INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS"

Transcriptie

1 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950.

2

3 JAARVERSLAG 1950

4

5 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM

6

7 JAARVERSLAG OVER Bestuur en Directie In het afgelopen jaar kwam in het Bestuur van het Instituut geen verandering. Het bestaat uit de volgende leden: Dagelijks Bestuur: Ir H. Vos, te Wassenaar, voorzitter, tevens vertegenwoordigend de Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Deposito-Bank Prof. mr N. W. Posthumus, te Amsterdam, secretaris Prof. dr A. J. C. Rüter, te Heemstede verdere leden: Dr Fr. Adler, te Zürich Prof. dr I. J. Brugmans, te Amsterdam, vertegenwoordigend het Nederlands Economisch-Historisch Archief Dr L. Brummel, te 's-gravenhage, en Jhr dr D. P. M. Graswinckel, te 's-gravenhage, beide vertegenwoordigend het Ministerie van O. K. en W. Prof. dr G. D. M. Cole, te Oxford Drs Max Kohnstamm, te 's-gravenhage Prof. dr J. M. Romein, te Amsterdam, vertegenwoordigend de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte der Universiteit van Amsterdam Mr A. de Roos, te Amsterdam, vertegenwoordigend de Gemeente Amsterdam C. M. Simonsz, te Wassenaar, vertegenwoordigend de Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Deposito-Bank. In het bestuur bestaan thans twee vacatures. In verband met het aftreden van prof. Posthumus op het eind van 1952 werd het raadzaam geacht, reeds vroegtijdig naar een opvolger om te zien, teneinde deze in de gelegenheid te stellen zich geheel in de zaken van het Instituut in te werken. Het Bestuur prijst zich gelukkig prof. Rüter, die vanaf de oprichting van het Instituut tot aan de oorlog als medewerker daaraan verbonden was, bereid te hebben bevonden zich mede met het directoraat te belasten. Tot en met het jaar 1952 zullen derhalve de heren Posthumus en Rüter tezamen het directoraat voeren, waarbij een nog nader te bepalen arbeidsverdeling tussen hen zal plaats vinden. 2. Uitbreiding taak van het Instituut Dank zij de tegenwoordige financiële baten alsmede de uitkering van de Schade-Enquête-Commissie is het mogelijk gebleken een belangrijk deel der

8 2 JAARVERSLAG OVER 1950 vroegere werkzaamheden te hervatten. De normale verzorging van de boekenvoorraad, mede dank zij de aanvragen voor het Bulletin, de publicatie van dit periodiek alsmede de verzorging in wetenschappelijk opzicht van de vier 'Kabinetten, met name ook de catalogisering van het voorhandene, dit alles is gebleken mogelijk te zijn. In tweeërlei opzicht is onzes inziens echter aanvulling nodig, wetenschappelijk en financieel. Naar de mening van het bestuur is het van groot gewicht te achten, dat het Instituut zich in de toekomst meer dan tot dusver gaat toeleggen op de bestudering van belangrijke vraagstukken, die in de moderne maatschappij van belang zijn, waardoor tevens het sociale bewustzijn meer gevoed en geactiveerd wordt. Meer dan tot dusver zullen bij ons werk de sociologie en de sociale psychologie te hulp moeten worden geroepen, wetenschappen, die vooral na de oorlog hier te lande en elders eerst recht de hun toekomende plaats bij sociale onderzoekingen hebben ingenomen. Dat daarbij ook de kennis der geschiedenis en dus ook het gebruik van de verzamelingen van het Instituut een rol zullen spelen, is vanzelfsprekend. Zo zal door het samengaan met name van deze drie wetenschappen de kennis van de huidige maatschappij bevorderd en een bijdrage voor een theorie der maatschappelijke ontwikkeling zo mogelijk verkregen kunnen worden. Dat daarvoor ook op empirie steunende onderzoekingen ingesteld moeten worden, mag aangenomen worden. Maar zowel bij de theoretische als bij de practische analyse zal het belang voor de maatschappelijke theorie in het oog moeten worden gehouden. Door het aanvaarden van dit sociaal-wetenschappelijke researchwerk in internationaal verband zal het Instituut aan de eisen van de tijd tegemoet komen. Tot heden is de studie en het kennis nemen van hetgeen op sociaal gebied in het Oosten voorvalt, slechts summier geweest. De laatste ontwikkelingen, die zich in het Nabije, het Midden- en het Verre Oosten hebben voltrokken, maken het tot een gebiedende eis meer dan tot dusver onze aandacht aan deze landen te besteden. Het zal daarom nodig zijn een bijzondere Oosterse" afdeling aan het Instituut te verbinden, wat voorlopig hier op neer zal komen, dat zover het budget het toelaat, boekwerken op dit gebied aangeschaft worden. Hiervoor zal mogelijkerwijs contact met de Universiteit verkregen moeten worden. Niet onmogelijk is het o.i., dat het huidig streven naar aanpassing van het Hoger Onderwijs aan internationale behoeften en de waarschijnlijk aanstaande oprichting van een Internationaal Academisch Instituut de toevoeging van een niet-westerse afdeling aan ons Instituut urgenter maakt.

9 JAARVERSLAG OVER In de toekomst zal moeten blijken in hoever het mogelijk zal zijn het geheel of een deel van dit programma te verwezenlijken. 3. Algemene beschouwingen De bezoekers van het Instituut, die het ook gekend hebben in de laatste maanden voor de oorlog, zullen niet veel verschil meer zien met vroeger. Het geheel ziet er weer zeer verzorgd uit en het is alleen een kwestie van tijd, de ordening van enkele kleine collecties op de bovenste verdieping tot stand te brengen. In het vorige jaarverslag werd vermeld, dat een punt van bijzondere zorg de ordening van de archieven betreft. Daar het niet mogelijk is gebleken een speciale kracht hiervoor aan te stellen, is besloten de ordening ervan aan de wetenschappelijke medewerkers der verschillende kabinetten op te dragen, voorzover dit hun eigen kabinet betreft, terwijl de voorlopige inventarisering van het Marx-Engels archief is opgedragen aan mevrouw Scheltema en de heer Blumenberg, medewerker van het Duits-Oostenrijkse kabinet. Aan deze laatste is de algemene leiding voor het inventariseren van de archieven toevertrouwd. Een begin is reeds gemaakt. Het ligt in de bedoeling van het Marx-Engels archief een micro-film te maken om het open te kunnen stellen voor studie-doeleinden. Van de collectie-descaves, die in 1936 werd aangekocht, en waarvan een deel volgens overeenkomst bij de oude eigenaar was achtergebleven, werd in 1950 door bemiddeling van de heer B. Souvarine te Parijs het resterende deel ontvangen, vele manuscripten en brieven, boeken en andere gedrukte stukken betreffende de Parij se Commune en de Eerste Internationale. Het is van grote betekenis, dat van deze verzameling nog zoveel gered is geworden. Een uitvoerig overzicht van deze collectie is in ons jaarverslag over 1936 gegeven. Wij prijzen ons gelukkig te kunnen mededelen, dat in 1950 weer begonnen kon worden met de publicatie van het Bulletin of the International Institute of Social History", waarvan het laatste nummer begin 1940 was verschenen. Twee nummers werden reeds in 1950 uitgegeven. Uit het reisverslag van de bibliothecaresse blijkt, dat zij vele nieuwe contacten in de Verenigde Staten heeft weten te vinden, waarvan het Instituut reeds nu heeft kunnen profiteren, maar die in de toekomst van nog groter belang zullen zijn. Het is na de oorlog zeer moeilijk weer een geheel net van vriendschappelijke relaties op te bouwen. Een persoonlijk bezoek is daarom meestal zeer vruchtbaar. In financieel opzicht maakt het Instituut geen uitzondering op de algemene toestand: noodzakelijke salarisverhogingen, duurder materiaal en

10 4 JAARVERSLAG OVER 1950 duurder onderhoud nopen ons naar een verhoging der subsidie-bedragen te streven, daar anders de aankoop van nieuwe boeken, de aankoop van archieven en het zo noodzakelijke binden, grotendeels stopgezet zullen moeten worden, wat niet alleen een stilstand, maar een achteruitgang zou betekenen. Een onderzoek wordt ingesteld, op welke wijze ons Instituut deze moeilijkheid zal kunnen oplossen. 4. De werkzaamheden in 1950 In het jaar 1950 bleek al spoedig, dat door de ordening van de tijdschriften, die voor een groot deel nog op stapels hadden gelegen, plaatsgebrek ontstond. In het gehele gebouw werd daarom nog eens nagegaan, welke ruimte te vinden was, en elk hoekje, waar nog een kast kon staan, werd volgebouwd. Op deze wijze werden nog kasten geplaatst bij trappen, op portalen en in de kelders, andere reeds bestaande kasten werden verhoogd, zodat er nu voorlopig tenminste enige plaatsruimte beschikbaar is voor de geregelde aanvulling van aankopen en de boeken, die verkregen worden als recensie-exemplaren voor het Bulletin. De Duitse periodieken zijn thans geheel geordend en op kaart gebracht, terwijl van die tussen 1830 en 1890 een catalogus werd gemaakt, geschikt voor publicatie in het Bulletin. De Engelse en Amerikaanse bladen zijn ook reeds voor een groot deel geordend, deze afdeling komt ongetwijfeld in 1951 gereed. Dan rest nog de grote verzameling Franse periodieken, die gedeeltelijk geordend op zolder in stellingen is ondergebracht, maar waar alleen gedurende de zomermaanden gewerkt kan worden. De periodieken in de Russische en gedeeltelijk ook die in andere Slavische talen zijn in de afdeling Rusland geordend en enkele groepen van zelden gevraagde bladen zijn ondergebracht in een vertrek in een schoolgebouw, dat door de gemeente Amsterdam te onzer beschikking werd gesteld. Doordat verscheidene instellingen in Amsterdam, zoals de Openbare Leeszaal, het Amerikaanse consulaat, het clubgebouw De Koepel, het documentatiebureau van N.V.V., de Wiardi Beckmanstichting, enkele dagbladen enz. telkens grote series periodieken aan ons Instituut afstaan, die gedeeltelijk nieuwe aanwinsten, gedeeltelijk aanvullingen voor ons betekenen, kon het ordenen van onze grote krantenverzamelingen niet zo snel vorderen, daar de binnenkomende geschenken in de eerste plaats verwerkt dienden te worden. In 1950 heeft het bureau van het Unesco-Centrum Nederland ons gebouw weer verlaten daar zij een grotere behuizing had gevonden. De poging tot samenwerking kan niet geslaagd genoemd worden. In het gebruikte

11 JAARVERSLAG OVER vertrek zijn nu alle dubbeltallen opgesteld, waaruit dus voor eventuele verkopen kan worden geput en verder is het ingericht voor de staf van het Bulletin. Tevens kunnen daar redactievergaderingen worden gehouden. 5. Catalogisering Daar de twee personen, aan wie de catalogisering was opgedragen, ons beide in 1950 voor andere werkzaamheden hebben verlaten, moesten nieuwe catalogiseersters worden gezocht. Wij zijn zo gelukkig geweest een drietal dames met het diploma der Centrale Vereniging voor Openbare leeszalen te vinden, zodat in deze werkzaamheid alleen een kleine stagnatie ontstond door het inwerken van deze nieuwe krachten. Sedert October is het catalogiseren echter weer in volle gang. Het kabinet Duitsland, dat de sociale geschiedenis van dit land bevat, is geheel klaar. Daarna werd de grote afdeling Duitse politieke geschiedenis, die in de gangkasten is ondergebracht, onder handen genomen en ook daarvan is reeds een groot deel gereed gekomen. Verwacht mag worden, dat in de loop van 1951 de afdelingen Duitsland en Oostenrijk, wat de boeken betreft, geheel gereed zullen zijn. Gemiddeld worden 300 boeken per week gecatalogiseerd. Daar het overtypen der kaartjes uitermate tijdrovend is, wordt onderzocht of deze arbeid niet bespoedigd zou kunnen worden. Aan deze werkzaamheden blijven wij bij voortduring de grootst mogelijke aandacht schenken. 6. Toezending periodieken Het Instituut ontvangt thans ruim 650 periodieken, iets minder dan in 1949, daar een grotere selectie wordt toegepast vanwege de plaatsruimte. Verdeeld over de landen geeft dit het volgende beeld: Land: Nederland België Duitsland Engeland Frankrijk Italië Luxemburg Oostenrijk Polen Rusland Scandinavië Dagbladen: Week- en maandbladen

12 6 JAARVERSLAG OVER 1950 Land Tsjecho Slowakije Dagbladen Week- en Maandbladen 1 Zwitserland Spanje Australië Azië India Indonesië U.S.A. Zuid-Amerika Canada Onder de tijdschriften zijn er een vijftigtal van wetenschappelijke aard en een twintigtal jeugdbladen. 7. Het gebouw De gemeente Amsterdam heeft in het jaar 1950 zeer belangrijke werkzaamheden aan het gebouw laten verrichten door het aanbrengen van nieuwe goten en de vernieuwing der dakpannen. Daarmede is de oorzaak van veel lekkage weggenomen. Verder werden alle vensterbanken geschilderd, de radiatoren der verwarming door het gehele gebouw opnieuw bespoten en kleine verbeteringen aangebracht. Wij zelf zorgden voor overgordijnen in de lunchkamer en voorzagen hier en daar in een tekort aan schragentafels. Behalve enkele overgebleven wensen ziet het gebouw over het geheel er weer zeer verzorgd uit. Wij zijn de gemeente dankbaar voor haar goede zorgen. 8. De bibliotheek Het bleek mogelijk de boekenvoorraad door de aankoop zowel van nieuwe als van antiquarische boeken aanmerkelijk uit te breiden. Bovendien werden er de boekwerken, die ter bespreking aan ons bibliografisch Bulletin werden toegezonden, aan toegevoegd. Met ongeveer een 500-tal was dit het geval. Tevens werd daardoor verkregen, dat de nieuw verschenen werken reeds binnen zeer korte tijd na hun verschijnen ter beschikking van onze bezoekers waren.

13 JAARVERSLAG OVER Geschenken Ook in 1950 werd weer een aantal geschenken uit binnen- en buitenland ontvangen, die steeds in hoge mate welkom zijn, omdat hierdoor niet alleen onze verzameling verrijkt wordt, maar omdat het in vele gevallen publicaties betreft die noch in de normale noch in de antiquarische boekhandel te verkrijgen zijn. Wij noemen: VAN HET INSTITUT FRANCAIS, AMSTERDAM enige aanvullende delen op de uitgave Proces des grands criminels de guerre": Débats tome IX, XVII, XVIII, XX, XXII en Documents tome XXXVI, XXXVIII-XLII. Verder de boeken: F. Venturi, Jeunesse de Diderot (de 1713 a 1753) en G. Chinard, L'Amérique et Ie rêve exotique. VAN DE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIEDIENST VAN HET STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, 'S-GRAVENHAGE een zeer grote verzameling boeken, jaarboekjes, vakbladen en anderszins, die wegens reorganisatie van de bibliotheek en documentatiedienst aan ons Instituut werd afgestaan. VAN DE AGENCE YOUGOSLAVE D'INFORMATION, PARIJS een groot aantal van hun uitgaven, waarvan wij noemen: E. Kardelj, Le Parti Communiste de Yougoslave dans sa lutte pour la Yougoslavie nouvelle et le socialisme en: De la democratie populaire en Yougoslavie; J. B. Tito, Les vrais motifs des calomnies dirigées contre la Yougoslavie; evenzo, Discours prononcé au deuxième congres du P.C. de Serbie 1949, Discours au troisième congres du front populaire de Yougoslavie 1949, Rapport politique du comité central présenté au cinquième congres du P.C. de Yougoslavie. Verder van B. Ziherl, Le communisme et la patrie en: De la morale communiste; M. Popovic, Des rapports économiques entre états socialistes; K. Popovitch, Révision du Marxisme-Léninisme au sujet de la guerre de libération en Yougoslavie; M. Djiljas, Lénine et les rapports entre états socialistes; M. Pijade, Des questions litigieuses", discours prononcé au deuxième congres du P.C. de Serbie; S. Voukmanovitch-Tempo, Le Parti Communiste de Grèce dans Ia lutte de libération nationale. Verder: Plan quinquennal de la République fédérative populaire de Yougoslavie en: Ce que revele le proces Rajk. VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, UTRECHT een groot aantal brochures (afkomstig van de N.S.B.) betreffende de vakbeweging, de politieke partijen, de kiesrechtstrijd enz. Verder een aantal verslagen van diverse instellingen en diensten, het zesde congresverslag der Kommunistische Internationale (1928) en vele andere uitgaven. VAN W. G. SPIEKMAN, AMSTERDAM enige gestencilde stukken betreffende de oprichting van het Internationaal

14 8 JAARVERSLAG OVER 1950 verbond van vrije vakverenigingen (I.V.V.V.) en: Official report of the Free world labour conference and of the first congress of the International confederation of Free trade unions VAN IR. H. VOS, 'S-GRAVENHAGE twee oude stukken: aandelen in renteloze leningen, het ene van de afdeling Stiens, het andere van de afdeling St. Anna-Parochie, van de Bond van algemeen kies- en stemrecht. VAN HET KONGRESS FÜR KULTURELLE FREIHEIT, BERLIN Congress-papers (gestencilde verslagen van redevoeringen) etc. en: Material for discussion. VAN DR. A. BEIN, JERUSALEM een aantal brochures, waarvan wij noemen: T. Herzl, The jewish state; A. Bein, De Lieme. A biographical essay. Verder van A. Bein, History of Jewish agriculture settlement in Palestine, Israel's charter of freedom (ook in het Frans en Spaans), Israël, en: Het zionistische kolonisatiewerk. VAN HET ALGEMEEN COMITÉ VOOR OVERHEIDSPERSONEEL, 'S-QRAVENHAGE een zeer groot aantal boeken, verslagen, periodieken, arbeidsovereenkomsten, reglementen, wetten enz. (meer dan 700 nummers). VAN HET NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN, AMSTERDAM geregeld de periodieken en andere publicaties, die zij niet meer nodig hebben en waarvan wij noemen: Kwartaal 1947-'49; Tijdschrift voor volkshuisvesting 1946-'48; Indonesië 1947; Curacao 1947; The Times weekly 1949; De Linie 1948-'49; De Brug Djambatan 1946-'47; China 1948-'49 en China's digest, eveneens bijna compleet. Van de volgende organisaties en instellingen werden geregeld hun uitgaven ontvangen: Nederland: Partij van de Arbeid; Wiardi Beckmanstichting; Arbeiders Jeugd Centrale; Nederlands Verbond van Vakverenigingen; Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging; Katholieke Arbeidersbeweging, Breda; Christelijk Nationaal Vakverbond; Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfs Bond; Bond van Christelijke Politieambtenaren; Algemene Nederlandse Landarbeidersbond; Protestants Christelijke Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerpersoneel; Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders; Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; Nederlandse Vereniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden; Algemene Nederlandse Landarbeidersbond; Nederlandse Bond van Technici; Nederlandse Bioscoopbond; Amsterdamse Bestuurdersbond; Katholieke Vereniging van Werkgevers in de Metaalnijverheid; Nederlandse Christelijke Werkmeestersbond; Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; Nationale Coöperatieve Raad;

15 JAARVERSLAG OVER Centraal Planbureau; Centrale Arbeiders-, Verzekerings- en Deposito-Bank; Ministerie van Sociale Zaken; Universiteit van Amsterdam; Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie; Instituut voor Perswetenschap; Nederlands Economisch Historisch Archief; Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Amsterdam; Bibliotheek en Leeszalen, Rotterdam; United States Information Service, 's-gravenhage; Nederlands Comité voor geschiedkundige wetenschappen; Vereniging voor de Staathuishoudkunde en Statistiek; Amerikaans Consulaat; Braziliaans Consulaat; Stichting 1940-'45; Stichting Nederlands Studentensanatorium; Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen; Nationaal Jongeren Verbond; De Waarheid; Uitgeverij van Ditmar; Uitgeverij Pegasus; Boekhandel Kirberger en Kespers; N.V. Philips; Spaarbank de Centrale Volksbank N.V. China: Foreign Languages Press. Denemarken: Arbejderbevaegelsens Bibliotek og Arkiv; Westermanns Forlag. Duitsland: Sozialdemokratische Partei Deutschlands; Verlag Die Freie Gesellschaft"; Redaktion Ost-Probleme". Engeland: Labour Party; Labour Research Department; Trades Union Congress; Fabian Society; Fabian Colonial Bureau; Friends Peace Committee; Friends Service Council; International Voluntary Service for Peace. Frankrijk: Editions de La nouvelle critique"; Editions sociales; Librairie Armand Colin. Indonesië Departement van Onderwijs, Kunst en Opvoeding (via mej. dr. A. Stolp). Israël: Jewish National Fund. Noorwegen: Arbejderbevaegelsens Arkiv. Oostenrijk: Sozialistische Partei Österreichs, Österreichische Gewerkschaftsbund; Unfallverhütungsdienst. Polen: Société des Amis des Sciences de Póznan. Verenigde Staten: American Labor Education Service; Jewish Labor Committee; Institute of Pacific Relations; Institute for Reiigious Studies; Social Science Research

16 10 JAARVERSLAG OVER 1950 Council; Federal Reserve System; Federal Security Agency; Rockefeller Foundation; American Council of Learned Societies; Harper and Brothers; John Hopkins Press. Zwitserland: Union Suisse de fonctionnaires des Postes-, Téléphones-, Télégraphes; Schweizerisches Sozialarchiv. Internationaal: Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, Brussel; International Transport Workers Federation, London; U.N.O., Lake Success. Verder werden nog van de volgende personen geschenken ontvangen: A. Abramson, Parijs; dr. Fr. Adler, Zürich; E. Armand, Orleans; prof. mr. G. van den Bergh, Amsterdam; prof. dr. G. A. van den Bergh van Eysinga, Bloemendaal; W. Blumenberg, Amsterdam; prof. dr. J. de Boer, Amsterdam; mej. J. Bonettemaker, Amsterdam; G. Bourgin, Parijs; A. Costes, Parijs; prof. L. Dal Pane, Milaan; Hem Day, Brussel; prof. dr. J. Dhondt, Gent; M. Dommanget, Orry-la-Ville; M. van Dijk, Voorburg; H. Ebeling, London; E. Federn, New York; ds. J. B. Th. Hugenholtz, Ammerstol; K. J. Kenafick, Melbourne; F. Kool, Amsterdam; prof. K. Korsch, Boston; B. Luteraan, Amsterdam; H. Maassen, Amsterdam; mevr. mr. C. F. Baronesse MacKay-Katz, Amsterdam; J. H. C. Molenaar, 's-gravenhage; mevr. F. Montseny, Toulouse; mej. P. H. Pardon, Leuven; E. Pfleging, Stockholm; mej. O. Philippon, Parijs; F. Planche, Parijs; prof. mr. N. W. Posthumus, Amsterdam; E. Relgis, Montevideo; K. van het Reve, Amsterdam; R. Rocker, Crompond, U.S.A.; M. Rubinstein, Amsterdam; prof. dr. A. J. C. Rüter, Heemstede; E. Schulkind, Bagneux; mej. mr. N. S. Corrie Tendeloo, Amsterdam; mevr. J. Tweer-Westerman, Amsterdam; Ricardo Mestre Ventura, Mexico; dr. A. J. C. de Vrankrijker, Bussum; C. Ward, London; mevr. M. Ziebe-van Straaten, 's-gravenhage. 9. Reis der bibliothecaresse Van een drie-maandelijkse reis door de Verenigde Staten maakte mevrouw Adama van Scheltema gebruik om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een nauwer contact van ons Instituut met Amerikaanse universiteiten en tevens van de mogelijkheid om in geval van oorlog archieven veiliger onder te brengen. De besprekingen, die zij met de Columbia University en de universiteit te Madison kon voeren, leidden de directie van het Instituut er toe na te gaan of een nauwere samenwerking op het gebied van weteaschappelijke publicaties met de Columbia University zou kunnen worden verkregen. Dit onderzoek is thans in volle gang.

17 JAARVERSLAG OVER Mevrouw Scheltema bracht van deze reis de toezegging mede, dat een klein Russisch archief in 1951 kosteloos aan het Instituut zal worden afgestaan. Dit archief bevat o.a. 27 brieven van Lenin. Mevrouw L. Dan-Martov schonk haar enige zeldzame Russische brochures uit de jaren 1918, 1919 en 1920, waarvan een wegens papierschaarste afgedrukt op affiche-papier, verder enige foto's, waarbij een foto van mevrouw Dan zelf in Siberië, een portret van Otto Bauer in Parijs (1938), een foto van Julius Martov en Theodor Dan in 1917 in Petrograd en tevens een getypt artikel van mevrouw Dan: Herinneringen aan Vera Figner. Ook bracht zij een groot aantal boeken en tijdschriften mede, waarvan wij noemen: The American Review on the Soviet Union, vol. I-IX ( ; niet compleet); Soviet Russia to-day, vanaf , niet geheel compleet; Political Affairs ; Science and Society ; Masses and Mainstream ; The Communist (een aantal jaargangen tussen 1932 en 1944); American Economie Review ; circa 500 brochures betreffende de Communistische Partij in de Verenigde Staten en Sovjet-Rusland, en een 30-tal boeken, waarvan wij noemen: A. Rochester, Labor and coal; G. Hutchins, Labor and silk; L. Huberman, The Iabor spy racket; A. Rochester, The populist movement; H. Aptheker, Negro slave revolts; H. Haywood, Negro liberation; L. Whipple, The story of civil liberty in the U.S.; J. Steuben, Labor in wartime; A. Calmer, Labor agitator; R. Minton and J. Stuart, Men who lead labor; A. Bimba, The history of the American working class; Report of the cultural and scientific conference for world peace; G. Marion, The communist trial. Dr. B. Sapir schonk haar The American Historical Review , welk tijdschrift verder geregeld zal worden toegezonden, en tevens enige boeken en brochures. De Pioneer Publishers gaf haar de boeken: Leon Trotsky, Stalin and the Moscow trials, en Art Preis, Welfare State" or socialism. Van Brookings Institution te Washington ontving zij: Kurt Braun, The right to organize and its limits, en enige brochures. De uitgevers van Facts on file, weekly world news digest, zonden een gebonden jaargang 1950, terwijl dit documentatiemateriaal nu verder geregeld wordt ontvangen. Door deze Amerikaanse reis heeft mevrouw Scheltema juist ook in de Verenigde Staten vele nieuwe contacten kunnen leggen, die ook in de toekomst van betekenis zullen zijn, daar de Amerikaanse afdeling nog op vele punten hiaten vertoont.

18 12 JAARVERSLAG OVER Nederlands-Engels-Amerikaans Kabinet Nog altijd viel voor de wetenschappelijke medewerker, drs. F. de Jong, ook in 1950 veel werk te doen op het gebied van het ordenen van het materiaal. In sommige delen der collecties kon een gedetailleerder systeem worden aangebracht, met de ordening van andere groepen (o.a. van een tal Nederlandse brochures) kon een begin gemaakt worden. Op enkele punten vond een tijdrovende maar uiterst nuttige hergroepering plaats, waardoor het betreffende materiaal beter tot zijn recht is kunnen komen. Een verrijking van de collecties vond plaats door enige aankopen, voornamelijk op het terrein der Engelse sociale geschiedenis van het begin der negentiende eeuw. De reis van de bibliothecaresse naar Amerika leverde een interessante collectie Amerikaanse communistische brochures uit de jaren dertig op, terwijl voorts dank zij de herverschijning van het Bulletin vele Amerikaanse en Engelse boekwerken binnen kwamen. In verband hiermee vroegen boekbesprekingen en enkele artikelen voor het Bulletin de aandacht van de medewerker, die bovendien zijn onderzoek naar de Nieuwe Tijd-groep" aan de hand van archivalia voortzette. Vele kleine informaties van historische of bibliografische aard werden aan belangstellenden gegeven, vele studenten konden worden geholpen met algemene werken, niet het minst voor wat aangaat de politieke en de sociale wetenschappen en de geschiedenis. Voor verschillende scripties werd materiaal verstrekt. Bovendien konden velen met raad terzijde gestaan worden, die zich voor hun speciale onderzoek tot het Instituut wendden. Wij geven hier enige van deze onderwerpen, voor de studie waarvan uit de Nederlandse, Engelse of Amerikaanse collecties geput kon worden. De Friese Volkspartij De Nederlandse socialistische pers Sociale achtergronden van de tachtigjarige oorlog Huisarbeid in Nederland Domela Nieuwenhuis Verhouding vakbeweging en politieke partijen Het Nederlandse vakbondswezen De Vredesbeweging in Nederland De Nederlandse jeugdbeweging Werkeloosheid in de jaren dertig in Nederland Socialistische literatuur in Nederland Het Chartisme Sociale toestanden in Engeland

19 JAARVERSLAG OVER Kinderarbeid in Engeland in de 19e eeuw De Engelse politiek tussen de wereldoorlogen De Leveller-beweging Engelse economische en sociale denkbeelden De ontwikkeling der Engelse vakbonden De ontwikkeling van het Amerikaanse socialisme De verhouding der Amerikaanse vakbonden tot de regering De New Deal" De sociale politiek in Amerika na de tweede wereldoorlog Enige aspecten van het Negervraagstuk in Amerika Nehroe en de sociale zijde van het Indiase nationalisme De verhouding der rassen in Zuid-Afrika 11. Frans Kabinet Het ordenen en herordenen van de boeken door de medewerker van dit kabinet, de heer A. P. Lehning, nam nog veel tijd in beslag. Er is echter nog steeds een groot gebrek aan plankruimte tengevolge waarvan een grote hoeveelheid boeken nog in een der kamers van het kabinet is opgestapeld. Naast enkele korte bijdragen voor het Bulletin" werden voor iedere aflevering ervan een aantal werken besproken en regelmatig bibliographieën en catalogi doorgezien voor het aanvragen van recensie-exemplaren resp. voor eventuele aankopen. Naast het uitlenen van boeken konden aan vele bezoekers van het kabinet adviezen en literatuur worden verstrekt in verband met hun speciale studie. Tot de onderwerpen behoorden o.m.: Léon Blum Frans Volksfront Spaanse burgeroorlog Saint-Simonisme De franse revolutie en Ie Pouvoir constituant" Jean Jaurès Frans syndicalisme Franse socialistische poëzie Georges Sorel Politieke partijen onder de Derde Republiek Bakoenin Ook werden een aantal malen schriftelijk adviezen toegezonden, o.a. een bibliografie en andere gegevens van de collectie Sylvain Maréchal aan de heer Maurice Dommanget te Parijs ten behoeve van een intussen verschenen studie over Maréchal van zijn hand.

20 14 JAARVERSLAG OVER Duits Kabinet De gedurende het laatste jaar verder doorgevoerde catalogisering van de boeken der Duitse Afdeling maakte een verdere schifting van de boeken noodzakelijk, zodat deze afdeling daarmede haar definitieve ordening verkrijgt. Het vaststellen van vele bibliographische data in verband met de catalogisering eiste de voortdurende zorg van de medewerker, de heer W. Blumenberg. De in nr. 3 van ons Bulletin" gepubliceerde lijst van Duitse couranten en tijdschriften uit de tijd omvat 204 titels; waarschijnlijk is dit buiten Duitsland de omvangrijkste collectie van Duitse politieke periodieken uit dit tijdperk. Door de bezoekers bij de bewerking van archieven behulpzaam te zijn, verkreeg de medewerker een beter overzicht over enige archieven, vooral die van Bernstein en Kautsky, alsmede over de aan Marx en Engels gerichte brieven. Daardoor wordt de nu door te voeren voorlopige inventarisering van deze archieven vergemakkelijkt. De wetenschappelijke belangstelling van de bezoekers richtte zich vooral op Bruno Bauer, Bernstein en het Duitse revisionisme, Marx' verhouding tot Rusland, de Duitse communistische partij tussen 1918 en 1923, de Russische buitenlandse politiek tegenover Duitsland in de jaren na de eerste wereldoorlog, de correspondentie Engels-Kautsky en de correspondentie van Duitse socialistische leiders uit de tijd van het opkomende revisionisme. Met verschillende buitenlandse bezoekers werd een op hun studie betrekking hebbende correspondentie gevoerd. De verfilming van de Marx-Engels nalatenschap maakt een systematisch-chronologische ordening van deze documenten noodzakelijk; daarmedf werd een begin gemaakt. Naast recensies werden kleine bijdragen voor het Bulletin" geleverd. De verzameling van pamfletten uit de jaren 1848-'49 werd verrijkt door een aankoop van circa honderdveertig gedeeltelijk zeer zeldzame stukken uit deze tijd. 13. Russisch Kabinet De ordening van het Russische materiaal werd door de wetenschappelijke leider hiervan, drs. J. Meyer, verder voortgezet. Wegens gebrek aan ruimte in het kabinet werden de verzamelingen betreffende de andere Slavische landen elders op dezelfde verdieping ondergebracht en geordend. Dit maakte een duidelijker overzicht over deze afdelingen mogelijk en verschafte in het kabinet zelf de zo nodige ruimte om tot een overzichtelijker verdeling van het materiaal betreffende Sovjet-Rusland te komen. Een definitieve ordening zal echter eerst mogelijk zijn, wanneer de bibliotheek Lavrov-Gotz definitief in het bezit van het Instituut zal zijn overgegaan. Thans moet deze nog als een afzonderlijk gedeelte worden bewaard. Van de onderafdelingen

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Archiefnummer 0273 Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992 Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Den Haag 2000 / 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Onder

Nadere informatie

Archief Jan de Boo

Archief Jan de Boo Archief Jan de Boo 1975-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03473 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Jan de Boo...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Voorwoord en Inleiding Dr. Ir. H. Koopmans VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds UITGEVERIJ WALTMAN DELFT - 1967

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977)

Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977) 446 Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977) (D/2007/004) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Adhemar Hennaut (1899-1977), een huisschilder en

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

Archief International Gay and Lesbian Youth Organization (IGLYO)

Archief International Gay and Lesbian Youth Organization (IGLYO) Archief International Gay and Lesbian Youth Organization (IGLYO) 98-998 Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) Oosterdoksstraat 0 0 DK Amsterdam hdl:06/arch0378 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Archief Frans Johannes Goedhart

Archief Frans Johannes Goedhart Archief Frans Johannes Goedhart 1945-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02617 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frans

Nadere informatie

Collectie Benno Groeneveld

Collectie Benno Groeneveld Collectie Benno Groeneveld 1966-1976 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01902 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Benno

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2011 (09.12) (OR. en) 18335/11 ECOFI 876 STATIS 108 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 november 2011 aan: het secretaris-generaal van

Nadere informatie

Natalia Tsvetkova. Samenvatting

Natalia Tsvetkova. Samenvatting Natalia Tsvetkova De hervorming van Duitse universiteiten tijdens de Koude Oorlog: De mislukking van het culturele imperialisme van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie Samenvatting Mijn onderzoek reconstrueert

Nadere informatie

RUBRIEKSINDELING. Instituut Kunstgeschiedenis

RUBRIEKSINDELING. Instituut Kunstgeschiedenis RUBRIEKSINDELING K.IN Instituut Kunstgeschiedenis Januari 2013 VOORWOORD Deze VOLLEDIG UITGESCHREVEN VERSIE van de indeling van de bibliotheek heeft de bedoeling om -in combinatie met een eveneens aanwezige

Nadere informatie

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958)

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van de Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998

Inventaris van het archief van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.47 Inventaris van het archief van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis: Redactiesecretariaat, 1947-1998 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Voor wie? Omschrijving

Voor wie? Omschrijving Minor MOES Voor wie? Een opleidingsgebonden minor voor studenten Geschiedenis en tevens toegankelijk voor andere BA-studenten (bijvoorbeeld van de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland,

Inventaris van het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.026 Inventaris van het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, 1919-1936 Auteur: A.R.M. Mommers Nationaal Archief, Den Haag 1951 Copyright: cc0

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 66 (1994) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 9 A. TITEL Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 B. TEKST De Engelse en de Franse

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

vergadering der commissie op 27 Januari te goedkeuring door de ledenvergadering, op afgedrukt. In de samenstelling der commissie kwam verandering,

vergadering der commissie op 27 Januari te goedkeuring door de ledenvergadering, op afgedrukt. In de samenstelling der commissie kwam verandering, 19 Verslag der Commissie van Redactie van het Recueil des Travaux botaniques Néerlandais In een vergadering der commissie op 27 Januari te Utrecht werd besloten het Bestuur te adviseeren, het contract

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Collectie Amsterdam fietst 1965-1979

Collectie Amsterdam fietst 1965-1979 Collectie Amsterdam fietst 1965-1979 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02118 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01629 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Historia Medicinae. Haarlem

Financieel verslag Stichting Historia Medicinae. Haarlem Financieel verslag 2014 Stichting Historia Medicinae Haarlem Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Het Buitenland Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Vereniging Het Buitenland Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Het Buitenland Amsterdam, 1887-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Collectie Gerard Vissering 1913-1931

Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03800 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Gerard

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL GT-0125-a-16-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een uitspraak van een politicus over de Schoolstrijd (1875): Op

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag A.S.C. Academy

Jaarverslag A.S.C. Academy Over de ASC Academy Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

kosten van dissertaties.

kosten van dissertaties. .xwijs, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN MINISTERIE V*' ^. 2 2 3 * * H.O.W. Bericht - Betreffende kosten van dissertaties. 2 MJ^. y< Jfi Hdffi'^- X Men gellev»-4ilj het antwoord nauwkeurig, het onderwe.rp.jde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000

Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000 Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02578 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frits Eisenloeffel...3

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Archief Marius G. Levenbach 1914-1969

Archief Marius G. Levenbach 1914-1969 Archief Marius G. Levenbach 1914-1969 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00816 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Marius

Nadere informatie

Van der Laan Stichting JAARVERSLAG

Van der Laan Stichting JAARVERSLAG Van der Laan Stichting JAARVERSLAG 2007 1 Inleiding In dit verslag wil het Bestuur de ontwikkelingen van de activiteiten van de Van der Laan Stichting in 2007 nader toelichten en toetsen aan het Activiteitenplan

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Russische papiergeld in WW-I (1914 1917) Door John Laureijsen

Russische papiergeld in WW-I (1914 1917) Door John Laureijsen Russische papiergeld in WW-I (1914 1917) Door Inleiding Op 1 augustus 1914 vielen Russische troepen Oost Pruisen binnen en was de eerste wereldoorlog niet meer tegen te houden. De tsaren hadden de kosten

Nadere informatie

Bachelorexamen Nederlands

Bachelorexamen Nederlands Bachelorexamen Nederlands 1. Richtlijnen Bachelorexamen Nederlands 1.1. Inleiding 1.2. Scriptie 1.3. Lectuurlijst 1.4. Literair essay 1.5. Map taalkunde 1.6. Map land en volk 1.7. Vertaling 1.8. Conclusie

Nadere informatie

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden.

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Geschonken publicaties - juli 2015 Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Hierbij noemen wij speciaal: Prof. Dan Michman die het

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233 13 (1947) Nr. 5 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 233 A. TITEL B. TEKST Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, met Aanhangsels;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74 51 (1959) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 74 A. TITEL Europees Verdrag inzake de academische erkenning van universitaire kwalificaties; Parijs, 14 december 1959

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

ART HISTORY. de negentiende eeuw. H5 Les1. Inleiding Ontstaan van de moderne samenleving

ART HISTORY. de negentiende eeuw. H5 Les1. Inleiding Ontstaan van de moderne samenleving ART HISTORY de negentiende eeuw H5 Les1. Inleiding Ontstaan van de moderne samenleving Tijdlijn Invloeden vanuit de achttiende eeuw: Neoclassicisme Opkomst van de burgerij Technische en wetenschappelijke

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Werken aan scheikunde

Werken aan scheikunde Werken aan scheikunde 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt Uitgegeven door Delftse Universitaire Pers in 1993. (Copyright 1993 by Delft University Pers). Met toestemming

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Victor Bogomolez ( ) (S/1995/158) Michel Vermote. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1997

Plaatsingslijst van het archief van Victor Bogomolez ( ) (S/1995/158) Michel Vermote. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1997 221 Plaatsingslijst van het archief van Victor Bogomolez (1936-1940) (S/1995/158) Michel Vermote Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1997 INLEIDING Victor W. Bogomolez werd in 1898 geboren in Kiev.

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV Page 1 of 6 EUROPA MEDICA PERSMEDEDELING 1. De oprichting van EUROPA MEDICA EESV Op 2 oktober 2001 werd het Europees Economisch Samenwerkingsverband

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B

13381/3/09 REV 3 dau/ngs/jg 1 DG H 3B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2009 (13.11) (OR. en) 13381/3/09 REV 3 SIRIS 117 SCHENGEN 27 COMIX 674 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep SIS/SIRENE / Gemengd Comité (EU-IJsland/Noorwegen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland)

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014 inzake Faillissement BI&C Consultancy B.V. Rechtbank : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsnummer : C/05/14/209 F

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer Foto s: Brett Russel

Tekst: Judice Ledeboer Foto s: Brett Russel Iedereen die over de Julianabrug rijdt ziet aan de zeekant de wapperende stars en stripes van de Verenigde Staten. Op die plek is het Amerikaanse consulaat gevestigd. De residentie van de consul-generaal

Nadere informatie

Medewerkers aan dit nummer

Medewerkers aan dit nummer Medewerkers aan dit nummer H. A. M. Wilke studeerde sociale psychologie van 1963-1967 te Utrecht. Hij promoveerde op een onderwerp over koalitie-formatie in 1968 bij prof. dr. M. Mulder. Na een post-doct.

Nadere informatie

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie:

Vacature: medewerker internationaal secretariaat. Bedrijfsinformatie: Vacature: medewerker internationaal secretariaat Bedrijfsinformatie: Het Internationaal Secretariaat (IS) staat onder leiding van Marije Laffeber, Internationaal Secretaris van de PvdA. Het IS draagt zorg

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie