Stichting Slimme Boefjes zoekt een ondernemend bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Slimme Boefjes zoekt een ondernemend bestuur"

Transcriptie

1 GEZOCHT: Ondernemend Bestuur voor Stichting Slimme Boefjes Wegens verdere professionalisering van de Stichting Slimme Boefjes wordt een nieuw bestuur gezocht. Op korte termijn zijn er 4 bestuursfuncties te vervullen. De huidige twee bestuursleden zijn betrokken vanaf het eerste uur en zijn kwartiermakers van het nieuwe bestuur. De Stichting heeft zich sinds oprichting in 2012 ontwikkeld tot een organisatie van maatschappelijk belang en drijft volledig op vrijwilligers, fondsen, sponsoring en donaties. Slimme Boefjes zamelt met ruim 100 inzamelbakken babybenodigdheden in. Van de ingezamelde items wordt na sorteren en wassen de Baby StartKid gemaakt: een basis-babyuitzetpakket met een standaard uitzet, aangevuld met allerlei praktische en leuke benodigdheden. De standaard uitzet volgt de lijst van de Kraamzorg. In 2013 zijn ruim 50 Baby StartKids uitgereikt en in 2014 al meer dan 300 Baby StartKids.. Slimme Boefjes heeft locaties in Den Haag en Rotterdam en werkt aan de opstart in Utrecht. Slimme Boefjes is in een fase beland waarin het de bestaande capaciteit nog beter wil benutten en de continuïteit en kwaliteit van het geleverde productie en het lopende productieproces wil waarborgen en/of zo nodig vergroten. Gezocht wordt daarom naar een breder professioneel bestuur, dat zich in het proces inwerkt en taken onderling verdeelt en nauw samenwerkt. Naast het werven van een nieuw bestuur wordt er op dit moment gewerkt aan het opstellen en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties die in Den Haag en Utrecht het logistieke proces gaan overnemen en omvormen tot een dagbestedingsproduct. Met deze insteek kan de organisatie landelijk groeien en partner worden van een divers aantal welzijnsorganisaties. Slimme Boefjes komt graag in contact met kandidaten voor de bestuursfuncties: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en een Bestuurslid Logistiek & Kwaliteit. Daarnaast zoekt de Stichting per locatie een coördinator die de operationele leiding en coördinatie op zich neemt. Op de twee en binnenkort drie locaties, wordt gesorteerd, gewassen en ingepakt. Omdat per locatie de situatie verschilt is dat een algemeen profiel. Specifieke aandachtsgebieden zullen hierna worden beschreven en als portefeuille worden toegewezen aan de bestuursleden. De organisatie Vanuit een centrale unit (holding, met postadres te Voorburg) wordt vorm gegeven aan de strategie, de dagelijkse leiding en wordt de kwaliteit van het product gewaarborgd. De visie is het vervaardigen en leveren van een Baby StartKid die bij ontvangst een glimlach op het gezicht van de aanstaande moeder tovert. De coördinerende centrale unit bestaat op dit moment uit de dagelijks bestuurder/penningmeesters/initiatiefnemer (Marcus van Beyma) samen met bestuurder/secretaris/ initiatiefnemer (Ingeborg van Kerkhof). Dit team wordt aangevuld met de nodige kantoorspecialismen en handen voor het vele kantoor en regelwerk achter de schermen, zoals bijvoorbeeld het nabellen van CJG s of leveranciers en de (online) marketing en PR taken, het verwerken van bestellingen en de inzamelbakkenplanning. Andere zeer belangrijke activiteiten bestaat uit: Het vervaardigen van inzamelbakken Het plaatsen en leeghalen van de inzamelbakken en het vervoer van het ingezamelde goed naar de sorteer- en opslaglocaties. Contact houden met bestaande locaties waar inzamelbakken staan, het verkrijgen van nieuwe inzamelpunten en daarmee het verkrijgen van inzicht en data in goed en minder goed lopende inzamelpunten. Het schoonmaken en sorteren van kleertjes en andere items t.b.v. de Baby StartKid Het inpakken en uitgeven of verzenden van de Baby StartKid Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten in Den Haag en Utrecht, om het logistieke proces als dagbesteding binnen welzijnsorganisaties aan te beiden. Pagina 1 van 6 Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status en werkt uitsluitend met vrijwilligers

2 In Rotterdam wordt samengewerkt met een derde partij, die een groot deel van het productieproces verzorgt (van inzamelen tot inpakken van de Baby StartKids). Begin 2015 zijn er een tweetal locaties van waaruit de Baby StartKids fysiek worden samengesteld en uitgegeven: Rotterdam en Den Haag en het prille begin in Utrecht. Voor 2015 wordt gerekend op een uitgifte van 600 Baby StartKids. In het groeiscenario wordt ervan uitgegaan dat op beoogde nieuwe locaties -net als in Rotterdam- een groot deel van het productieproces ter plekke wordt gedaan door een derde (lokale) partij. Meer achtergrondinformatie over Stichting Slimme Boefjes is te vinden op de website en de Facebook pagina. De algemene bestuurstaak Het bestuurslidmaatschap is geen erebaantje ; het is vrijwillig en onbezoldigd, maar beslist niet vrijblijvend. Elk van de Bestuursleden heeft een betekenisvolle eigen inbreng bij de verdere ontwikkeling van de stichting. Op zijn of haar eigen specialiteit of taak is een Bestuurslid trekker van, maar in sommige gevallen ook praktisch inzetbaar voor een gezamenlijk bepaalde agenda in actieve samenwerking met de coördinerende vrijwilligers en overige stakeholders. Het spreekt vanzelf dat een Bestuurslid Ambassadeur is van de Slimme Boefjes en er plezier in heeft deel te nemen. Het Bestuur in oprichting zal het jaarplan opstellen en doet zijn uiterste best om de doelen uit het Jaarplan te realiseren en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsmatige, personele en financiële bedrijfsvoering van de Stichting Slimme Boefjes te waarborgen. Het bestuur is het gezicht van de stichting naar buiten toe en heeft daarnaast als voornaamste taak het met veel passie inspireren en motiveren van alle vrijwilligers binnen Slimme Boefjes bij hun inzet om de gestelde doelen te bereiken. Taakstelling Bestuur Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en bepaalt het strategisch beleid van de stichting en draagt dit uit aan de maatschappij, aan (nieuwe) vrijwilligers en andere stakeholders. Het bestuur zet zich actief in voor het realiseren van gezamenlijk vastgestelde doelen (korte en lange termijn). Bestuursleden hebben de bereidheid zich actief (met name als portefeuillehouder) in te zetten voor een bestuursperiode van minimaal 3 jaar. Per bestuurslid voor gemiddeld 8 uur per week operationeel betrokken bij Slimme Boefjes Maandelijks bestuurlijk overleg, zo centraal mogelijk. Naar behoefte zullen portefeuillehouders van de dagelijkse/wekelijkse organisatie (dit zijn bijv. de coördinerende vrijwilligers of de contactpersonen van derden) elkaar regelmatig treffen. De voorbereidingen en de agenda van de Bestuursvergaderingen worden gedaan c.q. opgesteld door de Secretaris en de Voorzitter; Het bestuur stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast en is budgetverantwoordelijk. Er is geen vrijwilligersvergoeding. Samenstelling Bestuur Het streven is om te komen tot een bestuur waarbij de competenties voor de verschillende deelgebieden zijn geborgd, en waarbij de bestuursleden elkaar zo veel mogelijk aanvullen in elkaars kwaliteiten. Uiteraard kan op basis van kennis, ervaring en affiniteit maar ook ontwikkelingen, een taakverschuiving plaatsvinden tussen de bestuursleden onderling. Ook bestaat er een voorkeur voor een goede balans tussen denkers en doeners. Personen die in aanmerking komen voor de functie van bestuurslid van de Slimme Boefjes dienen bij voorkeur te beschikken over de volgende eigenschappen: Bestuurlijke ervaring met een hands-on instelling; Besluitvaardige, ondernemende en gedreven instelling; Sympathieke motivator; Stimuleert op soepele en natuurlijk wijze de samenwerking tussen vrijwilligers, bestuursleden en stakeholders; Integer, betrouwbaar en gepassioneerde betrokkenheid in de geest en missie van de Stichting; Onbesproken gedrag en goede reputatie binnen de samenleving; Geen strijdige belangen met andere bestuursfuncties buiten Slimme Boefjes. Pagina 2 van 6 Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status en werkt uitsluitend met vrijwilligers

3 Vacature Voorzitter Binnen het bestuur van de Stichting is het bestuurslid Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Stichting. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen die aan de orde zijn. De voorzitter heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat besluiten om te zetten in adequate acties. Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting. Leiding geven en verantwoording afleggen over de Stichting. Bevorderen van de samenwerking tussen de Stichting, haar deelnemende vrijwilligers en overige stakeholders. Zit de bestuursvergaderingen voor. Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het jaarplan en meerjarenbeleidsplan van de Stichting. Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur. Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging. Zorgt voor de navolging en de opvolging van de reglementen en bepalingen. Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid. Stimuleert op soepele en natuurlijk wijze de samenwerking tussen vrijwilligers, bestuursleden en stakeholders. Uitstekende communicatieve vaardigheden; Affiniteit met besturen en management; Heeft het juiste actuele netwerk en is bereid dat netwerk voor de stichting in te zetten; Is bij uitstek het boegbeeld van de Stichting en heeft een actueel en relevant netwerk en is bereid dit netwerk in te zetten voor de Stichting. Is zowel intern als extern in staat de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen; Flexibele instelling en stressbestendig; Op motiverende wijze leiding kunnen geven; Conformeren aan het beleid en de visie van de Stichting. Pagina 3 van 6 Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status en werkt uitsluitend met vrijwilligers

4 Vacature Penningmeester Binnen het bestuur van de Stichting is het bestuurslid Penningmeester verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden de gelden van de stichting in overleg met het bestuur beheerd. Voor uitgaven, waarin bij het vaststellen van de begroting niet in is voorzien, is de toestemming van de bestuursvergadering vereist. De Penningmeester is de contactpersoon voor het administratiekantoor en zorgt voor het opmaken van de rapportage en verantwoording. Hij is verplicht de Kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. Voor het geven van kwijting en voor alle andere rechtshandelingen, waarin begroting niet voorziet, is behalve de handtekening van de penningmeester, ook die van de voorzitter of secretaris benodigd. De penningmeester past op de centen, onderhoudt nauwe contacten met fondsen, verzorgt de fondsaanvragen en verzorgt de verantwoording. Hij of zij vertaalt beleid in geld. Hij of zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Aanleg voor en affiniteit met het beheer van gelden Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijn planning Is binnen het Stichtingsbestuur eerste verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de Stichting Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen Het financiële beheer voeren: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag en bijhouden van een financieel archief. Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing. Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen. Legt financiële verantwoording af De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden of vrijwilligers, bijvoorbeeld fondsen en sponsoren werven. De penningmeester blijft wel zelf verantwoordelijk. Portefeuille Commercie/organisatie ontwikkeling - (voorlopig) belegd bij penningmeester Het werven van financiële middelen via fondsen, donateurs en overige gelden Het in nauw overleg met het bestuur zoeken, aangaan en behouden van Partnerships/ stakeholders, met als doel het verbeteren van de logistiek, continuïteit en de kwaliteit. Het onderzoeken van alternatieve verdienmodellen die bijdragen aan de door de stichting gestelde doelen (Commercie was tot nog toe een beperkte activiteit die meer op opportunity marketing dan op gestructureerde marketing was gebaseerd. Recent is gestart met een meer gestructureerde aanpak). In samenwerking met de Secretaris (inhoudelijk) bijdragen aan (online) marketing en PR door middel van een planmatige commerciële aanpak. (Veel van de opgestarte activiteiten zijn het gevolg van goed overleg en advisering van de kwartiermakers en de actieve vrijwilligers. Die aanpak is waardevol gebleken en wordt gecontinueerd). Goede communicatieve vaardigheden Financieel deskundig In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen Flexibele instelling en stressbestendig Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging Goede omgang met vrijwilligers en werknemers Pagina 4 van 6 Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status en werkt uitsluitend met vrijwilligers

5 Vacature Secretaris De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel Neemt deel aan de bestuursvergaderingen, signaleert en overziet alle processen van de bestuurlijk verantwoordelijken op hoofdlijnen en legt als medebestuurder financiële verantwoording af. Professionaliseert in onderlinge samenwerking met de penningmeester de administratieve organisatie, heeft overzicht op de inzamelbakken Organiseert 4x per jaar een evenement voor vrijwilligers Portefeuille Communicatie/PR - (voorlopig) belegd bij Secretaris Schrijven en (laten) aanleveren van teksten voor op de website. Stelt communicatie/pr beleidsplan op en implementeert deze. Het communicatie/pr beleidsplan omvat in elk geval: social media, nieuwsbrieven, actueel houden van de website, ondersteunen van locaties waar bakken staan met persberichten, meeschrijven aan teksten voor fondsenwerving / sociaal jaarverslag / organiseren van events/markten/beurzen/actief de publiciteit zoeken en inzetten waar nodig voor bekendheid nieuwe locaties/ vergroten van de afzetmarkt Goede communicatieve vaardigheden, met name op het gebied van schrijven Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden Kennis van het gebruik van Social Media (actief gebruiker van o.a. LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.) In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen Flexibele instelling en stressbestendig Soepel in de omgang met vrijwilligers en stakeholders Pagina 5 van 6 Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status en werkt uitsluitend met vrijwilligers

6 Vacature Bestuurslid logistiek & kwaliteit De Manager logistiek en kwaliteit onderhoudt het contact met de lokale coördinatoren en de vrijwilligers op locatie. Hij of zij kent het dagelijks proces op zijn duimpje en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Geeft vanuit zijn uitvoerende leidinggevende rol input aan de bestuursvergaderingen en legt als medebestuurder financiële verantwoording af. Professionaliseren van de organisatie uit oogpunt van logistiek, bestellingenproces en het waarborgen van de kwaliteit bestellingen: afhandelen van de bestellingen van de StartKid, besteld via individu of instantie, productieplanning maken en communiceren met lokale coördinatoren Uitbouwen: zorgdragen dat er op de locaties coördinatoren zijn, vrijwilligers aanstellen, locaties op weg helpen en zoeken naar nieuwe sorteer/inpaklocaties in samenwerking met de penningmeester Kwaliteit: waarborgen dat iedere vrijwilliger weet wat hij of zij moet doen, dat de pakketten uniform zijn en volgens de norm zoals die centraal door Slimme Boefjes wordt uitgedragen. Logistiek: zorgdragen dat de opslaglocaties logistiek gezien lopen, dat de capaciteit ten volle wordt benut, dat ontbrekende textiel/benodigdheden worden ingekocht en dat eventuele knelpunten worden verholpen. Organiseert in samenwerking met de secretaris 4x per jaar een evenement voor vrijwilligers Goede communicatieve vaardigheden Ervaring met uitvoerend leidinggeven Plannen en coördineren In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen Flexibele instelling en stressbestendig Oplossingsgericht Soepel in de omgang met vrijwilligers en stakeholders Wervingsprocedure Gezien de snelle groei van de organisatie is et streven om snel te komen tot de benoeming van vier nieuwe bestuursleden. Slimme Boefjes komt graag in contact met kandidaten voor de bestuursfuncties van: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en Bestuurslid Logistiek & Kwaliteit. Kandidaten wordt gevraagd te reageren -graag met CV en toelichting- om eventueel in een gesprek nader kennis te maken. In de procedure is ook een dag meewerken op locatie in Den Haag of Rotterdam opgenomen. De profielen zijn beschikbaar via: De selectiecommissie bestaat uit de oprichters van het eerste uur, Marcus van Beyma en Ingeborg van Kerkhof. Veel informatie staat op de website: en Facebook-pagina. Reageer graag voor maandag 27 april, uiterlijk vrijdag 1 mei sturen wij onze reactie. Bij interesse en eventuele vragen kunt u zich wenden tot Marcus van Beyma, Pagina 6 van 6 Stichting Slimme Boefjes heeft de ANBI status en werkt uitsluitend met vrijwilligers

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014

Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014 Slimme Boefjes is Voorburg, december 2014 1. Doel van Slimme Boefjes De doelstelling van de Stichting Slimme Boefjes is aanstaande ouders, die onvoldoende middelen hebben om een babyuitzet te kopen, te

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUUR

PROFIELSCHETS BESTUUR Binnen het bestuur van de NCD is een vacature te vervullen van een bestuurslid. De benoemingscommissie van ledenraad en bestuur komt graag in contact met kandidaten voor de portefeuille Governance, NCD,

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER

PROFIELSCHETS SECRETARIS/PENNINGMEESTER Binnen het bestuur van de NCD is op korte termijn een vacature te vervullen door het (op eigen verzoek) niet herbenoemen van de Secretaris/Penningmeester. De benoemingscommissie van ledenraad en bestuur

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij of zij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Uitdagend, zinvol Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan een nieuw gevormd district?

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN Profiel Bestuur Taekwondo Bond Nederland December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN INHOUDSOPGAVE: 1. WERKVELD 3 2. HOOFDTAKEN 3 3. BENOEMING LEDEN VAN BESTUUR 3 4. OMVANG VAN HET BESTUUR 3 5. ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

GroenLinks Utrecht zoekt een Donatiecoördinator (vrijwillig) Tot en met maart 2018

GroenLinks Utrecht zoekt een Donatiecoördinator (vrijwillig) Tot en met maart 2018 GroenLinks Utrecht zoekt een Donatiecoördinator (vrijwillig) Meewerken aan een zinderende campagne? Ervoor zorgen dat GroenLinks Utrecht de budgetten heeft om een geweldige campagne te bouwen? Samenwerken

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Organisatie van het bestuur De taak van het bestuur is zodanige voorwaarden te creëren dat de volksuniversiteit een bloeiend bestaan

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Profielschets Hoofdbestuur Versie: 0.1 Met aanpassingen door F van der Pluijm d.d

Profielschets Hoofdbestuur Versie: 0.1 Met aanpassingen door F van der Pluijm d.d Profielschets Hoofdbestuur Versie: 0.1 Met aanpassingen door F van der Pluijm d.d. 22-02-2016 Datum opgesteld: 23-2-2016 Naam opdrachtgever 50PLUS Partij Hoofdbestuur Voor akkoord: Datum: Naam Hylke ten

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Profielschetsen bestuur NPO

Profielschetsen bestuur NPO Profielschetsen bestuur NPO Algemeen Hierna zijn korte profielschetsen beschreven van de verschillende functies binnen het bestuur NPO. Bewust is er gekozen voor een zo compact mogelijke omschrijving.

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) De NKBV kent de volgende doelen zoals vastgelegd in de statuten: het bevorderen van de klim- en bergsport;

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2012 Stichting Wintersport Gehandicapten T.a.v. Dhr. L.J.A. Brosens Benraatshoef 104 4941 TE Raamsdonksveer Tel. 06-50734188 (na 17.00uur) E-mail: secretariaat@swg-nederland.nl Website: www.swg-nederland.nl

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand. Stichting Vrienden Anton van Noije 1

Beleidsplan. Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand. Stichting Vrienden Anton van Noije 1 Beleidsplan Stichting Vrienden Anton van Noije Postadres: Hoge Steenweg 120 5175 AE Loon op Zand Stichting Vrienden Anton van Noije 1 Inhoudsopgave Inleiding...3. Hoofdstuk 1 Beschrijving van de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN ENTHOUSIASTE, BETROKKEN EN AMBITIEUZE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN VOORZITTER MHC WOERDEN Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit de betrokkenheid

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING MERAIH BINTANG

JAARPLAN STICHTING MERAIH BINTANG JAARPLAN STICHTING MERAIH BINTANG 2015 2018 Inhoudsopgave Voorwoord: In februari 2011 hebben we Stichting Meraih Bintang opgericht. Aanleiding hiervoor was de reis naar Indonesië die we gemaakt hebben

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Waarom vrijwilligers bij Michaelson... 2 2. Taken van de vrijwilliger... 2 3. Werving, aanname en afspraken... 2 3.1. Werving van vrijwilligers is

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie