3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC"

Transcriptie

1

2 3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 6VERKORTE BESPREKING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 Prestatie-indicatoren 6 Risicofactoren 7 Samenvatting resultaten en strategie 10 Upstream 12 Downstream 14 Corporate 14 Vermogens- en liquiditeitspositie 15 Onze mensen 16 Milieu en maatschappij 18 DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC 20 VERKORT VERSLAG VAN DE BOARD 22 SAMENVATTING BEZOLDIGINGSVERSLAG 26 SAMENVATTING CORPORATE GOVERNANCE 30 VERKORTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 34 ADDITIONELE INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS OVER DE FOTO S De foto s in dit Overzicht komen uit onze advertentiecampagne Let s Go. Zij laten zien hoe we energie in ons dagelij ks leven gebruiken. Iedere foto belicht een van de talloze manieren waarop energie ons helpt en daarmee ook het belang van onze energietoekomst. OVER DIT JAAROVERZICHT Het Jaaroverzicht en Verkorte Jaarrekening is een beknopte versie van het Annual Report and Form 20-F van Royal Dutch Shell plc. Het bevat niet voldoende informatie om een volledig inzicht te verkrij gen in de resultaten en de gang van zaken bij Shell, en haar beleid en regelingen inzake de bezoldiging van de Directors. Voor verdere informatie verwij zen wij naar het volledige, nietverkorte document, dat kosteloos verkrij gbaar is op

3 BOUWEN AAN EEN ENERGIETOEKOMST DE WERELDWIJDE ENERGIEBEHOEFTE STIJGT, EVENALS DE CONSUMENTENVERWACHTINGEN MEER MENSEN WILLEN ENERGIE VAN SCHONERE BRONNEN. SHELL WERKT SAMEN MET ANDEREN OM NIEUWE ENERGIEBRONNEN TE ONTSLUITEN EN NOG MEER UIT DE BESTAANDE TE HALEN. WIJ DOEN DIT OP VERANTWOORDE EN INNOVATIEVE WIJZE. EEN BETERE ENERGIETOEKOMST KAN ALLEEN GEBOUWD WORDEN ALS IEDEREEN MEEDOET. SHELL DRAAGT DAARAAN BIJ. ONZE RESULTATEN IN 2012 $46 MILJARD NETTOKAS STROOM UIT BEDRIJFS- ACTIVITEITEN $27 MILJARD RESULTAAT OP BASIS VAN GESCHATTE ACTUELE KOSTEN TOEREKENBAAR AAN AANDEELHOUDERS $4,32 WINST PER AAN- DEEL OP BASIS VAN GESCHATTE ACTUELE KOSTEN $1,72 BEKENDGEMAAKT DIVIDEND PER AANDEEL 3,3 MILJOEN AANTAL VATEN OLIE- EQUIVALENT DAT WE PER DAG PRODUCEERDEN AANTAL SHELL- TANKSTATIONS 50% AANDEEL VAN AARDGAS IN ONZE PRODUCTIE $1,3 MILJARD BEDRAG DAT WE AAN R&D UITGAVEN 20,2 MILJOEN TON VERKOOP- VOLUME AAN EIGEN LNG 70+ AANTAL LANDEN WAARIN WE ACTIVITEITEN HADDEN GEMIDDELD AANTAL MENSEN DAT WE IN DIENST HADDEN

4 2 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Jaaroverzicht ONZE ACTIVITEITEN Upstream (blz. 10) verwij st naar de manieren waarop wij ruwe olie, aardgas en bitumen vinden en winnen; Downstream (blz. 12) verwij st naar de processen waarmee wij deze omzetten in producten voor verkoop aan consumenten en bedrij ven. Bekij k onze video s en foto s op youtube.com/shell en fl ickr.com/ photos/royaldutchshell om meer van onze activiteiten te zien. Naar olie en gas zoeken Olie en gas produceren Oliezanden ontginnen Bitumen winnen Olie raffineren tot brandstoffen en smeermiddelen Petrochemische producten vervaardigen Velden ontwikkelen Aanvoer en distributie Zeetransport en handel Zeetransport en handel Gas in vloeibare producten omzetten (GTL) Biobrandstoffen produceren Gas door koeling vloeibaar maken (LNG) Windenergie opwekken Business-tobusinessverkopen Business-tobusinessverkopen SHELL IS EEN INNOVATIEGEDREVEN, WERELDWIJD OPERERENDE GROEP ENERGIE- EN PETROCHEMIE- ONDERNEMINGEN. LNG hergasificeren Retail-verkopen GAS voor de keuken, verwarming, stroom Retail-verkopen BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN voor transport CHEMISCHE PRODUCTEN voor plastic, coatings, reinigingsmiddelen

5 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 3 BERICHT VAN DE VOORZITTER WE KIJKEN VANUIT EEN STRATEGISCH LANGETERMIJNPERSPECTIEF NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERNEMING. WE HOUDEN EEN GEVARIEERDE PORTFOLIO VAN ACTIVA AAN EN BLIJVEN DAARIN INVESTEREN, ONDANKS ECONOMISCHE TEGENWIND. In 2012 hebben we de implementatie van onze strategie voortgezet, ondanks onzekere economische omstandigheden. Bij Shell beoordelen we uiteraard altij d zorgvuldig de economische omstandigheden voor de korte termij n. Maar we kij ken vanuit een strategisch langetermij nperspectief naar de ontwikkeling van de onderneming. We houden een gevarieerde portfolio van activa aan en blij ven daarin investeren, ondanks economische tegenwind. Dit geeft ons de brede basis die nodig is om aan de toekomst te kunnen bouwen: we kunnen zeer omvangrij ke projecten blij ven ontwikkelen om in de groeiende vraag naar energie te helpen voorzien, en tegelij kertij d een wereldwij d netwerk van raffinaderij en en chemische fabrieken exploiteren die ons helpen bij de waardemaximalisatie van de grondstoffen die wij produceren. We streven naar een goede balans tussen groeimogelij kheden en rendement op onze investeringen, terwij l we continu blij ven werken aan verbetering van onze operationele veiligheidsstandaarden, concurrentiekracht en innovatie. De wereldwij de economische groei vertoonde in 2012 een lichte vertraging, van 3,9% over 2011 tot naar schatting 3,2%. De gemiddelde prij s van Brent-olie over het jaar was $112 per vat en daarmee nauwelij ks veranderd ten opzichte van Ons dividend in 2012 nam toe tot circa $11 miljard, het hoogste in onze sector. We zij n voornemens het dividend over het eerste kwartaal van 2013 met 4,7% te verhogen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in ENERGIE EN KLIMAAT Met onze solide basis en strategie kunnen we blij ven groeien in een veranderlij ke wereld die voor talrij ke zware uitdagingen staat. Een van de grootste is om in de groeiende energievraag te voorzien en tegelij kertij d de CO 2 -emissies aanzienlij k te verminderen. Shell schat dat de wereldwij de vraag naar energie tot 2050 met wel 80% zou kunnen toenemen, naarmate de welvaart op de wereld stij gt en haar bevolking van zeven naar negen miljard groeit. Daarbij is zeker een rol weggelegd voor duurzame energiebronnen, zoals biobrandstoffen. Onze joint venture Raízen in Brazilië zet suikerriet om in ethanol, dat de totale CO 2 -emissies aanzienlij k kan verminderen in vergelij king met de benzine die het vervangt. In 2050 zouden duurzame bronnen in circa 30% van de wereldwij de energiebehoefte kunnen voorzien, maar waarschij nlij k zal nog steeds ongeveer twee derde van fossiele brandstoffen moeten komen. Aardgas, de fossiele brandstof die het schoonst verbrandt, neemt in onze langetermij nstrategie een centrale plaats in. Shell is een belangrij ke aanbieder van aardgas, waarmee huishoudens en ondernemingen van energie worden voorzien. In Noord-Amerika ontsluiten we gas dat in tight ofwel krappe steenstructuren en in schaliestructuren is ingesloten. De forse toename van het Noord-Amerikaanse gasaanbod door de schaliegasrevolutie heeft tot lagere prij zen geleid en biedt ook andere voordelen. Door bij stroomopwekking aardgas in plaats van kolen in te zetten kunnen de CO 2 -emissies met ongeveer de helft worden verlaagd. De voordelen van tight gas en schaliegas breiden zich nu ook uit naar andere delen van de wereld, zoals China, en wij lopen voorop in deze ontwikkeling. Voorts zal de wereld moeten leren omgaan met het spanningsveld in het aanbod van de onderling samenhangende basisbehoeften water, energie en voedsel dat door de bevolkingsgroei kritiek kan worden. Energie is nodig om voedsel te produceren, en water is nodig om energie te produceren. Shell loopt voorop bij het onderzoek om dit spanningsveld in kaart te brengen; tegelij kertij d vinden we manieren om water efficiënter te gebruiken en hergebruiken. Innovatie speelt een cruciale rol bij de uitdagingen die voor ons liggen. Sinds 2007 hebben we jaarlij ks meer dan $1 miljard in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, en we blij ven inzetten op nieuwe technologie. Samen met China National Petroleum Corporation hebben we bij voorbeeld Sirius Well Manufacturing Services opgericht, een internationale onderneming voor putafwerkingsdiensten. De 50:50 joint venture is in 2012 opgericht en zal geavanceerde technieken inzetten om meervoudige putten te boren en zo op een efficiënte en herhaalbare wij ze tight gas, schaliegas en koolbed methaan te kunnen winnen. Dit kan overal ter wereld worden toegepast. We blij ven investeren in de kwaliteit van onze mensen. Onze wervingsprogramma s voor afgestudeerden en ervaren professionals, gesteund door systematische training en ontwikkeling, zij n erop gericht de capaciteiten te leveren die we nodig hebben voor succes in de toekomst. LESSEN LEREN Naarmate meer toegankelij ke reservoirs uitgeput raken, worden die in moeilij kere omgevingen essentieel om de komende decennia in de wereldwij de energiebehoefte te voorzien. In 2012 hebben we de eerste stappen genomen om nieuwe bronnen voor de kust van Alaska te ontdekken. De daaropvolgende voorvallen met onze boorschepen waren zeer betreurenswaardig. We hebben sindsdien besloten om de exploratieboringen in dit gebied in 2013 op te schorten, om plannen en materieel voor te bereiden voor een hervatting van de activiteiten in een latere fase. Alaska blij ft een gebied met groot potentieel voor Shell op de lange termij n. We zullen van onze ervaringen leren, en onze exploratiewerkzaamheden daar op een zorgvuldige en gedoseerde manier voortzetten. Ook blij ven we investeren in de ontwikkeling van vaardigheden die ons helpen op de juiste wij ze naar energiebronnen te zoeken: veilig en verantwoord, met respect voor het milieu en de gemeenschappen waarnaast wij opereren. Jorma Ollila Voorzitter

6 4 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Jaaroverzicht VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER VOORUITKIJKEND ZIEN WE DAT DE PROJECTEN DIE ZULLEN BIJDRAGEN AAN GROEI GOED VORDEREN. WE HEBBEN ZO N 30 PROJECTEN IN AANBOUW. We hebben in 2012 goede vooruitgang geboekt bij het verbeteren van onze performance, ondanks de onverminderd volatiele economische omstandigheden waarmee we te maken hadden. We liggen op schema om onze strategische doelen te behalen. En we leveren de projecten op die de basis vormen van ons doel om s werelds meest concurrerende en innovatieve energieonderneming te worden. Er is echter nog veel te doen. Onze focus richt zich op verdere verbetering van onze operationele performance op belangrij ke gebieden, zoals olie- en gasproductie en interne processen die van invloed zij n op de klanttevredenheid. Ik wil stilstaan bij een aantal van de belangrij kste mij lpalen en resultaten van Over het geheel genomen wisten we in 2012 onze performance op het gebied van veiligheid in 2011 te evenaren. We hebben onze sterke focus gehandhaafd om zeker te stellen dat onze installaties veilig in bedrij f zij n en goed worden onderhouden. Nadere informatie over onze veiligheids- en milieuprestaties is beschikbaar in het Shell Sustainability Report. Over 2012 was ons resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan aandeelhouders $27 miljard. De kasstroom uit bedrij fsactiviteiten was $46 miljard; exclusief mutaties in het werkkapitaal was dit $43 miljard. De netto-investeringen, waarmee we verder bouwen aan een solide basis voor groei in de toekomst, waren $30 miljard. In 2012 hebben we 3,3 miljoen vaten olieequivalent per dag geproduceerd. Exclusief het effect van afstotingen en terugtrekkingen is dit 3% meer dan in Belangrij ke bij dragen werden geleverd door onze Pearl GTL-fabriek in Qatar, waar het opvoeren van de productie nu is voltooid, en het Pluto LNG-project in Australië, via ons belang in Woodside Petroleum Ltd. De verkopen van eigen LNG van 20,2 miljoen ton stegen 7% ten opzichte van In exploratie breiden we onze portfolio verder uit. In 2012 hebben we km 2 aan nieuw exploratiegebied toegevoegd, waaronder posities in olie- en condensaatrij ke schalie. We hebben deelgenomen in zeven aanzienlij ke exploratievondsten en evaluaties van conventionele bronnen en in tien succesvolle evaluaties van onconventionele bronnen. INNOVATIE BENUTTEN We bouwen voort op onze geschiedenis als vernieuwers en krij gen publieke erkenning voor onze prestaties. Shell was een van de 50 mondiale koplopers op het gebied van innovatie die door de MIT Technology Review zij n aangewezen. Ook hebben we binnen onze industrie onderscheidingen gekregen voor ons Perdido diepwaterproject in de Golf van Mexico en ons Prelude drij vende LNG-project. We optimaliseren ons wereldwij de netwerk van technologiecentra continu om mogelij k- heden voor toekomstige bedrij fsactiviteiten te ondersteunen. Vergroting van onze capaciteit in India en China is daar een onderdeel van. In november hebben we de eerste steen gelegd voor een nieuw technologiecentrum in Bangalore, India, dat we tot een wereldwij d toonaangevende technologie-hub willen ontwikkelen. De operationele performance van onze Downstream-activiteiten in 2012 was goed, met een lager niveau aan niet-geplande onderbrekingen. We hebben de kracht van het merk Shell in markten met groeipotentieel verder versterkt. Raízen, onze joint venture voor biobrandstoffen in Brazilië, boekt goede vooruitgang. In haar eerste volledige jaar in bedrij f heeft deze joint venture een aanzienlij ke bij drage aan het resultaat van Downstream geleverd. In het afgelopen jaar zij n we gestart met de bouwvoorbereidingen voor de zevende smeermiddelenmengfabriek van Shell op het vasteland in China, om in de stij gende vraag in dat land te voorzien. Tevens hebben we plannen bekendgemaakt voor de bouw van een smeermiddelenmengfabriek in Indonesië, een andere groeimarkt in Azië. Met onze successen in 2012 wisten we de goede prestaties van Shell sinds 2010 voort te zetten. Over de afgelopen drie jaar is ons resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan aandeelhouders met 45% gestegen en onze kasstroom uit bedrij fsactiviteiten met 69%. Vergeleken met onze belangrij kste concurrenten hebben we over de afgelopen drie jaar de hoogste groeipercentages behaald voor de winst per aandeel en de kasstroom uit bedrij fsactiviteiten. BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST Vooruitkij kend zien we dat de projecten die zullen bij dragen aan groei goed vorderen. We hebben zo n 30 projecten in aanbouw. We hebben de eerste olie geproduceerd bij het Gumusut-Kakap-project voor de kust van Maleisië, waarvan de productie zal worden opgevoerd wanneer een drij vende productiefaciliteit geïnstalleerd is. We hebben een nieuwe ontwikkelingsfase aan ons Changbei tight-gas -project in China toegevoegd, en daarmee bij na km 2, en zij n bovendien met onze partner, China National Petroleum Corporation, de mogelij ke ontwikkeling van het hoofdreservoir overeengekomen. In oktober zij n we gestart met de werkzaamheden aan het staal voor de romp van ons grensverleggende Prelude drij vende LNGproject. In november is de romp voor het Mars B-project in Zuid-Korea voltooid en naar Texas verscheept om in de Golf van Mexico geïnstalleerd te worden. En we hebben het definitieve investeringsbesluit genomen voor het Quest-project voor het afvangen en opslaan van CO 2 bij onze oliezandenactiviteiten in Canada, waardoor de milieueffecten van onze operaties verminderd worden. In totaal hebben we gedurende het jaar voor zeven projecten definitieve investeringsbesluiten genomen. Mede door de vooruitgang die we in 2012 hebben geboekt liggen we op schema met het groeiprogramma dat we aan het begin van dat jaar hebben bekendgemaakt. Het omvat $ miljard aan kasstroom uit bedrij fsactiviteiten, exclusief mutaties in het

7 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 5 werkkapitaal, in de periode , ervan uitgaande dat de prij s van Brent-olie in de bandbreedte van $ per vat blij ft en dat de omstandigheden voor aardgas in Noord-Amerika en de downstream-marges verbeteren ten opzichte van Verder omvat het netto-investeringen van $ miljard, en een concurrerend dividend voor aandeelhouders. Verder vooruitkij kend evalueren we ongeveer 30 additionele projecten die ons een aantrekkelij ke reeks opties voor de lange termij n bieden. We worden nu eerder beperkt door kapitaal dan door een gebrek aan kansen, waardoor we onze middelen daar kunnen concentreren waar het groeipotentieel het grootst is. LEIDENDE POSITIE IN GAS Ik wil nu stilstaan bij een gebied waarop we al de koploper in onze industrie zij n en dat zeer veel potentieel heeft voor de toekomst: geïntegreerde gasprojecten, waartoe vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) en gas-to-liquids (GTL) zoals onze Pearl GTL-fabriek behoren. Geïntegreerde gasprojecten droegen in 2012 voor circa 40% bij aan ons totale resultaat. Geïntegreerd gas bouwt voort op onze kerncompetenties in exploratie en productie, onze downstream-expertise bij het vervaardigen en verkopen van hoogwaardige producten, en onze capaciteiten bij het managen van zeer omvangrij ke projecten. Groei zal uit Australië komen, waar we nog eens 7 miljoen ton per jaar in aanbouw hebben. Voor de langere termij n evalueren we projecten met een additionele capaciteit van 20 miljoen ton per jaar. Er is dus een aanzienlij k groeipotentieel. Noord-Amerika is een van de gebieden met kansrij ke mogelij kheden. De schaliegasrevolutie heeft daar enorme bronnen toegankelij k gemaakt die een aantrekkelij k geprij sde grondstof bieden. We zullen op korte termij n LNG leveren voor langeafstandstrucks in Canada, en we hebben verdere opties voor LNG, GTL en chemische producten in voorbereiding. In februari 2013 zij n we de acquisitie van een deel van de LNG-portfolio van Repsol S.A. overeengekomen. Met deze transactie, die onder voorbehoud is van goedkeuring door toezichthoudende instanties en andere opschortende voorwaarden, wordt onze internationale LNG-portfolio verder uitgebreid. STRATEGISCHE PRIORITEITEN Als onderdeel van onze voortvarende strategie-implementatie hebben we ons portfoliobeheer opnieuw bezien. Voor de toekomst hanteren we een reeks duidelij ke strategische thema s die onze keuzes sturen ten aanzien van investeringen, mensen en innovatie. In de eerste plaats hebben we onze upstreamen downstream- aanjagers. Met deze volgroeide activiteiten genereren we een groot deel van onze kasstroom. We zullen blij ven investeren om zeker te stellen dat zij succesvol blij ven opereren en om additionele waarde te genereren. Daarnaast hebben we onze groeiprioriteiten. Dit zij n drie gebieden met veel groeimogelij k- heden voor ons in de komende jaren, dankzij onze superieure technologie en innovatie. Het zij n geïntegreerde gasprojecten, diepwaterprojecten en posities met potentiële bronnen, zoals schalie-olie en schaliegas. Ten slotte hebben we toekomstige mogelij kheden voor de langere termij n, waaronder het Arctisch gebied, Irak, Kazachstan, Nigeria en zware olie. Daarnaast breiden we onze conventionele exploratieactiviteiten verder uit; dit zien we als een kostenefficiënte manier om nieuwe bronnen te ontdekken. Samenvattend, we boeken goede vooruitgang voor wat betreft onze doelstellingen. We blij ven hard werken om onze operationele performance verder te verbeteren. En we hebben duidelij ke strategische prioriteiten om groei en waardecreatie voor onze aandeelhouders op te voeren. Peter Voser Chief Executive Officer Recente toespraken van Peter Voser: IK VERWACHT DAT ONZE KRACHT IN GEÏNTEGREERDE GASPROJECTEN DE KOMENDE DECENNIA EEN VAN DE AANJAGERS VAN ONZE RESULTATEN EN KASSTROMEN ZAL ZIJN. Ik verwacht dat onze kracht in geïntegreerde gasprojecten de komende decennia een van de aanjagers van onze resultaten en kasstromen zal zij n.

8 VERKORTE BESPREKING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN BELANGRIJKSTE PRESTATIE-INDICATOREN Total shareholder return (%) 0,2 17,1 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten ($ miljard) Projectoplevering (%) Voor verkoop beschikbare productie (duizend boe/d) Verkopen van eigen LNG (miljoen ton) 20,2 18,8 Beschikbaarheid van raffinaderijen en chemische fabrieken (%) 92,9 91,2 Totaal aantal te registreren ongevallen (letselgevallen per miljoen gewerkte uren) 1,3 1,2 ADDITIONELE PRESTATIE-INDICATOREN Resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan de aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc ($ miljoen) Winst per aandeel op basis van geschatte actuele kosten ($) 4,32 4,61 Netto-investeringen ($ miljoen) Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (%) 12,7 15,9 Gearing per 31 december (%) 9,2 13,1 Bewezen olie- en gasreserves toerekenbaar aan de aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc (miljoen boe) [A] Lekkages van meer dan 100 kilogram bij bedrijfsactiviteiten [B] Werknemers (jaargemiddelde) [A] Exclusief reserves die zij n toe te rekenen aan het door derden gehouden minderheidsbelang in Shell-dochterondernemingen. [B] Aangepast van 207 na afronding van onderzoeken naar lekkages. RISICOFACTOREN De risico s die hieronder worden besproken zouden afzonderlij k of gecombineerd een materieel negatief effect kunnen hebben op onze operationele performance, resultaten, kasstromen of financiële positie. Beleggers dienen de hierna genoemde risico s zorgvuldig te beoordelen. Wij zij n blootgesteld aan fl uctuerende prij zen voor ruwe olie, aardgas, olieproducten en chemische producten. Ons vermogen om strategische doelen te realiseren hangt af van onze reactie op concurrentiekrachten. Doordat handels- en treasuryrisico s onderdeel zij n van ons businessmodel, zij n de algehele macro-economische omstandigheden en financiële en commodity-marktomstandigheden van invloed op Shell. Onze toekomstige productie van koolwaterstoffen is afhankelij k van de resultaten van grootschalige en complexe projecten, en van ons vermogen om bewezen olie- en gasreserves te vervangen. Een aantasting van onze bedrij fsreputatie zou een negatief effect hebben op ons merk, ons vermogen om nieuwe bronnen zeker te stellen en de maatschappelij ke acceptatie van onze activiteiten. Onze toekomstige prestaties zij n afhankelij k van de succesvolle ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Toenemende bezorgdheid over klimaatverandering zou tot additionele regelgeving kunnen leiden die vertragingen van projecten en hogere kosten tot gevolg kan hebben. De aard van onze activiteiten stelt ons bloot aan een breed scala van risico s ten aanzien van gezondheid, veiligheid, beveiliging en het milieu. Shell verzekert haar blootstelling aan risico s hoofdzakelij k zelf. Een verslechtering van de economische en bedrij fsomstandigheden in Nigeria zou een negatieve invloed kunnen hebben op Shell. Wij hebben activiteiten in meer dan 70 landen. Deze kennen verschillen in politieke, juridische en fiscale stabiliteit. Dit stelt ons bloot aan een grote schakering van politieke ontwikkelingen en daarmee samenhangende mogelij ke wij zigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast lopen Shell-dochterondernemingen en volgens de equity-methode opgenomen investeringen wereldwij d een risico op rechtsgedingen en geschillen. Onze activiteiten stellen ons bloot aan maatschappelij ke instabiliteit, terrorisme, oorlogshandelingen, piraterij en overheidssancties die een negatieve invloed kunnen hebben op onze activiteiten en resultaten. We steunen in onze bedrij fsactiviteiten in aanzienlij ke mate op IT-systemen. Wij hebben aanzienlij ke pensioenverplichtingen, waarvan de financiering onderhevig is aan kapitaalmarktrisico s. De raming van bewezen olie- en gasreserves is een proces dat subjectieve beoordeling op basis van de beschikbare informatie en de toepassing van complexe regels vereist, dus latere neerwaartse bij stellingen zij n mogelij k. Veel van onze grote projecten en activiteiten vinden in joint ventures of geassocieerde deelnemingen plaats, waarbij de mate van onze zeggenschap en ook ons vermogen om risico s te onderkennen en te beheersen, beperkt zij n. Inbreuken op antitrust- en mededingingswetgeving hebben boetes tot gevolg en stellen ons en onze werknemers aan strafrechtelij ke sancties en civielrechtelij ke procedures bloot. Shell is momenteel wegens inbreuken op de U.S. Foreign Corrupt Practices Act onderworpen aan een Deferred Prosecution Agreement met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De statuten van de Vennootschap bepalen de jurisdictie voor geschillen met aandeelhouders. Hierdoor kunnen de rechtsmiddelen van aandeelhouders worden beperkt.

9 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 7 SAMENVATTING RESULTATEN EN STRATEGIE WINST OVER DE PERIODE $ MILJOEN Segmentresultaten [A] Upstream Downstream Corporate (209) 86 Totaal segmentresultaten Toerekenbaar aan minderheidsbelang (259) (205) Resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan de aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc Voorraadeffect en minderheidsbelang (204) Winst over de periode [A] Voor het resultaat op basis van geschatte actuele kosten wordt de inkoopprijs van de gedurende een periode verkochte hoeveelheden gebaseerd op de actuele aankoopkosten van de verkopen gedurende dezelfde periode, rekening houdend met het belastingeffect. Het resultaat op basis van geschatte actuele kosten is derhalve exclusief het effect van wijzigingen in de olieprijs op de voorraadwaardering. RESULTATEN Het resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan de aandeelhouders over 2012 was $ miljoen, 6% lager dan in In 2012 was het resultaat in Upstream $ miljoen, tegen $ miljoen in Deze daling met 9% kwam voort uit hogere afschrij vingslasten, gestegen exploitatie- en exploratiekosten, lagere baten in verband met de waardering tegen marktwaarde van bepaalde gas- en derivaatcontracten en additionele belastinglasten, waarvan het effect gedeeltelij k gecompenseerd werd door een hogere bij drage uit onze geïntegreerde gasactiviteiten (LNG en GTL). In 2012 was de voor verkoop beschikbare olie- en gasproductie duizend vaten olie-equivalent per dag (boe/d), tegen duizend boe/d in Het resultaat in Downstream in 2012 was $5.350 miljoen, tegen $4.289 miljoen in Deze stij ging met 25% was toe te schrij ven aan hogere gerealiseerde raffinagemarges, lagere exploitatiekosten en lagere bij zondere waardeverminderingen. Het effect van deze posten werd gedeeltelij k teniet - gedaan door een lagere bij drage uit handel en een lager resultaat bij Chemie, lagere baten uit afstotingen en lagere baten in verband met de waardering tegen marktwaarde van commodity-derivaten. MARKTOVERZICHT De mondiale economische groei vlakte in 2012 volgens onze schatting af tot 3,2%, van 3,9% in het voorgaande jaar, hoofdzakelij k als gevolg van de recessie in de eurozone en een groeivertraging in de meeste opkomende markten. Naar onze opvatting zal de mondiale economische groei in 2013 naar schatting 3,4% zij n, lager dan het jaargemiddelde van 3,8% over de laatste 10 jaar. Binnen de eurozone hebben onzekerheid en bezuinigingen het economische sentiment en de bestedingen van consumenten en bedrij ven aanzienlij k gedrukt. In januari 2013 raamde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een economische krimp van 0,4% voor de eurozone in Volgens diezelfde ramingen vertraagde de groei van het BBP in China in 2012 tot 7,8%, van 9,3% in 2011, hoofdzakelij k vanwege lagere exportgroei en tragere groei van de binnenlandse vraag. Andere opkomende economieën zoals Brazilië, Rusland en India kenden eveneens lagere BBP-groeipercentages. Brazilië vertraagde het sterkst, van 2,7% in 2011 naar 1,0% in De Verenigde Staten waren een belangrij ke uitzondering hierop; de BBP-groei in dat land steeg in 2012 tot 2,3%, van 1,8% in In overeenstemming met de ontwikkeling van de wereldeconomie liet de mondiale vraag naar olie in 2012 een stij ging van 0,9% (0,8 miljoen vaten per dag) zien, volgens het rapport van december 2012 van het Internationaal Energie Agentschap over de oliemarkt. Een toename van de vraag van 1,2 miljoen vaten per dag in opkomende economieën compenseerde ruimschoots een daling van 0,4 miljoen vaten per dag in ontwikkelde economieën. Volgens onze schatting steeg de wereldwij de vraag naar gas in 2012 met circa 3%, en kwam ongeveer twee derde van die groei van landen buiten de OESO. De vraaggroei was het sterkst in het Aziatisch-Pacifisch gebied, het Midden-Oosten en Noord-Amerika; in Europa daarentegen liep de vraag naar schatting in totaal met 1% terug, met name bij stroomopwekking. Olie- en aardgasprijzen De prij s van Brent-olie, de internationale referentieprij s voor ruwe olie, noteerde in 2012 in een bandbreedte van $ per vat, en sloot het jaar af op $110 per vat. Voor zowel Brent en West Texas Intermediate (WTI) was de gemiddelde ruwe-olieprij s in 2012 weinig veranderd ten opzichte van Anders dan de prij sstelling van ruwe olie, die wereldwij d geldt, kunnen gasprij zen van gebied tot gebied aanmerkelij k verschillen. In 2012 was de gemiddelde Henry Hubaardgasprij s in de Verenigde Staten 31% lager dan in 2011, en noteerde in een bandbreedte van $1,91-3,90 per miljoen British thermal units (MMBtu). De binnenlandse productie steeg fors, met name voor gas op het vasteland; doordat de groei van de vraag hierbij achterbleef leidde dit tot lagere prij zen. De dagelij kse Henry Hub-spotprij s daalde in april tussentij ds tot beneden $2 per MMBtu, nadat de voorraden als gevolg van een uitzonderlij k warme winter hoog waren gebleven en de productie getemperd moest worden. De dagprij s herstelde in mei tot een maandgemiddelde van $2,50 per MMBtu. Dit herstel zette daarna verder door vanwege een bovengemiddeld warme zomer die vanwege het prij svoordeel ten opzichte van kolen de vraag naar gasgestookte stroomopwekking versterkte. In Europa stegen de prij zen. In het Verenigd Koninkrij k was de gemiddelde prij s bij het National Balancing Point 6% hoger dan in 2011, en op het Europese vasteland deden zich bij de belangrij kste centra voor gashandel in België, Duitsland en Nederland soortgelij ke prij sstij gingen voor. In deze prij zen komen een verkrapping van de LNGmarkten en hogere prij zen in het Aziatisch- Pacifisch gebied tot uiting. Het gebruik van aan olie geïndexeerde gasprij zen neemt op het Europese vasteland af en in veel aardgascontracten vormen spotmarktprij zen nu een belangrij k element. We produceren en verkopen ook aardgas in gebieden waar aanbod, vraag en wet- en regelgeving aanmerkelij k verschillen van die in de Verenigde Staten of Europa. In het Aziatisch-Pacifisch gebied zij n LNG-prij zen in langetermij ncontracten hoofdzakelij k OPBRENGSTEN PER GEOGRAFISCH GEBIED exclusief verkopen tussen segmenten Europa 39,4% Azië, Oceanië, Afrika 33,5% Verenigde Staten 19,6% Overig Amerika 7,5% Totaal $ miljoen

10 8 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten geïndexeerd aan de prij s van Japan Customscleared Crude (JCC) ruwe olie. In Japan zij n LNG-importcontracten traditioneel aan de JCC-referentieprij s geïndexeerd, omdat Japanse stroombedrij ven als alternatief ook ruwe olie en stookolie kunnen verstoken. Trends in de raffinage- en petrochemische markten De marges in de raffinage-industrie waren in 2012 in belangrij ke raffinage-hubs over het algemeen hoger dan in 2011, met uitzondering van Azië. De marges profiteerden daarbij in 2012 aan het begin van het jaar van raffinaderij sluitingen in Noord-Amerika en Europa, en later in het jaar van niet-geplande uitval van raffinaderij en. Enige groei van de vraag, met name rond de zomervakantie in de Verenigde Staten waarin traditioneel altij d veel wordt gereden droeg eveneens daartoe bij al werden verdere winsten getemperd door de economische omstandigheden en geopolitieke spanningen. In de Verenigde Staten ondervonden de marges bovendien steun van een toename van het aanbod van lichte, laagzwavelige ruwe olie en van infrastructurele knelpunten. Naar verwachting zullen de raffinagemarges in 2013 in belangrij ke mate worden gesteund door een groei van de vraag naar middendestillaten en in beperktere mate naar benzine halverwege het jaar. Over het geheel genomen blij ven de vooruitzichten onzeker door de onverminderd kwetsbare economische omstandigheden, structurele overcapaciteit in de wereldwij de raffinage-industrie, en geopolitieke spanningen in een aantal gebieden die tot mogelij ke verstoringen in de aanvoer zouden kunnen leiden. De marges in de chemische industrie in Europa en Azië waren in 2012 lager dan in ß Shell helpt om onze steden in de toekomst van energie te voorzien. Onze drij vende LNG-faciliteit bij voorbeeld zal ver uit de kust van Australië gas winnen en vloeibaar maken, dat daarna over de oceaan verscheept kan worden zonder dat een pij pleiding naar de kust nodig is als gevolg van een dalende vraag in Europa en tragere vraaggroei in Azië. De ethaankrakermarges in de Verenigde Staten stegen aanzienlij k door een ruimer aanbod aan aardgascondensaten, en het grote prij sverschil tussen ruwe olie en aardgas. De vooruitzichten voor petrochemische producten in 2013 blij ven onzeker vanwege de sterke afhankelij kheid tussen de vraag en economische groei. STRATEGIE EN VOORUITZICHTEN Strategie Onze strategie is erop gericht om onze positie als een toonaangevende onderneming in de olie- en gasindustrie te versterken en daarbij op een verantwoorde manier in de wereldwij de energiebehoefte te helpen voorzien. We streven naar een concurrerend rendement voor onze aandeelhouders. Veiligheid en maatschappelij k en milieuverantwoord ondernemen spelen in onze activiteiten een centrale rol. Er is hevige concurrentie om toegang tot grondstoffen in upstream en tot nieuwe markten in downstream. Maar wij zij n ervan overtuigd dat onze technologieën, ons vermogen tot uitvoering van projecten en operational excellence belangrij ke onderscheidende factoren voor onze activiteiten zullen blij ven. Naar verwachting zal circa 80% van onze investeringen in 2013 op onze Upstreamactiviteiten gericht zij n. In Upstream richten we ons op het zoeken naar nieuwe olie-, condensaat- en gasreserves en het ontwikkelen van grote nieuwe projecten waarbij onze technologie en know-how waarde toevoegen voor de eigenaren van de grondstoffen. We richten ons op een reeks strategische thema s, die elk hun eigen technologie en risicomanagement vereisen. onze upstream- en downstream- aanjagers zij n volgroeide activiteiten die sterke kasstromen genereren en die tot ten minste het eind van dit decennium de basis vormen voor onze financiële resultaten. Op deze gebieden investeren we alleen in selectieve groeiposities en zetten we Shell s onderscheidende technologie en operationele performance in om de productieve levensduur van onze activa te verlengen en hun winstgevendheid te vergroten; onze prioriteiten voor groei liggen bij drie strategische thema s, te weten geïntegreerd gas, diepwater en bronnen zoals schalie-olie en schaliegas. Deze zullen onze groei voor de middellange termij n genereren, en wij verwachten dat zij in de toekomst aanjagers voor onze kernactiviteiten worden. Wij zetten daartoe de voordelen van Shell s technologische expertise en wereldwij de schaal in om zeer concurrerende posities met potentiële bronnen te ontsluiten; en tot onze mogelij kheden voor de toekomst behoren het Arctisch gebied, Irak, Kazachstan, Nigeria en zware olie, waarvan we vermoeden dat omvangrij ke reserveposities mogelij k beschikbaar kunnen komen; het tempo van de ontwikkeling ervan is afhankelij k van de marktomstandigheden en lokale operationele omstandigheden. Het voorzien in de wereldwij de vraag naar energie op de minst milieu- en maatschappelij k belastende manier stelt de mondiale energie-industrie voor grote uitdagingen. We willen de energie-efficiency van onze eigen activiteiten verbeteren, klanten ondersteunen bij het beheersen van hun energiebehoefte en het onderzoek en de ontwikkeling continueren van technologieën voor een efficiëntere en emissiearmere productie van olie, condensaten en aardgas. Onze inzet voor technologie en innovatie blij ft een kernelement in onze strategie. Energieprojecten worden complexer en technisch veeleisender; wij zij n er dan ook van overtuigd dat onze technische expertise bepalend wordt voor de groei van onze activiteiten. Tot onze kerncompetenties behoren de ontwikkeling en toepassing van technologie, de financiële en projectmanagementvaardigheden waardoor wij grote olie- en gasprojecten kunnen realiseren, en het aansturen van geïntegreerde waardeketens. We streven ernaar onze gevarieerde en wereldwij de portfolio van bedrij fsactiviteiten en klantgerichte diensten op basis van de kracht van het merk Shell te benutten.

11 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 9 Vooruitzichten We werken continu aan verbeteringen van onze operationele performance, met bij zondere aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu, de performance van activa en de exploitatiekosten. Verkopen van activa zij n een kernelement in onze strategie, waarbij wij kapitaal efficiënter inzetten door de investeringen te concentreren op de meest aantrekkelij ke groeimogelij kheden. Shell heeft in voor $21 miljard aan niet tot de kernactiviteiten behorende activa verkocht. Naar verwachting zal terugtrekking uit verdere posities in 2013 voor tot $3 miljard aan opbrengsten uit afstotingen opleveren. We ontplooien initiatieven die naar verwachting de geïntegreerde Downstream-activiteiten van Shell zullen verbeteren door een concentratie op de winstgevendheid van onze portfolio en groeimogelij kheden. Begin 2012 heeft Shell een nieuw programma voor groei gepresenteerd, om in in totaal $ miljard aan kasstroom uit bedrij fsactiviteiten te genereren, exclusief mutaties in het werkkapitaal, circa 30-50% meer dan in Hierbij wordt uitgegaan van een prij s van Brent-olie in de bandbreedte van $ per vat en een verbetering van de omstandigheden voor aardgas in Noord-Amerika en van de downstream-marges ten opzichte van Met deze kasstroom wordt een programma voor geplande netto-investeringen in van $ miljard gefinancierd, een toename van circa 10-20% ten opzichte van het niveau van , alsmede een concurrerend dividend voor aandeelhouders. Shell ligt op schema om deze doelen te behalen. In Upstream hebben we het potentieel om in een gemiddelde productie te bereiken van circa 4,0 miljoen boe/d, tegen 3,3 miljoen boe/d in Shell s strategie in Upstream is gericht op het aanjagen van financiële groei, waarbij productiegroei als indicator hiervan over de langere termij n geldt. Ons productiepotentieel voor zal afhangen van de timing van investeringsbesluiten en de macro-economische vooruitzichten voor de korte termij n, en is na aftrek van circa 250 duizend boe/d aan verwachte afstotingen van activa en afl opende licenties van 2011 tot In Downstream evalueren we geselecteerde groeimogelij kheden in de chemie, biobrandstoffen en groeimarkten. Shell heeft een aanzienlij ke portfolio van opties voor een volgende groeifase opgebouwd. Deze portfolio is erop gericht om een potentiële stij ging van energieprij zen te benutten en de blootstelling van Shell aan de industrie-specifieke uitdagingen van kosteninfl atie en politieke risico s te beheersen. Belangrij ke elementen in deze mogelij kheden betreffen de wereldwij de exploratie en bestaande olie- en gasposities in de Golf van Mexico, tight gas in Noord-Amerika, olie- en condensaatrij ke schalie en LNG in Australië. Deze projecten zij n onderdeel van een portfolio met het potentieel om de productiegroei tot aan het einde van het decennium te ondersteunen. Shell werkt eraan deze projecten tot ontwikkeling te brengen, met een nadruk op financieel rendement. In de mededelingen in dit hoofdstuk over Strategie en vooruitzichten is het effect van de onlangs bekendgemaakte overeenkomst voor de acquisitie van een deel van de LNG-portfolio van Repsol S.A. nog niet opgenomen. De mededelingen in dit hoofdstuk over Strategie en vooruitzichten, inclusief die met betrekking tot onze groeistrategieën en onze verwachte of potentiële toekomstige kasstromen uit bedrij fsactiviteiten, netto-investeringen en productie zij n gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde significante aannames van het management en zij n onderhevig aan risico s en onzekerheden waardoor de feitelij ke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwij ken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. BEWEZEN RESERVES EN PRODUCTIE In 2012 heeft Shell per saldo 542 miljoen boe aan de bewezen reserves toegevoegd, vóór inachtneming van de productie. Hiervan waren 408 miljoen boe afkomstig van Shell-dochterondernemingen en hadden 134 miljoen boe betrekking op het Shell-belang in volgens de equity-methode opgenomen investeringen. Tegenover deze toevoegingen stond een negatief effect van lagere commodity-prij zen (431 miljoen boe) en afstotingen (74 miljoen boe). In 2012 was de totale voor verkoop beschikbare olie- en gasproductie miljoen boe. Nog eens 40 miljoen boe werden geproduceerd en bij bedrij fsactiviteiten verbruikt. De voor verkoop beschikbare productie van dochterondernemingen was 825 miljoen boe, met nog eens 30 miljoen boe die bij bedrij fsactiviteiten werden verbruikt. Het Shell-aandeel in de voor verkoop beschikbare productie van volgens de equity-methode opgenomen investeringen was 369 miljoen boe, met nog eens 10 miljoen boe die bij bedrij fsactiviteiten werden verbruikt. Met inachtneming van de totale productie daalden de bewezen reserves derhalve met 692 miljoen boe, als gevolg van een daling van 447 miljoen boe met betrekking tot dochterondernemingen en een daling van 245 miljoen boe die verband hield met het Shell-belang in volgens de equity-methode opgenomen investeringen. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Door technologie en innovatie kan Shell zich van de concurrentie onderscheiden. Ze ondersteunen onze huidige activiteiten en maken onze toekomstige activiteiten mogelij k. We hebben meer dan enige andere internationale olie- en gasmaatschappij uitgegeven voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve technologie sinds 2007 jaarlij ks meer dan $1 miljard. In 2012 waren de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling $1.314 miljoen, tegen $1.125 miljoen in Structurele investeringen in onze belangrij kste technologieën blij ven resultaten opleveren. In 2012 hebben we nieuwe formules voor brandstof en smeermiddelen gelanceerd, die voldoen aan de specifieke behoefte bij klanten aan verbeterde efficiency en betere prestaties. Ook zij n we begonnen met de bouw van wat waarschij nlij k s werelds eerste drij vende LNG-installatie wordt. Deze is meer dan 480 meter lang en zesmaal zwaarder dan een volledig beladen vliekdekschip. De installatie is ontworpen om aardgas uit het Prelude-veld voor de kust van Australië te produceren, door koeling vloeibaar te maken en in LNG-tankers te pompen en dit alles op zee te doen. Dit concept is in zij n geheel binnen Shell ontstaan en ontwikkeld, in het kader van het innovatiebevorderende programma GameChanger. De ontwikkeling van Shell-technologie is gebaseerd op de behoeften van onze klanten en partners en is intrinsiek gekoppeld aan onze strategische doelen. Voor 2013 blij ven de belangrij kste doelen van ons programma voor onderzoek en ontwikkeling ongewij zigd. We continueren onze sterke focus op technologieën die onze verschillende activiteiten ondersteunen. Bij voorbeeld innovatieve systemen voor seismisch onderzoek die helpen om voorheen niet-opgemerkte geologische details te ontdekken, methoden die gebaseerd zij n op toepassing van chemische stoffen, warmte of als oplosmiddel gebruikte gassen om de uiteindelij k uit het veld geproduceerde hoeveelheid olie te vergroten; en biobrandstoffen die afkomstig zij n uit oneetbare planten of restafval van landbouwgewassen. Ook werken we verder aan technologieën om de milieueffecten van onze activiteiten en producten te verminderen. We blij ven streven naar een verdere verkorting van de tij d die nodig is om technologie uit het laboratorium in de praktij k te brengen. In onze technologieportfolio behouden we een goede balans tussen nieuwe en volgroeide ontwikkelingen. Dat betekent een stij ging in het aantal voorgestelde concepten, snellere beëindiging van minder veelbelovende projecten en een toenemende focus op grootschaligere veldtesten en demonstraties.

12 10 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten UPSTREAM BELANGRIJKE GEGEVENS $ MILJOEN Segmentresultaat Inclusief: Opbrengsten (inclusief verkopen tussen segmenten) Aandeel in de winst van volgens de equity-methode opgenomen investeringen Productie- en verwerkingskosten Verkoop-, distributie- en algemene beheerskosten Exploratiekosten Afschrijvingen Netto-investeringen Voor verkoop beschikbare olie- en gasproductie (duizend boe/d) Verkopen van eigen LNG (miljoen ton) 20,2 18,8 Bewezen olie- en gasreserves per 31 december (miljoen boe) [A] [A] Exclusief reserves die zijn toe te rekenen aan het door derden gehouden minderheidsbelang in Shelldochterondernemingen. Onze Upstream-activiteiten betreffen het zoeken naar en het winnen van ruwe olie en aardgas, vaak in joint ventures met nationale en internationale olie- en gasmaatschappij en. Dit omvat ook de winning van bitumen uit oliezandenmij nbouw, dat wij omzetten in synthetische ruwe olie. We maken aardgas door koeling vloeibaar en transporteren het als LNG naar afnemers over de hele wereld. Ook zetten we aardgas om in vloeistoffen (GTL) om hoogwaardige brandstoffen en andere producten te leveren. Daarnaast verkopen en verhandelen we aardgas (inclusief LNG) ter ondersteuning van onze Upstream-activiteiten. RESULTATEN In het segmentresultaat van $ miljoen over 2012 was een bate van per saldo $2.137 miljoen begrepen die hoofdzakelij k voortkwam uit baten uit afstotingen, waarvan het effect gedeeltelij k tenietgedaan werd door bij zondere waardeverminderingen van aardgasactiva in de Verenigde Staten, nettobelastinglasten en voorzieningen voor buitengebruikstelling. In het segmentresultaat van $ miljoen over 2011 was een bate van per saldo $3.855 miljoen begrepen, hoofdzakelij k in verband met baten uit afstotingen, de waardering tegen marktwaarde van bepaalde gas- en derivaatcontracten en het kosteneffect van het moratorium op offshore-boringen in de Verenigde Staten. Alle hierboven geïdentificeerde baten en lasten hebben betrekking op posten die afzonderlij k meer dan $50 miljoen bedragen. Exclusief deze geïdentificeerde posten profiteerde het segmentresultaat in 2012 ten opzichte van 2011 van de toegenomen bij - drage van geïntegreerde gasactiviteiten (LNG en GTL), waarin het opvoeren van de productie van de Pearl GTL-fabriek in Qatar tot uiting kwam, hogere gerealiseerde LNG-prij zen, een gestegen bij drage uit handel in LNG en hogere verkoopvolumes van eigen LNG. Het resultaat weerspiegelde tevens hogere gerealiseerde gasprij zen buiten Noord- en Latij ns-amerika. Het gecombineerde effect van deze posten werd ruimschoots tenietgedaan door een lagere bij drage uit Noord- en Latij ns- Amerika, hoofdzakelij k als gevolg van hogere afschrij vingen, gestegen exploitatiekosten, hogere exploratiekosten en lagere gerealiseerde gasprij zen. In 2012 was de productie duizend boe/d, tegen duizend boe/d in De olie- en condensaatproductie was 2% lager en de aardgasproductie 5% hoger dan in Exclusief het effect van afstotingen en terugtrekkingen was de productie in % hoger dan in De verkoopvolumes van eigen LNG bereikten in 2012 met 20,2 miljoen ton een record, 7% hoger dan in Deze toename kwam hoofdzakelij k voort uit het eerste volledige jaar productie uit Qatargas 4, het opstarten van de Pluto LNG-fabriek (indirect Shellbelang 20,8%) in het tweede kwartaal van 2012 en de voortgezette goede operationele performance van de Sakhalin 2 LNG-fabriek. NETTO-INVESTERINGEN De netto-investeringen in 2012 bedroegen $25 miljard, tegen $19 miljard in De investeringen en exploratiekosten in 2012 waren $31 miljard (waarvan $14 miljard exploratiekosten, inclusief de acquisitie van activa met niet-bewezen reserves). De opbrengsten uit afstotingen in 2012 waren $6 miljard. PORTFOLIO-AANPASSINGEN EN ONTWIKKELING VAN NIEUWE AFZETMOGELIJKHEDEN In Australië hebben we onze belangen in de joint ventures West Browse en East Browse vergroot tot respectievelij k 35% en 25%, in een ruil met Chevron van ons belang van 33,3% in Clio-Acme en een bedrag in contanten van circa $0,5 miljard. Eveneens in Australië hebben we met Nexus Energy en Osaka Gas een joint venture (Shell-belang 82%) opgericht waarin Shell de operator van het Crux gas- en condensaatveld wordt. In Noorwegen hebben we voor een bedrag van $0,2 miljard het belang van BP van 18,4% in het offshore-veld Draugen verkregen. Shell is reeds de operator van het veld en door deze transactie komt het belang van Shell op 44,6%. In het Verenigd Koninkrij k hebben we 75% van het belang van Hess Corporation in de Beryl-velden en het Scottish Area Gas Evacuation-systeem verkregen. Deze transactie is in januari 2013 afgerond, waardoor de productie van Shell uit de Berylvelden van 9 duizend boe/d tot 20 duizend boe/d is gestegen. Eveneens in het Verenigd Koninkrij k hebben we voor $0,5 miljard de belangen van Hess Corporation van 15,7% in het Schiehallion-veld en van 12,9% in de Schiehallion drij vende productie-, op- en overslagfaciliteit (FPSO) verkregen. In februari 2013 hebben we van Murphy Schiehallion Ltd. een additioneel belang van 5,9% in het Schiehallion offshore-veld verkregen, waardoor ons belang in dat veld op 55% komt. Lage gasprij zen in Noord-Amerika hebben geleid tot een versnelde verschuiving van exploratie- en evaluatieactiviteiten, samen met productieactiviteiten, van bestaande droge gasvelden naar olie- en condensaatrij ke velden. In de Verenigde Staten heeft Shell voor een aangekondigd bedrag van $1,9 miljard exploratiegebied in het Delaware Permian Basin in West Texas van Chesapeake Energy Corporation overgenomen. Het exploratiegebied van circa km 2, met een additioneel gebied van 300 km 2 onder voorbehoud van contractuele voorwaarden, is naar verwachting rij k aan olie en aardgascondensaten, produceert thans circa 26 duizend boe/d en heeft potentieel voor verdere groei. Gedurende 2012 hebben we de volgende definitieve investeringsbesluiten genomen: in Nigeria voor het Forcados Yokri Integrated Project (Shell-belang 30%) en het Southern Swamp Associated Gas Gathering Project (Shell-belang 30%). Deze projecten zullen naar verwachting een piekproductie van respectievelij k circa 90 duizend boe/d en 85 duizend boe/d bereiken, en de intensiteit van het affakkelen van gas verminderen; in Italië voor het onshore-veld Tempa Rossa (Shell-belang 25%) in het Basilicata-gebied. Dit project zal naar verwachting een

13 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 11 ß Stroom maakt deel uit van ons dagelij ks leven en aardgas speelt een belangrij ke rol bij de opwekking ervan. Daarom helpen we in Noord-Amerika gas te ontsluiten dat in tight en schaliesteenstructuren is ingesloten. piekproductie van circa 45 duizend boe/d bereiken; in Maleisië voor de ontwikkeling van het Malikai diepwater-olieveld, dat onderdeel is van het Block G PSC (Shell-belang 35%), voor de kust van Sabah. Het project, waarvan Shell de operator is, zal naar verwachting een piekproductie van circa 60 duizend boe/d bereiken; en in Canada voor het Quest-project (Shellbelang 60%) voor het afvangen en opslaan van CO 2, bij Edmonton, Alberta. Het Quest-project zal naar verwachting jaarlij ks meer dan 1 miljoen ton CO 2 dat bij de verwerking van bitumen ontstaat, afvangen en diep in de grond opslaan, en de directe emissies van de Scotford Veredelingsinstallatie met tot 35% verminderen. We hebben de afstoting van geselecteerde Upstream-activa in 2012 gecontinueerd. VOOR VERKOOP BESCHIKBARE PRODUCTIE In 2012 compenseerden de productie van koolwaterstoffen uit het opstarten van nieuwe velden en het continu opvoeren van de productie van nieuwe projecten ruimschoots het effect van productiedalingen en van afstotingen en terugtrekkingen. Daarnaast profiteerde de productie van nieuwe boorputten en een verbeterde bedrij fszekerheid vergeleken met 2011; het effect hiervan werd gedeeltelij k tenietgedaan door wij zigingen in contractueel toebedeelde hoeveelheden en andere niet-operationele factoren. De productiegroei was hoofdzakelij k toe te schrij ven aan het verder opvoeren van de productie van nieuwe projecten, met name bij onze Pearl GTL-fabriek in Qatar, het opstarten van het Pluto LNG-project in Australië en het eerste volledige jaar productie uit Qatargas 4. In Qatar hebben we aan het eind van het vierde kwartaal van 2012 bij onze Pearl GTLfabriek het opvoeren van de GTL-productie voltooid, waarbij beide productietreinen 90% van hun capaciteit hebben bereikt. De fabriek is ontworpen om langdurig op 90% of meer van haar capaciteit te draaien. In Maleisië is het Gumusut-Kakap-veld, dat circa 120 kilometer voor de kust van Sabah ligt, via de Kikeh-productiefaciliteit, waarvan Murphy Sabah Oil de operator is, met een initiële productiefase gestart. Een eigen drij vend productiesysteem voor het Gumusut-Kakap-veld (Shell-belang 33%) is thans in aanbouw. Dit is het eerste diepwaterproject van Shell in dit land en het zal naar verwachting een piekproductie van circa 135 duizend boe/d bereiken. In de Verenigde Staten begon de productie bij het Caesar/Tonga diepwaterproject (Shellbelang 22,5%) in de Golf van Mexico. Het project zal naar verwachting een piekproductie van circa 40 duizend boe/d bereiken. In Oman begon de productie bij het Harweel Enhanced Oil Recovery project, dat naar verwachting een piekproductie van circa 30 duizend boe/d zal bereiken. EXPLORATIE In 2012 heeft Shell deelgenomen in zeven aanzienlij ke exploratievondsten en evaluaties van conventionele bronnen in Australië, Brazilië, Maleisië, Nigeria en de Verenigde Staten, en in 10 aanzienlij ke succesvolle evaluaties van onconventionele bronnen in Australië, Canada, China en de Verenigde Staten. In 2012 heeft Shell deelgenomen in 230 productieve exploratieputten met toebedeelde bewezen reserves (Shell-aandeel: 168 putten). Shell heeft in nog eens 314 boorputten (Shell-aandeel: 214 boorputten) deelgenomen waarbij per 31 december 2012 de aanwezigheid van reserves nog niet vastgesteld was. In 2012 heeft Shell exploratiegebied aan haar exploratieportfolio toegevoegd, hoofdzakelij k van nieuwe licenties in Albanië, Australië, Benin, Canada, China, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Tanzania, het Verenigd Koninkrij k, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. In totaal heeft Shell rechten verkregen voor km 2 nieuw exploratiegebied, waaronder posities in olie- en condensaatrij ke schalie. Hier stonden afstotingen van en terugtrekkingen uit exploratiegebied in een aantal landen tegenover.

14 12 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten DOWNSTREAM BELANGRIJKE GEGEVENS $ MILJOEN Segmentresultaat [A] Inclusief: Opbrengsten (inclusief verkopen tussen segmenten) Aandeel in de winst van volgens de equity-methode opgenomen investeringen [A] Productie- en verwerkingskosten Verkoop-, distributie- en algemene beheerskosten Afschrijvingen Netto-investeringen [A] Beschikbaarheid van raffinaderijen (%) Beschikbaarheid van chemische fabrieken (%) Door raffinaderijen verwerkte volumes (duizend b/d) Olieproducten verkoopvolumes (duizend b/d) Chemische producten verkoopvolumes (duizend ton) [A] De segmentresultaten van Downstream worden gerapporteerd op basis van geschatte actuele kosten (zie blz. 7). De Downstream-organisatie van Shell bestaat uit een aantal verschillende activiteiten die deel uitmaken van een geïntegreerde waardeketen. Gezamenlij k zetten deze ruwe olie om in een reeks geraffineerde producten die over de gehele wereld worden getransporteerd en verkocht voor huishoudelij k en industrieel gebruik en voor transport. Hiertoe behoren benzine, diesel, stookolie, luchtvaartbrandstof, scheepvaartbrandstof, smeermiddelen, bitumen, zwavel en LPG. Ook vervaardigen en verkopen wij petrochemische producten voor industrieel gebruik over de hele wereld. Onze Raffinage-activiteiten omvatten Verwerking, Aanvoer en Distributie. Verkoop omvat onze activiteiten op het gebied van Retail, Smeermiddelen, Business to Business (B2B), en Alternatieve Energie. Onze Chemieactiviteiten hebben hun eigen verwerkings- en verkoopdivisies. We handelen ook in ruwe olie, olieproducten en petrochemische producten, voornamelij k om de grondstoffen voor onze Verwerkings- en Chemie-activiteiten te optimaliseren en onze Verkoopactiviteiten te bevoorraden. RESULTATEN Het segmentresultaat in 2012 was $5.350 miljoen, 25% hoger dan in In deze stij ging kwam een zij het marginaal herstel van de winstgevendheid van Raffinage tot uiting, dat het gevolg was van hogere gerealiseerde raffinagemarges en een betere beschikbaarheid van raffinaderij en, waarvan het effect gedeeltelij k tenietgedaan werd door lagere resultaten bij Chemie. De bij drage uit Handel in 2012 was lager dan in 2011, terwij l de bij drage uit Verkoop vrij wel onveranderd was. Beide activiteiten leverden wederom een aanzienlij ke bij drage aan het resultaat in Downstream. De gerealiseerde raffinagemarges lieten een fors herstel zien ten opzichte van het lage niveau aan het eind van 2011, en verbeterden in alle gebieden behalve Azië. De door raffinaderij en verwerkte hoeveelheden waren 1% lager dan in Exclusief het effect van portfolio-aanpassingen waren de door raffinaderij en verwerkte hoeveelheden echter 4% hoger dan in De beschikbaarheid van de raffinaderij en steeg tot 93%, van 92% in Het resultaat van Chemie is gedaald, hoofdzakelij k als gevolg van de wereldwij de economische groeivertraging, aanbod beperkingen van gunstige grondstoffen in de Verenigde Staten, en het effect van de orkaan Isaac op de bedrij fsactiviteiten. De verkoopvolumes van chemische producten waren 1% lager dan in 2011, waarbij het effect van reducties van de Europese verwerkingscapaciteit en rationalisatie van de contractportfolio grotendeels gecompenseerd werd door een verbeterde operationele performance. De beschikbaarheid van de chemische fabrieken steeg tot 91%, van 89% in De verkoopvolumes van olieproducten waren 1% hoger dan in Het effect van lagere verkoopvolumes, voornamelij k vanwege portfolio-afstotingen, werd ruimschoots gecompenseerd door hogere handelsvolumes. Exclusief het effect van afstotingen en het effect van de oprichting van Raízen, de joint venture voor biobrandstoffen, zij n de verkoopvolumes van olieproducten 3% gestegen ten opzichte van Over het geheel genomen daalden de exploitatiekosten in 2012 vergeleken met De productie- en verwerkingskosten daalden, voornamelij k vanwege afstotingen bij verwerking, initiatieven tot kostenreductie en gunstige valutakoerseffecten. De verkoop-, distributie- en beheerskosten waren vrij wel onveranderd; het effect van kostenreducties, portfolio-afstotingen en gunstige valutakoersen werd tenietgedaan door uitgaven in verband met hogere volumes en programma s om groei te stimuleren. In het resultaat van 2012 was een bate van per saldo $39 miljoen begrepen, voortkomend uit nettobaten uit afstotingen en een belastingbate, waarvan het effect gedeeltelij k tenietgedaan werd door juridische en milieuvoorzieningen. De afstotingen hadden betrekking op een aantal tankstations in Canada, LPG-activiteiten in Maleisië en de Filipij nen, alsmede de voortzetting van de afstoting van onze Downstream-activiteiten in Afrika. In het resultaat over 2011 is een bate van per saldo $15 miljoen begrepen. Deze was het gevolg van een bate uit de waardering tegen marktwaarde van commodity-derivaten, een bate uit de oprichting van de joint venture Raízen, een nettobate uit afstotingen en een belastingbate, waarvan het effect voor een groot deel tenietgedaan werd door lasten in verband met bij zondere waardeverminderingen, overtolligheid, buitengebruikstelling en juridische voorzieningen. NETTO-INVESTERINGEN De netto-investeringen waren in zowel 2012 als 2011 $4,3 miljard. De investeringen in 2012 waren $5,5 miljard, waarvan $3,2 miljard in Raffinage en Chemie, en $2,3 miljard in Verkoop. Circa 56% van onze investeringen in 2012 is aangewend om de integriteit en performance van onze activa op peil te houden. De opbrengsten uit afstotingen in 2012 waren $1,2 miljard, tegen $3,2 miljard in Het geplande programma voor de afstoting van activa in het kader van de herinrichting van onze Downstream-portfolio is nu vrij wel voltooid. PORTFOLIO-AANPASSINGEN In Raffinage heeft Shell de overige uitstaande aandelen in Gasnor AS gekocht, een marktleider in Noorwegen die LNG als transportbrandstof aan afnemers in de industrie en de scheepvaart levert. In Australië werden de raffinage-activiteiten bij de Clyde-raffinaderij met een capaciteit van 79 duizend vaten per dag beëindigd. De Clyde-raffinaderij en de Gore Bay-terminal worden momenteel omgebouwd tot een importfaciliteit voor brandstoffen. In Verkoop is Shell de acquisitie overeengekomen van het netwerk van 105 tankstations van Neste Oil Corporation in Polen.

15 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 13 à Met onze joint venture Raízen zij n we een toonaangevende producent en aanbieder van biobrandstoffen in Brazilië. Raízen produceert ethanol de meest duurzame en kostenefficiënte van de huidige biobrandstoffen uit suikerriet. Shell heeft de verkoop afgerond van de meerderheid van haar aandelenbelangen in downstream-activiteiten in Botswana, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee, Kenia en Namibië, en in Tanzania zij n de downstream-activiteiten beëindigd. De overeenkomsten zij n onderdeel van de verkoop van de aandelenbelangen van Shell in de meeste van haar downstreamactiviteiten in Afrika, zoals in 2011 bekendgemaakt. Shell continueert de afstoting van niet-strategische Downstream-posities. Tot de afstotingen behoorden tankstations in Noord-Amerika en de meeste van onze LPGactiviteiten in het Aziatisch-Pacifisch gebied. ACTIVITEITEN EN BELANGEN We hebben belangen in meer dan 30 raffinaderij en over de hele wereld met een capaciteit om circa 3,4 miljoen vaten ruwe olie per dag te verwerken. Met meer dan opslagtanks en circa 150 distributiefaciliteiten in ongeveer 25 landen is onze Leverings- en Distributieinfrastructuur goed gepositioneerd voor leveringen overal ter wereld. We hebben circa tankstations in meer dan 70 landen en ruim 100 jaar ervaring in de ontwikkeling van brandstoffen. In zo n 100 landen vervaardigen, verhandelen en verkopen we technisch geavanceerde smeermiddelen niet alleen voor personenwagens, vrachtwagens en bussen maar ook voor industriële machines in de producerende, mij nbouw-, stroomopwekkings-, landbouw- en bouwsectoren. Onze Business to Business (B2B) activiteiten verkopen brandstoffen, gespecialiseerde producten en diensten aan een brede reeks commerciële klanten. We onderzoeken technologieën voor alternatieve energie, met als langetermij ndoel om deze tot commerciële kansen te ontwikkelen. Onze chemische fabrieken produceren een reeks basischemicaliën zoals ethyleen, propyleen en aromaten, en tussenproducten zoals styreenmonomeer, propyleenoxide, oplosmiddelen, reinigingsalcoholen, ethyleenoxide en ethyleenglycol. We verkopen petrochemicaliën aan circa grote industriële afnemers over de hele wereld die deze gebruiken om talrij ke producten voor dagelij ks gebruik te vervaardigen, van kleding tot auto s en van badschuim tot fietshelmen. Onze handelsactiviteiten zij n mede gericht op de optimisalisatie van onze oliewaardeketen, en omvatten waar nodig de verkoop of aan koop van het overschot of tekort aan olieproducten, evenals handel met betrekking tot de fysieke stroom van koolwaterstoffen. We handelen in fysieke en financiële contracten, leasen opslag- en transport capaciteit over de hele wereld en beheren zeetransportactiviteiten. Meer informatie over onze operationele prestaties is te vinden in ons Investors Handbook, dat in april 2013 wordt gepubliceerd op

16 14 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten CORPORATE Het segment Corporate omvat de nietbedrij fssegmentgebonden, ondersteunende activiteiten van Shell, onder meer de holdings en treasury-organisatie, het hoofdkantoor en de centrale functies en de eigen verzekeringsactiviteiten. Alle financieringslasten en -opbrengsten en daarmee verbonden belastingen worden in het segment Corporate opgenomen en niet in de segmentresultaten van de operationele activiteiten. RESULTATEN Het segmentresultaat over 2012 was $209 miljoen negatief, tegen $86 miljoen positief in Per saldo stegen de rentebaten en -lasten en beleggingskosten tussen 2011 en 2012 met $377 miljoen. De rentelasten waren aanmerkelij k gestegen, hoofdzakelij k vanwege de liquiditeitspremie in verband met onze valutaswaps, en een toename van het aandeel van Shell in de rentelasten van volgens de equity-methode opgenomen investeringen. Daarnaast daalden de geactiveerde rentekosten voor projecten per saldo doordat meer grote projecten in bedrij f werden genomen dan nieuwe projecten werden ontwikkeld. Het gecombineerde effect van deze posten werd gedeeltelij k gecompenseerd door hogere rentebaten. Valutakoerswinsten van $169 miljoen in 2012 kwamen voornamelij k voort uit de gunstige invloed van valutakoersen op leningen in niet-functionele valuta en kassaldi in werkmaatschappij en. In 2011 waren valutakoersverliezen van $77 miljoen hoofdzakelij k toe te schrij ven aan de negatieve invloed van valutakoersen op deze posten. De overige inkomsten in Corporate daalden in 2012 met $164 miljoen vergeleken met 2011, voornamelij k wegens hogere kosten, waarvan het effect gedeeltelij k gecompenseerd werd door hogere belastingbaten. VERMOGENS- EN LIQUIDITEITSPOSITIE De belangrij kste factoren die van invloed zij n op onze kasstromen uit bedrij fsactiviteiten zij n het resultaat en de mutaties in het werkkapitaal. Onze resultaten worden vooral beïnvloed door gerealiseerde prij zen voor ruwe olie en aardgas, de ruwe-olie- en aardgasproductie, en raffinage- en verkoopmarges. Omdat de bij drage van Upstream aan het resultaat groter is dan die van Downstream, hebben wij zigingen in Upstream en met name wij zigingen in de gerealiseerde prij zen voor ruwe olie en aardgas en de productieniveaus de meeste invloed op de kasstroom uit bedrij fsactiviteiten van Shell. In Downstream kunnen de marges worden beïnvloed door wij zigingen in elke van een reeks factoren die verband houden met onze industrie of de bredere economische omgeving. De specifieke gevolgen van dergelij ke wij zigingen hangen van de reactie van de oliemarkten af. Op de langere termij n zal de vervanging van bewezen olie- en gasreserves van invloed zij n op het vermogen van Shell om productieniveaus in Upstream te handhaven of te verhogen. Dit zal weer van invloed zij n op onze kasstroom en de winst. We hebben een diverse portfolio van projecten voor de ontwikkeling van velden en exploratiemogelij kheden. Die diversiteit kan helpen om de gevolgen van politieke en technische risico s in Upstream te beperken, inclusief de gevolgen voor de kasstroom uit bedrij fsactiviteiten. Als onderdeel van ons actief portfoliobeheer zij n wij voornemens waar passend selectieve acquisities en desinvesteringen te blij ven doen, in overeenstemming met onze strategie en afhankelij k van kansen in de markt. FINANCIËLE POSITIE EN LIQUIDITEIT Onze financiële positie is sterk. In 2012 hebben we een rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROACE) gegenereerd van 12,7%, met een gearing van 9,2% per 31 december 2012 (2011: 13,1%). We hebben in 2012 $11,0 miljard in de vorm van dividend naar onze aandeelhouders terug laten vloeien, in het kader waarvan we 103,8 miljoen aandelen hebben uitgegeven voor aandeelhouders die ervoor kozen nieuwe aandelen te ontvangen in plaats van contanten. Als gedeeltelij ke compensatie van de verwatering als gevolg van de uitgifte van die aandelen zij n in het kader van ons programma voor de inkoop van eigen aandelen 43,7 miljoen aandelen ingekocht en ingetrokken. DIVIDENDEN Ons beleid is om het dividend in Amerikaanse dollars over een reeks van jaren te verhogen in overeenstemming met onze inschatting van de onderliggende resultaten en kasstromen van Shell. Bij het bepalen van het dividend kij kt de Board naar een aantal factoren, onder meer de macro-economische omgeving, de huidige balanspositie en de investeringsplannen voor de toekomst. We hebben over het vierde kwartaal van 2012 een interimdividend bekendgemaakt van $0,43 per aandeel, 2,4% hoger dan het dividend in Amerikaanse dollars over hetzelfde kwartaal van Aandeelhouders kunnen ingevolge ons keuzedividendprogramma ervoor kiezen dividenden in de vorm van nieuwe aandelen te ontvangen in plaats van in contanten. De Board verwacht dat het interim-dividend over het eerste kwartaal van 2013 $0,45 per aandeel zal zij n, 4,7% hoger dan het dividend in Amerikaanse dollars over hetzelfde kwartaal van NETTO-INVESTERINGEN Onze netto-investeringen in 2012 bedroegen $29,8 miljard (2011: $23,5 miljard), waarvan $25,3 miljard (2011: $19,1 miljard) betrekking had op Upstream, $4,3 miljard (2011: $4,3 miljard) op Downstream, en $0,2 miljard (2011: $0,1 miljard) op Corporate. De netto-investeringen bestonden in 2012 uit $36,8 miljard aan investeringen (2011: $31,1 miljard) min $7,0 miljard aan opbrengsten uit afstotingen (2011: $7,5 miljard). INKOOP EIGEN AANDELEN In 2011 is een programma voor de inkoop van eigen aandelen gestart ter compensatie van de verwatering als gevolg van de uitgifte van aandelen in het kader van ons keuzedividendprogramma. Alle in het kader van het programma voor inkoop van eigen aandelen ingekochte aandelen zij n ingetrokken. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 zal een besluit worden voorgelegd om de Vennootschap wederom gedurende een jaar te machtigen tot aan vooraf vastgestelde limieten aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven.

17 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 15 à Door de groeiende wereldbevolking en stij gende welvaart neemt de wereldenergiebehoefte continu toe. We moeten op een verantwoorde manier met deze uitdaging omgaan. Naast andere technologieën ontwikkelt Shell met overheidssteun technieken voor het afvangen en opslaan van CO 2 om deze emissies permanent en veilig ondergronds in te sluiten. ONZE MENSEN Onze mensen staan centraal bij onze doelstelling om s werelds meest concurrerende en innovatieve energieonderneming te zij n. Onze mensen worden geworven, opgeleid en beloond in overeenstemming met onze personeelsstrategie die op drie prioriteiten is gebaseerd: talent zekerstellen voor nu en later; leiderschap en professionaliteit versterken; en de individuele prestaties en die van de organisatie verhogen. Shell had gedurende 2012 gemiddeld werknemers in meer dan 70 landen. Om onze strategie en groeiplannen in de toekomst uit te voeren hebben we in 2012 via gerichte externe werving circa afgestudeerden en ervaren professionals gerekruteerd. De meeste van onze nieuwe werknemers, zowel pas afgestudeerden als WERKNEMERS PER GEOGRAFISCH GEBIED IN 2012 gemiddeld aantal Nederland 9% Verenigd Koninkrijk 7% Overig Europa 11% Azië, Oceanië, Afrika 36% Verenigde Staten 23% Overig Amerika 14% Totaal ervaren professionals, zij n uit technische disciplines afkomstig. PERSONEELSCOMMUNICATIE EN BETROKKENHEID Wij hechten aan de dialoog met onze medewerkers hetzij direct of, waar van toepassing, via werknemersorganisaties. Dit is een belangrij k, intrinsiek onderdeel van onze werkprocedures. Via een reeks verschillende bronnen, onder meer elektronische nieuwsbrieven van de Chief Executive Officer, webcasts, publicaties en bij eenkomsten brengen we werknemers ieder kwartaal op de hoogte van de financiële en operationele resultaten van Shell. Het Shell People Survey is een van de belangrij kste instrumenten die worden ingezet om de personeelsbetrokkenheid te meten: een maatstaf voor de verbondenheid en identificatie met Shell. Het geeft inzicht in de opvattingen van werknemers, en het percentage deelnemers is structureel hoog. De gemiddelde personeelsbetrokkenheidsscore in 2012 was 77% positief, een toename van 3 procentpunt ten opzichte van de score uit Wij stimuleren mogelij kheden om op veilige wij ze meningen over onze processen en procedures kenbaar te maken. Via onze wereldwij de telefonische hulplij n en website kunnen werknemers vertrouwelij k en anoniem melding doen van overtredingen van de General Business Principles en de Gedragscode van Shell. DIVERSITEIT EN BETROKKENHEID We hebben een cultuur die diversiteit omarmt en betrokkenheid stimuleert. De inbedding van deze principes in onze bedrij fsactiviteiten helpt ons de behoeften van onze diverse klanten, partners en belanghebbenden over de hele wereld beter te begrij pen en uit een bredere groep getalenteerde mensen te kunnen werven. Wij bieden gelij ke kansen bij werving, loopbaanontwikkeling, promotie, training en beloning voor alle werknemers, ook voor die met een handicap. In het geval dat werknemers gehandicapt raken, is ons beleid om voor zover praktisch mogelij k de functie aan te passen en training te bieden. We bewaken actief de vertegenwoordiging van vrouwen en werknemers uit het betreffende land zelf in hogere leidinggevende functies en hebben processen voor de ontwikkeling van getalenteerde medewerkers die ons helpen een grotere diversiteit in hun vertegenwoordiging te bereiken. Eind 2012 was het percentage vrouwen in topposities 16,2%, vergeleken met 16,6% eind 2011, vanwege een kleine toename in het aantal topposities bij een gelij kblij vend aantal vrouwen. In 42% van de landen waar Shell-dochterondernemingen en volgens de equity-methode opgenomen investeringen aanwezig zij n, bezetten werknemers uit het land zelf meer dan de helft van de hogere leidinggevende functies, vergeleken met 34% in 2011.

18 16 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten MILIEU EN MAATSCHAPPIJ Ons commerciële succes hangt af van ons vermogen om een aantal uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij met succes aan te gaan. We moeten aantonen dat we veilig kunnen opereren en de gevolgen kunnen beheersen die onze activiteiten voor naburige gemeenschappen en de maatschappij als geheel kunnen hebben. Slagen wij daar niet in, dan kan dit leiden tot aansprakelij kheid en sancties, tot een verlies van mogelij kheden om zaken te doen, tot aantasting van onze reputatie als onderneming, en tot negatieve gevolgen voor onze maatschappelij ke acceptatie. VEILIGHEID Behoud van onze maatschappelij ke acceptatie staat of valt bij behoud van de veiligheid en betrouwbaarheid van onze operationele activiteiten. We beperken veiligheidsrisico s in al onze activiteiten door middel van beheersingsmaatregelen en compliance-systemen in combinatie met een veiligheidsgerichte cultuur. Onze wereldwij de standaarden en operationele procedures definiëren de beheersingsmaatregelen en fysieke maatregelen die nodig zij n om ongevallen te voorkomen. KLIMAATVERANDERING Naarmate de vraag naar energie toeneemt en de gemakkelij ker toegankelij ke olie- en gasbronnen afnemen, ontwikkelt Shell meer bronnen die de inzet van meer energie en geavanceerde technologie vereisen. Hiertoe behoort ook productiegroei door uitbreiding van onze conventionele olie- en gasactiviteiten, onze oliezandenactiviteiten in Canada, onze gas-to-liquids (GTL)-activiteiten in Qatar en onze wereldwij de LNG-activiteiten. Naarmate onze activiteiten groeien en de productie energie-intensiever wordt, zal in verband daarmee naar verwachting sprake zij n van een toename in onze directe CO 2 -emissies uit onze Upstream-faciliteiten. We zoeken naar kostenefficiënte oplossingen voor CO 2 -reductie en zien potentiële commerciële mogelij kheden in de ontwikkeling van dergelij ke oplossingen. Onze belangrij kste bij - drage aan het terugdringen van CO 2 -emissies ligt op vier gebieden: de levering van meer aardgas; de levering van meer biobrandstoffen; verdere ontwikkeling van het afvangen en opslaan van CO 2 ; en de toepassing van maatregelen om de energie-efficiency bij onze activiteiten te verhogen. Bij na een derde van de wereldwij de CO 2 - emissies komt van stroomopwekking. Voor de meeste landen kan een toename van het gebruik van gas in plaats van kolen voor stroomopwekking de grootste bij drage leveren, tegen de laagste kosten, aan het behalen van hun doelstellingen voor emissiereducties voor dit decennium. In combinatie met duurzame energie en het afvangen en opslaan van CO 2 is aardgas essentieel voor aanzienlij k lagere CO 2 -emissies na Op basis van Shell s toonaangevende positie in LNG en nieuwe technologieën voor de winning van aardgas uit tight -steenformaties kunnen we aardgas leveren ter substitutie van kolen in stroomopwekking. We zien biobrandstoffen als een van de meest praktische en commercieel levensvatbare manieren om de komende jaren de CO 2 -emissies van transportbrandstoffen te verlagen. Onze Raízen joint venture in Brazilië produceert koolstofarme biobrandstof uit suikerriet. Daarnaast investeren we in onderzoek voor de ontwikkeling en commercialisering van geavanceerde biobrandstoffen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zou het afvangen en opslaan van CO 2 circa 19% van de tot 2050 benodigde CO 2 -reductie kunnen bij dragen. Om deze technologie te bevorderen neemt Shell deel aan projecten voor het afvangen en opslaan van CO 2, onder meer het Questproject in Canada, het Mongstad-testcentrum in Noorwegen en het Gorgon-CO 2 - injectieproject in Australië. Daarnaast hebben we in 2012 een voorstel ingediend voor een project in het Verenigd Koninkrij k om CO 2 op te slaan in een uitgeproduceerd gasreservoir in de Noordzee. Gedurende deze belangrij ke demonstratiefase is overheidssteun essentieel. We blij ven werken aan de toepassing van maatregelen om de energie-efficiency bij onze activiteiten te vergroten. Shell heeft programma s ter waarde van meerdere miljarden dollars om de energie-efficiency van haar activiteiten te verbeteren. Daartoe behoren onze olie- en gasproductieprojecten, olieraffinaderij en en chemische fabrieken. Van onze totale broeikasgasemissies in 2012 kwam een deel van het affakkelen van gas in onze Upstream-activiteiten. Dit affakkelen gebeurt met name bij faciliteiten die de infrastructuur ontberen om met olie meegeproduceerd gas af te vangen. Het continu affakkelen vindt grotendeels in Nigeria plaats, waar de veiligheidsproblemen en een tekort aan financiering door de partner eerder de vooruitgang van projecten voor het afvangen van meegeproduceerd gas hadden bemoeilij kt. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC) heeft in 2012 echter vooruitgang geboekt bij het verminderen van het affakkelen. Door de verbeterde veiligheidssituatie in sommige delen van de Niger Delta en stabiele medefinanciering door onze partners kon SPDC haar meerjarenprogramma voortzetten voor de installatie van nieuwe faciliteiten voor het afvangen van gas en de reparatie van bestaande faciliteiten die gedurende de militante crisis van 2006 tot 2009 waren beschadigd. SPDC werkt aan projecten om het affakkelen verder te verminderen. LEKKAGES Omvangrij ke lekkages van ruwe olie, olieproducten en chemicaliën in verband met onze activiteiten kunnen aanzienlij ke saneringskosten, boetes en andere verliezen tot gevolg hebben. Zij kunnen bovendien onze maatschappelij ke acceptatie en reputatie aantasten. Bij Shell zij n duidelij ke eisen en procedures van toepassing die erop gericht zij n om lekkages te voorkomen, en programma s ter waarde van meerdere miljarden dollars zij n ophanden om onze faciliteiten en pij pleidingen te onderhouden en te verbeteren. Alhoewel olielekkages door sabotage en diefstal van ruwe olie in Nigeria een aanzienlij k probleem blij ven, zij n er ook gevallen waar lekkages bij onze bedrij fsactiviteiten optreden als gevolg van operationele tekortkomingen, ongevallen of corrosie. SPDC werkt aan de vermindering van operationele lekkages waarover zij de controle heeft. SPDC onderhoudt een openbare website om de reactie op, het onderzoek naar en het opruimen van iedere lekkage van haar faciliteiten te volgen, ongeacht of die is ontstaan door operationele tekortkomingen, sabotage of diefstal. In 2011 heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een onderzoek gepubliceerd naar olielekkages in Ogoniland, waar SPDC tot 1993 activiteiten had. SPDC heeft de aanbevelingen in het UNEP-rapport onderschreven, en toegezegd een onafhankelij k wetenschappelij k adviespanel in te stellen om de procedures van SPDC te beoordelen ten behoeve van rehabilitatie en herstel van locaties in de Niger Delta waar olielekkages hebben plaatsgevonden. HYDRAULISCH KRAKEN In de loop van de laatste tien jaar hebben we onze onshore-olie- en gasportfolio kunnen uitbreiden door technologische verbeteringen die toegang verschaffen tot volumes aan tight olie en gas, waaronder ook in schalieformaties ingesloten volumes, die voorheen niet economisch winbaar waren. Een van de belangrij kste technologieën die in velden met tight olie- of gasvolumes wordt toegepast is het zogeheten hydraulisch kraken, of fracken; een techniek die al sinds de jaren 50 wordt gebruikt. Hierbij wordt een mengsel van water, zand en chemische additieven onder zeer hoge druk in een steenformatie gepompt, waardoor kleine breuklij nen ontstaan waar olie en gas doorheen kan stromen. Om drinkbaar grondwater te beschermen en te isoleren tegen fracking-vloeistoffen in het boorgat, voorzien we onze tight oil - en tight gas -putten van een staalafdichting en cement.

19 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 17 ß China is een van de landen met tight gasbronnen die zouden kunnen helpen om in de groeiende energiebehoefte te voorzien. De voordelen van dit aardgas, dat schoon verbrandt, breiden zich over de hele wereld uit, en Shell bevindt zich in de voorhoede van deze ontwikkeling. Al onze olie- en gasputten dienen twee of meer ondergrondse barrières te hebben om het grondwater te beschermen. We bewaken de integriteit van een boorgat gedurende en in veel gevallen ook na het fracken. OLIEZANDEN We ontwikkelen oliezandenvolumes in Alberta, Canada. Met behulp van heet water onttrekken we bitumen, een zware olie. Tailings zij n de bij producten die overblij ven nadat bitumen onttrokken is aan het opgegraven erts. Ze bestaan uit restbitumen, water, zand, slij k, zware metalen en kleideeltjes. Tailings worden in een bovengrondse tailings pond ofwel kunstmatig meer of in uitgegraven putten opgeslagen. Tailings bevatten natuurlij k voorkomende chemische stoffen die giftig zij n; wij bewaken deze continu, beoordelen het mogelij k effect op het milieu en nemen maatregelen om dieren en planten te beschermen en vervuiling van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan. De faciliteiten voor het beheer van tailings bij de mij nen Muskeg River en Jackpine van het Athabasca Oliezandenproject beslaan een gebied van 24 km 2. Het land dat voor oliezandenmij nbouw wordt gebruikt moet bij voorbeeld door herbegroeiing of herbebossing worden hersteld in een toestand vergelij kbaar aan die van vóór de mij nbouwactiviteiten, zoals vereist door de regering van Alberta. Wannneer de tailings gedroogd zij n worden zij gemengd en verwerkt tot materiaal dat geschikt is voor gebruik bij terreinherstel. We blij ven samenwerken met de Energy Resources Conservation Board van Alberta om te waarborgen dat we voldoen aan de vereisten van Directive 074, een richtlij n die in 2009 is ingevoerd om het volume aan vloeibare tailings te reduceren en zo het tempo van het terreinherstel te verhogen. EXPLORATIE IN ALASKA In 2012 is Shell in de Beaufortzee en de Chukchizee voor de kust van Alaska gestart met een meerjarenboorprogramma. Aan onze voorbereidingen om in 2012 naar olie te exploreren gingen werkzaamheden van meerdere jaren vooraf om de basis te leggen voor een verantwoorde ontwikkeling van de potentiële bronnen in dit gebied. We hebben daarbij nauw samengewerkt met regelgevende instanties, lokale gemeenschappen en andere organisaties om naar onze mening geëigende voorzorgsmaatregelen te ontwikkelen. Ter voorbereiding van boorwerkzaamheden voor de kust van Alaska hebben we verreikende procedures ontwikkeld om olielekkages te bestrij den, waaronder de inzet van voorzieningen om boorputten af te sluiten en lekkages in te dammen, en opruimingsschepen. In 2012 hebben we de boorwerkzaamheden voor de top hole, of fundering, vóór de North Slope voltooid. Dit is veilig uitgevoerd, met inachtneming van de toepasselij ke vergunningen en regelgeving. Hiermee is de basis gelegd voor verdere boorwerkzaamheden. Er waren echter uitdagingen. Bij voorbeeld werd gedurende de eerste volledige test van de inzet van onze containment dome, een koepel die over een boorput kan worden geplaatst, de koepel beschadigd. Ook ondervonden we moeilij kheden bij het transport van onze boorinstallaties naar en van het gebied van de boringen. We hebben besloten om de exploratie - boringen in de Beaufortzee en de Chukchizee in Alaska in 2013 op te schorten, om het materieel en de plannen voor te bereiden voor een hervatting van de activiteiten in een latere fase. Exploratie in Alaska is voor ons een langetermij nprogramma dat we op een veilige en gedoseerde manier willen uitvoeren. WATER De wereldwij de vraag naar schoon water groeit, terwij l toegang daartoe in sommige delen van de wereld steeds problematischer wordt. Naar verwachting zal in 2025 twee derde van de wereldbevolking in gebieden leven waar de vraag naar schoon water groter is dan het aanbod, of waar de slechte kwaliteit van het water het gebruik ervan beperkt. Naarmate de wereldenergiebehoefte toeneemt, wordt de energie-industrie wereldwij d een van de grotere industriële consumenten van schoon water. De milieueffecten van Shell op het water kunnen in de toekomst toenemen door de ontwikkeling van onconventionele bronnen, zoals schalie-olie en -gas, oliezanden, en onze biobrandstofactiviteiten. Een combinatie van een toenemende vraag naar water als hulpbron, stij gende verwachtingen van belanghebbenden en wetgeving inzake water kan leiden tot maatregelen die de toegang tot schoon water en onze mogelij kheden om bij bedrij fsactivi teiten water te lozen, beperken. BIOBRANDSTOFFEN Wij behoren tot de grootste distributeurs ter wereld van biobrandstoffen. We nemen onze eigen, al langer bestaande duurzaamheidsclausules op in contracten met leveranciers en waar mogelij k betrekken we biobrandstoffen die voldoen aan de eisen van internationaal erkende certificeringsregelingen. Deze clausules dienen te verhinderen dat we biobrandstoffen betrekken van leveranciers die zich mogelij k niet houden aan richtlij nen ten aanzien van mensenrechten, of mogelij k land geruimd hebben dat rij k aan biodiversiteit was. NABURIGE GEMEENSCHAPPEN Voor het succes van onze projecten en bedrij fsactiviteiten is het essentieel om het vertrouwen van lokale gemeenschappen te winnen. We hebben wereldwij d eisen ingevoerd voor maatschappelij ke prestaties hoe wij in onze betrekkingen met gemeenschappen dienen te handelen. De eisen stellen duidelij ke regels en verwachtingen voor hoe wij gemeenschappen betrekken en respecteren die door onze activiteiten geraakt kunnen worden. Zie ook het Shell Sustainability Report 2012 dat in april 2013 gepubliceerd zal worden op

20 18 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com De Board van Royal Dutch Shell plc DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC Jorma Ollila V VOORZITTER Geboren 15 augustus 1950, Fin. Met ingang van juni 2006 benoemd tot Voorzitter van de Vennootschap. Begon zijn loopbaan bij Citibank in Londen en Helsinki, en trad in 1985 bij Nokia in dienst, waar hij Vice President of International Operations werd. In 1986 benoemd tot Senior Vice President Finance, en tussen 1990 en 1992 President van Nokia Mobile Phones. Tussen 1992 en 1999 was hij President en Chief Executive Officer van Nokia en van 1999 tot 2006 Chairman en Chief Executive Officer. Hij vervulde de functie van Chairman van de Board van Nokia van 2006 tot mei Hans Wijers V L VICE-VOORZITTER EN SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR Geboren 11 januari 1951, Nederlander. Met ingang van januari 2009 benoemd tot Nonexecutive Director van de Vennootschap. Tot april 2012 was hij Chief Executive Officer en Chairman van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel N.V., een positie die hij sinds 2003 bekleedde. Hij promoveerde in de economie terwijl hij als docent verbonden was aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Later werd hij Managing Partner bij The Boston Consulting Group. Van 1994 tot 1998 was hij minister van Economische Zaken. Daarna keerde hij als Senior Partner terug naar The Boston Consulting Group tot zijn benoeming als lid van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel N.V. in Hij is voorzitter van de RvC van AFC Ajax N.V., lid van de RvC van Heineken N.V. en trustee van een aantal charitatieve instellingen. In januari 2013 met ingang van 1 april 2013 benoemd tot Nonexecutive Director van GlaxoSmithKline plc. Peter Voser CHIEF EXECUTIVE OFFICER Geboren 29 augustus 1958, Zwitser. Met ingang van juli 2009 benoemd tot Chief Executive Officer van de Vennootschap. Trad oorspronkelijk in 1982 in dienst van Shell en bekleedde diverse Finance- en Business-functies in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië en Chili, waaronder die van Chief Financial Officer van Olieproducten. Trad in 2002 in dienst van de Asea Brown Boveri (ABB) Groep als Chief Financial Officer en lid van het ABB Group Executive Committee. Keerde in oktober 2004 terug naar Shell en werd benoemd tot Managing Director van The Shell Transport and Trading Company, p.l.c. en Chief Financial Officer van de Koninklijke/Shell Groep. Hij was van 2004 tot 2006 lid van de RvC van Aegon N.V., van 2005 tot april 2010 lid van de RvC van UBS AG en van 2006 tot december 2010 lid van de Zwitserse Federal Auditor Oversight Authority. In 2011 werd hem door de Sultan van Brunei de titel Dato Seri Laila Jasa verleend. Hij is thans Director van Catalyst, een non-profitorganisatie die werkt om meer kansrijke omgevingen te creëren en de mogelijkheden voor vrouwen in het bedrijfsleven te vergroten, en is in maart 2011 benoemd tot de Board of Directors van Roche Holdings Limited. Hij is ook actief in een aantal internationale en bilaterale organisaties, onder meer de European Round Table of Industrialists en The Business Council. Simon Henry CHIEF FINANCIAL OFFICER Geboren 13 juli 1961, Brit. Met ingang van mei 2009 benoemd tot Chief Financial Officer van de Vennootschap. Trad in 1982 in dienst bij Shell als ingenieur bij de Stanlow-raffinaderij in het Verenigd Koninkrijk. In 1989 gekwalificeerd als lid van het Chartered Institute of Management Accountants. Bekleedde daarna diverse functies in Finance, onder meer Finance Manager Marketing in Egypte, Controller voor de Upstream-activiteiten in Egypte, Finance Adviser van Olieproducten voor het Aziatisch-Pacifisch gebied, Finance Director voor het Mekong Cluster en General Manager Finance voor de South East Asian Retailactiviteiten. In 2001 benoemd tot Head of Group Investor Relations en in 2004 tot Chief Financial Officer voor Exploratie & Productie. Josef Ackermann l l NON-EXECUTIVE DIRECTOR Geboren 7 februari 1948, Zwitser. In mei 2008 benoemd tot Non-executive Director van de Vennootschap. Sinds maart 2012 is hij Chairman van de Board of Directors van Zurich Insurance Group Limited en van Zurich Insurance Company Limited. Hij begon zijn loopbaan in 1977 bij Schweizerische Kreditanstalt (SKA) waar hij een aantal functies bekleedde in corporate banking, foreign exchange/money markets, treasury en investment banking. In 1990 werd hij benoemd in de Executive Board van SKA, waarvan hij van 1993 tot 1996 President was. In 1996 toegetreden tot de Management Board van Deutsche Bank, waar hij verantwoordelijk was voor de investment banking-divisie. Van respectievelijk 2006 en 2002 tot mei 2012 was hij Chairman van de Management Board en van de Group Executive Committee van Deutsche Bank AG. Hij is thans lid van de RvC van Siemens AG, de Board of Directors van Investor AB en een aantal adviesraden. Ook bekleedt hij diverse rollen in uiteenlopende stichtingen en academische instellingen. Guy Elliott V NON-EXECUTIVE DIRECTOR Geboren 26 december 1955, Brit. Met ingang van september 2010 benoemd tot Non-executive Director van de Vennootschap. Sinds 2002 Chief Financial Officer van Rio Tinto plc en Rio Tinto Limited. Na een periode in investment banking trad hij in 1980 in dienst bij de Rio Tinto Group, na het behalen van een MBA bij INSEAD. Bekleedde diverse functies in marketing, strategie en general management, waaronder Head of Business Evaluation en President van Rio Tinto Brasil. Hij was vanaf 2007 een Nonexecutive Director en vanaf 2008 de Senior Independent Director van Cadbury plc, beide tot maart 2010, en tot april 2009 voorzitter van de Audit Committee. Sinds 2012 lid van het Britse Takeover Panel. Charles O. Holliday V L NON-EXECUTIVE DIRECTOR Geboren 9 maart 1948, Amerikaan. Met ingang van september 2010 benoemd tot Non-executive Director van de Vennootschap. Chief Executive Officer van DuPont van 1998 tot januari 2009 en Chairman van 1999 tot december Trad in 1970 in dienst bij DuPont nadat hij een B.S. in industrial engineering had behaald aan de University of Tennessee. Bekleedde verschillende productie- en business-functies, waaronder zes jaar in Tokio als President van DuPont Asia/ Pacific, voordat hij Chairman en Chief Executive Officer werd. Voorheen Chairman van de World Business Council for Sustainable Development,

BOUWEN AAN EEN ENERGIETOEKOMST

BOUWEN AAN EEN ENERGIETOEKOMST BOUWEN AAN EEN ENERGIETOEKOMST JAAROVERZICHT ROYAL DUTCH SHELL PLC JAAROVERZICHT EN VERKORTE JAARREKENING 2012 3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 6VERKORTE BESPREKING VAN

Nadere informatie

Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc Royal Dutch Shell plc RESULTATEN OVER HET 1 e KWARTAAL VAN 2012 (NIET DOOR ACCOUNTANTS GECONTROLEERD) Het resultaat van Royal Dutch Shell over het eerste kwartaal van 2012 op basis van geschatte actuele

Nadere informatie

JAAROVERZICHT ROyAl Dutch ShEll Plc JAAROVERZIcht EN VERKORtE JAARREKENING 2009

JAAROVERZICHT ROyAl Dutch ShEll Plc JAAROVERZIcht EN VERKORtE JAARREKENING 2009 JAAROVERZICHT Royal Dutch Shell plc JAAROVERZIcht EN VERKORTE JAARREKENING 2009 ONZE ACTIVITEITEN a c d E b M J K F M H l G I GAS EN ELEKTRICITEIT Industrieel gebruik Huishoudelijk gebruik N GERAFFINEERDE

Nadere informatie

Onze INSIDE ENERGY-app OVER DE FOTO S

Onze INSIDE ENERGY-app OVER DE FOTO S Onze INSIDE ENERGY-app voor de ipad belicht het belang van innovatie om de energie te kunnen leveren die mensen in hun leven vooruitbrengt. Ontdek nieuwe manieren om olie en gas te vinden en te winnen,

Nadere informatie

Royal Dutch Shell. 2005 Resultaten. kwartaal. Samenvatting resultaten. Goede prestaties bij alle activiteiten

Royal Dutch Shell. 2005 Resultaten. kwartaal. Samenvatting resultaten. Goede prestaties bij alle activiteiten Royal Dutch Shell Samenvatting resultaten 3 e kwartaal 2005 Resultaten DERDE KWARTAAL $ miljoen NEGEN MAANDEN 2005 2004 % 2005 2004 % 9.032 5.371 +68 Winst toerekenbaar aan aandeelhouders 1,2 20.943 13.969

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Callon Petroleum Co. TIP 2:

Callon Petroleum Co. TIP 2: TIP 2: Callon Petroleum Co. Beurs New York Stock Exchange Land Verenigde Staten Ticker Symbol CPE ISIN Code US13123X1028 Sector Energy Independent Oil & Gas Callon Petroleum (CPE) is een Amerikaans bedrijf

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Wij zijn gevestigd in Londen, hebben ons hoofdkantoor in Den Haag en zijn actief in meer dan 130 landen.

Wij zijn gevestigd in Londen, hebben ons hoofdkantoor in Den Haag en zijn actief in meer dan 130 landen. Resultaat en groei Royal Dutch Shell plc Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006 Wij zoeken naar, produceren, transporteren, verhandelen en verkopen olie en aardgas en raffineren ruwe olie tot uiteenlopende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Referentiescenario De WETO-studie (World Energy, Technology and climate policy Outlook 2030) bevat een referentiescenario

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Schaliegas in Europa. Ideeën over de haalbaarheid van deze onconventionele energiebron

Schaliegas in Europa. Ideeën over de haalbaarheid van deze onconventionele energiebron Schaliegas in Europa Ideeën over de haalbaarheid van deze onconventionele energiebron Agenda Introductie schaliegas Wat is het eigenlijk & hoe wordt het gewonnen Wat zijn de risico s De Schaliegas Revolutie

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria. Een onderzoeksrapport voor Zembla

Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria. Een onderzoeksrapport voor Zembla Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria Een onderzoeksrapport voor Zembla Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria Een onderzoeksrapport voor Zembla Juni 2010 Jan Willem van Gelder

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Hierbij doe ik u toekomen het Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2010 van Energie Beheer Nederland B.V.

Hierbij doe ik u toekomen het Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2010 van Energie Beheer Nederland B.V. > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

GIS LEIDT TOT ENERGIE

GIS LEIDT TOT ENERGIE GIS LEIDT TOT ENERGIE Jack Verouden Chief Surveyor Shell International Copyright of Royal Dutch Shell plc 1 ROYAL DUTCH SHELL - PROFIEL Wij zijn actief in meer dan 90 landen Wereldwijd, hebben we meer

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Winst over de periode 31.926 26.311 26.261. Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc 31.331 25.442 25.311

Winst over de periode 31.926 26.311 26.261. Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc 31.331 25.442 25.311 Resultaat en groei Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2007 Resultaat en groei realiseren is de basis voor ons succes. Wij streven ernaar omvangrijke nieuwe energieprojecten, uitmuntende operationele

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering. Wim Teugels Nynas N.V.

Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering. Wim Teugels Nynas N.V. Overzicht en perspectieven voor een duurzame ontwikkeling van asfalt in een economie in voortdurende verandering Wim Teugels Nynas N.V. Een economie in beweging In een tijdspanne van 2 jaar is de olie

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Opdracht Beroepsoriëntatie

Opdracht Beroepsoriëntatie Opdracht Beroepsoriëntatie Sector: Offshore Auteur: Henk Yip Groep: WP11a2 Periode: Blok 1.1 Datum: Woensdag 16 oktober 2013 De Haagse Hogeschool Werktuigbouwkunde Voorwoord Ik ben Henk Yip, ik ben een

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Veranderingen in de petrochemische industrie VS-Lezing. Theo Olijve 27 maart 2014

Veranderingen in de petrochemische industrie VS-Lezing. Theo Olijve 27 maart 2014 Veranderingen in de petrochemische industrie VS-Lezing Theo Olijve 27 maart 2014 Wake-up call! De Europese chemie staat voor een enorme uitdaging De chemie is een motor van de economie; die positie mogen

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Plan De veranderingen in de internationale oliemarkten Gevolgen voor ARA, rol van energiehub Energietransitie,

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot EUR 79,2 miljoen

Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot EUR 79,2 miljoen Koninklijke Vopak N.V. (Royal Vopak) Westerlaan 10 3016 CK Rotterdam Postbus 863 3000 AW Rotterdam Nederland Telefoon: +31 10 4002911 Fax: +31 10 4139829 E-mail: info@vopak.com Internet: www.vopak.com

Nadere informatie

Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc Royal Dutch Shell plc Jaaroverzicht en Verkorte jaarrekening 2005 Opbrengsten $ 306,7 miljard 2004 $ 266,4 miljard Winst over de periode $ 26,3 miljard 2004 $ 19,3 miljard Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

Licht op energie (2014 - februari)

Licht op energie (2014 - februari) Licht op energie (2014 - februari) Macro-economische ontwikkelingen Beleggers halen hun geld terug uit opkomende economieën nu het opkoopprogramma van schuldpapier in de Verenigde Staten verder wordt ingeperkt.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 Nr.

Nadere informatie

Biomassa: brood of brandstof?

Biomassa: brood of brandstof? RUG3 Biomassa: brood of brandstof? Centrum voor Energie en Milieukunde dr ir Sanderine Nonhebel Dia 1 RUG3 To set the date: * >Insert >Date and Time * At Fixed: fill the date in format mm-dd-yy * >Apply

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Royal Dutch Shell plc. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Speeches Chairman en CEO Den Haag en London

Royal Dutch Shell plc. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Speeches Chairman en CEO Den Haag en London 1 Copyright of Royal Dutch Shell 16/03/2010 plc Royal Dutch Shell plc ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Speeches Chairman en CEO Den Haag en London 18 mei, 2010 Jorma Ollila is Voorzitter van Royal

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie