NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V."

Transcriptie

1 NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag 2003 a) verslag van de Raad van Bestuur b) goedkeuring van de jaarrekening c) winstbestemming d) decharge Raad van Bestuur e) decharge Raad van Commissarissen 3. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan bevoegd a) tot uitgifte van aandelen b) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht 4. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop aandelen 5. Samenstelling Raad van Commissarissen en bezoldiging Audit Commissie 6. Rondvraag 7. Sluiting 1. Opening De heer Jacobs opent om uur de vergadering en zit deze voor. De voorzitter heet de aandeelhouders en overige aanwezigen van harte welkom en introduceert degenen achter de tafel. De voorzitter constateert a) dat de vergadering overeenkomstig wet en statuten is bijeengeroepen, en b) dat overeenkomstig het vermelde in de oproepingsadvertentie de agenda met toelichting, de jaarstukken over 2003 en de gegevens ten behoeve van de voorgenomen herbenoeming van een commissaris ter inzage hebben gelegen en gratis verkrijgbaar zijn gesteld. De voorzitter deel mede, dat een delegatie uit de Centrale Ondernemingsraad bij deze vergadering aanwezig is en constateert vervolgens, dat blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 105 aandeelhouders tezamen houdende aandelen a 2,40 euro nominaal in Imtech N.V., recht gevende op het uitbrengen van eenzelfde aantal stemmen (naderhand 111 aandeelhouders tezamen houdende aandelen). De voorzitter wijst aan als secretaris van de vergadering, die de notulen van het verhandelde zal maken en samen met hem zal vaststellen en tekenen, de heer Salomons, Secretaris van de Vennootschap.

2 -2- Notulen AVA 20 april Jaarverslag 2003 De voorzitter gaat over tot de behandeling van het jaarverslag van Dit agendapunt is verdeeld in 5 separaat te behandelen onderwerpen, namelijk (a) het verslag van de Raad van Bestuur, (b) de goedkeuring van de jaarrekening, (c) de winstbestemming, (d) de decharge van de Raad van Bestuur en (e) de decharge van de Raad van Commissarissen. Alvorens het woord aan de heer Van der Bruggen te geven, maakt de voorzitter evenals in voorgaande jaren enkele inleidende opmerkingen in het kader van Corporate Governance. Dit onderwerp staat in een verhevigde belangstelling uitmondend in een nieuwe Code : de Code Tabaksblat. Imtech onderschrijft de daarin opgenomen principes, en past het merendeel van de bepalingen reeds toe. In dit lopende boekjaar zal Imtech doorgaan met verdere toepassing daarvan. Volgend jaar zal in deze vergadering een apart agendapunt zijn gewijd aan corporate governance, en zal verantwoording worden afgelegd over het toepassen of afwijken van de Code. De Honoreringscommissie is bezig het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur vast te leggen. Dit beleid zal volgend jaar ter vaststelling aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd. In het verslagjaar is een Benoemingscommissie gevormd met de heer Van Veen als voorzitter en de heer Jacobs als lid. Thans wordt de Profielschets aan de huidige inzichten aangepast en toegesneden op een projectenorganisatie als Imtech. Ook daarop wordt volgend jaar bij de aandeelhouders teruggekomen. Voor verdere details omtrent corporate governance verwijst de voorzitter naar het jaarverslag, met name de bladzijden 8 en 9. 2a: Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2003 De voorzitter gaat over op de behandeling van onderdeel 2a. en stelt aan de orde het Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2003 en geeft het woord aan de heer Van der Bruggen voor het geven van een toelichting. De tekst van zijn inleiding is aan deze notulen gehecht. Alvorens het woord aan de aandeelhouders te geven, stelt de voorzitter een paar punten van orde voor. Ten eerste wordt het onderhavige agendapunt beperkt tot het verslag van de Raad van Bestuur en vragen over de jaarrekening komen bij het volgende agendapunt aan de orde. Voorts wordt - voor een ordelijk verloop en om iedereen aan het woord te laten komen - aan aandeelhouders verzocht om degenen met weinig vragen zoveel mogelijk voor te laten gaan, en om zich te beperken tot de werkelijk belangrijke punten. Tenslotte wordt verzocht van de microfoons gebruik te maken, ten behoeve van de notulen de naam te noemen en eventueel wie wordt vertegenwoordigd. De heer Burgers complimenteert de Raad van Bestuur met de goede resultaten en de vertrouwenwekkende vooruitzichten, en stelt het navolgende aan de orde:

3 Notulen AVA 20 april De activiteiten onderhoud en beheer zijn in het jaarverslag en de toelichting (blz. 16) onderbelicht, mede gezien het toenemende belang en onderscheidende marges, en verzocht wordt hieraan in een volgend jaarverslag meer aandacht te besteden. Tweede vraag is of met de ontwikkeling van de zogenaamde smart trafo (blz. 19) grote commerciële belangen zijn gemoeid. Derde vraag is of Telecom (blz. 32) in 2004 positieve resultaten laat zien. De heer Van der Bruggen licht toe dat er een duidelijk verschil is in Imtech s onderhoud en beheer activiteiten in de verschillende landen. Dat is ook de reden dat in de Benelux een margedoelstelling van 5% en in Duitsland van 4% wordt gehanteerd. Dat heeft te maken met de cultuur, in Nederland is Imtech sterker op het gebied van beheer en onderhoud, omdat het outsourcing traject van opdrachtgevers in Nederland al veel verder is gevorderd dan bijvoorbeeld in Duitsland. In Duitsland is het percentage onderhoud en beheer lager dan in Nederland. Op het gebied van onderhoud en beheer maakt Imtech marges van 7 à 8 % ten opzichte van het normale installatiewerk, dat 3 à 4% is. Op het moment dat de omvang zodanig wordt, dat het apart kan worden gerapporteerd, zal Imtech dat doen. De smart trafo, dat betreft een niche in de markt. Deze is ontwikkeld samen met de energiebedrijven om spanningsfluctuaties in het net op een energievriendelijke en energiegoedkope manier op te lossen. Vroeger moest steeds de maximale spanningsbehoefte aanwezig zijn om pieken op te vangen. Een paar jaar geleden is Imtech begonnen met de ontwikkeling van trafo s die spanningsfluctuaties kunnen opvangen, waardoor een betere efficiency van het net wordt verkregen. Het is een kleine activiteit, maar het is wel belangrijk omdat het voor de komende jaren een van die niches kan zijn waardoor Imtech s prestatie ten opzichte van de peer-group kan verbeteren. In 2003 is nog een behoorlijk verlies gemaakt bij Telecom. Gelukkig is vorig jaar gestart met de uitrol van UMTS in eerste instantie voor Vodafone in Nederland, maar ook voor KPN, E-plus in Duitsland en Mobistar in België. Dat betekent dat in 2004 en 2005 daarvan de vruchten worden geplukt en dat de slechte periode van 2002 en 2003 zal worden afgesloten. Echter, er worden vooralsnog geen hoge marges in de Telecomindustrie verwacht. De heer Koedam vertegenwoordigt de Vereniging van Effectenbezitters, die op haar beurt een groot aantal aandeelhouders met in totaal circa aandelen vertegenwoordigt. Hij vraagt een toelichting op het navolgende: - omvang van de opdrachten met betrekking tot UMTS (blz. 32) in 2004 en 2005; - de (oude) omzetdoelstelling van 2,6 miljard euro over 2004 (blz. 42/43); - verwachting omtrent acquisities, met name in Spanje - specificatie nieuwe omzetdoelstelling van 3 miljard euro over 2008 in autonoom en acquisitiedeel; - analyse acquisitie Datelnet; - opzet intern onderzoek naar bouwfraude, is er een voorziening getroffen; en - kwartaalcijfers. De heer Van der Bruggen bevestigt het bedrag van 30 miljoen voor de eerste opdracht voor uitrol van UMTS in Nederland en Duitsland, hetgeen is gepubliceerd. Dat betreft het basisnetwerk. De providers dienen te voldoen aan hun contractuele verplichtingen om het basisnet uit te rollen. Dat betekent bijvoorbeeld in Duitsland de bouw van 2.200

4 -4- Notulen AVA 20 april 2004 basisstations. Daarna wordt er verder gebouwd, afhankelijk van het gebruik van UMTS. Naar mate er meer gebruikers komen, moet het netwerk dichter worden. Uiteindelijk zal het netwerk moeten bestaan uit meer dan stations. Zoals vorig jaar al gezegd, is de margedoelstelling het belangrijkste voor Imtech, maar wordt bij de omzetdoelstelling meer ruimte gehanteerd. Deze komt tot stand door enerzijds autonome groei en anderzijds acquisities. De Raad van Bestuur laat zich niet dwingen door uitspraken om dan maar te acquireren, terwijl dat niet opportuun zou zijn. Op zich is de omzetdoelstelling van 2,6 miljard met het geld dat Imtech in kas heeft geen probleem. Dat is de reden dat de termijn is verschoven, en het bedrag is verhoogd tot 3 miljard, hetgeen een gemiddelde groei van 10% per jaar betekent, te behalen door een combinatie van autonome groei en door acquisities. De afgelopen jaren lag de gemiddelde autonome groeiomzet tussen de 5 en 10%, maar in 2003 was deze nihil. Het verlies van Telecom is het afgelopen jaar voor het overgrote deel veroorzaakt door Datelnet. De eigen Telecomactiviteiten waren maar heel klein. In Nederland is het nog steeds moeilijk om aan het vaste net geld te verdienen, maar in Duitsland, België, Engeland en Zweden worden zwarte cijfers geschreven. Het komende jaar komt Telecom naar verwachting langzamerhand in de plus. Achteraf bezien heeft Imtech tweeënhalf jaar geleden voor Datelnet teveel geld betaald. Met betrekking tot de bouwfraude zijn geen voorzieningen getroffen. Twee maanden geleden is door middel van een persbericht aangegeven dat Imtech dit intern gaat onderzoeken. De bevindingen zullen worden medegedeeld aan de NMa. Het gaat voor totaal Imtech om aanbestedingen bij de activiteiten van Projects en Infra binnen Nederland. Ongeveer 10% van de totale omzet zou daar mogelijk bij betrokken kunnen zijn. Op basis van recente publicaties is besloten om zelf het initiatief te nemen, en zelf dat onderzoek te starten. Een en ander is in overleg gebeurd met de NMa. Zodra de onderzoeksgegevens bekend zijn, wordt dat met de NMa besproken en bij de NMa afgeleverd. Gedurende het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan. Als Imtech kwartaalcijfers moet publiceren, dan zal zij dat doen, maar liever niet, omdat dat voor de organisatie als projectorganisatie een geweldige hoeveelheid werk is. Imtech is er een voorstander van om een trading update te geven, in plaats van één keer per kwartaal die hele cijferreeks te moeten maken. Bovendien is vorig jaar aangegeven dat Imtech dan eerst moet zijn overgegaan van de Completed Contract naar PCM ( Percentage of Completion Method ). Dat is het afgelopen jaar gebeurd. Maar als er geen verplichting voor de organisatie is om kwartaalcijfers te gaan publiceren, dan zal Imtech daar heel terughoudend in zijn en blijven. Zoals in de inleiding aangegeven is er een duidelijk strategisch plan. Als er een acquisitie voorbijkomt uit Italië of Zwitserland, dan is dat in beginsel nee. Dat betekent dat Imtech zichzelf beperkingen oplegt. Imtech heeft overnamegesprekken gevoerd in Spanje. Er was echter verschil van inzicht over de waardering en dat heeft ervoor gezorgd dat het het afgelopen jaar weliswaar niet gelukt is in Spanje, maar weer wel in Engeland. Over de acquisitie van Meica is overigens met de eigenaren van Meica bijna twee jaar gesproken. Het is over het algemeen wel een langdurig proces, omdat Imtech doorgaans geen beursgenoteerde ondernemingen maar familiebedrijven overneemt. Dat soort bedrijven komt eigenlijk alleen in de verkoop op het moment dat de directeur-eigenaar 55 à 60 jaar is en geen opvolging heeft. Vaak is daar een lang en emotioneel traject aan

5 Notulen AVA 20 april verbonden. Met betrekking tot de kwartaalcijfers heeft de heer Koedam begrip voor het kostenargument, benadrukt de informatiebehoeften van de aandeelhouder/belegger, en juicht een tussentijdse trading-update (zoals bijvoorbeeld in de eerste week van januari) toe. De heer Dirkse stelt het volgende aan de orde. - Hij is enthousiast over de reclame campagne in Nederland (o.a. billboards en radio), vraagt af of daarvan al enig resultaat zichtbaar is, en of overwogen wordt een dergelijke campagne ook in andere landen (met name in Duitsland) te voeren; - Volgt Imtech opdrachtgevers naar het buitenland (bijvoorbeeld Duitse automobielindustrie naar China); - Wordt een beursnotering naast Euronext overwogen? De heer Van der Bruggen antwoordt dat met een reclamecampagne op deze wijze Imtech tweeënhalf jaar geleden is begonnen, tijdens de overgang op de beurs van Internatio-Müller naar Imtech. Het is niet primair gericht op de klanten in Nederland. Dat zijn er circa , die Imtech goed kennen. Het gaat veel meer om naamsbekendheid en arbeidscommunicatie. Mensen willen graag bij een onderneming horen, en het belangrijkste asset zijn de eigen mensen. Voor een belangrijk deel is de communicatie bedoeld voor Imtech s eigen mensen, voor hun kennissen en vrienden en om een redelijke naamsbekendheid in de markt te krijgen. Als de naam Imtech drie jaar geleden werd vergeleken met Stork en GTI, dan waren dat namen die veel meer bekend waren in de markt. We zijn van plan om de komende jaren dat ook een keer te gaan doen in Duitsland. Er zijn circa medewerkers in Duitsland en ook daar wil Imtech op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en naamsbekendheid meer aan de weg timmeren. Met de komst van de nieuwe EU lidstaten volgt Imtech de Duitse industrie naar Polen, Tsjechië en Roemenië, omdat de Duitse industrie daar toch redelijk veel investeert. Met betrekking tot China gaat het alleen maar om het exporteren van systemen, onder andere in de baggerindustrie. Het betreft bijvoorbeeld platformautomatiseringssystemen voor schepen. Het engineeren en bouwen gebeurt in Nederland en wordt vervolgens naar China geëxporteerd. Imtech is niet van plan op korte termijn een positie op te bouwen in China. Naast posities opbouwen in een aantal landen van Europa, gaat het om het exporteren van systemen naar de rest van de wereld. Op dit moment geschiedt dit reeds in de olie- en gasindustrie, meteringsystemen en analysesystemen, maar dat zijn allemaal systemen die in Nederland worden vervaardigd en vervolgens worden geëxporteerd. De heer Gerner geeft aan dat Imtech is genoteerd op Euronext op de Amsterdamse beurs. In het verleden is wel eens gekeken of Imtech met haar positie op de Duitse markt in Duitsland genoteerd zou moeten zijn. Er is een kosten/baten analyse gemaakt en het heeft eigenlijk geen enkele zin, want het is voor de Duitse beleggers heel gemakkelijk om in Imtech te investeren via Euronext. De heer Velzeboer dankt de Raad van Bestuur en de medewerkers voor het goede resultaat en feliciteert hen met de prijs die vanmorgen bekend werd gemaakt. (Maritieme Innovation Award 2004 voor UniMACS Imtech s platformautomatisering). Is ter versterking van de ICT-activiteiten overwogen om tegen een lage koers Getronics over te nemen, teneinde in één keer een wereldpositie in te nemen? Uit kostenoogpunt is de

6 -6- Notulen AVA 20 april 2004 heer Velzeboer geen voorstander van kwartaalcijfers, die op het moment van uitbrengen al weer achterhaald zijn. Wel juicht hij periodieke updates toe, bijvoorbeeld in de vorm van persberichten over verstrekte opdrachten. De heer Van der Bruggen bevestigt dat Imtech naar Getronics heeft gekeken, omdat Getronics een aantal activiteiten heeft, waar Imtech belangstelling voor had. Maar het is oppervlakkig geweest, omdat aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het strategisch plan, namelijk in welke landen wil Imtech actief zijn en waar niet, door Getronics helemaal niet werd voldaan. Imtech beperkt zich tot de Benelux, Duitsland, Spanje, Engeland en langzamerhand wat Oost-Europese landen. Het huidige koersniveau van 23 euro, met een koers-winstverhouding van 12 is voor Imtech prima om acquisities te kunnen bekostigen. De meeste acquisities op het gebied van mechanical en electrical hebben een koers-winstverhouding van 7 à 8. Bij ICT-achtige activiteiten was dat vroeger 20, maar dat is nu tussen de 10 à 15, dus dat komt ook binnen bereik. De heer Kroon spreekt namens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. De VBDO vertegenwoordigt beleggers die het belangrijk vinden rekenschap te geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij constateert dat in het jaarverslag een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens met de uitgave van een themakrant laat Imtech haar medewerkers zien hoe veiligheid en milieu bij Imtech verankerd zijn in het dagelijkse werken. De heer Kroon complimenteert Imtech met de in 2003 gezette stappen op weg naar een duurzame onderneming. De heer Kroon stelt drie vragen: - Is Imtech bereid om als uitbreiding op de themakrant jaarlijks en synchroon aan het financieel verslag over doelstellingen en prestaties op het gebied van duurzaamheid te publiceren conform GRI richtlijnen. - Met betrekking tot het ketendenken, is Imtech bereid om voorwaarden voor productverbetering, of duurzaam produceren in uw leveringsvoorwaarden aan leveranciers vast te leggen en hoe wordt dat nu gedaan. - Op bladzijde 41 van het jaarverslag staat: dankzij Imtech wordt het milieu minder belast, vindt er een lagere zwaveluitstoot plaats, etcetera, maar hoe meet Imtech die prestatie die zij hiermee claimt? Op welke wijze verschaft Imtech informatie aan haar aandeelhouders, waarmee die deze beweringen kunnen verifiëren? De heer Van der Bruggen geeft aan dat Imtech veel doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is in het jaarverslag een paragraaf aan gewijd en er is een speciale themakrant uitgegeven over duurzaamheid en veiligheid. Binnen Imtech is 2004 uitgeroepen tot het jaar van de veiligheid. Op de bouwplaatsen moet het aantal ongelukken dit jaar worden teruggebracht het liefst tot nul. Dat betekent dat Imtech er veel aan doet, maar bedacht moet worden dat Imtech een dienstverlenende organisatie is, en géén productiegerichte organisatie. Tussen een dienstverlenende organisatie als Imtech en een procesbedrijf waar producten of chemicaliën gemaakt worden moet een groot onderscheid worden gemaakt. Imtech heeft te maken aan de ene kant de klanten, aan de andere kant met de leveranciers. Imtech probeert aan de leveranciers hoge kwaliteitseisen op te leggen. Imtech kan dat echter niet altijd uitmaken, omdat de klanten ook vaak zeggenschap hebben bij de keuze van leveranciers. Als de klanten het goed vinden dan legt Imtech

7 Notulen AVA 20 april aan de leveranciers dezelfde eisen op als het gaat om duurzaamheid, energiegebruik en milieubelasting als voor Imtech zelf gelden. Op het gebied van verantwoord ondernemen is Imtech een sterke partij om klanten oplossingen aan te bieden die minder energie kosten, die minder het milieu belasten. Energiekosten als het gaat om verwarming, koeling en airconditioning. Milieu als het gaat om koudemiddelen. Imtech doet daar voorstellen voor. Het gebouw in Duitsland, AVIVA, is één van de minst energiegebruikende gebouwen in Duitsland op dit moment. Ook daar is er altijd een afhankelijkheid van klanten. De klant is uiteindelijk degene die extra aanvangsinvesteringen moet doen, aangezien voor energiebesparende maatregelen of minder milieubelastende maatregelen de aanvangsinvesteringen hoger zijn dan bij conventionele oplossingen. In het jaarverslag is een paragraaf gewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu en energie. Dat zal de komende jaren gecontinueerd en mogelijk verder uitgebreid worden met nog eens een themakrant. Op het gebied van veiligheid zal het komend jaar in het jaarverslag van de veiligheidscampagne verslag worden gedaan. Een verslag in de vorm van een GRI-verslag zal Imtech voorlopig nog niet maken. De heer Stevense vertegenwoordigt de Stichting Rechtsbescherming Beleggers en complimenteert het bestuur en de medewerkers met zowel het behaalde resultaat als de reclamecampagne. De aandeelhouders en beleggers worden tijdig en adequaat door middel van persberichten op de hoogte gesteld van nieuwe orders. Het gemiddelde rentepercentage op opgenomen leningen van 3,3% is laag en kennelijk goed uitonderhandeld, aldus de heer Stevense. Hij heeft de volgende vragen: - Wordt overwogen om op de beurs verhandelbare opties te (her)introduceren; - Vormt concurrentie door bouwbedrijven een bedreiging; - Is Imtech betrokken bij het MINI-project van BMW in Engeland; - Welke consequenties heeft het terugdraaien van subsidies voor de scheepvaart; - Wat zijn de plannen met de deelneming in Koninklijke Scheepvaartagentuur Dirkzwager (54%)? - Is MMO-2 een opdrachtgever van Imtech Telecom? De heer Gerner merkt op dat Imtech op dit moment te weinig liquide op de beurs is om een optiefonds te zijn. De voorzitter voegt toe dat er een aantal trouwe aandeelhouders zijn, waardoor een hoog percentage in vaste handen is, en de omzet ter beurze relatief gering is. De heer Van der Bruggen geeft aan dat met betrekking tot concurrentie door bouwbedrijven een wisselend beeld bestaat in de verschillende landen. In Nederland zijn er een paar bouwbedrijven die het installatiestuk hebben opgebouwd, en waarvan concurrentie wordt ondervonden. De omvang daarvan is over het algemeen kleiner dan die van Imtech. Bovendien is in Nederland een behoorlijke consolidatieslag gaande, waardoor juist in de middencategorie veel bedrijven in deze sector aan het wegvallen zijn. In het buitenland is op dit moment het omgekeerde aan het gebeuren. In Engeland hadden alle grote bouwondernemingen jaar geleden ook grote installatiebedrijven en nu proberen zij die activiteiten al een aantal jaren weer te verkopen. Imtech heeft daar ook naar gekeken, omdat zij daarvoor belangstelling had. Over het algemeen zijn die installatiebedrijven echter zo afhankelijk van hun moederbedrijf, dat ze geen bestaansrecht hebben op het moment dat ze daarvan los komen. Datzelfde geldt voor Duitsland. Bijvoor-

8 -8- Notulen AVA 20 april 2004 beeld Hochtief en Philip Holzmann zijn een aantal jaren geleden begonnen om installatieactiviteiten binnen de deur te halen en komen daar nu weer van terug. Het lijkt vaak lucratief voor bouwondernemingen, omdat de marge van installatieactiviteiten wat hoger is, maar wat men zich niet altijd realiseert is dat het vanuit de cultuur en vanuit de historie hele andersoortige activiteiten zijn. Een installatiebedrijf heeft primair een belangrijke capaciteitsfunctie, die veel bouwondernemingen al lang hebben afgestoten. Het MINI project wordt waarschijnlijk niet in de regio Londen zuidoost Engeland uitgevoerd, aangezien het project bij Meica niet bekend is. Met subsidie scheepvaart heeft Imtech maar weinig te maken, omdat Imtech zich over het algemeen bezig houdt met installaties voor scheepsbouw en offshore projecten. Het betreft veelal bijzondere schepen met hoogtechnologisch niveau, bijvoorbeeld marineschepen of baggerschepen. Daarvoor worden systemen in Nederland ontwikkeld en vervolgens verkocht en geëxporteerd bijvoorbeeld naar Engeland, Spanje en Duitsland. Imtech zit niet in de normale koopvaardij en daar vindt die geweldige concurrentieslag plaats. Dirkzwager is een hoogwaardig ICT-bedrijf op het gebied van informatie verwerving en informatieverstrekking. Imtech zit samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf in dat bedrijf en probeert het uit te bouwen zowel voor de scheepvaart, als voor de luchtvaart. Voorzover Imtech bekend is MO2 op dit moment niet betrokken bij de uitrol van UMTS. De heer Valk dankt de samenstellers van het jaarverslag voor het vele werk wat daaraan verbonden is, en is onder de indruk van alles wat Imtech nu doet en complimenteert de Raad van Bestuur daarmee, en het personeel wat deze prestatie heeft mogelijk gemaakt. De heer Hartman verzoekt aan te geven hoeveel procent aandelen vrij verhandelbaar is. De heer Gerner antwoordt dat er op dit moment ongeveer 50-60% free flow is. De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en stelt dat de vergadering het verslag van de Raad van Bestuur voor kennisgeving heeft aangenomen. 2b: Goedkeuring van de Jaarrekening 2003 De voorzitter stelt aan de orde de goedkeuring door de vergadering van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde Jaarrekening over het boekjaar 2003 en verleent het woord aan de vergadering. De heer Koedam constateert dat de bruto rentedragende schuld, bestaande uit de onderhandse leningen en de schulden aan de banken (blz. 49), per balansdatum 14,7 miljoen bedroeg. Echter, in de verlies en winstrekening (blz. 50) staat dat de rentelasten 10,7 miljoen euro zijn. Hij verzoekt daarover opheldering. Alhoewel aan de heer Scheffer nog steeds dank verschuldigd is, omdat hij het transformatieproces goed heeft geleid, constateert de heer Koedam dat aan hem voor het tweede achtereenvolgende jaar ook geld wordt betaald, en hij vraagt of dit de laatste keer is. Voorts constateert de heer Koedam dat de heer Gerner, een gegarandeerde variabele beloning krijgt en vraagt naar het nut van deze beloningsstructuur, omdat zodra een variabele beloning gegarandeerd

9 Notulen AVA 20 april wordt er natuurlijk geen enkele prikkel meer aanwezig is. Vervolgens vraagt de heer Koedam waarom de lening van de heer Van Alphen is kwijtgescholden en niet is afgelost, zoals dat wel is gebeurd bij de heer Van der Bruggen, en of dat in de toekomst nog eens kan gebeuren. Tenslotte, hoe is het met de lening van de heer Groenenboom geregeld in samenhang met de opties uit 1998 en Heeft hij de variant Van Alphen met kwijtschelding als dat nodig is, of heeft hij de variant Van der Bruggen. De heer Gerner licht toe dat in de rentelasten is inbegrepen de oprenting van de pensioenen in Duitsland. Ongeveer 85 miljoen euro van de Duitse pensioenen staat bij Imtech in eigen beheer op de balans en wordt gebruikt door de onderneming. Daarover dient rente te worden betaald, waardoor de totale rente hoog is. De voorzitter meldt dat hij in de vorige vergadering uitvoerig op de afkoopregeling van de heer Scheffer is ingegaan. Toen is verteld dat dit compromis bijna voor de rechter was uitgevochten. Echter, door de advocaat is geadviseerd dat als het voor de rechter zou komen, de kans dat Imtech een betere regeling zou kunnen krijgen minder dan 50% zou zijn. Toen heeft de Raad van Commissarissen besloten om hem die regeling aan te bieden. De voorzitter bevestigt dat de betaling over 2003 de laatste keer is. De gegarandeerde variabele regeling van de heer Gerner was een onderdeel van zijn komst en is bij het aantrekken daarvan bedongen. Over 2004 zal de heer Gerner gewoon meegaan in het systeem met een variabele beloning die hoger en lager kan zijn dan het jaar daarvoor. Met de heer Van der Bruggen zijn geen separate afspraken over schadevergoeding bij uitdiensttreding gemaakt, met de heer Gerner is een minimum schadevergoeding van een jaarsalaris overeengekomen bij onvrijwillig ontslag tengevolge van een overname van Imtech N.V. Wat betreft de heren Van Alphen en Groenenboom, ook daar is de voorzitter vorig jaar uitvoerig op ingegaan. Die vallen onder dezelfde regeling, die overigens ook voor alle andere optiehouders geldt, dus het betrof niet alleen hen. De heer Van der Bruggen heeft bericht dat hij van die regeling geen gebruik wilde maken. De voorzitter bevestigt dat de oude uit 2001 daterende afspraak tot en met het lopende jaar zijn gelding behoudt, maar nieuwe afspraken over kwijtschelding van leningen absoluut taboe zijn. Het verheugt de heer Stevense dat Imtech aan zijn wens is tegemoet gekomen om de posten in de balans en verlies- en winstrekening te nummeren. Ook het afzien van het verhogen van het vaste deel van het salaris van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en hoger management vindt hij positief. Ten aanzien van de personele verdeling ten opzichte van de omzet valt op dat van het personeel 54% in Nederland werkzaam is, terwijl de omzet 41% is. De heer Stevense vraagt wat voor invloed dit heeft op het groepsresultaat ten aanzien van Nederland. Voorts vraagt de heer Stevense toelichting op de volgende punten: - Inzicht in betalingstermijnen in Spanje. - Accountantshandtekening van de verantwoordelijke accountant op het rapport. - Onafhankelijkheid van de Stichting Imtech aangezien in het bestuur van de Stichting Imtech de heer Jacobs zit. De heer Gerner bericht dat de relatie tussen personeelskosten en omzet te maken heeft met hoe Imtech opereert in de verschillende landen. In Duitsland wordt veel gebruik gemaakt van onderaanneming, dat is ook onderdeel van het kostenpakket. Daardoor heeft dat geen directe invloed op de winstgevendheid.

10 -10- Notulen AVA 20 april 2004 De heer Gerner bevestigt dat betalingen in Spanje een continue probleem zijn. In het verleden is gekeken of factoring van toepassing zou kunnen zijn. Ook dat gaat vrij moeizaam. Het enige is om te toch zorgen dat in de contractfase zo gunstige mogelijke condities worden afgesproken met de klant. De voorzitter geeft aan dat een getekend exemplaar van het jaarverslag in deze vergadering aanwezig is. Voorts zal met betrekking tot het accountantsrapport en de ondertekening door de verantwoordelijke accountant volgend jaar de accountant zelf aanwezig is. De onafhankelijkheid van de Stichting Imtech is gewaarborgd omdat de heer Jacobs geen stemrecht heeft. Doel is dat de Stichting de heer Jacobs kan horen over wat het standpunt van de onderneming is, hetgeen niet onbelangrijk is. De heer Dirkse merkt op dat Imtech volgend jaar moet rapporteren overeenkomstig IFRS, en hij vraagt wat de implicaties zijn van deze nieuwe regels op de jaarrekening, in het bijzonder met betrekking tot de pensioensituatie en het onderhanden werk. De heer Gerner licht toe dat eind vorig jaar een werkgroep is begonnen om alle effecten van IFRS in kaart te brengen voor Imtech. Op dit moment wordt de openingsbalans voor 2004 opnieuw berekend op de nieuwe grondslagen van IFRS. Inderdaad, er zijn een aantal effecten zoals pensioenverplichtingen, onderhanden werk en waardering van meerwerk en claims. De Raad van Bestuur wil daarover nog geen enkele uitspraak over doen. Imtech zit middenin het proces, en moet afwachten wat voor invloed dat zal hebben. IFRS is overigens pas vanaf 1 januari 2005 van toepassing, dus in 2004 wordt er nog geheel volgens de oude methode gerapporteerd. De voorzitter voegt toe dat het onderwerp IFRS ook uitvoerig zowel in het Audit Committee als in de Raad van Commissarissen is besproken. Hij heeft geconstateerd dat voor een relatief kleine onderneming er zeer veel werk moet worden verricht voordat het allemaal is geïmplementeerd, en dat daar een kostenplaatje aan hangt. Imtech is er hard mee bezig en de accountant en het Audit Committee zijn erbij betrokken. Een en ander zal op tijd voor elkaar komen, maar het is een klus die zowel qua werk als qua kosten niet moet worden onderschat. De heer Velzeboer vraagt naar de kosten van de liquiditeitsproviders. Voorts verzoekt hij invoering van een keuzedividend in overweging te willen nemen. De voorzitter licht toe dat vanuit het perspectief van de onderneming er geen behoefte is aan versterking van het eigen vermogen, gezien het surplus aan liquiditeiten, de (onbenutte) leencapaciteit en de kasstroom. Bovendien leidt stockdividend tot verwatering. De voorzitter is bekend met de (buitenlandse) fiscale problematiek, maar het probleem ligt bij de diverse overheden. Met betrekking tot de liquiditeitsproviders licht de heer Gerner toe dat daaraan gaan kosten zijn verbonden. De heer Burgers vraagt een toelichting op de post reorganisatievoorzieningen (blz. 54) en de specificatie van een onttrekking ad 33 miljoen en een dotatie van 8,5 miljoen, en of deze dotatie mede betrekking heeft op Voorts verzoekt de heer Burgers gezien het groter wordend belang voor Imtech om in een volgend jaarverslag meer expliciet in te gaan op de onderhouds- en beheeractiviteiten. De voorzitter belooft in het volgende jaarverslag aan het onderwerp onderhoud en beheer meer aandacht te zullen besteden. Met betrekking tot de reorganisatievoorzieningen merkt de heer Gerner op dat in het begin van het jaar de stand 30 miljoen was en

11 Notulen AVA 20 april het jaar daarvoor dat zelfs op 50 miljoen stond. Na de acquisities van Datelnet en Rheinelektra heeft Imtech een grote reorganisatievoorziening getroffen. Het afgelopen jaar is daar 33 miljoen van gebruikt voor reorganisatiekosten voor Duitsland, Telecom, ICT, en Projects. Van de 8,5 miljoen dotatie is ook al weer een groot stuk gebruikt voor de reorganisatiekosten gebaseerd op gedetailleerde plannen zoals die vastgelegd zijn in De 8,5 miljoen had voornamelijk betrekking op Projects, een stuk Duitsland en een stuk ICT-IT. De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en brengt het voorstel in stemming. De voorzitter stelt vast dat de vergadering de Jaarrekening over het boekjaar 2003 conform de in het jaarverslag opgenomen stukken (bij acclamatie) heeft goedgekeurd. 2c: Bestemming van de winst over 2003 De voorzitter stelt aan de orde de bestemming van de winst over Voorgesteld wordt een dividend in contanten van 1,07 euro per aandeel uit te keren. Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 63% (2002: 66%) van het nettoresultaat. Evenals vorig jaar achten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur een positieve afwijking op het dividendbeleid (winstuitkering van 40%) gerechtvaardigd. Weliswaar is dat een relatief hoog uitkeringspercentage, maar als het enigszins kan en de resultaten het toelaten, wil Imtech vanwege de strategische heroriëntatie haar aandeelhouders niet in de steek laten. Het dividendrendement op basis van de slotkoers ultimo 2003 is ruim 5%. De heer Stevense heeft waardering voor het royale voorstel, en dankt de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur daarvoor. Alleen is de lange termijn van14 dagen tussen vergadering en betaling een nadeel. De heer Salomons licht toe dat deze termijn te maken heeft enerzijds met een aantal tussenliggende vrije dagen en anderzijds met de tijd die de banken nodig hebben. De voorzitter stelt vast dat de vergadering het voorstel tot resultaatverwerking, als omschreven op blz. 68 van het Jaarverslag 2003, (bij acclamatie) heeft goedgekeurd. Het dividend zal op 3 mei 2004 betaalbaar worden gesteld bij de kantoren van ABN- AMRO Bank in Nederland, hetgeen morgen zal worden aangekondigd door middel van advertenties in de landelijke dagbladen. Conform beursregels zal het aandeel Imtech overmorgen ex-dividend noteren. Aandeelhouders, die op 21 april 2004 na beurs zijn geregistreerd bij een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, ontvangen het dividend door tussenkomst van die instelling. Aandeelhouders, die 21 april 2004 na beurs in het aandeelhoudersregister zijn opgenomen, zullen van de vennootschap bericht ontvangen over het uit te keren dividend. Op het dividend zal de verschuldigde dividendbelasting worden ingehouden. 2d: Decharge van de leden van de Raad van Bestuur De voorzitter stelt aan de orde de decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2003, voor zover die blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag en de in deze vergadering gegeven nadere informatie, en verleent het woord aan de aandeelhouders.

12 -12- Notulen AVA 20 april 2004 De heer Reichmann onthoudt zijn stem namens The Bank of New York voor aandelen, zonder daarvoor een nadere verklaring te (kunnen) geven. Desgevraagd zal hij trachten in het voorkomende geval een volgende keer een toelichting te kunnen geven. De voorzitter constateert (bij acclamatie) dat decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur is verleend. 2e: Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun respectieve taakuitoefening De voorzitter stelt aan de orde de decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2003, voor zover die blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag en de in deze vergadering gegeven nadere informatie, en verleent het woord aan de aandeelhouders. De heer Reichmann onthoudt wederom zijn stem namens The Bank of New York voor aandelen. De voorzitter constateert dat (bij acclamatie) decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht en advies op het bestuur is verleend. 3: Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht 3a: Voorgesteld wordt om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om te besluiten tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van het recht tot het nemen - van alle nog niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden, te verlengen tot 20 oktober 2005, met dien verstande dat deze bevoegdheid voor wat betreft de gewone aandelen slechts geldt voor (twee miljoen zes honderd duizend) gewone aandelen (circa 10% van het geplaatste kapitaal) plus (vijf miljoen twee honderd duizend) gewone aandelen (circa 20% van het geplaatste kapitaal), mits deze laatstgenoemde aandelen worden uitgegeven in verband met de overname van een onderneming of vennootschap. Reeds sedert een groot aantal jaren staan deze voorstellen op de agenda. Bestuur en Commissarissen achten het van belang om in bijzondere situaties slagvaardig te kunnen optreden. In geval van uitgifte van gewone aandelen kan het van belang zijn dat het Bestuur snel en adequaat kan handelen; zo'n situatie kan zich onder meer voordoen bij een overname, ook al is dit thans niet aan de orde. De keuze van het tijdstip is dan van bijzonder belang. Een besluit van de aandeelhoudersvergadering zou te veel tijd kunnen vergen en bovendien het voorstel te vroeg in de publiciteit kunnen brengen. Daarom is het nodig dat het Bestuur deze bevoegdheden, die zij slechts met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan uitoefenen, van de aandeelhouders krijgt. Er zal uiteraard met grote verantwoordelijkheid met de machtiging tot uitgifte van aandelen worden omgesprongen en daarvan zal alleen gebruik worden gemaakt indien en voor zover het belang van de vennootschap dat rechtvaardigt. De voorzitter beseft dat met 10% + 20% wordt afgeweken van de in Nederland gebruikelijke richtlijn, maar memoreert dat Imtech een onderneming is met een beurswaarde van in totaal circa 600 miljoen euro, en een balanstotaal van ruim 900 miljoen euro, en dat in dat opzicht een maximale

13 Notulen AVA 20 april emissie van (bij de huidige beurskoers) circa 180 miljoen euro goed te verdedigen is. De heer Stevense herhaalt zijn verzoek van vorig jaar of in dat geval de aandeel-houders kunnen worden geïnformeerd omtrent een overname door middel van een BAVA. De voorzitter antwoordt dat het informeren van de aandeelhouders af zal hangen van de grootte van de voorgestelde overname, maar zegt toe dat uiteraard bij een aanzienlijke overname van strategisch belang de aandeelhouders zullen worden geïnformeerd, een en ander in lijn met de (nog in te voeren) Structuurwet. De heer Velzeboer vindt het wel een goed streven, maar waarschuwt dat als een vergadering wordt belegd dan de (potentiële) overname bekend wordt gemaakt met alle mogelijke gevolgen van dien. De heer Post, namens Fortis ASR, vindt bij overnames de 20% (en in totaal 30%) te hoog. Bij een majeure overname zou het aan de aandeelhoudersvergadering moeten zijn om uiteindelijk te besluiten of zo een overname gestand kan worden gedaan. De heer Post geeft in overweging om het voorstel te amenderen tot % (in plaats van %). De voorzitter geeft aan het voorstel niet te amenderen. De heer Post stemt namens Fortis ASR voor aandelen tegen. Mevrouw Van den Driessche stemt namens Mellon Bank voor aandelen tegen. De heer Koedam stemt namens de VEB voor aandelen tegen. De heer Slagboom stemt namens The Northern Trust Company in Londen voor aandelen tegen. De heer Reichmannn stemt namens Bank of New York voor aandelen tegen. De heer Russ vertegenwoordigt een aantal Amerikaanse banken en stemt voor aandelen tegen. ING Fund Management onthoudt zijn stem voor aandelen. Na telling concludeert de voorzitter in overleg met de secretaris dat het voorstel is afgestemd. Van de in totaal vertegenwoordigde aandelen, is voor aandelen stem onthouden, en voor aandelen tegen gestemd. Na overleg met de secretaris en nadere overweging zegt de voorzitter om eventuele latere problemen te vermijden niet voornemens te zijn een amendement (nl. 10% + 10%) over te nemen en daarover te stemmen, en trekt vervolgens voorstel 3b in. 4: Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop aandelen Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van achttien maanden, derhalve tot 20 oktober 2005, tot verkrijging door de vennootschap van zoveel eigen aandelen als is toegestaan binnen de grenzen van de wet en statuten, hetzij door aankoop op een effectenbeurs, hetzij op andere wijze, tegen een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan nul en anderzijds het bedrag, welke niet hoger zal liggen dan 10% boven de op de dag van aankoop aan de effectenbeurs te Amsterdam genoteerde openingskoers, of bij gebreke van zodanige koers, de laatst voordien aldaar genoteerde koers. Niemand verlangt het woord. De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel, zoals hierboven verwoord, bij acclamatie heeft goedgekeurd.

14 -14- Notulen AVA 20 april : Samenstelling van de Raad van Commissarissen / Bezoldiging Audit Commissie 5a: In de vorige jaarvergadering is kennis gegeven van het aftreden in de jaarvergadering 2004 volgens rooster van de heer Drs. P.J. Groenenboom. Wat betreft de voorziening in de vacature ten gevolge van het aftreden van de heer Groenenboom kan de algemene vergadering personen voor benoeming aanbevelen. 5b: De Raad van Commissarissen is, indien de algemene vergadering geen gebruik maakt van het recht van aanbeveling, voornemens de heer Groenenboom te herbenoemen. 5c: De algemene vergadering kan tegen deze herbenoeming bezwaar kenbaar maken. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt deze voorgenomen herbenoeming van de heer Groenenboom. Voorgesteld wordt om hem te benoemen voor een periode van 4 jaar. De heer Groenenboom is een oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Imtech en de Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan een lid met de nodige kennis over Imtech. De heer Reichmannn stelt dat het niets persoonlijks is, maar dat hij namens The Bank of New York zijn stem voor aandelen dient te onthouden. Mevrouw Van den Driessche stemt namens Mellon Bank voor aandelen tegen. Terzijde merkt de voorzitter op dat aandeelhouders de voorgenomen herbenoeming niet dienen goed te keuren (en derhalve er niet tegen kunnen stemmen of hun stem kunnen onthouden), maar slechts het recht van aanbeveling hebben (waarvan sprake van is als een nominatie door een meerderheid van de aanwezige aandeelhouders wordt ondersteund), en voorts bezwaar kunnen maken op grond van het feit dat (i) óf de procedureregels niet behoorlijk zijn nageleefd, (ii) óf de voorgedragen persoon niet geschikt is voor de vervulling van de taak van commissaris, (iii) óf de Raad van Commissarissen niet naar behoren zal zijn samengesteld. De voorzitter constateert dat de vergadering geen gebruik maakt van het recht van aanbeveling of het recht op bezwaar met betrekking tot de voorgenomen herbenoeming van de heer Groenenboom. Aansluitend aan deze vergadering zal de heer Groenenboom derhalve door de Raad van Commissarissen worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 5d: Voorgesteld wordt de jaarlijkse bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Audit Commissie vast te stellen op euro per lid per jaar. De voorzitter memoreert dat Imtech geen Audit Commissie had, en dat ook niet noodzakelijk vond, gezien de omvang van de Raad van Commissarissen en het belang om met alle commissarissen naar de financiële gang van zaken in de onderneming te kijken. Maar de Code Tabaksblat vereist nu eenmaal een Audit Commissie. Deze is in 2003 ingesteld, onder voorzitterschap van de heer De Vries. De Audit Commissie vergadert 2 á 3 maal per jaar en brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen. De heer Reichmann onthoudt zijn stem namens The Bank of New York voor aandelen.

15 Notulen AVA 20 april De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel (bij acclamatie) heeft goedgekeurd. Alvorens de voorzitter overgaat tot de rondvraag deelt hij mede dat, conform het bepaalde in artikel 158 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, na sluiting van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2005 twee vacatures in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan wegens het dan volgens rooster aftreden van de heer Van Veen, de vice-voorzitter, en hemzelf. In die jaarvergadering kan door de vergadering van het in artikel 158 lid 4 bedoelde recht van aanbeveling gebruik worden gemaakt. De heer Van Veen zal niet voor herbenoeming beschikbaar zijn. Mede op verzoek van de vennootschap en de Raad van Commissarissen zal de voorzitter zich dan wel verkiesbaar stellen voor een periode van één jaar, om op een goede wijze in zijn opvolging als voorzitter te kunnen voorzien. Daarmee geeft hij nu alvast aan dat voor deze overbruggingsperiode van een jaar ten aanzien van zijn persoon met deze motivatie zal worden afgeweken van de bepaling die het aantal commissariaten van een commissaris in Nederlandse beursfondsen tot 5 beperkt. De voorzitter geeft aan dat daarover in de volgende aandeelhoudersvergadering kan worden gediscussieerd. 6: Rondvraag De voorzitter biedt gelegenheid voor de rondvraag. De heer Valk vraagt of het dividend ad 1,07 euro ook over 2004 blijft gehandhaafd. De voorzitter kan daar geen uitspraak over doen, maar memoreert dat in de afgelopen jaren van het beleid om 40% van het nettoresultaat aan de aandeelhouders uit te keren is afgeweken. Reden daarvoor was de transformatie van Internatio-Müller in Imtech, waardoor de omzet en winst werden gehalveerd, en de daaropvolgende groei van Imtech tot het oude niveau. Uitgangspunt daarbij was de aandeelhouders gedurende deze overgangsfase niet de dupe te laten zijn. Gezien de moeilijke marktomstandigheden presteert Imtech goed, maar met dit dividendniveau zal de winst nog fors moeten stijgen om conform de doelstelling op een pay-out van 40% uit te komen. De Raad van Commissarissen bekijkt dit punt jaarlijks. Voorts vraagt de heer Valk naar de reden dat Imtech na 2 dagen ex-dividend gaat, terwijl het bij sommige bedrijven na 1 dag is. De heer Salomons licht toe dat Euronext in verband met het verloop van de beurshandel bepaalt dat als de aandeelhoudersvergadering na uur is afgelopen (zoals bij Imtech), de vennootschap eerst na 2 dagen ex-dividend gaat. De heer Burgers merkt een taalfout op blz. 24 op. In de voorlaatste alinea in de eerste regel staat abusievelijk verantwoordelijkheid in plaats van verantwoordelijk. Voorts valt het hem op dat een lijst ontbreekt van de vennootschappen die geconsolideerd worden. Hij vraagt zich af of samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld Imtech met GTI voor werkzaamheden op Schiphol, tegenwoordig nog zijn toegestaan in het licht van de aangescherpte regelgeving met betrekking tot mededinging. De heer Gerner antwoordt dat het opereren binnen vennootschappen onder firma met collega s een gangbare situatie is en blijft, ook in de toekomst. Dat is onder de mededingingsregels een vrijgestelde juridische structuur om samen aan een project te werken.

16 -16- Notulen AVA 20 april 2004 Op pagina 6 staan de belangrijkste werkmaatschappijen en deelnemingen vermeld. De heer Salomons voegt toe dat een lijst van alle werkmaatschappijen en deelnemingen bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd en dat staat vermeld in het jaarverslag op bladzijde 63. De heer Lauwers vraagt of de acquisitie van Meica in Engeland in contanten is betaald. De voorzitter bevestigt dit. De heer Lauwers vervolgt met een vraag welk deel van het aandelenkapitaal in handen van buitenlanders is. De heer Gerner bericht dat op dit moment ongeveer 40% van de aandeelhouders zich in het buitenland bevindt. Niemand verlangt verder het woord voor de rondvraag. 7: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de vele goede vragen en suggesties voor verbeteringen van het jaarverslag en hoopt op een weerzien in Hij nodigt de aanwezigen uit voor een aperitief. Drs. A.G. Jacobs, Voorzitter Raad van Commissarissen Mr. M.E.J. Salomons, Secretaris van de Vennootschap

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 20 april 2016 om 15.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243,

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie