Door het glazen plafond. Naar effectieve maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door het glazen plafond. Naar effectieve maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen"

Transcriptie

1 Door het glazen plafond Naar effectieve maatregelen om meer vrouwen in de top te krijgen Ans Merens, Wilma Henderikse en Babette Pouwels Oktober 2013 Ans Merens Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Wilma Henderikse VanDoorneHuiskes en partners Babette Pouwels Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Kenniscentrum Publieke Zaak

2 Abstract Although in many Western European countries women have entered the workforce in large numbers this has not resulted in an equal representation in senior positions. Little is known about how organisational policies could be changed and what initiatives have proven to be effective in raising the number of women in the top of organisations. This article aims to examine the effectiveness of measures taken by organisations to increase the number of women in senior management positions in their organisations. In order to do this we have reviewed literature regarding the effects of various types of measures on realising more women in senior positions and have identified the most effective measures. The outcomes of this literature review have been used as a framework for an empirical analysis of the effectiveness of measures taken by companies. Data from the Charter Talent to the Top show that a adopting a broad range of measures at the strategic level leads to a higher share of women in senior management positions. HR instruments and communication strategies also affect the proportion of women at the top. More specifically, facilitating flexible work options, external communication about the organization s diversity goals, and increasing women s visibility within the organization all have positive effects on the share of women in the top. The amount of facilitating measures for reconciling work and family life, such as generous leave options and (additional) child care options, seems to have an adverse effect on gender diversity in management.

3 1. Introductie Een van de opvallendste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de afgelopen decennia is de enorme toename van vrouwen. De arbeidsdeelname is toegenomen van 30% in 1980 naar 61% in 2012 (SCR 1998; CBS 2013). Deze toestroom van vrouwen heeft zich redelijk gelijk verspreid over de verschillende functieniveaus in arbeidsorganisaties. In de top van organisaties is de vertegenwoordiging van vrouwen echter veel langzamer gegroeid, dit geldt vooral in de grootste bedrijven. Het aandeel van vrouwen in de top (rvb en rvc) van de 100 grootste bedrijven in Nederland nam toe van 5% in 2001 naar 10% in Bij de rijksoverheid en in de non-profitsector zijn meer topvrouwen te vinden i (26% resp. 30% in 2012) (Merens 2012b). In de afgelopen 30 jaar hebben veel bedrijven diversiteitsbeleid gevoerd. Soms was dit specifiek op vrouwen gericht, soms ging het (ook) om andere groepen werknemers, zoals migranten, ouderen of gehandicapten. Diversiteitsbeleid was oorspronkelijk gericht op verhoging van de participatie van deze groepen in arbeidsorganisaties. Later kwam de focus ook te liggen op verhoging van hun vertegenwoordiging in hogere functies. Deze maatregelen hebben in Nederland in de jaren negentig geleid tot een groei van het aandeel vrouwen in de organisaties als geheel en in hogere functies (Remery 1998). Het is niet duidelijk wat dit diversiteitsbeleid, ook in recentere jaren, heeft opgeleverd voor de doorstroom van vrouwen naar de top. Is de trage groei van vrouwen in de top toe te schrijven aan het tekortschietend beleid voor deze groep? Zijn er wellicht maatregelen genomen die niet effectief zijn? Of is het beleid op zichzelf wel afdoende (geweest) maar laat de uitvoering ervan te wensen over? De centrale vraag van dit artikel luidt daarom: In hoeverre zijn maatregelen die arbeidsorganisaties hebben genomen effectief om het aandeel van vrouwen in topfuncties te vergroten? In dit artikel gaan we eerst in op de literatuur over de belemmeringen voor vrouwen om naar de top te komen en de typen maatregelen die organisaties nemen om deze belemmeringen aan te pakken. Vervolgens bespreken we een literatuurreview over de effectiviteit van maatregelen die organisaties nemen om het aantal vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Daarna presenteren we empirisch onderzoek over de maatregelen die organisaties nemen en onderzoeken we of er een relatie is tussen die maatregelen en de toename van het aantal vrouwen in topfuncties. Tot slot staan we stil bij de mogelijkheden voor organisaties om een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de top te realiseren.

4 2. Belemmeringen voor vrouwen op weg naar de top Organisatiestudies hebben aangetoond dat organisaties een belangrijke rol spelen bij het genereren en handhaven van ongelijkheid op de werkplek. Maar hoe organisatorische praktijken van invloed zijn op ongelijke behandeling op de werkplek en welke beleidslijnen en maatregelen de ongelijkheid kunnen verminderen is nog steeds een tamelijk onontgonnen terrein. Het is duidelijk dat die maatregelen zullen moeten inspelen op de belemmeringen die vrouwen ervaren in hun loopbaanontwikkeling. We gaan nu in op de verschillende soorten belemmeringen. Deze sluiten aan bij drie typen verklaringen die vanouds in de literatuur worden aangevoerd voor de achterblijvende vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties (Wirth 2001; Verloo et al. 1997; McKinsey 2010). Als eerste kan worden genoemd de pipeline -theorie. Volgens deze theorie is er een te klein reservoir ( pipeline ) aan vrouwen die kwalificaties hebben om door te stromen naar de top, in termen van opleiding, ervaring en ambities. Structurele verklaringen verwijzen naar de wijze waarop de samenleving is georganiseerd en meer in het bijzonder de gangbare praktijken en de cultuur van (arbeids)organisaties. Symbolische verklaringen gaan over genderspecifieke opvattingen en beelden. Aan vrouwen en mannen worden veelal verschillende eigenschappen toegeschreven. Dit heeft gevolgen voor de werving en selectie van vrouwen voor topfuncties Ten aanzien van de eerste verklaring kan worden vastgesteld dat zij tegenwoordig minder op gaat dan 20 à 30 jaar geleden. Sinds eind jaren negentig nemen meer vrouwen deel aan het hoger onderwijs en studeren zij sneller af. Daardoor zijn vrouwen in de leeftijd tot 35 jaar hoger opgeleid dan de mannen en in het cohort daarboven (35-45 jaar) even hoog als mannen. Doordat tegenwoordig nog maar weinig hoger opgeleide vrouwen stoppen met werken als zij kinderen krijgen, hebben zij even veel werkervaring als mannen. Wel kan er nog verschil zijn in relevante managementervaring om door te kunnen stromen naar de top (Catalyst 2002). Een ander punt dat vaak wordt genoemd is dat mannen en vrouwen verschillen in hun ambities. Meer mannen dan vrouwen zeggen een hogere of topfunctie na te streven (Janssen en Portegijs 2010; Van den Brakel et al. 2012). Het verschil is echter niet zo groot (10% van de vrouwen en 24% van de mannen) dat dit de grote kloof in vertegenwoordiging van mannen en vrouwen aan de top kan verklaren. Onderzoek van de Taskforce DeeltijdPlus lijkt er op te wijzen dat het ambitieniveau van vrouwen verandert over de levensloop. Jongere en oudere vrouwen zijn ambitieuzer dan vrouwen tussen de 36 en 45. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat werkgevers over het algemeen wel de ambities van jongere vrouwen honoreren, maar zich er veel minder van bewust zijn dat ambities na de spitsuur van het leven weer toenemen (Visser et al., 2009).

5 Voor het tweede type verklaring, de structurele verklaringen, is een omvangrijke hoeveelheid literatuur beschikbaar die laat zien dat vrouwen meer werk-privéconflict ervaren dan mannen. Die frictie ontstaat doordat binnen de gangbare cultuur veel uren maken wordt beschouwd als een belangrijke indicator van betrokkenheid en ambities, terwijl een parttime baan een negatieve invloed heeft op toekomstige carrièrekansen. Vrouwen, vooral in leidinggevende posities, zijn daardoor bezorgd over de gevolgen van het moederschap voor hun loopbaanontwikkeling (Senior, 2003). Enquêtes onder vrouwelijke managers in Europa respectievelijk het Verendigd Koninkrijk laten zien dat een ruime meerderheid (62%) van hen gezinsverplichtingen als een van de sterkste of de sterkste belemmering ervaart voor de carrière van vrouwen (Catalyst, 2002; Cherry, 2011). Opvallend is verder dat veel meer vrouwen (82%) dit als een belemmering ervaren dan mannen (54%) en dat de erkenning van dit soort belemmeringen door mannen consequent minder is geworden dan enkele jaren daarvoor. Het combineren van werk en gezin lijkt daarmee zelfs een sterkere belemmering geworden in de afgelopen vijf jaar (Cherry, 2011). Uitsluiting van informele en belangrijke netwerken in arbeidsorganisaties is een andere vaak genoemde structurele belemmering die vrouwen tegenkomen op hun weg naar hogere posities.vrouwen hebben geen of weinig toegang tot netwerken die belangrijk zijn voor hun loopbaanontwikkeling, en ze ontvangen weinig steun van mensen om mee te praten zodra zij in leidinggevende posities zijn gekomen (Senior, 2003). In samenhang daarmee, wordt een gebrek aan mentoren en rolmodellen vaak aangehaald als een belangrijke belemmering voor de carrière van vrouwen (onder andere Catalyst, 2002, Carter 2011; Cherry, 2011). Naast de combinatie van arbeid en zorg, belemmeren genderstereotypen en discriminatie de loopbaanontwikkeling van vrouwen (onder andere Meyerson & Fletcher, 2000, Catalyst, 2002, Carter, 2011, Cherry, 2011). In het onderzoek van Catalyst kwam dit als de belangrijkste belemmering (66% van de topvrouwen noemde dit) naar voren. In 2010 behoren genderstereotypen nog altijd tot de top vijf van belemmeringen die vrouwen ervaren bij carriereontwikkeling (Cherry, 2011). Veel studies laten zien dat stereotypen over succesvolle leidinggevenden en beschrijvingen van de ideale manager sterk overeenkomen met masculiene kenmerken, zoals zelfverzekerd en ambitieus (Senior, 2003). Wel lijkt het effect van tradtionele stereotypen geleidelijk af te nemen en neemt de voorkeur voor feminiene kenmerken bij managers en ook de voorkeur voor vrouwelijke managers langzaam toe (Eagly 2009;

6 Stoker et al, 2012). Bij mannen wijzigen stereotypen echter minder snel dan bij vrouwen (Golden, 2011). Stereotypen hebben tot gevolg dat vrouwen in werving en selectie minder kans hebben dan mannen om benoemd te worden als (top)managers (EU 2007, Eagly 2009, Welle en Heilman 2011). Eenmaal aangenomen in zo n functie hebben stereotype beelden tot gevolg dat vrouwen moeten oppassen niet te lief en aardig te zijn, dat geldt als niet competent. Te bitchy gedrag wordt echter wel als competent, maar niet als vrouwelijk beschouwd. Deze double bind kan vrouwen een onzeker gevoel geven en leiden tot een krampachtige manier van werken (Henderikse et al. 2004). Dit vergroot de kans op falen. Genderstereotype beelden hebben niet alleen invloed bij de beoordeling van vrouwen op de werkvloer maar ook op het zelfbeeld van vrouwen. Vrouwen zelf zien zichzelf vooral als moeder en eindverantwoordelijke voor zorgtaken en beschouwen zichzelf mede daardoor minder snel als (potentiële) leider dan mannen. Ook recent onderzoek in Nederland (Henderikse 2012) onder leidinggevenden lijkt uit te wijzen dat genderstereotypen nog steeds bestaan maar minder sterk zijn geworden. Het belang van feminiene eigenschappen voor de ideale manager heeft terrein gewonnen ten opzichte dat van masculiene eigenschappen. Ook in deeltijd werken en zorgtaken hoeven een carrière niet in de weg te staan. De meeste leidinggevenden vinden deze zaken tegenwoordig verenigbaar met elkaar. Hoewel we voor een aantal verklaringen afzonderlijk vermoeden dat ze recent minder sterk zijn geworden, is het lastig te zeggen welke verklaring nu meer gewicht in de schaal legt als belemmering voor vrouwen om door te stromen naar managementfuncties. Vast staat wel dat de drie typen verklaringen niet los staan van elkaar maar in zekere mate met elkaar verweven zijn. Stereotype beelden zijn bijvoorbeeld ooit ontstaan en worden in stand gehouden doordat vrouwen lager opgeleid en minder ervaren waren (pijplijntheorie). Op hun beurt versterken deze beelden bijvoorbeeld het relatief lage ambitieniveau van vrouwen. 3. Aanpak van de belemmeringen die vrouwen op weg naar de top tegenkomen. Effectieve maatregelen van arbeidsorganisaties moeten er op gericht zijn de belemmeringen uit de weg te ruimen die vrouwen tegenkomen in hun loopbaanontwikkeling. Dit roept de vraag op welke maatregelen bedrijven nu eigenlijk nemen om het aantal vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Echter, studies die de praktijken van bedrijven onderzoeken zijn fragmentarisch en zijn

7 meestal case studies. Deze studies laten een grote diversiteit aan maatregelen zien. We bespreken enkele van deze studies en komen dan tot een indeling van maatregelen. Van Luijn (2004) concludeert dat veel organisaties in Nederland gebruik maken van bovenwettelijke maatregelen vaak in de vorm van secundaire arbeidsvoorwaarden om de loopbaanontwikkeling van vrouwen te verbeteren. Dit komt overeen met de bevindingen van Henderikse et al. (2004) bij de evaluatie van het instrument "Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond" in Nederland. Maatregelen die organisaties van het Ambassadeursnetwerk namen om het aantal vrouwen in hogere functies te vergroten waren: flexibele werktijden, kinderopvangregelingen, parttime werk, thuiswerkregelingen en feiten en cijfers over vrouwen (in hogere posities). Maatregelen op het terrein van loopbaanontwikkeling en werving en selectie werden veel minder genomen. Henderikse et al. (2004) benoemden op basis van literatuuronderzoek twaalf zogenoemde 'gatekeeping mechanismen: subtiele, minder zichtbare belemmeringen voor vrouwen om hogerop te komen. Deze mechanismen kunnen worden aangepakt op verschillende terreinen van het personeelsbeleid. In gecomprimeerde vorm zijn hieronder de mechanismen weergegeven met ernaast het bijbehorende deelterrein van personeelsbeleid waarop het beste actie kan worden ondernomen. Tabel 1 Overzicht gatekeepingmechanismen en aanpak in personeelsbeleid Mechanisme Onzichtbare kwaliteiten/risicomijdend gedrag vrouwen Voorkeur voor deeltijdbanen Cultuur van de organisatie. Rekrutering uit het old boys network Denken in stereotypen over vrouwen Subjectieve selectieprocedures en formulering van functieprofielen Onvoldoende sociale steun Terrein van persooneelsbeleid Opleiding, management development, loopbaanontwikkeling en communicatie Arbeidsvoorwaarden, taakstructurering, Organisatieontwikkeling Werving, wervingskanalen Selectie Selectie Loopbaanondersteuning We kunnen dus de volgende deelterreinen van het personeelsbeleid onderscheiden: arbeidsvoorwaarden, werving & selectie, loopbaanontwikkeling (w.o. opleiding en MD) en loopbaanondersteuning, communicatie en organisatieverandering.

8 4. Effectiviteit van maatregelen voor genderdiversiteit De enige effectstudie die in Nederland is gedaan, is het wat oudere proefschrift van Remery (1998). Zij onderzocht wat de effecten zijn van emancipatiegericht personeelsbeleid van arbeidsorganisaties op de vertegenwoordiging van vrouwen in het totale personeelsbestand en in hogere functies. Hoewel dit ruimer is dan (top)managementfuncties, zullen we hier later nog op ingaan vanwege de relevantie voor onze vraag over effectiviteit. Een literatuurreview (Van Luijn 2004) uitgevoerd voor Nederland liet zien dat er destijdsgeen recente relevante studies beschikbaar waren. Uit de weinige beschikbare studies, meestal casestudy's, gecombineerd met interviews met sleutelpersonen, bleek dat training, mentorprogramma s, managementopleidingen en netwerken effectief zouden kunnen zijn om het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies te vergroten. Uit een meer recente literatuurstudie (Merens 2012) bleek dat er nog steeds onvoldoende kennis is van de werking van diversiteitsprogramma's in Nederland. Er zijn geen recente effectiviteitsstudies beschikbaar, wel overzichtsartikelen, case-studies, dossieronderzoek en onderzoek gebaseerd op percepties van de vrouwen zelf en/of managers. Meer robuuste studies met meetbare effecten werden gevonden in de VS en Australië. Toch kan nog steeds de meeste literatuur over diversiteitsmanagement, ook internationaal, niet worden gekarakteriseerd als effectiviteitsstudies (Foster Curtis en Dreachslin, 2008). We bespreken hieronder de resultaten van de effectstudies, aangevuld met enkele aanvullende onderzoeken voor Nederland. Bij de bespreking maken we een onderscheid in algemene studies en specifieke studies. In de algemene studies worden de effecten van meerdere maatregelen tegelijk onderzocht. Bij specifieke studies gaat het om de effecten van één type maatregel. 4.1 Algemeen Op basis van talloze ervaringen met de praktijk van het diversiteitsbeleid stellen Henderikse et al. (2007) een aantal voorwaarden vast voor een succesvol diversiteitsbeleid. Een eerste voorwaarde is dat de top van een bedrijf expliciet heeft besloten tot dit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. Essentieel is dat de top zich verantwoordelijk voelt voor het diversiteitsbeleid en de doelstellingen. Vervolgens moet dit beleid worden vertaald naar de lagere niveaus van de organisatie. Leidinggevenden op divisie- of afdelingsniveau moeten zich verantwoordelijk voelen en concrete doelen voor hun afdeling hanteren. Daarbij helpt het als leidinggevenden regelmatig verantwoording moeten afleggen over de voortgang

9 van het diversiteitsbeleid in de praktijk. Is aan deze twee voorwaarden voldaan, dan moeten maatregelen worden genomen op organisatorisch en personeelsbeleid (zie tabel 1). Leimon et al. (2011) stellen door middel van een uitgebreide literatuurreview, acht afzonderlijke 'coping'strategieën vast om de belangrijkste belemmeringen voor de doorstroom van vrouwen in organisaties aan te pakken. Deze strategieën zijn: balans tussen gezin en carrière, bedrijfscultuur, investeringen in loopbaanontwikkeling, vertrouwen, kennis van de eigen sterke punten, netwerken, rolmodellen en loopbaanplanning. Uit een enquête onder 125 vrouwen in functies in grote bedrijven in het VK bleek dat zij alle acht strategieën als effectief en belangrijk beschouwden, maar netwerken, rolmodellen, vertrouwen en kennis van sterke punten het meest hielpen. Het eerder genoemde onderzoek van Remery (1998) was gericht op de relatie tussen beleid van organisaties en de toename van vrouwen in hogere functies. In organisaties die veel emancipatiegericht personeelsbeleid voerden, bleek onder controle van o.a. organisatiekenmerken - het aandeel van vrouwen in hogere functies van meer toe te nemen dan in organisaties die zulk beleid niet of weinig hadden. Onder emancipatiegericht personeelsbeleid vatte Remery een aantal clusters van beleid samen: bestuurlijke en beleidsmatige vormgeving (sterk overeenkomend met de hierboven genoemde vaststelling door de top van diversiteitsbeleid en verantwoordelijkheid voelen), maatregelen op het terrein van werving en selectie, maatregelen op het terrein van arbeidsvoorwaarden en de mate van uitvoering van het beleid. In organisaties die alleen arbeid-zorvoorzieningen troffen was echter geen effect merkbaar op de toename van vrouwen in hogere functies (wel op de toename van vrouwen in het totale personeelsbestand). Verder bleek de mate van uitvoering van het beleid er toe te doen. Organisaties die hun personeelsbeleid redelijk tot goed uitvoerden in de praktijk zagen het aandeel vrouwen in hogere functies meer groeien dan organisaties met een papieren beleid. In de VS onderzochten Kalev et al. (2006) de effectiviteit van diversiteitsprogramma's van 700 grote bedrijven op de vertegenwoordiging van witte en zwarte vrouwen en mannen in managementfuncties in de periode Inspanningen om de verantwoordelijkheid voor diversiteit in de organisatie te beleggen, hadden het grootste effect op het aandeel van vrouwen in management. Met name het instellen van een diversiteitscommissie en het aanstellen van diverstiteitsfunctionarissen hadden een sterke invloed op het aandeel van vrouwen in management. Daarnaast bleek ook gericht

10 wervingsbeleid voor vrouwen en migranten een sterk effect te hebben op de doorstroom van vrouwen naar managementfuncties. Uit de studie wordt duidelijk wat dit beleid concreet inhoudt. Netwerken en mentorprogramma's blijken in het onderzoek van Kalev et al. (2006), vergeleken met de hiervoor genoemde maatregelen, bescheiden effecten te hebben op de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies. Maatregelen ter vermindering van vooroordelen over vrouwen bij leidinggevenden via training en evaluaties bleken het minst effectief. Diversiteitstraining had geen effect op het aandeel van blanke vrouwen in management maar een negatieve invloed op het aandeel van zwarte vrouwen. Diversiteitsevaluaties toonden een klein positief effect op het aandeel van de blanke vrouwen maar geen significant effect op het aandeel van zwarte vrouwen. Deze uiteenlopende effecten worden vaker genoemd in de literatuur over diversiteit. Naast de effecten van afzonderlijke maatregelen, analyseerden Kalev et al. (2006) ook of het aantal diversiteitsprogramma's er toe deed en of bepaalde combinaties van programma's meer effecten hadden dan anderen. De effecten bleken versschillend voor blanke en zwarte vrouwen. Voor blanke vrouwen gold dat hoe meer programma's organisaties uitvoerden, des te meer vrouwen in het management zaten. Voor zwarte vrouwen bleek alleen dat uitvoering van drie programma's een significant groter effect had dan één of twee programma's. Uit de analyse van de verschillende combinaties van programma's bleek dat diversiteitstraining en - evaluatie samen met programma's die verantwoordelijkheid in de organisatie beleggen, meer effect hebben op het aandeel van blanke vrouwen in het management, dan de maatregelen afzonderlijk. Verder hadden mentorprogramma's samen met verantwoordelijkheid een positief effect op het aandeel van zwarte vrouwen in het management, maar niet op het aandeel van blanke vrouwen. 4.2 Specifieke effectstudies Verder zijn er enkele, specifieke effectstudies naar mentorprogramma s uitgevoerd. Het gaat om formele mentoring, dat wil zeggen mentorprogramma's die door organisaties zelf worden geïnitieerd. Mentoring die spontaan tussen werknemers van een bedrijf plaatsvindt, wordt informele mentoring genoemd (De Vries 2011). Australisch onderzoek (Gardiner et al. 2007) naar mentorprogramma's aan Australische universiteiten laat zien dat mentoring allerlei positieve effecten heeft op de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke junior werknemers. Een systematische vergelijking van een groep mentees en een controlegroep liet zien dat de vrouwen die aan het mentorprogramma van de universiteit hadden deelgenomen, veel meer kans hadden om in dienst te blijven van de universiteit, meer onderzoekssubsidies ontvingen, vaker promotie (naar een hogere functie) maakten en meer hadden

11 gepubliceerd dan vrouwen die niet hadden deelgenomen aan het programma. Er waren geen verschillen in carrière en werktevredenheid. Een bezwaar tegen dit onderzoek, waar de auteurs ook zelf op wijzen, is dat het niet duidelijk is of de vrouwen in de controlegroep zelf mentoractiviteiten buiten het programma ondernamen. Een ander bezwaar tegen deze studie zijn de zeer kleine aantallen: 22 vrouwen namen deel aan het mentorprogramma en 46 aan de controlegroep. Blau et al. (2010) deden een vergelijkbaar onderzoek met eveneens een controlegroep naar mentoringworkshops voor vrouwelijke economen op een universiteit in de Verenigde Staten. De workshops duurden slechts twee dagen, een beperkter vorm van mentoring dan in het onderzoek van Gardiner. Toch bleken ook hier duidelijke effecten. Vrouwen die hadden deelgenomen aan de workshops ontvingen meer onderzoekssubsidies en hadden meer publicaties dan vrouwen die niet hadden deelgenomen (Blau et al. 2010) geleverd. Een totaal ander beeld van de effecten van mentoring rijst op uit een onderzoek van Catalyst (Ibarra et al. 2010). Twee enquêtes in 2008 en 2010 onder 4000 'high potentials' met MBA-diploma in de Verenigde Staten laten zien dat vrouwen onder hen vaker een mentor hadden dan de mannen. Toch raakten ze in hun carrière achterop bij die van de mannen; zij kregen 15% minder vaak promoties dan de mannen. Diepte-interviews lieten zien dat vrouwen vaak een ander type mentoring dan mannen kregen. Vrouwen rapporteerden dat mentoring hen hielp om zichzelf en hun stijl van werken te begrijpen. Mannen echter vertelden hoe hun mentoren hen hielpen met het plannen van hun carrière en hoe ze het beste konden opereren om hun loopbaanplanning te realiseren Dit type mentoring heet ook wel sponsoring. De expertise van de mentor bleek direct samen te hangen met de verschillende vormen van mentoring van mannen en vrouwen. De mannen hadden vaker dan de vrouwen senior medewerkers als mentoren en hoe meer senior de mentor was, des te sneller verliep de carrière van de mentee, zo blijkt uit onderzoek van Catalyst. Echter, àls vrouwen een hoog geplaatste mentor hadden, dan hadden vrouwen even veel kans op promotie als mannen (Hewlett et al. 2010). De vorm van mentoring is dus belangrijk voor de effecten ervan op de loopbanen van vrouwen. Ten slotte noemen we nog enkele vermoedens of aanwijzingen voor effectief diversiteitsbeleid vanuit Nederlands onderzoek, ook al zijn het geen effectstudies. Van den Brink et al. (2010) lieten in hun dossieronderzoek van benoemingen op Nederlandse universiteiten zien dat divers samengestelde benoemingscommissies de kansen van vrouwen vergroten. Er werden significant meer vrouwen tot universitair hoofddocent of hoogleraar benoemd, naarmate er meer vrouwen in zo n commissie zaten.

12 Terwijl arbeidsvoorwaarden vaak minder sterke effecten dan andere maatregelen hebben op de doorstroom van vrouwen naar de top, kwam Noback (2011) in dat opzicht tot een opmerkelijke conclusie in haar casestudy van een grote financiële instelling. Vrouwen die vier dagen van 9 uur werkten, stroomden sneller door naar hogere functies dan mannen die dat deden. De verklaring daarvoor is dat deze vrouwen in positieve zin afwijken (en als ambitieuzer worden gezien) van de meeste vrouwen die in deeltijd werken. Mannen met een 4*9 uur-verdeling wijken juist in negatieve zin af van het gros van de mannen dat vijf dagen per week werkt. 5. Diversiteitsbeleid in de praktijk: het gebruik van strategieën en maatregelen door de charterondertekenaars In de Monitor Talent naar de Top (Merens 2012; Pouwels en Henderikse, 2013), die jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van de Commissie Monitoring Talent naar de Top, wordt doet verslag gedaan over de strategieën en maatregelen die zijn genomen door de ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top. De gegevens worden jaarlijks verzameld door middel van een online-enquête die de ondertekenaars invullen. Daarin moeten ondertekenaars hun gegevens invullen over het aantal vrouwen in (sub)top en organisatie, hun streefcijfers en over de verschillende beleidsmaatregelen die zij nemen. In 2013 betreft de monitor 199 charteroganisaties. De Figuren 1 tot en met 6 laten zien welke maatregelen de charterondertekenaars nemen om het aantal vrouwen in de top te vergroten. 5.1 Strategie Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van diversiteitsbeleid zijn concrete doelen, aan termijnen gebonden, waaraan de top zich committeert (Henderikse et al., 2007). De meeste charterorganisaties maken gebruik van meerdere, gecombineerde strategieën om het aandeel vrouwen in de top te vergroten (gemiddeld 3). Een klein aandeel (16%) van de charterorganisaties geeft aan geen enkele strategie te hebben. Bijna driekwart van de charterondertekenaars heeft diversiteitsdoelstellingen en het commitment van de top (ceo en directie) (zie Figuur 1). Opvallend is dat het hebben van een businesscase voor diversiteit bij charterondertekenaars relatief weinig voorkomt (40%), terwijl het belang van een zakelijke visie op diversiteit in de literatuur zo vaak wordt onderstreept. Een businesscase voor diversiteit geeft aan dat men binnen de eigen organisatie nut en noodzaak van een divers samengesteld personeelsbestand weet te verbinden met de strategische doelen van de organisatie. Men ziet de meerwaarde van diversiteit voor het bereiken van de eigen organisatiedoelstellingen. Een verklaring zou kunnen zijn dat niet alle

13 organisaties bekend zijn met het denken in termen van een businesscase, laat staan een businesscase voor diversiteit, een bedrijfsmatige visie op diversiteit. Figuur 1 Strategieën van charterondertekenaars om het aantal vrouwen in de top te vergroten (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal chanterondertekenaars)(n=199) De CEO/directeur heeft zich gecommitteerd aan doelstellingen Organisatie heeft doelstellingen gericht op meer vrouwen in de top m/v-diversiteit is opgenomen in algemene bedrijfsstrategie m/v-diversiteit is een kernwaarde van de organisatie Vastgelegd is hoe en wanneer doelstellingen worden bereikt De organisatie heeft een businesscase gericht op meer vrouwen in de top Geen Inbedding in de lijnorganisatie Vastgelegde diversiteitsdoelstellingen en een top die zich daaraan committeert zijn belangrijk en noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende voor het realiseren van de doelstellingen. In de dagelijkse praktijk worden in organisaties vaak andere prioriteiten gesteld en andere keuzes gemaakt. Het is dan ook van groot belang om de doelstellingen goed te vertalen naar alle niveaus binnen de organisatie en te verankeren in de lijnorganisatie, liefst door het op te nemen in de planning- en controlcyclus. Daarmee wordt de lijn opgedragen het beleid uit te voeren en te rapporteren over proces en uitkomsten. Zo worden managers op alle niveaus in de organisatie verantwoordelijk gemaakt voor m/vdiversiteitsbeleid. Veel charterorganisaties werken aan het bewust maken van managers van de voordelen en het belang van diversiteit voor de organisatie (68%) (zie Figuur 2). De concrete maatregelen, zoals het rapporteren via de planning- en controlcyclus (30%) en het beoordelen van managers op het behalen van doelstellingen (19%), worden veel minder vaak ingezet. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze maatregelen voor kleine organisaties, toch een kwart van de charterondertekenaars, minder relevant zijn. Bijna een kwart van de charterorgansiaties neemt geen maatregelen om diversiteitsdoelstellingen te

14 vertalen in managementafspraken. Deze organisaties vinden veelal dat de balans tussen vrouwen en mannen in de top van de organisatie voldoende is gerealiseerd. Figuur 2 Wijze waarop doelstellingen voor meer vrouwen in de top worden ingebed in de lijnorganisatie (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal chanterondertekenaars) (n=199) Managers worden bewust gemaakt van voordelen en belang m/v-diversiteit Regelmatig evaluatie of gestelde doelen worden bereikt Managers worden (bijv. door training) bewust gemaakt van vooroordelen over vrouwen bedrijfsonderdelen rapporteren via planning- en controlcyclus Managers worden (mede) beoordeeld op behalen van doelstellingen geen Inzet van HR-instrumenten In het kader van personeelsbeleid kunnen organisaties diverse instrumenten inzetten om de groei van het aandeel vrouwen in de top te stimuleren. Er zijn verschillende terreinen waarop HR-instrumenten ingezet kunnen worden: arbeidsvoorwaarden, werving en selectie, en loopbaanbeleid en loopbaanplanning. Sommige instrumenten zijn gericht op het verhogen van de instroom andere op het verbeteren van de doorstroom of het voorkomen van uitstroom, en weer andere op het vergemakkelijken van de combinatie van werk en privéleven. Arbeidsvoorwaarden Veruit de meeste charterorganisaties faciliteren flexibel werken, zoals werken op basis van flexibele begin- en eindtijden (92%) en werken in deeltijd, ook in de top (71%) en subtop (81%) (Figuur 3). Het hoge percentage dat werken in deeltijd in de top en subtop faciliteert, is opvallend. Het weerlegt de stelling dat top- en subtopfuncties niet in deeltijd kunnen worden gedaan. Recent onderzoek toont eveneens aan dat leidinggevenden tegenwoordig veel positiever zijn dan voorheen over de combinatie van leidinggeven en werken in deeltijd (Henderikse, 2012). Desgevraagd laten de charterorganisaties ook weten dat plaats- en tijdonafhankelijk werken veel meer gemeengoed geworden is. De nieuwe communicatiemiddelen zorgen er ook voor dat bereikbaarheid nu eenvoudiger is te organiseren en

15 gemakkelijker kan worden toegezegd. Bovendien geldt vaak dat werknemers in de top zelf hun agenda kunnen bepalen en kunnen schoonvegen mocht, dat nodig zijn. ii Figuur 3 Instrumenten op het terrein van arbeidsvoorwaarden die worden ingezet om het aandeel vrouwen in de top te vergroten (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal chanterondertekenaars) (n=199) Flexibel werken (flexibele begin- en eindtijden, thuiswerken) 92 Deeltijdwerk in de subtop 81 Deeltijdwerk in de top 71 (Deels) betaald ouderschapsverlof 47 Faciliteren kinderopvangvoorzieningen 26 Geen Werving en selectie en het voorkomen van uitstroom Bijna driekwart van de charterorganisaties hanteert objectieve sollicitatieprocedures om subjectiviteit bij werving en selectie van medewerkers te voorkomen (Figuur 4). Daartoe kiest men voor duidelijke criteria, een transparante procedure of een gemengde samenstelling (m/v) van sollicitatiecommissies. Vermeld moet worden dat het hier gaat om een maatregel die ondertekenaars zélf opgeven; in de tool is niet gemeten of de procedure in werkelijkheid ook objectief is. Andere maatregelen op het gebied van werving en selectie, zoals vaststelling van een minimum aantal vrouwelijke kandidaten bij een sollicitatieprocedure of maatregelen om ongewenst vertrek van vrouwen uit de top te voorkomen, komen veel minder vaak voor. Bijna 20% van de organisaties neemt geen specifieke maatregelen op het terrein van werving en selectie om het aandeel van vrouwen in de top te vergroten. Veel organisaties geven bovendien aan dat de instroom van vrouwen in de organisatie geen probleem vormt.

16 Figuur 4 Instrumenten op het terrein van werving en selectie die worden ingezet om het aandeel vrouwen in de top te vergroten (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal chanterondertekenaars) (n=199) Objectieve sollicitatieprocedure 71 Evaluatie of huidige wervingsactiviteiten voldoen om meer vrouwen in de (sub)top te krijgen Specifiek op vrouwen gerichte arbeidsmarktcommunicatie en werving Maatregelen om ongewenst vertrek van vrouwen uit de top te voorkomen Vaststelling minimaal aantal vrouwelijke kandidaten voor selectie Aandacht voor vrouwelijke herintreders bij de werving 10 Geen Loopbaanbeleid en planning Coaching en mentoring van potentiële vrouwelijke managers worden veelvuldig ingezet door charterorganisaties om de doorstroom van vrouwen naar de top te stimuleren (69%) (Figuur 5). Ook talentmanagement en de inzet van vrouwelijke rolmodellen in de organisatie komen veel voor (58%). Aandacht voor het aandeel van vrouwen in opleiding en training en een vastgesteld aandeel van vrouwen in management development programma s worden minder vaak ingezet.

17 Figuur 5 Instrumenten op het terrein van loopbaanbeleid en planning die worden ingezet om het aandeel vrouwen in de top te vergroten (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal chanterondertekenaars) (n=199) Coaching en mentoring van potentiële (vrouwelijke) managers Loopbaanontwikkeling voor talentvolle vrouwelijke werknemers (talentmanagement) Inzet van rolmodellen in de organisatie 52 Opzetten van vrouwennetwerken 46 Aandacht voor (het aandeel) vrouwen in opleiding en training Een vastgesteld aandeel vrouwen in de instroom van MD- programma s Alternatieve carrièrepaden voor vrouwen, inclusief duobanen Geen Communicatie Naast draagvlak vanuit het management, doelstellingen voor beleid en de inzet van HR-instrumenten, is voldoende communicatie en voorlichting over diversiteit en diversiteitsbeleid een belangrijke en onmisbare succesfactor voor het slagen ervan (Henderikse et al., 2007). De verschillen tussen de charterorganiaties zijn groot: driekwart (74%) zet verschillende communicatie-instrumenten in, een kwart (26%) helemaal geen (Figuur 6). Zichtbaarheid van vrouwen in woord en beeld wordt het meest gebruikt om over het diversiteitsbeleid te communiceren (57%).

18 Figuur 6 Wijze waarop over het m/v-diversiteitsbeleid wordt gecommuniceerd (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal chanterondertekenaars) (n=199) Zichtbaarheid van vrouwen in woord en beeld 57 Interne communicatie: via intranet, s, personeelsblad en brochures 47 Externe communicatie 42 Interne communicatie: via workshops, interne bijeenkomsten en conferenties. 39 geen Samenhang tussen maatregelen en vertegenwoordiging van vrouwen in de top Organisaties met relatief weinig vrouwen in de top zetten meer maatregelen in, zo laten de analyse uit de Monitor 2012 zien. Op alle terreinen. Uitzondering vormt de inzet van HR-instrumenten op het gebied van arbeidsvoorwaarden (flexibel werken, deeltijdwerk, verlof en kinderopvang). Deze instrumenten komen juist vooral voor in organisaties met veel vrouwen in de top. De gegevens van de Monitor Talent naar de Top gaan over de afspraken die een organisatie maakt en over de kenmerken zijn van beleid en instrumenten. De Monitor kan niet niet laten zien of maatregelen in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en hoe die uitvoering wordt vormgegeven. Voor de effectiviteit van maatregelen maakt het echter een groot verschil of het beleid redelijk of goed wordt uitgevoerd of dat het bij papieren beleid blijft (Remery 1998; McKinsey 2012a). 6. Belemmeringen en succesvolle maatregelen in de perceptie van de charterondertekenaars Zolang onzichtbare mechanismen een belemmering vormen voor vrouwen om hoger op te komen op de organisatorische ladder, zijn er interventies nodig om deze mechanismen aan te pakken. Dit roept de vraag of op organisaties zich bewust zijn van de belemmeringen die vrouwen tegenkomen en welke stappen zij nemen om de barrières uit de weg te ruimen.

19 6.1. Succes door aanbod en kwaliteit van vrouwen Cultuur en bewustwording worden door de charterondertekenaars het meest aangehaald als belangrijkste succesfactor (53%). Vooral bewustwording vergroten en aandacht voor het onderwerp en goede rolmodellen worden vaak genoemd (Figuur 7). Een succesfactor die in vergelijking met voorgaande jaren opvallend hoog scoort in 2012, is het aanbod en de ambitie van gekwalificeerde vrouwen (42%). Het zingt rond in organisaties: vrouwen zijn kundig, goed opgeleid. Ze hebben ambitie en profileren zichzelf. Ambitie, doorzettingsvermogen van de vrouwen zelf en zichtbare kwaliteit van vrouwen worden als succesfactoren opgetekend. Het is de positieve tegenhanger van de veelgehoorde stellingen in het publieke debat dat er geen geschikte vrouwen zijn of dat vrouwen niet willen. Het onderschrijft tevens het belang van het management om er bij vrouwen op aan te dringen minder bescheiden te zijn, ambities uit te spreken en prestaties zichtbaar te maken. Figuur 7 Belangrijkste succesfactoren om aandeel vrouwen in de top te vergroten (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal charterondertekenaars) (n antwoorden=388; n organisaties=156) Cultuur en bewustwording 53 Arbeidsaanbod: Vrouwen zijn beschikbaar, hebben talent en ambitie 42 Commitment vanuit top, diversiteit als businesscase Werving en selectie Flexibel werken, deeltijdwerk, faciliteren combinatie werk en privé Netwerken creëren, mentoring, coaching Opleiden, talentmanagment Doelen stellen, evalueren en rapporteren 12 Inbedding in de lijnorganisatie Uitdagingen Welke uitdagingen ervaren charterondertekenaars voor het realiseren van m/v-diversiteit in de top van hun organisatie? Verreweg de grootste belemmering in 2012 zien de charterorganisaties in de recessie en daarmee gepaard gaande reorganisaties, bezuinigingen en het gebrek aan vacatures (59%) (Figuur 8).

20 Een andere veelgehoorde belemmering is de organisatiecultuur en beeldvorming over vrouwen (56%). Vooral de masculiene bedrijfscultuur en onbewuste aannames over vrouwen bij leidinggevenden worden door de charterorganisaties belangrijke hindernissen genoemd. Bewustzijn van het bestaan van stereotiepe beelden en het gesprek er over aan gaan blijft dus belangrijk. Figuur 8 Belangrijkste uitdagingen om aandeel vrouwen in de top te vergroten (meer antwoorden mogelijk), 2012 (in procenten van het aantal charterondertekenaars) (n antwoorden: 268; n organisaties: 133) Recessie, reorganisatie, te weinig vacatures 59 Cultuur en beeldvorming 56 Arbeidsaanbod: gering aanbod gekwalificeerde vrouwen, vrouwen willen niet 33 Management niet overtuigd, geen commitment, geen prioriteit 29 Combinatie werk-privé Verhoging van het aantal vrouwen in de top: het effect van maatregelen De jaarlijkse monitoring van de organisaties die deelnemen aan het Charter Talent naar de Top biedt een unieke kans om de effectiviteit van maatregelen te analyseren. We volgen de ontwikkelingen in de tijd van 111 Charterondertekenaars die zich in 2008 en 2009 bij het Charter hebben aangesloten. We inventariseren hun maatregelen en onderzoeken voor het eerst de effecten daarvan op het aandeel vrouwen in de top. De effecten van strategieën en maatregelen worden getoetst in twee stappen. In een eerste stap analyseren we de invloed van het aantal strategieën en maatregelen. In een tweede stap wordt de invloed onderzocht van afzonderlijke maatregelen. We doen daartoe een multivariate regressie-analyses met een vertraagde afhankelijke variable (ook wel lagged dependent variable model of conditional change model genoemd) (zie ook Groeneveld en Verbeek 2012). iii In Bijlage 1 staat een overzicht van de belangrijkste variabelen.

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument in organisaties Ine Gremmen en Yvonne Benschop Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v)

Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v) Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v) Mythen, feiten en aanbevelingen Marieke van den Brink Met dank aan: prof. dr. W.J. van den Akker (UU), prof. dr. N. Ellemers (Universiteit Leiden), dr. S.J. Noorda

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg September 2006 2 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg Een evaluatie van artikel 25 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directie Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

De Digitale Kloof wordt dieper

De Digitale Kloof wordt dieper 3 De Digitale Kloof wordt dieper Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk (Universiteit Twente) SQM en Infodrome @ United Knowledge Den

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Op het juiste moment op de juiste plaats

Op het juiste moment op de juiste plaats Op het juiste moment op de juiste plaats Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt Science System Assessment Barbara van Balen Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie