Lokaal of transnationaal: actief burgerschap bij de allochtone middenklasse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal of transnationaal: actief burgerschap bij de allochtone middenklasse"

Transcriptie

1 Lokaal of transnationaal: actief urgerschap ij de allochtone iddklasse Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Marianne van Bochove is als proovdus verond aan de Erasus Universiteit Rotterda. Katja Rusinovic werkt aan de EUR als postdoc onderzoeker Godfried Engers als hoogleraar algee sociologie. Correspondtiegegevs: M.E. van Bochove, MSc Erasus Universiteit Rotterda Faculteit der Sociale Wetschapp Capaciteitsgroep Sociologie Postus DR Rotterda 1 Inleiding Op 5 januari 2009 is Ahed Aoutale als urgeeester van Rotterda geïnstalleerd. Hij is daaree de eerste urgeeester in Nederland van Marokkaanse afkost. Zijn oeing was niet onostred. Fractievoorzitter Ronald Sørs van Leefaar Rotterda had grote oeite et zijn voordracht. Hij aakte vooral ezwaar teg het feit dat Aoutale twee paspoort heeft e represtant is van e groep die in heel Nederland Rotterda prole veroorzaakt. Aoutale kreeg nas de fractie van Leefaar Rotterda e lege gefrankeerde velop overhandigd, et daarop het adres van de koning van Marokko. Hij hoefde daar alle nog aar zijn Marokkaanse paspoort in te do, o te lat zi dat hij onvoorwaardelijk voor het Nederlandse staatsurgerschap heeft gekoz. De ophef rondo de duele nationaliteit van Aoutale is ge geïsoleerd foe. Niet zeld wordt het ezit van twee paspoort gezi als e eleering voor volwaardige integratie van igrant in de Nederlandse saleving (De Hart 2005). Hierij gaat het niet zozeer o sociaaleconoische integratie, aar vooral o de vraag in hoeverre igrant zich verond voel et de Nederlandse saleving. Van igrant et twee paspoort wordt vaak gezegd dat zij e duele loyaliteit he; ze zijn niet ereid volledig voor Nederland te kiez lijv e sterke inding houd et hun herkostland (iid.) Dergelijke transnationale inding zoud e eleering vor voor gevoels van verondheid et Nederland daaree actief urgerschap in de Nederlandse saleving in de weg staan. Niet alle in het politieke deat estaat er aandacht voor de transnationale inding van igrant, ook in de (populair) wetschappelijke literatuur over igratie, integratie urgerschap ko we dit thea veelvuldig teg (vgl. Sith Bakker 2008). Hoewel soige auteurs transnationalise ejuel (vgl. Duyvdak e.a. 2008), is het doinante eeld ook hier dat grsoverschrijdde inding e pottiële edreiging vor voor nationale lokale participatie idtificatie (vgl. Van d Brink 2006, 292; Scheffer 2007, 285). Zowel de voorstanders als de critici aser zich echter vaker op ing dan op systeatisch epirisch onderzoek. Hoewel uit onderzoek is gelek dat het he van e duele nationaliteit of het onderne van transnationale 28

2 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal activiteit ge eleering hoeft te etek voor de sociaaleconoische integratie van igrant (vgl. Dagevos 2008; Snel e.a. 2006), is er weinig ekd over de relatie tuss lokale transnationale vor van actief urgerschap. In dit artikel zull we ingaan op deze relatie, waarij we ons richt op twee aspect van actief urgerschap: politieke participatie process van idtificatie. We he onderzoek verricht naar igrant in Rotterda die tot de iddklasse ehor die in ruie eerderheid e Nederlandse of duele nationaliteit he. Hoewel deze igrant eschouwd kunn word als sociaaleconoisch goed geïntegreerd, is er weinig ekd over hun lokale transnationale etrokkheid, zowel wat etreft activiteit als idtificaties. 1 Transnationale politieke participatie is vooral onder deze groep igrant te verwacht, aangezi zij over het financiële, sociale culturele kapitaal eschikk dat nodig is o transnationaal actief te zijn (Guarnizo e.a. 2003). In de volgde paragraaf gaan we in op onze adering van urgerschap, waarij we geruikak van het werk van Bosniak (2006). Vervolgs prester we de elangrijkste evinding van ons onderzoek onder de allochtone iddklasse in Rotterda. Hierij ak we e onderscheid tuss verschillde disies locaties van urgerschap. We sluit af et e antwoord op de vraag welke iplicaties ons onderzoek heeft voor de discussie over het elang van de relatie tuss actief lokaal transnationaal urgerschap. 2 Disies locaties van urgerschap Het egrip urgerschap wordt in toede ate toegepast op allerlei aspect van het sociale lev. 2 Linda Bosniak (2006, 1) noet urgerschap daaro e overworked ter stelt dat het egrip veelal tot verwarring leidt. O tot egripsverheldering te ko stelt Bosniak e ultidisionale karakterisering van urgerschap voor, die ruikaar is voor ons onderzoek naar het lokale transnationale urgerschap van de allochtone iddklasse in Rotterda. Volgs Bosniak (2006, 13) kunn vrag rondo urgerschap ingedeeld word in drie categorieën: vrag die etrekking he op wat urgerschap is, vrag over waar urgerschap zich afspeelt, vrag over op wie urgerschap etrekking heeft. Bij het eantwoord van de vraag wat urgerschap is, aakt Bosniak onderscheid tuss vier disies van urgerschap: (1) urgerschap als juridische status; (2) urgerschap als het he van epaalde politieke, sociale culturele recht; (3) urgerschap in de vor van participatie in de politieke ara actieve etrokkheid in de civil society (4) urgerschap als proces van idtificatie, ofwel the affective elets of idtification and solidarity that people aintain with others in the wider world (Bosniak 2006, 20; vgl. Bauöck 2006; Bloeraad e.a. 2008). De eerste twee disies die Bosniak noet, he etrekking op e passieve of forele invulling van urgerschap; het etreft de vraag of ieand in het ezit is van de forele urgerschapsstatus et de daaraan verond recht. In het huidige Nederlandse deat rond urgerschap staan echter vooral de derde de vierde disie van urgerschap ctraal; het gaat hierij o e actieve of orele invulling van het urgerschapsegrip (vgl. Schinkel 2007). Het is operkelijk dat er e overekost is tuss eleidstheorieën de huidige acadeische literatuur over urgerschap. Beide word gekerkt door e groeide aandacht voor actief urgerschap. Er is e tds o urgerschap te verind et daadwerkelijke participatie in de pulieke sfeer et getoonde gevoels van verondheid, in plaats van als e status die zijn etekis verliest op het ot dat iedere deze heeft verworv (Van Gunster 1998, 14). Ook in dit artikel zal de aandacht voornaelijk gericht zijn op de actieve disies van urgerschap. De igrant die wij he geïnterviewd, eschikk vrijwel alleaal over de Nederlandse nationaliteit de daarij ehorde recht plicht. We richt ons daaro niet zozeer op de vraag welke recht zij he, aar vooral op wat zij et deze recht do (vgl. Fnea Tillie 2001, 27). Op het transnationale niveau ligt het echter wat ingewikkelder. Aangezi de wetgeving rondo duele nationaliteit verschilt al naar gelang het land van herkost, gaan we hier in paragraaf vier nader op in. Volgs Bosniak (2006, 23) wordt er eer aandacht esteed aan de vraag wat urgerschap is, dan aan waar het zich afspeelt. Ze is van ing dat urgerschap nog te vaak wordt gezi als iets dat vanzelfsprekd verond is et de natiestaat. Echter, vanaf het idd van de jar negtig he- 29

3 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal verschillde onderzoekers geschrev over het toede elang van het supranationale niveau (vgl. Soysal 1994; Bauöck 1994), het sunationale niveau (vgl. Holston 1999; Isin 2000), of e coinatie van eide (vgl. Martiniello 1995, 4). Hoewel het toekn van de forele urgerschapsstatus nog steeds e nationale aangelegheid is (vgl. Bauöck 2006; Koopans e.a. 2006), zijn urgerschapsrecht vooral politieke participatie idtificatie niet langer exclusief verond et de natiestaat. Bosniak wijst op het elang van transnationale politieke participatie transnationaal activise (vgl. Tarrow 2005) transnationale gevoels van verondheid, die zich nog inder lat teghoud door nationale grz (Castles Davidson 2000, 155; Nederve-Pieterse 2007, 185). Verschillde auteurs adrukk echter wel dat de transnationalisation of iigrant politics and citizship rights is still in its early stages (Itzigsohn 2000, 1148; vgl. Koopans e.a. 2005, 126; Fox 2005, 194). In reactie op de toede aandacht voor transnationaal urgerschap stell Holston Appadurai (1999) dat er in de literatuur vaak e dichotoie wordt verondersteld tuss het nationale het transnationale, waarij sted t onrechte over het hoofd word gezi. Volgs deze auteurs zijn sted juist de plaats waar the usiness of odern society gets done, including that of transnationalisation (Holston Appadurai 1999, 3). Vanwege de conctratie van verschillde sociale klass etnische groep word sted gezi als strategische plekk voor het estuder van actief urgerschap. De stad is de eest tastare ara waar verschillde groep actief zijn in de pulieke sfeer waar ewoners experiter et hun idtiteit (Sass 1999, 189; Isin 2000, 15; Stevson 2003, 59). In dit artikel onderzoek we hoe de allochtone iddklasse in Rotterda lokale transnationale disies van actief urgerschap coineert. Hoewel veelal e verand wordt verondersteld tuss lokaal urgerschap de aanwezigheid van transnationale politieke activiteit process van idtificatie, is epirisch onderzoek dat etrekking heeft op eide schaalniveaus schaars. De aandacht gaat eestal uit naar de relatie tuss het nationale het transnationale, zoals Holston Appadurai terecht operk. Deze veelal in de Verigde Stat (VS) verrichte studies he eerduidige resultat opgeleverd. Soige onderzoekers concluder dat participatie in het land van herkost vaak sagaat et actief urgerschap in het land van vestiging, terwijl andere lat zi dat igrant vaak ofwel actief zijn op het e ofwel op het andere niveau. Volgs DeSipio e.a. (2003), die onderzoek he gedaan onder Zuid-Aerikaanse igrant in de VS, gaat participatie in politieke organisaties in het herkostland vaak sa et het ste ij verkiezing in de VS het lidaatschap van Aerikaanse aatschappelijke organisaties. Guarnizo e.a. (2003) voeg daaraan toe dat transnationale participatie in politiek civil society vooral voorkot onder hoogopgeleide igrant die al langere tijd in de VS verlijv. 3 De verklaring die de auteurs hiervoor gev is dat igrant et e sterke urgerschapspositie in het land van vestiging vaak over de financiële hulpronn sociale netwerk eschikk die van elang zijn ij het onderne van transnationale activiteit. Actief transnationaal urgerschap is zo ekek eerder e indicator van succesvolle dan van gerekkige integratie in het land van vestiging. Uit onderzoek van Jones-Correa (2005, 3) lijkt echter dat nationale transnationale activiteit elkaar slechts zeld overlapp. Eerste geratie Mexicaanse igrant in de VS zijn veelal etrokk ij organisaties gericht op het herkostland, terwijl de tweede geratie voornaelijk actief is inn organisaties die zich richt op politieke kwesties in de VS. Koopans e.a. (2005) trekk e vergelijkare conclusie op asis van hun onderzoek naar politieke clais van igrant in verschillde Europese land. 4 De auteurs constater dat juist in land waar igrant e zwakke urgerschapsstatus he, zoals in Zwitserland, transnationale politieke clais veel voorko. Transnationale politieke participatie is in hun og e sustituut voor nationale participatie. Lacking strong idtification with the country of residce as well as opportunities to effectively iprove their situation, igrants will irror the state s rejection of the y staying strongly focused on their countries of origin (Koopans e.a. 2005, ). Volgs Koopans e.a. hangt transnationale politieke participatie van igrant dus sterk sa et de politieke kansstructuur in het land van vestiging 30

4 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal (vgl. Martiniello 2006, 104). In e land als Nederland, waar klassieke igrantgroep e relatief sterke positie he, zull politieke activiteit volgs deze redering veel eerder nationaal gericht zijn dan transnationaal. Op asis van de esprok studies kan ge eduidig antwoord word gegev op de vraag of transnationale politieke participatie e eleering vort voor actief lokaal urgerschap. De relatie tuss aan de e kant lokaal nationaal urgerschap aan de andere kant transnationaal urgerschap hangt naar verwachting niet alle af van de politieke kansstructuur in het herkostland het land van vestiging, aar verschilt ook tuss de verschillde etnische groep (cf. Morawska 2003, 162). In onze analyse ested we daaro ook aandacht aan dergelijke achtergrondvariael. In de volgde paragraf zull we onderzoek welke coinaties van lokaal transnationaal urgerschap zich voordo onder de allochtone iddklasse in Rotterda. We zull in dit artikel de volgde drie onderzoeksvrag eantwoord, waarij zowel aandacht wordt esteed aan urgerschapspraktijk als aan process van idtificatie (zie ook Engers e.a. 2003; Snel e.a. 2006). 1. In hoeverre participeert de allochtone iddklasse in lokale transnationale politieke activiteit wat is de relatie tuss deze activiteit? 2. In hoeverre idtificeert de allochtone iddklasse zich et de stad et het herkostland wat is de relatie tuss deze idtificaties? Het eantwoord van ovstaande twee onderzoeksvrag stelt ons in staat e antwoord te foruler op de volgde vraag: 3. Hoe verhoudt lokaal urgerschap onder de allochtone iddklasse zich tot transnationaal urgerschap? 3 Methode van onderzoek operationalisering We eantwoord ovstaande vrag op asis van onderzoek naar de allochtone iddklasse in Rotterda. We richt ons hierij op de drie grootste igrantgroep in deze stad: Surinaers, Turk Marokkan. Rotterda heeft circa inwoners. Surinaers vor et 8,9 proct de grootste igrantgroep in deze stad, gevolgd door Turk (7,8 proct) Marokkan (6,4 proct) (COS 2008). 5 E groeid aandeel van deze igrant is werkzaa op iddelaar eroepsniveau of hoger kan daaree tot de iddklasse gerekd word (Dagevos e.a. 2006). Op asis van landelijke cijfers stelt het Sociaal Cultureel Planureau (SCP) dat 32 proct van de Surinaers tot de iddklasse ehoort (Dagevos e.a. 2006, 121). Hoewel het aandeel onder Turkse Marokkaanse igrant aanzilijk lager ligt (respectievelijk proct), neet de ovang van de iddklasse ook onder deze groep toe. In de periode is de iddklasse onder Turk Marokkan in ovang verdueld (Dagevos e.a. 2006, 123). De respondt voldo aan de volgde criteria: (1) ze he e Surinaase, Turkse of Marokkaanse achtergrond; (2) ze zijn werkzaa op iddelaar eroepsniveau of hoger ij de overheid of in het edrijfslev, of werk als zelfstandig onderneer in de zakelijke distverling; 6 (3) ze zijn woonachtig in Rotterda. In totaal he we 225 led van de allochtone iddklasse in Rotterda geïnterviewd: 75 van elke herkostgroep. Tael A1 in de Appdix (zie p. 39) geeft e overzicht van kele elangrijke achtergrondkerk van de respondtgroep. Bij het werv van respondt he we geruikgeaakt van verschillde strategieën; we he niet alle lokaal /of transnationaal actieve urgers geselecteerd. Via edrijv, overheidsinstelling, aatschappelijke organisaties, het eig sociale netwerk van de interviewers de sneeuwalethode waarij respondt werd gevraagd of ze nog andere pottiële respondt kd he we gestreefd naar e gevarieerde respondtgroep. Er is echter ge garantie dat de evinding represtatief zijn voor de gehele allochtone iddklasse in Rotterda. Waarschijnlijk is er sprake van ige oververtegwoordiging van lokaal actieve urgers, aangezi e deel van de respondt is geworv via aatschappelijke organisaties. Dit geldt in het ijzonder voor de Marokkaanse respondt; zij lijk actiever te zijn dan hoogopgeleide Marokkan in het algee (vgl. Dekker 2008, 85). Deze oververtegwoordiging van actieve urgers hoeft echter ge prolee te zijn voor de eantwoording van onze onderzoeksvrag. Het doel van dit artikel is naelijk in de eer- 31

5 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal ste plaats o de relatie tuss lokale transnationale disies van urgerschap te onderzoek. De interviews et de respondt vond faceto-face plaats, aan de hand van e half gestructureerde vraglijst. In de interviews, die geiddeld anderhalf uur duurd, kwa verschillde vor van lokale transnationale politieke participatie idtificatie ter sprake. We staan kort stil ij deze twee ctrale egripp. Politieke participatie: Onder politieke participatie verstaan we de participatie van de allochtone iddklasse in politiek civil society. Volgs Bosniak (2006, 22) is er steeds inder sprake van e strikte scheiding tuss het politieke doein de civil society. Burgers verig zich niet alle in politieke organisaties; zij participer ook vaak in andere (eer of inder) georganiseerde activiteit die gericht zijn op het ereik van epaalde pulieke doel. Verschillde auteurs pleit daaro voor e ruie opvatting van politieke participatie, waarij aandacht wordt esteed aan activiteit inn uit de traditionele politieke kaders. 7 Wij sluit aan ij deze ruie opvatting van politieke activiteit geruik de volgde variael: (1) het ste ij de eest recte verkiezing in Rotterda/het herkostland; (2) het verricht van vrijwilligerswerk voor politieke of aatschappelijke organisaties gericht op Rotterda/het herkostland; (3) deelnae aan politieke of aatschappelijke acties gericht op Rotterda/het herkostland, zoals (a) contact opne et de edia, () contact opne et politici, (c) deelne aan e deonstratie. Lokale transnationale politieke participatie word esprok in paragraaf vier. Idtificatie: We he niet alle activiteit onderzocht, aar ook process van idtificatie. De focus ligt hierij op de idtificatie van de respondt et inwoners van Rotterda het herkostland de relatie tuss eide. O de ate van idtificatie te et he we geruikgeaakt van zogaade cirkelscores (zie ook Engers e.a. 2003; Snel e.a. 2006). In paragraaf vijf wordt dit eetinstrut nader toegelicht. 4 Lokale transnationale urgerschapspraktijk Tael 1 laat zi in welke ate de Surinaase, Turkse Marokkaanse respondt deelne aan verschillde politieke activiteit die gericht zijn op Rotterda of het herkostland. We he onderscheid geaakt tuss ste, vrijwilligerswerk de deelnae aan verschillde politieke sociale Tael 1. Overzicht van lokale transnationale participatie in politiek civil society (in perctages) Lokaal Transnationaal Lokaal Transnationaal Lokaal Transnationaal Ste Heeft gested ij de laatste geeteraadsverkiezing Heeft gested ij de laatste verkiezing in het herkostland Vrijwilligerswerk Verricht oteel vrijwilligerswerk voor e politieke of aatschappelijke organisatie gericht op Rotterda Verricht oteel vrijwilligerswerk voor e politieke of aatschappelijke organisatie gericht op het herkostland Politieke sociale acties Heeft het afgelop jaar t inste 1 van de 3 politieke sociale acties verricht, gericht op Rotterda Heeft het afgelop jaar t inste 1 van de 3 politieke sociale acties verricht, gericht op het herkostland Surinaers (N = 75) Turk (N = 75) Marokkan (N = 75) Totaal (N = 225)

6 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal acties. Uit de tael lijkt dat lokale urgerschapspraktijk veel vaker voorko dan transnationale urgerschapspraktijk. In ter van Ostergaard- Niels (2001, 762): iigrant politics, gericht op het vereter van de situatie in het land van vestiging, ko veel vaker voor dan hoeland politics, gericht op het vereter van de situatie in het herkostland. Hoewel verschillde onderzoekers ewer dat transnationale politieke activiteit steeds elangrijker word, lijk dergelijke activiteit onder onze respondt uitzonderlijk te zijn (vgl. Guarnizo e.a. 2003; Koopans e.a. 2005). O deze ongelijke verdeling tuss lokale transnationale participatie eter te kunn egrijp, zull we de verschillde activiteit nader toelicht. Zoals Koopans e.a. (2005) ewer, epaalt de politieke kansstructuur van e land in elangrijke ate in hoeverre igrant participer in epaalde politieke activiteit (vgl. Nell 2009). E elangrijk onderdeel van deze kansstructuur is het recht o te ste ij verkiezing. Zoals eerder al aangegev, he vrijwel alle respondt de Nederlandse nationaliteit daaree ook sterecht ij de lokale landelijke verkiezing in Nederland. 8 Wanneer we kijk naar het recht o te ste ij de verkiezing in het herkostland, dan zi we echter verschill tuss de herkostgroep. Aangezi de Surinaase wetgeving e duele nationaliteit niet toestaat, he alle de Surinaase respondt die ge Nederlands paspoort ezitt sterecht ij de Surinaase verkiezing. Dit geldt slechts voor 3 van de 75 respondt (zie tael A1 in de Appdix). Hoewel igrant in Nederland ij het verkrijg van het Nederlands staatsurgerschap officieel ook afstand di te do van hun eerste nationaliteit, word er in de praktijk veel uitzondering geaakt op deze regel (De Hart 2005). Dit verklaart hoe het ogelijk is dat e ruie eerderheid van de Turkse Marokkaanse respondt e duel paspoort heeft. In het geval van de Marokkaanse respondt is dit echter eer e verplichting dan e persoonlijke keuze; de Marokkaanse staat aakt het onogelijk o afstand te do van de Marokkaanse nationaliteit. We he de respondt ook gevraagd wat de nationaliteit van het herkostland voor h etekt. Vooral Turkse respondt gav aan dat zij hun Turkse paspoort will ehoud, odat zij dro van e terugkeer naar het herkostland. Ook verteld soig dat zij hun duele nationaliteit zi als syool voor hun etrokkheid et zowel Nederland als Turkije. Slechts e kele respondt noede het ehoud van de politieke recht in het herkostland als red voor het he van de duele nationaliteit. Zowel Turkse als Marokkaanse respondt wet vaak niet of ze sterecht he in het herkostland. Slechts kele Turkse respondt he gested tijds de laatste verkiezing in het herkostland. Zij he tijds hun vakantie in Turkije gested in e stelokaal op het vliegveld of ij de douane. De Marokkaanse respondt lijk nog inder geïnteresseerd in de vraag of ze sterecht he in Marokko. Verschillde respondt gav tijds de interviews aan weinig vertrouw te he in politieke partij in Marokko, aangezi de feitelijke acht ij de koning ligt. 9 Terwijl ste in het land van herkost niet voorkot onder de Surinaase Marokkaanse respondt, zi we inn deze groep wel dat kele respondt etrokk zijn ij e aatschappelijke organisatie die zich (onder andere) op het herkostland richt. Zo is e van de Marokkaanse respondt als vrijwilliger werkzaa ij Stichting Kara, e organisatie die gericht is op het help van kansare kinder in Marokko. Veel respondt gev aan dat zij voor het vereter van de econoische politieke situatie in het herkostland eer vertrouw he in aatschappelijke organisaties dan in de overheid van het herkostland. 10 Op het lokale niveau coiner veel respondt wat Guarnizo e.a. (2003) electorale niet-electorale activiteit noe. Veel van de lokale activiteit zijn gericht op de positie van igrant in Rotterda. Dat 80 proct van de respondt tijds de laatste geeteraadsverkiezing gested heeft op e linksgeoriënteerde partij (in veruit de eeste gevall de PvdA) kan voor e elangrijk deel word gezi als e ste teg de harde toon van Leefaar Rotterda in het integratiedeat. Met nae het hoge opkostperctage onder Marokkan was opvalld: dit steeg van 39 proct in 2002 naar 58 proct in 2006 (Tillie 2006, 22). Hoewel onder onze respondt het aandeel actieve urgers veroedelijk is oververtegwoordigd, is het 33

7 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal gezi het feit dat de respondt tot de iddklasse ehor niet verwonderlijk dat het opkostperctage eduidd hoger ligt dan de geiddelde opkost in Rotterda. 11 Ook het aandeel respondt dat oteel vrijwilligerswerk verricht is relatief hoog, hoewel dit perctage niet veel verschilt van het Rotterdase geiddelde van 31 proct (De Graaf 2008, 21). 12 E eerderheid van deze respondt verricht vrijwilligerswerk in e zelforganisatie: e organisatie geleid door gericht op igrant. Deze zelforganisaties zijn vooral gericht op het vereter van de aatschappelijke positie van de eig groep, ijvooreeld door het gev van huiswerkegeleiding aan jonger, het organiser van activiteit voor ouder het ied van e ondersteund netwerk voor hoogopgeleide allochton. Vaak he de respondt inn deze organisaties e estuurlijke functie. Veel respondt zijn daarnaast ook etrokk ij organisaties die zich niet specifiek richt op igrant. Zo zijn verschillde respondt als vrijwilliger actief op de school van hun kinder of verricht zij onetaalde activiteit voor e sportveriging. Naast ste het verricht van vrijwilligerswerk zijn er nog andere anier waarop urgers hun etrokkheid kunn ton ij verschillde politieke aatschappelijke kwesties (vgl. Koopans e.a. 2005; Martiniello 2006). In ons onderzoek he we daaro ook gekek naar de etrokkheid van igrant ij verschillde activiteit die gericht zijn op het ereik van e epaald politiek of aatschappelijk doel. De activiteit die we he onderzocht zijn: contact opne et de edia, contact opne et politici deelne aan e deonstratie. Deze activiteit did in het afgelop jaar te he plaatsgevond. We noe deze activiteit lokaal indi zij plaatsvond in of gericht war op Rotterda transnationaal wanneer de activiteit plaatsvond in of gericht war op het herkostland (vgl. Ostergaard- Niels 2003). Deelnae aan e of eer politieke sociale acties op lokaal niveau lijkt inder geruikelijk dan deelnae aan de eer traditionele activiteit zoals ste vrijwilligerswerk. Toch heeft ijna e kwart van de respondt aan insts één zo n activiteit deelgo. Veel van de contact et lokale politici lokale edia etroff vraagstukk die et de ulticulturele saleving te ak he. Soige contact war echter eer algee van aard; deze hadd ijvooreeld etrekking op speelvoorziing sportveld in de uurt. De lokale deonstraties waaraan de respondt he deelgo, hadd vooral etrekking op hun werk of op de uurt. Soige, voornaelijk Turkse, respondt he deelgo aan e op het herkostland gerichte actie. Zo he kele Turks-Koerdische Turkse respondt deelgo aan e deonstratie in het herkostland, voor dan wel teg de PKK (de Koerdische Areiderspartij) (vgl. Van d Bos Nell 2006, 209). Daarnaast he soige Turkse respondt de Nederlandse edia aderd o te reager op de verslaggeving over de Arese gocide. 13 Dat het vaak lastig is o onderscheid te ak tuss lokale, nationale transnationale kwesties 14 lijkt wel uit het volgde vooreeld. E Marokkaanse an die actief is inn e zelforganisatie in Rotterda, heeft contact gezocht et e tv-station in Marokko o zo zijn Marokkaanse achteran in Rotterda te ereik. De respondt was van ing dat het effectiever was o zijn ericht te verspreid via de Marokkaanse edia dan via de lokale of nationale edia in Nederland, aangezi e groot deel van de Marokkan in Rotterda via de satelliet naar de Marokkaanse tv kijkt. Hoewel soige respondt lokale transnationale politieke activiteit coiner (inder dan 20 proct), is ijna twee derde van de respondt uitsluitd actief op het lokale niveau. Er was slechts e respondt die wel etrokk was ij e transnationale politieke activiteit, aar lokaal niet actief was. T slotte is er e kleine groep respondt die noch lokaal noch transnationaal participeert in de verschillde urgerschapspraktijk. 5 Lokale transnationale idtificatie Naast de etrokkheid van igrant ij politieke activiteit is er e tweede disie van transnationaal urgerschap die volop in de elangstelling staat in het pulieke wetschappelijke deat: de grsoverschrijdde gevoels van verondheid van igrant. Duele nationaliteit transnationale activiteit word vaak eschouwd als e 34

8 Marianne van Bochove, Katja Rusinovic Godfried Engers Lokaal of transnationaal tek van hechte verondheid et het herkostland daaree als e edreiging voor de idtificatie et het land van vestiging (Sith Bakker 2008). Verschillde wetschappelijke studies he echter lat zi dat igrant zich et eerdere plaats of groep tegelijk kunn idtificer (vgl. Ehrkap 2005; Groewold 2008). In deze paragraaf onderzoek we in welke ate de allochtone iddklasse in Rotterda lokale transnationale gevoels van verondheid coineert. Zoals eerder aangegev zi soige Turkse respondt hun duele nationaliteit als syool van hun inding et zowel Nederland als Turkije. Veruit de eeste respondt ongeacht hun etnische achtergrond gev echter aan dat hun gevoels van verondheid losstaan van de paspoort die ze ezitt. Hoewel e aantal respondt aangeeft dat de Nederlandse nationaliteit voor h e eotionele etekis heeft, zi de eeste respondt hun Nederlandse paspoort vooral als e handig reisdocut. Ook het paspoort van het herkostland wordt veelal gezi als e foraliteit. E Marokkaanse respondt zegt hierover het volgde: Er kan ge afstand word gedaan van de Marokkaanse nationaliteit. Als dat wel ogelijk zou zijn, dan zou ik het do. Ik voel e eer verond et Nederland. Ik niet zo patriottistisch t aanzi van het Marokkaans-zijn. Bovdi, ieand kan ook Marokkaans zijn zonder e Marokkaans paspoort. Het gaat veel eer o wat je eet, naar welke uziek je luistert wat voor kleding je draagt. O de process van idtificatie eter te kunn egrijp, oet we dus naar eer kijk dan kel het paspoort of de paspoort. We he de gevoels van verondheid van de respondt geet aan de hand van e non-veraal eetinstrut (vgl. Engers e.a.; Snel e.a. 2006). Tijds de interviews he we de respondt zev teking voorgelegd, elk estaand uit twee cirkels die in de eerste teking heleaal los van elkaar staan elkaar in de volgde teking steeds eer overlapp (zie figuur 1). Bij deze teking he we de vraag gesteld Welke teking laat het este zi hoe uw relatie is et ieder van de volgde groep? Deze groep estond uit: (1) led van de eig groep (Surinaers/Turk/ Marokkan) in Nederland, (2) Rotterdaers, (3) Nederlanders, (4) led van de eig groep in het herkostland (5) led van de eig groep in andere land (de diaspora ). In tael 2 zijn de uitkost weergegev van de gevoels van verondheid van de allochtone iddklasse et verschillde groep. De tael geeft de geiddelde scores weer op e schaal van 1 tot 7. De allochtone iddklasse voelt zich in de eerste plaats verond et de eig groep in Nederland. Dit kot overe et de eerdere evinding dat de lokale participatie zich voor e elangrijk deel richt op de eig achteran. Daarnaast voelt de allochtone iddklasse zich sterk verond et de stad Rotterda haar inwoners. De verondheid et Rotterdaers is geiddeld sterker dan die et autochtone Nederlanders. Eerdere studies he lat zi dat voor veel igrant e stedelijke idtiteit toegankelijker is dan idtificatie et Nederland (vgl. Entzinger Dourleijn 2008; Groewold 2008). E van de Surinaase respondt zei hierover tijds het interview: Ik wil e wel e echte Nederlander voel, aar odat ander e niet zo zi, kan ik dat niet. Veel respondt verteld dat ze niet als Nederlander word gezi, odat ze er niet Nederlands uitzi. Zij he echter het gevoel dat nieand h de stedelijke idtiteit kan ontzegg. Ehrkap (2005, 361), die onderzoek heeft verricht onder Turkse igrant in de Duitse stad Duiserg, erkt Figuur 1. Cirkelscores 35

Integratie, maar uit de gratie

Integratie, maar uit de gratie MIGRANTENSTUDIES, 2009, NR. 1 Integratie, maar uit de gratie Multi-etnisch samenleven onder Rotterdamse jongeren Han Entzinger* Samenvatting Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de afgelopen jaren beter

Nadere informatie

Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring

Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring Gijs Weijters en Peer Scheepers 1 Summary Differences in social integration among ethnic groups: description and explanation

Nadere informatie

Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. G. Engbersen. E. Snel. A. Leerkes. M. van San. H. Entzinger

Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. G. Engbersen. E. Snel. A. Leerkes. M. van San. H. Entzinger Over landsgrenzen Transnationale betrokkenheid en integratie G. Engbersen E. Snel A. Leerkes M. van San H. Entzinger Over landsgrenzen Transnationale betrokkenheid en integratie G. Engbersen E. Snel A.

Nadere informatie

Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en Arend Odé

Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en Arend Odé Verschijnt in het blad Bestuurswetenschappen (2015, vol. 69, nr. 2: Themanummer Dichtbij, dialoog & democratie. Actief burgerschap en leefbaarheid in twee Rotterdamse wijken Erik Snel, Kim Hoogmoed en

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

OVER BURGERSCHAP: THEORIEEN EN MENINGEN

OVER BURGERSCHAP: THEORIEEN EN MENINGEN OVER BURGERSCHAP: THEORIEEN EN MENINGEN OVER BURGERSCHAP: THEORIEEN EN MENINGEN Inleiding 1 Burgerschap 2 Hoe denken deskundigen over burgerschap en burgerschapsidealen? Enkele burgerschapstheorieën 3

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Groepsidentificaties en intergroepsrelaties onder Turkse Nederlanders

Groepsidentificaties en intergroepsrelaties onder Turkse Nederlanders Groepsidentificaties en intergroepsrelaties onder Turkse Nederlanders Maykel Verkuyten 1 Summary Group identifications and intergroup relations among Turkish Dutch respondents What determines group identification

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Zo zijn we niet getrouwd

Zo zijn we niet getrouwd Zo zijn we niet getrouwd Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap Eliane Smits van Waesberghe Iris Sportel Lisanne Drost Esther van Eijk Elja Diepenbrock

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Erik Snel Jack Burgers Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert van der Meij Katja

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

Geven van tijd: vrijwilligerswerk

Geven van tijd: vrijwilligerswerk h o o f d s t u k 6 Geven van tijd: vrijwilligerswerk Prof. dr. René Bekkers Samenvatting In 2012 doet naar schatting 38% van de Nederlanders vrijwilligerswerk. Dit percentage is gedaald sinds 2010, toen

Nadere informatie

De Digitale Kloof wordt dieper

De Digitale Kloof wordt dieper 3 De Digitale Kloof wordt dieper Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk (Universiteit Twente) SQM en Infodrome @ United Knowledge Den

Nadere informatie

Nicis Institute - Burgerschap in de doe-democratie - 1

Nicis Institute - Burgerschap in de doe-democratie - 1 Nicis Institute - Burgerschap in de doe-democratie - 1 ISBN: 978-90-77389-82-9 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van Nieuw Oost Indië 300 2593 CE Den Haag Postbus 90750 2509 LT Den Haag info@nicis.nl

Nadere informatie

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN ƒ Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor/ Departement Sociologie Onderzoeksgroep SeP School & Politiek Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland Bevolkingstrends en institutioneel in Nederland 2015 01 Judit Arends Hans Schmeets CBS Bevolkingstrends januari 2015 01 1 Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft in elkaar

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in beweging: Nederlandse cijfers. Generatieverschillen in maatschappelijke waarden

Vrijwilligerswerk in beweging: Nederlandse cijfers. Generatieverschillen in maatschappelijke waarden ViO Cahier, Vrijwillige Inzet Onderzocht 2011 Vrijwilligerswerk in beweging: Nederlandse cijfers Waar is het particulier initiatief? Generatieverschillen in maatschappelijke waarden Stijlen van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Tilburg University. Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009 Link to publication Citation for published version (APA): Shadid, W. (2009). Het multiculturalismedebat

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Zo vader, zo zoon..?

Zo vader, zo zoon..? Het effect van de daadwerkelijke en ideale taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone vaders op de opvattingen van hun zonen Saskia de Hoog & Maartje Bakhuys Roozeboom Universiteit Utrecht 2006

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN BURGERS IN VERTROUWEN IN DE RECHTSPRAAK

VERSCHILLEN TUSSEN BURGERS IN VERTROUWEN IN DE RECHTSPRAAK VERSCHILLEN TUSSEN BURGERS IN VERTROUWEN IN DE RECHTSPRAAK Bert Niemeijer en Peter van Wijck 1. INLEIDING Het vertrouwen van burgers in de rechtspraak staat ter discussie, vooral in de media en de politiek.

Nadere informatie

Met een djellaba aan kan je niet fietsen

Met een djellaba aan kan je niet fietsen Met een djellaba aan kan je niet fietsen EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE MATE VAN FIETSGEBRUIK ONDER MAROKKANEN IN AMSTERDAM AAFKE VERBEEK Wageningen, januari 2007 Begeleiders:

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie