INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS"

Transcriptie

1 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950.

2

3 JAARVERSLAG 1950

4

5 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM

6

7 JAARVERSLAG OVER Bestuur en Directie In het afgelopen jaar kwam in het Bestuur van het Instituut geen verandering. Het bestaat uit de volgende leden: Dagelijks Bestuur: Ir H. Vos, te Wassenaar, voorzitter, tevens vertegenwoordigend de Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Deposito-Bank Prof. mr N. W. Posthumus, te Amsterdam, secretaris Prof. dr A. J. C. Rüter, te Heemstede verdere leden: Dr Fr. Adler, te Zürich Prof. dr I. J. Brugmans, te Amsterdam, vertegenwoordigend het Nederlands Economisch-Historisch Archief Dr L. Brummel, te 's-gravenhage, en Jhr dr D. P. M. Graswinckel, te 's-gravenhage, beide vertegenwoordigend het Ministerie van O. K. en W. Prof. dr G. D. M. Cole, te Oxford Drs Max Kohnstamm, te 's-gravenhage Prof. dr J. M. Romein, te Amsterdam, vertegenwoordigend de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte der Universiteit van Amsterdam Mr A. de Roos, te Amsterdam, vertegenwoordigend de Gemeente Amsterdam C. M. Simonsz, te Wassenaar, vertegenwoordigend de Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Deposito-Bank. In het bestuur bestaan thans twee vacatures. In verband met het aftreden van prof. Posthumus op het eind van 1952 werd het raadzaam geacht, reeds vroegtijdig naar een opvolger om te zien, teneinde deze in de gelegenheid te stellen zich geheel in de zaken van het Instituut in te werken. Het Bestuur prijst zich gelukkig prof. Rüter, die vanaf de oprichting van het Instituut tot aan de oorlog als medewerker daaraan verbonden was, bereid te hebben bevonden zich mede met het directoraat te belasten. Tot en met het jaar 1952 zullen derhalve de heren Posthumus en Rüter tezamen het directoraat voeren, waarbij een nog nader te bepalen arbeidsverdeling tussen hen zal plaats vinden. 2. Uitbreiding taak van het Instituut Dank zij de tegenwoordige financiële baten alsmede de uitkering van de Schade-Enquête-Commissie is het mogelijk gebleken een belangrijk deel der

8 2 JAARVERSLAG OVER 1950 vroegere werkzaamheden te hervatten. De normale verzorging van de boekenvoorraad, mede dank zij de aanvragen voor het Bulletin, de publicatie van dit periodiek alsmede de verzorging in wetenschappelijk opzicht van de vier 'Kabinetten, met name ook de catalogisering van het voorhandene, dit alles is gebleken mogelijk te zijn. In tweeërlei opzicht is onzes inziens echter aanvulling nodig, wetenschappelijk en financieel. Naar de mening van het bestuur is het van groot gewicht te achten, dat het Instituut zich in de toekomst meer dan tot dusver gaat toeleggen op de bestudering van belangrijke vraagstukken, die in de moderne maatschappij van belang zijn, waardoor tevens het sociale bewustzijn meer gevoed en geactiveerd wordt. Meer dan tot dusver zullen bij ons werk de sociologie en de sociale psychologie te hulp moeten worden geroepen, wetenschappen, die vooral na de oorlog hier te lande en elders eerst recht de hun toekomende plaats bij sociale onderzoekingen hebben ingenomen. Dat daarbij ook de kennis der geschiedenis en dus ook het gebruik van de verzamelingen van het Instituut een rol zullen spelen, is vanzelfsprekend. Zo zal door het samengaan met name van deze drie wetenschappen de kennis van de huidige maatschappij bevorderd en een bijdrage voor een theorie der maatschappelijke ontwikkeling zo mogelijk verkregen kunnen worden. Dat daarvoor ook op empirie steunende onderzoekingen ingesteld moeten worden, mag aangenomen worden. Maar zowel bij de theoretische als bij de practische analyse zal het belang voor de maatschappelijke theorie in het oog moeten worden gehouden. Door het aanvaarden van dit sociaal-wetenschappelijke researchwerk in internationaal verband zal het Instituut aan de eisen van de tijd tegemoet komen. Tot heden is de studie en het kennis nemen van hetgeen op sociaal gebied in het Oosten voorvalt, slechts summier geweest. De laatste ontwikkelingen, die zich in het Nabije, het Midden- en het Verre Oosten hebben voltrokken, maken het tot een gebiedende eis meer dan tot dusver onze aandacht aan deze landen te besteden. Het zal daarom nodig zijn een bijzondere Oosterse" afdeling aan het Instituut te verbinden, wat voorlopig hier op neer zal komen, dat zover het budget het toelaat, boekwerken op dit gebied aangeschaft worden. Hiervoor zal mogelijkerwijs contact met de Universiteit verkregen moeten worden. Niet onmogelijk is het o.i., dat het huidig streven naar aanpassing van het Hoger Onderwijs aan internationale behoeften en de waarschijnlijk aanstaande oprichting van een Internationaal Academisch Instituut de toevoeging van een niet-westerse afdeling aan ons Instituut urgenter maakt.

9 JAARVERSLAG OVER In de toekomst zal moeten blijken in hoever het mogelijk zal zijn het geheel of een deel van dit programma te verwezenlijken. 3. Algemene beschouwingen De bezoekers van het Instituut, die het ook gekend hebben in de laatste maanden voor de oorlog, zullen niet veel verschil meer zien met vroeger. Het geheel ziet er weer zeer verzorgd uit en het is alleen een kwestie van tijd, de ordening van enkele kleine collecties op de bovenste verdieping tot stand te brengen. In het vorige jaarverslag werd vermeld, dat een punt van bijzondere zorg de ordening van de archieven betreft. Daar het niet mogelijk is gebleken een speciale kracht hiervoor aan te stellen, is besloten de ordening ervan aan de wetenschappelijke medewerkers der verschillende kabinetten op te dragen, voorzover dit hun eigen kabinet betreft, terwijl de voorlopige inventarisering van het Marx-Engels archief is opgedragen aan mevrouw Scheltema en de heer Blumenberg, medewerker van het Duits-Oostenrijkse kabinet. Aan deze laatste is de algemene leiding voor het inventariseren van de archieven toevertrouwd. Een begin is reeds gemaakt. Het ligt in de bedoeling van het Marx-Engels archief een micro-film te maken om het open te kunnen stellen voor studie-doeleinden. Van de collectie-descaves, die in 1936 werd aangekocht, en waarvan een deel volgens overeenkomst bij de oude eigenaar was achtergebleven, werd in 1950 door bemiddeling van de heer B. Souvarine te Parijs het resterende deel ontvangen, vele manuscripten en brieven, boeken en andere gedrukte stukken betreffende de Parij se Commune en de Eerste Internationale. Het is van grote betekenis, dat van deze verzameling nog zoveel gered is geworden. Een uitvoerig overzicht van deze collectie is in ons jaarverslag over 1936 gegeven. Wij prijzen ons gelukkig te kunnen mededelen, dat in 1950 weer begonnen kon worden met de publicatie van het Bulletin of the International Institute of Social History", waarvan het laatste nummer begin 1940 was verschenen. Twee nummers werden reeds in 1950 uitgegeven. Uit het reisverslag van de bibliothecaresse blijkt, dat zij vele nieuwe contacten in de Verenigde Staten heeft weten te vinden, waarvan het Instituut reeds nu heeft kunnen profiteren, maar die in de toekomst van nog groter belang zullen zijn. Het is na de oorlog zeer moeilijk weer een geheel net van vriendschappelijke relaties op te bouwen. Een persoonlijk bezoek is daarom meestal zeer vruchtbaar. In financieel opzicht maakt het Instituut geen uitzondering op de algemene toestand: noodzakelijke salarisverhogingen, duurder materiaal en

10 4 JAARVERSLAG OVER 1950 duurder onderhoud nopen ons naar een verhoging der subsidie-bedragen te streven, daar anders de aankoop van nieuwe boeken, de aankoop van archieven en het zo noodzakelijke binden, grotendeels stopgezet zullen moeten worden, wat niet alleen een stilstand, maar een achteruitgang zou betekenen. Een onderzoek wordt ingesteld, op welke wijze ons Instituut deze moeilijkheid zal kunnen oplossen. 4. De werkzaamheden in 1950 In het jaar 1950 bleek al spoedig, dat door de ordening van de tijdschriften, die voor een groot deel nog op stapels hadden gelegen, plaatsgebrek ontstond. In het gehele gebouw werd daarom nog eens nagegaan, welke ruimte te vinden was, en elk hoekje, waar nog een kast kon staan, werd volgebouwd. Op deze wijze werden nog kasten geplaatst bij trappen, op portalen en in de kelders, andere reeds bestaande kasten werden verhoogd, zodat er nu voorlopig tenminste enige plaatsruimte beschikbaar is voor de geregelde aanvulling van aankopen en de boeken, die verkregen worden als recensie-exemplaren voor het Bulletin. De Duitse periodieken zijn thans geheel geordend en op kaart gebracht, terwijl van die tussen 1830 en 1890 een catalogus werd gemaakt, geschikt voor publicatie in het Bulletin. De Engelse en Amerikaanse bladen zijn ook reeds voor een groot deel geordend, deze afdeling komt ongetwijfeld in 1951 gereed. Dan rest nog de grote verzameling Franse periodieken, die gedeeltelijk geordend op zolder in stellingen is ondergebracht, maar waar alleen gedurende de zomermaanden gewerkt kan worden. De periodieken in de Russische en gedeeltelijk ook die in andere Slavische talen zijn in de afdeling Rusland geordend en enkele groepen van zelden gevraagde bladen zijn ondergebracht in een vertrek in een schoolgebouw, dat door de gemeente Amsterdam te onzer beschikking werd gesteld. Doordat verscheidene instellingen in Amsterdam, zoals de Openbare Leeszaal, het Amerikaanse consulaat, het clubgebouw De Koepel, het documentatiebureau van N.V.V., de Wiardi Beckmanstichting, enkele dagbladen enz. telkens grote series periodieken aan ons Instituut afstaan, die gedeeltelijk nieuwe aanwinsten, gedeeltelijk aanvullingen voor ons betekenen, kon het ordenen van onze grote krantenverzamelingen niet zo snel vorderen, daar de binnenkomende geschenken in de eerste plaats verwerkt dienden te worden. In 1950 heeft het bureau van het Unesco-Centrum Nederland ons gebouw weer verlaten daar zij een grotere behuizing had gevonden. De poging tot samenwerking kan niet geslaagd genoemd worden. In het gebruikte

11 JAARVERSLAG OVER vertrek zijn nu alle dubbeltallen opgesteld, waaruit dus voor eventuele verkopen kan worden geput en verder is het ingericht voor de staf van het Bulletin. Tevens kunnen daar redactievergaderingen worden gehouden. 5. Catalogisering Daar de twee personen, aan wie de catalogisering was opgedragen, ons beide in 1950 voor andere werkzaamheden hebben verlaten, moesten nieuwe catalogiseersters worden gezocht. Wij zijn zo gelukkig geweest een drietal dames met het diploma der Centrale Vereniging voor Openbare leeszalen te vinden, zodat in deze werkzaamheid alleen een kleine stagnatie ontstond door het inwerken van deze nieuwe krachten. Sedert October is het catalogiseren echter weer in volle gang. Het kabinet Duitsland, dat de sociale geschiedenis van dit land bevat, is geheel klaar. Daarna werd de grote afdeling Duitse politieke geschiedenis, die in de gangkasten is ondergebracht, onder handen genomen en ook daarvan is reeds een groot deel gereed gekomen. Verwacht mag worden, dat in de loop van 1951 de afdelingen Duitsland en Oostenrijk, wat de boeken betreft, geheel gereed zullen zijn. Gemiddeld worden 300 boeken per week gecatalogiseerd. Daar het overtypen der kaartjes uitermate tijdrovend is, wordt onderzocht of deze arbeid niet bespoedigd zou kunnen worden. Aan deze werkzaamheden blijven wij bij voortduring de grootst mogelijke aandacht schenken. 6. Toezending periodieken Het Instituut ontvangt thans ruim 650 periodieken, iets minder dan in 1949, daar een grotere selectie wordt toegepast vanwege de plaatsruimte. Verdeeld over de landen geeft dit het volgende beeld: Land: Nederland België Duitsland Engeland Frankrijk Italië Luxemburg Oostenrijk Polen Rusland Scandinavië Dagbladen: Week- en maandbladen

12 6 JAARVERSLAG OVER 1950 Land Tsjecho Slowakije Dagbladen Week- en Maandbladen 1 Zwitserland Spanje Australië Azië India Indonesië U.S.A. Zuid-Amerika Canada Onder de tijdschriften zijn er een vijftigtal van wetenschappelijke aard en een twintigtal jeugdbladen. 7. Het gebouw De gemeente Amsterdam heeft in het jaar 1950 zeer belangrijke werkzaamheden aan het gebouw laten verrichten door het aanbrengen van nieuwe goten en de vernieuwing der dakpannen. Daarmede is de oorzaak van veel lekkage weggenomen. Verder werden alle vensterbanken geschilderd, de radiatoren der verwarming door het gehele gebouw opnieuw bespoten en kleine verbeteringen aangebracht. Wij zelf zorgden voor overgordijnen in de lunchkamer en voorzagen hier en daar in een tekort aan schragentafels. Behalve enkele overgebleven wensen ziet het gebouw over het geheel er weer zeer verzorgd uit. Wij zijn de gemeente dankbaar voor haar goede zorgen. 8. De bibliotheek Het bleek mogelijk de boekenvoorraad door de aankoop zowel van nieuwe als van antiquarische boeken aanmerkelijk uit te breiden. Bovendien werden er de boekwerken, die ter bespreking aan ons bibliografisch Bulletin werden toegezonden, aan toegevoegd. Met ongeveer een 500-tal was dit het geval. Tevens werd daardoor verkregen, dat de nieuw verschenen werken reeds binnen zeer korte tijd na hun verschijnen ter beschikking van onze bezoekers waren.

13 JAARVERSLAG OVER Geschenken Ook in 1950 werd weer een aantal geschenken uit binnen- en buitenland ontvangen, die steeds in hoge mate welkom zijn, omdat hierdoor niet alleen onze verzameling verrijkt wordt, maar omdat het in vele gevallen publicaties betreft die noch in de normale noch in de antiquarische boekhandel te verkrijgen zijn. Wij noemen: VAN HET INSTITUT FRANCAIS, AMSTERDAM enige aanvullende delen op de uitgave Proces des grands criminels de guerre": Débats tome IX, XVII, XVIII, XX, XXII en Documents tome XXXVI, XXXVIII-XLII. Verder de boeken: F. Venturi, Jeunesse de Diderot (de 1713 a 1753) en G. Chinard, L'Amérique et Ie rêve exotique. VAN DE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIEDIENST VAN HET STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, 'S-GRAVENHAGE een zeer grote verzameling boeken, jaarboekjes, vakbladen en anderszins, die wegens reorganisatie van de bibliotheek en documentatiedienst aan ons Instituut werd afgestaan. VAN DE AGENCE YOUGOSLAVE D'INFORMATION, PARIJS een groot aantal van hun uitgaven, waarvan wij noemen: E. Kardelj, Le Parti Communiste de Yougoslave dans sa lutte pour la Yougoslavie nouvelle et le socialisme en: De la democratie populaire en Yougoslavie; J. B. Tito, Les vrais motifs des calomnies dirigées contre la Yougoslavie; evenzo, Discours prononcé au deuxième congres du P.C. de Serbie 1949, Discours au troisième congres du front populaire de Yougoslavie 1949, Rapport politique du comité central présenté au cinquième congres du P.C. de Yougoslavie. Verder van B. Ziherl, Le communisme et la patrie en: De la morale communiste; M. Popovic, Des rapports économiques entre états socialistes; K. Popovitch, Révision du Marxisme-Léninisme au sujet de la guerre de libération en Yougoslavie; M. Djiljas, Lénine et les rapports entre états socialistes; M. Pijade, Des questions litigieuses", discours prononcé au deuxième congres du P.C. de Serbie; S. Voukmanovitch-Tempo, Le Parti Communiste de Grèce dans Ia lutte de libération nationale. Verder: Plan quinquennal de la République fédérative populaire de Yougoslavie en: Ce que revele le proces Rajk. VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, UTRECHT een groot aantal brochures (afkomstig van de N.S.B.) betreffende de vakbeweging, de politieke partijen, de kiesrechtstrijd enz. Verder een aantal verslagen van diverse instellingen en diensten, het zesde congresverslag der Kommunistische Internationale (1928) en vele andere uitgaven. VAN W. G. SPIEKMAN, AMSTERDAM enige gestencilde stukken betreffende de oprichting van het Internationaal

14 8 JAARVERSLAG OVER 1950 verbond van vrije vakverenigingen (I.V.V.V.) en: Official report of the Free world labour conference and of the first congress of the International confederation of Free trade unions VAN IR. H. VOS, 'S-GRAVENHAGE twee oude stukken: aandelen in renteloze leningen, het ene van de afdeling Stiens, het andere van de afdeling St. Anna-Parochie, van de Bond van algemeen kies- en stemrecht. VAN HET KONGRESS FÜR KULTURELLE FREIHEIT, BERLIN Congress-papers (gestencilde verslagen van redevoeringen) etc. en: Material for discussion. VAN DR. A. BEIN, JERUSALEM een aantal brochures, waarvan wij noemen: T. Herzl, The jewish state; A. Bein, De Lieme. A biographical essay. Verder van A. Bein, History of Jewish agriculture settlement in Palestine, Israel's charter of freedom (ook in het Frans en Spaans), Israël, en: Het zionistische kolonisatiewerk. VAN HET ALGEMEEN COMITÉ VOOR OVERHEIDSPERSONEEL, 'S-QRAVENHAGE een zeer groot aantal boeken, verslagen, periodieken, arbeidsovereenkomsten, reglementen, wetten enz. (meer dan 700 nummers). VAN HET NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN, AMSTERDAM geregeld de periodieken en andere publicaties, die zij niet meer nodig hebben en waarvan wij noemen: Kwartaal 1947-'49; Tijdschrift voor volkshuisvesting 1946-'48; Indonesië 1947; Curacao 1947; The Times weekly 1949; De Linie 1948-'49; De Brug Djambatan 1946-'47; China 1948-'49 en China's digest, eveneens bijna compleet. Van de volgende organisaties en instellingen werden geregeld hun uitgaven ontvangen: Nederland: Partij van de Arbeid; Wiardi Beckmanstichting; Arbeiders Jeugd Centrale; Nederlands Verbond van Vakverenigingen; Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging; Katholieke Arbeidersbeweging, Breda; Christelijk Nationaal Vakverbond; Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfs Bond; Bond van Christelijke Politieambtenaren; Algemene Nederlandse Landarbeidersbond; Protestants Christelijke Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerpersoneel; Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders; Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; Nederlandse Vereniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden; Algemene Nederlandse Landarbeidersbond; Nederlandse Bond van Technici; Nederlandse Bioscoopbond; Amsterdamse Bestuurdersbond; Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Metaalnijverheid; Nederlandse Christelijke Werkmeestersbond; Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; Nationale Coöperatieve Raad;

15 JAARVERSLAG OVER Centraal Planbureau; Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Deposito-Bank; Ministerie van Sociale Zaken; Universiteit van Amsterdam; Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie; Instituut voor Perswetenschap; Nederlands Economisch Historisch Archief; Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Amsterdam; Bibliotheek en Leeszalen, Rotterdam; United States Information Service, 's-gravenhage; Nederlands Comité voor geschiedkundige wetenschappen; Vereniging voor de Staathuishoudkunde en Statistiek; Amerikaans Consulaat; Braziliaans Consulaat; Stichting 1940-'45; Stichting Nederlands Studentensanatorium; Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen; Nationaal Jongeren Verbond; De Waarheid; Uitgeverij van Ditmar; Uitgeverij Pegasus; Boekhandel Kirberger en Kespers; N.V. Philips; Spaarbank de Centrale Volksbank N.V. China: Foreign Languages Press. Denemarken: Arbejderbevaegelsens Bibliotek og Arkiv; Westermanns Forlag. Duitsland: Sozialdemokratische Partei Deutschlands; Verlag Die Freie Gesellschaft"; Redaktion Ost-Probleme". Engeland: Labour Party; Labour Research Department; Trades Union Congress; Fabian Society; Fabian Colonial Bureau; Friends Peace Committee; Friends Service Council; International Voluntary Service for Peace. Frankrijk: Editions de La nouvelle critique"; Editions sociales; Librairie Armand Colin. Indonesië Departement van Onderwijs, Kunst en Opvoeding (via mej. dr. A. Stolp). Israël: Jewish National Fund. Noorwegen: Arbejderbevaegelsens Arkiv. Oostenrijk: Sozialistische Partei Österreichs, Österreichische Gewerkschaftsbund; Unfallverhütungsdienst. Polen: Société des Amis des Sciences de Póznan. Verenigde Staten: American Labor Education Service; Jewish Labor Committee; Institute of Pacific Relations; Institute for Reiigious Studies; Social Science Research

16 10 JAARVERSLAG OVER 1950 Council; Federal Reserve System; Federal Security Agency; Rockefeller Foundation; American Council of Learned Societies; Harper and Brothers; John Hopkins Press. Zwitserland: Union Suisse de fonctionnaires des Postes-, Téléphones-, Télégraphes; Schweizerisches Sozialarchiv. Internationaal: Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, Brussel; International Transport Workers Federation, London; U.N.O., Lake Success. Verder werden nog van de volgende personen geschenken ontvangen: A. Abramson, Parijs; dr. Fr. Adler, Zürich; E. Armand, Orleans; prof. mr. G. van den Bergh, Amsterdam; prof. dr. G. A. van den Bergh van Eysinga, Bloemendaal; W. Blumenberg, Amsterdam; prof. dr. J. de Boer, Amsterdam; mej. J. Bonettemaker, Amsterdam; G. Bourgin, Parijs; A. Costes, Parijs; prof. L. Dal Pane, Milaan; Hem Day, Brussel; prof. dr. J. Dhondt, Gent; M. Dommanget, Orry-la-Ville; M. van Dijk, Voorburg; H. Ebeling, London; E. Federn, New York; ds. J. B. Th. Hugenholtz, Ammerstol; K. J. Kenafick, Melbourne; F. Kool, Amsterdam; prof. K. Korsch, Boston; B. Luteraan, Amsterdam; H. Maassen, Amsterdam; mevr. mr. C. F. Baronesse MacKay-Katz, Amsterdam; J. H. C. Molenaar, 's-gravenhage; mevr. F. Montseny, Toulouse; mej. P. H. Pardon, Leuven; E. Pfleging, Stockholm; mej. O. Philippon, Parijs; F. Planche, Parijs; prof. mr. N. W. Posthumus, Amsterdam; E. Relgis, Montevideo; K. van het Reve, Amsterdam; R. Rocker, Crompond, U.S.A.; M. Rubinstein, Amsterdam; prof. dr. A. J. C. Rüter, Heemstede; E. Schulkind, Bagneux; mej. mr. N. S. Corrie Tendeloo, Amsterdam; mevr. J. Tweer-Westerman, Amsterdam; Ricardo Mestre Ventura, Mexico; dr. A. J. C. de Vrankrijker, Bussum; C. Ward, London; mevr. M. Ziebe-van Straaten, 's-gravenhage. 9. Reis der bibliothecaresse Van een drie-maandelijkse reis door de Verenigde Staten maakte mevrouw Adama van Scheltema gebruik om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een nauwer contact van ons Instituut met Amerikaanse universiteiten en tevens van de mogelijkheid om in geval van oorlog archieven veiliger onder te brengen. De besprekingen, die zij met de Columbia University en de universiteit te Madison kon voeren, leidden de directie van het Instituut er toe na te gaan of een nauwere samenwerking op het gebied van weteaschappelijke publicaties met de Columbia University zou kunnen worden verkregen. Dit onderzoek is thans in volle gang.

17 JAARVERSLAG OVER Mevrouw Scheltema bracht van deze reis de toezegging mede, dat een klein Russisch archief in 1951 kosteloos aan het Instituut zal worden afgestaan. Dit archief bevat o.a. 27 brieven van Lenin. Mevrouw L. Dan-Martov schonk haar enige zeldzame Russische brochures uit de jaren 1918, 1919 en 1920, waarvan een wegens papierschaarste afgedrukt op affiche-papier, verder enige foto's, waarbij een foto van mevrouw Dan zelf in Siberië, een portret van Otto Bauer in Parijs (1938), een foto van Julius Martov en Theodor Dan in 1917 in Petrograd en tevens een getypt artikel van mevrouw Dan: Herinneringen aan Vera Figner. Ook bracht zij een groot aantal boeken en tijdschriften mede, waarvan wij noemen: The American Review on the Soviet Union, vol. I-IX ( ; niet compleet); Soviet Russia to-day, vanaf , niet geheel compleet; Political Affairs ; Science and Society ; Masses and Mainstream ; The Communist (een aantal jaargangen tussen 1932 en 1944); American Economie Review ; circa 500 brochures betreffende de Communistische Partij in de Verenigde Staten en Sovjet-Rusland, en een 30-tal boeken, waarvan wij noemen: A. Rochester, Labor and coal; G. Hutchins, Labor and silk; L. Huberman, The Iabor spy racket; A. Rochester, The populist movement; H. Aptheker, Negro slave revolts; H. Haywood, Negro liberation; L. Whipple, The story of civil liberty in the U.S.; J. Steuben, Labor in wartime; A. Calmer, Labor agitator; R. Minton and J. Stuart, Men who lead labor; A. Bimba, The history of the American working class; Report of the cultural and scientific conference for world peace; G. Marion, The communist trial. Dr. B. Sapir schonk haar The American Historical Review , welk tijdschrift verder geregeld zal worden toegezonden, en tevens enige boeken en brochures. De Pioneer Publishers gaf haar de boeken: Leon Trotsky, Stalin and the Moscow trials, en Art Preis, Welfare State" or socialism. Van Brookings Institution te Washington ontving zij: Kurt Braun, The right to organize and its limits, en enige brochures. De uitgevers van Facts on file, weekly world news digest, zonden een gebonden jaargang 1950, terwijl dit documentatiemateriaal nu verder geregeld wordt ontvangen. Door deze Amerikaanse reis heeft mevrouw Scheltema juist ook in de Verenigde Staten vele nieuwe contacten kunnen leggen, die ook in de toekomst van betekenis zullen zijn, daar de Amerikaanse afdeling nog op vele punten hiaten vertoont.

18 12 JAARVERSLAG OVER Nederlands-Engels-Amerikaans Kabinet Nog altijd viel voor de wetenschappelijke medewerker, drs. F. de Jong, ook in 1950 veel werk te doen op het gebied van het ordenen van het materiaal. In sommige delen der collecties kon een gedetailleerder systeem worden aangebracht, met de ordening van andere groepen (o.a. van een tal Nederlandse brochures) kon een begin gemaakt worden. Op enkele punten vond een tijdrovende maar uiterst nuttige hergroepering plaats, waardoor het betreffende materiaal beter tot zijn recht is kunnen komen. Een verrijking van de collecties vond plaats door enige aankopen, voornamelijk op het terrein der Engelse sociale geschiedenis van het begin der negentiende eeuw. De reis van de bibliothecaresse naar Amerika leverde een interessante collectie Amerikaanse communistische brochures uit de jaren dertig op, terwijl voorts dank zij de herverschijning van het Bulletin vele Amerikaanse en Engelse boekwerken binnen kwamen. In verband hiermee vroegen boekbesprekingen en enkele artikelen voor het Bulletin de aandacht van de medewerker, die bovendien zijn onderzoek naar de Nieuwe Tijd-groep" aan de hand van archivalia voortzette. Vele kleine informaties van historische of bibliografische aard werden aan belangstellenden gegeven, vele studenten konden worden geholpen met algemene werken, niet het minst voor wat aangaat de politieke en de sociale wetenschappen en de geschiedenis. Voor verschillende scripties werd materiaal verstrekt. Bovendien konden velen met raad terzijde gestaan worden, die zich voor hun speciale onderzoek tot het Instituut wendden. Wij geven hier enige van deze onderwerpen, voor de studie waarvan uit de Nederlandse, Engelse of Amerikaanse collecties geput kon worden. De Friese Volkspartij De Nederlandse socialistische pers Sociale achtergronden van de tachtigjarige oorlog Huisarbeid in Nederland Domela Nieuwenhuis Verhouding vakbeweging en politieke partijen Het Nederlandse vakbondswezen De Vredesbeweging in Nederland De Nederlandse jeugdbeweging Werkeloosheid in de jaren dertig in Nederland Socialistische literatuur in Nederland Het Chartisme Sociale toestanden in Engeland

19 JAARVERSLAG OVER Kinderarbeid in Engeland in de 19e eeuw De Engelse politiek tussen de wereldoorlogen De Leveller-beweging Engelse economische en sociale denkbeelden De ontwikkeling der Engelse vakbonden De ontwikkeling van het Amerikaanse socialisme De verhouding der Amerikaanse vakbonden tot de regering De New Deal" De sociale politiek in Amerika na de tweede wereldoorlog Enige aspecten van het Negervraagstuk in Amerika Nehroe en de sociale zijde van het Indiase nationalisme De verhouding der rassen in Zuid-Afrika 11. Frans Kabinet Het ordenen en herordenen van de boeken door de medewerker van dit kabinet, de heer A. P. Lehning, nam nog veel tijd in beslag. Er is echter nog steeds een groot gebrek aan plankruimte tengevolge waarvan een grote hoeveelheid boeken nog in een der kamers van het kabinet is opgestapeld. Naast enkele korte bijdragen voor het Bulletin" werden voor iedere aflevering ervan een aantal werken besproken en regelmatig bibliographieën en catalogi doorgezien voor het aanvragen van recensie-exemplaren resp. voor eventuele aankopen. Naast het uitlenen van boeken konden aan vele bezoekers van het kabinet adviezen en literatuur worden verstrekt in verband met hun speciale studie. Tot de onderwerpen behoorden o.m.: Léon Blum Frans Volksfront Spaanse burgeroorlog Saint-Simonisme De franse revolutie en Ie Pouvoir constituant" Jean Jaurès Frans syndicalisme Franse socialistische poëzie Georges Sorel Politieke partijen onder de Derde Republiek Bakoenin Ook werden een aantal malen schriftelijk adviezen toegezonden, o.a. een bibliografie en andere gegevens van de collectie Sylvain Maréchal aan de heer Maurice Dommanget te Parijs ten behoeve van een intussen verschenen studie over Maréchal van zijn hand.

20 14 JAARVERSLAG OVER Duits Kabinet De gedurende het laatste jaar verder doorgevoerde catalogisering van de boeken der Duitse Afdeling maakte een verdere schifting van de boeken noodzakelijk, zodat deze afdeling daarmede haar definitieve ordening verkrijgt. Het vaststellen van vele bibliographische data in verband met de catalogisering eiste de voortdurende zorg van de medewerker, de heer W. Blumenberg. De in nr. 3 van ons Bulletin" gepubliceerde lijst van Duitse couranten en tijdschriften uit de tijd omvat 204 titels; waarschijnlijk is dit buiten Duitsland de omvangrijkste collectie van Duitse politieke periodieken uit dit tijdperk. Door de bezoekers bij de bewerking van archieven behulpzaam te zijn, verkreeg de medewerker een beter overzicht over enige archieven, vooral die van Bernstein en Kautsky, alsmede over de aan Marx en Engels gerichte brieven. Daardoor wordt de nu door te voeren voorlopige inventarisering van deze archieven vergemakkelijkt. De wetenschappelijke belangstelling van de bezoekers richtte zich vooral op Bruno Bauer, Bernstein en het Duitse revisionisme, Marx' verhouding tot Rusland, de Duitse communistische partij tussen 1918 en 1923, de Russische buitenlandse politiek tegenover Duitsland in de jaren na de eerste wereldoorlog, de correspondentie Engels-Kautsky en de correspondentie van Duitse socialistische leiders uit de tijd van het opkomende revisionisme. Met verschillende buitenlandse bezoekers werd een op hun studie betrekking hebbende correspondentie gevoerd. De verfilming van de Marx-Engels nalatenschap maakt een systematisch-chronologische ordening van deze documenten noodzakelijk; daarmedf werd een begin gemaakt. Naast recensies werden kleine bijdragen voor het Bulletin" geleverd. De verzameling van pamfletten uit de jaren 1848-'49 werd verrijkt door een aankoop van circa honderdveertig gedeeltelijk zeer zeldzame stukken uit deze tijd. 13. Russisch Kabinet De ordening van het Russische materiaal werd door de wetenschappelijke leider hiervan, drs. J. Meyer, verder voortgezet. Wegens gebrek aan ruimte in het kabinet werden de verzamelingen betreffende de andere Slavische landen elders op dezelfde verdieping ondergebracht en geordend. Dit maakte een duidelijker overzicht over deze afdelingen mogelijk en verschafte in het kabinet zelf de zo nodige ruimte om tot een overzichtelijker verdeling van het materiaal betreffende Sovjet-Rusland te komen. Een definitieve ordening zal echter eerst mogelijk zijn, wanneer de bibliotheek Lavrov-Gotz definitief in het bezit van het Instituut zal zijn overgegaan. Thans moet deze nog als een afzonderlijk gedeelte worden bewaard. Van de onderafdelingen

Van de geestgronden tot Tibet

Van de geestgronden tot Tibet Van de geestgronden tot Tibet De conservering van internationaal waardevolle collecties uit de periode 1840-1950 in Nederlandse bibliotheken J. Mateboer KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG, MEI 1999 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

75 JA A R ERASMUS BOEKHANDEL AMSTERDAM-Parijs 75 JAA R BOEKHANDEL BOEKHANDEL AMSTERDAM PARIS AMSTERDAM

75 JA A R ERASMUS BOEKHANDEL AMSTERDAM-Parijs 75 JAA R BOEKHANDEL BOEKHANDEL AMSTERDAM PARIS AMSTERDAM 75 YEARS AMSTERDAM PARIS ERASMUS BOEKHANDEL 75 JA A R ERASMUS BOEKHANDEL AMSTERDAM-Parijs 75 JAA R AMSTERDAM Parijs ERASMUS BOEKHANDEL 75 JAAR Erasmus Boekhandel Amsterdam-PariJs Sytze van der Veen 2009

Nadere informatie

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Stakingen in Nederland

Stakingen in Nederland 1 Stakingen in Nederland Arbeidersstrijd 1830-2008 Tweede herziene versie door Sjaak van der Velden Rotterdam 2009 Copyright 2009 by Sjaak van der Velden, Rotterdam. All rights reserved, including those

Nadere informatie

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1)

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Verslag: 1. Opening 16 e NTG bijeenkomst 5 september 1995...1 2. Verslag NTG bijeenkomst van 24 mei 1995...1 3. Ingekomen

Nadere informatie

HGIN: Naar een Historisch-Geografisch Informatiesysteem voor Nederland

HGIN: Naar een Historisch-Geografisch Informatiesysteem voor Nederland HGIN: Naar een Historisch-Geografisch Informatiesysteem voor Nederland Aanvrage van het NIWI in het kader van het KNAW-Digitaliseringsfonds 2003-2004 1 oktober 2003 Subsidieaanvraag Digitaliseringsfonds

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

Is het Nederlandse ontslagstelsel nu echt aan verandering toe?

Is het Nederlandse ontslagstelsel nu echt aan verandering toe? Is het Nederlandse ontslagstelsel nu echt aan verandering toe? Myrthe Frenk en Gerard Pfann De centrale thema s in de onlangs gevoerde discussies over het Nederlandse ontslagstelsel waren de hoge kosten,

Nadere informatie

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft CE Delft, september 2008 Opgesteld door: Diederik van der Hoeven Colofon Missie voor Milieu Committed to the Environment Een geschiedenis van CE Delft Diederik

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie