Nummer archiefinventaris:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.08.45"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen, Auteur: R.E. Telgt Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Beheer Nederlandse Eigendommen 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...10 De verwerving van het archief...11 Inhoud en structuur van het archief...12 Selectie en vernietiging Verantwoording van de bewerking...12 Verwant materiaal...14 Verwante archieven Publicaties Bronnen en literatuur Archieven Beschrijving van de series en archiefbestanddelen STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Correspondentie STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN Organisatie Instelling, opheffing van de instantie van Beheer van Nederlandsche Eigendommen Organisatie van de werkzaamheden voor de uitvoering van het KB A Financiële administratie Administratieve hulpmiddelen en huisvesting Personeel Personeelsaangelegenheden Taak Beleidsvorming Bepaling van het te voeren beleid bij de toepassing van de financiële blokkeringsmaatregelen Bepaling van het te voeren beleid bij de toepassing van art. 1 van het KB A Bepaling van het te voeren beleid bij de toepassing van art. 2 van het KB A Bepaling van het te voeren beleid bij de toepassing van art. 5 van het KB A Bepaling van het te voeren beleid bij de toepassing van financiële blokkeringsmaatregelen in de Verenigde Staten Bevordering van de erkenning van de financiële blokkeringsmaatregelen Uitvoering van de financiële blokkeringsmaatregelen Uitvoering van art. 1 van het KB A Uitvoering van art. 2 van het KB A Uitvoering van art. 5 van het KB A Voorbereiding tot afschaffing van maatregelen van de bezetter; herstel van het rechtsverkeer Bemoeienissen met andere lichamen betrokken bij de uitvoering van de financiële blokkeringsmaatregelen...46

4

5 Beheer Nederlandse Eigendommen 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen Periode: Archiefbloknummer: F28061 Omvang: 4,90 meter; 384 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Beheerder van Nederlandsche Eigendommen Ambassade der Nederlanden te Londen / Bureau van de Financiële Raad / Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen Samenvatting van de inhoud van het archief: Toen de Nederlandse regering in mei 1940 naar Londen uitweek, was één van de eerste prioriteiten het veilig stellen van Nederlandse bezittingen in het buitenland. Het eerste Londense Koninklijke Besluit (A1) legde de juridische basis hiervoor. De Beheerder van Nederlandsche Eigendommen had aanvankelijk alleen bevoegdheid in Engeland, Schotland en Noord-Ierland, maar kon vanaf 1942 in de hele wereld tegoeden blokkeren. In het archief bevinden zich doorslagen van uitgaande brieven uit de periode , er is correspondentie met het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandsche Bank en de Custodians of Enemy Property. Er zijn stukken over de organisatie, het personeel, het beleid en de uitvoering van de financiële blokkeringsmaatregelen.

6 6 Beheer Nederlandse Eigendommen Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Beheer Nederlandse Eigendommen, , inv.nr....

7 Beheer Nederlandse Eigendommen 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Nadat in mei 1940 Nederland door de Duitsers bezet werd, was de Nederlandse regering naar Londen vertrokken. Het werd noodzakelijk voorlopige maatregelen te treffen ten einde over te gaan tot beheer van Nederlandse vorderingen en aanspraken buiten bezet gebied. De Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie had in mei 1940 een volmacht gekregen van de regering voor het beheer van de Nederlandse schepen en voor de liquidatie van tal van ladingen, die naar bezet Nederland voeren. De eigenaars van bedoelde schepen bevonden zich in bezet Nederland. Deze volmacht was aanvankelijk gebaseerd op het Wetboek van Koophandel en was daarna uitgewerkt in twee brieven, die de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in mei 1940 en op 17 juni 1940 tot de Scheepvaartcommissie richtte. De directe aansprakelijkheid tegenover de belanghebbenden in bezet Nederland was bij het Rijk. Tien dagen na vestiging in Londen werd door de regering in ballingschap het Koninklijk Besluit van 24 mei 1940, Staatsblad A1 afgekondigd. Dit besluit was het eerste dat afgekondigd werd na het begin van de oorlog. In Engeland was in eerste instantie geen sprake van erkenning van A1. Men achtte A1 wel een 'rechtmatige uitoefening van de Nederlandse regering' maar niet bindend voor de Engelse rechter. De Nederlandse regering in ballingschap kreeg de raad een Nederlandse Custodian (Beheerder) te benoemen die dan gezamenlijk met de Britse Custodian of Enemy Property de Nederlandse belangen kon behartigen. Met ingang van 16 mei 1941 werd W. Chr. Posthumus Meyjes benoemd tot Custodian in tijdelijke dienst over alle vorderingen en aanspraken in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland. 1 Deze vorderingen en aanspraken kwamen de regering toe krachtens A1. Dit besluit bepaalde dat vorderingen op personen, vennootschappen, firma's, instellingen en publiekrechtelijke lichamen, welke vorderingen toebehoren aan in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze vorderingen en aanspraken buiten het Rijk in Europa in enigerlei vorm voor belening, realisatie en dergelijke vatbaar zijn, fiduciair in eigendom overgaan op de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Nederlandse regering te Londen. De juridische moeilijkheden, die zich bij integrale toepassing van A1 konden voordoen, werden in oktober 1944 opgelost bij het sluiten van het 'Agreement between His Majesty's Government in the United Kingdom, and the Royal Netherlands Government concerning Property within the United Kingdom of the Netherlands' 2 volgens welke het de Engelse overheid met gebruikmaking van Engels recht mogelijk werd A1 uit te voeren. De Beheerder van Nederlandse Eigendommen ressorteerde voor alle beheers- en beleggingsmaatregelen onder de minister van Financiën en voor andere aangelegenheden onder de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 1 Zie inv.nr Zie inv.nr. 252.

8 8 Beheer Nederlandse Eigendommen De bevoegdheid van de Beheerder van Nederlandse Eigendommen te Londen strekte zich aanvankelijk niet verder uit dan Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Alle vorderingen en aanspraken, die op andere landen betrekking hadden, (met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada) 3 werden behandeld bij de minister van Financiën. In oktober 1942 werd bij beschikking van de ministers van Justitie en van Financiën de Beheerder tevens belast met het beheer van zodanige vorderingen en aanspraken in alle andere landen ter wereld, voor zover daar ten behoeve van de Nederlandse regering geen andere organisatie reeds voor dit doel optrad. De taak van de Beheerder strekte zich alleen uit tot de administratie en het beheer der bezittingen. 4 Alle kwesties betreffende het bij de uitvoering van het besluit te voeren beleid (zoals de vraag of een bepaalde vordering al dan niet onder het te voeren beleid viel, of kwesties van vrijgave) vielen buiten de bevoegdheid van de Beheerder en werden door de betrokken departementen van Buitenlandse Zaken, Financiën, Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Koloniën en Justitie, in interdepartementaal overleg behandeld. Alle correspondentie met de Beheerder geschiedde door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken. Op 7 juni 1940 werd het Koninklijk Besluit A6 afgekondigd 5 houdende een voorziening, ten einde te verhinderen, dat het rechtsverkeer in oorlogstijd schade zou toebrengen aan de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. De Commissies Rechtsverkeer in Oorlogstijd te Curaçao en Paramaribo kregen in 1942 een beheersopdracht bij beschikking van de ministers van Justitie, Buitenlandse Zaken, Koloniën, Financiën en Handel, Nijverheid en Scheepvaart. De Beheerder was ook belast met de controle op de verslagen van beheerders, benoemd door de CORVO of door de minister van Justitie over de eigendommen van natuurlijke of rechtspersonen, en tevens belast met het onderzoek van de naleving van de bepalingen van bestuursopdrachten, door de CORVO verleend, of door de minister van Justitie. 6 Deze beheersopdracht gaf machtiging om de betreffende gelden te innen en te beheren, maar niet om deze zonder goedkeuring te gebruiken of te beleggen. Slechts indien naast een door de minister van Justitie verstrekte beheersopdracht een bestuursopdracht werd verleend door de CORVO aan dezelfde persoon, is het deze toegestaan de geïnde gelden aan te wenden in het bedrijf, binnen de perken van een normale bedrijfsvoering. De Beheerder was benoemd door de ministers van Justitie en Financiën en ressorteerde dus onder genoemde ministers. Zijn bureau maakte dan ook deel uit van het Departement van Financiën. Toen de heer mr. M.P.L. Steenberghe de Departementen van Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart tegelijk beheerde heeft deze in augustus 1941 de behandeling van de A1-zaken van beide departementen geconcentreerd bij laatstgenoemd departement, zulks ter bezuiniging op personeel. 7 3 Zie inv.nr Zie inv.nr Zie inv.nr Zie inv.nrs. 162, en Zie inv.nr. 73.

