P r o f i e l C l i ë n t e n s t a a n v o o r o p, m e d e w e r k e r s z i j n d e a s s e t s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o f i e l C l i ë n t e n s t a a n v o o r o p, m e d e w e r k e r s z i j n d e a s s e t s"

Transcriptie

1 ACTIVITY REPORT 2003

2 P r o f i e l Kempen & Co is een toonaangevende Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Sinds de oprichting in 1903 is bij Kempen & Co de traditie ontstaan om hoogwaardig advies te combineren met persoonlijke, langdurige relaties. Juist in tijden van een bijzonder groot informatieaanbod streven de medewerkers van Kempen & Co ernaar om selectief en eclectisch te opereren. Kempen & Co doet dit met name door zich met haar diensten te richten op segmenten waar diepgaande research en advisering echt waarde kunnen toevoegen, zoals kleinere beursgenoteerde bedrijven en vastgoedondernemingen. Kempen Capital Management (KCM) is een 100% dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM beheert portefeuilles in Europese aandelen, obligaties en vastgoed voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren, via mandaten en beleggingsfondsen, waaronder de bekende Orange Funds. KCM streeft naar goede beleggingsresultaten door te werken met zeer gespecialiseerde beheerteams. Kempen & Co Corporate Finance richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt. Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering. Cliënten staan voorop, medewerkers zijn de assets Kempen & Co streeft naar een balans tussen de verschillende betrokkenen; de cliënten, de werknemers, de aandeelhouders, de zakelijke partners, de gemeenschap en de omgeving. Als gespecialiseerde financiële dienstverlener - die afhankelijk is van menselijke kennis en interactie - heeft Kempen & Co als uiteindelijk doel om de belangen van de cliënten te behartigen en tegelijkertijd een hoge prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling van haar werknemers. Kempen & Co stelt de cliënt voorop en dit leidt tot de juiste focus.

3 G e g e v e n s Raad van Commissarissen Dirk Bruneel, voorzitter Stefaan Decraene Marc Hoffmann Wiet Pot Onno Wentges Directie Evert Greup, voorzitter Leo Deuzeman Ieko Sevinga Kempen & Co N.V. Beethovenstraat 300 Postbus AR Amsterdam Telefoon Fax Handelsregister Amsterdam nr Kempen & Co is een kredietinstelling in de zin van de Wet toezicht kredietwezen en valt als zodanig onder het toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Tevens is Kempen & Co als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Kempen & Co is lid van Euronext en als zodanig onderworpen aan de reglementen.

4 I n h o u d Voorwoord van de Directie 4 Securities 6 Corporate Finance 10 Asset Management 14 Adressen 18

5 V o o r w o o r d v a n d e D i r e c t i e Net op tijd voor de viering van het 100-jarig bestaan in juli 2003, was Kempen & Co weer onder haar eigen naam operationeel als onafhankelijke merchant bank. Onafhankelijk? Operationeel en in zakelijk opzicht staan wij cliënten bij met een onafhankelijke geest en opinie. Echter, in de eigendomsverhouding komt dit onafhankelijke karakter nog niet tot uiting. In 2004 wordt dit naar verwachting wel gerealiseerd met de verkoop van alle aandelen in Kempen & Co door Dexia aan het management, personeel en enkele financiële partijen, die ieder een minderheidsbelang zullen aanhouden. Het persbericht van 29 april 2004, weergegeven in nevenstaand kader, schetst deze ontwikkeling. Merchant Bank? Nog altijd is er geen goed Nederlands woord voor. Wat Kempen & Co voor diensten aanbiedt, treft u in hoofdlijnen aan op de eerste pagina van deze uitgave, onder 'Profiel'. Wat wij concreet aan activiteiten ondernamen in 2003, ziet u geïllustreerd op de navolgende pagina's. De cijfermatige weerslag van onze activiteiten in 2003 wordt weergegeven onder 'Kerncijfers 2003'. Eer we trots worden op de financiële resultaten moet er nog wel een en ander verbeteren. We hebben er echter alle vertrouwen in dat er in de komende jaren met steun van alle loyale cliënten en medewerkers een goede vooruitgang kan worden geboekt. Amsterdam, 4 mei 2004 Leo Deuzeman, Evert Greup, Ieko Sevinga Kerncijfers 2003 Het jaar 2003 was een overgangsjaar: in april werd Kempen & Co afgesplitst van Dexia Bank Nederland, waarbij overeen werd gekomen dat de exploitatie van de af te splitsen onderdelen vanaf 1 januari 2003 voor rekening en risico kwamen van Kempen & Co. Aldus is het resultaat bepaald over het kalenderjaar 2003, zij het dat er vanwege de bijzondere omstandigheden sprake is van diverse incidentele baten en lasten. Het statutaire resultaat alsmede het resultaat gecorrigeerd voor de belangrijkste incidentele baten en lasten, ziet er als volgt uit: Statutair Excl. incidentele posten mln mln Totaal baten 74,6 67,1 Totaal bedrijfslasten 83,9 59,8 Waardeverandering vorderingen -3,4-0,5 Winst voor belasting -12,7 6,9 Belastingen -5,4 0,2 Nettowinst -7,3 6,7 Ultimo 2003 had Kempen & Co een balanstotaal van 468 miljoen. Het aansprakelijk vermogen bedroeg 93 miljoen. Dit bestaat uit een eigen vermogen ter grootte van 60 miljoen en een achtergestelde lening van 33 miljoen. De zogenaamde BIS-ratio was ultimo %, hetgeen volgt uit de verhouding tussen het aansprakelijk vermogen en de risico-gewogen activa ter grootte van 281 miljoen. Overig Aantal medewerkers (ultimo 2003; FTE) Particuliere cliënten Vermogen onder beheer (ultimo 2003; mrd Operational Services totaal 300 FTE 100 Asset Management 1,0 totaal 4,8 mrd 2,1 Institutionele cliënten Corporate Finance Beleggingsfondsen 1,7 Securities Activity Report Kempen & Co

6 Leo Deuzeman Evert Greup Ieko Sevinga PERSBERICHT Wiet Pot beoogd directievoorzitter Management van Kempen & Co en financiële partijen in onderhandeling met Dexia over verkoop AMSTERDAM - Het management van Kempen & Co, gesteund door Friesland Bank, HAL Investments en NPM Capital, is voornemens alle aandelen in Kempen & Co te kopen. De medewerkers van Kempen & Co krijgen de mogelijkheid te participeren in de bank. Hierover zijn gesprekken gaande met de huidige aandeelhouder Dexia Groep. Wiet Pot is beoogd directievoorzitter van Kempen & Co. De wijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, van de uitkomsten van een afrondend due diligence onderzoek, van wederzijds akkoord over juridische documenten, van interne goedkeuring van de respectievelijke partijen en - voor wat betreft de bestuurdersbenoeming - ook van positief advies van de ondernemingsraad van Kempen & Co. Nieuwe aandeelhoudersstructuur Het management en de medewerkers van Kempen & Co zullen gezamenlijk 35% van de aandelen verwerven. Friesland Bank, HAL Investments en NPM Capital zullen in beginsel elk voor 20% in Kempen & Co participeren en 5% van de aandelen beschikbaar houden voor doorplaatsing. Motivatie De beslissing van Dexia om haar gehele belang in Kempen & Co te verkopen is een logisch vervolg op de afsplitsing van Kempen & Co van Dexia Bank Nederland vorig jaar. Dexia en het management van Kempen & Co trokken eind 2002 gezamenlijk de conclusie dat het voor een niche-speler als Kempen & Co essentieel is om zich te kunnen positioneren als onafhankelijke merchant bank. Om hieraan concrete invulling te geven, opereert Kempen & Co sinds april 2003 als zelfstandige bank. Met deze transactie wordt de onafhankelijkheid van Kempen & Co verder vormgegeven door een nieuwe aandeelhoudersstructuur waarbij management en medewerkers een substantieel belang in de bank verwerven naast de drie financiële minderheidsaandeelhouders. Deze structuur stelt Kempen & Co uitstekend in staat om medewerkers voor de lange termijn aan zich te binden en nieuwe professionals aan te trekken. Directie Kempen & Co Wiet Pot zal als voorzitter toetreden tot de directie van Kempen & Co. Wiet Pot is sinds april 2003 lid van de Raad van Commissarissen van Kempen & Co. Hij was van 1986 tot 2002 werkzaam bij Goldman Sachs, laatstelijk als co-coo Equities Division. Tot 30 april aanstaande is hij lid van de Raad van Bestuur van Hagemeyer. Naast Wiet Pot zal de directie bestaan uit Leo Deuzeman en Ieko Sevinga, beiden nu reeds lid van de directie van Kempen & Co. De huidige directievoorzitter, Evert Greup, treedt terug als bestuurder en zal op parttime basis verbonden blijven aan Kempen & Co. Amsterdam, 29 april 2004 Directie Kempen & Co N.V. Activity Report Kempen & Co

7 S e c u r i t i e s

8 S e c u r i t i e s Kempen & Co Securities (Securities) richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Onze cliënten zijn professionele beleggers in Europa en de Verenigde Staten. Securities biedt kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering. Reorganisatie & heroriëntatie In de eerste maanden van 2003 bereikten de aandelenbeurzen wereldwijd nieuwe dieptepunten van de afgelopen jaren, vooral door de onzekerheid voorafgaand aan de Amerikaanse aanval op Irak. Voor Nederland kwam daar nog bij dat vooral internationale institutionele beleggers hun interesse in Nederlandse aandelen nagenoeg helemaal verloren als gevolg van diverse spraakmakende fiasco's, waaronder dat van Ahold In dit sombere klimaat heeft Securities hard Nederlandse Smallcaps gewerkt om bestaande relaties in stand te houden, nieuwe relaties op te bouwen en producten (CBS/GPR) 140 Europese onroerendgoed fondsen (GPR 250 Europa) te verbeteren om weer vanaf een solide basis te kunnen groeien zodra het slechte sentiment keert. Gelet op de dalende omzet werd in de eerste 80 Nederlandse Largecaps helft van 2003 besloten een aantal operationele (AEX) 60 processen verder te stroomlijnen en kosten te 40 besparen. Zo werd bijvoorbeeld een volledig 20 geautomatiseerd orderverwerkingssysteem nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 (Straight Through Processing) geïntroduceerd en fors bespaard op financiële informatiediensten. Naast deze operationele maatregelen is ook een strategische heroriëntatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat Kempen & Co zich beter kan concentreren op de traditionele sterke punten: we leggen nu weer extra nadruk op onze positie als 'Dutch Specialist' in aandelen van kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast werd besloten om onze niche in pan-europese vastgoedaandelen verder uit te bouwen. Kennisverbreding Dat deze heroriëntatie succesvol is geweest, blijkt uit het gestegen aantal actieve cliënten; hedge funds, buy-out funds en high net worth individuals zijn belangrijke handelspartijen geworden. Om hen optimaal van dienst te kunnen zijn, werken collega's met soortgelijke cliënten intensiever samen. Ook hebben medewerkers hun kennis over allerlei onderwerpen aangescherpt: 'hedge fund'-strategieën, regels bij openbare biedingen, corporate governance en financieringsinstrumenten zoals convertibles en preferente aandelen. Daarnaast werd de kennis over zaken als Asset Liability Management, Asset Allocation, Benchmarking en Performance-meting verder ontwikkeld. Om ook te kunnen blijven voldoen aan de steeds striktere eisen van regelgeving en toezicht werden er in 2003 diverse workshops op het gebied van integriteit, regelgeving en compliance georganiseerd. Voor deze workshops werd geput uit eigen en externe bronnen van kennis en advies, waaronder gerenommeerde beleggers en advocaten. Activity Report Kempen & Co

9 Verbetering van de dienstverlening Kempen & Co heeft inmiddels een vooraanstaande positie opgebouwd op het gebied van pan-europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Ruim de helft van onze transacties in vastgoedondernemingen betreft inmiddels niet-nederlandse vastgoedfondsen; dit onderstreept het succes van onze pan-europese aanpak in dit segment. Een sprekend voorbeeld is de herplaatsing van aandelen Gecina (een beleggingsfonds in Franse kantoren en woningen) ter waarde van 100 miljoen. AXA, een grote Franse institutionele belegger, wilde haar belang van 7% in Gecina verkopen. Dankzij goede contacten met het management van Gecina en onze uitstekende research over Europese vastgoedondernemingen werden wij geselecteerd om samen met een Franse specialist dit pakket te herplaatsen. De interesse onder onze cliënten was groot, mede dankzij participatie van het management van Gecina aan ons Europees vastgoedseminar in mei Uiteindelijk kon Securities ongeveer 70% van dit pakket herplaatsen, dit in volle concurrentie met een Franse specialist. AXA gaf blijk van haar tevredenheid over deze prestatie door Kempen & Co in het persbericht over de transactie expliciet te vermelden. Een gewaardeerde vorm van dienstverlening aan cliënten is het organiseren van roadshows voor beursgenoteerde ondernemingen. Deze roadshows brengen beursgenoteerde bedrijven en institutionele beleggers bij elkaar, zodat beleggers hun visie over een onderneming kunnen toetsen. In 2003 heeft Securities circa 100 roadshows georganiseerd, voornamelijk in het buitenland. Deze dienstverlening en de kwaliteit van onze adviezen leiden tot orders van beleggers, uit te voeren binnen onze internationale klantenkring of ter beurze. Ook timing vormt een steeds belangrijker element in het beleggingsproces. Technische analyse (op basis van koersgrafieken in plaats van resultatenrekeningen en balansen) is hiervoor een waardevol instrument en een niche die op dit moment sterk groeit. Professionele beleggers hebben vaak niet de benodigde kennis in huis voor diepgaande technische analyses. Daarom vragen zij Kempen & Co om voor hen op maat gemaakte research te verrichten. Andere voorbeelden van specifieke research die gretig aftrek vond bij cliënten, maar ook bijvoorbeeld bij overheden en politici, waren de themarapporten over de pensioenproblematiek en de financiering van woningcorporaties. Verder trad Kempen & Co op als Liquidity Provider voor een veertigtal kleine beursgenoteerde ondernemingen door voor beleggers een markt in deze fondsen te onderhouden en door continu bied- en laatkoersen af te geven. Hierdoor blijft het voor beleggers interessant om in aandelen van kleine ondernemingen te handelen. Deze activiteit was in eerste instantie verliesgevend vanwege de felle concurrentie. Gedurende het jaar is het resultaat echter sterk verbeterd, onder andere doordat een aantal concurrenten heeft besloten niet meer te fungeren als Liquidity Provider en tevens door het aantrekken van de markten. Vooruitzichten Institutionele beleggers richten zich in toenemende mate weer tot 'local brokers' zoals Kempen & Co. Wij blijken voor hen een bron van regionale informatie te zijn, die door 'global brokers' niet of onvoldoende kan worden geleverd. Kempen & Co heeft zowel in Nederland als internationaal een reputatie hoog te houden als specialist in Nederlandse aandelen en aandelen van pan-europese vastgoedondernemingen. Ondanks een onverminderd sterke concurrentie is onze marktpositie sterk en verdedigbaar. We zien de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. Door de genomen organisatorische maatregelen, de verbreding van ons klantenbestand en de uitbreiding van het productenpakket zal Securities optimaal kunnen profiteren zodra de markten verder aantrekken. Activity Report Kempen & Co

10 Juus de Kempenaer Technische analyse "Waar een fundamenteel analist inhoudelijk kijkt naar ondernemingen, de strategie van een bedrijf, de omzet- en winstontwikkeling en dergelijke, kijkt een technisch analist alleen naar bewegingen in de aandelenkoersen van ondernemingen en van de sectoren waarin deze ondernemingen opereren. Wat overigens niet betekent dat ik de hele dag alleen maar naar grafieken zit te staren. Ik volg alles wat er gebeurt en ben regelmatig op bezoek bij cliënten. Gelukkig wint technische analyse, of TA, steeds meer aan populariteit en zien we dat beleggers naast fundamentele analyse ook steeds vaker TA gebruiken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. We hebben heel duidelijk gekozen voor een institutionele aanpak. De meeste institutionele beleggers hebben als opdracht het verslaan van een bepaalde benchmark, dus dáár proberen wij hen bij te helpen. In die zin is persoonlijk contact met afnemers óók bij TA essentieel. Dit jaar hebben we voor het eerst tailor-made producten geïntroduceerd en met succes! Aan de hand van informatie (m.b.t. universum en gebruikte benchmark) die we van de cliënt krijgen maken wij een maandelijkse rapportage die volledig is afgestemd op diens specifieke behoefte. Daarnaast zijn we er in geslaagd om mede dankzij de TA producten een plaatsje te veroveren op de brokerlijsten van een aantal aansprekende buitenlandse instituten. Een betere beloning kun je je als broker niet wensen!" Vincent Willink Vastgoedfondsen "Eén van de zaken waarmee wij het afgelopen jaar onze marktpositie in Europese vastgoedfondsen verder hebben versterkt, is de organisatie van ons eerste European Property Seminar. Hiervoor werden 25 Europese vastgoedondernemingen uitgenodigd en een groot aantal internationale institutionele beleggers. Vooral het feit dat de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld om ook eens kennis te maken met de kleinere fondsen werd erg op prijs gesteld. Grotere ondernemingen zoals Unibail en British Land hebben door hun actieve benadering van de belegger en de vele roadshows die voor hen worden georganiseerd voldoende bekendheid, maar voor een Immofinanz (Oostenrijk) of een Deutsche Euroshop (Duitsland) ligt dat, mede vanwege hun omvang, anders. Juist door déze ondernemingen in contact te brengen met de beleggers bieden wij toegevoegde waarde. Zo'n seminar is een heel efficiënte manier om in een relatief korte tijd veel over een aantal ondernemingen te weten te komen. Dit jaar waren we specifiek op het gebied van Franse vastgoedfondsen erg succesvol. In Frankrijk werd een nieuw belastingstelsel 'SIIC' voor vastgoedondernemingen ingevoerd. Dit heeft een duidelijk positieve invloed gehad op de waardering van de sector. De rapporten die onze analisten hierover hebben geschreven, zijn door veel partijen met veel lof ontvangen. Nieuw dit jaar was onze 'ochtendmail' die we voor-beurs uitsturen naar onze actieve cliënten en waarin we het belangrijkste, actuele nieuws samenvatten en een overzicht van opvallende volume- en/of prijswijzigingen bij Europese fondsen geven. Het is een eenvoudige manier van servicen, maar wel één waar veel cliënten zeer tevreden over zijn. En daar gaat het uiteindelijk om, nietwaar?" Activity Report Kempen & Co

11 SC eo cr up ro irt ai et e s F i n a n c e

12 C o r p o r a t e F i n a n c e Kempen & Co Corporate Finance (CF) adviseert bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Onze opdrachtgevers zijn zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen en buitenlandse ondernemingen die actief (willen) zijn op de Nederlandse markt. Ook in 2003 waren wij wederom betrokken bij veel aansprekende transacties - een duidelijk teken dat cliënten onze aanpak waarderen. CF voelt de lokale Nederlandse verhoudingen haarfijn aan en biedt hoogstaande kwaliteit met een persoonlijke benadering. Oftewel: 'Angelsaksische kwaliteit met een Nederlands gezicht'. Een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening is sectorspecialisatie. Elk team volgt de marktontwikkelingen in zijn sector op de voet en vertaalt deze in strategische aandachtspunten voor de belangrijke partijen in de markt. Door onze specifieke kennis zijn wij ideale gesprekspartners voor bestuurders van ondernemingen. In de dialoog met hen bouwen wij het vereiste vertrouwen op om te kunnen optreden als adviseur bij transacties. CF specialiseert zich met name in Vastgoed, Bouw, Energie, Business Services alsmede beursgenoteerde small- en midcaps. Eenrichtingsverkeer op de kapitaalmarkt Het jaar 2003 was wat betreft emissie-activiteit op de kapitaalmarkt een matig jaar. Bij moeilijke economische omstandigheden kwamen de resultaten en financiële posities van diverse beursgenoteerde ondernemingen onder druk te staan. Veel ondernemingen concentreerden zich dan ook op kostenbesparingen en 'corporate restructuring'. De openbare kapitaalmarkt werd voornamelijk gebruikt voor financiële reddingsoperaties - vooral door middel van claimemissies (Ahold, Corus) en omwisseling van schulden in eigen vermogen (Getronics, Hagemeyer). Ondanks het koersherstel in de loop van het jaar verloor de effectenbeurs ook weer diverse small- en midcaps. Deze ondernemingen besloten dat een beursnotering voor hen onvoldoende toegevoegde waarde bood, gelet op de jarenlange zwakke koersontwikkeling, de toenemende eisen op het gebied van corporate governance en de beperkte liquiditeit. Deze ontwikkeling is op de lange termijn ongunstig, maar bood in 2003 concrete kansen: CF was als adviseur betrokken bij vrijwel alle delistings. De belangrijkste zijn hiernaast weergegeven in het overzicht van 'tombstones'. Aansprekende beursintroducties van bedrijven vonden in 2003 niet plaats; de jarenlange daling van het aantal beursgenoteerde ondernemingen op Euronext Amsterdam werd hiermee voortgezet. Op de onderhandse kapitaalmarkt heeft CF haar leidende positie in de structurering van vastgoedfondsen voortgezet. Wij adviseerden AEDES, een overkoepelende organisatie van woningcorporaties, bij het initiatief Landelijke Verkoop Toegelaten Instelling (LVTI). Dit initiatief moet leiden tot een nieuw woningfonds dat een financiële herstructurering en nieuwbouw voor woningcorporaties mogelijk maakt vanaf Minder fusies en overnames De markt voor Fusies & Overnames (M&A) was in 2003 minder actief, met name in het hogere segment waarop CF zich toelegt (transactiewaarde vanaf circa 50 miljoen). Hoewel fusies of overnames bij vele ondernemingen niet aan de orde waren in 2003, Activity Report Kempen & Co

13 lag het zwaartepunt van de werkzaamheden bij CF in 2003 toch op M&A. In ons kernsegment van beursgenoteerde smallen midcaps hebben we onze leidende marktpositie verder versterkt. Voorbeelden hiervan zijn de overnames en delistings van VolkerWessels, Vredestein en Geveke. Verder is CF bij diverse andere aansprekende transacties, zoals de overname van REMU door Eneco en de fusie tussen de baggeractiviteiten van Van Oord en Ballast Ham Dredging (BHD), betrokken geweest als adviseur. Vooruitzichten CF zal in 2004 haar dienstverle- Fusie met Ballast HAM Dredging Delisting van VolkerWessels Verkoop aan CRH Emissie van obligaties Co-lead manager Herplaatsing van gewone aandelen Gecina voor Axa Lead manager ning verder uitbreiden. Door de toegenomen behoefte aan onafhankelijk advies over financiële herstructurering zal CF zich meer richten op het adviseren bij en arrangeren van vreemd vermogen financie- Openbaar bod door Ineos op EVC Openbaar bod door Welch Allyn op Cardio Control Openbaar bod door Pon Holdings Openbaar bod door Vico Partieel openbaar bod door Grupo Hesperia op NH Hoteles ring. CF beschikt in ruime mate over de voor deze diensten benodigde competenties en vaardigheden. Een voorbeeld van een transactie op dit gebied is de al eerder genoemde fusie van Van Oord met BHD. CF heeft bij deze fusie tevens Herplaatsing van 27% van het uitstaande aandelenkapitaal Verkoop van Alex en VEB Bottom-line aan Rabobank Overname van Tunturi Verkoop van Stork Kwant aan management Acquisition van REMU geadviseerd bij het aantrekken van vreemd vermogen bij een Lead manager syndicaat van banken voor een totaalbedrag van 375 miljoen. Een interessante markt voor de komende jaren ligt in de dienstverlening ten behoeve van Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij projecten en financieringen in diverse overheidsgerelateerde sectoren zoals de bouw, infrastructuur, water en energie. Door de budgettaire beperkingen bij zowel rijksoverheid als lagere overheden groeit de politieke interesse voor het PPS-model. Kempen & Co begeleidt opdrachtgevers in aanbestedingsprocedures voor projecten die volgens het PPS-model zijn gestructureerd. Wij ondersteunen ook partijen die, al dan niet in een consortium, meedingen in een dergelijke procedure. CF kan als adviseur profiteren van haar uitstekende relaties met de Nederlandse Staat, gemeenten en andere lagere overheden. Tot slot zien wij de markt voor Management Buy Outs/Ins verder aantrekken. Oorzaken zijn de lage waarderingsniveaus van al dan niet beursgenoteerde bedrijven en de toenemende concentratie van grotere ondernemingen op hun kernactiviteiten. CF is zeer actief in dit segment en zal hier ook het komend jaar extra aandacht aan geven. Activity Report Kempen & Co

14 John Hak VolkerWessels "Wij waren vorig jaar betrokken bij maar liefst zes van de negen openbare biedingen in Nederland. Het bod op VolkerWessels, waarbij wij optraden als adviseur van de onderneming, vormde daarbij één van de meest tot de verbeelding sprekende transacties. Het bod op deze onderneming vertegenwoordigde een waarde van circa 700 miljoen. Het feit dat de bieder tevens lid van de Raad van Bestuur van VolkerWessels was, vormde een bijzonder aspect in deze transactie. Dat legde een extra verantwoordelijkheid op alle betrokken partijen bij het betrachten van de vereiste zorgvuldigheid. Ondanks de gebruikelijke hoge tijdsdruk waren zowel de betrokken bestuurders als adviseurs zich hiervan terdege bewust. Dit collectieve bewustzijn legde uiteindelijk niet alleen de basis voor een succesvolle transactie, maar ook, van de eerste tot de laatste minuut, de basis voor een uitstekende professionele werksfeer tussen alle betrokkenen. Wij kijken dan ook niet alleen met voldoening, maar ook met veel plezier terug op deze transactie. De begeleiding van het bod op VolkerWessels heeft belangrijk bijgedragen aan de leidende positie die wij als adviseur bij dergelijke transacties innemen. Bij de mogelijke openbare biedingen in het komende jaar hopen we wederom een vooraanstaande rol te kunnen spelen. Daarnaast kijken wij er naar uit weer eens een bedrijf naar de beurs te brengen. Of dat in 2004 al gebeurt, is de vraag, maar we zijn ervan overtuigd dat die tijd weer komt!" Laurens van Asselt Van Oord ACZ "Bij CF werken we in gespecialiseerde teams gericht op bepaalde marktsectoren. Een van die teams concentreert zich op Bouw & Vastgoed. Vanuit deze specialisatie hebben wij de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van kennis over de baggersector. In 2003 werd duidelijk dat de BAM Groep, na de acquisitie van HBG met inbegrip van de baggeractiviteiten van Ballast Nedam, gedwongen was haar baggerbedrijf Ballast Ham Dredging geheel of gedeeltelijk af te stoten, om zo haar financiële positie te versterken. Bij de verkoop van de baggeractiviteiten trad CF op als adviseur van Van Oord ACZ, "waterbouwers in hart en nieren". Een oer-nederlands familiebedrijf dat al ruim 55 jaar internationaal actief is op het gebied van waterbouwkundige projecten. Op voorhand leek de overname van BHD door Van Oord zeer onwaarschijnlijk, aangezien de over te nemen onderneming bijna twee maal zo groot was als Van Oord. Tezamen met de directie van Van Oord en de grootaandeelhouders Merwoord en NPM ontwikkelde Kempen & Co een transactiestructuur die aan de wensen en randvoorwaarden van alle betrokken partijen voldeed. In deze structuur is gebruik gemaakt van meerdere op maat gesneden financieringsinstrumenten. Op basis hiervan heeft BAM uiteindelijk Van Oord geselecteerd als koper voor haar baggeractiviteiten en werd in december 2003 de transactie succesvol afgerond. Als Corporate Finance-adviseurs hebben we echt onze creativiteit en doorzettingsvermogen kunnen tonen, en dat geeft erg veel voldoening. Daarnaast bestond er een prettige en open werkrelatie met de mensen van Van Oord en NPM tijdens de maanden van intensieve samenwerking. Terugkijkend op het proces gaat deze deal zeker de boeken in als één van de mooiste van de afgelopen jaren." Activity Report Kempen & Co

15 A s s e t M a n a g e m e n t

16 A s s e t M a n a g e m e n t Kempen Capital Management (KCM), een 100% dochteronderneming van Kempen & Co, biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM beheert portefeuilles in Europese aandelen, obligaties en vastgoed voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren, via mandaten en beleggingsfondsen, waaronder de bekende Orange Funds. KCM streeft naar goede beleggingsresultaten door te werken met zeer gespecialiseerde beheerteams. 'Performance' is bovengemiddeld De meest primaire reden van het bestaan van een gespecialiseerde vermogensbeheerder is het behalen van goede beleggingsresultaten. Het jaar 2003 kon voor KCM in absolute èn relatieve zin met bevredigende beleggingsresultaten worden afgesloten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van onze beleggingsresultaten, aan de hand van de door ons beheerde publieke beleggingsfondsen waarvoor ten minste vijf vergelijkbare concurrerende beleggingsfondsen voor het publiek te koop zijn. Hoewel de relatieve positie in dit concurrentieveld natuurlijk van jaar tot jaar wisselt, is deze over langere perioden beschouwd in alle gevallen goed. Small- en midcaps toonden in 2003 een beduidend betere vooruitgang dan de largecaps, hetgeen voor de portefeuilles van veel van onze cliënten gunstig was. Het eind 2001 geïntroduceerde Orange Market Neutral Fund is inmiddels een stabiele component in de portefeuilles van onze cliënten gebleken. Het fonds werd dan ook nauwelijks beïnvloed door alle turbulentie op de effectenmarkten in het afgelopen jaar. Over het jaar 2003 werd een resultaat geboekt van 7,2%, Beleggingsresultaten 2003 en relatieve classering en met een negatief rendement van slechts 0,15% in de in het concurrentieveld over meerdere jaren slechtste maand van 2003, toont het fonds een aantrekkelijk Resultaat 2003 Fonds-sterren 1 S&P Morningstar en stabiel rendement. Aandelen Europa (largecaps) Orange European Largecap Fund 10,7% *** **** Levob uropees Aandelen Fonds 2 12,9% **** n/a Aandelen Europa (midcaps) Orange European Midcap Fund 29,5% **** **** Aandelen Europa (smallcaps) Orange European Smallcap Fund 27,7% *** **** Onroerendgoedfondsen Europa Orange European Property Fund 24,0% **** **** SNS Euro Vastgoedfonds 2 23,2% **** **** Obligaties Europa Friesland Bank EuroRente Fonds 2 5,1% **** ***** Levob uro Obligatie Fonds 2 4,1% *** n/a Aandelen Nederland (largecaps) Orange Largecap Fund 5,7% *** ** 1 Standard & Poors en Morningstar classificeren, ieder op hun 'eigen' wijze beleggingsfondsen binnen hun eigen categorie, op basis van vergelijking van resultaat en risico over meerdere jaren. Drie sterren worden toegekend bij een rendement-risicoverhouding die ligt rond het gemiddelde van de categorie. Vier of vijf sterren worden toegekend bij een betere, respectievelijk uitzonderlijk gunstige prestatie. Twee of één ster betekent een beneden-gemiddelde danwel uitzonderlijk ongunstige rendement-risicoverhouding ten opzichte van de andere fondsen in die categorie. 2 Deze fondsen worden door KCM beheerd. Organisatie naar grotere effectiviteit en efficiëntie Om de juiste dienstverlening te kunnen leveren is méér nodig dan direct meetbare performance. In 2003 is met kracht verder gebouwd aan de organisatie, met name op het gebied van implementatie van geavanceerde (software-)systemen. Deze systemen maken het mogelijk risico's en resultaten op 'real time' basis te analyseren en zijn daarmee een integraal onderdeel van het beleggingsproces geworden. Tevens is de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie met de introductie van Straight Through Processing verder opgevoerd. Voor cliënten verhoogt dit de zekerheid dat er geen onverwachte risico's worden gelopen, rapportages op tijd worden aangeleverd en er geen onevenredige kosten in rekening behoeven te worden gebracht. 'Client Care' maakt het contact persoonlijk Hoewel persoonlijke dienstverlening doorgaans met particulier beheer wordt geassocieerd, is ook bij institutionele cliënten de persoonlijke betrokkenheid van onze portfolio managers een belangrijke factor in het behoud en de uitbouw van iedere relatie. Activity Report Kempen & Co

17 Wij streven dan ook voortdurend naar een excellent niveau van persoonlijke dienstverlening. Naast deze meer formele relatie, wordt ook veel aandacht besteed aan informele bijeenkomsten. Cliënten blijken de mogelijkheid om elkaar via de bank in groter of kleiner verband te treffen zeer te waarderen. Het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Kempen & Co in de zomer en het hoofdsponsorschap van de prestigieuze kunst- en antiekbeurs pan Amsterdam eind 2003 waren mede daarom een groot succes. Distributie in 2003 succesvol De factoren 'Performance', 'Organisatie' en 'Client Care' richten zich primair op bestaande cliënten en diensten. Het succes van onze organisatie wordt daarnaast bepaald door een zorgvuldige inpassing van nieuwe cliënten en producten, veelal gevat onder de term 'Distributie'. Met name in onze twee kernspecialisaties, smallcaps en property, wisten wij in 2003 goede vooruitgang te boeken. Een illustratie hiervan is de selectie door het Zweedse nationale pensioenfonds AP-3, van KCM UK. Hoewel wij eerder door buitenlandse institutionele beleggers waren geselecteerd om voor hen een portefeuille Europese small- en midcaps te beheren, was de selectieprocedure en concurrentie in dit geval dermate breed (internationaal) en zwaar (conform Europese aanbestedingsregels) dat de 'overwinning' als een bijzondere erkenning van onze kwaliteit op dit gebied mag worden gezien. Tevens lanceerden wij in samenwerking met SNS Asset Management in oktober 2003 de Kempen/SNS Smaller Europe SRI Index (Socially Responsible Investments), de eerste index die de prestaties bijhoudt van kleinere Europese bedrijven die voldoen aan duurzaamheidcriteria. Samen met SNS kunnen wij nu als enige ter wereld onze cliënten een mede op SRI-criteria geselecteerde portefeuille Europese small- en midcaps bieden, ondermeer via het Orange SeNSe Fund. Wij verwachten in 2004 met dit unieke product sterke groei te kunnen realiseren. Op het gebied van het beheer van portefeuilles beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen introduceerden wij in juni 2003 het Kempen Real Estate Securities Index Sampling Fund voor institutionele beleggers. Naast 'founding father' Blue Sky Group (KLM pensioenfondsen) traden inmiddels drie institutionele beleggers toe tot het fonds en wij hebben er alle vertrouwen in dat meer beleggers zullen volgen in Het product biedt institutionele beleggers een breed gespreide portefeuille Europese vastgoedondernemingen, die op kostenefficiënte wijze de benchmark nauwgezet volgt. In de particuliere markt is een 'multi-manager' aanpak in opkomst. KCM startte in 1999 met de beoordeling van beleggingsfondsen en -producten van derden en beheert sinds 2000 portefeuilles die louter bestaan uit beleggingsfondsen. In 2003 is hier een bijzondere selectie aan toegevoegd voor cliënten die een portefeuille wensen waarin slechts beleggingsfondsen zijn opgenomen die beleggen op basis van duurzame criteria. Tenslotte is in 2003 VIPinvest, een on-line dienstverlening waarmee cliënten via internet hun beleggingsprofiel kunnen vaststellen en hun vermogen laten beheren op basis van een multi-manager concept, geïntroduceerd. VIPinvest is zodanig opgezet en ontwikkeld dat dit platform ook zeer goed bruikbaar is voor bedrijven die hun bestuurders en medewerkers, mede met het oog op compliance, 'gecontroleerd' willen laten beleggen in beleggingsfondsen van vele aanbieders. Ook is de structuur goed bruikbaar voor pensioenfondsen die een modern defined-contribution concept willen implementeren. Vooruitzichten De bovengemiddelde performance, goede systemen, persoonlijke binding met cliënten en beloftevolle nieuwe producten leggen een stevige basis voor een succesvol Activity Report Kempen & Co

18 Marc Bakker Client Care "Een belangrijk onderdeel van ons relatiemanagement vormen de client events. Dit jaar hebben we ons vooral gericht op de organisatie van kleinschaliger events, waarbij we nog meer aandacht hebben kunnen besteden aan kwaliteit en inhoud. Het unieke Orange Wine Fund (OWF) is natuurlijk hét event-driven-fonds bij uitstek. Voor beleggers in het OWF die minimaal 500 aandelen bij Kempen aanhouden, organiseren wij exclusieve evenementen, met als centraal thema wijn en spijs. Wederom was de geslaagde wijnreis naar de Bordeaux dit jaar een hoogtepunt. Ook bij in-house ontvangsten van relaties krijgen de wijnen uit de portefeuille van het OWF alle aandacht! Voor de invulling van client care door KCM, is de manier waarop wij client events organiseren bepalend. Wij ontmoeten niet alleen onze cliënten, maar onze relaties ontmoeten ook elkaar! De cliënt streeft naar een lange termijn relatie en hecht waarde aan persoonlijk contact. Wederzijds vertrouwen en begrip komen niet vanzelf, daar moet je in investeren. Overigens draait het zeker niet alleen om het relationele aspect. Onze kennis van vermogensbeheer blijft een speerpunt in de communicatie. Voor beleggers in specialistische beleggingsproducten van Kempen organiseren we bijeenkomsten waar naast persoonlijk contact, met name de inhoud centraal staat. Ik ben ervan overtuigd dat de wijze waarop je events organiseert en het karakter dat je een event meegeeft bepalend is voor het beeld dat cliënten van de bank hebben." Peter Hans Budde AP-3 Fondsen "Eén van de meest heugelijke momenten van 2003, was toen wij op maandagmorgen 8 september het persbericht lazen, waarin stond dat wij door AP-3, het derde nationale Zweedse pensioenfonds, waren aangesteld als beheerder voor Europese smallcaps. Hiermee zijn wij één van de vier vermogensbeheerders die voor AP-3 in totaal 291 miljoen in Europese small- en midcaps gaan beheren. Al in 2001 hebben wij de eerste contacten met AP-3 gelegd, die begin 2002 werden geïntensiveerd, toen bleek dat zij op zoek zouden gaan naar een Europese smallcap manager. In dat najaar deden wij mee met de openbare aanbestedingsprocedure. Met ons streden ook bedrijven met klinkende namen als Morgan Stanley, Merrill Lynch en Goldman Sachs mee voor dit mandaat. In een dergelijke procedure word je als bedrijf binnenstebuiten gekeerd en op allerlei gebieden getest. Op vakinhoudelijk gebied, beleggingstechnisch, maar ook op managerial en relationeel vlak moet de schoen passen. In december 2002 waren we door de eerste selectie heen en in mei hoorden we het nieuws dat we tezamen met zes andere partijen op de shortlist stonden. Medio augustus 2003 kwam het verlossende bericht dat men met al deze partijen een contract zou tekenen: Axa Rosenberg, BNP Paribas, JP Morgan Fleming, Morgan Stanley, Pictet, Scottish Widows én Kempen & Co! Echter slechts vier van de zeven partijen kregen ook daadwerkelijk geld te beheren. En inderdaad, wij behoren ook tot deze vier!" Activity Report Kempen & Co

19 A d r e s s e n Kempen & Co N.V. Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Telefoon: , Fax: Internet: Securities (Amsterdam) Telefoon: , Fax: Corporate Finance (Amsterdam) Telefoon: , Fax: Kempen Capital Management N.V. Institutioneel Vermogensbeheer (Amsterdam) Telefoon: , Fax: Particulier Vermogensbeheer (Amsterdam) Telefoon: , Fax: Particulier Vermogensbeheer (Antwerpen) Frankrijklei 103, B-2000 Antwerpen, België Telefoon: Fax: Kempen & Co (USA) Inc. Securities (New York) 747 Third Avenue, 22nd floor, New York, New York 10017, Verenigde Staten Telefoon: Fax: Kempen Capital Management (UK) Ltd. Institutioneel Vermogensbeheer (Edinburgh) 41 Melville Street, EH3 7JF Edinburgh, Schotland Telefoon: Fax: Activity Report Kempen & Co

20 C o l o f o n Concept en ontwerp KCM Grafische Vormgeving, Amsterdam Papier Hello Silk Mat cover 300 grams binnen 170 grams Font Stone Sans Fotografie binnenwerk Caroline Martinot, Utrecht Drukkerij Tesink, Zutphen Amsterdam, mei 2004 Activity Report Kempen & Co

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei PERSBERICHT Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei Strategische keuze voor activiteiten gericht op behoud en opbouw van vermogen van klanten;

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Trends Finance Day Brussel, 24 mei 2014 Ronald van Genderen, CFA Fund Analyst Morningstar Benelux 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Morningstar

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten SVP Agency Execution Service Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten 1 Introductie Een executiedesk begint bij steeds meer beleggers een aparte rol te vervullen als

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Computers are incredible fast, accurate and stupid ; Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; Together they are powerful beyond imagination - Albert

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Carrière in investment banking

Carrière in investment banking Focus op jouw talent Carrière in investment banking D e f o c u s v a n K e m p e n & C o Kempen & Co is een zakenbank met een leidende positie in de Nederlandse markt. Wij zijn erkend specialist in

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Activiteiten Resco Partners

Activiteiten Resco Partners Activiteiten Resco Partners 2011 Wie zijn wij: Resco Partners is een onafhankelijk team van vastgoeddeskundigen met jarenlange ervaring en een veelzijdige kennis van zaken. Resco Partners adviseert over

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Dutch Sustainability Research

Dutch Sustainability Research Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen ANP 2002/FOTO: PICTOR UNIPHOTO Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen Uw klant, bestuur of management vraagt

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten

Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Fiduciair Vermogensmanagement

Fiduciair Vermogensmanagement Fiduciair Vermogensmanagement 2 Bank Oyens & Van Eeghen Bank Oyens & Van Eeghen is een professionele vermogensmanager die vanuit een onafhankelijke positie diensten levert aan vermogende particulieren,

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1768/NIB Capital - Alpinvest I. MELDING 1.

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie