College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College bouw ziekenhuisvoorzieningen"

Transcriptie

1 College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus GB Utrecht T (030) F (030) E I SIGNALERINGSRAPPORT ONTWIKKELINGEN BEDGEBRUIK ZIEKENHUIZEN Uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 13 januari 2003 Cbz/nr Bezoekadres Churchilllaan GV Utrecht

2 INHOUDSOPGAVE 0 SAMENVATTING I 1 INLEIDING 1 2 HET BEDGEBRUIK IN 2001 EN DE ONTWIKKELING DAARHEEN 3 3 INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 9 4 FACTOREN VAN INVLOED OP DE VRAAG NAAR ZIEKENHUISZORG 12 5 SCENARIO S VOOR DE ONTWIKKELING IN DE BEHOEFTE 14 6 CONCLUSIES 23 Literatuur 25 Bijlagen Cbz/nr

3 0 SAMENVATTING Grote nieuwbouwplannen voor ziekenhuizen staan op stapel. In nieuwbouwplannen gaan ziekenhuizen uit van een daling van het beschikbaar aantal bedden. Zij handelen hierbij in overeenstemming met de visie van de minister die inhoudt dat het beschikbaar aantal bedden per 1000 inwoners kan dalen van ca. 3 nu naar ongeveer 2 in Door de voortgaande vergrijzing van de bevolking is echter een toename van de vraag naar ziekenhuiszorg te verwachten. De vraag is daarom actueel of een daling van het beschikbaar aantal bedden op langere termijn niet tot knelpunten leidt. Genoemde visie van de minister betreft het aantal bedden in de eigenlijke betekenis. Zij treedt niet in de plaats van het aantal bedden op basis de beleidsnorm van 2,8 waarmee het investeringskader voor een bouwplan wordt bepaald. De conclusie van dit rapport is dat het aantal ziekenhuispatiënten per 1000 inwoners en dus het activiteitenniveau in het ziekenhuis tussen nu en 2015 aanzienlijk zal toenemen. Een voortgaande verkorting van de gemiddelde verpleegduur en een verschuiving van zorg met een klinische opname naar zorg in dagverpleging en poliklinische zorg kunnen de gevolgen voor het bedgebruik compenseren. Voor 2015 wordt het aantal benodigde bedden geraamd op tenminste 1,7 en ten hoogste 2,3. Een verlaging van het beschikbaar aantal bedden richting 2, zoals opgenomen in bouwplannen van ziekenhuizen, is dus mogelijk. De bandbreedte in de raming geeft aan dat een verlaging van het beschikbaar aantal bedden behoedzaam moet worden doorgevoerd. Deze conclusie is gebaseerd op: - een analyse van de trends in het bedgebruik per leeftijdsgroep in de afgelopen jaren; - een vergelijking van het bedgebruik in Nederland met dat in andere westerse landen; - een beschouwing over de vraag of het aantal ziekenhuispatiënten, afgezien van het effect van de vergrijzing van de bevolking, zal toe of afnemen; - verschillende scenario s voor toekomstige ontwikkelingen in het bedgebruik. De afgelopen 10 jaar is het aantal gebruikte ziekenhuisbedden per 1000 inwoners, ondanks de vergrijzing van de bevolking, met een zekere regelmaat gedaald. Deze afname van het aantal gebruikte bedden komt voor rekening van een daling van de gemiddelde verpleegduur gedurende de gehele beschouwde periode. In de tweede helft van deze periode komt hier een daling van het aantal opnamen per 1000 inwoners bij. Het aantal dagopnamen per 1000 inwoners is aanzienlijk toegenomen; de gevolgen hiervan voor het bedgebruik werden gecompenseerd door de daling van het bedgebruik door klinische patiënten. De daling van de gemiddelde verpleegduur komt in hoofdzaak voor rekening van de patiënten in de leeftijdsgroep van 15 tot 44 jaar. Voor oudere patiënten neemt het dalingstempo af naarmate de leeftijd stijgt. De gemiddelde verpleegduur van patiënten van 75 jaar en ouder is in de afgelopen vijf jaar slechts in geringe mate gedaald; onvoldoende doorstroming van medisch uitbehandelde patiënten naar vervolgzorg in een verpleeghuis, verzorgingshuis of thuis is hiervan de hoofdoorzaak. De ontwikkeling van een dalend bedgebruik wordt in alle westerse landen waargenomen. Thans neemt Nederland voor het aantal beschikbare bedden per 1000 inwoners een middenpositie in. De gemiddelde verpleegduur in Nederland is echter relatief lang. Cbz/nr I

4 Voor de komende jaren wordt verwacht dat het aantal ziekenhuispatiënten, niet alleen door de vergrijzing maar ook door ontwikkelingen in de morbiditeit, medische mogelijkheden en culturele ontwikkelingen, zal toenemen. De uitkomsten van alle scenario s voor toekomstige ontwikkelingen in het bedgebruik sluiten bij deze verwachting aan. In alle scenario s neemt het aantal opnamen per 1000 inwoners, klinisch en in dagverpleging, tot 2015 aanzienlijk toe. De gevolgen hiervan voor het benodigd aantal bedden worden volgens alle scenario s gecompenseerd door een voortgaande verkorting van de verpleegduur en een verschuiving van klinische zorg naar zorg in dagverpleging Voor 2015 wordt het aantal benodigde bedden geraamd op tenminste 1,7 en ten hoogste 2,3 (voor de leeftijdsopbouw van de bevolking zoals die gemiddeld voor Nederland in 2015 geldt ). Deze bandbreedte in de raming hangt in hoofdzaak samen met onzekerheden in de ontwikkeling in de komende jaren van het aantal dagopnamen en in mindere mate van het aantal klinische opnamen en de gemiddelde verpleegduur. Een monitoring van de ontwikkeling van de behoefte is daarom van belang. Ook regionaal kunnen er verschillen zijn in de ontwikkeling van deze parameters. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met verschillen in de mogelijkheden in aansluitende schakels in de zorgketen. De scenario s impliceren een verkorting van de gemiddeld verpleegduur van 8,1 in 2001 naar 5,9 in 2015 volgens zowel het minimum- als het maximumscenario en 6,7 volgens de andere scenario s. De praktijk in andere westerse landen laat zien dat een dergelijke verkorting mogelijk is. In verschillende West Europese landen is de gemiddelde verpleegduur nu reeds korter dan 6 dagen. De praktijk in de Verenigde Staten geeft aan dat een nog aanzienlijk kortere verpleegduur mogelijk is. Uit onderzoek blijkt dat deze korte verpleegduur niet leidt tot meer heropnamen vanwege een te vroeg ontslag. In dit land is met name managed care debet aan een korte verpleegduur. Daarnaast wijst de ervaring in bijvoorbeeld Californië erop dat een effectieve integratie van de verschillende schakels in de zorgketen samengaat met een aanzienlijk lagere behoefte aan ziekenhuisbedden dan bij ons. Voor de doelgroepen CVA en COPD worden onder begeleiding van het CBO projecten voor optimalisatie van de doorstroming in de zorgketen uitgevoerd. Het verkeerde bedgebruik in ziekenhuizen wordt hierdoor verminderd. Met genoemde projecten wordt de doorstromingsproblematiek echter nog maar voor een deel bestreken. In genoemde verpleegduren van 5,9 en 6,7 voor 2015 blijft de verpleegduur van ouderen relatief lang. In de scenario s is de oplossing van de verkeerde-bedproblematiek niet verdisconteerd. Met maatregelen gericht op verbetering van de doorstroming in de zorgketen is dus nog winst te behalen. Naast stagnering van de doorstroming naar vervolgvoorzieningen veroorzaken opnamen van ouderen op sociale indicatie verkeerd bedgebruik. Om deze vermijdbare ziekenhuisopnamen te voorkomen is het van belang de functie van het verpleeghuis en verzorgingshuis voor spoedeisende hulp meer aandacht te geven. Het Bouwcollege is voornemens om als vervolg op dit rapport nader te onderzoeken welke incentives en condities in andere Westerse landen hebben geleid tot een kortere verpleegduur dan bij ons. Cbz/nr II

5 1. INLEIDING Een aanzienlijk deel van het bedgebruik in ziekenhuizen komt voor rekening van ouderen: 48% van de verpleegdagen betreft patiënten van 65 jaar en ouder 1 (2001, bron Prismant) Van de bevolking behoort 13,6% tot genoemde leeftijdsgroep. Het gebruik van ziekenhuisbedden door ouderen is dus ten opzichte van de gemiddelde bevolking relatief hoog. Veel, vaak chronische, ziekten komen met name op latere leeftijd voor of leiden pas op hogere leeftijd tot gezondheidsproblemen. Bovendien neemt de kans dat verschillende aandoeningen gelijktijdig optreden (co-morbiditeit) toe. Mede als gevolg hiervan is ook de verblijfsduur van ouderen in het ziekenhuis langer dan van jongeren. De komende decennia blijft het aandeel van de ouderen in de bevolking toenemen. In 2010 en 2015 is het aandeel in de bevolking 14,8% respectievelijk 16,8%. Indien al het overige gelijk blijft leidt dit tot een toename van het gebruik van ziekenhuisbedden. Ondanks de veroudering van de bevolking is het aantal gebruikte ziekenhuisbedden per inwoner echter, door een substitutie van zorg gepaard gaande met een klinische opname door ambulante zorgvormen en een verkorting van de verpleegduur, in de afgelopen decennia echter met een zekere regelmaat gedaald. In 2001 was het aantal toegelaten ziekenhuisbedden 3,3 per 1000 inwoners. Het aantal feitelijk beschikbare bedden (het aantal bedden waarvan het ziekenhuis uitgaat bij de opnameplanning) was ca. 3. De beleidsnorm ex WZV voor het aantal ziekenhuisbedden is 2,8 bedden per 1000 inwoners in De 2,8l norm is afkomstig uit een advies van de voorganger van het Bouwcollege, het College voor ziekenhuisvoorzieningen, uit Het advies is gebaseerd op een analyse van de trends in het gebruik van ziekenhuisbedden in de periode en de demografische ontwikkeling. De norm werd berekend voor In de beleidsnorm zijn de PAAZ bedden, de wiegen voor gezonde zuigelingen en de bedden van enkele categorale ziekenhuizen niet begrepen. De norm is inclusief de bedden voor dagverpleging en intensieve zorg. Conform dit bereik van de beleidsnorm zijn de genoemde bedratio voor 2001 en de in het vervolg van deze notie gebruikte gegevens over het gebruik van ziekenhuisbedden in Nederland geschoond voor de PAAZ functie en de gezonde zuigelingen. De beleidsnorm ex WZV is bepalend voor het investeringskader voor nieuwbouwplannen. In 1997 gaf de minister aan dat zij verwacht dat, door een voortgaande verschuiving van klinische zorg naar poliklinische zorg en zorg met een dagopname en een voortgaande verkorting van de verpleegduur, het benodigde aantal beschikbare bedden verder zal afnemen dan overeenkomt met genoemde beleidsnorm. De minister acht een daling van het aantal beschikbare ziekenhuisbedden richting 2 mogelijk en wenselijk. Deze visie betreft het aantal bedden in de eigenlijke betekenis van het woord en treedt niet in de plaats van de beleidsnorm van 2,8 waarmee het investeringskader wordt bepaald. De beleidsnorm van 2,8 is gehandhaafd omdat: - het bed nog steeds de capaciteitsparameter is voor de bepaling van het investeringskader 2 ; - de daling van het aantal verpleegdagen samengaat met een stijging van de poliklinische zorg en zorg in dagverpleging. Het activiteitenniveau in het ziekenhuis neemt dus niet af. 1 inclusief PAAZ en gezonde zuigelingen 2 in 2001 adviseerde het Bouwcollege deze parameter te vervangen door de adherentie Cbz/nr

6 In plannen van ziekenhuizen voor vervangende nieuwbouw wordt voor uitgegaan van een behoefte die ligt tussen de 2 en 2,5l. Ten opzichte van het toegelaten aantal bedden en het feitelijk aantal bedden in 2001 impliceert 2 bedden per 1000 inwoners een daling van 40 respectievelijk 33%. Het doel van dit rapport is te verkennen of een dergelijke daling, mede gelet op het verder toenemend aandeel ouderen in de bevolking, niet tot knelpunten leidt. Leeswijzer Het gebruik dat van ziekenhuisbedden wordt gemaakt verschilt per leeftijdsgroep. De verandering in de leeftijdssamenstelling van de bevolking is één van de bepalende factoren voor de ontwikkeling in het bedgebruik. Ouderen maken per hoofd van de bevolking meer gebruik van ziekenhuisbedden dan jongeren. Op zichzelf leidt de vergrijzing van de bevolking tot een toename van de vraag. Het gebruik dat bevolking van de verschillende leeftijdsgroepen van ziekenhuisbedden maakt verandert echter ook. Voor het uitwerken van scenario s voor de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de behoefte aan ziekenhuisbedden worden daarom in hoofdstuk 2 de trendmatige ontwikkeling in het bedgebruik per leeftijdsgroep in de afgelopen jaren geanalyseerd. Naast de trends in het bedgebruik in Nederland levert een vergelijking van Nederland met andere landen indicaties op voor mogelijke ontwikkeling in Nederland. In hoofdstuk 3 wordt daarom het bedgebruik in Nederland in internationaal perspectief geplaatst. In hoofdstuk 4 worden de factoren die, naast de demografische ontwikkeling, van invloed zijn op de ontwikkeling in de vraag naar ziekenhuiszorg beschouwd. Het betreft de ontwikkelingen in de morbiditeit, de medische en technologische mogelijkheden, culturele ontwikkelingen en ontwikkelingen in de context waarin ziekenhuizen functioneren. In hoofdstuk 5 worden de grenzen aan de mogelijke toekomstige ontwikkeling in de behoefte tot 2010 en 2015 verkend. Hierbij wordt aangesloten bij de analyse van de trends per leeftijdsgroep in de afgelopen jaren uit het tweede hoofdstuk. Een trendbreuk, het plotseling stoppen van de trendmatige ontwikkelingen in de afgelopen jaren zal niet optreden. De trends zullen zich op de één of andere wijze en voor een kortere of langere periode voortzetten na Diverse scenario s worden uitgewerkt. Zij worden vervolgens geëvalueerd waarbij de bevindingen uit de twee voorafgaande hoofdstukken betrokken. Het rapport wordt afgesloten met conclusies. Cbz/nr

7 2. HET BEDGEBRUIK IN 2001 EN DE ONTWIKKELING DAARHEEN. In dit hoofdstuk worden met het oog op scenario s voor de ontwikkeling in het bedgebruik in de toekomst de trends in de afgelopen 10 jaar geanalyseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit de LMRregistratie van Prismant. Het bedgebruik in 2001 In 2001 was het aantal verpleegdagen per 1000 inwoners voor de klinische patiënten 712 en voor patiënten in dagverpleging 61. Het hiermee corresponderende gemiddeld aantal bezette bedden per 1000 inwoners voor de klinische patiënten is 1,95 en voor de dagverpleging 0,17. De gemiddelde verpleegduur is 8,1 dag. Het aantal klinische opnamen per 1000 inwoners is voor ouderen aanzienlijk hoger dan voor jongeren; ook de gemiddelde verpleegduur is langer. Dit resulteert erin dat het aantal bezette bedden voor klinische patiënten per 1000 inwoners voor (bijvoorbeeld) inwoners van 75 jaar en ouder bijna vijf maal zo hoog is als gemiddeld voor de gehele bevolking. Ook het aantal dagopnamen is voor ouderen hoger dan voor jongeren; ruim twee maal zo hoog als voor de gemiddelde bevolking. tabel 1 bedgebruik per leeftijdsgroep in 2001 leeftijdsgroep klinische opn. per 1000 inw. gemidd. verpleegduur verpleegdagen per 1000 inw. dagopn. per 1000 inw jr 59 6, jr 58 5, jr 88 7, jr , jr e.o , totaal 87 8, bron Prismant, CBS, bewerking Bouwcollege Ontwikkelingen in het gebruik van ziekenhuisbedden in de afgelopen tien jaar Tussen 1991 en 1996 neemt het aantal klinische opnamen per 1000 inwoners licht toe en daalt de gemiddelde verpleegduur met 2,4% per jaar. In de hierop volgende vijf jaar nemen zowel het aantal opnamen per 1000 inwoners als de gemiddelde verpleegduur af en wel met respectievelijk 2,4 en 2,5% per jaar. Deze ontwikkelingen hebben er in geresulteerd dat het aantal verpleegdagen voor klinische patiënten per 1000 inwoners tussen 1991 en 2001 met gemiddeld 3,5% per jaar is gedaald. Het dalingstempo is in de tweede helft van deze periode twee maal zo hoog als in de eerste helft. Het aantal dagopnamen per 1000 inwoners is fors gestegen: in de eerste vijf jaar met gemiddeld ruim 14% per jaar en tussen 1996 en 2001 met gemiddeld 6,3%. De sterke stijging in met name de eerste helft van de negentiger jaren is opmerkelijk. Naast een substitutie van klinische behandeling door behandeling in dagverpleging hebben ook de volgende ontwikkelingen bijgedragen aan de groei van het aantal dagopnamen: - andere registratie: verrichtingen die voorheen als poliklinische verrichting werden geboekt, worden nu om financiële redenen, als dagopname geboekt ( omgekeerde substitutie ); Cbz/nr

8 - verschuiving van poliklinische zorg naar zorg in dagverpleging. Zo is voorstelbaar dat een verrichting die bij jongeren poliklinisch wordt uitgevoerd bij ouderen in dagverpleging wordt gedaan; De vergrijzing van de bevolking leidt dan tot een toename van het aantal dagopnamen; - een toename van een verrichting die in dagverpleging wordt uitgevoerd door een toename van de incidentie van een bepaalde aandoening of door de ontwikkeling van een nieuw toepassingsgebied voor de verrichting. De ontwikkeling van het aantal dagopnamen heeft dus ook een eigen dynamiek, onafhankelijk van de substitutie van de klinische zorg De toename van het aantal dagopnamen per 1000 inwoners heeft de daling van het aantal klinische opnamen gecompenseerd. Ook het aantal eerste polikliniekbezoeken per 1000 inwoners is sterkt toegenomen, tussen 1991 en 2001 met gemiddeld 5,3% per jaar. Door de verschuiving van klinische opnamen naar opnamen in dagverpleging, de daling van de gemiddelde verpleegduur en substitutie van zorg gepaard gaande met een (dag-)opname door poliklinische zorg is het gebruik van ziekenhuisbedden voor de klinische patiënten en dagverpleging samen gedaald. In de figuren op de pag. 6 en 7 wordt één en ander grafisch weergeven. Ontwikkelingen per leeftijdgroep Klinische opnamen Voor inwoners die jonger zijn dan 65 is het aantal opnamen per 1000 inwoners vanaf 1991 continu gedaald. Voor de inwoners boven die leeftijdgrens is in de periode het aantal opnamen per inwoner jaarlijks licht gestegen; daarna treedt ook voor de oudere inwoners een jaarlijkse daling op. Verpleegduur De gemiddelde verpleegduur is in de beschouwde periode van tien jaar elk jaar afgenomen. Het dalingstempo is het grootst voor de leeftijdsgroep 15 t/m 44 jaar, in de periode was de daling gemiddeld 4,1% per jaar. Deze leeftijdsgroep omvat het grootste aantal patiënten en is dus in belangrijke mate bepalend geweest voor de daling van de gemiddelde verpleegduur voor alle leeftijdsgroepen samen. Boven deze leeftijdgroep neemt het dalingstempo af naarmate de leeftijd stijgt. Voor de patiënten van 75 jaar en ouder nam de verpleegduur in het begin nog met enkele procenten per jaar af; nadien is het dalingstempo afgenomen tot 1,5 à 0,5 per jaar; in de periode was de daling gemiddeld slechts 0,7% per jaar. Dagverpleging Met uitzondering van de leeftijdsgroep 0-14 jaar is het aantal dagopnamen per 1000 inwoners voor alle leeftijdsgroepen gestegen. Het stijgingstempo neemt toe met de leeftijd. Voor de leeftijdgroep 75 jaar en ouder is het aantal dagopnamen per 1000 inwoners tussen 1996 en 2001 ruim verdubbeld. Hiervoor werd ingegaan op de achtergronden van de sterke groei. De groei voor de ouderen kan mede samenhangen met een ontwikkeling dat verrichtingen thans ook veilig bij ouderen kan worden toegepast. Cbz/nr

9 Samenvattend beeld bedgebruik door ouderen Tussen 1991 en 2001 overtreft voor inwoners van 65 jaar en ouder de stijging van het aantal dagopnamen ruimschoots de daling van het aantal klinische opnamen. Het aantal verpleegdagen voor klinische en dagopnamen samen per 1000 inwoners is afgenomen. In de tweede helft van deze periode was de daling aanzienlijk hoger dan eerste helft. Tussen 1996 en 2001 was de gemiddelde jaarlijkse daling voor de leeftijdsgroepen jaar en 75 jaar en ouder 4,9 respectievelijk 3,6% per jaar. Deze daling hangt samen met een daling van het aantal klinische opnamen en in mindere mate met een daling van de gemiddelde de verpleegduur. Cbz/nr

10 figuur 1 ontwikkeling aantal verpleegdagen per 1000 inwoners tussen 1991 en 2001 verpleegdagen per 1000 inwoners Totaal gemiddeld totaal 0-14 jaar totaal jaar totaal jaar totaal jaar totaal 75 en ouder Bron: Prismant, CBS, bewerking Bouwcollege figuur 2 ontwikkeling aantal opnamen per 1000 inwoners tussen 1991 en 2001 aantal klinische opnamen per 1000 inwoners Bron: Prismant, CBS, bewerking Bouwcollege Totaal totaal 0-14 jaar totaal jaar totaal jaar totaal jaar totaal 75 en ouder Cbz/nr

11 figuur 3 ontwikkeling verpleegduur tussen 1991 en gemiddelde klinische verpleegduur Totaal totaal 0-14 jaar totaal jaar totaal jaar totaal jaar totaal 75 en ouder Bron: Prismant, CBS, bewerking Bouwcollege figuur 4 ontwikkeling aantal dagopnamen per 1000 inwoners tussen 1991 en 2001 aantal dagopnamen per 1000 inwoners Totaal totaal 0-14 jaar totaal jaar totaal jaar totaal jaar totaal 75 en ouder Bron: Prismant, CBS, bewerking Bouwcollege Cbz/nr

12 Evaluatie vooronderstellingen advies inzake de 2,8 norm Aan het advies uit 1994 waarin tot een behoefte van 2,8 bedden per 1000 inwoners in 2000 werd geconcludeerd lag de volgende verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van het bedgebruik ten grondslag. Verwacht werd dat de trendmatige ontwikkeling in het bedgebruik per leeftijdsgroep uit de periode (daling klinische opnamen en verpleegduur en stijging aantal dagopnamen) in de daaropvolgende periode tot 2000 niet onverminderd zou doorgaan. Verondersteld werd dat de ontwikkeling zich zou stabiliseren. Dit werd geoperationaliseerd door trendmatige ontwikkelingen niet 10 maar 5 jaar door te trekken. De veronderstelde afvlakking van de trend heeft zich niet voorgedaan. Het effect van de trendmatige ontwikkeling per leeftijdsgroep (daling verpleegduur, verschuiving van behandeling met een klinische opname naar behandeling in dagverpleging etc.) was groter dan het effect van de demografische ontwikkeling (het product van een hoger bedgebruik door ouderen en de vergrijzing van de bevolking). In het genoemde advies inzake de behoeftenorm uit 1994 werd uitgegaan van een haalbare bezettingsgraad van de klinische verpleegafdeling van 90% 3 en een openstelling van de dagverpleging gedurende 250 dagen per jaar met één patiënt per bed per dag. Op basis van deze uitgangspunten wordt voor 2000 een bedbehoefte van 2,5 i.pv. 2,8 berekend. Verkeerde-bedproblematiek Uit een onderzoek van Prismant blijkt dat in 2000 naar schatting gemiddeld circa 2200 bedden werden bezet door patiënten die niet meer in het ziekenhuis behoeven te verblijven omdat zij medisch specialistisch uitbehandeld zijn 4. Dit verkeerde bedgebruik wordt veroorzaakt door onvoldoende doorstroming naar vervolgzorg in een verpleeghuis, een verzorgingshuis of thuis. Uit het onderzoek blijkt dat in regio s met relatief weinig daadwerkelijk in gebruik zijnde verpleeghuisbedden (de bedden waarvoor personeel is) relatief veel verkeerde beddagen voorkomen. Daarnaast is de doorstroming in verpleeghuizen van belang: in regio s met een lage doorstroming (relatief weinig opnamen per bed door een lange verpleegduur) worden relatief veel ziekenhuisbedden bezet door patiënten die medisch-specialistisch uitbehandeld zijn. In ander onderzoek 5 is de relatie tussen de verpleegduur enerzijds en de capaciteit in de wijkverpleging, de verzorgingshuizen en het aantal huisartsen anderzijds onderzocht. Voor de drie sectoren afzonderlijk werd geen samenhang tussen capaciteitsproblemen en verpleegduur in ziekenhuizen gevonden. Wel blijkt dat de ziekenhuizen in gebieden met een cumulatie van capaciteitsproblemen in de drie sectoren een relatief lange verpleegduur hebben. Bijvoorbeeld weinig huisartsen én capaciteitsproblemen in de wijkverpleging gaan samen met een relatief lange verpleegduur. Sinds 1994 is het aantal verkeerde beddagen met ongeveer 5% afgenomen. Omdat het totaal aantal verpleegdagen in deze periode sterker is gedaald, is het percentage verkeerd bedgebruik wel toegenomen en wel tot 6,7% van het aantal klinische verpleegdagen in in de gebruikte landelijke registratie worden zowel de opname- als ontslagdag als verpleegdag geteld. Door deze dubbeltelling komt een bezettingsgraad van 90% overeen met een feitelijke bezettingsgraad van 80 à 90%. 4 Borghans, Prismant, Beekhoven et al 2000 Cbz/nr

13 Verkeerde bedpatiënten zijn in hoofdzaak ouderen. In de methodiek van Prismant worden alleen de patiënten die ouder zijn dan 70 jaar meegenomen. In 2000 is het percentage verkeerd bedgebruik voor deze leeftijdsgroep 17%. De belangrijkste patiëntengroepen zijn: hartfalen, CVA, ongevalsletsels (waaronder heupfractuur) en patiënten die op sociale indicatie zijn opgenomen (meer details zijn opgenomen in bijlage 1). De laatstgenoemde groep betreft ouderen die, vaak in het weekend, met een sociale indicatie worden opgenomen. Oorzaken zijn onvoldoende mantelzorg, huisarts radeloos, geen plaats in een verpleeghuis of verzorgingshuis. 3. INTERNATIONAAL PERSPECTIEF De hiervoor beschreven trends voor Nederland worden in vrijwel alle geïndustrialiseerde landen waargenomen. Een precieze vergelijking tussen de landen wordt bemoeilijkt door verschillen in definities van algemeen ziekenhuis. Daarnaast wordt geen strikte definitie van de opname gehanteerd (de dagverpleging wordt voor het ene wel en het andere land niet bij de opnamen opgeteld); hierdoor is ook de berekende bezettingsgraad slecht vergelijkbaar. Daarom worden in onderstaande tabel alleen het beschikbare aantal bedden per 1000 inwoners en de gemiddelde (klinische) verpleegduur vergeleken. De cijfers hebben betrekking op West Europa en enkele andere geïndustrialiseerde landen. Het bedgebruik en de verpleegduur worden sterk beïnvloed door de leeftijdsopbouw van de bevolking. Daarom is ook het percentage inwoners van 65 jaar en ouder vermeld. Nederland neemt voor het beschikbaar aantal bedden per inwoner een middenpositie in. Alleen in Duitsland, Luxemburg en Zwitserland is de gemiddelde verpleegduur langer. De positie van Nederland wordt geflatteerd omdat in de meeste andere landen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder in het beschouwde jaar hoger was dan in ons land. Tabel 2 Beschikbaar aantal bedden en de gemiddeld verpleegduur in West Europese en enkele andere landen in 1998 of laatst beschikbare jaar voor gegevens land bedden/ 1000 inw. gem. verpl.d jaar als anders dan 1998 %inw. 65 jr e.o g land bedden/ 1000 inw. gem. verpl.d %inw. 65 jr. e.o. jaar als anders dan 1998 W-EUROPA a Nederland c 3,5 9,1 13,5 Belgie 5,2 7, ,1 Noorwegen 3,3 6,5 15, Denemarken 3,6 5, ,2 Oostenrijk 6,4 7,1 15, Duitsland 7, ,9 Portugal 3,1 7,3 15,2 Finland 2,4 4,7 14,6 Spanje 3,1 8,5 15, Engeland b 3.0 6,8 15,7 h Turkije 1,8 5,5 5,5 Frankrijk 4,3 6, ,5 Zweden 2,7 5,1 15, Griekenland 3, ,3 Zwitserland 5, , Ijsland 3,8 6, ,3 Ierland 3,4 6, ,4 Australië d 4, ,3 Italie 4, ,2 Israël e 2,3 4,2 - Luxemburg 5,6 9, ,2 VS f 3,2 6 12, Malta 3,9 4, a WHO tenzij anders vermeld; b Dep. of Heallth; c Prismant, feitelijk incl PAAZ en wgg; d: AIHW; e WHO; f OECD; g OECD ; h United Kingdom Cbz/nr

14 Nadere vergelijking met Engeland. Door het beschikbaar zijn van gegevens uit een onderzoek van het Britse Department of Health 6 is een nadere vergelijking met de NHS mogelijk. Het beschikbaar aantal bedden per 1000 inwoners in Engeland is gelijk aan het feitelijk aantal bedden per 1000 inwoners in Nederland, namelijk 3 (Engeland: acute, general en maternity; Nederland: exclusief PAAZ en wiegen voor gezonde zuigelingen). Het aantal klinische verpleegdagen per 1000 inwoners in Engeland is hoger dan bij ons. Hierbij is van belang dat het percentage inwoners van 65 jaar en ouder in Engeland hoger is. Uit een nadere analyse van het gebruik per leeftijdsgroep blijkt dat de opnamecoëfficiënten in Engeland hoger zijn dan bij ons en met name voor ouderen. De gemiddelde verpleegduur voor alle leeftijdsgroepen samen is lager, voor patiënten van 85 jaar en ouder echter hoger. Dit hoge bedgebruik voor ouderen hangt samen met verkeerd bedgebruik. In Engeland wordt het verkeerde bedgebruik door ouderen op 20% geschat, wat hoger is dan het hiervoor vermelde percentage dat voor Nederland wordt geschat. Belangrijke patiëntengroepen voor verkeerd bedgebruik zijn, evenals in Nederland, CVA patiënten en ouderen die op sociale indicatie zijn opgenomen. Het hogere aandeel verkeerd bedgebruik in Engeland ten opzichte van Nederland kan (mede) verklaard worden uit een minder goed ontwikkelde verpleeg- en verzorgingshuissector. Het aantal bedden in verpleeg- en verzorgingshuizen per 100 inwoners van 65 jaar en ouder is in Engeland 5,4 tegen 7,7 in Nederland. Het aandeel dagverpleging in het aantal klinische en dagopnamen samen is in Engeland 64%. In scenario s voor de toekomstige bedbehoefte wordt uitgegaan van een stijging van dit aandeel naar 69 of 82%. In Nederland is het aandeel in % Kaiser Permanente, California Kaiser Permanente is een grote non-profit Health Maintenance Organisation (8,2 mln leden waarvan 6,1 mln in Californie). Zij biedt een breed scala van gezondheidszorg aan mensen die via werkgeversen overheidsprogramma s lid zijn. Een vergelijkend (Amerikaans) onderzoek 7 laat zien dat Kaiser voor ongeveer dezelfde kosten als de NHS kwalitatief betere zorg levert. De kwaliteit wordt gemeten met parameters als toegankelijkheid eerste lijns- en tweede lijnszorg en het aantal inwoners dat bereikt wordt met preventieve programma s. In de vergelijking is gecorrigeerd voor verschillen tussen Kaiser en de NHS in kenmerken van de verzorgde bevolking (leeftijdsopbouw en sociaal-economische status) en pakket van geleverde zorg. Het onderzoek is een reactie op de stelling in het omvangrijke investeringsplan voor de NHS dat NHS gets more and fairer healthcare for every pound invested than most other healthcare systems. Voor Kaiser Permanente in Californië is de gemiddelde verpleegduur 3,9 dag (10,2% verzekerden is 65 jaar en ouder). Gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdopbouw van de bevolking is het aantal klinische verpleegdagen per 1000 inwoners voor Kaiser éénderde van dat voor de NHS. De auteurs concluderen dat Kaiser beter presteert dan de NHS door een effectieve integratie van de diverse schakels in het zorgsysteem, een efficiënt management van het gebruik van ziekenhuisbedden, concurrentie en grote investeringen in informatietechnologie. 6 Department of Health, National Beds Inquiry, Feachem et al 2002 Cbz/nr

15 De verpleegduur nader beschouwd Verpleegduur voor enkele diagnosegroepen Een verkorting van de verpleegduur uit efficiency overwegingen kan na een bepaald punt ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. In een recente vergelijkende studie voor enkele Europese landen (Schotland, Finland en Nederland) en enkele staten van de VS (New York, Californië, Washington) is de relatie tussen de gemiddelde verpleegduur en de kwaliteit van zorg onderzocht 8. De outcomeparameter in dit onderzoek is het aantal heropnamen: een vroeg ontslag kan leiden tot een heropname. De gemiddelde verpleegduur en het percentage heropnamen zijn bezien voor vijf (clusters van) diagnosen en een chirurgische ingreep die in literatuur worden geassocieerd met heropnamen. Het betreft: hartfalen, COPD, astma, CVA, diabetes en totale heupvervanging. Conform de verwachting blijkt dat een kortere verpleegduur samengaat met een hogere heropnameratio. Nederland heeft voor elk van deze diagnosen en ingreep de langste, voor leeftijdgecorrigeerde, verpleegduur en ook een relatief lage heropname-ratio. Het betreft de initiële opnamen van de patiënten die niet opnieuw zijn opgenomen. De initiële verpleegduur van de patiënten die wel opnieuw zijn opgenomen is alleen in Finland voor CVA patiënten iets langer. De verschillen in gemiddelde verpleegduur zijn aanzienlijk. Uit de onderzoeksresultaten is dezerzijds per diagnosegroep/ ingreep het land/ staat geselecteerd dat aan twee criteria voldoet: - een kortere gemiddelde verpleegduur dan Nederland; - een lagere heropnameratio of, wanneer Nederland al de laagste ratio heeft, een ratio die daar het dichtst bij ligt. In de tabel in bijlage 2 zijn de gegevens opgenomen. Het is steeds een staat in de VS (New York of Californië) die aan beide criteria voldoet. De gemiddelde, voor leeftijd gecorrigeerde, verpleegduur is in die staat de helft tot één derde van de Nederlandse. Ook voor CVA is de gemiddelde verpleegduur in Nederland lang. Projecten in Nederland met stroke units in ziekenhuizen die ingebed zijn in transmurale strokeservices (ketenzorg) laten zien dat een verkorting van de ziekenhuisverpleegduur van ruim 20 dagen naar 11 à 12 dagen mogelijk is. Dit is nog aanzienlijk langer dan de gemiddelden voor de Amerikaanse staten. NHS In Engeland was de gemiddelde verpleegduur 6,8 dag in 1998/99 9. In Nederland was deze in ,6 dag en in ,1 dag. Voor alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de patiënten van 85 jaar en ouder is de verpleegduur korter. Voor patiënten van 85 jaar en ouder is de gemiddelde verpleegduur 16,3 in Engeland tegen 15,9 en 15,6 in Nederland voor 1999 respectievelijk Hiervoor werd aangegeven dat het percentage verkeerd-bedgebruik in Engeland hoger is dan in Nederland. De Verenigde Staten Hiervoor werd aangegeven dat de verpleegduur voor Kaiser in Californië (met ruim 8 mln. verzekerden) 3,9 dag is. De verpleegduur en het bedgebruik voor Kaiser zijn lager dan het gemiddelde voor de VS (zie tabel 2), maar niet uniek voor dit land. 8 Westert et al Department of Health 2000 Cbz/nr

16 Beschouwing Verschillen in het gebruik van ziekenhuisbedden tussen landen hangen samen met: - medische en verpleegkundige professionele opvattingen; - het voorzieningen stelsel (de context) waarin ziekenhuizen functioneren. Met name de organisatie van de vervolgvoorzieningen in de zorgketen zijn hier van belang (eerste lijnszorg, de verpleeghuisen verzorgingshuissector); - de sturing door de overheid en verzekeraars (volume en kostenbeheersing); - culturele verschillen, attitude zorgvrager. In de VS is de bevolking ten aanzien van gezondheidszorg veeleisender dan in de meeste andere landen en zijn zorgverleners meer geneigd of gedwongen hieraan toe te geven. Toch is in verschillende Staten het bedgebruik aanzienlijk lager dan bij ons. Dit kan verklaard worden uit managed care. Het effect hiervan op het gebruik van ziekenhuisbedden wordt versterkt door concurrentie. De overheid is, naast grote ondernemingen, een zeer grote afnemer van gezondheidszorg voor programma s voor ouderen en armen. Zij kan vanuit die positie hard onderhandelen over prijs en kwaliteit en doet dat ook. Daarnaast is de andere organisatie van de eerste lijn in de VS van belang (primary care phycisians die medisch specialistisch zijn opgeleid en ruim voorzien van diagnostische faciliteiten en verpleegkundige ondersteuning). Voor bijvoorbeeld de managed care organisatie Kaiser Pemanente komt hier de effectieve integratie van schakels in de zorgketen bij. Ook in landen die een gezondheidszorgstelsel hebben dat meer dan dat van de VS op het Nederlandse lijkt, is het beschikbaar aantal bedden en de gemiddelde verpleegduur korter. De Engelse cijfers geven een aanwijzing dat het mogelijk is een groter deel van de zorg in dagverpleging uit te voeren. Al met al laat de internationale vergelijking zien dat er ruimte is voor een verdere verkorting van de verpleegduur en verschuiving naar dagverpleging. 4. FACTOREN VAN INVLOED OP DE VRAAG NAAR ZIEKENHUISZORG Ouderen maken per hoofd van de bevolking meer gebruik van ziekenhuiszorg dan jongeren. Veel, en vaak chronische, aandoeningen/ ziekten komen met name op latere leeftijd voor of leiden pas op hogere leeftijd tot gezondheidsproblemen. De kans dat verschillende aandoeningen gelijktijdig optreden (co-morbiditeit) neemt toe. Op zich zelf leidt dit, wanneer al het overige gelijk blijft, bij een toenemende vergrijzing van de bevolking, tot een toenemende zorgvraag. Blijft al het overige wel gelijk? Verschillende factoren zijn hierop van invloed 10 : - ontwikkelingen in de morbiditeit. Wat zijn de gevolgen van effectieve preventieve en curatieve interventies voor de zorgvraag? Hierover bestaan in hoofdlijnen twee visies. De eerste stelt dat effectieve preventieve acties en effectieve curatieve behandeling van acute levensbedreigende ziekten leiden tot een hogere prevalentie van chronische ziekten. De oudere heeft gedurende de gewonnen levensjaren een grotere kans afhankelijk te blijven van (medisch-specialistische) zorg. Tegenover deze pessimistische theorie van de expansie van de zorgvraag staat de optimistische 10 Van der Maas, 2000; Packer et al, 2000; Fries, Cbz/nr

17 compressietheorie: effectieve preventie, betere leef- en werkomstandigheden, betere voeding leiden tot meer gezonde levensjaren en een compressie van chronische aandoeningen in de laatste levensjaren; - ontwikkelingen in de medische en technologische mogelijkheden. Onbehandelbare aandoeningen worden behandelbaar. Diagnostische en therapeutische ingrepen worden steeds minder gevaarlijk en kunnen ook op steeds hogere leeftijd worden toegepast. Deze ontwikkeling leidt tot een toename van de vraag maar tegelijk tot een verdere verschuiving naar een ambulante behandeling; - culturele ontwikkelingen. De patiënt/consument wordt steeds mondiger en is beter geïnformeerd (door ondermeer ontwikkelingen in en toenemend gebruik van de informatietechnologie). De oudere van nu is geëmancipeerder en mondiger dan de oudere uit de vorige generaties; dit geldt ook voor de toekomstige oudere uit de babyboom generatie ten opzichte van de oudere van nu. Bovendien wordt de levensstijl van ouderen actiever. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en het gezichtsvermogen worden als te hinderlijk ervaren. Deze ontwikkelingen leiden tot een toename van de vraag; - ontwikkelingen in de context waarin ziekenhuizen functioneren. Met name de relatie met vervolgvoorzieningen in de zorgketen is hier van belang. In het bijzonder de gevolgen van het eerstgenoemde punt, (nieuwe) preventieve interventies en levensreddende behandelingen, is ongewis. De twee laatstgenoemde punten leiden tot een toename van de vraag per (oudere) inwoner. Als voorbeeld hart- en vaatziekten. Factoren die tot een daling van de behoefte leiden zijn: een gezondere levensstijl van de babyboom generatie; een toename van preventieve (farmacologische) behandelingen; Hier staan factoren die tot een toename van de behoefte leiden tegenover: groter bewustzijn onder de bevolking van de risico s van hart en vaatziekten leidt tot meer diagnostiek en vroege opsporing van afwijkingen wat op z n beurt leidt tot meer curatieve ingrepen; interventiecardiologische ingrepen worden op steeds hogere leeftijd toegepast. PTCA als minder belastend alternatief voor een by pass operatie kan leiden tot een toename van het aantal ingrepen; een patiënt die door een succesvolle ingreep een hartinfarct overleeft heeft een verhoogd risico op een nieuw infarct; dit leidt tot nieuwe ingrepen gericht op revascularisatie. Voor de medisch specialistische zorg lijkt de heersende opvatting onder epidemiologen te zijn dat de vraag per hoofd van de bevolking van een leeftijdsgroep op middellange termijn niet zal dalen. Een mogelijke omslag door preventieve screening en therapie wordt pas op langere termijn verwacht (genetische counseling, preventieve screening van risicogroepen in de bevolking, genetische therapieën). Wel kan een betere afstemming van de diverse schakels in de zorgketen leiden tot een doelmatiger gebruik van ziekenhuisbedden. De hiervoor genoemde factoren hebben ook de afgelopen jaren de ontwikkeling van het bedgebruik bepaald. Zij hebben voor alle leeftijdsgroepen geleid tot een daling van het aantal klinische opnamen en een gelijktijdige (grotere) toename van het aantal dagbehandelingen. Daarnaast is de verpleegduur jaar op jaar korter geworden. Een trendbreuk, een plotseling stoppen van deze trendmatige ontwikkeling, zal niet optreden. Evenmin kan deze trendmatige ontwikkeling tot in het oneindige doorgaan. Cbz/nr

18 5. SCENARIO S VOOR DE ONTWIKKELING IN DE BEHOEFTE De scenario s Om de grenzen van de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de behoefte aan ziekenhuisbedden te onderzoeken zijn vijf scenario s uitgewerkt. In de scenario s worden de trends per leeftijdsgroep (de gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering) voor het aantal opnamen per 1000 inwoners, de gemiddelde verpleegduur etc. van de afgelopen jaren doorgetrokken en geprojecteerd op de bevolking (omvang en leeftijdsverdeling) in een jaar in de toekomst. De scenario s verschillen in: - het aantal jaren dat teruggekeken wordt voor de berekening van de trends: de periode of de periode ; - de veronderstelling ten aanzien van het aantal jaren dat de waargenomen trends per leeftijdsgroep zich na 2001 voortzetten: 2005, 2010 of Het bedgebruik is bepaald voor de jaren 2010 en In de eerste drie scenario s wordt uitgegaan van de trends per leeftijdsgroep van de periode In scenario 1 wordt aangenomen dat deze trends zich nog 4 jaar (tot 2005) voortzetten. Voor deze periode bepalen dus zowel de trendmatige ontwikkeling per leeftijdsgroep als de demografische ontwikkeling de vraag. Voor de daaropvolgende 5 jaar, dus tot 2010, bepaalt alleen de demografische ontwikkeling de vraag (in de grafieken zijn dit stippellijnen). In scenario 2 wordt ervan uitgegaan dat de trends per leeftijdsgroep van de afgelopen 5 jaar zich nog tot 2010 voortzetten. In de daaropvolgende 5 jaar bepaalt alleen de demografische ontwikkeling de ontwikkeling in de vraag (stippellijn in de grafiek). In scenario 3 wordt verondersteld dat de trendmatige ontwikkelingen per leeftijdsgroep van de afgelopen vijf jaar tot 2015 doorgaan. In het 4 e en 5 e scenario wordt uitgegaan van de trends per leeftijdsgroep uit de periode In scenario 4 wordt aangenomen dat de trendmatige ontwikkelingen per leeftijdsgroep zich 9 jaar, tot 2010, voortzetten. Voor deze periode is dus zowel de trendmatige ontwikkeling per leeftijdsgroep als de demografische ontwikkeling bepalend voor de verandering in de vraag. Voor de periode tussen 2010 en 2015 bepaalt alleen de demografische ontwikkeling de ontwikkeling in de vraag. In het 5 e scenario tenslotte worden de trends per leeftijdsgroep uit de periode doorgetrokken tot Eén en ander is weergegeven in de hierna te bespreken figuren op volgende pagina s. De figuren laten zien dat voor de kliniek het effect van de trendmatige verkorting van de verpleegduur en de daling van de opnamecoëfficienten per leeftijdsgroep sterker is dan het vraagverhogende effect van de verandering in de leeftijdssamenstelling van de bevolking. Het gecombineerde effect van de trendmatige en demografische ontwikkeling is een daling (de vaste lijnen); de demografische ontwikkeling alleen zorgt voor een stijging (de stippellijnen). Voor de dagverpleging geldt het omgekeerde. Het effect van de trendmatige stijging van het aantal dagopnamen is veel groter dan het effect van de vergrijzing van de bevolking alleen. Bezettingsgraad verpleegafdeling Cbz/nr

19 Voor de bepaling van de acceptabele gemiddelde bezettingsgraad van een verpleegafdeling is van belang: - een lagere bezettingsgraad van de afdelingen voor intensieve zorg; - een lagere bezettingsgraad tijdens de weekeinden en op feestdagen; - seizoensschommelingen. Rekening houdend met deze factoren kan gemiddeld voor een ziekenhuis uitgegaan worden van een acceptabele bezettingsgraad 85%. In de verpleegdagen volgens de hier gebruikte registratie van Prismant zitten dubbeltellingen door het tellen van zowel opname als ontslagdag als verpleegdag. De met deze gegevens berekende acceptabele bezettingsgraad is hierdoor hoger dan de genoemde 85%. Door de daling van het bedgebruik in toto neemt het aandeel van de intensieve zorg toe Hier staat tegenover dat het aantal dubbeltellingen groter wordt met de toename van het aantal opnamen per bed als gevolg van de voortgaande verkorting verpleegduur In de scenario s wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 90% op basis van de hier gebruikte registratiegegevens, wat overeenkomt met een feitelijke bezettingsgraad van 80-85%. Dagverpleging Voor de dagverpleging wordt uitgegaan van een openstelling gedurende 250 dagen per jaar. Daarnaast is voor de bepaling van het benodigd aantal bedden van belang het aantal patiënten dat gemiddeld genomen per dag op één bed kan worden opgenomen. Hiervoor is van belang het aantal uren dat een dagopname duurt en de openstellingstijd van de afdeling. Daarnaast bepaalt de organisatie van de patiëntenstromen in het ziekenhuis (afstemming schakels in het zorgproces) de benutting van de dagverplegingsplaatsen. Meer dan één patiënt per bed per dag is mogelijk. Voor de uitwerking van de scenario s wordt vooralsnog uitgegaan van gemiddeld 2 per dag. Een hoger aantal lijkt niet onmogelijk. De uitkomsten In deze paragraaf worden de uitkomsten beschreven, in de volgende paragraaf worden ze geëvalueerd. Voor 2010 komen de scenario s uit op een benodigd aantal bedden voor de kliniek en dagverpleging samen van tenminste 1,7 (voor de scenario s 2 en 3) en ten hoogste 2,0 (voor de andere drie scenario s). Voor 2015 is het benodigd aantal bedden tenminste 1,7 volgens scenario 3 en ten hoogste 2,3 volgens scenario 5. In beide scenario s worden de historische trends per leeftijdsgroep tot 2015 doorgetrokken en geprojecteerd op leeftijdssamenstelling van de bevolking in dat toekomstig jaar. De uitkomsten van de andere scenario s, waarbij de trends tot 2010 zijn doorgetrokken en voor de daarop volgende vijf jaar alleen de ontwikkeling in de leeftijdssamenstelling van de bevolking de ontwikkeling van de vraag bepaalt, liggen er tussen in. In figuur 5 wordt de ontwikkeling van het benodigd aantal bedden tot 2015 volgens de scenario s weergegeven. Cbz/nr

20 Figuur 5 scenario s voor de ontwikkeling van het benodigd aantal bedden voor kliniek en dagverpleging samen per 1000 inwoners tot 2015 benodigd aantal bedden kliniek + dagverpleging per 1000 inwoners 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4 scenario 5 De scenario s voor 2015 (de scenario s 2 t/m 5) worden nu nader beschouwd. Het minimum en maximum scenario Scenario 3 gaat uit van de trends in de periode en resulteert in de laagste bedratio in Scenario 5 gaat uit van de trends sinds 1991 en resulteert in het hoogste aantal bedden per 1000 inwoners in De twee scenario s verschillen in hoofdzaak in de ontwikkeling van het aantal dagopnamen per 1000 inwoners, in mindere mate in de ontwikkeling van het aantal klinische opnamen per 1000 inwoners en slecht in geringe mate in de ontwikkeling van de gemiddelde verpleegduur. Tussen 2001 en 2015 daalt het aantal opnamen per 1000 inwoners volgens scenario 3 sterker dan volgens scenario 5. In scenario 3 met ruim 2% per jaar en in scenario 5 met minder dan 1% per jaar. Dit verschil komt doordat het aantal opnamen per 1000 inwoners in de in de periode nog licht steeg en pas daarna gaat dalen. Scenario 3 neemt alleen laatstgenoemde periode mee. Figuur 6 op de volgende pagina illustreert één en ander. Voor het benodigd aantal bedden is echter veel belangrijker het verschil in ontwikkeling van de dagverpleging voor de twee scenario s. Volgens scenario 5 blijft het aantal dagopnamen per 1000 inwoners explosief toenemen: van 61 naar 407 per 1000 inwoners tussen 2001 en Dit is een stijging van gemiddeld 14,5% per jaar waarvan slechts 0,5% voor rekening van de vergrijzing van de bevolking komt. In de trend voor het aantal dagopnamen van dit scenario is de enorme stijging in de periode verdisconteerd. Volgens scenario 3 stijgt het aantal dagopnamen per 1000 inwoners minder maar toch nog naar 225 opnamen per 1000 inwoners in Cbz/nr

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

ACUTE ZORG. Er zit meer aan vast dan u denkt!

ACUTE ZORG. Er zit meer aan vast dan u denkt! ACUTE ZORG Er zit meer aan vast dan u denkt! NVZ Zicht op zorg, september 2013 02 // 03 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Visie van de NVZ op de acute zorg in Nederland Dit visiedocument is voor

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Onderzoek Excess growth Eindrapport. Mei 2012

Onderzoek Excess growth Eindrapport. Mei 2012 Onderzoek Excess growth Eindrapport Mei 2012 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en vraagstelling 7 Kostengroei op zorgsectorniveau 12 Kostengroei op zorgvraagniveau 32 Conclusies 83 Aanbevelingen: Grip op

Nadere informatie

Revalidatie in de AWBZ. Omvang, aard en intensiteit

Revalidatie in de AWBZ. Omvang, aard en intensiteit Revalidatie in de AWBZ Omvang, aard en intensiteit ETC TANGRAM PHEG/LUMC Verpleeghuisgeneeskunde 31 maart 28 De auteurs: ETC Tangram te Leusden Dr. P.B.G. Peerenboom (Peter Bob) Drs. J. Spek (Jan) Drs.

Nadere informatie

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden Rapport Zorg voor waarde Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererend managementadviesbureau en

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Ondervoeding onderschat

Ondervoeding onderschat Ondervoeding onderschat Amsterdam, juli 2014 In opdracht van de VNFKD Ondervoeding onderschat De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding Lucy Kok Robert Scholte met medewerking van

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie