Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V."

Transcriptie

1 Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op pagina 4 in de paragraaf Doelstelling de zin De benchmark voor het ING Industrials Fund is de MSCI World Industrials Index. integraal vervangen door: De benchmark voor het ING Industrials Fund is de MSCI World Industrials TR. Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

2 Prospectus datum: 31 juli 2012 SUPPLEMENT betreffende ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Subfonds ING Industrials Fund Let op! Een inlegvel maakt deel uit van dit supplement

3 ING INDUSTRIALS FUND Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V Aandelenklassen... 4 ING Industrials Fund... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid... 4 Cash Management... 5 Risicoprofiel... 6 Kopen en verkopen van aandelen in het Subfonds... 8 Kosten... 8 Herbelegging van dividend Informatie over het ING Industrials Fund Verslaggeving Mededeling Beheerder Accountantsverklaring

4 ING INDUSTRIALS FUND Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met en is onderdeel van het Prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. (het Prospectus ). Tenzij anders is bepaald hebben alle gedefinieerde begrippen de betekenis die hieraan is toegekend in het Prospectus. Het ING Industrials Fund is een subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Aan aandelen van elke (sub)serie aandelen van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. zijn financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. De (potentiële) beleggers van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.dienen kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alsmede van dit Supplement, alvorens te beleggen in één van de Aandelenklassen van de Subfondsen van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. De afgifte en verspreiding van het Prospectus en van dit Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke (sub)serie gewone aandelen kunnen in jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Prospectus en/of dit Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus en/of dit Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op enig aandeel in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. ING Fund Management B.V., ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., ING Bank N.V., ING Groep N.V. en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schending van dergelijke wet- en/of regelgeving door een ander, ongeacht of deze een mogelijke belegger is of niet. Ten aanzien van alle in het Prospectus en dit Supplement opgenomen verwijzingen naar (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. en ING Fund Management B.V. (de "Beheerder ) is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus of in dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. en/of ING Fund Management B.V. De afgifte van het Prospectus en dit Supplement en koop, verkoop, uitgifte en inkoop op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van het Prospectus en dit Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij ING Fund Management B.V. Potentiële beleggers worden geadviseerd hun eigen fiscaal adviseur in te schakelen teneinde hen te adviseren over de fiscale aspecten van een eventuele participatie in ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. en de Aandelenklasse(n) van het desbetreffende Subfonds. Op het Prospectus alsmede op dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3

5 ING INDUSTRIALS FUND ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. (het Fonds of ING Beleggingsfondsen ) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal zoals omschreven in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een open end structuur. Het Fonds zal bijzondere omstandigheden uitgezonderd, in beginsel elke beursdag aandelen kunnen uitgeven of inkopen. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. De Beheerder van het Fonds kan besluiten om een Subfonds onder meerdere commerciële namen aan te bieden. Het Fonds is een beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). ING Fund Management B.V. is de Beheerder van ING Beleggingsfondsen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aandelenklassen Een Subfonds is onderverdeeld in één of meerdere Aandelenklassen. De Aandelenklassen binnen een Subfonds kunnen onderling verschillen op het vlak van kosten- en vergoedingenstructuur, het minimum bedrag van eerste inleg, eisen aan de hoedanigheid van de beleggers, de valuta waarin de intrinsieke waarde is uitgedrukt. De huidige Aandelenklassen van het ING Industrials Fund zijn: Aandelenklasse P: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur, waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse N, zoals hierna vermeld, betreft de kosten- en vergoedingenstructuur waaronder een hogere managementvergoeding. De naam van aandelen van Aandelenklasse P is gelijk aan de naam van het Subfonds, te weten: ING Industrials Fund. Aandelenklasse N: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur, waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse P betreft de kosten- en vergoedingenstructuur waaronder een lagere managementvergoeding. De naam van aandelen van Aandelenklasse N is gelijk aan de naam van het Subfonds met de toevoeging N, te weten: ING Industrials Fund - N. ING Industrials Fund Met het ING Industrials Fund (hierna ook te noemen het Subfonds ) kunnen de voordelen gerealiseerd worden van het collectief beleggen in aandelen van ondernemingen werkzaam in de industrie-sector. Hierbij valt te denken aan ondernemingen die actief zijn op het gebied van kapitaalgoederen, commerciële dienstverlening en transport. Doelstelling Het ING Industrials Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Industrials Basis Fonds, te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark. De benchmark voor het ING Industrials Fund is de MSCI World Industrials Index. In het algemeen zijn beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen gericht op kapitaalgroei. Afhankelijk van het vigerende dividendbeleid en de fiscale verplichting tot winstuitkering kan een beleggingsinstelling in inkomsten voorzien. Door middel van de keuze voor herbelegging van dividend kan de belegger individueel invulling geven aan het gewenste doel (kapitaalgroei en/of inkomsten). Beleggingsbeleid Het ING Industrials Fund belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Industrials Basis Fonds. Het in deze paragraaf beschreven beleggingsbeleid is het beleid dat door het ING Industrials Basis Fonds wordt gehanteerd. Het ING Industrials Basis Fonds zal in hoofdzaak wereldwijd beleggen in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van industriële ondernemingen. Het betreft bedrijven die actief zijn op het gebied van kapitaalgoederen, commerciële dienstverlening en transport. Gemeenschappelijk kenmerk is dat deze bedrijven vooral aan andere bedrijven en instellingen leveren en slechts in geringe mate rechtstreeks aan consumenten. Verder is de potentie voor volumegroei (althans in de ontwikkelde economieën) beperkt omdat de meeste producten al jaren bestaan. Waardecreatie voor aandeelhouders moet dan ook vooral komen van de competitieve kracht van een onderneming, zoals efficiënte productie / 4

6 ING INDUSTRIALS FUND dienstverlening en onderscheidende producten. De sector heeft een cyclisch karakter, want de resultaten van de meeste bedrijven fluctueren met het macro-economische klimaat. Dit gebeurt over het algemeen met een vertraging, waarvan de duur verschilt van product tot product. Binnen de sector vormen de kapitaalgoederen de grootste bedrijfstak. Hieronder vallen alle bedrijven die actief zijn op het gebied van productie- en transportmiddelen en de bouw. De commerciële dienstverlening en ondersteuning is de tweede bedrijfstak in de sector. Deze bedrijfstak bevat bedrijven die actief zijn op het gebied van dataverwerking, uitzenddiensten en afvalverwerking. Transport vormt de derde bedrijfstak. Naast de transportondernemingen en pakketdiensten, vallen ook de beheerders van vliegvelden en tolwegen hieronder. Het fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen aan te houden. Het ING Industrials Basis Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. Naast het bovenstaande geldt ten aanzien van het beleggingsbeleid van het ING Industrials Basis Fonds het volgende: het beschikbare vermogen kan worden belegd in zowel euro's als vreemde valuta's; indien de Beheerder daartoe aanleiding ziet, kunnen valutarisico's worden afgedekt ten opzichte van de euro, dan wel ten opzichte van andere valuta's; voor zover het vermogen niet is belegd in aandelen, zal het voornamelijk worden aangehouden in de vorm van liquide middelen. Tevens bestaat de mogelijkheid te beleggen in bepaalde geldmarktinstrumenten, zoals bijvoorbeeld certificates of deposit en commercial paper; extra inkomsten kunnen worden gegenereerd door het aangaan van "repurchase agreements" ("repo's") en "lending transacties" (uitlenen van effecten uit de beleggingsportefeuille). Effecten worden uitgeleend via Goldman Sachs als vertegenwoordiger van de ING Basis Fondsen bij lending transacties. Er geldt geen beperking van het percentage van de effecten dat kan worden uitgeleend. Eventueel hiermee verband houdende risico s worden beperkt door middel van zekerheden in de vorm van onderpand en/of bankgarantie. Van de opbrengsten die worden gegenereerd met het uitlenen van effecten aan derden valt minimaal 82% toe aan het betreffende ING Basis Fonds. Maximaal 10% valt toe aan de Beheerder en maximaal 8% aan Goldman Sachs, in verband met hun diensten met betrekking tot het uitlenen van effecten. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van zowel de specifieke effecten die worden uitgeleend als de duur van de transactie(s) en worden verantwoord in het jaarverslag; transacties met aan ING Groep gelieerde partijen zullen tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden (zie ook de paragraaf Gelieerde partijen in het Prospectus). Het ING Industrials Basis Fonds belegt wereldwijd, in lijn met het beleggingsbeleid, in financiële instrumenten. Belangrijke aandelenmarkten zijn New York, Londen en Tokyo. Voorts heeft de Beheerder van ING Beleggingsfondsen de bevoegdheid om als debiteur leningen aan te gaan ten behoeve van het ING Industrials Fund en het ING Industrials Basis Fonds. Het ING Industrials Basis Fonds maakt gebruik van de cash management diensten van ING Asset Management B.V. (ING Asset Management) zoals beschreven in het Prospectus. Het ING Industrials Basis Fonds is opgericht op 1 januari Cash Management Om een efficiënt vermogensbeheer te bevorderen kunnen de ING Basis Fondsen gebruik maken van de cash management diensten die door ING Asset Management B.V. ("ING Asset Management") worden aangeboden. Gelden die de ING Basis Fondsen aanhouden (bijvoorbeeld gelden ontvangen als onderpand voor uitgeleende effecten of als onderpand bij derivatentransacties) kunnen op deze wijze centraal worden beheerd met als oogmerk het verlagen van het risico door middel van diversificatie, waarbij tevens wordt gestreefd naar het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement, dat na aftrek van de vergoeding voor de cash management diensten van ING Asset Management minimaal gelijk is aan EONIA (Euro Overnight Index Average). Door middel van deze cash management diensten verwacht de Beheerder een beter resultaat te kunnen behalen dan wanneer de gelden op individuele basis worden beheerd. Daarnaast kunnen voor rekening en risico van de ING Basis Fondsen liquiditeiten aan de ING Basis Fondsen verstrekt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering danwel in verband met door de ING Basis Fondsen te geven zekerheidstellingen inzake derivaten. ING Asset Management maakt voor het cash management gebruik van ING Liquidity Management Solutions B.V. ("ING Liquidity Management Solutions"). ING Liquidity Management Solutions is een zogenaamd special purpose vehicle op wiens naam de gelden worden aangehouden. ING Liquidity Management Solutions is speciaal opgericht door ING Asset Management in het kader van de cash management activiteiten van ING Asset Management, heeft geen personeel, wordt uitsluitend gebruikt als bewaarder van het door ING Asset Management op grond haar cash management activiteiten beheerde vermogen en ontplooit geen andere activiteiten. Gelden worden aangehouden in de markt en/of belegd door ING Asset Management in onder meer aan ING Asset Management gelieerde geldmarktfondsen. Deze geldmarktfondsen zullen hiervoor geen management vergoeding in rekening brengen. 5

7 ING INDUSTRIALS FUND ING Asset Management gebruikt ING Liquidity Management Solutions uitsluitend ten behoeve van haar cliënten (zoals de ING Basis Fondsen). ING Liquidity Management Solutions is een volledige dochter van ING Asset Management en ING Asset Management is tevens statutair directeur. Indien de ING Basis Fondsen gebruik maken van deze cash management faciliteit zullen één of meerdere rekening-courant verhoudingen met ING Liquidity Management Solutions worden aangegaan. Indien meerdere rekening-courant verhoudingen worden aangegaan wordt saldocompensatie toegepast. ING Asset Management zal de gelden van een ING Fonds beheren met inachtneming van het beleggingsbeleid zoals dat voor het betreffende ING Fonds geldt. De doelstelling is om in zeer liquide instrumenten te beleggen zodat te allen tijde in liquiditeitsbehoeften van de ING Fondsen kan worden voorzien. Het hierboven beschreven cash management door ING Asset Management is beschreven in de Treasury Regulation dat ter inzage ligt ten kantore van de beheerder. De opzet van de cash management dienstverlening door ING Asset Management is aan de Autoriteit Financiële Markten voorgelegd en leidt niet tot additionele vergunningplichten voor ING Asset Management en/of ING Liquidity Management Solutions. Vergoeding voor de cash management diensten De vergoedingen voor de cash management diensten bestaan uit een beheervergoeding ten bate van ING Asset Management van 0,06% per jaar over het op dagbasis door ING Asset Management in het kader van de cash management diensten beheerde vermogen en een administratievergoeding ten bate van (een) derde partij(en) van 0,01% per jaar over het door de ING Basis Fondsen voor de cash management diensten door ING Asset Management ingelegde vermogen. Voor zover de beheervergoeding wordt gedeeld met (een) derde partij(en) zal dit kenbaar worden gemaakt op de website van de beheerder. Bovengenoemde beheervergoeding wordt niet in rekening gebracht indien de cash management diensten van ING Asset Management in de betreffende maand hebben geleid tot een lagere rente bate dan de rente bate die de custodian van het betreffende ING Basis Fonds bij aanvang van deze dienstverlening zou hebben vergoed indien geen gebruik zou zijn gemaakt van de cash management diensten van ING Asset Management, voor zover dit verschil wordt veroorzaakt door een verschil in de vergoedingen die door ING Asset Management dan wel de custodian in rekening worden gebracht. Naast bovengenoemde beheer- en administratievergoeding wordt er op grond van een maandelijkse berekening een outperformance vergoeding bij Liquidity Management Solutions in rekening gebracht voor zover het resultaat van de cash management diensten na aftrek van vergoedingen hoger is dan EONIA en voor zover het resultaat niet wordt verminderd door resultaten van het cash management in de voorgaande 12 kalendermaanden die lager waren dan EONIA en die nog niet eerder zijn gecompenseerd. Deze outperformance vergoeding bedraagt 18% en wordt verdeeld tussen ING Asset Management en eventueel (een) door haar ingehuurde derde partij(en). De actuele verdeling wordt kenbaar gemaakt op de website van de beheerder. Bovengenoemde beheer-, administratie en outperformancevergoedingen worden in mindering gebracht op de renteopbrengsten die LMS vergoedt over de tegoeden die de betreffende ING Basis Fonds bij Liquidity Management Solutions aanhouden. Het betreffende basisfonds ontvangt derhalve een netto vergoeding. Risicoprofiel Aan het beleggen in het ING Industrials Fund en het ING Industrials Basis Fonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s* verbonden. De meeste hieronder genoemde risico s gelden in eerste instantie op ING Basis Fonds-niveau. Daar het vermogen van elk Subfonds hoofdzakelijk wordt belegd in een of meerdere ING Basis Fondsen, worden hieronder de risico s aangegeven als risico s van het Subfonds. Rendementsrisico Het risico bestaat dat het door u verwachte rendement op uw belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat u uw belegging verkoopt. Daarnaast staat niet vast dat het Subfonds zijn doelstelling zal halen. Het rendement van het Subfonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen (dividend, interest). Marktrisico Het Subfonds is gevoelig voor waardeverandering van de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in de aandelenmarkten (marktrisico). Daarnaast kunnen ook de prijzen van de individuele aandelen waarin het Subfonds belegt, fluctueren. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten zoals omschreven onder Beleggingsbeleid. Deze kunnen worden toegepast voor zowel het afdekken van risico's, efficiënt portefeuillebeheer als verhoging van het rendement. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking, waardoor de gevoeligheid van het Subfonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Waarde kan stijgen/dalen De waarde van deelneming in de belegginginstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Valutarisico Er kan worden belegd in (effecten luidende in) andere valuta's dan de euro. Valutaschommelingen kunnen daardoor zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het beleggingsresultaat. * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6

8 ING INDUSTRIALS FUND Concentratie-risico Het beleggen op basis van een specifieke sector, zoals de industrie sector, leidt tot een concentratie van beleggingen in deze sector. Het Subfonds zal daardoor met name gevoelig zijn voor ontwikkelingen in die sector. Inflatierisico Als gevolg van inflatie kan de waarde van de beleggingsopbrengsten worden aangetast. Liquiditeitsrisico Doordat het Subfonds in incourante effecten kan beleggen, bestaat het risico dat het Subfonds niet de mogelijkheid heeft om financiële middelen vrij te krijgen die nodig kunnen zijn om aan bepaalde verplichtingen te voldoen. Algemeen risico vermogen Het Subfonds is onderhevig aan risico's van waardeveranderingen van het kapitaal, met inbegrip van het potentiële risico van erosie als gevolg van intrekkingen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement. Afwikkelingsrisico Het Subfonds is gevoelig voor het risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt. Bewaarnemingsrisico Het Subfonds loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa (bewaarnemingrisico) als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer van die activa. Financiële- en fiscale wetgeving Doordat financiële- en fiscale wetgeving aan verandering onderhevig zijn, kan een omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele wijzigen. Schuldpositie Het Subfonds heeft de mogelijkheid om tot een maximum van 20% van het Subfondsvermogen met geleend geld te beleggen of op andere wijze een schuld aan te gaan (bijvoorbeeld in het kader van liquiditeitenbeheer). Dit percentage is inclusief de aan het Subfonds toegerekende schulden van elk Basis Fonds waarin door het Subfonds wordt belegd. Risico verhandelbaarheid In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming in het Subfonds. Uitlenen van effecten Effecten kunnen worden uitgeleend. Er geldt geen beperking van het percentage van de effecten dat kan worden uitgeleend. Het Subfonds loopt door het uitlenen van effecten een afwikkelingsrisico zoals hierboven omschreven. Geen toezicht op ING Basis Fondsen Het vermogen van het Subfonds wordt rechtstreeks belegd in één of meerdere ING Basis Fondsen. In de ING Basis Fondsen vinden de feitelijke beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van (beursgenoteerde) effecten, plaats. De ING Basis Fondsen vallen niet onder toezicht van de AFM of De Nederlandsche Bank N.V. uit hoofde van de Wft. Cash management risico Het ING Basis Fonds maakt gebruik van de cash management diensten van ING Asset Management. Hierdoor worden gelden van het ING Basis Fonds uitgezet en belegd door ING Asset Management. Deze gelden worden door ING Liquidity Management Solutions aangehouden voor rekening en risico van het ING Basis Fonds. In extreme marktomstandigheden kan het netto resultaat van de cash management diensten negatief zijn hetgeen betekent dat het ING Basis Fonds een negatieve rente betaalt. Een dergelijke extreme omstandigheid kan zich voordoen indien de wederpartijen van Liquidity Management Solutions (dit kunnen andere ING Basis Fondsen zijn) niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen jegens ING Liquidity Management. Dit risico wordt beperkt doordat ING Asset Management de gegoedheid van een potentiële wederpartij onderzoekt voordat Liquidity Management hiermee een transactie aangaat. Bij de uitvoering van de cash management diensten door ING Asset Management bestaan er operationele risico s. Deze risico s zijn beperkt aangezien ING Asset Management een vergunning heeft op grond van de Wft voor het verrichten van vermogensbeheerdiensten en uit dien hoofde aan een groot aantal verplichtingen dient te voldoen m.b.t. haar bedrijfsvoering. ING Liquidity Management Solutions kan door ING Asset Management ook gebruikt worden voor dienstverlening aan derden voor wie ING Asset Management vermogens beheer diensten verricht. De gelden van het ING Basis Fonds worden derhalve gezamenlijk met de gelden van andere cliënten uitgezet en belegd en niet uitsluitend voor het ING Basis Fonds waardoor sprake is van vermenging van vermogens. Als bewaarder van de gelden behoeft ING Liquidity Management Solutions geen vergunning en dienovereenkomstig worden geen kapitaalseisen gesteld. Er is slechts sprake van indirect toezicht door de Autoriteit Financiële Markten via het toezicht op ING Asset Management. 7

9 ING INDUSTRIALS FUND Bovengenoemde risico s zijn geordend naar belang weergegeven. De rangorde van deze risico s zou, o.a. als gevolg van bijzondere marktomstandigheden, in de loop der tijd kunnen fluctureren. De thans weergegeven volgorde past bij een belegging op langere termijn. Kopen en verkopen van aandelen in het Subfonds Aandelenklasse P en beursnotering Euronext Amsterdam by NYSE Euronext Aandelen van Aandelenklasse P kunnen worden gekocht en verkocht op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext door tussenkomst van een bank of andere financiële onderneming. Uitgifte en inkoop van aandelen is op iedere dag waarop de effectenbeurs van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext is geopend hierna te noemen: beursdag mogelijk. Aandelenklasse P is toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Dit betekent dat alle aandelen van Aandelenklasse P in beginsel elke beursdag ter beurze kunnen worden verhandeld. Ter uitvoering van een opdracht tot aan- of verkoop van aandelen kan men bij een bank of andere financiële onderneming naar eigen keuze terecht. Aandelenklasse N en de Transfer Agent Aandelen van Aandelenklasse N kunnen worden gekocht en verkocht door tussenkomst van een bank of andere financiële onderneming, die intermediair is in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en als zodanig een rekening aanhoudt bij The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel, België, kantoorhoudende te Amsterdam, als centrale intermediair, de Transfer Agent. Aandelenklassen P en N De beursgenoteerde Aandelenklasse P alsmede de aandelen van Aandelenklasse N van de Subfondsen kennen één handelsmoment per beursdag. Aan- en verkoopopdrachten die op een beursdag voor uur ("cut-off tijdstip") worden ingelegd op de beurs voor wat betreft Aandelenklasse P respectievelijk bij de Transfer Agent voor wat betreft Aandelenklasse N zullen worden afgewikkeld tegen de transactieprijs zoals die de eerstvolgende beursdag wordt vastgesteld door de beheerder (zie ook: Koersvorming en publicatie transactieprijzen), behoudens indien sprake is van vervroegde sluiting van de beurs, in welk geval een ander door de beurs respectievelijk de Transfer Agent bekend te maken/bekend gemaakt (vroeger) tijdstip als cut-off tijdstip te gelden heeft. Aan- en verkoopopdrachten op de beurs respectievelijk bij de Transfer Agent kunnen zowel in aandelen als in bedragen worden opgegeven. Transactieprijs De transactieprijzen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het Subfonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een vaste op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende fysieke beleggingen in het ING Industrials Basis Fonds. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het Subfonds en komt ten goede aan het Subfonds. Thans wordt voor deze vaste op- en afslag een percentage van 0,15% gehanteerd over de intrinsieke waarde van de aandelen. Deze op- en afslag dient ter vergoeding van de kosten van toe- en uittreding bij het ING Industrials Basis Fonds. Toe- en uittreding bij het ING Industrials Basis Fonds door het Subfonds geschiedt door uitgifte respectievelijk inkoop van participaties overeenkomstig artikel 7 respectievelijk artikel 8 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. De hiervoor verschuldigde vergoeding is 0,15% berekend over de overeenkomstig artikel 6 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring vastgestelde participatiewaarde. De hoogte van deze vergoeding is bepaald op basis van de reële gemiddelde aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin via de betreffende ING Basis Fondsen wordt belegd. Of een opslag dan wel afslag wordt gehanteerd voor deze vergoeding is afhankelijk van de vraag of het Subfonds, alle Aandelenklassen omvattend, per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag). Het eventuele resultaat dat ontstaat doordat feitelijke kosten van het Subfonds afwijken van de hierboven genoemde vergoeding, zal toekomen aan dan wel ten laste komen van het Subfonds. Kosten Aan het beleggen in beleggingsfondsen zijn kosten verbonden gemoeid met het beheer van het beleggingsfonds, de bewaring van de activa van het beleggingsfonds, de accountant en o.a. het toezicht en de marketing. Aangezien het Subfonds participeert in ING Basis Fondsen (zie paragraaf Beleggingsbeleid ) worden de kosten zowel op het niveau van de ING Basis Fondsen als op het niveau van het Subfonds respectievelijk Aandelenklasse(n) beschreven. 8

10 ING INDUSTRIALS FUND De totale kosten die in de ING Basis Fondsen en Aandelenklasse(n) van het Subfonds worden gemaakt bestaan uit de managementvergoeding van de Aandelenklasse(n) van het Subfonds, de algemene kosten van de Aandelenklasse(n) van het Subfonds en de toegerekende algemene kosten van de ING Basis Fondsen. Uit hoofde van opgenomen leningen en incidentele roodstanden op bankrekeningen van het Subfonds kunnen interestlasten zijn verschuldigd. Deze lasten worden nader toegelicht in de jaarrekening. Kosten bij het ING Industrials Basis Fonds Managementvergoeding ING Industrials Basis Fonds Op het niveau van de ING Basis Fondsen wordt geen managementvergoeding in rekening gebracht. Algemene kosten ING Industrials Basis Fonds Het ING Industrials Basis Fonds kent bepaalde directe eigen kosten, zoals kosten van effectentransacties, bewaarloon, controlekosten, verslaggevingskosten en bankkosten. De kosten van bewaring van effecten worden maandelijks berekend over de waarde van de beleggingsportefeuille en worden verantwoord in het jaarverslag. Deze kosten worden rechtstreeks ten laste van het ING Industrials Basis Fonds gebracht. Kosten beleggingsinstellingen waarin ING Industrials Basis Fonds belegt Indien de ING Basis Fondsen beleggen in andere beleggingsinstellingen is het mogelijk dat door de desbetreffende doorbelegging zowel op het niveau van het Subfonds als op het niveau van de onderliggende beleggingsinstelling een managementvergoeding of andere vergoedingen in rekening worden gebracht. Indien een ING Basis Fonds direct of indirect voor 95% of meer van zijn fondsvermogen belegt in een andere beleggingsinstelling, zal in de jaarverslaggeving van het Subfonds inzicht worden gegeven in de kosten van de onderliggende beleggingsinstelling conform de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien een ING Basis Fonds direct of indirect voor 10% of meer van zijn fondsvermogen belegt in andere door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen, worden de kosten van die beleggingsinstellingen meegenomen bij het bepalen van het niveau van de kosten van het Subfonds. Indien een ING Basis Fonds direct of indirect belegt in andere beleggingsinstellingen die niet door de Beheerder worden beheerd is het niet mogelijk die kosten mee te nemen bij het bepalen van het niveau van de kosten van het Subfonds; de kosten van dergelijke beleggingsinstellingen waarin wordt belegd door een ING Basis Fonds zijn van invloed op het resultaat van het Subfonds. Overzicht Vergoedingen en kosten in het ING Industrials Basis Fonds Managementvergoeding ING Industrials Basis Fonds Algemene kosten ING Industrials Basis Fonds Kosten beleggingsinstellingen waarin door ING Industrials Basis Fonds wordt belegd Hoogte van vergoedingen en kosten Geen Variabel Indien van toepassing afhankelijk van onderliggende beleggingsinstelling Kosten bij de (Aandelenklasse(n) van) het Subfonds Managementvergoeding Aandelenklasse(n) van het Subfonds De Beheerder zal aan Aandelenklasse P van het ING Industrials Fund een managementvergoeding in rekening brengen van maximaal 1,40% per jaar, te herleiden naar een percentage op dagbasis dat wordt berekend over het totale vermogen van Aandelenklasse P van het Subfonds aan het einde van iedere dag. Een deel van deze managementvergoeding kan worden doorgegeven aan derden voor door hen verrichte en nog te verrichten distributieinspanningen. De Beheerder zal aan Aandelenklasse N van het ING Industrials Fund een managementvergoeding in rekening brengen van maximaal 0,70% per jaar, te herleiden naar een percentage op dagbasis dat wordt berekend over het totale vermogen van Aandelenklasse N van het Subfonds aan het einde van iedere dag. Voormelde managementvergoedingen worden onttrokken aan het fondsvermogen ten behoeve van de vaststelling van de intrinsieke waarde van een aandeel. Voor de hierna te noemen Vaste Overige Kostenvergoeding geldt hetzelfde. De kosten van transacties in financiële instrumenten (effecten) en de interestlasten worden in het onderstaande buiten beschouwing gelaten en worden ten laste van het Subfonds gebracht. Niet direct aan specifieke Subfondsen toerekenbare kosten worden ten laste van de Subfondsen gebracht, door de totale kosten te delen door het aantal betrokken Subfondsen. Daar waar sprake is van BTW zal deze voor rekening komen van de betreffende Aandelenklasse(n) van het Subfonds. 9

11 ING INDUSTRIALS FUND De managementvergoeding is vrijgesteld van BTW. De overige kosten kunnen belast zijn met BTW. Aan het Fonds in rekening gebrachte BTW kan niet worden teruggevorderd. Over de algemene kosten van (de Aandelenklasse(n) van) het Subfonds en de ING Basis Fondsen waarin wordt doorbelegd, wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag. Overige algemene kosten Aandelenklasse P van het Subfonds Kosten, waaronder de kosten van externe juridische en fiscale adviseurs, de kosten van de externe accountant, kosten van verslaggeving, kosten van advertenties en reclame, kosten van toezicht door de AFM en De Nederlandsche Bank N.V., de kosten verbonden aan de beursnotering (waaronder begrepen de kosten van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext en ING Bank N.V.), de kosten van de hoofdbetaalfunctie, de kosten van administratie (hieronder worden verstaan die kosten die gepaard gaan met het vastleggen van de financiële gegevens van het Fonds alsmede het opmaken van de (half)jaarcijfers), kosten van de noodzakelijke publicaties alsmede drukkosten, kosten van het houden van vergaderingen van aandeelhouders en de overige kosten, komen, voor zover zij in rekening zijn gebracht, ten laste van Aandelenklasse P van het Subfonds. Voor zover zij direct toerekenbaar zijn, worden deze kosten rechtstreeks ten laste van Aandelenklasse P van het Subfonds gebracht. Voor zover zij niet direct toerekenbaar zijn, worden deze kosten via een verdeelsleutel ten laste van Aandelenklassen P van de Subfondsen gebracht. De kosten van de Fund Agent worden ten laste van Aandelenklassen P van de Subfondsen gebracht naar rato van het fondsvermogen van de betreffende Aandelenklasse P. Deze kosten bedragen maximaal 0,01% van het fondsvermogen op jaarbasis. Overige algemene kosten Aandelenklasse N van het Subfonds Naast bovengenoemde managementvergoeding zal de Beheerder een vaste vergoeding, de Vaste Overige Kostenvergoeding, in rekening brengen aan Aandelenklasse N van het Subfonds van 0,10% per jaar, te herleiden naar een percentage op dagbasis dat wordt berekend over het totale vermogen van Aandelenklasse N van het Subfonds aan het einde van iedere dag. Deze Vaste Overige Kostenvergoeding staat vast in die zin dat de Beheerder alle feitelijke kosten die de Vaste Overige Kostenvergoeding eventueel zullen overtreffen, voor zijn rekening zal nemen. Daartegenover heeft de Beheerder in voorkomende gevallen het recht om de Vaste Overige Kostenvergoeding te behouden, indien de feitelijke kosten lager blijken te zijn dan de ontvangen Vaste Overige Kostenvergoeding. Herbelegging van dividend Herbelegging van dividend vindt plaats tegen de transactieprijs zoals deze wordt vastgesteld op de dag van betaalbaarstelling van het dividend. Over de uitkering van dividend in contanten en de mogelijkheid van herbelegging in aandelen van het Fonds, alsmede de wijze van betaalbaarstelling, zal mededeling worden gedaan aan de aandeelhouders. Informatie over het ING Industrials Fund Maandelijks wordt een actueel overzicht met betrekking tot het ING Industrials Fund gepubliceerd op diverse ING websites, waaronder de website van de Beheerder (www.ingim.nl) met onder meer een overzicht van de samenstelling van de beleggingen binnen het ING Industrials Fund. Verslaggeving De jaarrekeningen van het ING Industrials Fund over de laatste drie boekjaren met bijbehorende controleverklaringen en het laatste halfjaarbericht, voor zover deze stukken zijn vastgesteld, worden geacht onderdeel uit te maken van dit Supplement en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij het kantooradres van de Beheerder en via de website van de Beheerder (www.ingim.nl). 10

12 ING INDUSTRIALS FUND Mededeling Beheerder Uitsluitend de Beheerder van ING Beleggingsfondsen is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in het Prospectus en dit Supplement. Het Prospectus en dit Supplement voldoen, voor zover van toepassing, aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. 11

13 ING INDUSTRIALS FUND Aan: de beheerder ING Fund Management B.V. GOEDKEUREND ASSURANCE-RAPPORT Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het supplement ING Industrials Fund, welke onderdeel uitmaakt van het prospectus d.d. 31 juli 2012 van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het supplement in samenhang met het prospectus d.d. 31 juli 2012 ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2a tot en met 2e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is met betrekking tot artikel 4:49 lid 2b tot en met 2e gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het supplement, in samenhang met het prospectus, is vermeld, is op de in het supplement in samenhang met het prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole toegepast. De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: De beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor de opstelling van het supplement dat, in samenhang met het prospectus dat ten minste de ingevolge de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat; Het is onze verantwoordelijkheid een mededeling te verstrekken zoals bedoeld in artikel 4:49 lid 2c van de Wet op het financieel toezicht. Werkzaamheden Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Op basis daarvan hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk geachte werkzaamheden verricht om een conclusie te kunnen formuleren. Wij hebben getoetst of het supplement in samenhang met het prospectus de ingevolge artikel 4:49 lid 2b tot en met 2e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. De wet vereist niet van de accountant dat deze additionele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 4:49 lid 2a. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Conclusie Op grond van onze werkzaamheden en het gestelde in de paragraaf Opdracht en verantwoordelijkheden komen wij tot de conclusie dat het supplement in samenhang met het prospectus ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2b tot en met 2e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Met betrekking tot artikel 4:49 lid 2a van de Wet op het financieel toezicht melden wij dat het supplement in samenhang met het prospectus voor zover ons bekend de informatie bevat zoals vereist. Den Haag, 31 juli 2012 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. R.J. Bleijs RA 12

14 Inlegvel bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. d.d. 6 augustus 2012 Met ingang van 6 augustus 2012 is de heer M.C.W. den Hollander benoemd als bestuurder van ING Fund Management B.V. en ING Investment Management (Europe) B.V. Daarom dient in dit prospectus telkens bij de directie van ING Fund Management B.V. en bij de directie van ING Investment Management (Europe) B.V. de naam van de heer M.C.W. den Hollander toegevoegd te worden. Den Haag, 6 augustus 2012 ING Fund Management B.V.

15 PROSPECTUS betreffende ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Prospectus datum: 31 juli 2012 Let op! Een inlegvel maakt deel uit van dit prospectus

16 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 Algemeen... 4 Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel... 6 Structuur ING Beleggingsfondsen... 6 Directie en beheerder ING Beleggingsfondsen... 7 ING Basis Fondsen... 8 Aandelen... 9 Kopen en verkopen van aandelen in het Fonds Fund Agent Uitgifte en inkoop van aandelen door ING Beleggingsfondsen Vaststelling intrinsieke waarde en resultaat van de Subfondsen en van de aandelen Koersvorming en publicatie transactieprijzen Uitkeringen en dividendpolitiek Herbelegging van dividend Fiscale aspecten Verslaggeving Mededelingen Kosten Retourprovisies en softdollar-arrangementen Distributie Gelieerde partijen Beleid ten aanzien van uitbesteding Introductie nieuwe Subfondsen of Aandelenklassen Ontbinding en vereffening ING Principles of Fund Governance Corporate Governance ING Groep Defence Policy Stembeleid Wijziging van de voorwaarden Essentiële Beleggersinformatie Klachten Mededeling beheerder Accountantsverklaring Bijlagen Statuten van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Statuten van ING Fund Management B.V. Registratiedocument ING Fund Management B.V. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Basis Fondsen (januari 2012) 2

17 Belangrijke informatie Aan aandelen van elke (sub)serie aandelen van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. zijn financiële kansen, maar ook financiële risico's verbonden. De (potentiële) beleggers van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. dienen kennis te nemen van de volledige inhoud van dit prospectus (het "Prospectus") alsmede van alle bij het Prospectus behorende aanvullingen (iedere aanvulling een "Supplement"), alvorens te beleggen in één van de (aandelenklassen van de) subfondsen van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. De afgifte en verspreiding van dit Prospectus en van ieder Supplement, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke (sub)serie aandelen kunnen in jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van dit Prospectus en/of een Supplement, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Dit Prospectus en/of Supplement, is eveneens geen aanbod van, of een uitnodiging tot aankoop van, of verzoek om in te schrijven op enig aandeel in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. ING Fund Management B.V., ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., ING Bank N.V., ING Groep N.V. en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schending van dergelijke wet- en/of regelgeving door een ander, ongeacht of deze een mogelijke belegger is of niet. De aandelen zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), noch zal ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. worden geregistreerd onder de United States Investment Company Act van 1940 van de Verenigde Staten van Amerika, zoals gewijzigd. De aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika, hun gebiedsdelen of bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act of als gevolg van een ontheffing van de in genoemde wet vervatte registratieplicht. Afgezien van bepaalde, beperkte uitzonderingen zal ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. geen inschrijvingen aanvaarden van personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten van Amerika. Dit Prospectus en ieder Supplement mag niet worden aangeboden of verstuurd aan enig persoon in het Verenigd Koninkrijk, tenzij deze persoon valt onder artikel 49(2) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 van het Verenigd Koninkrijk, zoals laatstelijk gewijzigd, of anderszins een persoon is aan wie dit document rechtmatig kan worden aangeboden of verstuurd. Ten aanzien van alle in dit Prospectus en ieder Supplement opgenomen verwijzingen naar (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. en ING Fund Management B.V. (de "beheerder") is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus of in een Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. of ING Fund Management B.V. De afgifte van dit Prospectus en van een Supplement en koop, verkoop, uitgifte en inkoop op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Prospectus en een Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Prospectus en in een bepaald Supplement nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie hierover kunt u inwinnen bij ING Fund Management B.V. Potentiële beleggers worden geadviseerd hun eigen fiscaal adviseur in te schakelen teneinde hen te adviseren over de fiscale aspecten van een eventuele participatie in ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Op dit Prospectus alsmede op elk Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3

18 Algemeen ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. (het "Fonds" of "ING Beleggingsfondsen") is een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht bij akte gedateerd 21 januari ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer Per 29 augustus 2004 zijn de statuten van het Fonds gewijzigd. Ter gelegenheid van deze statutenwijziging is de naam van het Fonds gewijzigd van ING Sector Paraplufonds N.V. in ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. De statuten van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. zijn als bijlage bij dit Prospectus opgenomen. Aan een ieder wordt op verzoek, tegen ten hoogste de kostprijs, de gegevens over ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. die op grond van enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen verstrekt. De statuten van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar op het kantooradres van ING Fund Management B.V. en op de website Aan een ieder wordt op verzoek kosteloos een afschrift van de statuten van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. verstrekt. De directie van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. wordt gevormd door ING Fund Management B.V. ING Fund Management B.V. is opgericht op 22 oktober 1970, statutair gevestigd te Den Haag met adres: Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer ING Fund Management B.V. is tevens de beheerder van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de "AFM" of de "Toezichthouder") uit hoofde van de Wft. De AFM is belast met het gedragstoezicht op grond van de Wft. Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB"). Alle aandelen in ING Fund Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Kantooradres: Schenkkade AS Den Haag Beheerder/Directie: ING Fund Management B.V. Schenkkade AS Den Haag Accountant: drs. R.J. Bleijs RA Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Bankier/Betaalkantoor/Fund Agent: ING Bank N.V. Bijlmerplein MG Amsterdam Transfer Agent The Bank of New York Mellon NV/SA Strawinskylaan XX Amsterdam Meer informatie over de ING beleggingsinstellingen kunt u vinden op de website van de beheerder 4

19 Inleiding Voor particuliere beleggers zijn over het algemeen de voordelen van het collectief beleggen door middel van beleggingsfondsen ten opzichte van het zelf direct beleggen: een grotere beleggingsdeskundigheid en een betere spreiding van risico. Voor particuliere beleggers is ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. geïntroduceerd. ING Beleggingsfondsen is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal zoals omschreven in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een open end structuur. Het Fonds zal, bijzondere omstandigheden uitgezonderd, in beginsel elke beursdag aandelen kunnen uitgeven of inkopen. Het Fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat de gewone aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen ("Subfonds"). Een serie aandelen kan door wijziging van de statuten (verder) worden onderverdeeld in subseries ("Aandelenklassen"). De beheerder van het Fonds kan besluiten om een Subfonds onder meerdere commerciële namen aan te bieden. Alle namen waaronder een Subfonds door de beheerder wordt aangeboden, worden aan de AFM medegedeeld en door de AFM opgenomen in het register bedoeld in artikel 1:107 Wft. Een Subfonds is een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van het Fonds waarvoor een separaat beleggingsbeleid (met een eigen risicoprofiel) wordt gevoerd. Het aan elk Subfonds toe te rekenen gedeelte van het vermogen van het Fonds wordt afzonderlijk en hoofdzakelijk belegd in één of meerdere in dit Prospectus en een Supplement omschreven fondsen voor gemene rekening ("ING Basis Fonds of ING Basis Fondsen"). Door deelname van de Subfondsen in de ING Basis Fondsen wordt geprofiteerd van lagere transactiekosten die gepaard gaan met grote transactievolumes en van een bredere spreiding. Elk ING Basis Fonds belegt het vermogen vervolgens overeenkomstig het beleggingsbeleid zoals omschreven in het Supplement van het desbetreffende Subfonds (zie ook: ING Basis Fondsen). ING Basis Fondsen zijn aan de beheerder en ING Beleggingsfondsen gelieerde partijen. Het Prospectus beschrijft in algemene zin het Fonds en de Subfondsen. Het Supplement beschrijft het Subfonds, waaronder begrepen de doelstelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsvoorwaarden en -restricties, het risicoprofiel, alsmede de diverse Aandelenklassen waarin het betreffende Subfonds is onderverdeeld. De vergoedingen en de kosten worden in de Supplementen per Aandelenklasse omschreven. Indien er afwijkingen zijn in de tekst van het Prospectus ten opzichte van het Supplement, prevaleert de tekst van het Supplement. Alle bijlagen bij dit Prospectus maken onderdeel uit van dit Prospectus. Het Fonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het bijzondere tarief van 0% van de vennootschapsbelasting op het Fonds van toepassing is. Voor actuele informatie over het aanbod van Subfondsen en Aandelenklassen, alsmede voor de aanvraag van kosteloze toezending van het Prospectus, het jaarverslag, het halfjaarverslag, het betreffende Supplement en/of de Essentiële Beleggersinformatie die is opgesteld met betrekking tot een Aandelenklasse van het betreffende Subfonds, kunt u onder andere contact opnemen met uw adviseur bij ING Bank N.V. ("ING Bank"). Informatie is tevens te vinden op de website van de beheerder (www.ingim.nl). Doelstelling ING Beleggingsfondsen beoogt deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde portefeuille van financiele instrumenten (hierna te noemen "effecten"). Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is erop gericht om op basis van spreiding en binnen de vastgestelde risicoprofielen op langere termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen. Voor de specifieke doelstelling van het Subfonds wordt verwezen naar het desbetreffende Supplement. Beleggingsbeleid Elk Subfonds kan in met de beheerder van het Fonds gelieerde partijen beleggen, alsmede (direct en indirect) in andere beleggingsinstellingen. De Subfondsen zullen hun vermogen beleggen door hoofdzakelijk te participeren in één of meerdere ING Basis Fondsen. Daarnaast kan een deel van het vermogen worden aangehouden in liquide middelen. De ING Basis Fondsen zullen het vermogen beleggen, teneinde een zo goed mogelijk resultaat te realiseren. Het specifieke beleggingsbeleid alsmede het risicoprofiel, de beleggingsvoorwaarden en -restricties van elk Subfonds en elk ING Basis Fonds worden beschreven in het Supplement van het betreffende Subfonds. Wijzigingen van het beleggingsbeleid van een Subfonds en/of een ING Basis Fonds worden niet ingevoerd voordat één maand is verstreken na bekendmaking van de wijziging (zie ook: Wijziging van de voorwaarden). De beheerder van het Fonds is bevoegd tot wijziging van het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en/of de beleggingsvoorwaarden. 5

20 Risicoprofiel Aan beleggingen in (een) Subfonds(en) van ING Beleggingsfondsen zijn financiële kansen, maar ook financiële risico's verbonden. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en aandeelhouders van (een) Subfonds(en) kunnen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Een spreiding van de beleggingen zal naar verwachting een dempend effect op deze risico's kunnen hebben. Voorts kunnen de Subfondsen, afhankelijk van hun beleggingsbeleid, gevoelig zijn voor valutakoersschommelingen.het risicoprofiel van de afzonderlijke Subfondsen wordt nader toegelicht in het corresponderende Supplement. Aandelenklassen Een Subfonds is onderverdeeld in één of meerdere Aandelenklassen. De Aandelenklassen binnen een Subfonds kunnen onderling verschillen op het vlak van kosten- en vergoedingenstructuur, het minimum bedrag van eerste inleg, eisen aan de hoedanigheid van de beleggers, de valuta waarin de intrinsieke waarde is uitgedrukt, etc. De Aandelenklassen waarin een Subfonds per datum van dit prospectus kan zijn onderverdeeld, zijn: Aandelenklasse P: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur, waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse N, zoals hierna vermeld, betreft de kosten- en vergoedingenstructuur waaronder een hogere managementvergoeding. Aandelenklasse N: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur, waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse P betreft de kosten- en vergoedingenstructuur waaronder een lagere managementvergoeding. Indien de lijst van Aandelenklassen voor een of meerdere Subfondsen wordt vergroot, zal dat door de beheerder ook worden gepubliceerd op zijn website, In de Supplementen wordt vermeld welke Aandelenklassen voor het betreffende Subfonds worden aangeboden. Structuur ING Beleggingsfondsen ING Beleggingsfondsen heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat de gewone aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, waarbij elke serie aandelen correspondeert met een afzonderlijk Subfonds. Een Subfonds is een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van het Fonds waarvoor een separaat beleggingsbeleid wordt gevoerd. In de Wft is vastgelegd dat alle normen die (mede) zijn gericht tot het Fonds ook van toepassing zijn op de Subfondsen. Het in elk Subfonds te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het vermogen van het Fonds wordt overeenkomstig een specifiek beleggingsbeleid afzonderlijk en hoofdzakelijk belegd in één of meerdere ING Basis Fondsen. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een Subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van het desbetreffende Subfonds. Een Subfonds heeft een afgescheiden vermogen waarvoor een wettelijke rangregeling geldt. Hierdoor dient het vermogen van een Subfonds alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en het bewaren van het Subfonds en de aandelen in dat Subfonds. Ingeval een Subfonds in meerdere Aandelenklassen is onderverdeeld wordt per Aandelenklasse een aparte administratie gevoerd. De houders van aandelen in een bepaalde Aandelenklasse zijn economisch gerechtigd tot het vermogen zoals dat uit de administratie van het Fonds met betrekking tot de desbetreffende Aandelenklasse blijkt. Het in elke Aandelenklasse te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het vermogen van het Subfonds wordt overeenkomstig het beleggingsbeleid van het desbetreffende Subfonds belegd. De Aandelenklassen in eenzelfde Subfonds hebben derhalve hetzelfde beleggingsbeleid maar hebben een andere kosten- en vergoedingenstructuur en daarmee een andere koersvorming, zoals beschreven in het Supplement van het betreffende Subfonds. Alle aan een Aandelenklasse toe te rekenen opbrengsten en kosten worden in de voor de betreffende Aandelenklasse te voeren administratie separaat verantwoord. Dit komt tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van een aandeel van de betreffende Aandelenklasse. Deze waarde per aandeel wordt berekend door de waarde van het vermogen van de betreffende Aandelenklasse te delen door het aantal aandelen van de betreffende Aandelenklasse die op dat moment zijn geplaatst. Ingeval een Subfonds is onderverdeeld in meerdere Aandelenklassen zal er geen intrinsieke waarde per aandeel van de serie die correspondeert met het betreffende Subfonds (kunnen) worden berekend. Een actuele lijst met (i) Subfondsen van het Fonds en (ii) de onderverdeling van de Subfondsen in de diverse Aandelenklassen is opgenomen op de website van de beheerder (www.ingim.nl). Om de verhandelbaarheid van de aandelen van de Subfondsen van ING Beleggingsfondsen te bevorderen, is gekozen voor de structuur van een open end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. ING Beleggingsfondsen heeft geen personeel in dienst. 6

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

NN Mix Fonds. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016

NN Mix Fonds. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016 NN Mix Fonds Supplement Prospectus datum 27 mei 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Mix Fonds... 4 Participatieklassen... 4 NN Mix Fonds... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

NN Vastgoed Fonds. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016

NN Vastgoed Fonds. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016 NN Vastgoed Fonds Supplement Prospectus datum 27 mei 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Vastgoed Fonds... 4 Participatieklassen... 4 NN Vastgoed Fonds... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

NN Paraplufonds 1 N.V. NN Global Fund. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016

NN Paraplufonds 1 N.V. NN Global Fund. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016 NN Paraplufonds 1 N.V. NN Global Fund Supplement Prospectus datum 27 mei 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Global Fund... 5 Doelstelling...

Nadere informatie

NN Hoog Dividend Aandelen Fonds

NN Hoog Dividend Aandelen Fonds NN Paraplufonds 1 N.V. NN Hoog Dividend Aandelen Fonds Supplement Prospectus datum 19 februari 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Hoog Dividend

Nadere informatie

NN Paraplufonds 3 N.V. NN Geldmarkt Fonds. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016

NN Paraplufonds 3 N.V. NN Geldmarkt Fonds. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016 NN Paraplufonds 3 N.V. NN Geldmarkt Fonds Supplement Prospectus datum 27 mei 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 3 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Geldmarkt Fonds... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

NN Duurzaam Aandelen Fonds

NN Duurzaam Aandelen Fonds NN Paraplufonds 1 N.V. NN Duurzaam Aandelen Fonds Supplement Prospectus datum 1 oktober 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Duurzaam Aandelen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

NN Information Technology Fund

NN Information Technology Fund NN Paraplufonds 1 N.V. NN Information Technology Fund Supplement Prospectus datum 1 oktober 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Information

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

NN North America Fund

NN North America Fund NN Paraplufonds 1 N.V. NN North America Fund Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN North America Fund...

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fund III

NN Dynamic Mix Fund III NN Paraplufonds 2 N.V. NN Dynamic Mix Fund III Supplement Prospectus datum 1 oktober 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 2 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Dynamic Mix Funds...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

NN Paraplufonds 1 N.V. NN Dutch Fund. Supplement. Prospectus datum 1 december 2017

NN Paraplufonds 1 N.V. NN Dutch Fund. Supplement. Prospectus datum 1 december 2017 NN Paraplufonds 1 N.V. NN Dutch Fund Supplement Prospectus datum 1 december 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Dutch Fund... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

NN Duurzaam Aandelen Fonds

NN Duurzaam Aandelen Fonds NN Paraplufonds 1 N.V. NN Duurzaam Aandelen Fonds Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Duurzaam Aandelen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

NN Nederland Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 januari 2017

NN Nederland Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 januari 2017 NN Nederland Fonds Supplement Prospectus datum 1 januari 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Nederland Fonds... 4 Participatieklassen... 4 NN Nederland Fonds... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

NN Euro Obligatie Fonds

NN Euro Obligatie Fonds NN Paraplufonds 4 N.V. NN Euro Obligatie Fonds Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Euro Obligatie Fonds...

Nadere informatie

NN Premium Dividend Fund

NN Premium Dividend Fund NN Paraplufonds 1 N.V. NN Premium Dividend Fund Supplement Prospectus datum 1 januari 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Premium Dividend

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

NN Global Sustainable Opportunities Fund

NN Global Sustainable Opportunities Fund NN Paraplufonds 1 N.V. NN Global Sustainable Opportunities Fund Supplement Prospectus datum 1 oktober 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN

Nadere informatie

NN Paraplufonds 4 N.V. NN Lion Fund. Supplement. Prospectus datum 1 januari 2017

NN Paraplufonds 4 N.V. NN Lion Fund. Supplement. Prospectus datum 1 januari 2017 NN Paraplufonds 4 N.V. NN Lion Fund Supplement Prospectus datum 1 januari 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Master feeder structuur... 4 Aandelenklassen... 5 Doelstelling...

Nadere informatie

NN Premium Dividend Fund

NN Premium Dividend Fund NN Paraplufonds 1 N.V. NN Premium Dividend Fund Supplement Prospectus datum 1 december 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Premium Dividend

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN European Fixed Income Fund

NN European Fixed Income Fund NN Paraplufonds 4 N.V. NN European Fixed Income Fund Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN European Fixed

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

NN Paraplufonds 3 N.V. NN Geldmarkt Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 januari 2017

NN Paraplufonds 3 N.V. NN Geldmarkt Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 januari 2017 NN Paraplufonds 3 N.V. NN Geldmarkt Fonds Supplement Prospectus datum 1 januari 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 3 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Geldmarkt Fonds... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

NN Continu Click Fonds

NN Continu Click Fonds NN Paraplufonds 4 N.V. NN Continu Click Fonds Supplement Prospectus datum 1 januari 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Continu Click Fonds...

Nadere informatie

In het supplement van het Subfonds wordt onder Dividendbeleid de volgende tekst:

In het supplement van het Subfonds wordt onder Dividendbeleid de volgende tekst: Inlegvel bij het Supplement met betrekking tot het NN Hoog Dividend Aandelen Fonds dd. 1 januari 2017, behorende bij het prospectus van NN Paraplufonds 1 N.V. In het supplement van het Subfonds wordt onder

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

NN Global Sustainable Opportunities Fund

NN Global Sustainable Opportunities Fund NN Paraplufonds 1 N.V. NN Global Sustainable Opportunities Fund Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Global

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Inlegvel bij het Supplement met betrekking tot het NN Global Obligatie Fonds dd. 27 mei 2016, behorende bij het prospectus van NN Paraplufonds 4 N.V.

Inlegvel bij het Supplement met betrekking tot het NN Global Obligatie Fonds dd. 27 mei 2016, behorende bij het prospectus van NN Paraplufonds 4 N.V. Inlegvel bij het Supplement met betrekking tot het NN Global Obligatie Fonds dd. 27 mei 2016, behorende bij het prospectus van NN Paraplufonds 4 N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op pagina

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

NN Nederland Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 oktober 2017

NN Nederland Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 oktober 2017 NN Nederland Fonds Supplement Prospectus datum 1 oktober 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Nederland Fonds... 4 Participatieklassen... 4 NN Nederland Fonds... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

NN Continu Click Fonds

NN Continu Click Fonds NN Paraplufonds 4 N.V. NN Continu Click Fonds Supplement Prospectus datum 1 december 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Continu Click Fonds...

Nadere informatie

NN Mix Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 juli 2017

NN Mix Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 juli 2017 NN Mix Fonds Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Mix Fonds... 4 Participatieklassen... 4 NN Mix Fonds... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid... 5 Blootstelling

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

NN Protected Mix 70 Fonds

NN Protected Mix 70 Fonds NN Paraplufonds 4 N.V. NN Protected Mix 70 Fonds Supplement Prospectus datum 1 oktober 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Protected Mix 70

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN NN (L) FLEX-SENIOR LOANS EN NN (L) FLEX-EUROPEAN ABS IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN NN (L) FLEX-SENIOR LOANS EN NN (L) FLEX-EUROPEAN ABS IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN NN (L) FLEX-SENIOR LOANS EN NN (L) FLEX-EUROPEAN ABS IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

NN Vastgoed Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 juli 2017

NN Vastgoed Fonds. Supplement. Prospectus datum 1 juli 2017 NN Vastgoed Fonds Supplement Prospectus datum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Vastgoed Fonds... 4 Participatieklassen... 4 NN Vastgoed Fonds... 4 Doelstelling... 4 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

NN Balans Mix I. Supplement. Prospectus datum 1 oktober 2017

NN Balans Mix I. Supplement. Prospectus datum 1 oktober 2017 NN Balans Mix I Supplement Prospectus datum 1 oktober 2017 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Balans Mix I... 4 Participatieklassen... 4 NN Balans Mix I... 4 Doelstelling... 5 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

NN Paraplufonds 1 N.V. NN Dutch Fund. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016

NN Paraplufonds 1 N.V. NN Dutch Fund. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016 NN Paraplufonds 1 N.V. NN Dutch Fund Supplement Prospectus datum 27 mei 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 1 N.V.... 4 Aandelenklassen... 4 NN Dutch Fund... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

NN Paraplufonds 4 N.V. NN Lion Fund. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016

NN Paraplufonds 4 N.V. NN Lion Fund. Supplement. Prospectus datum 27 mei 2016 NN Paraplufonds 4 N.V. NN Lion Fund Supplement Prospectus datum 27 mei 2016 Inhoudsopgave Belangrijke informatie... 3 NN Paraplufonds 4 N.V.... 4 Master feeder structuur... 4 Aandelenklassen... 5 Doelstelling...

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie