In onderstaande figuur 1 zijn de aansluitende routevarianten B+ en B++ weergegeven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In onderstaande figuur 1 zijn de aansluitende routevarianten B+ en B++ weergegeven."

Transcriptie

1 Aan Regio Stedendriehoek p/a Gemeente Apeldoorn, dhr. L. de Hoop Van OVIJ, O. Cevaal-Douma Memo Milieuconsequenties vliegroute B++ Lelystad Airport Inleiding/aanleiding In het kader van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad Airport is mede op basis van een milieueffectrapport (MER) gekozen voor een vliegroutevariant B+. In een memo van de OVIJ d.d. 16 augustus 2017 zijn de milieuconsequenties van de vliegroutevariant B+ voor de Regio Stedendriehoek nader toegelicht. Vanwege de negatieve gevolgen van de route B+ voor Teuge International Airport en Nationaal Paracentrum Teuge is door hen nu een alternatieve (aansluitende) vliegroute B++ aangedragen. Door de Regio Stedendriehoek is gevraagd om ook de milieuconsequenties van de (aansluitende) vliegroute B++ op hoofdlijnen in beeld te brengen. Datum 6 september 2017 Pagina 1 van 6 Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door O. Cevaal Afschrift aan H. Veldman, J.W. Bekkers Bijlage 1. Notitie ZEER Goed d.d. 24 aug 2017 met bijlage Adecs 2. Ligging geluidcontouren B+ en B++ In onderstaande figuur 1 zijn de aansluitende routevarianten B+ en B++ weergegeven. Figuur 1 Situering aansluitende routevarianten B+ en B++ Voorstel aansluitende routevariant B++ In de notitie ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR - korter, stiller & schoner! van 24 augustus 2017 van Luchthaven Teuge en Nationaal Paracentrum Teuge, wordt deze Omgevingsdienst Veluwe IJssel Stadhuis Marktplein LG Apeldoorn Postbus BE Apeldoorn T E KvK

2 Omgevingsdienst Veluwe IJssel zogenoemde B++ variant als het meest veelbelovend aangeduid. In de notitie verzoeken Luchthaven Teuge en het Nationaal Paracentrum de staatsecretaris om de voorgestelde alternatieve route B++ te onderzoeken en mee te nemen in vastlegging van de vliegprocedures voor Lelystad. Datum 6 september 2017 Pagina 2 van 6 Ons kenmerk De voorgenoemde conclusie en het verzoek aan de staatssecretaris wordt in de notitie en op basis van berekeningen van ADECS Airinfra (Notitie eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad Airport d.d. 24 augustus 2017) als volgt onderbouwd: route B++ is ruim 20 kilometer korter; vliegtuigen vliegen daardoor korter op relatief lage hoogte; leidt tot een substantieel lager aantal gehinderden op de grond binnen het in het MER onderzochte gebied; loopt in Gelderland en Overijssel over veel minder over dorpen en woonkernen met als resultaat circa 90% minder geluidsoverlast; leidt, vanwege de kortere vliegafstand tot een besparing 5 van ca. 2,5 miljoen liter brandstof per jaar en minder CO2-uitstoot; blijft vrij van de aangewezen stiltegebieden op de Veluwe; blijft vrij van het gebied boven en rondom luchthaven Teuge en neemt de bedreigingen voor het voortbestaan van het Paracentrum en de Luchthaven Teuge weg. In bijlage 1 is de notitie ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR - korter, stiller & schoner! van 24 augustus 2017 met als bijlage Notitie eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad Airport d.d. 24 augustus 2017 bijgevoegd. Gevolgen geluid De -geluidsbelastingcontouren van het 45k scenario met routeset B+ (oranje stippellijnen) uit het MER en het 45k-scenario met de aangepaste startroutes B++ (blauwe lijnen) zijn opgenomen in figuur 2 (bron Notitie Adecs). Dit zijn de contouren binnen het in het MER onderzochte gebied. Figuur 2 geluidsbelastingcontouren 45 k scenario B+ en B++

3 Omgevingsdienst Veluwe IJssel Datum 6 september 2017 Pagina 3 van 6 De vertrekkende vliegtuigen hebben volgens B+ bij Wezep/Wapenveld een hoogte van meter bereikt. In variant B++ geldt hetzelfde voor Hulshorst/Nunspeet/Leuvenum. Indien de vliegtuigen vervolgens op die hoogte blijven vliegen, zal de geluidsbelasting in de gebieden onder de aansluitende routes voor de varianten B+ en B++ vergelijkbaar zijn met een L den van ca. 40 db(a) en L night van 30 db(a) (maximaal ca 45 db(a)). De blauwe en oranje lijnen van variant B++ en B+ zoals weergegeven in figuur 2 zouden in feite kunnen worden doorgetrokken parallel aan de vliegroute. In bijlage 2 zijn de indicatieve db(a) (lichtblauwe arcering) en db(a) contouren (donkerblauwe arcering) van de B+ en B++ variant weergegeven. Ons kenmerk Uit figuur 2 en bijlage 1 en 2 kan worden geconcludeerd dat ook voor variant B++ geldt dat er geen sprake is van overschrijding van de wettelijke normen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen hinder zal optreden. Vliegbewegingen zullen in het gebied onder de alternatieve route ook goed hoorbaar zijn. Verder kan uit vergelijking tussen de geluidcontouren van de aansluitende routes B+ en B++ worden geconcludeerd dat: de geluidcontouren verschuiven van het gebied ten oosten van het Veluwemassief naar het gebied ten westen van het Veluwemassief; de B++ variant over/langs minder (grote) woonkernen in Gelderland gaat dan de B+ variant; dit sluit beter aan bij één van de uitgangspunten van de minister om de woonkernen zo veel mogelijk te ontzien; In het gebied ten westen van het Veluwemassief het gemiddelde geluidniveau groter zal zijn dan in het gebied ten oosten van het Veluwemassief, doordat de oostelijke en westelijke routes zich in de B++ variant pas later splitsen (nabij Nieuw Millingen) en er zodoende over een langer traject meer vliegtuigen over zullen vliegen; de contouren van B++ minder over Natura2000 en stiltegebieden gebied lopen. De vlieghoogte voor de B+ variant wordt volgens de huidige informatie van het ministerie circa meter, tot minimaal ongeveer de zuidelijke gemeentegrens van Apeldoorn. Door de luchtverkeersleiding wordt aangegeven dat op termijn een grootschalige herverdeling van het luchtruim nodig is. De staatssecretaris heeft dit recent in een brief aan de Tweede Kamer beaamd. Het lijkt zinvol dat betrokken gemeenten (en/of de provincie Gelderland) bij de herverdelingsplannen in een vroeg stadium kritisch meekijken en dat hierbij ook de variant B++ wordt betrokken. Wellicht zijn er tot die tijd ook tijdelijk aanpassingen in de vliegbewegingen van Schiphol of militaire activiteiten mogelijk of biedt variant B++ de mogelijkheid om al eerder dan in de B+ variant hoger dan meter te gaan vliegen. In dat geval worden de geluidcontouren al eerder kleiner en zullen de vliegtuigen minder hoorbaar zijn.

4 Omgevingsdienst Veluwe IJssel Gevolgen luchtkwaliteit Uit het onderzoek naar de luchtkwaliteit dat ten behoeve van het MER is uitgevoerd, blijkt dat de effecten marginaal zijn. Er treden nergens in het onderzoeksgebied overschrijdingen van de wettelijke normen van stikstofdioxide en fijnstof op. De exacte effecten voor de Stedendriehoek in variant B+ zijn niet bekend, maar zullen door de grotere afstand en hoogte lager zijn dan dicht bij de luchthaven. Omdat daar het effect al marginaal is en omdat de concentraties in de Stedendriehoek momenteel lager zijn dan 25 µg/m 3, zullen in de Stedendriehoek door de uitbreiding van Lelystad Airport in ieder geval geen overschrijdingen van de grenswaarden gaan optreden. Hetzelfde geldt voor het gebied onder route B++. Datum 6 september 2017 Pagina 4 van 6 Ons kenmerk Conclusie Variant B++ heeft vooralsnog, op basis van het rapport van Adecs, voor het grootste gebied van de Stedendriehoek voordelen qua geluid en luchtkwaliteit ten opzichte van de variant B+. Ook voor een groter gebied zullen minder inwoners worden belast, maar de B++ variant maakt dat het geluid van de grote luchtvaart zich verplaatst van Noord Veluwe naar West Veluwe, waardoor er in bepaalde deelgebieden in de regio ten (zuid)westen van Apeldoorn sprake zal zijn van meer geluid. In beide varianten worden geen wettelijke normen voor geluid en lucht overschreden. In onze opinie zou het ministerie I&M serieus moeten kijken naar dit alternatief (in de second opinion). Hierbij zou ook de gewenste eerdere verhoging van de vlieghoogte moeten worden betrokken. Geraadpleegde documenten: - Deel 4A: Deelonderzoek Geluid ( ) uit MER Lelystad Airport; - Staatsblad : Besluit van 12 maart 2015 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad; - Factsheet Lelystad airport; Toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad airport (Lelystad airport, december 2014); - Ontwerp aansluitingen routes Lelystad Airport (brief/advies Luchtverkeersleiding Nederland aan de Stas. I&M, 14 juni 2017); - Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport (Ministerie van I&M, juni 2017); - Vluchtloggegevens Flightaware Schiphol; - notitie ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR - korter, stiller & schoner! van 24 augustus 2017 (inclusief notitie Adecs d.d. 24 augustus 2017) - Website RIVM, GCN kaarten.

5 Omgevingsdienst Veluwe IJssel BIJLAGE 1 Notities d.d. 24 augustus 2017 Datum 6 september 2017 Pagina 5 van 6 Ons kenmerk

6 ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR korter, stiller & schoner! Inleiding In de afgelopen jaren is een aantal routevarianten (zogeheten varianten A, A+, B en B+) voor vliegverkeer van en naar Lelystad beschouwd. Uit de voorliggende varianten is gekozen voor routevariant B+ omdat deze leidt tot het minste aantal gehinderden 1. De vertrekroute van Lelystad voor luchtverkeer met een oostelijke bestemming loopt in die variant over luchthaven Teuge, op een hoogte van circa voet. Het Nationaal Paracentrum dat op luchthaven Teuge is gevestigd, voert jaarlijks circa sprongen uit. Een groot deel van deze sprongen wordt vanaf een aanzienlijk grotere hoogte dan voet uitgevoerd. De nu voorgestelde route voor luchtverkeer met een oostelijke bestemming, betekent daarom sluiting van het Nationaal Paracentrum Teuge en daarmee 50% omzetderving voor luchthaven Teuge. De vliegtuigen waarmee het paracentrum zijn vluchten uitvoert, zijn relatief groot, voeren veel vluchten uit en leveren daarmee een belangrijk deel van de landingsgelden op Teuge op. De mogelijke toestroom van klein General Aviation verkeer van Lelystad naar Teuge, als gevolg van de komst van groot verkeer naar Lelystad, kan deze omzetderving maar zeer beperkt compenseren. Het voortbestaan van luchthaven Teuge komt daardoor zwaar onder druk te staan. Alternatieve routes waarbij huidige activiteiten van Luchthaven Teuge mogelijk blijven, zijn bij de ontwikkeling van de routes nooit een uitgangspunt geweest. Stakeholders waren niet betrokken in het besluitvormingsproces. Randvoorwaarden In het Aldersadvies Lelystad zijn randvoorwaarden vastgelegd waaraan de routes van Lelystad moeten voldoen. Dit zijn: - een routestructuur waarbij de vliegveiligheid is geborgd en geen interferentie plaats. vindt met de Schiphol operatie en met militaire activiteiten; - het zoveel mogelijk vermijden van woonkernen; - het overvliegen van Het oude land op een hoogte van minimaal 6000 voet. 1 Beantwoording 4 augustus 2017 Kamervragen Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) 1/6

7 Routevarianten Een deel van de destijds beschouwde routevarianten viel in de evaluaties af, vanwege conflicterende situaties met de reeds bestaande naderings- en vertrekroutes van Schiphol. Uiteindelijk is voor routevariant B+ gekozen. Deze route set is het vertrekpunt voor de aansluiting van de vertrekroutes op het luchtroutenetwerk. In jaarverslag , geeft de heer Alders aan, te blijven werken aan verdere optimalisatie van de B+ routevariant. De staatsecretaris geeft op 4 augustus 2017 bij de beantwoording van vragen van de kamerleden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan dat zij open staat voor route-optimalisaties als die mogelijkheden er zijn binnen de uitgangspunten. De hoofdoorzaak van het destijds afwijzen van routevariant A was de interferentie tussen Schipholverkeer met vertrekkend verkeer vanaf Lelystad dat een noordelijke- of noordwestelijke bestemming had. De routes uit de A variant met een oostelijke of zuidelijke bestemming liepen over de plaats Nunspeet, hetgeen een relatief groot aantal gehinderden op de grond tot gevolg had. Deze oostelijke route is daarna niet verder op mogelijkheden onderzocht en verder niet meegenomen in het ontwerp van de Lelystad vertrekroutes. Geoptimaliseerde routevariant B+ Ons doel is te komen tot een alternatieve route die aan de uitgangspunten van het Aldersadvies Lelystad tegemoet komt en daarnaast het voortbestaan van het Nationaal Paracentrum op Luchthaven Teuge mogelijk maakt. Van de alternatieve routes die om Teuge heen gaan, lijkt onderstaande geoptimaliseerde B++ variant het meest veelbelovend. Het Engelse onderzoeksbureau Helios, dat door I&M is gevraagd om een second opinion te geven op de vliegroutes, geeft de volgende reactie op de B++ variant: It would appear the route has potential to reduce overall environmental impact as well as satisfy operational acceptability and we believe should therefore be considered for further assessment. Een vergelijking van route variant B+ en de voorgestelde geoptimaliseerde route B++ laat zien dat: - beide routevarianten voldoen aan het uitgangspunt, overvliegen oude land op minimaal 6000 voet; - beide routevarianten niet interfereren met het Schiphol verkeer en militaire activiteiten; - beide routevarianten kunnen worden gevlogen door de vliegtuigtypes die in het Luchthavenbesluit Lelystad zijn opgenomen. 2 Aanbieding jaarverslag 2016 van de Alderstafel Lelystad door de heer Alders aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, d.d. 1 mei /6

8 - Echter, de geoptimaliseerde variant B++ route: o is ruim 20 kilometer korter; o vliegtuigen vliegen daardoor korter op relatief lage hoogte; o leidt tot een substantieel lager aantal gehinderden op de grond 3 binnen het MERgebied; o loopt in Gelderland en Overijssel over veel minder over dorpen en woonkernen met als resultaat circa 90% minder geluidsoverlast 4 ; o leidt, vanwege de kortere vliegafstand tot een besparing 5 van ca. 2,5 miljoen liter brandstof per jaar en minder CO 2-uitstoot; o blijft vrij van de aangewezen stiltegebieden op de Veluwe; o blijft vrij van het gebied boven en rondom luchthaven Teuge en neemt de bedreigingen voor het voortbestaan van het Paracentrum en de Luchthaven Teuge weg. Afsluiting Luchthaven Teuge en het Nationaal Paracentrum verzoeken aan de staatsecretaris om de voorgestelde alternatieve route B++ te onderzoeken en mee te nemen in vastlegging van de vliegprocedures voor Lelystad. 3 Berekeningen ADECS Airinfra, d.d. 23 augustus Zie bijlage 1 4 Zie bijlage 2 5 Op basis van vliegtuigbewegingen per jaar 3/6

9 Deze notitie is opgesteld door Luchthaven Teuge en Nationaal Paracentrum Teuge 24 augustus /6

10 Bijlage 1: Geluidsberekeningen Adecs 5/6

11 airinfra NOTITIE Adres: WTC The Hague Toren C 8 e etage Prinses Beatrixlaan BM Den Haag +31 (0) Den Haag, 24 augustus Onderwerp : Eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad Airport KvK : Kenmerk : ehte170831not/wh/kd Btw : NL B01 Opdrachtgever : Luchthaven Teuge IBAN : NL72ABNA Opgesteld door : ir. W.B. Haverdings Controle door : ing. P. Frankena In deze notitie zijn de resultaten van berekeningen opgenomen voor een alternatieve startroute van Lelystad Airport voor oostelijke/zuidelijke bestemmingen, dusdanig dat deze de operatie op luchthaven Teuge niet verstoren en verder voldoen aan (of beter scoren op) de uitgangspunten die destijds ook in het milieueffectrapport (MER) van Lelystad Airport zijn gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn o.a. de verkeerssamenstelling, etmaalverdeling, routeverdeling, maar ook deels het hoogteverloop van de vliegtuigen. Over het algemeen zijn dezelfde vliegprofielen gehanteerd als in het MER Lelystad, maar vanwege de aangepaste startroute zijn enkele aanpassingen gedaan om het hoogteverloop overeenkomstig de uitgangspunten te laten verlopen. Voor de vergelijkbaarheid stijgen, eveneens als in het MER Lelystad, de vliegprofielen door na het bereiken van een hoogte van ft. De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd voor het grootste scenario dat in het MER Lelystad Airport is onderzocht, het zogenaamde 45k-scenario. Dit 45k-scenario bestaat uit luchtvaartuigbewegingen met groot (commercieel) verkeer en daarnaast nog aangevuld met helikopter- en klein verkeer. De uitkomsten van de alternatieve route zijn in deze notitie afgezet tegen de resultaten van het 45k-scenario met routeset B+ van het MER Lelystad. Geluidsbelastingcontouren in Voor het vliegtuiggeluid is het gebruikelijk om de geluidsbelasting van alle startende en landende vliegtuigen in een geheel jaar te bepalen en uit te drukken in de dosismaat db(a). staat voor dag (d), avond (e) en nacht (n). Hierbij worden er weegfactoren toegepast voor het verkeer dat in de avond en nacht vliegt, dit verkeer wordt met deze weegfactor meegenomen in de berekeningen. Geluidsbelasting wordt in decibel (db) uitgedrukt, maar afhankelijk van de periode waarover de weging plaatsvindt kunnen dit anders gewogen decibellen zijn. Een db(a) van piekgeluid is bijvoorbeeld anders dan een db(a) die hoort bij een gewogen geluidsbelasting van het vliegverkeer van een heel jaar. Ook db(a) s voor natuurgebieden zijn vaak voor een andere tijdsperiode (uur of dag) of ongewogen. contouren 45K scenario met aangepaste route De -geluidsbelastingcontouren van het 45k scenario met routeset B+ uit het MER ten opzichte van het 45k-scenario met de aangepaste startroutes zijn in figuur 1 gepresenteerd. Uit deze figuur blijkt NOTITIE Eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad Airport (ehte170831not/wh/kd), 24 augustus

12 dat wettelijk relevante contouren, de 48, de 56 en 70 db(a) -contouren voor beide situaties vrijwel gelijk zijn. De aangepaste vliegroutes leiden pas vanaf 48 db(a) en lager tot verschil in contouren. Figuur 1 -geluidsbelastingcontouren van het 45k scenario met routeset B+ uit het MER (rood gestippeld) ten opzichte van het 45k-scenario met de aangepaste startroutes (blauw). Tellingen van het aantal woningen binnen deze -contouren Op basis van de geluidsbelastingberekening (zie ook figuur 1) zijn er contouren aangemaakt van 40 db(a) tot 70 db(a) in stappen van 1 db(a). Binnen een stap van 1 db(a), schil genaamd, zijn vervolgens tellingen uitgevoerd van het aantal bestaande woningen. Hiervoor is hetzelfde woningbestand gehanteerd als dat in het MER Lelystad Airport is gehanteerd. Vervolgens zijn voor de contouren in tabel 1 de noodzakelijke schillen gecumuleerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat in de aantallen binnen de 48 db(a), ook de aantallen die binnen de hogere contourwaarden (zoals 56 en 70) gelegen zijn, zijn opgenomen. NOTITIE Eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad Airport (ehte170831not/wh/kd), 24 augustus

13 Tabel 1 Aantal woningen binnen -contouren behorend bij het 45k-scenario. 40 db(a) 42 db(a) 48 db(a) 56 db(a) 70 db(a) A - 45k B+ scenario uit het MER B - 45k B++ variant 1 BW Verschil B minus A Uit tabel 1 blijkt dat het aantal woningen met de aangepaste startroutes voor de lagere contourwaarden lager is dan het 45k-scenario met routeset B+ uit het MER. Voor de contouren van 56 en 70 db(a) zijn de resultaten gelijk. Aan de hand van het aantal bewoners per schil kan vervolgens door het toepassen van de dosiseffectrelatie het aantal ernstig gehinderde personen bepaald worden per schil. Vervolgens zijn voor de contouren in tabel 2 de noodzakelijke schillen gecumuleerd. Tabel 2 Aantal ernstig gehinderden binnen -contouren behorend bij het 45k-scenario. 40 db(a) 48 db(a) 56 db(a) 70 db(a) A - 45k B+ scenario uit het MER B - 45k B++ variant 1 BW Verschil B minus A Uit tabel 2 volgt hetzelfde (logische) patroon als bij de tellingen van de woningen, het aantal ernstig gehinderde personen voor de lagere contourwaarden (40, 48 db(a) in dit geval) zijn lager dan het 45kscenario met routeset B+ uit het MER Lelystad. Voor de contouren met de hogere geluidsbelasting zijn er geen verschillen. NOTITIE Eerste resultaten alternatieve startroute Lelystad Airport (ehte170831not/wh/kd), 24 augustus

14 Bijlage 2: Ligging route B+ en B++, stiltegebieden en gehinderden in Gelderland en Overijssel Uitvliegroute B+ Uitvliegroute B++ OUT 07 OUT 02 B inwoners 56 km 53 km 31 km routelengte 7 min 7 min 4 min duur 270 liter 260 liter 150 liter brandstofverbruik (B737) 6/6

15 Omgevingsdienst Veluwe IJssel BIJLAGE 2 Geluidscontouren B+ en B++ Datum 6 september 2017 Pagina 6 van 6 Ons kenmerk

16 m 9000 m schaal = 1 : Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Kopie van eerste model], Geomilieu V4.30 Ligging geluidscontouren aansluitende route B+ OVIJ

17 Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Kopie van Kopie van eerste model], Geomilieu V m 9000 m schaal = 1 : Ligging geluidscontouren aansluitende route B++ OVIJ

ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR

ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR ZEER GOED ALTERNATIEF VOOR VLIEGROUTE OVER TEUGE BESCHIKBAAR korter, stiller & schoner! Inleiding In de afgelopen jaren is een aantal routevarianten (zogeheten varianten A, A+, B en B+) voor vliegverkeer

Nadere informatie

Memo. Milieuconsequenties vliegroutes Lelystad Airport

Memo. Milieuconsequenties vliegroutes Lelystad Airport Aan Regio Stedendriehoek p/a Gemeente Epe, dhr. H. Posthuma Van OVIJ, H. Veldman Memo Milieuconsequenties vliegroutes Lelystad Airport Inleiding/aanleiding: In 2014 is ten behoeve van de uitbreiding van

Nadere informatie

Tweede Kamer T.a.v. leden Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu Postbus GV 'S-GRAVENHAGE.

Tweede Kamer T.a.v. leden Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu Postbus GV 'S-GRAVENHAGE. Tweede Kamer T.a.v. leden Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu Postbus 30804 2500 GV 'S-GRAVENHAGE 18 september 2017 Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Luchthaven

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Vliegroutes Lelystad Airport open brief Swollwacht en GroenLinks

Vliegroutes Lelystad Airport open brief Swollwacht en GroenLinks Informatienota voor de raad Onderwerp Versienummer V3.0 Vliegroutes Lelystad Airport open brief Swollwacht en GroenLinks Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen Informant C.H. Dijkhuizen Afdeling Ruimte

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1374 Vragen van de leden

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ routes en het hogere luchtruim

Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ routes en het hogere luchtruim Lelystad Airport Aansluitingen tussen de B+ routes en het hogere luchtruim 21 juni 2017 Lelystad Airport Van nationaal belang: versterken economische positie mainport Schiphol Opening april 2019 Op termijn

Nadere informatie

Advies Lelystad Airport

Advies Lelystad Airport Advies Lelystad Airport Toelichting op uitwerking en resultaat van opdracht aan Alderstafel Lelystad door Hans Alders 1 Context Alderstafel Advies Alderstafel Schiphol (2008) en reactie kabinet en Kamer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, Recent heb ik uw Kamer geïnformeerd over de ontwerpen van de aansluitroutes voor Lelystad Airport die Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), mede namens het Commando Luchtstrijdkrachten

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor

Nadere informatie

Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014

Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Deel 5: Kaarten Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Deel 5: Kaartbijlage Colofon Opdrachtgever : Luchthaven Lelystad N.V. Bestemd voor : D. Hoekstra, H. Lagerweij Auteur(s) : ir. M.J.F. Repko, ir.

Nadere informatie

Onderwerp Vliegroutes Lelystad Airport Informatienota gemeente Zwolle dd. 18 juli 2017

Onderwerp Vliegroutes Lelystad Airport Informatienota gemeente Zwolle dd. 18 juli 2017 Onderwerp Vliegroutes Lelystad Airport Informatienota gemeente Zwolle dd. 18 juli 2017 Reactie HoogOverijssel Datum 7 augustus 2017 Aan: Gemeenteraad Gemeente Zwolle College van B&W Gemeente Zwolle Geachte

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

Ontwikkeling Lelystad Airport

Ontwikkeling Lelystad Airport Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van de in het MER te onderzoeken routevarianten door Hans Alders Informatiebijeenkomst voor bewoners in de regio Gelderland/Overijssel en bewoners

Nadere informatie

Ontwikkeling Lelystad Airport

Ontwikkeling Lelystad Airport Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van het Aldersadvies Lelystad Airport door Hans Alders Informatiebijeenkomsten juni / juli 2014 1 Opdracht Alderstafel Lelystad Advies Schiphol

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2415 Vragen van de leden

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: Q 7 APR 2017

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: Q 7 APR 2017 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Regnr. fs/^q/sss Datontv.: Q 7 APR 2017.* ' Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat?

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Werkgroep Vliegop uit Biddinghuizen Dorpsbelangen Biddinghuizen Postbus 2 8256ZG Biddinghuizen www.dorpsbelangen.net secretariaat@dorpsbelangen.net

Nadere informatie

Evaluatie route 1b. Henk Veerbeek 20 februari 2017

Evaluatie route 1b. Henk Veerbeek 20 februari 2017 Evaluatie route 1b Henk Veerbeek 20 februari 2017 Evaluatie route 1B - inhoud van de presentatie Resultaten van nader onderzoek naar: o Evaluatie vliegroute 1B Werkelijke vliegbanen binnenbocht en minder

Nadere informatie

Technische bijlage. Notitie Aanvulling MER luchthavenbesluit Twente (adt140617.bijlage), 19 juni 2014 1

Technische bijlage. Notitie Aanvulling MER luchthavenbesluit Twente (adt140617.bijlage), 19 juni 2014 1 Technische bijlage Onderwerp : Aanvulling MER luchthavenbesluit Twente Kenmerk : adt140617.bijlage Opgesteld door : ir. I. Achterberg Datum : 19 juni 2014 In deze bijlage worden de invoergegevens weergegeven

Nadere informatie

5. Aanvulling aanvraag luchthavenbesluit Twente Brief ADT dd 4 februari 2014, kenmerk 1400090, Reactie op ontvangstbevestiging aanvraag

5. Aanvulling aanvraag luchthavenbesluit Twente Brief ADT dd 4 februari 2014, kenmerk 1400090, Reactie op ontvangstbevestiging aanvraag 5. Aanvulling aanvraag luchthavenbesluit Twente Brief ADT dd 4 februari 2014, kenmerk 1400090, Reactie op ontvangstbevestiging aanvraag luchthavenbesluit Twente van de Staatssecretaris Bijlagen: o Bijlage

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding Deze factsheet heeft als doel u te informeren over de toepassing van

Nadere informatie

Addendum 2: Advies Alderstafel optimalisaties

Addendum 2: Advies Alderstafel optimalisaties Addendum 2: Advies Alderstafel optimalisaties Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Addendum bij deel 3: Het routeoptimalisatieproces Colofon Opdrachtgever : Luchthaven Lelystad N.V. Bestemd voor

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GL-Uitbreiding vliegveld Lelystad en vliegroute boven Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2017-000528 Datum 10-04-2017 Programma: 05

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Mei 2006 06.171.05 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport 01-06-2006 06.171.05 pag. 0/15 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Rapport

Nadere informatie

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik 09.488.01 December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

3. Wettelijk kader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet milieubeheer en de Wet luchtvaart.

3. Wettelijk kader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet milieubeheer en de Wet luchtvaart. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Lelystad Airport; stand van zaken en toename geluidhinder t.g.v. vliegverkeer op Lelystad en Schiphol. Portefeuillehouder: H. Westerbroek

Nadere informatie

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013 Luchthaven Twente Luchtzijdige Bereikbaarheid Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal 28 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Bestaande situatie 3. Ontwerp vliegprocedures & route 4. Vervolg 2 3 Aanleiding

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid 10.171.01 Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Luchtvaart = 1x Systeem....nog NIET in Nederland

Luchtvaart = 1x Systeem....nog NIET in Nederland Luchtvaart = 1x Systeem...nog NIET in Nederland Luchtvaart vraagt: 1x Beleid Politiek stelt Visie en Kader Luchtruim = Luchtverkeersleiding Vliegen = Luchtvaartmaatschappijen Grond = Luchthavens NL luchtvaartbeleid

Nadere informatie

1 juli B. bij t Werk Zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad c.a. 11 juli 2014

1 juli B. bij t Werk Zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad c.a. 11 juli 2014 CONCEPT Postbus 2 8096 ZG Oldebroek gemeente@oldebroek.nl www.oldebroek.nl Tel: (0525) 638200 Aan de Directie Particpatie Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Postbus 30316 2500 GH 's-gravenhage IBAN: NL16BNGH0285006339

Nadere informatie

Vliegroutes Lelystad Airport brengen economie Hoenderloo veel schade toe

Vliegroutes Lelystad Airport brengen economie Hoenderloo veel schade toe Vliegroutes Lelystad Airport brengen economie Hoenderloo veel schade toe Onderzoeksresultaten enquête bedrijven in Hoenderloo Stichting Red de Veluwe 14 december 2017 11-12-17 1 hod Inhoud Over Hoenderloo

Nadere informatie

Routealternatieven Lelystad Airport

Routealternatieven Lelystad Airport Routealternatieven Lelystad Airport Voorstellen uit inspraakreacties op startnotitie mei 2008 ROUTEALTERNATIEVEN LELYSTAD AIRPORT VOORSTELLEN UIT INSPRAAKREACTIES OP STARTNOTITIE MEI 2008 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Grote schade aan toerisme & recreatie door Lelystad Airport routes

Grote schade aan toerisme & recreatie door Lelystad Airport routes Grote schade aan toerisme & recreatie door Lelystad Airport routes Onderzoeksresultaten onder recreatie en toerisme bedrijven in Gelderland en Overijssel 27 september 2017 RECRON, RED DE VELUWE EN HOOG

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Airport Lelystad / Vliegveld Teuge Portefeuillehouder: Mw. J. Meijers Kerntaak/plandoel: Ruimtelijke Ontwikkeling Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Luchtruim Lelystad. En de gevolgen voor Overijssel en de Aero Club Salland in het bijzonder.

Luchtruim Lelystad. En de gevolgen voor Overijssel en de Aero Club Salland in het bijzonder. Luchtruim Lelystad En de gevolgen voor Overijssel en de Aero Club Salland in het bijzonder. agenda Geschiedenis Luchtvaarttermen Bestaande situatie Inpassen uitbreiding luchthaven Lelystad Gevolgen voor

Nadere informatie

MER luchthaven Eindhoven

MER luchthaven Eindhoven Samenvatting MER luchthaven Eindhoven juni 2013 Samenvatting MER luchthaven Eindhoven Aanleiding Ingevolge de Wet luchtvaart wordt voor de luchthaven Eindhoven een luchthavenbesluit vastgesteld. Het luchthavenbesluit

Nadere informatie

De leefomgeving en toekomstige

De leefomgeving en toekomstige De leefomgeving en toekomstige ontwikkelingen RTHA Mini master class 2 juni 2015 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2709 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Rotterdam, 08 november 2017. Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Geachte aanwezigen, Mijn naam is Dirk Breedveld bestuurslid van de verenging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast,

Nadere informatie

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012 Grondzijdige effecten Lelystad scenario s Jeroen Timmers 28 maart 2012 Overzicht geluidscontouren Alpha (LVNL/To70) Delta (NLR) Bravo (NLR) 20.000 geen contouren beschikbaar Invoerset 2010 Invoerset 2010

Nadere informatie

Eindhoven-Noord is overlast zat!

Eindhoven-Noord is overlast zat! Eindhoven-Noord is overlast zat! Gevolgen verplaatsen overlast naar Eindhoven Noord Buurt Initiatief Eindhoven Noord Willem van den Brink Ben Koenen Pim Rosendaal Paul Stuyvenberg Miriam Klein Sprokkelhorst

Nadere informatie

Deel 4A: Deelonderzoek Geluid

Deel 4A: Deelonderzoek Geluid Deel 4A: Deelonderzoek Geluid Deelonderzoek Geluid MER Lelystad Airport 2014 Colofon Opdrachtgever : Lelystad Airport Bestemd voor : Dhr. H. (Erik) Lagerweij Auteur(s) : S. (Selma) Piric, M.J.F. (Maarten)

Nadere informatie

Memo Inleiding Situatie

Memo Inleiding Situatie Memo memonummer 161124-403826-mem-cumulatie-01 datum 24 november 2016 aan Gemeente Eindhoven Stephan Suiker, Manon Silverentand van Antea Group Kees-Jan Mensinga, Jan Huijbregts kopie Antea Group Eveline

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND

VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND OMGEVINGSLOKET 026 359 99 99 omgevingsloket@prv.gelderland.nl www.gelderland.nl/omgevingsloket januari 2009 1 INFORMATIE OVER VLIEGVERKEER BOVEN GELDERLAND In deze brochure

Nadere informatie

Doel notitie: Besluitvorming over voorstel gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Doel notitie: Besluitvorming over voorstel gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Doel notitie: Besluitvorming over voorstel gemeente Bodegraven-Reeuwijk. A. Aanleiding De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2014 het voorstel gedaan hinder van startend verkeer te beperken door de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 394 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47829 28 december 2015 Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven

Nadere informatie

A. Voorstel voor hinderbeperking

A. Voorstel voor hinderbeperking Doel advies: Besluitvorming over de afronding van het microklimaat Lisse/Noordwijkerhout. Op 26 augustus 2015 heeft het delegatieoverleg besloten tot de inrichting van één tijdelijke combinatiewerkgroep

Nadere informatie

Notitie N03a. De Hoven Wijziging Zutphensestraat/Nieuwe Parallelweg Aanvullend akoestisch onderzoek verkeerslawaai. Datum: 6 april 2017

Notitie N03a. De Hoven Wijziging Zutphensestraat/Nieuwe Parallelweg Aanvullend akoestisch onderzoek verkeerslawaai. Datum: 6 april 2017 Notitie 21620378.N03a De Hoven Wijziging Zutphensestraat/Nieuwe Parallelweg Aanvullend akoestisch onderzoek verkeerslawaai Datum: 6 april 2017 Opdrachtgever: Auteur: De heer ing. J. Ploos van Amstel Provincie

Nadere informatie

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Maart 2015 14.171.20 Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Postbus

Nadere informatie

Agenda. 1. Oorzaak: 2. Gevolg: 3. Vragen. Luchtvaart - Nederlands Overheidsbeleid. Luchtruim - Hoe zit het in elkaar

Agenda. 1. Oorzaak: 2. Gevolg: 3. Vragen. Luchtvaart - Nederlands Overheidsbeleid. Luchtruim - Hoe zit het in elkaar Agenda 1. Oorzaak: Luchtvaart - Nederlands Overheidsbeleid Luchtruim - Hoe zit het in elkaar Luchtruim - Wie is verantwoordelijk voor wat 2. Gevolg: Alderstafel Lelystad Advies 2014 Ontwerp aanvliegroutes

Nadere informatie

Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016

Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016 Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA 2016 215 Directie adecs airinfra Bagijnhof 80 2611 AR Delft T015-2150040 infooadecs-airinfra.nl www.adecs-airinfra.nl Ke-berekening t.b.v. Luchthavenbesluit MAA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Helihaven Coolen

Akoestisch onderzoek. Helihaven Coolen Akoestisch onderzoek Helihaven Coolen Colofon Opdrachtgever : Provincie Limburg Bestemd voor : de heer B. Kleijnen Auteur(s) : P.A. Heslinga BEng Controle door : ir. W.B. Haverdings Datum : 4 oktober 2016

Nadere informatie

International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart. Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013

International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart. Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013 International Airport Teuge Groot in kleine luchtvaart Luchthaven Teuge Toekomstige ontwikkelingen mei 2013 Agenda Achtergrond Ontwikkelingen Ambitie Vervolg Achtergrond: General Aviation Maatschappelijke

Nadere informatie

Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport

Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport Berekeningsrapport geluid en externe veiligheid Kempen Airport t.b.v. het Luchthavenbesluit Colofon Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant Bestemd voor : de heer J.H.M. Wassenberg Auteur(s) : ir. W.B.

Nadere informatie

2 e fase groei Eindhoven Airport

2 e fase groei Eindhoven Airport 2 e fase groei Eindhoven Airport Klaas Kopinga Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap Wim Scheffers Actiegroep Geen Vluchten Na Elven 1 De Alderstafel Eindhoven 1) Gestart in 2009 vanuit opdracht

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011

Commissie Regionaal Overleg. Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Luchthaven Teuge Commissie Regionaal Overleg Wetgeving in de luchtvaart d.d.28 november 2011 Inleiding Algemeen Luchthavenbesluit Geluid Veiligheid Stappenschema luchthavenbesluit Samenvatting Luchthavens

Nadere informatie

Woonkern Vliegbeweging % tijd Oldenzaal Nadering 24 (richting zuidwesten) Start 06 (richting noordoosten)

Woonkern Vliegbeweging % tijd Oldenzaal Nadering 24 (richting zuidwesten) Start 06 (richting noordoosten) NOTITIE Onderwerp : Onderzoek luchtvaarteffecten rondom luchthaven Twente Kenmerk : vtm090601/wh/kd Opgesteld door : ing P. Frankena, ir. W.B. Haverdings & ir. I. Achterberg Datum : 11 juni 2009 Inleiding

Nadere informatie

Advies tafel van Alders

Advies tafel van Alders Advies tafel van Alders toekomst Schiphol en de regio 2020 Workshop Is er nog Lucht(ruim) voor de Kleine Luchtvaart? Adrie de Jong Advies tafel van Alders 2 Inhoud Opdracht middellange termijn Samenstelling

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Elburg Postbus AB Elburg. Doornspijk, 14 januari Geachte Raadsleden,

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Elburg Postbus AB Elburg. Doornspijk, 14 januari Geachte Raadsleden, Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB Elburg Doornspijk, 14 januari 2014 Geachte Raadsleden, Gisteravond waren wij aanwezig bij een informatiebijeenkomst in Nunspeet van het Ministerie

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg 6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6 7

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

& Droogleever. U heeft mij gevraagd ter adviseren ter zake van het volgende.

& Droogleever. U heeft mij gevraagd ter adviseren ter zake van het volgende. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus "756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 5'5 3000 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen De heer J.G.M. Alders

Nadere informatie

Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Luchthavenbesluit Lelystad Airport en vervolg. /

Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Luchthavenbesluit Lelystad Airport en vervolg. / GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Luchthavenbesluit Lelystad Airport en vervolg. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 218843 / 219358 Behandelend ambtenaar: B.

Nadere informatie

Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE! Informatie- en demo. 14 November 2014

Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE! Informatie- en demo. 14 November 2014 Informatie- en demo 14 November 2014 Agenda Doel van de avond De keuzes van de Alderstafel Hoe Alders vliegtuiglawaai laat verdwijnen Demonstratie vliegtuiglawaai Hoger is beter! Doel van de avond Bespreken

Nadere informatie

Amsterdam, 28 oktober 2010.

Amsterdam, 28 oktober 2010. HANS ALDERS Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Joop Atsma p/a postbus 20901 2500 EX Den Haag Amsterdam, 28 oktober 2010. Geachte staatssecretaris, Naar aanleiding van het verzoek

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Dorpsraad Wintelre T.a.v. de heer J. Heuveling Margrietlaan AM Wintelre. Geachte heer Heuveling,

Dorpsraad Wintelre T.a.v. de heer J. Heuveling Margrietlaan AM Wintelre. Geachte heer Heuveling, Uitvoeringstafel Eindhoven Airport Per adres: Brabantlaan 1 5216TV s-hertogenbosch Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Dorpsraad Wintelre T.a.v. de heer J. Heuveling Margrietlaan 11 5513 AM Wintelre

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

SCHIPHOL. René ten Have

SCHIPHOL. René ten Have SCHIPHOL René ten Have Inhoud presentatie I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen III. CROS heroriëntatie IV. Positie Lelystad V. Betrokkenheid burgers I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verslag informatiebijeenkomst vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Verslag informatiebijeenkomst vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1 Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst vliegroutes Bijeenkomst Zwolle 19-09-2017

Nadere informatie

Uitleg RBML: Lden en EV (casus LHB Hoogeveen)

Uitleg RBML: Lden en EV (casus LHB Hoogeveen) 4 oktober 2012 Presentatie door: Wilbert Haverdings, sr. Consultant Presentatie Commissie Regionaal Overleg Teuge Uitleg RBML: Lden en EV (casus LHB Hoogeveen) Kennismaking Adecs Airinfra BV, een onafhankelijk

Nadere informatie

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 bewegingen 1. Inleiding Zoals in de brief van 28 oktober 2010 over de evaluatiecriteria van het nieuwe normen- en handhavingstelsel is aangekondigd,

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de verbindingen tussen Nederland

Nadere informatie

Informatieavond Het luchthavenbesluit

Informatieavond Het luchthavenbesluit Informatieavond Het luchthavenbesluit en de rol van gemeente en COVM 11 april 2017 Begrippenkader: korte inleiding in rekenen en beoordelen (Peter de Vries LBP Sight) Proces Luchthavenbesluit en zienswijze

Nadere informatie

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage

Nadere informatie

1 Kamerstuk 31936, nr De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

1 Kamerstuk 31936, nr De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Binnenhof Geachte voorzitter, Op 26 juni 2017 heb ik uw Kamer per brief 1 geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven Lelystad. Uw Kamer

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2013

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2013 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Leeuwarden voor het jaar 2013 Opdrachtgever Ministerie van Defensie CLSK NLR-CR-2014-055 februari 2014 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht-

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 Onderwerp Belevingsonderzoek en economisch belang Rotterdam The Hague Airport Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012

Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012 Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012 Op 15 maart 2012 is door partijen aan de Alderstafel vastgesteld, dat voor de integrale uitvoering van de afspraken uit het Aldersakkoord

Nadere informatie

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Vliegverkeer Toenemende overlast Eindhoven Airport Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Wat is er aan de hand? Toename vliegbewegingen van 33000

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verslag informatiebijeenkomst vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Verslag informatiebijeenkomst vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport Ministerie van Infrastructuur en Milieu 18 september 2017 t/m 4 oktober 2017 1 Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Robin DR-00 2 e kwartaal 201 Datum : 15-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 115 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Deel 6: Samenvatting

Deel 6: Samenvatting Deel 6: Samenvatting Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Deel 6: Samenvatting Colofon Opdrachtgever : Luchthaven Lelystad N.V. Bestemd voor : D. Hoekstra, H. Lagerweij Auteur(s) : mr. H. Faber,

Nadere informatie