9 Beheer Nederlandse Eigendommen 9 Nadat hij in 1942 was afgetreden als minister en de portefeuilles van Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart niet meer in één hand waren verenigd, werd besloten dat de Beheerder weer zou moeten ressorteren onder de minister van Financiën en dat de kosten op diens begroting zouden moeten worden uitgetrokken. Dit vond plaats met ingang van 1 oktober Vanaf het begin was er sprake van een verkeerde opzet ten aanzien van de positie van de Beheerder, omdat zijn dienst een onafhankelijk orgaan geacht werd te zijn, dat zelfstandig de vorderingen, onder A1 aan de Staat overgegaan, zou kunnen innen. 8 Maar in de praktijk geschiedden de werkzaamheden steeds door een intermediair, voor Engeland door de minister van Financiën en de 'Trading with the Enemy Department' te Londen en voor andere geallieerde en neutrale landen door middel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In juni 1943 verzocht Posthumus Meyjes ontheffing van zijn functie als Beheerder van Nederlandse Eigendommen daar een nieuwe hem opgedragen taak al zijn aandacht en inspanning opeiste. De ministers van Justitie en Financiën verleenden hem bij beschikking 2641a/J2377 eervol ontslag, hieven de functie van Beheerder van Nederlandse Eigendommen op en bepaalden dat de werkzaamheden tot dusverre verricht in het vervolg zouden geschieden door of vanwege de minister van Financiën. 9 De Britse regering erkende het recht van de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie en van andere vanwege de Staat der Nederlanden door de Nederlandse regering aangestelde bewindvoerders om als Beheerder op te treden en vorderingen die verband hielden met de hun verstrekte volmacht te innen. Ingeval een debiteur weigerde dergelijke vorderingen te betalen geschiedde inning door de Custodian of Enemy Property. Alle vorderingen die niet geïnd werden door een speciale door de Nederlandse regering aangewezen bewindvoerder, moesten betaald worden aan de Custodian of Enemy Property, die in deze geacht werd op te treden als 'agent' voor de Nederlandse regering. De als voren door de Custodian of Enemy Property geïnde gelden werden gestort op een 'special account', 'The Netherlands Account', waarover de Nederlandse regering volledige beschikking had en waarbij alle gegevens betreffende de geïnde bedragen, debiteur en oorspronkelijke crediteur op geregelde tijden aan de Nederlandse regering of aan een door haar aan te wijzen instantie werden verstrekt. Aanvankelijk zou het grootste deel van het Departement van Financiën in Londen blijven functioneren en de liquidatie daarvan zou slechts geleidelijk kunnen geschieden. Te voorzien viel dat nog gedurende geruime tijd na het einde van de vijandelijkheden allerlei financiële zaken te Londen zouden moeten worden behandeld. Het Londens gedeelte heette het 'Agency of the Ministry of Finance' en dr. A. Treep fungeerde als hoofd. Deze was tevens benoemd als Financiële Raad van Hare Majesteits regering te Londen. De agency ressorteerde onder de Nederlandse Ambassade in Engeland. Het Custodian Department veranderde haar activiteiten niet, noch haar personeel. 8 Zie inv.nrs. 74 en Zie inv.nrs. 74 en 75.

10 10 Beheer Nederlandse Eigendommen Het was bekend dat de taak van de Afdeling Beheer niet geheel door haar naam werd gedekt. Op 13 augustus 1946 werd echter het aanhangig maken van de deblokkering van alle voorwerpen van eigendom in het Verenigd Koninkrijk, waarbij derhalve ook waren inbegrepen de groepen voorwerpen waarmee de Afdeling Beheer tot dan toe geen of gering contact had gehad, ook aan deze afdeling opgedragen. Gedurende de oorlog ontving de Afdeling Beheer van Nederlandse Eigendommen gelden van derden, welke in overeenstemming met het bepaalde in A1 in de toekomst aan de rechthebbenden dienden te worden doorbetaald. Zolang het Ministerie van Financiën een eigen administratie in Londen onderhield, werden zekere betalingen aan niet-ingezetenen, welke in vreemde valuta verschuldigd waren, door dit ministerie verricht en in haar boekhouding verwerkt. Tijdens de oorlog werd bij het Departement van Financiën een centrale boekhouding gevoerd van alle daar gedane ontvangsten en uitgaven. Deze boekhouding werd voortgezet tot 1 november 1946, waarna zij werd overgebracht naar het Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën, Toussaintkade 53 te 's-gravenhage, onder leiding van de heer M.C. Noë. Naast ontvangsten en uitgaven voor de Londense rijksbegroting, hebben door het Ministerie van Financiën te Londen ook ontvangsten en uitgaven plaats gehad voor rekening van departementen en derden in Nederland. 10 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief is niet als één geheel naar het Ministerie van Financiën overgebracht. Door het hoofd van de Afdeling Beheer van Nederlandse Eigendommen van de Nederlandse Ambassade te Londen zijn aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst te Amsterdam in de eerste naoorlogse jaren een aantal dossiers en andere bescheiden toegezonden ten behoeve van de Belastingdienst. Nadat deze hun waarde voor deze dienst hadden verloren werd in 1958 besloten de dossiers in de ruimte van het semi-statisch archief van het Ministerie van Financiën op te bergen. In 1971 werden de nog bij de Nederlandse Ambassade te Londen aanwezige dossiers ook naar dit ministerie overgebracht. Van de dossiers inzake A1-gevallen zijn bij De Nederlandsche Bank, Afdeling Certificatie, duplicaten aanwezig. Vernietiging van deze duplicaten stuitte tot nog toe op het bezwaar dat de duplicaten bij de bank in de dossiers door eigen stukken van de bank gemengd zijn, zodat een schifting van wat vernietigd kan worden en wat bewaard moet blijven veel arbeid zal vergen. Deze dossiers zijn niet volledig, doch bevatten slechts afschriften van de door genoemde bank met de Ambassade en met de Nederlandse belanghebbenden gevoerde correspondentie. Duplicaten van de uitvoeringsdossiers betreffende de vrijgave zijn aanwezig op het Ministerie van Justitie. Men ging uit van een alfabetische ordening, maar er heeft vermenging plaatsgevonden van -ingang op namen van partijen, -ingang op trefwoorden en -ingang op namen van overheidsorganen. Bovendien liepen er een tweetal systemen door elkaar. 10 Zie inv.nr. 59. Brief van P.C. Witte aan de minister van Financiën te 's-gravenhage.

11 Beheer Nederlandse Eigendommen 11 Vervolgens, toen het oude systeem niet meer voldeed in de steeds uitgebreider wordende administratie, heeft men enkele dossiers uit de series gelicht en deze met een aanduiding van Romeinse en Arabische cijfers volgens een rubriekensysteem bijeengevoegd. Naast dit rubriekensysteem werden ook enkele series aangelegd van correspondentie met de Custodian of Enemy Property en met de Ministeries van Financiën, Justitie en van Buitenlandse Zaken; deze series zijn intact gebleven. Hulpmiddelen om het archief toegankelijk te maken in de vorm van fiches, indices of agenda's waren niet aanwezig. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

12 12 Beheer Nederlandse Eigendommen Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING De dossiers, die de uitvoering van het Koninklijk Besluit A1 betreffen, zijn vernietigd evenals het bijbehorende kaartsysteem. Eveneens vernietigd zijn de op de uitvoering betrekking hebbende formulieren en de correspondentie met De Nederlandsche Bank. Op grond van de incidentele machtiging, verkregen van de algemeen rijksarchivaris bij zijn brief van 20 juni 1983, kenmerk CD/RAI/83/260/S, zijn de archiefbescheiden vernietigd. Lijst van vernietigde stukken behorende tot het archief van de beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de financiële raad van de ambassade der Nederlanden te Londen 1. Geleide-, aanbiedings-, terugzendings- en ontvangstbevestigingsbrieven, voor zover niet voorzien van bijzondere opmerkingen 2. Stukken betreffende abonnementen en lidmaatschappen 3. Opgaven van adressen, telefoonnummers, verhuisberichten 4. Verzoeken om afschriften, duplicaten, eenvoudige inlichtingen en dergelijke, met de afdoening 5. Stukken betreffende de uitvoering van het Koninklijk Besluit d.d. 24 mei 1940 Staatsblad A1 Toelichting: De hieronder genoemde stukken, die de uitvoering betreffen van het genoemde KB A1, bestaan onder meer uit series dossiers, alfabetisch gerangschikt met als ingang kaartenbestand. De beleidsbepalende dossiers waren hier al door de toenmalige administratie uitgelicht, zodat alleen de routinestukken overbleven, welke nu voor vernietiging worden voorgedragen. Bovendien zijn van elke vrijgave duplicaatdossiers aanwezig bij het Ministerie van Justitie, omdat daar in eerste instantie de verantwoording voor de uitvoering lag. a. verzoeken om teruggave ingevolge artikel 5, KB A1 van vorderingen, welke krachtens het bepaalde in KB A1 op de Staat der Nederlanden fiduciair in eigendom zijn overgegaan b. formulieren; dienende als hulpmiddel voor de administratie bij de afwikkeling van het gestelde in KB A1 c. kaartenbestand; dienende als hulpmiddel voor de administratie bij de afwikkeling van het gestelde in KB A1 d. ingekomen en uitgaande telexberichten aan De Nederlandsche Bank, deviezenkantoor Amsterdam, afkomstig van de Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen en het Bureau van de Financiële Raad betreffende door Britse instanties gedeblokkeerde activa Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Bij het inventariseren van het archief is uitgegaan van het gebruikte rubriekensysteem en aan de hand van de artikelen 1, 2 en 5 van het Koninklijk Besluit A1 een systematische indeling gemaakt. Doordat het archief niet als één geheel is overgebracht en men niet constant dezelfde ordening heeft toegepast en bovendien de uitvoeringsdossiers zijn vernietigd, was toepassen van het restauratiebeginsel niet bevordelijk voor de toegankelijkheid van het archief. Restaureren werd eveneens bemoeilijkt door het feit dat van veel mappen in de loop der tijd een nadere omschrijving is verdwenen.

13 Beheer Nederlandse Eigendommen 13 In dit archief berusten bestanddelen waarvan de stukken gericht zijn aan het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen, aan het Bureau van de Financiële Raad van de Nederlandse Ambassade te Londen en aan de minister van Financiën. Ook enkele afschriften van de uitgaande brieven van deze overheidsorganen zijn in dit archief te vinden. Gezien het feit dat deze instanties de rechtsopvolgers zijn van het Departement van Financiën te Londen en vanwege het feit dat de administratie geen scheiding heeft gemaakt tussen de verschillende archieven, zijn de stukken van genoemde instanties eveneens als één archief beschouwd. Aangezien de administratie geen eigen boekhouding heeft gevoerd, zijn er in het archief niet veel boekhoudkundige bescheiden aangetroffen. De boekhoudkundige administratie van het ontvangen en het teruggeven van A1-gelden is wel door de Afdeling Beheer zelfstandig gevoerd, maar er zijn geen stukken aangetroffen in het archief. De omvang van de thans geïnventariseerde archivalia bedraagt, na vernietiging van 42 strekkende meter, 4.5 strekkende meter.

14 14 Beheer Nederlandse Eigendommen Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Voor de afwikkeling van de Amerikaanse A1-zaken verwijs ik nog naar de 'Archieven van de 'Nederlandse Financiële Vertegenwoordiging' te New York' (ca.1972). Publicaties PUBLICATIES Bronnen en literatuur BRONNEN EN LITERATUUR Verslag van de Parlementaire Enquête-Commissie Regeringsbeleid , deel: Financieel en Economisch beleid.staatsdrukkerij, 's Gravenhage, Archieven ARCHIEVEN Archief van het Ministerie van Financiën: dossier Overneming A1-dossiers van Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Directie Juridische Zaken); dossier Bankrekeningen van het Rijk in het buitenland, juli 1947 t/m juli 1974 (Directie Buitenlands Betalingsverkeer) Inventaris van het archief van het Departement van Financiën te Londen, later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen, , C.P. Stegenga. Ministerie van Financiën, 1974.

15 Beheer Nederlandse Eigendommen 15 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1 Correspondentie 1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1 CORRESPONDENTIE 1-57 Doorslagen van uitgaande brieven bundels, 1 omslag De stukken uit de periode september augustus 1945 ontbreken en de nummering van de stukken is niet overal consequent doorgevoerd juli - dec. Openbaarheid beperkt tot 1 januari jan. - dec. Openbaarheid beperkt tot 1 januari jan. - sep., Openbaarheid beperkt tot 1 januari aug. - nov., Openbaarheid beperkt tot 1 januari nov feb., Openbaarheid beperkt tot 1 januari feb. - mrt., Openbaarheid beperkt tot 1 januari mrt. - apr., Openbaarheid beperkt tot 1 januari apr., Openbaarheid beperkt tot 1 januari apr. - mei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari mei - juni, Openbaarheid beperkt tot 1 januari juni - juli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari juli - aug., Openbaarheid beperkt tot 1 januari aug. - sep., Openbaarheid beperkt tot 1 januari sep. - okt., Openbaarheid beperkt tot 1 januari okt. - nov., Openbaarheid beperkt tot 1 januari nov., Openbaarheid beperkt tot 1 januari nov. - dec., Openbaarheid beperkt tot 1 januari dec., Openbaarheid beperkt tot 1 januari dec jan., jan. - feb., feb.,

16 16 Beheer Nederlandse Eigendommen feb. - mrt., mrt., mrt. - apr., apr. - mei, mei - juni, juni, juni - juli, juli - aug., aug. - sep., sep. - okt., okt. - nov., nov. - dec., jan. - feb., Openbaarheid beperkt tot 1 januari feb. - mrt., Openbaarheid beperkt tot 1 januari mrt. - mei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari mei - juli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari juli - sep., Openbaarheid beperkt tot 1 januari sep. - nov., Openbaarheid beperkt tot 1 januari nov jan., Openbaarheid beperkt tot 1 januari jan. - mrt., Openbaarheid beperkt tot 1 januari mrt. - mei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari mei - juli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari juli - sep., Openbaarheid beperkt tot 1 januari sep. - nov., Openbaarheid beperkt tot 1 januari dec feb., Openbaarheid beperkt tot 1 januari feb. - apr., Openbaarheid beperkt tot 1 januari apr. - juni, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

17 Beheer Nederlandse Eigendommen juni - aug., Openbaarheid beperkt tot 1 januari aug. - dec., Openbaarheid beperkt tot 1 januari dec apr., Openbaarheid beperkt tot 1 januari apr. - juli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari aug. - dec., Openbaarheid beperkt tot 1 januari dec mei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari mei - dec., Openbaarheid beperkt tot 1 januari jan. - dec., Openbaarheid beperkt tot 1 januari jan aug., , 1 omslag Openbaarheid beperkt tot 1 januari Briefwisseling met het Ministerie van Justitie okt juli 1 omslag 59 Briefwisseling met het Ministerie van Financiën mrt juni 1 omslag 60 Briefwisseling met het Ministerie van Buitenlandse Zaken sep mrt. 1 omslag 61 Ingekomen en uitgaande telexberichten van en aan De Nederlandsche Bank betreffende de deblokkering van A1-gelden feb okt. 1 pak Niet compleet. 62 Briefwisseling met de Custodians of Enemy Property apr mrt. 1 pak Openbaarheid beperkt tot 1 januari Indicateurs van ingekomen brieven bij de Beheerder van Nederlandse Eigendommen te Londen delen mei juni juni dec dec mrt mrt dec Indicateurs van uitgaande brieven van de Beheerder van Nederlandse Eigendommen delen sep juli juli feb feb juni 21

18 18 Beheer Nederlandse Eigendommen STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN 2.1 Organisatie 2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN Instelling, opheffing van de instantie van Beheer van Nederlandsche Eigendommen 2.1 ORGANISATIE INSTELLING, OPHEFFING VAN DE INSTANTIE VAN BEHEER VAN NEDERLANDSCHE EIGENDOMMEN 70 Stukken betreffende de bevoegdheid van de Financieel Adviseur van de Nederlandse Ambassade J.W. Beyen met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen en vrijgaven op grond van A jan feb. 1 omslag 71 Stukken betreffende de afbakening van het gebied, waarbinnen de instanties die belast zijn met het beheer van de Nederlandse eigendommen, vallend onder A1 bevoegd zijn haar taak uit te oefenen apr okt. 1 omslag 72 Besluit van 30 mei 1941 van de ministers van Financiën en van Justitie houdende de benoeming van W.Chr. Posthumus Meyjes tot Beheerder in tijdelijke dienst over alle vorderingen en aanspraken in het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland, welke aan de Staat der Nederlanden toekomen krachtens A1, afschrift mei 1 stuk 73 Stukken betreffende de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën in verband met de uitvoering van het KB A1 en de taak van de Beheerder dec okt. 1 omslag 74 Stukken betreffende het ontslag van de Beheerder van Nederlandse Eigendommen en de overdracht van diens werkzaamheden aan het Nederlandse Ministerie van Financiën apr. - dec. 1 omslag 75 Beschikking van de minister van Financiën houdende de bepaling dat de werkzaamheden die tot dusverre verricht werden door de Beheerder van Nederlandse Eigendommen bij het departement zullen worden verricht door J. de Koning onder leiding van A. baron Mackay, afschrift dec stuk Organisatie van de werkzaamheden voor de uitvoering van het KB A ORGANISATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE UITVOERING VAN HET KB A1 76 Stukken betreffende de administratieve werkzaamheden van de afdeling Beheer in verband met de uitvoering van KB A juni mrt. 1 omslag 77 Uitgaande brief aan de minister van Justitie en afschrift van een brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de minister van Buitenlandse Zaken aug. - sep. 2 2 stukken

19 Beheer Nederlandse Eigendommen Ingekomen brief van de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de 'National Registration Identity Cards' van personen aan wie diplomatieke status werd verleend en die de nummers van deze kaarten wensen te annuleren feb stuk 79 Briefwisseling tussen de Financiële Raad, A. Treep en de Juridisch Adviseur, W. de Jager van de Nederlandse Ambassade, betreffende de overdracht van niet afgedane stukken door de Ambassade aan het bureau van de Juridisch Adviseur en de afhandeling van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden aug. 2 stukken 80 Memorie inzake de behandeling van vijandelijk eigendom, de problemen die zich daarbij voordoen en een voorstel tot verandering van de werkwijze om tot meer bevredigende resultaten te komen, opgesteld door J.M. Fehmers, hoofd van de afdeling Beheer, afschrift feb stuk 81 Stukken betreffende de feitelijke toestand, de te verwachten ontwikkelingen en de wensen van de afdeling Beheer, met betrekking tot de werkzaamheden in verband met de deblokkeringen in het Verenigd Koninkrijk. ongedateerd, ca omslag 82 Memorie betreffende de werkzaamheden van de afdeling Beheer met betrekking tot de werking van KB A1. ongedateerd 1 stuk bladzijde uit een onbekend groter geheel Financiële administratie FINANCIËLE ADMINISTRATIE 83 Stukken betreffende de administratieve en boekhoudkundige procedure rond de teruggave en uitbetaling van gelden, welke in verband met KB A1 onder beheer van de Nederlandse regering zijn gekomen feb. - juni 1 omslag 84 Briefwisseling met leveranciers betreffende de betaling van nog openstaande rekeningen voor door hun geleverde goederen dec mei 1 omslag 85 Nota opgesteld door de Beheerder van Nederlandse Eigendommen betreffende de wijze van vergoeding voor accountantshulp bij het controleren van rapporten door beheerders van Nederlandse belangen ingestuurd, welke beheerders zijn benoemd door de CORVO en/of de minister van Justitie, afschrift feb stuk 86 Stukken betreffende het openen en het gebruiken van rekeningen door de Nederlandse Ambassade te Londen okt nov. 1 omslag 87 Brief aan de Post Office Savings Bank betreffende de procedure te volgen bij geldopname bij deze bank door personen in Nederland, afschrift nov stuk

20 20 Beheer Nederlandse Eigendommen Memorie betreffende de indeling van totaalstaten en wekelijkse overzichten over de in een bepaalde periode geblokkeerde activa vallende onder KB A1, doorslag nov stuk 89 Stukken betreffende de betaling van buren van safeloketten gehuurd door de afdeling Beheer of door derden dec nov. 1 omslag 90 Notitie betreffende de indeling van de werkzaamheden van de boekhouding van de afdeling Beheer, ingedeeld naar die verband houdende met de registratie en de teruggave van A1-eigendommen, doorslag mrt stuk 91 Brief afkomstig van dr. H. Riemens, Financiële Raad van de Nederlandse Ambassade aan H.K. Wethmar, hoofd van de afdeling Comptabiliteit, Ministerie van Financiën, betreffende het indienen van een voorstel van een suppletoire verhogingswet voor de geraamde kosten van de afdelingen Beheer, Rechtsherstel en Financiën in Londen, doorslag juni 30 1 stuk 92 Memorie van J.M. Fehmers betreffende cijfermateriaal met betrekking tot personeelsuitgaven, materiële behoeften en overige uitgaven van de afdeling Beheer, doorslag. ongedateerd ca Administratieve hulpmiddelen en huisvesting ADMINISTRATIEVE HULPMIDDELEN EN HUISVESTING 1 stuk 93 Memorandum van W.P. Early aan de Beheerder van Nederlandse Eigendommen betreffende het aanleggen van een kleine voorraad administratieve benodigdheden, doorslag juli 1 stuk 94 Stukken betreffende het opgeven van telegramadressen van de Nederlandse Beheerder van Nederlandse Eigendommen aan de Controller Telegraphs in Londen; de betaling en de opheffing hiervan juli juli 1 omslag 95 Stukken betreffende de toezending van diverse hulpmiddelen ter ondersteuning van de administratie voor de uitvoering van KB A aug apr. 1 omslag 96 Ingekomen brief van de minister van Justitie betreffende de vorm van interdepartementale correspondentie te voeren door geadresseerde, afschrift sep stuk 97 Nota voor de Ministeries van Justitie, Financiën, Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende het gevaar van verbranden van archieven en administratie en een oplossing hiervoor, opgesteld door de Beheerder van Nederlandse Eigendommen, doorslag dec stuk

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap en het Consulaat-Generaal in Griekenland,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap en het Consulaat-Generaal in Griekenland, Nummer archiefinventaris: 2.05.14.13 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap en het Consulaat-Generaal in Griekenland, 1834-1894 Auteur: A.P. van Nienes Nationaal Archief, Den Haag 1972

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Nummer archiefinventaris: 2.06.059.22 Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1995

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923

Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923 Nummer archiefinventaris: 2.05.306 Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923 Auteur: SSA-BZ Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.17 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, 1883-1921 Auteur: J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) (1959) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.16 Inventaris van het archief van Exploïtatiemaatschappij De Valk, (1892 ) 1906-1956 (1959) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.11 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Auteur: G.J. Lasee Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.44.04 Inventaris van het archief van de Adviescommissies inzake het Aanschaffen van Machines, Gereedschapswerktuigen en Gereedschappen voor de Metaalbewerking en voor de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.01 Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Auteur: KPN Research ITS Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie