NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V."

Transcriptie

1 NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag 2003 a) verslag van de Raad van Bestuur b) goedkeuring van de jaarrekening c) winstbestemming d) decharge Raad van Bestuur e) decharge Raad van Commissarissen 3. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan bevoegd a) tot uitgifte van aandelen b) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht 4. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop aandelen 5. Samenstelling Raad van Commissarissen en bezoldiging Audit Commissie 6. Rondvraag 7. Sluiting 1. Opening De heer Jacobs opent om uur de vergadering en zit deze voor. De voorzitter heet de aandeelhouders en overige aanwezigen van harte welkom en introduceert degenen achter de tafel. De voorzitter constateert a) dat de vergadering overeenkomstig wet en statuten is bijeengeroepen, en b) dat overeenkomstig het vermelde in de oproepingsadvertentie de agenda met toelichting, de jaarstukken over 2003 en de gegevens ten behoeve van de voorgenomen herbenoeming van een commissaris ter inzage hebben gelegen en gratis verkrijgbaar zijn gesteld. De voorzitter deel mede, dat een delegatie uit de Centrale Ondernemingsraad bij deze vergadering aanwezig is en constateert vervolgens, dat blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 105 aandeelhouders tezamen houdende aandelen a 2,40 euro nominaal in Imtech N.V., recht gevende op het uitbrengen van eenzelfde aantal stemmen (naderhand 111 aandeelhouders tezamen houdende aandelen). De voorzitter wijst aan als secretaris van de vergadering, die de notulen van het verhandelde zal maken en samen met hem zal vaststellen en tekenen, de heer Salomons, Secretaris van de Vennootschap.

2 -2- Notulen AVA 20 april Jaarverslag 2003 De voorzitter gaat over tot de behandeling van het jaarverslag van Dit agendapunt is verdeeld in 5 separaat te behandelen onderwerpen, namelijk (a) het verslag van de Raad van Bestuur, (b) de goedkeuring van de jaarrekening, (c) de winstbestemming, (d) de decharge van de Raad van Bestuur en (e) de decharge van de Raad van Commissarissen. Alvorens het woord aan de heer Van der Bruggen te geven, maakt de voorzitter evenals in voorgaande jaren enkele inleidende opmerkingen in het kader van Corporate Governance. Dit onderwerp staat in een verhevigde belangstelling uitmondend in een nieuwe Code : de Code Tabaksblat. Imtech onderschrijft de daarin opgenomen principes, en past het merendeel van de bepalingen reeds toe. In dit lopende boekjaar zal Imtech doorgaan met verdere toepassing daarvan. Volgend jaar zal in deze vergadering een apart agendapunt zijn gewijd aan corporate governance, en zal verantwoording worden afgelegd over het toepassen of afwijken van de Code. De Honoreringscommissie is bezig het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur vast te leggen. Dit beleid zal volgend jaar ter vaststelling aan de aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd. In het verslagjaar is een Benoemingscommissie gevormd met de heer Van Veen als voorzitter en de heer Jacobs als lid. Thans wordt de Profielschets aan de huidige inzichten aangepast en toegesneden op een projectenorganisatie als Imtech. Ook daarop wordt volgend jaar bij de aandeelhouders teruggekomen. Voor verdere details omtrent corporate governance verwijst de voorzitter naar het jaarverslag, met name de bladzijden 8 en 9. 2a: Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2003 De voorzitter gaat over op de behandeling van onderdeel 2a. en stelt aan de orde het Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2003 en geeft het woord aan de heer Van der Bruggen voor het geven van een toelichting. De tekst van zijn inleiding is aan deze notulen gehecht. Alvorens het woord aan de aandeelhouders te geven, stelt de voorzitter een paar punten van orde voor. Ten eerste wordt het onderhavige agendapunt beperkt tot het verslag van de Raad van Bestuur en vragen over de jaarrekening komen bij het volgende agendapunt aan de orde. Voorts wordt - voor een ordelijk verloop en om iedereen aan het woord te laten komen - aan aandeelhouders verzocht om degenen met weinig vragen zoveel mogelijk voor te laten gaan, en om zich te beperken tot de werkelijk belangrijke punten. Tenslotte wordt verzocht van de microfoons gebruik te maken, ten behoeve van de notulen de naam te noemen en eventueel wie wordt vertegenwoordigd. De heer Burgers complimenteert de Raad van Bestuur met de goede resultaten en de vertrouwenwekkende vooruitzichten, en stelt het navolgende aan de orde:

3 Notulen AVA 20 april De activiteiten onderhoud en beheer zijn in het jaarverslag en de toelichting (blz. 16) onderbelicht, mede gezien het toenemende belang en onderscheidende marges, en verzocht wordt hieraan in een volgend jaarverslag meer aandacht te besteden. Tweede vraag is of met de ontwikkeling van de zogenaamde smart trafo (blz. 19) grote commerciële belangen zijn gemoeid. Derde vraag is of Telecom (blz. 32) in 2004 positieve resultaten laat zien. De heer Van der Bruggen licht toe dat er een duidelijk verschil is in Imtech s onderhoud en beheer activiteiten in de verschillende landen. Dat is ook de reden dat in de Benelux een margedoelstelling van 5% en in Duitsland van 4% wordt gehanteerd. Dat heeft te maken met de cultuur, in Nederland is Imtech sterker op het gebied van beheer en onderhoud, omdat het outsourcing traject van opdrachtgevers in Nederland al veel verder is gevorderd dan bijvoorbeeld in Duitsland. In Duitsland is het percentage onderhoud en beheer lager dan in Nederland. Op het gebied van onderhoud en beheer maakt Imtech marges van 7 à 8 % ten opzichte van het normale installatiewerk, dat 3 à 4% is. Op het moment dat de omvang zodanig wordt, dat het apart kan worden gerapporteerd, zal Imtech dat doen. De smart trafo, dat betreft een niche in de markt. Deze is ontwikkeld samen met de energiebedrijven om spanningsfluctuaties in het net op een energievriendelijke en energiegoedkope manier op te lossen. Vroeger moest steeds de maximale spanningsbehoefte aanwezig zijn om pieken op te vangen. Een paar jaar geleden is Imtech begonnen met de ontwikkeling van trafo s die spanningsfluctuaties kunnen opvangen, waardoor een betere efficiency van het net wordt verkregen. Het is een kleine activiteit, maar het is wel belangrijk omdat het voor de komende jaren een van die niches kan zijn waardoor Imtech s prestatie ten opzichte van de peer-group kan verbeteren. In 2003 is nog een behoorlijk verlies gemaakt bij Telecom. Gelukkig is vorig jaar gestart met de uitrol van UMTS in eerste instantie voor Vodafone in Nederland, maar ook voor KPN, E-plus in Duitsland en Mobistar in België. Dat betekent dat in 2004 en 2005 daarvan de vruchten worden geplukt en dat de slechte periode van 2002 en 2003 zal worden afgesloten. Echter, er worden vooralsnog geen hoge marges in de Telecomindustrie verwacht. De heer Koedam vertegenwoordigt de Vereniging van Effectenbezitters, die op haar beurt een groot aantal aandeelhouders met in totaal circa aandelen vertegenwoordigt. Hij vraagt een toelichting op het navolgende: - omvang van de opdrachten met betrekking tot UMTS (blz. 32) in 2004 en 2005; - de (oude) omzetdoelstelling van 2,6 miljard euro over 2004 (blz. 42/43); - verwachting omtrent acquisities, met name in Spanje - specificatie nieuwe omzetdoelstelling van 3 miljard euro over 2008 in autonoom en acquisitiedeel; - analyse acquisitie Datelnet; - opzet intern onderzoek naar bouwfraude, is er een voorziening getroffen; en - kwartaalcijfers. De heer Van der Bruggen bevestigt het bedrag van 30 miljoen voor de eerste opdracht voor uitrol van UMTS in Nederland en Duitsland, hetgeen is gepubliceerd. Dat betreft het basisnetwerk. De providers dienen te voldoen aan hun contractuele verplichtingen om het basisnet uit te rollen. Dat betekent bijvoorbeeld in Duitsland de bouw van 2.200

4 -4- Notulen AVA 20 april 2004 basisstations. Daarna wordt er verder gebouwd, afhankelijk van het gebruik van UMTS. Naar mate er meer gebruikers komen, moet het netwerk dichter worden. Uiteindelijk zal het netwerk moeten bestaan uit meer dan stations. Zoals vorig jaar al gezegd, is de margedoelstelling het belangrijkste voor Imtech, maar wordt bij de omzetdoelstelling meer ruimte gehanteerd. Deze komt tot stand door enerzijds autonome groei en anderzijds acquisities. De Raad van Bestuur laat zich niet dwingen door uitspraken om dan maar te acquireren, terwijl dat niet opportuun zou zijn. Op zich is de omzetdoelstelling van 2,6 miljard met het geld dat Imtech in kas heeft geen probleem. Dat is de reden dat de termijn is verschoven, en het bedrag is verhoogd tot 3 miljard, hetgeen een gemiddelde groei van 10% per jaar betekent, te behalen door een combinatie van autonome groei en door acquisities. De afgelopen jaren lag de gemiddelde autonome groeiomzet tussen de 5 en 10%, maar in 2003 was deze nihil. Het verlies van Telecom is het afgelopen jaar voor het overgrote deel veroorzaakt door Datelnet. De eigen Telecomactiviteiten waren maar heel klein. In Nederland is het nog steeds moeilijk om aan het vaste net geld te verdienen, maar in Duitsland, België, Engeland en Zweden worden zwarte cijfers geschreven. Het komende jaar komt Telecom naar verwachting langzamerhand in de plus. Achteraf bezien heeft Imtech tweeënhalf jaar geleden voor Datelnet teveel geld betaald. Met betrekking tot de bouwfraude zijn geen voorzieningen getroffen. Twee maanden geleden is door middel van een persbericht aangegeven dat Imtech dit intern gaat onderzoeken. De bevindingen zullen worden medegedeeld aan de NMa. Het gaat voor totaal Imtech om aanbestedingen bij de activiteiten van Projects en Infra binnen Nederland. Ongeveer 10% van de totale omzet zou daar mogelijk bij betrokken kunnen zijn. Op basis van recente publicaties is besloten om zelf het initiatief te nemen, en zelf dat onderzoek te starten. Een en ander is in overleg gebeurd met de NMa. Zodra de onderzoeksgegevens bekend zijn, wordt dat met de NMa besproken en bij de NMa afgeleverd. Gedurende het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan. Als Imtech kwartaalcijfers moet publiceren, dan zal zij dat doen, maar liever niet, omdat dat voor de organisatie als projectorganisatie een geweldige hoeveelheid werk is. Imtech is er een voorstander van om een trading update te geven, in plaats van één keer per kwartaal die hele cijferreeks te moeten maken. Bovendien is vorig jaar aangegeven dat Imtech dan eerst moet zijn overgegaan van de Completed Contract naar PCM ( Percentage of Completion Method ). Dat is het afgelopen jaar gebeurd. Maar als er geen verplichting voor de organisatie is om kwartaalcijfers te gaan publiceren, dan zal Imtech daar heel terughoudend in zijn en blijven. Zoals in de inleiding aangegeven is er een duidelijk strategisch plan. Als er een acquisitie voorbijkomt uit Italië of Zwitserland, dan is dat in beginsel nee. Dat betekent dat Imtech zichzelf beperkingen oplegt. Imtech heeft overnamegesprekken gevoerd in Spanje. Er was echter verschil van inzicht over de waardering en dat heeft ervoor gezorgd dat het het afgelopen jaar weliswaar niet gelukt is in Spanje, maar weer wel in Engeland. Over de acquisitie van Meica is overigens met de eigenaren van Meica bijna twee jaar gesproken. Het is over het algemeen wel een langdurig proces, omdat Imtech doorgaans geen beursgenoteerde ondernemingen maar familiebedrijven overneemt. Dat soort bedrijven komt eigenlijk alleen in de verkoop op het moment dat de directeur-eigenaar 55 à 60 jaar is en geen opvolging heeft. Vaak is daar een lang en emotioneel traject aan

5 Notulen AVA 20 april verbonden. Met betrekking tot de kwartaalcijfers heeft de heer Koedam begrip voor het kostenargument, benadrukt de informatiebehoeften van de aandeelhouder/belegger, en juicht een tussentijdse trading-update (zoals bijvoorbeeld in de eerste week van januari) toe. De heer Dirkse stelt het volgende aan de orde. - Hij is enthousiast over de reclame campagne in Nederland (o.a. billboards en radio), vraagt af of daarvan al enig resultaat zichtbaar is, en of overwogen wordt een dergelijke campagne ook in andere landen (met name in Duitsland) te voeren; - Volgt Imtech opdrachtgevers naar het buitenland (bijvoorbeeld Duitse automobielindustrie naar China); - Wordt een beursnotering naast Euronext overwogen? De heer Van der Bruggen antwoordt dat met een reclamecampagne op deze wijze Imtech tweeënhalf jaar geleden is begonnen, tijdens de overgang op de beurs van Internatio-Müller naar Imtech. Het is niet primair gericht op de klanten in Nederland. Dat zijn er circa , die Imtech goed kennen. Het gaat veel meer om naamsbekendheid en arbeidscommunicatie. Mensen willen graag bij een onderneming horen, en het belangrijkste asset zijn de eigen mensen. Voor een belangrijk deel is de communicatie bedoeld voor Imtech s eigen mensen, voor hun kennissen en vrienden en om een redelijke naamsbekendheid in de markt te krijgen. Als de naam Imtech drie jaar geleden werd vergeleken met Stork en GTI, dan waren dat namen die veel meer bekend waren in de markt. We zijn van plan om de komende jaren dat ook een keer te gaan doen in Duitsland. Er zijn circa medewerkers in Duitsland en ook daar wil Imtech op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en naamsbekendheid meer aan de weg timmeren. Met de komst van de nieuwe EU lidstaten volgt Imtech de Duitse industrie naar Polen, Tsjechië en Roemenië, omdat de Duitse industrie daar toch redelijk veel investeert. Met betrekking tot China gaat het alleen maar om het exporteren van systemen, onder andere in de baggerindustrie. Het betreft bijvoorbeeld platformautomatiseringssystemen voor schepen. Het engineeren en bouwen gebeurt in Nederland en wordt vervolgens naar China geëxporteerd. Imtech is niet van plan op korte termijn een positie op te bouwen in China. Naast posities opbouwen in een aantal landen van Europa, gaat het om het exporteren van systemen naar de rest van de wereld. Op dit moment geschiedt dit reeds in de olie- en gasindustrie, meteringsystemen en analysesystemen, maar dat zijn allemaal systemen die in Nederland worden vervaardigd en vervolgens worden geëxporteerd. De heer Gerner geeft aan dat Imtech is genoteerd op Euronext op de Amsterdamse beurs. In het verleden is wel eens gekeken of Imtech met haar positie op de Duitse markt in Duitsland genoteerd zou moeten zijn. Er is een kosten/baten analyse gemaakt en het heeft eigenlijk geen enkele zin, want het is voor de Duitse beleggers heel gemakkelijk om in Imtech te investeren via Euronext. De heer Velzeboer dankt de Raad van Bestuur en de medewerkers voor het goede resultaat en feliciteert hen met de prijs die vanmorgen bekend werd gemaakt. (Maritieme Innovation Award 2004 voor UniMACS Imtech s platformautomatisering). Is ter versterking van de ICT-activiteiten overwogen om tegen een lage koers Getronics over te nemen, teneinde in één keer een wereldpositie in te nemen? Uit kostenoogpunt is de

6 -6- Notulen AVA 20 april 2004 heer Velzeboer geen voorstander van kwartaalcijfers, die op het moment van uitbrengen al weer achterhaald zijn. Wel juicht hij periodieke updates toe, bijvoorbeeld in de vorm van persberichten over verstrekte opdrachten. De heer Van der Bruggen bevestigt dat Imtech naar Getronics heeft gekeken, omdat Getronics een aantal activiteiten heeft, waar Imtech belangstelling voor had. Maar het is oppervlakkig geweest, omdat aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het strategisch plan, namelijk in welke landen wil Imtech actief zijn en waar niet, door Getronics helemaal niet werd voldaan. Imtech beperkt zich tot de Benelux, Duitsland, Spanje, Engeland en langzamerhand wat Oost-Europese landen. Het huidige koersniveau van 23 euro, met een koers-winstverhouding van 12 is voor Imtech prima om acquisities te kunnen bekostigen. De meeste acquisities op het gebied van mechanical en electrical hebben een koers-winstverhouding van 7 à 8. Bij ICT-achtige activiteiten was dat vroeger 20, maar dat is nu tussen de 10 à 15, dus dat komt ook binnen bereik. De heer Kroon spreekt namens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. De VBDO vertegenwoordigt beleggers die het belangrijk vinden rekenschap te geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij constateert dat in het jaarverslag een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens met de uitgave van een themakrant laat Imtech haar medewerkers zien hoe veiligheid en milieu bij Imtech verankerd zijn in het dagelijkse werken. De heer Kroon complimenteert Imtech met de in 2003 gezette stappen op weg naar een duurzame onderneming. De heer Kroon stelt drie vragen: - Is Imtech bereid om als uitbreiding op de themakrant jaarlijks en synchroon aan het financieel verslag over doelstellingen en prestaties op het gebied van duurzaamheid te publiceren conform GRI richtlijnen. - Met betrekking tot het ketendenken, is Imtech bereid om voorwaarden voor productverbetering, of duurzaam produceren in uw leveringsvoorwaarden aan leveranciers vast te leggen en hoe wordt dat nu gedaan. - Op bladzijde 41 van het jaarverslag staat: dankzij Imtech wordt het milieu minder belast, vindt er een lagere zwaveluitstoot plaats, etcetera, maar hoe meet Imtech die prestatie die zij hiermee claimt? Op welke wijze verschaft Imtech informatie aan haar aandeelhouders, waarmee die deze beweringen kunnen verifiëren? De heer Van der Bruggen geeft aan dat Imtech veel doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is in het jaarverslag een paragraaf aan gewijd en er is een speciale themakrant uitgegeven over duurzaamheid en veiligheid. Binnen Imtech is 2004 uitgeroepen tot het jaar van de veiligheid. Op de bouwplaatsen moet het aantal ongelukken dit jaar worden teruggebracht het liefst tot nul. Dat betekent dat Imtech er veel aan doet, maar bedacht moet worden dat Imtech een dienstverlenende organisatie is, en géén productiegerichte organisatie. Tussen een dienstverlenende organisatie als Imtech en een procesbedrijf waar producten of chemicaliën gemaakt worden moet een groot onderscheid worden gemaakt. Imtech heeft te maken aan de ene kant de klanten, aan de andere kant met de leveranciers. Imtech probeert aan de leveranciers hoge kwaliteitseisen op te leggen. Imtech kan dat echter niet altijd uitmaken, omdat de klanten ook vaak zeggenschap hebben bij de keuze van leveranciers. Als de klanten het goed vinden dan legt Imtech

7 Notulen AVA 20 april aan de leveranciers dezelfde eisen op als het gaat om duurzaamheid, energiegebruik en milieubelasting als voor Imtech zelf gelden. Op het gebied van verantwoord ondernemen is Imtech een sterke partij om klanten oplossingen aan te bieden die minder energie kosten, die minder het milieu belasten. Energiekosten als het gaat om verwarming, koeling en airconditioning. Milieu als het gaat om koudemiddelen. Imtech doet daar voorstellen voor. Het gebouw in Duitsland, AVIVA, is één van de minst energiegebruikende gebouwen in Duitsland op dit moment. Ook daar is er altijd een afhankelijkheid van klanten. De klant is uiteindelijk degene die extra aanvangsinvesteringen moet doen, aangezien voor energiebesparende maatregelen of minder milieubelastende maatregelen de aanvangsinvesteringen hoger zijn dan bij conventionele oplossingen. In het jaarverslag is een paragraaf gewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu en energie. Dat zal de komende jaren gecontinueerd en mogelijk verder uitgebreid worden met nog eens een themakrant. Op het gebied van veiligheid zal het komend jaar in het jaarverslag van de veiligheidscampagne verslag worden gedaan. Een verslag in de vorm van een GRI-verslag zal Imtech voorlopig nog niet maken. De heer Stevense vertegenwoordigt de Stichting Rechtsbescherming Beleggers en complimenteert het bestuur en de medewerkers met zowel het behaalde resultaat als de reclamecampagne. De aandeelhouders en beleggers worden tijdig en adequaat door middel van persberichten op de hoogte gesteld van nieuwe orders. Het gemiddelde rentepercentage op opgenomen leningen van 3,3% is laag en kennelijk goed uitonderhandeld, aldus de heer Stevense. Hij heeft de volgende vragen: - Wordt overwogen om op de beurs verhandelbare opties te (her)introduceren; - Vormt concurrentie door bouwbedrijven een bedreiging; - Is Imtech betrokken bij het MINI-project van BMW in Engeland; - Welke consequenties heeft het terugdraaien van subsidies voor de scheepvaart; - Wat zijn de plannen met de deelneming in Koninklijke Scheepvaartagentuur Dirkzwager (54%)? - Is MMO-2 een opdrachtgever van Imtech Telecom? De heer Gerner merkt op dat Imtech op dit moment te weinig liquide op de beurs is om een optiefonds te zijn. De voorzitter voegt toe dat er een aantal trouwe aandeelhouders zijn, waardoor een hoog percentage in vaste handen is, en de omzet ter beurze relatief gering is. De heer Van der Bruggen geeft aan dat met betrekking tot concurrentie door bouwbedrijven een wisselend beeld bestaat in de verschillende landen. In Nederland zijn er een paar bouwbedrijven die het installatiestuk hebben opgebouwd, en waarvan concurrentie wordt ondervonden. De omvang daarvan is over het algemeen kleiner dan die van Imtech. Bovendien is in Nederland een behoorlijke consolidatieslag gaande, waardoor juist in de middencategorie veel bedrijven in deze sector aan het wegvallen zijn. In het buitenland is op dit moment het omgekeerde aan het gebeuren. In Engeland hadden alle grote bouwondernemingen jaar geleden ook grote installatiebedrijven en nu proberen zij die activiteiten al een aantal jaren weer te verkopen. Imtech heeft daar ook naar gekeken, omdat zij daarvoor belangstelling had. Over het algemeen zijn die installatiebedrijven echter zo afhankelijk van hun moederbedrijf, dat ze geen bestaansrecht hebben op het moment dat ze daarvan los komen. Datzelfde geldt voor Duitsland. Bijvoor-

8 -8- Notulen AVA 20 april 2004 beeld Hochtief en Philip Holzmann zijn een aantal jaren geleden begonnen om installatieactiviteiten binnen de deur te halen en komen daar nu weer van terug. Het lijkt vaak lucratief voor bouwondernemingen, omdat de marge van installatieactiviteiten wat hoger is, maar wat men zich niet altijd realiseert is dat het vanuit de cultuur en vanuit de historie hele andersoortige activiteiten zijn. Een installatiebedrijf heeft primair een belangrijke capaciteitsfunctie, die veel bouwondernemingen al lang hebben afgestoten. Het MINI project wordt waarschijnlijk niet in de regio Londen zuidoost Engeland uitgevoerd, aangezien het project bij Meica niet bekend is. Met subsidie scheepvaart heeft Imtech maar weinig te maken, omdat Imtech zich over het algemeen bezig houdt met installaties voor scheepsbouw en offshore projecten. Het betreft veelal bijzondere schepen met hoogtechnologisch niveau, bijvoorbeeld marineschepen of baggerschepen. Daarvoor worden systemen in Nederland ontwikkeld en vervolgens verkocht en geëxporteerd bijvoorbeeld naar Engeland, Spanje en Duitsland. Imtech zit niet in de normale koopvaardij en daar vindt die geweldige concurrentieslag plaats. Dirkzwager is een hoogwaardig ICT-bedrijf op het gebied van informatie verwerving en informatieverstrekking. Imtech zit samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf in dat bedrijf en probeert het uit te bouwen zowel voor de scheepvaart, als voor de luchtvaart. Voorzover Imtech bekend is MO2 op dit moment niet betrokken bij de uitrol van UMTS. De heer Valk dankt de samenstellers van het jaarverslag voor het vele werk wat daaraan verbonden is, en is onder de indruk van alles wat Imtech nu doet en complimenteert de Raad van Bestuur daarmee, en het personeel wat deze prestatie heeft mogelijk gemaakt. De heer Hartman verzoekt aan te geven hoeveel procent aandelen vrij verhandelbaar is. De heer Gerner antwoordt dat er op dit moment ongeveer 50-60% free flow is. De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en stelt dat de vergadering het verslag van de Raad van Bestuur voor kennisgeving heeft aangenomen. 2b: Goedkeuring van de Jaarrekening 2003 De voorzitter stelt aan de orde de goedkeuring door de vergadering van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde Jaarrekening over het boekjaar 2003 en verleent het woord aan de vergadering. De heer Koedam constateert dat de bruto rentedragende schuld, bestaande uit de onderhandse leningen en de schulden aan de banken (blz. 49), per balansdatum 14,7 miljoen bedroeg. Echter, in de verlies en winstrekening (blz. 50) staat dat de rentelasten 10,7 miljoen euro zijn. Hij verzoekt daarover opheldering. Alhoewel aan de heer Scheffer nog steeds dank verschuldigd is, omdat hij het transformatieproces goed heeft geleid, constateert de heer Koedam dat aan hem voor het tweede achtereenvolgende jaar ook geld wordt betaald, en hij vraagt of dit de laatste keer is. Voorts constateert de heer Koedam dat de heer Gerner, een gegarandeerde variabele beloning krijgt en vraagt naar het nut van deze beloningsstructuur, omdat zodra een variabele beloning gegarandeerd

9 Notulen AVA 20 april wordt er natuurlijk geen enkele prikkel meer aanwezig is. Vervolgens vraagt de heer Koedam waarom de lening van de heer Van Alphen is kwijtgescholden en niet is afgelost, zoals dat wel is gebeurd bij de heer Van der Bruggen, en of dat in de toekomst nog eens kan gebeuren. Tenslotte, hoe is het met de lening van de heer Groenenboom geregeld in samenhang met de opties uit 1998 en Heeft hij de variant Van Alphen met kwijtschelding als dat nodig is, of heeft hij de variant Van der Bruggen. De heer Gerner licht toe dat in de rentelasten is inbegrepen de oprenting van de pensioenen in Duitsland. Ongeveer 85 miljoen euro van de Duitse pensioenen staat bij Imtech in eigen beheer op de balans en wordt gebruikt door de onderneming. Daarover dient rente te worden betaald, waardoor de totale rente hoog is. De voorzitter meldt dat hij in de vorige vergadering uitvoerig op de afkoopregeling van de heer Scheffer is ingegaan. Toen is verteld dat dit compromis bijna voor de rechter was uitgevochten. Echter, door de advocaat is geadviseerd dat als het voor de rechter zou komen, de kans dat Imtech een betere regeling zou kunnen krijgen minder dan 50% zou zijn. Toen heeft de Raad van Commissarissen besloten om hem die regeling aan te bieden. De voorzitter bevestigt dat de betaling over 2003 de laatste keer is. De gegarandeerde variabele regeling van de heer Gerner was een onderdeel van zijn komst en is bij het aantrekken daarvan bedongen. Over 2004 zal de heer Gerner gewoon meegaan in het systeem met een variabele beloning die hoger en lager kan zijn dan het jaar daarvoor. Met de heer Van der Bruggen zijn geen separate afspraken over schadevergoeding bij uitdiensttreding gemaakt, met de heer Gerner is een minimum schadevergoeding van een jaarsalaris overeengekomen bij onvrijwillig ontslag tengevolge van een overname van Imtech N.V. Wat betreft de heren Van Alphen en Groenenboom, ook daar is de voorzitter vorig jaar uitvoerig op ingegaan. Die vallen onder dezelfde regeling, die overigens ook voor alle andere optiehouders geldt, dus het betrof niet alleen hen. De heer Van der Bruggen heeft bericht dat hij van die regeling geen gebruik wilde maken. De voorzitter bevestigt dat de oude uit 2001 daterende afspraak tot en met het lopende jaar zijn gelding behoudt, maar nieuwe afspraken over kwijtschelding van leningen absoluut taboe zijn. Het verheugt de heer Stevense dat Imtech aan zijn wens is tegemoet gekomen om de posten in de balans en verlies- en winstrekening te nummeren. Ook het afzien van het verhogen van het vaste deel van het salaris van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en hoger management vindt hij positief. Ten aanzien van de personele verdeling ten opzichte van de omzet valt op dat van het personeel 54% in Nederland werkzaam is, terwijl de omzet 41% is. De heer Stevense vraagt wat voor invloed dit heeft op het groepsresultaat ten aanzien van Nederland. Voorts vraagt de heer Stevense toelichting op de volgende punten: - Inzicht in betalingstermijnen in Spanje. - Accountantshandtekening van de verantwoordelijke accountant op het rapport. - Onafhankelijkheid van de Stichting Imtech aangezien in het bestuur van de Stichting Imtech de heer Jacobs zit. De heer Gerner bericht dat de relatie tussen personeelskosten en omzet te maken heeft met hoe Imtech opereert in de verschillende landen. In Duitsland wordt veel gebruik gemaakt van onderaanneming, dat is ook onderdeel van het kostenpakket. Daardoor heeft dat geen directe invloed op de winstgevendheid.

10 -10- Notulen AVA 20 april 2004 De heer Gerner bevestigt dat betalingen in Spanje een continue probleem zijn. In het verleden is gekeken of factoring van toepassing zou kunnen zijn. Ook dat gaat vrij moeizaam. Het enige is om te toch zorgen dat in de contractfase zo gunstige mogelijke condities worden afgesproken met de klant. De voorzitter geeft aan dat een getekend exemplaar van het jaarverslag in deze vergadering aanwezig is. Voorts zal met betrekking tot het accountantsrapport en de ondertekening door de verantwoordelijke accountant volgend jaar de accountant zelf aanwezig is. De onafhankelijkheid van de Stichting Imtech is gewaarborgd omdat de heer Jacobs geen stemrecht heeft. Doel is dat de Stichting de heer Jacobs kan horen over wat het standpunt van de onderneming is, hetgeen niet onbelangrijk is. De heer Dirkse merkt op dat Imtech volgend jaar moet rapporteren overeenkomstig IFRS, en hij vraagt wat de implicaties zijn van deze nieuwe regels op de jaarrekening, in het bijzonder met betrekking tot de pensioensituatie en het onderhanden werk. De heer Gerner licht toe dat eind vorig jaar een werkgroep is begonnen om alle effecten van IFRS in kaart te brengen voor Imtech. Op dit moment wordt de openingsbalans voor 2004 opnieuw berekend op de nieuwe grondslagen van IFRS. Inderdaad, er zijn een aantal effecten zoals pensioenverplichtingen, onderhanden werk en waardering van meerwerk en claims. De Raad van Bestuur wil daarover nog geen enkele uitspraak over doen. Imtech zit middenin het proces, en moet afwachten wat voor invloed dat zal hebben. IFRS is overigens pas vanaf 1 januari 2005 van toepassing, dus in 2004 wordt er nog geheel volgens de oude methode gerapporteerd. De voorzitter voegt toe dat het onderwerp IFRS ook uitvoerig zowel in het Audit Committee als in de Raad van Commissarissen is besproken. Hij heeft geconstateerd dat voor een relatief kleine onderneming er zeer veel werk moet worden verricht voordat het allemaal is geïmplementeerd, en dat daar een kostenplaatje aan hangt. Imtech is er hard mee bezig en de accountant en het Audit Committee zijn erbij betrokken. Een en ander zal op tijd voor elkaar komen, maar het is een klus die zowel qua werk als qua kosten niet moet worden onderschat. De heer Velzeboer vraagt naar de kosten van de liquiditeitsproviders. Voorts verzoekt hij invoering van een keuzedividend in overweging te willen nemen. De voorzitter licht toe dat vanuit het perspectief van de onderneming er geen behoefte is aan versterking van het eigen vermogen, gezien het surplus aan liquiditeiten, de (onbenutte) leencapaciteit en de kasstroom. Bovendien leidt stockdividend tot verwatering. De voorzitter is bekend met de (buitenlandse) fiscale problematiek, maar het probleem ligt bij de diverse overheden. Met betrekking tot de liquiditeitsproviders licht de heer Gerner toe dat daaraan gaan kosten zijn verbonden. De heer Burgers vraagt een toelichting op de post reorganisatievoorzieningen (blz. 54) en de specificatie van een onttrekking ad 33 miljoen en een dotatie van 8,5 miljoen, en of deze dotatie mede betrekking heeft op Voorts verzoekt de heer Burgers gezien het groter wordend belang voor Imtech om in een volgend jaarverslag meer expliciet in te gaan op de onderhouds- en beheeractiviteiten. De voorzitter belooft in het volgende jaarverslag aan het onderwerp onderhoud en beheer meer aandacht te zullen besteden. Met betrekking tot de reorganisatievoorzieningen merkt de heer Gerner op dat in het begin van het jaar de stand 30 miljoen was en

11 Notulen AVA 20 april het jaar daarvoor dat zelfs op 50 miljoen stond. Na de acquisities van Datelnet en Rheinelektra heeft Imtech een grote reorganisatievoorziening getroffen. Het afgelopen jaar is daar 33 miljoen van gebruikt voor reorganisatiekosten voor Duitsland, Telecom, ICT, en Projects. Van de 8,5 miljoen dotatie is ook al weer een groot stuk gebruikt voor de reorganisatiekosten gebaseerd op gedetailleerde plannen zoals die vastgelegd zijn in De 8,5 miljoen had voornamelijk betrekking op Projects, een stuk Duitsland en een stuk ICT-IT. De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en brengt het voorstel in stemming. De voorzitter stelt vast dat de vergadering de Jaarrekening over het boekjaar 2003 conform de in het jaarverslag opgenomen stukken (bij acclamatie) heeft goedgekeurd. 2c: Bestemming van de winst over 2003 De voorzitter stelt aan de orde de bestemming van de winst over Voorgesteld wordt een dividend in contanten van 1,07 euro per aandeel uit te keren. Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 63% (2002: 66%) van het nettoresultaat. Evenals vorig jaar achten de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur een positieve afwijking op het dividendbeleid (winstuitkering van 40%) gerechtvaardigd. Weliswaar is dat een relatief hoog uitkeringspercentage, maar als het enigszins kan en de resultaten het toelaten, wil Imtech vanwege de strategische heroriëntatie haar aandeelhouders niet in de steek laten. Het dividendrendement op basis van de slotkoers ultimo 2003 is ruim 5%. De heer Stevense heeft waardering voor het royale voorstel, en dankt de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur daarvoor. Alleen is de lange termijn van14 dagen tussen vergadering en betaling een nadeel. De heer Salomons licht toe dat deze termijn te maken heeft enerzijds met een aantal tussenliggende vrije dagen en anderzijds met de tijd die de banken nodig hebben. De voorzitter stelt vast dat de vergadering het voorstel tot resultaatverwerking, als omschreven op blz. 68 van het Jaarverslag 2003, (bij acclamatie) heeft goedgekeurd. Het dividend zal op 3 mei 2004 betaalbaar worden gesteld bij de kantoren van ABN- AMRO Bank in Nederland, hetgeen morgen zal worden aangekondigd door middel van advertenties in de landelijke dagbladen. Conform beursregels zal het aandeel Imtech overmorgen ex-dividend noteren. Aandeelhouders, die op 21 april 2004 na beurs zijn geregistreerd bij een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, ontvangen het dividend door tussenkomst van die instelling. Aandeelhouders, die 21 april 2004 na beurs in het aandeelhoudersregister zijn opgenomen, zullen van de vennootschap bericht ontvangen over het uit te keren dividend. Op het dividend zal de verschuldigde dividendbelasting worden ingehouden. 2d: Decharge van de leden van de Raad van Bestuur De voorzitter stelt aan de orde de decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2003, voor zover die blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag en de in deze vergadering gegeven nadere informatie, en verleent het woord aan de aandeelhouders.

12 -12- Notulen AVA 20 april 2004 De heer Reichmann onthoudt zijn stem namens The Bank of New York voor aandelen, zonder daarvoor een nadere verklaring te (kunnen) geven. Desgevraagd zal hij trachten in het voorkomende geval een volgende keer een toelichting te kunnen geven. De voorzitter constateert (bij acclamatie) dat decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur is verleend. 2e: Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun respectieve taakuitoefening De voorzitter stelt aan de orde de decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2003, voor zover die blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag en de in deze vergadering gegeven nadere informatie, en verleent het woord aan de aandeelhouders. De heer Reichmann onthoudt wederom zijn stem namens The Bank of New York voor aandelen. De voorzitter constateert dat (bij acclamatie) decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht en advies op het bestuur is verleend. 3: Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht 3a: Voorgesteld wordt om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om te besluiten tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van het recht tot het nemen - van alle nog niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden, te verlengen tot 20 oktober 2005, met dien verstande dat deze bevoegdheid voor wat betreft de gewone aandelen slechts geldt voor (twee miljoen zes honderd duizend) gewone aandelen (circa 10% van het geplaatste kapitaal) plus (vijf miljoen twee honderd duizend) gewone aandelen (circa 20% van het geplaatste kapitaal), mits deze laatstgenoemde aandelen worden uitgegeven in verband met de overname van een onderneming of vennootschap. Reeds sedert een groot aantal jaren staan deze voorstellen op de agenda. Bestuur en Commissarissen achten het van belang om in bijzondere situaties slagvaardig te kunnen optreden. In geval van uitgifte van gewone aandelen kan het van belang zijn dat het Bestuur snel en adequaat kan handelen; zo'n situatie kan zich onder meer voordoen bij een overname, ook al is dit thans niet aan de orde. De keuze van het tijdstip is dan van bijzonder belang. Een besluit van de aandeelhoudersvergadering zou te veel tijd kunnen vergen en bovendien het voorstel te vroeg in de publiciteit kunnen brengen. Daarom is het nodig dat het Bestuur deze bevoegdheden, die zij slechts met goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan uitoefenen, van de aandeelhouders krijgt. Er zal uiteraard met grote verantwoordelijkheid met de machtiging tot uitgifte van aandelen worden omgesprongen en daarvan zal alleen gebruik worden gemaakt indien en voor zover het belang van de vennootschap dat rechtvaardigt. De voorzitter beseft dat met 10% + 20% wordt afgeweken van de in Nederland gebruikelijke richtlijn, maar memoreert dat Imtech een onderneming is met een beurswaarde van in totaal circa 600 miljoen euro, en een balanstotaal van ruim 900 miljoen euro, en dat in dat opzicht een maximale

13 Notulen AVA 20 april emissie van (bij de huidige beurskoers) circa 180 miljoen euro goed te verdedigen is. De heer Stevense herhaalt zijn verzoek van vorig jaar of in dat geval de aandeel-houders kunnen worden geïnformeerd omtrent een overname door middel van een BAVA. De voorzitter antwoordt dat het informeren van de aandeelhouders af zal hangen van de grootte van de voorgestelde overname, maar zegt toe dat uiteraard bij een aanzienlijke overname van strategisch belang de aandeelhouders zullen worden geïnformeerd, een en ander in lijn met de (nog in te voeren) Structuurwet. De heer Velzeboer vindt het wel een goed streven, maar waarschuwt dat als een vergadering wordt belegd dan de (potentiële) overname bekend wordt gemaakt met alle mogelijke gevolgen van dien. De heer Post, namens Fortis ASR, vindt bij overnames de 20% (en in totaal 30%) te hoog. Bij een majeure overname zou het aan de aandeelhoudersvergadering moeten zijn om uiteindelijk te besluiten of zo een overname gestand kan worden gedaan. De heer Post geeft in overweging om het voorstel te amenderen tot % (in plaats van %). De voorzitter geeft aan het voorstel niet te amenderen. De heer Post stemt namens Fortis ASR voor aandelen tegen. Mevrouw Van den Driessche stemt namens Mellon Bank voor aandelen tegen. De heer Koedam stemt namens de VEB voor aandelen tegen. De heer Slagboom stemt namens The Northern Trust Company in Londen voor aandelen tegen. De heer Reichmannn stemt namens Bank of New York voor aandelen tegen. De heer Russ vertegenwoordigt een aantal Amerikaanse banken en stemt voor aandelen tegen. ING Fund Management onthoudt zijn stem voor aandelen. Na telling concludeert de voorzitter in overleg met de secretaris dat het voorstel is afgestemd. Van de in totaal vertegenwoordigde aandelen, is voor aandelen stem onthouden, en voor aandelen tegen gestemd. Na overleg met de secretaris en nadere overweging zegt de voorzitter om eventuele latere problemen te vermijden niet voornemens te zijn een amendement (nl. 10% + 10%) over te nemen en daarover te stemmen, en trekt vervolgens voorstel 3b in. 4: Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop aandelen Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van achttien maanden, derhalve tot 20 oktober 2005, tot verkrijging door de vennootschap van zoveel eigen aandelen als is toegestaan binnen de grenzen van de wet en statuten, hetzij door aankoop op een effectenbeurs, hetzij op andere wijze, tegen een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan nul en anderzijds het bedrag, welke niet hoger zal liggen dan 10% boven de op de dag van aankoop aan de effectenbeurs te Amsterdam genoteerde openingskoers, of bij gebreke van zodanige koers, de laatst voordien aldaar genoteerde koers. Niemand verlangt het woord. De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel, zoals hierboven verwoord, bij acclamatie heeft goedgekeurd.

14 -14- Notulen AVA 20 april : Samenstelling van de Raad van Commissarissen / Bezoldiging Audit Commissie 5a: In de vorige jaarvergadering is kennis gegeven van het aftreden in de jaarvergadering 2004 volgens rooster van de heer Drs. P.J. Groenenboom. Wat betreft de voorziening in de vacature ten gevolge van het aftreden van de heer Groenenboom kan de algemene vergadering personen voor benoeming aanbevelen. 5b: De Raad van Commissarissen is, indien de algemene vergadering geen gebruik maakt van het recht van aanbeveling, voornemens de heer Groenenboom te herbenoemen. 5c: De algemene vergadering kan tegen deze herbenoeming bezwaar kenbaar maken. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt deze voorgenomen herbenoeming van de heer Groenenboom. Voorgesteld wordt om hem te benoemen voor een periode van 4 jaar. De heer Groenenboom is een oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Imtech en de Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan een lid met de nodige kennis over Imtech. De heer Reichmannn stelt dat het niets persoonlijks is, maar dat hij namens The Bank of New York zijn stem voor aandelen dient te onthouden. Mevrouw Van den Driessche stemt namens Mellon Bank voor aandelen tegen. Terzijde merkt de voorzitter op dat aandeelhouders de voorgenomen herbenoeming niet dienen goed te keuren (en derhalve er niet tegen kunnen stemmen of hun stem kunnen onthouden), maar slechts het recht van aanbeveling hebben (waarvan sprake van is als een nominatie door een meerderheid van de aanwezige aandeelhouders wordt ondersteund), en voorts bezwaar kunnen maken op grond van het feit dat (i) óf de procedureregels niet behoorlijk zijn nageleefd, (ii) óf de voorgedragen persoon niet geschikt is voor de vervulling van de taak van commissaris, (iii) óf de Raad van Commissarissen niet naar behoren zal zijn samengesteld. De voorzitter constateert dat de vergadering geen gebruik maakt van het recht van aanbeveling of het recht op bezwaar met betrekking tot de voorgenomen herbenoeming van de heer Groenenboom. Aansluitend aan deze vergadering zal de heer Groenenboom derhalve door de Raad van Commissarissen worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 5d: Voorgesteld wordt de jaarlijkse bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Audit Commissie vast te stellen op euro per lid per jaar. De voorzitter memoreert dat Imtech geen Audit Commissie had, en dat ook niet noodzakelijk vond, gezien de omvang van de Raad van Commissarissen en het belang om met alle commissarissen naar de financiële gang van zaken in de onderneming te kijken. Maar de Code Tabaksblat vereist nu eenmaal een Audit Commissie. Deze is in 2003 ingesteld, onder voorzitterschap van de heer De Vries. De Audit Commissie vergadert 2 á 3 maal per jaar en brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen. De heer Reichmann onthoudt zijn stem namens The Bank of New York voor aandelen.

15 Notulen AVA 20 april De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel (bij acclamatie) heeft goedgekeurd. Alvorens de voorzitter overgaat tot de rondvraag deelt hij mede dat, conform het bepaalde in artikel 158 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, na sluiting van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2005 twee vacatures in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan wegens het dan volgens rooster aftreden van de heer Van Veen, de vice-voorzitter, en hemzelf. In die jaarvergadering kan door de vergadering van het in artikel 158 lid 4 bedoelde recht van aanbeveling gebruik worden gemaakt. De heer Van Veen zal niet voor herbenoeming beschikbaar zijn. Mede op verzoek van de vennootschap en de Raad van Commissarissen zal de voorzitter zich dan wel verkiesbaar stellen voor een periode van één jaar, om op een goede wijze in zijn opvolging als voorzitter te kunnen voorzien. Daarmee geeft hij nu alvast aan dat voor deze overbruggingsperiode van een jaar ten aanzien van zijn persoon met deze motivatie zal worden afgeweken van de bepaling die het aantal commissariaten van een commissaris in Nederlandse beursfondsen tot 5 beperkt. De voorzitter geeft aan dat daarover in de volgende aandeelhoudersvergadering kan worden gediscussieerd. 6: Rondvraag De voorzitter biedt gelegenheid voor de rondvraag. De heer Valk vraagt of het dividend ad 1,07 euro ook over 2004 blijft gehandhaafd. De voorzitter kan daar geen uitspraak over doen, maar memoreert dat in de afgelopen jaren van het beleid om 40% van het nettoresultaat aan de aandeelhouders uit te keren is afgeweken. Reden daarvoor was de transformatie van Internatio-Müller in Imtech, waardoor de omzet en winst werden gehalveerd, en de daaropvolgende groei van Imtech tot het oude niveau. Uitgangspunt daarbij was de aandeelhouders gedurende deze overgangsfase niet de dupe te laten zijn. Gezien de moeilijke marktomstandigheden presteert Imtech goed, maar met dit dividendniveau zal de winst nog fors moeten stijgen om conform de doelstelling op een pay-out van 40% uit te komen. De Raad van Commissarissen bekijkt dit punt jaarlijks. Voorts vraagt de heer Valk naar de reden dat Imtech na 2 dagen ex-dividend gaat, terwijl het bij sommige bedrijven na 1 dag is. De heer Salomons licht toe dat Euronext in verband met het verloop van de beurshandel bepaalt dat als de aandeelhoudersvergadering na uur is afgelopen (zoals bij Imtech), de vennootschap eerst na 2 dagen ex-dividend gaat. De heer Burgers merkt een taalfout op blz. 24 op. In de voorlaatste alinea in de eerste regel staat abusievelijk verantwoordelijkheid in plaats van verantwoordelijk. Voorts valt het hem op dat een lijst ontbreekt van de vennootschappen die geconsolideerd worden. Hij vraagt zich af of samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld Imtech met GTI voor werkzaamheden op Schiphol, tegenwoordig nog zijn toegestaan in het licht van de aangescherpte regelgeving met betrekking tot mededinging. De heer Gerner antwoordt dat het opereren binnen vennootschappen onder firma met collega s een gangbare situatie is en blijft, ook in de toekomst. Dat is onder de mededingingsregels een vrijgestelde juridische structuur om samen aan een project te werken.

16 -16- Notulen AVA 20 april 2004 Op pagina 6 staan de belangrijkste werkmaatschappijen en deelnemingen vermeld. De heer Salomons voegt toe dat een lijst van alle werkmaatschappijen en deelnemingen bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd en dat staat vermeld in het jaarverslag op bladzijde 63. De heer Lauwers vraagt of de acquisitie van Meica in Engeland in contanten is betaald. De voorzitter bevestigt dit. De heer Lauwers vervolgt met een vraag welk deel van het aandelenkapitaal in handen van buitenlanders is. De heer Gerner bericht dat op dit moment ongeveer 40% van de aandeelhouders zich in het buitenland bevindt. Niemand verlangt verder het woord voor de rondvraag. 7: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de vele goede vragen en suggesties voor verbeteringen van het jaarverslag en hoopt op een weerzien in Hij nodigt de aanwezigen uit voor een aperitief. Drs. A.G. Jacobs, Voorzitter Raad van Commissarissen Mr. M.E.J. Salomons, Secretaris van de Vennootschap

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie