ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 PRIVATE BANKING ACADEMY NEWS 08 verschijnt maandelijks 26 september 2014 jaargang 13 EEN PUBLICATIE VAN KBC PRIVATE BANKING Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER: Centrale bankiers in de spotlights Het KBC-zorgplan

2 IN DIT NUMMER P. 03 Antwerp Management School heeft een Family Wealth Institute P. 11 Lang zullen we leven: KBC-zorgplan P. 14 International Consolidated Airlines (IAG) EN VERDER... Centrale bankiers in de spotlights P. 08 Gespot op de privatebankingwebsite blog P. 09 Michel Verdeyen zet 4 aandelen in de kijker P. 10 Uit het pak: Ann Vanden Bergh P. 16 COLOFON Correspondentieadres: adres: KBC Bank NV, Private Banking, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel Bron: Werkten mee aan dit nummer: Vormgeving & opmaak: Economic Research, KBC Asset Management NV (KBC AM), conform het KB van 5 maart 2006 betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten Mieke Boone, Bart Van Moerkerke, Michel Verdeyen, Annemie Meulemans, Katrijn Van Giel, Ann Vanden Bergh DISCLAIMER KBC Private Banking Academy News is een publicatie van KBC Bank-Private Banking. KBC Bank is onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België. Noch de mate waarin de erin voorgestelde scenario s, risico s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin ze in de realiteit tot uiting zullen komen, kan worden gewaarborgd. De prognoses zijn indicatief. KBC Bank noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, die het gevolg is van de vermelding in, de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en gegevens vermeld in deze publicatie. Deze publicatie is een publicitaire mededeling en mag niet worden beschouwd als persoonlijk beleggingsadvies. Wenst u te weten of een bepaald product past binnen uw persoonlijk risicoprofiel, contacteer dan uw relatiebeheerder. Deze publicatie werd niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied ( investment research ). Zij is dan ook niet onderworpen aan de specifieke voorschriften die gelden voor onderzoek op beleggingsgebied, waaronder het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. De inhoud van het hoofdstuk aandelenbespreking is afkomstig van KBC Asset Management. Brondocumenten van de aldaar besproken aandelen zijn de aandelenfiches; zij zijn consulteerbaar via Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de meeste beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie worden vermeld, publiceert KBC Asset Management NV aandeelinformatie op zijn website. Deze aandeelinformatie bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie zoals een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf, de koersgrafiek van het aandeel, de recentste gebeurtenissen binnen het bedrijf en de resultaten en vooruitzichten zoals ze door het bedrijf zelf zijn weergegeven in zijn jaarverslag of in zijn persmededelingen. Anderzijds geeft de financieel analist boven op de aandeelinformatie ook zijn mening over het bedrijf. Hij noemt de sterktes en zwaktes van het bedrijf en motiveert zijn advies voor het aandeel onder het titeltje opinie. Deze opiniërende tekstgedeelten hebben een grijze achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het bedrijf is gevestigd. Elke wijziging in een van deze drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek: Een uitvoerige beschrijving van die methodiek verscheen in de editie van Academy News nummer 6 van 10 maart De tekst ervan is opvraagbaar op adviesmethodiek, en een gedrukte versie ervan kan worden verkregen in elk KBC-privatebankingkantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek hier niet kunnen worden opgenomen, kunt u het best de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management raadplegen op 02 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

3 INTERVIEW ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden, goed te beheren en over te dragen op de volgende generatie(s). Het nieuwe Family Wealth Institute wil wetenschappelijk onderzoek voeren naar family governance en de families in deze materie versterken. Jos Thys, Executive Director Family Wealth Institute en Leo Neels, Voorzitter Raad van advies Family Wealth Institute KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

4 INTERVIEW Van links naar rechts: Alain Nijs, Leo Neels, Alain-Laurent Verbeke, Jos Thys. Afgelopen juni werd in de schoot van de Antwerp Management School het Family Wealth Institute (FWI) opgericht. Structurele partners van het nieuwe instituut zijn het advocatenkantoor Greenille en KBC Private Banking. Het FWI steunt op drie pijlers. De eerste is de door KBC Private Banking gefinancierde leerstoel Family Wealth. Met professor Alain-Laurent Verbeke als leerstoelhouder zal academisch onderzoek naar familievermogen worden gevoerd. Het tweede onderdeel van het FWI is het excellence program, een opleidings- en kennisprogramma voor families over het beheren van het familiepatrimonium. Ten slotte wil het instituut ook events organiseren waarop families op een vertrouwelijke, open manier met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen uitwisselen. Net voor een vergadering van de raad van advies van het FWI konden we vijf drijvende krachten achter het initiatief Een familiepatrimonium is veel meer dan enkel het familiebedrijf. bijeenbrengen voor een interview: leerstoelhouder en academic director professor Alain-Laurent Verbeke, executive director Alain Nijs (Greenille), executive director Jos Thys (Antwerp Management School), voorzitter van de raad van 04 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

5 advies professor Leo Neels en general manager van KBC Private Banking Erwin Schoeters. Vanwaar komt het idee om een instituut op te richten dat zich toelegt op het familievermogen? Jos Thys: De vraag kwam van enkele ondernemende families, die vaststelden dat ze niet voldoende expertise hebben om hun vermogen op een duurzame wijze goed te beheren en over te dragen op de volgende generatie. Ze klopten aan bij het Competentiecentrum Familiebedrijven van Antwerp Management School, waarvan ik de manager ben. Het centrum richt zich specifiek op kleine en grote familiebedrijven. Maar bij de meeste families met een groot vermogen is het familiepatrimonium veel meer dan enkel het familiebedrijf. En op die vragen over family governance wilden wij een breder en meer uitgediept antwoord bieden, gebaseerd op academisch onderzoek. Alain-Laurent Verbeke: De complexiteit van de vragen van die families is doorgaans zeer groot, door de omvang van het vermogen, doordat de familie veel meer activiteiten heeft dan enkel het familiebedrijf, doordat er verschillende generaties bij betrokken zijn, doordat er ook aangetrouwde familie is bijgekomen. Het is niet enkel een juridisch-fiscaal en een zakelijk verhaal, er komt veel meer bij kijken. Communicatie, emotie, de waarden en de cultuur van de familie zijn zeer belangrijk. En daarover bestaat nog maar weinig onderzoek. Waarom loopt het bij de overdracht van het familievermogen vaak fout? In het KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

6 INTERVIEW Alain-Laurent Verbeke, Academic director Family Wealth: "Families beseffen dat vermogensbeheer meer vraagt dan een fiscaal-juridische benadering". overgrote deel van de gevallen heeft dat te maken met psychologie, met wantrouwen en slechte communicatie, met emoties, met verwachtingen. Daar willen we met het FWI iets aan doen, voor de families, maar ook voor de maatschappij. Familievermogen moet weer een zegen worden, nu lijkt het vaak alsof het veeleer een vloek is. Leo Neels: De vraag naar het wetenschappelijk onderbouwen van family governance hangt echt in de lucht. Ik was als trusted advisor van een vermogende familie op zoek naar literatuur. Toen ik aanklopte bij het Competentiecentrum Familiebedrijven bleek daar dezelfde behoefte te zijn opgeborreld. Mijnheer Verbeke, u zei dat het FWI er niet enkel is voor de vermogende families, maar ook voor de maatschappij in haar geheel. Wat bedoelt u daarmee? Alain-Laurent Verbeke: Vermogende families investeren vaak niet enkel in hun eigen bedrijf of bedrijven, maar ook in andere ondernemingen. Dat zijn duurzame investeringen op lange termijn, ze zorgen voor continuïteit. De families investeren ook in de social profit, ze hebben een grote rol in mecenaat en liefdadigheid. Leo Neels: Familiebedrijven zijn goed voor de helft van de banen in Vlaanderen. Ze zijn een stabiele factor in het economische leven. Waarom zijn Greenille en KBC Private Banking in dit verhaal gestapt? Alain Nijs: De praktijk van Greenille is al altijd sterk academisch ingebed, we werken samen met verschillende universiteiten en hogescholen. En de filosofie van het FWI sluit aan bij onze werking. We kijken al jaren verder dan het vaktechnische, het juridische en fiscale. Begrijpen wat bij vermogende families leeft, welke hun bekommernissen zijn, dat is steeds belangrijker geworden. Erwin Schoeters: Een drietal jaar geleden is KBC met een 06 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

7 Wealth Office van start gegaan, voor families met een vermogen van meer dan vijf miljoen euro. Die families hebben specifieke behoeften op het vlak van vermogensstructurering en -beheer. We begeleiden hen intensiever, niet langer als een klassieke beleggingsadviseur, maar veel meer als een relatiebeheerder. Heel concreet hebben we veel ondernemers die met de problematiek van de opvolging worden geconfronteerd. Wij moeten dan verder kijken dan het puur financiële. Waarom duikt de vraag naar meer kennis over family governance juist nu op? Alain-Laurent Verbeke: De families beseffen ook dat vermogensbeheer meer vraagt dan een fiscaal-juridische benadering, dat het een complex en interdisciplinair verhaal is. Je merkt de voorbije jaren een evolutie van een top-downbenadering waarbij de vader alles besliste naar een leiderschap dat bottom-up gestalte krijgt en waarbij communicatie en vertrouwen zeer belangrijk zijn. Erwin Schoeters: De afstand tussen de generaties is nu veel kleiner dan twintig jaar geleden. Bij de oudere generatie is er veel bereidheid om de jongeren al snel bij alles te betrekken en hun de familiewaarden mee te geven, zoals het op een maatschappelijk bewuste manier omgaan met het vermogen. In het kader van ons Wealth Office hebben we een next gen-academy gelanceerd voor twintigers en jonge dertigers. Dat is een groot succes. Kan u even de drie pijlers van het FWI toelichten? Alain-Laurent Verbeke: Met de leerstoel zullen we vooral empirisch onderzoek doen rond drie thema s. Het eerste zijn de componenten van family wealth. Dat gaat over materiële componenten zoals het familiebedrijf, vastgoed, de investeringsportefeuille, een kunstcollectie, maar ook over immateriële aspecten zoals filantropie, mecenaat, het sociale kapitaal van de familie. Verder zullen we onderzoek doen naar de continuïteit van familievermogens. Daar hoort ook historisch onderzoek bij. Waar staan de leden van families die de voorbije honderd jaar continuïteit realiseerden? Waar staan de families die het vermogen niet konden samenhouden? Een derde thema is leiderschap en conflictmanagement in de familie. We willen bijvoorbeeld kijken naar de rol van de vrouw, in welke mate zij een peacemaker is bij conflicten. Het onderzoek heeft tot doel input te geven aan de families in Vlaanderen en België, maar we willen ook publiceren op internationaal niveau. Dankzij de steun van KBC Private Banking en van Greenille beschik ik meteen over een PhD en over een halftijdse postdoctoraatsstudent. We zullen zo snel mogelijk onderzoeksprojecten aanvragen bij het FWO, het IWT en eventueel Europa 2020 om de equipe te versterken. Begrijpen wat bij vermogende families leeft, welke hun bekommernissen zijn. Jos Thys: De tweede pijler van het FWI is het excellence program. Daarmee willen we de knowhow van de families over het omgaan met het familiepatrimonium vergroten. Eenvoudig gezegd willen we antwoorden bieden op drie clusters van vragen. De eerste is: hoe praat ik met de familie, hoe komen we tot beslissingen, hoe kunnen we het patrimonium bijeenhouden? De tweede cluster gaat over hoe je met de bankier of financier praat. Wat zijn mogelijke beleggingsvormen, waar zitten de risico s? Een derde reeks vragen heeft betrekking op de fiscaal-juridische aspecten: hoe praat je met je advocaat, fiscalist, notaris? Leo Neels: Ten slotte wil het FWI ook ontmoetingsmogelijkheden organiseren voor families. Op die events kunnen ze in een vertrouwelijke atmosfeer met elkaar praten en goede praktijken uitwisselen. Dat zal gebeuren in een niet-commerciële context, zonder aanbieders van allerlei diensten. Wanneer gaat het FWI van start? Alain Nijs: Het heeft maar enkele maanden tijd gevraagd om het FWI op te richten. De verschillende partners zaten meteen op dezelfde golflengte. We gaan door op dat elan. In het kader van de leerstoel zijn we bezig met de voorbereiding van onderzoeksprojecten. De inaugurale rede is gepland voor 16 december aanstaande. Ook aan de verdere uitwerking van het excellence program wordt volop gewerkt. KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

8 ACTUALITEIT CENTRALE BANKIERS IN DE SPOTLIGHTS Toegegeven, sinds de financiële crisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte hebben centrale bankiers wereldwijd een prominente rol gespeeld. Met unisono interventies op het vlak van beleidsrentes en monetaire versoepeling probeerden ze het vertrouwen te herstellen en de economische activiteit zuurstof te geven. Het doen en laten op de financiële markten werd sinds 2008 in grote mate bepaald door het doen en laten van de centrale banken van de VS, het VK, Europa, China en Japan. Anno 2014 verloopt de economische activiteit in de VS en het VK voorspoedig, in schril contrast met het deflatiescenario waar Europa mee worstelt en de vrees voor een harde landing van de Chinese economie. De retoriek van de centrale bankiers vertoont dan ook een zekere spreidstand, en dat kwam in september meermaals aan de oppervlakte. De Europese Centrale Bank gaf de aftrap. Amper in juni kondigde voorzitter Draghi een TLTRO-programma aan, waarbij de ECB 400 miljard ter beschikking stelt voor kredietverlening aan particulieren en kmo s, vooral in de Europese periferie. Ondanks het feit dat dit programma in de praktijk pas midden september wordt opengesteld, volgde begin september een nieuw pakket versoepelende maatregelen. Naast een verlaging van de beleidsrente zal de centrale bank verpakte leningen en gedekte obligaties opkopen voor een totale tegenwaarde van miljard euro. In de wetenschap dat de balans van de ECB vandaag ruim miljard euro groot is, zijn bovenstaande acties zonder meer materieel. Draghi schuwt de strijd tegen het deflatiespook niet en duwt volop het gaspedaal in. De Chinese Centrale Bank volgde het Europese voorstel. De vooropgestelde economische groei van 7,5 % kwam, na een zwakke augustusmaand met onder meer een opvallende daling van de industriële productie en het importcijfer, onder druk. De centrale bank acteert kordaat en injecteert de volgende drie maanden ruim 80 miljard dollar extra in de Chinese economie. Hiermee hoopt ze de kredietverlening een boost te geven en eind 2014 alsnog op 7,5 % groei af te klokken. Anders vergaat het de Verenigde Staten. Janet Yellen, voorzitster van de Federal Reserve, gaf aan dat ze de huidige ronde monetaire versoepeling (QE3) verder afbouwt. In oktober zal de centrale bank nog 15 miljard USD aan obligaties aankopen, meer dan waarschijnlijk wordt de teller vanaf november op 0 gezet. En daarmee komt een eind aan zes jaar monetaire versoepeling waarin de balans van de Federal Reserve toenam van 900 naar ruim miljard US Dollar. Naast een drastisch effect op de financiële markten (dalende rente, stijgende aandelenkoersen, verzwakkende US dollar) is ook het reële effect navenant. De Amerikaanse arbeidsmarkt floreert, het vertrouwen van consumenten en ondernemers scheert hoge toppen, en dit reflecteert zich in een aantrekkende economie: + 4,2 % in het tweede kwartaal. Om effectief te spreken van het einde van een tijdperk moeten we wachten tot de centrale bank ook haar beleidsrente verhoogt. De verwachting is dat dit pas in het voorjaar van 2015 zal gebeuren. Het is nu nog maar de vraag of eenzelfde versoepelende beleid in Europa ook hier zal zorgen voor een herstel van de economie. De spreidstand in monetaire politiek zorgde er intussen wel voor dat de euro verzwakte: ruim 7 % ten opzichte van de US Dollar in het voorbije kwartaal. Voor Europese bedrijven, die gemiddeld genomen een groot deel van hun omzet uit export halen, is dit een absolute zegen. De eerste kiemen van Europees economisch herstel? We nemen aan van wel, en met ons Mario Draghi. 08 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

9 GESPOT OP DE PRIVATEBANKINGWEBSITE BLOG 12 september september 2014 EEN GOEDE START VOOR DE KINDEREN Vandaag is het fiscale aspect al lang niet meer het enige motief om aan successieplanning te doen. In een groot deel van de dossiers wegen familiale overwegingen op zijn minst even zwaar Herman (58) en Magda (56) hebben 2 dochters, Valerie en Lore. Hun oudste dochter, Valerie, staat op het punt om een huis te kopen. Herman en Magda zouden haar daar graag financieel bij steunen. Hoe pakken ze dat best aan? Kiezen ze voor een lening of voor een schenking? En wat met Lore, hun andere dochter? Moeten ze haar meteen ook eenzelfde bedrag schenken? Zij heeft voorlopig geen plannen met het geld. Vaak kiest men in zo n situatie (in eerste instantie) voor een lening. Op het ogenblik dat de ouders het geld zelf niet meer nodig hebben, wordt deze lening dan omgezet in een schenking. Deze schenking wordt standaard als een voorschot op de erfenis beschouwd. Wat vooraf aan het ene kind is geschonken, wordt later bij de verdeling van de erfenis verrekend met zijn of haar erfdeel. Lees meer Ann Laenen, fiscaal adviseur KBC Private Banking VERMOGENSBELASTING VERSUS VERMOGENSWINSTBELASTING Dat onze staatskas dringend extra zuurstof nodig heeft, is geen nieuws. Dat de politieke wereld voor- en tegenstanders kent van een vermogensbelasting of een vermogenswinstbelasting om de rode cijfers aan te zuiveren, is al evenmin nieuws. Maar wat betekenen die begrippen nu precies? En is een dergelijke belasting realiseerbaar? Vermogensbelasting Bij een vermogensbelasting wordt het vermogen op zich belast, ongeacht de inkomsten die dat vermogen voortbrengt. Dat impliceert dat het vermogen van elke belastingplichtige geïnventariseerd en gewaardeerd moet worden. Vervolgens wordt een bepaald belastingtarief toegepast op die waardering. Bezit u bijvoorbeeld een vermogen van euro, dan betekent dat bij een vermogensbelasting van bijvoorbeeld 1% een heffing van euro. Lees meer Dries Rubens, adviseert ondernemersprivatebankingcliënten op gebied van ondernemingsfiscaliteit en vermogensplanning. Naast zijn interesse voor de fiscaal-juridische actualiteit, maakt hij graag tijd voor familie, sport en verre reizen. MEER OP ONZE BLOG : BABA.De beurscode van Alibaba, de Chinese internetreus die deze week naar de New-Yorkse beurs komt, mist een letter. BAH BAH : Gelukkig struikelde Strümpfel niet. De Duitse ober vestigde een nieuw wereldrecord door 27 tot de rand gevulde bierglazen van één liter veertig meter ver te dragen. De Amerikaanse minister van Financiën valt wel : Integrale vermogensbegeleiding, ook voor ondernemers. Ondernemers krijgen te maken met specifieke aandachtspunten. Hun privé- en bedrijfsvermogen moet bijvoorbeeld perfect op mekaar worden afgestemd. PRIVATEBANKING.KBC.BE/NL/BLOG KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

10 OP/NEER MICHEL VERDEYEN Michel Verdeyen is analist Aandelen & Opties voor KBC Private Banking. Hij ondersteunt de adviseurs aandelenhandel in de privatebankingkantoren en u ontvangt van hem regelmatig aandeleninformatie, elektronisch of op papier. 1. ASML ADVIES: opbouwen KOERS D.D : 76,80 EUR Het Nederlandse bedrijf is met een marktaandeel van 85 % de wereldleider voor toelevering van hooggeavanceerde lithografische systemen. Deze techniek laat toe om chips op een kostenefficiënte manier kleiner te maken. Niettegenstaande teleurstellende resultaten over de vorige kwartalen steeg de koers sinds begin mei met ongeveer 35 %. De toekomst van ASML hangt in grote mate af van de EUV-technologie die chips altijd maar kleiner en krachtiger maken. Tegen eind 2014 zou het bedrijf 500 wafers per dag produceren met een doelstelling van 1500 wafers tegen Bij een succesvolle uitrol zou de winst per aandeel tegen 2017 kunnen stijgen tot 7 euro. De waardering begint stilaan wel op te lopen en het koersdoel van 80 euro is niet meer veraf. We zouden wachten op een correctie om het aandeel nog op te pikken. De houder van het aandeel kan extra rendement halen door het schrijven van (kortlopende) callopties. 2. ARCELORMITTAL ADVIES: opbouwen KOERS D.D : 11,25 EUR De koersevolutie van de staalreus ArcelorMittal kan in 2014 maar weinig beleggers bekoren. Midden augustus profiteerde het aandeel van enkele analistenrapportjes waarin het advies werd opgetrokken. Rode draad in het verhaal is de slabakkende ijzerertsprijs. Zo wordt algemeen naar het einde van het jaar wel een uitbodeming van de ijzerertsprijs verwacht en zou de verzwakking van de euro in combinatie met sterke macro-economische cijfers in de VS het aandeel moeten ondersteunen. Een aantal ijzerertsmijnen, vooral in China, dienden al de boeken te sluiten zodat de overcapaciteit zal verminderen. Die overcapaciteit moet echter eerst van de baan om het sentiment in de sector te verbeteren. Mede door enkele positieve rapporten zien we het momentum wel stilaan positief draaien. Het langetermijnkoersdoel ligt op 13 euro. 3. PETROBRAS ADVIES: houden KOERS D.D : 15,96 USD De Braziliaanse petroleumreus kon de verwachtingen de laatste jaren niet inlossen. Elk jaar dook het aandeel wel op als buitenlandse favoriet in de analistenlijstjes. Na een absoluut dieptepunt eerder dit jaar rond 10$ herstelde het aandeel op enkele maanden richting 20$. Dit herstel is zo goed als volledig toe te schrijven aan de verwachting dat presidentskandidate Marina Silva het zal halen van zittend presidente Rousseff. Onder haar bewind moet Petrobras olie invoeren om tegemoet te komen aan de stijgende inlandse vraag maar moet het die olie wel met verlies verkopen. De winst van Petrobras blijft onder druk staan. Het bedrijf moet gigantische sommen spenderen aan de ontwikkeling van grote offshore olievelden waardoor de kasstromen nog enkele jaren negatief kunnen blijven. De reeds imposante schuldenberg wordt er alleen maar groter op. De koers zal op korte termijn het volatiele karakter behouden, zeker tot wanneer het duidelijk wordt wat de Braziliaanse regering in petto heeft. 4. SABMILLER GEEN ADVIES* KOERS D.D : 3507,00 GBp Het Zuid-Afrikaanse bierconcern is de spilfiguur in een overnameverhaal dat eens te meer door AB Inbev wordt geschreven. Dat AB Inbev al langer op SABMiller aast, is een publiek geheim. Eerst ontkende AB Inbev, maar dat het bij de banken toch op zoek gaat naar kapitaal laat aan duidelijkheid niets te wensen over. SABMiller zocht toenadering tot Heineken om zo een overnamebod te ontwijken. Het aandeelhouderschap van SABMiller zit wijd verspreid, wat een overname vergemakkelijkt. De overlapping van SABMiller en AB Inbev in de VS biedt misschien opportuniteiten voor Heineken om daar bepaalde merken over te nemen. Door een overname van SABMiller zou AB Inbev de volumes bijna verdubbelen. s Werelds drie grootste brouwers hebben ongeveer 78 % van de biermarkt in handen. Het laatste hoofdstuk is in dit verhaal nog niet geschreven. Naar waardering gemeten zit er gerust nog een hogere prijs in voor de SABMiller-aandeelhouders. 10 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014 *Geen fundamentele adviesfiche beschikbaar

11 VERZEKERINGEN LANG ZULLEN WE LEVEN: HET KBC-ZORGPLAN Zelden in de geschiedenis veranderde het aangezicht van de wereld zo snel als vandaag. Op het financiële toneel bereikt de spaarrente nooit geziene diepterecords. De krappe overheidsbudgetten en de toenemende vergrijzing zet ons sociaal zekerheidssysteem, waaronder het huidige pensioen- en zorgstelsel, zo zwaar onder druk dat maatregelen zich opdringen. In ons dagelijkse leven is de invloed van de nieuwe media en het internet dan weer niet meer weg te denken. Om overeind te blijven in dit snel wijzigende landschap kan een aangepaste verzekeringsservice een geruststellende KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

12 VERZEKERINGEN zekerheid bieden. Om daaraan tegemoet te komen, werkt KBC Verzekeringen voortdurend aan haar verzekeringsaanbod. Welke uitdagingen bieden zich vandaag aan en hoe kan KBC Verzekeringen u daarbij van dienst zijn? We zetten vijf grote maatschappelijke uitdagingen op een rijtje en stellen u meteen ook de concrete oplossingen voor die KBC Verzekeringen daarvoor in de aanbieding heeft. EERSTE UITDAGING. LANG ZULLEN WE LEVEN Net zoals heel Europa zal ook Vlaanderen de komende jaren getroffen worden door een grijze tsunami. Demografen voorspellen dat er over 15 jaar 35 % meer 80-plussers zullen zijn in Vlaanderen dan vandaag. En over 25 jaar zal hun aantal zelfs met 76 % gestegen zijn. Automatisch zal daarmee ook het aantal zorgbehoevenden toenemen. De periode van zorgbehoevendheid kan lang aanslepen, bv. bij dementie tot 10 jaar waardoor het voor ons allen moeilijk te voorspellen is of het spaargeld zal volstaan en hoeveel dat spaargeld moet bedragen om de zorgfactuur te kunnen betalen. Het kostenplaatje dat aan zorgbehoevendheid vasthangt kan in de meeste gevallen niet gefinancierd worden uit het maandelijkse pensioen. De cijfers spreken voor zich: vandaag betaalt een zorgbehoevende in ons land gemiddeld euro per maand voor een verblijf in een woon- en zorgcentrum en zo n euro per maand als ook de persoonlijke extra s, zoals kapper, tv en medicatie worden meegeteld. Het gemiddelde pensioen in ons land steekt daar met een maandbedrag van euro schril tegen af (1.030 euro voor werknemers, 569 euro voor zelfstandigen en euro voor ambtenaren). Het zal dan ook niet verwonderen dat in één op de vijf gevallen de kinderen moeten bijpassen om het verblijf van hun ouders in een woon- en zorgcentrum te financieren. OPLOSSING VAN KBC VERZEKERINGEN: HET KBC-ZORGPLAN Wilt u zich verzekeren tegen de hoog oplopende kosten die lange en zware zorgbehoevendheid met zich meebrengt, dan kunt u vanaf oktober intekenen op het gloednieuwe KBC-Zorgplan: een tak 21-levensverzekering met aanvullende verzekering zorgbehoevendheid. Het KBC-Zorgplan is een volledig nieuw concept op de Belgische markt. U isoleert een stuk van uw vermogen om uw risico op zorgbehoevendheid af te dekken door een kapitaal in het KBC-Zorgplan te storten. Dit plan bestaat uit twee componenten: de hoofdverzekering die via de toekenning van een gegarandeerde intrestvoet zorgt voor de opbouw van een reserve en de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid die vanuit die reserve wordt gefinancierd. Wordt u zorgbehoevend, dan kunt u de resterende reserve kosteloos opvragen zodra vaststaat dat uw zorgbehoevendheid voldoende ernstig is en dat er geen perspectief is op herstel. Na een vooraf vastgestelde periode van zorgbehoevendheid, kunt u dan aanspraak maken op een levenslange maandelijkse uitkering in het kader van de aanvullende verzekering. De maandelijkse uitkering die u verzekert, kiest u zelf (500, 1000 of 1500 EUR) en wordt aan u uitbetaald ongeacht: 1. waar u wordt verzorgd (thuis-, woon- en zorgcentrum) ; 2. door wie u wordt verzorgd (familie, professionele hulpverstrekkers); 3. of u fysisch (vb. beroerte) of psychisch (vb. dementie) zorgbehoevend bent. Heeft u het geluk nooit zorgbehoevend te worden, dan gaat de reserve bij uw overlijden naar uw begunstigden of naar de nalatenschap. Ter illustratie: Jan, een 58-jarige man stort euro in het KBC-Zorgplan om een uitkering van euro per maand te ontvangen bij zorgbehoevendheid. Indien hij naar aanleiding van dementie op zijn 73ste zorgbehoevend wordt verklaard, kan hij de eerste 28 maanden van zorgbehoevendheid overbruggen via het aanspreken van zijn reserve in het KBC- Zorgplan. Daarna zorgt KBC voor een maandelijkse uitkering van euro en dit tot zolang Jan leeft. 12 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

13 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

14 AANDEEL IN DE KIJKER INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES (IAG) GEEN ADVIES * ISINcode: US KOERS D.D : 54,93 USD DOMINANTE POSITIE IAG beschikt over een dominante marktpositie op de transatlantische routes naar de VS (BA) en Zuid-Amerika (Iberia). De drie grootste allianties controleren 85 % van het verkeer tussen Europa en de VS en door de geringe concurrentie kunnen de prijzen worden hooggehouden. AirFrance en Lufthansa zijn vooral gefocust op de Azië-routes waar de concurrentie met de oosterse maatschappijen sterk is. Waar Londen de toegangspoort tot de VS is, is Madrid de belangrijkste hub voor Latijns-Amerika. Bovendien kan IAG door het zeer efficiënte Vueling toch nog profiteren van het succes van de lage kostentrafiek. INTERESSANTE WAARDERING De koers/winstverhouding voor 2015 bedraagt 8, dus zeker niet duur gewaardeerd. Waar liggen de risico s? De vakbonden in Spanje die toch gaan tegenwerken, aanslagen, tegenwoordig ook aswolken en een olieprijs die plots door het dak zou gaan. Het aandeel noteert zowel op Londen (in ) als op Madrid (in ) en we hanteren een koersdoel van 5,75. HEATHROW IS EEN UNIEKE TROEF De dominante positie op Heathrow zorgt voor 70 % van de groepswinst. Dit is te danken aan het grote aantal slots in bezit. Heathrow is groter dan JF Kennedy in New York en bezit toch maar over twee landingsbanen. Het niet uit te breiden aantal slots is dus goud waard. IAG bezit 51 % van deze slots en de luchtvaartalliantie waar IAG deel van uitmaakt (samen met AA en Quantas) bezit zelfs 60 %. Door deze machtspositie kan men de lagekostenmaatschappijen op afstand houden. Jaarlijks kan er ongeveer voor 1 % slots worden bijgekocht van kleinere maatschappijen die in de problemen komen. Deze slots worden dan gebruikt voor de eigen meer winstgevende intercontinentale vluchten. 14 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014 *Geen fundamentele adviesfiche beschikbaar

15 SECTOR: Financials BEURS: New York RISICOPROFIEL: zeer dynamisch PRODUCTSCORE: 7 ACTIVITEITEN IAG is het resultaat van de fusie in 2010 tussen British Airways (BA) en het Spaanse Iberia. IAG is de derde grootste luchtvaartgroep in Europa na Air-France-KLM en Lufthansa. Op wereldvlak is de holding nummer 5. Zowel British Airways als Iberia bleven hun activiteiten na de fusie autonoom verderzetten. Bovendien bezit Iberia met het Spaanse Vueling over een eigen lagekostenmaatschappij die de snelst groeiende is en na Ryanair de laagste kostenstructuur draagt. NOG EEN BEHOORLIJK HER- STRUCTURERINGSPOTENTIEEL In het verleden dienden de vakbonden al verregaande toegevingen te doen waardoor het management erin slaagde BA tot een zeer efficiënt bedrijf om te vormen. Bij Iberia is de herstructurering nog maar net begonnen. Er is al een akkoord om het personeel 30 % meer te laten werken voor 15 % minder loon. Slaagt de geplande herstructurering dan wordt Iberia één van de meest kostenefficiënte grote luchtvaartmaatschappijen. STRATEGISCHE KOERSWIJZIGING WERPT VRUCHTEN AF Enkele jaren geleden zaten beide maatschappijen in tamelijk slechte papieren. Het roer werd omgegooid en BA trok zich terug van de regionale luchthavens waar de strijd tegen vooral Ryanair onbegonnen werk was. AirFrance liet na zich te focussen op Parijs en draagt daar nu nog de gevolgen van. Door de machtspositie op Heathrow, de drukste luchthaven ter wereld, kunnen hogere ticketprijzen worden aangerekend. De aanwezigheid van heel wat multinationals maakt dat er een continu sterke vraag is naar business seats en Londen blijft het jaar rond een aanzienlijke toeristenstroom van overal ter wereld aantrekken. KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

16 UIT HET PAK ANN VANDEN BERGH Deze editie sluiten we af met Ann Vanden Bergh, private banker in het kantoor in hartje Antwerpen dat alom bekend staat als de fiere Boerentoren. Een levendige locatie voor een bijzonder bruisende persoonlijkheid Ann heeft in de periode dat ze voor KBC werkt er al een heel parcours op zitten. Er zijn dan ook weinig kantoren die ze nog niet van de binnenkant heeft gezien. Het begon allemaal toen ze kort na haar afstuderen haar kans waagde bij wat toen nog de Kredietbank was. Een vliegende start, want ze werd snel aangeworven als adviseur sparen en beleggen in het kantoor van Kapellen. Na drie jaar verhuisde ze dan naar de KBC-toren, waar ze deel uitmaakte van het commerciële ondersteuningsteam voor alle adviseurs sparen en beleggen. Dat was specifiek advies voor de institutionele cliënten: vzw s, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en daarnaast had ik toen ook een aantal portefeuilles zelf in beheer, met onder meer enkele pensioenfondsen. Er werd toen echter beslist dat het beheer van dergelijke portefeuilles ofwel in Private Banking, ofwel in Asset Management moest zitten. Na er vijf jaar te hebben gewerkt ben ik dan naar Asset Management gegaan om daar weer voor het beheer van portefeuilles in te staan. In Brussel ben ik dan mee het beheer van institutionele portefeuilles gaan doen. Ik kreeg dus een deel van mijn cliënten terug die ik in Antwerpen beheerd had maar daarnaast heb ik ook de beginperiode van het uitbesteed beheer opgevolgd voor de particuliere cliënten van Private Banking. Het institutionele beheer was namelijk al uitbesteed beheer, waarbij de portefeuille uit handen wordt gegeven aan de bank en transacties automatisch worden doorgevoerd. Die vorm van beheer werkte zo goed en er was zoveel vraag naar vanuit het particuliere luik, dat KBC het ook naar dat segment heeft uitgebreid, onder de naam Core Satellite. Dat gaat dan om particuliere cliënten van meer dan 2,5 miljoen euro. Ondertussen zijn we zelfs nog een stap verder gegaan en is dit nu ook uitgebreid naar de portefeuilles vanaf 1 miljoen euro. In het uitbesteed beheer ging ik dan samen met de private banker naar de cliënt, om toe te lichten waaruit de strategie en de wijzigingen bestonden. Dat heb ik zeven jaar gedaan, maar dan wou ik toch eens iets nieuws Vervolgens ben ik dan naar KBC Nederland gegaan als gedetacheerde voor Corporate Banking; weer iets helemaal anders. Ik wilde namelijk ook de andere kant van het bankieren eens leren kennen. Ik werkte dan samen met de corporate kantoren van heel België voor de cliënten die in Nederland werkzaam zijn. Iets wat een heel andere aanpak vroeg en in het begin redelijk zwaar was. Gelukkig had ik er een senior collega die me in die wereld ingewijd heeft. Maar na twee jaar kreeg ik de opportuniteit om terug te keren naar beleggingen, en dan in Private Banking. Een kans die ik niet kon laten liggen! Ook in mijn vrije tijd zit ik zelden stil. Languit in de zetel hangen komt er niet veel van. Ik tennis iedere week met vriendinnen, ga regelmatig lopen en ga ook elk jaar skiën. Maar reizen met vrienden is mijn grote passie, ik heb al redelijk wat van de wereld gezien. Vroeger vaak met de rugzak, maar tegenwoordig mag het al iets comfortabeler zijn. Mijn eerste grote reis was naar de westkust van Amerika, en nadien ging het o.a. naar Mexico, Guatemala, Bolivië, Peru, Argentinië, Chili, Namibië, India, Maleisië, Thailand, Sri Lanki, en binnenkort vertrek ik drie weken naar Australië. Met een hele toffe collega van Asset Management trouwens! Tot in de puntjes alles strak plannen komt daarbij niet kijken: we bekijken graag ter plaatse wat we er gaan doen. Reizen verruimt echt wel de blik op alle vlakken. Je leert appreciëren wat we hier hebben en wordt af en toe stevig met de voetjes op de grond gezet. UW INBRENG Zou u graag een bepaald financieel, fiscaal, juridisch of economisch onderwerp in Academy News behandeld zien? Of hebt u vragen die andere lezers kunnen interesseren? Dan kunt u zelf een thema, geschikt voor onze brede lezersgroep, aanbrengen. Schrijf een briefje of stuur een mail waarin u uw voorstel in een paar regels concreet beschrijft. Ons redactieadres: KBC Private Banking PBS Brusselsesteenweg Leuven adres:

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Het nieuwe bankieren

Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren De duurzame oplossingen van bankier Peter Blom Tobias Reijngoud Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl 2009 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie