingsplan in Weststellingwerf

Opdrachtgever: projectnummer: Memo vormvrije m.e.r.-beoordeling Herziening bestemmingsplan in Weststellingwerf Memo Opdrachtgever: projectnummer: 650.02.00.01.00 Onderwerp: Datum: 30-06-2016 Memo vormvrije m.e.r.-beoordeling Herziening bestemmingsplan in Weststellingwerf 1. I n l e i d i n g N.V. Nederlandse Gasunie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Buitenvaart II,

Bedrijventerrein Buitenvaart II, Bedrijventerrein Buitenvaart II, wijzigingsplan facilitaire doeleinden Bedrijventerrein Buitenvaart II, Wijzigingsplan Facilitaire Doeleinden Gemeente Hoogeveen Status: Vastgesteld Datum: 7 Juli 2015 IMRO-Idn:

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling Spui Forum

M.e.r.-beoordeling Spui Forum M.e.r.-beoordeling Spui Forum projectnr. Xxxxx revisie 0 auteur(s) drs. R. (Robbert) Martens datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave Concept Artz v.d. Wetering Inhoud 1 Inleiding...2 1.1

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie