3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC"

Transcriptie

1

2 3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 6VERKORTE BESPREKING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 Prestatie-indicatoren 6 Risicofactoren 7 Samenvatting resultaten en strategie 10 Upstream 12 Downstream 14 Corporate 14 Vermogens- en liquiditeitspositie 15 Onze mensen 16 Milieu en maatschappij 18 DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC 20 VERKORT VERSLAG VAN DE BOARD 22 SAMENVATTING BEZOLDIGINGSVERSLAG 26 SAMENVATTING CORPORATE GOVERNANCE 30 VERKORTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 34 ADDITIONELE INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS OVER DE FOTO S De foto s in dit Overzicht komen uit onze advertentiecampagne Let s Go. Zij laten zien hoe we energie in ons dagelij ks leven gebruiken. Iedere foto belicht een van de talloze manieren waarop energie ons helpt en daarmee ook het belang van onze energietoekomst. OVER DIT JAAROVERZICHT Het Jaaroverzicht en Verkorte Jaarrekening is een beknopte versie van het Annual Report and Form 20-F van Royal Dutch Shell plc. Het bevat niet voldoende informatie om een volledig inzicht te verkrij gen in de resultaten en de gang van zaken bij Shell, en haar beleid en regelingen inzake de bezoldiging van de Directors. Voor verdere informatie verwij zen wij naar het volledige, nietverkorte document, dat kosteloos verkrij gbaar is op

3 BOUWEN AAN EEN ENERGIETOEKOMST DE WERELDWIJDE ENERGIEBEHOEFTE STIJGT, EVENALS DE CONSUMENTENVERWACHTINGEN MEER MENSEN WILLEN ENERGIE VAN SCHONERE BRONNEN. SHELL WERKT SAMEN MET ANDEREN OM NIEUWE ENERGIEBRONNEN TE ONTSLUITEN EN NOG MEER UIT DE BESTAANDE TE HALEN. WIJ DOEN DIT OP VERANTWOORDE EN INNOVATIEVE WIJZE. EEN BETERE ENERGIETOEKOMST KAN ALLEEN GEBOUWD WORDEN ALS IEDEREEN MEEDOET. SHELL DRAAGT DAARAAN BIJ. ONZE RESULTATEN IN 2012 $46 MILJARD NETTOKAS STROOM UIT BEDRIJFS- ACTIVITEITEN $27 MILJARD RESULTAAT OP BASIS VAN GESCHATTE ACTUELE KOSTEN TOEREKENBAAR AAN AANDEELHOUDERS $4,32 WINST PER AAN- DEEL OP BASIS VAN GESCHATTE ACTUELE KOSTEN $1,72 BEKENDGEMAAKT DIVIDEND PER AANDEEL 3,3 MILJOEN AANTAL VATEN OLIE- EQUIVALENT DAT WE PER DAG PRODUCEERDEN AANTAL SHELL- TANKSTATIONS 50% AANDEEL VAN AARDGAS IN ONZE PRODUCTIE $1,3 MILJARD BEDRAG DAT WE AAN R&D UITGAVEN 20,2 MILJOEN TON VERKOOP- VOLUME AAN EIGEN LNG 70+ AANTAL LANDEN WAARIN WE ACTIVITEITEN HADDEN GEMIDDELD AANTAL MENSEN DAT WE IN DIENST HADDEN

4 2 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Jaaroverzicht ONZE ACTIVITEITEN Upstream (blz. 10) verwij st naar de manieren waarop wij ruwe olie, aardgas en bitumen vinden en winnen; Downstream (blz. 12) verwij st naar de processen waarmee wij deze omzetten in producten voor verkoop aan consumenten en bedrij ven. Bekij k onze video s en foto s op youtube.com/shell en fl ickr.com/ photos/royaldutchshell om meer van onze activiteiten te zien. Naar olie en gas zoeken Olie en gas produceren Oliezanden ontginnen Bitumen winnen Olie raffineren tot brandstoffen en smeermiddelen Petrochemische producten vervaardigen Velden ontwikkelen Aanvoer en distributie Zeetransport en handel Zeetransport en handel Gas in vloeibare producten omzetten (GTL) Biobrandstoffen produceren Gas door koeling vloeibaar maken (LNG) Windenergie opwekken Business-tobusinessverkopen Business-tobusinessverkopen SHELL IS EEN INNOVATIEGEDREVEN, WERELDWIJD OPERERENDE GROEP ENERGIE- EN PETROCHEMIE- ONDERNEMINGEN. LNG hergasificeren Retail-verkopen GAS voor de keuken, verwarming, stroom Retail-verkopen BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN voor transport CHEMISCHE PRODUCTEN voor plastic, coatings, reinigingsmiddelen

5 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 3 BERICHT VAN DE VOORZITTER WE KIJKEN VANUIT EEN STRATEGISCH LANGETERMIJNPERSPECTIEF NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERNEMING. WE HOUDEN EEN GEVARIEERDE PORTFOLIO VAN ACTIVA AAN EN BLIJVEN DAARIN INVESTEREN, ONDANKS ECONOMISCHE TEGENWIND. In 2012 hebben we de implementatie van onze strategie voortgezet, ondanks onzekere economische omstandigheden. Bij Shell beoordelen we uiteraard altij d zorgvuldig de economische omstandigheden voor de korte termij n. Maar we kij ken vanuit een strategisch langetermij nperspectief naar de ontwikkeling van de onderneming. We houden een gevarieerde portfolio van activa aan en blij ven daarin investeren, ondanks economische tegenwind. Dit geeft ons de brede basis die nodig is om aan de toekomst te kunnen bouwen: we kunnen zeer omvangrij ke projecten blij ven ontwikkelen om in de groeiende vraag naar energie te helpen voorzien, en tegelij kertij d een wereldwij d netwerk van raffinaderij en en chemische fabrieken exploiteren die ons helpen bij de waardemaximalisatie van de grondstoffen die wij produceren. We streven naar een goede balans tussen groeimogelij kheden en rendement op onze investeringen, terwij l we continu blij ven werken aan verbetering van onze operationele veiligheidsstandaarden, concurrentiekracht en innovatie. De wereldwij de economische groei vertoonde in 2012 een lichte vertraging, van 3,9% over 2011 tot naar schatting 3,2%. De gemiddelde prij s van Brent-olie over het jaar was $112 per vat en daarmee nauwelij ks veranderd ten opzichte van Ons dividend in 2012 nam toe tot circa $11 miljard, het hoogste in onze sector. We zij n voornemens het dividend over het eerste kwartaal van 2013 met 4,7% te verhogen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in ENERGIE EN KLIMAAT Met onze solide basis en strategie kunnen we blij ven groeien in een veranderlij ke wereld die voor talrij ke zware uitdagingen staat. Een van de grootste is om in de groeiende energievraag te voorzien en tegelij kertij d de CO 2 -emissies aanzienlij k te verminderen. Shell schat dat de wereldwij de vraag naar energie tot 2050 met wel 80% zou kunnen toenemen, naarmate de welvaart op de wereld stij gt en haar bevolking van zeven naar negen miljard groeit. Daarbij is zeker een rol weggelegd voor duurzame energiebronnen, zoals biobrandstoffen. Onze joint venture Raízen in Brazilië zet suikerriet om in ethanol, dat de totale CO 2 -emissies aanzienlij k kan verminderen in vergelij king met de benzine die het vervangt. In 2050 zouden duurzame bronnen in circa 30% van de wereldwij de energiebehoefte kunnen voorzien, maar waarschij nlij k zal nog steeds ongeveer twee derde van fossiele brandstoffen moeten komen. Aardgas, de fossiele brandstof die het schoonst verbrandt, neemt in onze langetermij nstrategie een centrale plaats in. Shell is een belangrij ke aanbieder van aardgas, waarmee huishoudens en ondernemingen van energie worden voorzien. In Noord-Amerika ontsluiten we gas dat in tight ofwel krappe steenstructuren en in schaliestructuren is ingesloten. De forse toename van het Noord-Amerikaanse gasaanbod door de schaliegasrevolutie heeft tot lagere prij zen geleid en biedt ook andere voordelen. Door bij stroomopwekking aardgas in plaats van kolen in te zetten kunnen de CO 2 -emissies met ongeveer de helft worden verlaagd. De voordelen van tight gas en schaliegas breiden zich nu ook uit naar andere delen van de wereld, zoals China, en wij lopen voorop in deze ontwikkeling. Voorts zal de wereld moeten leren omgaan met het spanningsveld in het aanbod van de onderling samenhangende basisbehoeften water, energie en voedsel dat door de bevolkingsgroei kritiek kan worden. Energie is nodig om voedsel te produceren, en water is nodig om energie te produceren. Shell loopt voorop bij het onderzoek om dit spanningsveld in kaart te brengen; tegelij kertij d vinden we manieren om water efficiënter te gebruiken en hergebruiken. Innovatie speelt een cruciale rol bij de uitdagingen die voor ons liggen. Sinds 2007 hebben we jaarlij ks meer dan $1 miljard in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, en we blij ven inzetten op nieuwe technologie. Samen met China National Petroleum Corporation hebben we bij voorbeeld Sirius Well Manufacturing Services opgericht, een internationale onderneming voor putafwerkingsdiensten. De 50:50 joint venture is in 2012 opgericht en zal geavanceerde technieken inzetten om meervoudige putten te boren en zo op een efficiënte en herhaalbare wij ze tight gas, schaliegas en koolbed methaan te kunnen winnen. Dit kan overal ter wereld worden toegepast. We blij ven investeren in de kwaliteit van onze mensen. Onze wervingsprogramma s voor afgestudeerden en ervaren professionals, gesteund door systematische training en ontwikkeling, zij n erop gericht de capaciteiten te leveren die we nodig hebben voor succes in de toekomst. LESSEN LEREN Naarmate meer toegankelij ke reservoirs uitgeput raken, worden die in moeilij kere omgevingen essentieel om de komende decennia in de wereldwij de energiebehoefte te voorzien. In 2012 hebben we de eerste stappen genomen om nieuwe bronnen voor de kust van Alaska te ontdekken. De daaropvolgende voorvallen met onze boorschepen waren zeer betreurenswaardig. We hebben sindsdien besloten om de exploratieboringen in dit gebied in 2013 op te schorten, om plannen en materieel voor te bereiden voor een hervatting van de activiteiten in een latere fase. Alaska blij ft een gebied met groot potentieel voor Shell op de lange termij n. We zullen van onze ervaringen leren, en onze exploratiewerkzaamheden daar op een zorgvuldige en gedoseerde manier voortzetten. Ook blij ven we investeren in de ontwikkeling van vaardigheden die ons helpen op de juiste wij ze naar energiebronnen te zoeken: veilig en verantwoord, met respect voor het milieu en de gemeenschappen waarnaast wij opereren. Jorma Ollila Voorzitter

6 4 Shell Jaaroverzicht 2012 reports.shell.com Jaaroverzicht VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER VOORUITKIJKEND ZIEN WE DAT DE PROJECTEN DIE ZULLEN BIJDRAGEN AAN GROEI GOED VORDEREN. WE HEBBEN ZO N 30 PROJECTEN IN AANBOUW. We hebben in 2012 goede vooruitgang geboekt bij het verbeteren van onze performance, ondanks de onverminderd volatiele economische omstandigheden waarmee we te maken hadden. We liggen op schema om onze strategische doelen te behalen. En we leveren de projecten op die de basis vormen van ons doel om s werelds meest concurrerende en innovatieve energieonderneming te worden. Er is echter nog veel te doen. Onze focus richt zich op verdere verbetering van onze operationele performance op belangrij ke gebieden, zoals olie- en gasproductie en interne processen die van invloed zij n op de klanttevredenheid. Ik wil stilstaan bij een aantal van de belangrij kste mij lpalen en resultaten van Over het geheel genomen wisten we in 2012 onze performance op het gebied van veiligheid in 2011 te evenaren. We hebben onze sterke focus gehandhaafd om zeker te stellen dat onze installaties veilig in bedrij f zij n en goed worden onderhouden. Nadere informatie over onze veiligheids- en milieuprestaties is beschikbaar in het Shell Sustainability Report. Over 2012 was ons resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan aandeelhouders $27 miljard. De kasstroom uit bedrij fsactiviteiten was $46 miljard; exclusief mutaties in het werkkapitaal was dit $43 miljard. De netto-investeringen, waarmee we verder bouwen aan een solide basis voor groei in de toekomst, waren $30 miljard. In 2012 hebben we 3,3 miljoen vaten olieequivalent per dag geproduceerd. Exclusief het effect van afstotingen en terugtrekkingen is dit 3% meer dan in Belangrij ke bij dragen werden geleverd door onze Pearl GTL-fabriek in Qatar, waar het opvoeren van de productie nu is voltooid, en het Pluto LNG-project in Australië, via ons belang in Woodside Petroleum Ltd. De verkopen van eigen LNG van 20,2 miljoen ton stegen 7% ten opzichte van In exploratie breiden we onze portfolio verder uit. In 2012 hebben we km 2 aan nieuw exploratiegebied toegevoegd, waaronder posities in olie- en condensaatrij ke schalie. We hebben deelgenomen in zeven aanzienlij ke exploratievondsten en evaluaties van conventionele bronnen en in tien succesvolle evaluaties van onconventionele bronnen. INNOVATIE BENUTTEN We bouwen voort op onze geschiedenis als vernieuwers en krij gen publieke erkenning voor onze prestaties. Shell was een van de 50 mondiale koplopers op het gebied van innovatie die door de MIT Technology Review zij n aangewezen. Ook hebben we binnen onze industrie onderscheidingen gekregen voor ons Perdido diepwaterproject in de Golf van Mexico en ons Prelude drij vende LNG-project. We optimaliseren ons wereldwij de netwerk van technologiecentra continu om mogelij k- heden voor toekomstige bedrij fsactiviteiten te ondersteunen. Vergroting van onze capaciteit in India en China is daar een onderdeel van. In november hebben we de eerste steen gelegd voor een nieuw technologiecentrum in Bangalore, India, dat we tot een wereldwij d toonaangevende technologie-hub willen ontwikkelen. De operationele performance van onze Downstream-activiteiten in 2012 was goed, met een lager niveau aan niet-geplande onderbrekingen. We hebben de kracht van het merk Shell in markten met groeipotentieel verder versterkt. Raízen, onze joint venture voor biobrandstoffen in Brazilië, boekt goede vooruitgang. In haar eerste volledige jaar in bedrij f heeft deze joint venture een aanzienlij ke bij drage aan het resultaat van Downstream geleverd. In het afgelopen jaar zij n we gestart met de bouwvoorbereidingen voor de zevende smeermiddelenmengfabriek van Shell op het vasteland in China, om in de stij gende vraag in dat land te voorzien. Tevens hebben we plannen bekendgemaakt voor de bouw van een smeermiddelenmengfabriek in Indonesië, een andere groeimarkt in Azië. Met onze successen in 2012 wisten we de goede prestaties van Shell sinds 2010 voort te zetten. Over de afgelopen drie jaar is ons resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan aandeelhouders met 45% gestegen en onze kasstroom uit bedrij fsactiviteiten met 69%. Vergeleken met onze belangrij kste concurrenten hebben we over de afgelopen drie jaar de hoogste groeipercentages behaald voor de winst per aandeel en de kasstroom uit bedrij fsactiviteiten. BOUWEN AAN ONZE TOEKOMST Vooruitkij kend zien we dat de projecten die zullen bij dragen aan groei goed vorderen. We hebben zo n 30 projecten in aanbouw. We hebben de eerste olie geproduceerd bij het Gumusut-Kakap-project voor de kust van Maleisië, waarvan de productie zal worden opgevoerd wanneer een drij vende productiefaciliteit geïnstalleerd is. We hebben een nieuwe ontwikkelingsfase aan ons Changbei tight-gas -project in China toegevoegd, en daarmee bij na km 2, en zij n bovendien met onze partner, China National Petroleum Corporation, de mogelij ke ontwikkeling van het hoofdreservoir overeengekomen. In oktober zij n we gestart met de werkzaamheden aan het staal voor de romp van ons grensverleggende Prelude drij vende LNGproject. In november is de romp voor het Mars B-project in Zuid-Korea voltooid en naar Texas verscheept om in de Golf van Mexico geïnstalleerd te worden. En we hebben het definitieve investeringsbesluit genomen voor het Quest-project voor het afvangen en opslaan van CO 2 bij onze oliezandenactiviteiten in Canada, waardoor de milieueffecten van onze operaties verminderd worden. In totaal hebben we gedurende het jaar voor zeven projecten definitieve investeringsbesluiten genomen. Mede door de vooruitgang die we in 2012 hebben geboekt liggen we op schema met het groeiprogramma dat we aan het begin van dat jaar hebben bekendgemaakt. Het omvat $ miljard aan kasstroom uit bedrij fsactiviteiten, exclusief mutaties in het

7 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 5 werkkapitaal, in de periode , ervan uitgaande dat de prij s van Brent-olie in de bandbreedte van $ per vat blij ft en dat de omstandigheden voor aardgas in Noord-Amerika en de downstream-marges verbeteren ten opzichte van Verder omvat het netto-investeringen van $ miljard, en een concurrerend dividend voor aandeelhouders. Verder vooruitkij kend evalueren we ongeveer 30 additionele projecten die ons een aantrekkelij ke reeks opties voor de lange termij n bieden. We worden nu eerder beperkt door kapitaal dan door een gebrek aan kansen, waardoor we onze middelen daar kunnen concentreren waar het groeipotentieel het grootst is. LEIDENDE POSITIE IN GAS Ik wil nu stilstaan bij een gebied waarop we al de koploper in onze industrie zij n en dat zeer veel potentieel heeft voor de toekomst: geïntegreerde gasprojecten, waartoe vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) en gas-to-liquids (GTL) zoals onze Pearl GTL-fabriek behoren. Geïntegreerde gasprojecten droegen in 2012 voor circa 40% bij aan ons totale resultaat. Geïntegreerd gas bouwt voort op onze kerncompetenties in exploratie en productie, onze downstream-expertise bij het vervaardigen en verkopen van hoogwaardige producten, en onze capaciteiten bij het managen van zeer omvangrij ke projecten. Groei zal uit Australië komen, waar we nog eens 7 miljoen ton per jaar in aanbouw hebben. Voor de langere termij n evalueren we projecten met een additionele capaciteit van 20 miljoen ton per jaar. Er is dus een aanzienlij k groeipotentieel. Noord-Amerika is een van de gebieden met kansrij ke mogelij kheden. De schaliegasrevolutie heeft daar enorme bronnen toegankelij k gemaakt die een aantrekkelij k geprij sde grondstof bieden. We zullen op korte termij n LNG leveren voor langeafstandstrucks in Canada, en we hebben verdere opties voor LNG, GTL en chemische producten in voorbereiding. In februari 2013 zij n we de acquisitie van een deel van de LNG-portfolio van Repsol S.A. overeengekomen. Met deze transactie, die onder voorbehoud is van goedkeuring door toezichthoudende instanties en andere opschortende voorwaarden, wordt onze internationale LNG-portfolio verder uitgebreid. STRATEGISCHE PRIORITEITEN Als onderdeel van onze voortvarende strategie-implementatie hebben we ons portfoliobeheer opnieuw bezien. Voor de toekomst hanteren we een reeks duidelij ke strategische thema s die onze keuzes sturen ten aanzien van investeringen, mensen en innovatie. In de eerste plaats hebben we onze upstreamen downstream- aanjagers. Met deze volgroeide activiteiten genereren we een groot deel van onze kasstroom. We zullen blij ven investeren om zeker te stellen dat zij succesvol blij ven opereren en om additionele waarde te genereren. Daarnaast hebben we onze groeiprioriteiten. Dit zij n drie gebieden met veel groeimogelij k- heden voor ons in de komende jaren, dankzij onze superieure technologie en innovatie. Het zij n geïntegreerde gasprojecten, diepwaterprojecten en posities met potentiële bronnen, zoals schalie-olie en schaliegas. Ten slotte hebben we toekomstige mogelij kheden voor de langere termij n, waaronder het Arctisch gebied, Irak, Kazachstan, Nigeria en zware olie. Daarnaast breiden we onze conventionele exploratieactiviteiten verder uit; dit zien we als een kostenefficiënte manier om nieuwe bronnen te ontdekken. Samenvattend, we boeken goede vooruitgang voor wat betreft onze doelstellingen. We blij ven hard werken om onze operationele performance verder te verbeteren. En we hebben duidelij ke strategische prioriteiten om groei en waardecreatie voor onze aandeelhouders op te voeren. Peter Voser Chief Executive Officer Recente toespraken van Peter Voser: IK VERWACHT DAT ONZE KRACHT IN GEÏNTEGREERDE GASPROJECTEN DE KOMENDE DECENNIA EEN VAN DE AANJAGERS VAN ONZE RESULTATEN EN KASSTROMEN ZAL ZIJN. Ik verwacht dat onze kracht in geïntegreerde gasprojecten de komende decennia een van de aanjagers van onze resultaten en kasstromen zal zij n.

8 VERKORTE BESPREKING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN BELANGRIJKSTE PRESTATIE-INDICATOREN Total shareholder return (%) 0,2 17,1 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten ($ miljard) Projectoplevering (%) Voor verkoop beschikbare productie (duizend boe/d) Verkopen van eigen LNG (miljoen ton) 20,2 18,8 Beschikbaarheid van raffinaderijen en chemische fabrieken (%) 92,9 91,2 Totaal aantal te registreren ongevallen (letselgevallen per miljoen gewerkte uren) 1,3 1,2 ADDITIONELE PRESTATIE-INDICATOREN Resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan de aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc ($ miljoen) Winst per aandeel op basis van geschatte actuele kosten ($) 4,32 4,61 Netto-investeringen ($ miljoen) Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (%) 12,7 15,9 Gearing per 31 december (%) 9,2 13,1 Bewezen olie- en gasreserves toerekenbaar aan de aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc (miljoen boe) [A] Lekkages van meer dan 100 kilogram bij bedrijfsactiviteiten [B] Werknemers (jaargemiddelde) [A] Exclusief reserves die zij n toe te rekenen aan het door derden gehouden minderheidsbelang in Shell-dochterondernemingen. [B] Aangepast van 207 na afronding van onderzoeken naar lekkages. RISICOFACTOREN De risico s die hieronder worden besproken zouden afzonderlij k of gecombineerd een materieel negatief effect kunnen hebben op onze operationele performance, resultaten, kasstromen of financiële positie. Beleggers dienen de hierna genoemde risico s zorgvuldig te beoordelen. Wij zij n blootgesteld aan fl uctuerende prij zen voor ruwe olie, aardgas, olieproducten en chemische producten. Ons vermogen om strategische doelen te realiseren hangt af van onze reactie op concurrentiekrachten. Doordat handels- en treasuryrisico s onderdeel zij n van ons businessmodel, zij n de algehele macro-economische omstandigheden en financiële en commodity-marktomstandigheden van invloed op Shell. Onze toekomstige productie van koolwaterstoffen is afhankelij k van de resultaten van grootschalige en complexe projecten, en van ons vermogen om bewezen olie- en gasreserves te vervangen. Een aantasting van onze bedrij fsreputatie zou een negatief effect hebben op ons merk, ons vermogen om nieuwe bronnen zeker te stellen en de maatschappelij ke acceptatie van onze activiteiten. Onze toekomstige prestaties zij n afhankelij k van de succesvolle ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Toenemende bezorgdheid over klimaatverandering zou tot additionele regelgeving kunnen leiden die vertragingen van projecten en hogere kosten tot gevolg kan hebben. De aard van onze activiteiten stelt ons bloot aan een breed scala van risico s ten aanzien van gezondheid, veiligheid, beveiliging en het milieu. Shell verzekert haar blootstelling aan risico s hoofdzakelij k zelf. Een verslechtering van de economische en bedrij fsomstandigheden in Nigeria zou een negatieve invloed kunnen hebben op Shell. Wij hebben activiteiten in meer dan 70 landen. Deze kennen verschillen in politieke, juridische en fiscale stabiliteit. Dit stelt ons bloot aan een grote schakering van politieke ontwikkelingen en daarmee samenhangende mogelij ke wij zigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast lopen Shell-dochterondernemingen en volgens de equity-methode opgenomen investeringen wereldwij d een risico op rechtsgedingen en geschillen. Onze activiteiten stellen ons bloot aan maatschappelij ke instabiliteit, terrorisme, oorlogshandelingen, piraterij en overheidssancties die een negatieve invloed kunnen hebben op onze activiteiten en resultaten. We steunen in onze bedrij fsactiviteiten in aanzienlij ke mate op IT-systemen. Wij hebben aanzienlij ke pensioenverplichtingen, waarvan de financiering onderhevig is aan kapitaalmarktrisico s. De raming van bewezen olie- en gasreserves is een proces dat subjectieve beoordeling op basis van de beschikbare informatie en de toepassing van complexe regels vereist, dus latere neerwaartse bij stellingen zij n mogelij k. Veel van onze grote projecten en activiteiten vinden in joint ventures of geassocieerde deelnemingen plaats, waarbij de mate van onze zeggenschap en ook ons vermogen om risico s te onderkennen en te beheersen, beperkt zij n. Inbreuken op antitrust- en mededingingswetgeving hebben boetes tot gevolg en stellen ons en onze werknemers aan strafrechtelij ke sancties en civielrechtelij ke procedures bloot. Shell is momenteel wegens inbreuken op de U.S. Foreign Corrupt Practices Act onderworpen aan een Deferred Prosecution Agreement met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De statuten van de Vennootschap bepalen de jurisdictie voor geschillen met aandeelhouders. Hierdoor kunnen de rechtsmiddelen van aandeelhouders worden beperkt.

9 reports.shell.com Shell Jaaroverzicht 2012 Verkorte bespreking van activiteiten en resultaten 7 SAMENVATTING RESULTATEN EN STRATEGIE WINST OVER DE PERIODE $ MILJOEN Segmentresultaten [A] Upstream Downstream Corporate (209) 86 Totaal segmentresultaten Toerekenbaar aan minderheidsbelang (259) (205) Resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan de aandeelhouders van Royal Dutch Shell plc Voorraadeffect en minderheidsbelang (204) Winst over de periode [A] Voor het resultaat op basis van geschatte actuele kosten wordt de inkoopprijs van de gedurende een periode verkochte hoeveelheden gebaseerd op de actuele aankoopkosten van de verkopen gedurende dezelfde periode, rekening houdend met het belastingeffect. Het resultaat op basis van geschatte actuele kosten is derhalve exclusief het effect van wijzigingen in de olieprijs op de voorraadwaardering. RESULTATEN Het resultaat op basis van geschatte actuele kosten toerekenbaar aan de aandeelhouders over 2012 was $ miljoen, 6% lager dan in In 2012 was het resultaat in Upstream $ miljoen, tegen $ miljoen in Deze daling met 9% kwam voort uit hogere afschrij vingslasten, gestegen exploitatie- en exploratiekosten, lagere baten in verband met de waardering tegen marktwaarde van bepaalde gas- en derivaatcontracten en additionele belastinglasten, waarvan het effect gedeeltelij k gecompenseerd werd door een hogere bij drage uit onze geïntegreerde gasactiviteiten (LNG en GTL). In 2012 was de voor verkoop beschikbare olie- en gasproductie duizend vaten olie-equivalent per dag (boe/d), tegen duizend boe/d in Het resultaat in Downstream in 2012 was $5.350 miljoen, tegen $4.289 miljoen in Deze stij ging met 25% was toe te schrij ven aan hogere gerealiseerde raffinagemarges, lagere exploitatiekosten en lagere bij zondere waardeverminderingen. Het effect van deze posten werd gedeeltelij k teniet - gedaan door een lagere bij drage uit handel en een lager resultaat bij Chemie, lagere baten uit afstotingen en lagere baten in verband met de waardering tegen marktwaarde van commodity-derivaten. MARKTOVERZICHT De mondiale economische groei vlakte in 2012 volgens onze schatting af tot 3,2%, van 3,9% in het voorgaande jaar, hoofdzakelij k als gevolg van de recessie in de eurozone en een groeivertraging in de meeste opkomende markten. Naar onze opvatting zal de mondiale economische groei in 2013 naar schatting 3,4% zij n, lager dan het jaargemiddelde van 3,8% over de laatste 10 jaar. Binnen de eurozone hebben onzekerheid en bezuinigingen het economische sentiment en de bestedingen van consumenten en bedrij ven aanzienlij k gedrukt. In januari 2013 raamde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een economische krimp van 0,4% voor de eurozone in Volgens diezelfde ramingen vertraagde de groei van het BBP in China in 2012 tot 7,8%, van 9,3% in 2011, hoofdzakelij k vanwege lagere exportgroei en tragere groei van de binnenlandse vraag. Andere opkomende economieën zoals Brazilië, Rusland en India kenden eveneens lagere BBP-groeipercentages. Brazilië vertraagde het sterkst, van 2,7% in 2011 naar 1,0% in De Verenigde Staten waren een belangrij ke uitzondering hierop; de BBP-groei in dat land steeg in 2012 tot 2,3%, van 1,8% in In overeenstemming met de ontwikkeling van de wereldeconomie liet de mondiale vraag naar olie in 2012 een stij ging van 0,9% (0,8 miljoen vaten per dag) zien, volgens het rapport van december 2012 van het Internationaal Energie Agentschap over de oliemarkt. Een toename van de vraag van 1,2 miljoen vaten per dag in opkomende economieën compenseerde ruimschoots een daling van 0,4 miljoen vaten per dag in ontwikkelde economieën. Volgens onze schatting steeg de wereldwij de vraag naar gas in 2012 met circa 3%, en kwam ongeveer twee derde van die groei van landen buiten de OESO. De vraaggroei was het sterkst in het Aziatisch-Pacifisch gebied, het Midden-Oosten en Noord-Amerika; in Europa daarentegen liep de vraag naar schatting in totaal met 1% terug, met name bij stroomopwekking. Olie- en aardgasprijzen De prij s van Brent-olie, de internationale referentieprij s voor ruwe olie, noteerde in 2012 in een bandbreedte van $ per vat, en sloot het jaar af op $110 per vat. Voor zowel Brent en West Texas Intermediate (WTI) was de gemiddelde ruwe-olieprij s in 2012 weinig veranderd ten opzichte van Anders dan de prij sstelling van ruwe olie, die wereldwij d geldt, kunnen gasprij zen van gebied tot gebied aanmerkelij k verschillen. In 2012 was de gemiddelde Henry Hubaardgasprij s in de Verenigde Staten 31% lager dan in 2011, en noteerde in een bandbreedte van $1,91-3,90 per miljoen British thermal units (MMBtu). De binnenlandse productie steeg fors, met name voor gas op het vasteland; doordat de groei van de vraag hierbij achterbleef leidde dit tot lagere prij zen. De dagelij kse Henry Hub-spotprij s daalde in april tussentij ds tot beneden $2 per MMBtu, nadat de voorraden als gevolg van een uitzonderlij k warme winter hoog waren gebleven en de productie getemperd moest worden. De dagprij s herstelde in mei tot een maandgemiddelde van $2,50 per MMBtu. Dit herstel zette daarna verder door vanwege een bovengemiddeld warme zomer die vanwege het prij svoordeel ten opzichte van kolen de vraag naar gasgestookte stroomopwekking versterkte. In Europa stegen de prij zen. In het Verenigd Koninkrij k was de gemiddelde prij s bij het National Balancing Point 6% hoger dan in 2011, en op het Europese vasteland deden zich bij de belangrij kste centra voor gashandel in België, Duitsland en Nederland soortgelij ke prij sstij gingen voor. In deze prij zen komen een verkrapping van de LNGmarkten en hogere prij zen in het Aziatisch- Pacifisch gebied tot uiting. Het gebruik van aan olie geïndexeerde gasprij zen neemt op het Europese vasteland af en in veel aardgascontracten vormen spotmarktprij zen nu een belangrij k element. We produceren en verkopen ook aardgas in gebieden waar aanbod, vraag en wet- en regelgeving aanmerkelij k verschillen van die in de Verenigde Staten of Europa. In het Aziatisch-Pacifisch gebied zij n LNG-prij zen in langetermij ncontracten hoofdzakelij k OPBRENGSTEN PER GEOGRAFISCH GEBIED exclusief verkopen tussen segmenten Europa 39,4% Azië, Oceanië, Afrika 33,5% Verenigde Staten 19,6% Overig Amerika 7,5% Totaal $ miljoen

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 214 Reflex Redactioneel Energie is overal De lamp die ons huis verlicht. De koelkast die voorkomt dat ons voedsel snel bederft.

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie